At investere i Danmark (skattemæssige udfordringer når kineserne investerer i Danmark)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At investere i Danmark (skattemæssige udfordringer når kineserne investerer i Danmark)"

Transkript

1 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL At investere i Danmark (skattemæssige udfordringer når kineserne investerer i Danmark) Xin Zhuo Afleveret den 3/15/2012 Vejleder: Christen Amby Antal anslag:

2 Executive summary Investment in Denmark (Tax issues when Chinese invest in Denmark) Chinese companies' foreign investment increases with the great economic prosperity. In 2010 came the influx of Chinese capital to Europe up to 6.7 billion. USD, which was double in the previous year. But unfortunately it is only a very small part of the great capital that has come to Denmark. Many Chinese feel that the tax rate in Denmark is very high and has not consider Denmark as the first choice when they go out and invest. The thesis aims to give Chinese companies who want to invest in Denmark, an overview of the tax rules in Denmark and how double taxation agreement between Denmark and China should be interpreted and applied. Furthermore, the thesis illustrates the tax benefits available to a Chinese investor that will invest in Denmark. The problem will be elucidated on the basis of a concrete Chinese biotechnology company seeking to establish themselves here in Denmark. The above mentioned problem will be addressed by answering the following questions: 1. Selecting the types of companies when it comes to investing in Denmark 2. What is a double taxation agreement 3. What is the OECD model 4. What are the differences between dobbelbeskatningsoverenskomsten between Denmark and China (hereinafter called DBO) and the OECD Model 5. What have DBO important for a Chinese company that invests in Denmark (Corporate tax) 6. What have DBO important for the employees of a Chinese and a Danish company (personal tax) Side 1 af 68

3 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Afgræ nsning Model- og metodevalg Kildekritik Afhandlingens struktur Valg af selskabsformer Beskrivelse af den valgte virksomhed Hvad er en dobbelbeskatningsoverenskomst OECD modeloverenskomst Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Kina og Danmark Forskelle mellem OECD-modellen og DBO Artikel 1 og 4, skattemæ ssigt hjemsted Artikel 2 og Artikel 9 Indbyrdes forbundne foretagender Artikel 10 udbytter Artikel 11, renter Artikel 12, Royalties Artikel 13, Kapitalgevinster Artikel 14, frit erhverv Artikel 5, fast driftssted Artikel 6, Indkomst af fast ejendom Artikel 7, fortjeneste ved erhvervsvirksomhed Side 2 af 68

4 Artikel 8, skibs- og luftfart Personskat Artikel 15, personligt arbejde i tjenesteforhold Scenarie 1, kinesisk medarbejder til Danmark mindre end 183 dage Scenarie 2, kinesisk medarbejder til Danmark mere end 183 dage Scenarie 3, kinesisk medarbejder udstationeres til Danmark og bliver ansat i Danmark Scenarie 4, dansk virksomheder som sender medarbejder til Kina Artikel 16, Bestyrelseshonorarer Artikel 17, Kunstnere og sportsfolk Artikel 18, Pensioner og social sikringsydelser Artikel 19, Vederlag og pensioner for udførelse af offentlige hverv Artikel 20, Læ rere og forskere Artikel 21, Studerende, erhvervspratikanter og trainees Artikel 22, Andre indkomster Artikel 23, Metoder til ophæ velse af dobbeltbeskatning Artikel 24, Ikke-diskriminering Artikel 25, Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler Artikel 26, Udveksling af oplysninger Artikel 27, Personer ansat ved diplomatiske og konsulæ re repræ sentationer Konklusion Perspektivering Litteraturlisten Side 3 af 68

5 1. Indledning Den hurtig voksende økonomi i Kina har præget alverdens avisers forsider de sidste mange år. Kina har siden 1980 erne været verdens low-cost produktionsfabrik, den voksende økonomi har været påbekostning af miljøet, menneskelivet osv. Men de sidste 3-4 år har kineserne indset, at for opnåen sund vækst, skal der investeres i teknologi og innovation. Derfor har der været mange kinesiske opkøb af udenlandske firmaer og investeringer uden for Kina i de sidste 3-4 år. Endvidere har Kina grundet den voksende eksport og økonomisk vækst opbygget enorme valutareserver, og det forventes at Kina i stigende grad vil investere mange af disse midler i udlandet. I 2010 nåede tilstrømningen af kinesisk kapital til Europa op på6,7 mia. USD, hvilket var en fordobling i forhold til året før. Men desværre er det kun en meget lille del af den store kapital, der er kommet til Danmark. I 2011 har kineserne dog fået øjnene op pådanmark. Det gode forskningsmiljøtiltaler specielt de kinesiske bioteknologiske virksomheder. Samme år kom Kinas største bioteknologiske virksomhed til Danmark for at etablere deres hovedkvarter for deres aktivitet i Europa. Jeg kommer selv fra Kina. og har derfor tit kontakt til kinesiske virksomhedsledere der gerne vil komme til Europa. Et af de områder, som de kinesiske virksomhedsledere har fokus på, er de skattemæssige regler her i Danmark. De har alle hørt om de høje skatter i medierne og føler, at det er dyrt at investere i Danmark. De var derfor meget interesseret i at høre om den danske selskabsskat og personskat for deres medarbejdere i Kina og Danmark. Mødet med de kinesiske virksomheder har givet mig inspiration til at skrive denne afhandling for at give de kinesiske virksomheder, som gerne vil investere i Danmark, et overblik over de skattemæssige regler i Danmark, samt hvordan dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina skal fortolkes og anvendes. Side 4 af 68

6 1.1 Problemformulering Som beskrevet ovenfor ønsker jeg i afhandlingen at gennemgådobbelbeskatningsovenskomsten mellem Danmark og Kina og give et overblik over de skattemæssige regler, når en kinesisk virksomhed skal investere i Danmark. Problemstillingen vil blive belyst med udgangspunkt i en konkret kinesiske bioteknologiske virksomhed, som ønsker at etablere sig her i Danmark. Ovenstående problemstilling vil blive behandlet ved besvarelsen af følgende spørgsmål: 1. Valg af selskabsformer når der skal investeres i Danmark 2. Hvad er et dobbelbeskatningsoverenskomst 3. Hvad er OECD-modellen 4. Hvad er forskellene mellem dobbelbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina (efterfølgende betegnes DBO) og OECD-modellen 5. Hvad har DBO af betydning for et kinesisk selskab der investerer i Danmark (Selskabsbeskatning) 6. Hvad har DBO af betydning for de ansatte i henholdsvis et kinesisk og et dansk selskab (personbeskatning) 1.2 Afgræ nsning I afhandlingen har jeg fundet det hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger: Beskrivelse af dobbeltbeskatningsaftalen omfatter alene forholdet mellem Danmark og Kina og omfatter derfor ikke Taiwan, Hong kong og Macau, idet der er særskilte aftaler mellem Danmark og de nævnte steder. Told og moms-regler vil ikke blive gennemgået i afhandlingen, idet disse anses for at være et særskilt område, og afhandlingen omhandler