REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014"

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria Muurholm, Laurits Lykkeskov Gran. I mødet deltog uddannelsescheferne, Brian K. Christensen, Jane Sundbæk Johansen, Flemming Glerup og Kaj Sørensen samt planlægningschef Peter Povlsen. 1. ÅRSRAPPORT 2013 Årets resultat blev et overskud på 3,2 mio. kr. genereret af 1383 årselever. Balancesummen er 122 mio.kr. og egenkapitalen 12,1 mio.kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsrapport og revisionsprotokollat følger vedlagt. (Bilag 1 og 2). Revisor Uffe Black Jensen gennemgår på mødet årsrapporten og revisionsprotokollatet. Revisor Uffe Black Jensen gennemgik den udsendte årsrapport med fokus på resultatopgørelsen for Revisor understregede, at årsrapporten viser flotte resultater i forhold til skolens drift, som bla. afspejles i studenternes karaktergennemsnit og i undervisningsmiljøevalueringen. Hovedoversigten viser en fin likviditet, der giver rum for ledelsesmæssige handlingsmuligheder. I den efterfølgende fremlæggelse af revisionsprotokollatet understregede Uffe Black Hansen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Skolen har solide budgetter, hvilket skaber mulighed for korrigerende handlinger. Likviditeten er solid og soliditetsudsvingene mellem de forskellige regnskabsår er uden større udsving. Erik Olesen bemærkede, at ledelsen er meget omhyggelig med at sikre, at skolen bruger undervisningstaxameteret til undervisning og ikke til at opbygge formuen. Skolens overskud skabes på bygningstaxameteret. Adspurgt var det Erik Olesens vurdering, at vi ved en nedgang i elevtallet til ca. 15 klasser/årgang ikke vil risikere noget i forhold til driften. Revisor var enig heri. Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

2 2. SIDEN SIDST Byggeri: Brdr. Thybo vandt licitationen på den nye fløj til de kunstneriske fag. Vi har gode erfaringer med firmaet, som også stod for opførelsen af den nye hal. Årets ansøgertal blev det hidtil største: 552 inkl. 22 ikke-uddannelsesparate ansøgere. I 2013 var der 547 ansøgere. Erik Olesen redegjorde for, at vi har været yderst heldige med licitationen i forhold til den nye fløj til de kunstneriske fag. Det bliver nu muligt at få foretaget udvidelsen mellem C- og D-gangen inden for den økonomiske ramme, der var afsat til byggeriet af den nye fløj. I forhold til årets ansøgertal kan vi med flytning af max 20 elever bosiddende uden for Silkeborg Kommune oprette 18 nye klasser efter sommerferien. Fremover kan vi komme i en situation, hvor vi tvinges til at flytte elever bosiddende i Kjellerup til et af de to Viborg gymnasier, da der ikke er en direkte bus fra Kjellerup til Silkeborg Gymnasium. Søren Kristensen mente, at denne problematik burde afstedkomme en henvendelse til Trafikudvalget, da det er ærgerligt, at vi skal afvise ansøgere fra Kjellerup pga. de nye transportkriterier for optagelse. Også fra øvrige ansøgningsområder i kommunen kan vi løbe ind i denne problemstilling; fx fra Bryrup. Erik Olesen bemærkede i øvrigt, at kun ca. 25% af drengene i Silkeborg Kommune vælger Silkeborg Gymnasium, mens tallet er ca. 45% af pigerne. I forhold til det nationale fokus på, at flere unge bør vælge en erhvervsuddannelse, er disse tal vigtige at kende og forholde sig til i Silkeborg, så debatten er så nuanceret som muligt. 3. UNDERSØGELSE AF DE UNGES UDDANNELSESVALG Punktet er udsat fra sidste møde. I tilknytning til bestyrelsens tidligere drøftelser af markedsføring iværksatte vi en undersøgelse af de unges valg af ungdomsuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner er: Silkeborg Gymnasium tiltrækker de rigtige elever. Ungdomsuddannelsesvalg er identitetsvalg. Gymnasiet giver mange fremtidsmuligheder. Brobygning er vigtig. Langsigtet pleje af renommé er væsentligt. Undersøgelsen vil blive gennemgået på mødet. (Bilag 3). Peter Povlsen gennemgik baggrunden for undersøgelsen, undersøgelsens design samt hovedkonklusionerne. Efterfølgende var der en kort diskussion om, hvor vidt man kunne vægte ønsket om faglige udfordringer vs. ønsket om fællesskab i forhold til elevernes baggrund for at vælge Silkeborg Gymnasium. Peter vurderede, at elevernes valg er mere nuanceret, idet valget i høj grad er et identitetsvalg.

3 4. EVALUERING AF NYT GRUNDFORLØBET 2013 Grundforløbet i skoleåret blev forkortet, således at det sluttede ved efterårsferien. De overordnede konklusioner af den efterfølgende evaluering er flg. (jf. bilag 4). Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med 1.g-introduktionen og begyndelsen af studieretningsforløbet. Mange elever udtrykker fx tilfredshed med, at hytteturen afvikles med studieretningsklassen. I en samlet vurdering er lærerne overvejende positive i forhold til grundforløbet samt de første uger af studieretningsforløbet. Lærerne oplever, at det forkortede grundforløb giver mere engagerede elever i den sidste del af grundforløbet. Lærernes evaluering af den første del af studieretningsforløbet er positiv, idet særligt danskhistorie-periodeforløbet forekommer styrket. Mht. Almen studieforberedelse (AP) svarer langt de fleste lærere, at AP fungerer bedre med den øgede koncentration af AP- lektioner i det forkortede grundforløb. Elevernes vurdering er nogenlunde som de forudgående år, idet AP-prøven dog fungerer bedre. Andelen af elever, der efter grundforløbet vælger en anden studieretning, er fortsat omkring 40 %. Fagpræsentationslektionerne vurderes positivt af lærerne og af de elever, der i videst omfang udnytter disse til afklaring af studieretningsvalget. Samlet set føler eleverne sig dog ikke bedre klædt på til studieretningsvalget end i de forudgående år. Mht. naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er lærerne delte, men flertallet vurderer, at det fungerer dårligere med den øgede koncentration af NV-lektioner. Eleverne er enige, idet de samlet set er mindre tilfredse med NV-forløbet. En del af forklaringen kan være det skemamæssige pres, som en del NV-lærere har oplevet. Men det forkortede grundforløb forklarer formodentligt ikke i sig selv, at der på en række områder er mindre tilfredshed med NV i 2013 end i de to forudgående år. For i 2010 var der endnu mindre tilfredshed end i På baggrund af ovenstående konkluderes, at grundforløbet også fremover skal afsluttes ved efterårsferien, idet der med fordel kan foretages en række justeringer af planlægnings- og indholdsmæssig karakter (skitseret som tiltag i de forudgående afsnit), der forventes at give et endnu bedre grundforløb. Brian K. Christensen redegjorde for, at vi som et af de eneste gymnasier i Danmark lever op til reformens mål om, at eleverne i løbet af grundforløbet udvikler de kompetencer, som der kræves for at være gymnasieelev samtidig med, at de afklares mhp. deres studieretningsvalg. 44% af eleverne i grundforløbet valgte en anden studieretning ved afslutning af grundforløbet, end den de havde forhåndstilkendegivet i deres ansøgning til gymnasiet. Næste skoleår vil vi hjælpe eleverne til yderligere at afklare deres ønsker i forbindelse med studieretningsvalget ved at lægge 2. fremmedsprog i grundforløbet, at afholde fagpræsentationer og gennem studieretningspræsentationer i form af webspots på skolens hjemmeside.

4 5. UNDERVISNINGSMILJØVURDERING Der er gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet i klasserne. (Bilag 5). Undersøgelsen viser, at eleverne fra år til år har samme, positive oplevelse af det sociale miljø på Silkeborg Gymnasium. Desuden viser den aktuelle undersøgelse, at der blandt 1.g- eleverne er en endnu mere positiv vurdering af undervisningsmiljøet end blandt 2.g- og 3.g- eleverne. Årets undersøgelser viser endvidere, at der på det seneste er en markant positiv udvikling i oplevelsen af de sociale aktiviteter. Men det er uacceptabelt, at nogle få elever oplever at blive mobbet, og at 16 % af eleverne oplever, at tonen kan være hård, og derfor skal der kontinuert være en dialog mellem elever og skolen (team/klasselærere/ledelse), der har til formål at sikre, at alle elever trives godt. Brian K. Christensen redegjorde for undervisningsmiljøvurderingen, som vi foretager hvert år. Formålet med evalueringen er dels at have et overordnet overblik over elevernes trivsel og dels for, at de enkelte teamlærere har et redskab til brug for deres arbejde med klassens undervisningsmiljø. Årets undervisningsmiljøvurdering viser, at det går meget fint i langt de fleste klasser, og i de klasser, hvor der synes at være problemer af forskellig karakter, har vi iværksat en række tiltag med det formål at styrke elevsamarbejdet og fællesskabsfølelsen i den enkelte klasse. 6. EVENTUELT Intet til dette punkt. Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen 28. marts, 2014 Referatet godkendt: Knud Erik Bang Helle Risvig Nielsen Flemming Heiberg Niels Ole Holck Andersen

5 Søren Kristensen Erik Olesen Huno K. Jensen Pi Maria Muurholm Anette Raaby Laurits Lykkeskov Gran

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Mål og strategi Status 2013-2014

Mål og strategi Status 2013-2014 Mål og strategi Status 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Intro til Mål og strategi - status 2013-2014... 3 2. Indsatsområder... 4 2.1 Videreudvikling af studieretningsgymnasiet... 4 2.2 Undervisningsmiljø...

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr.129611) Side 1 af 31

Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr.129611) Side 1 af 31 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr.129611) Side 1 af 31 Projektets titel: Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister forsøg skoleåret 2012-14

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR EFTERSKOLER 2013 DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR OM ANALYSEN Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er der på Regnskabsportalen 222 efterskoler, som har indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsåret

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere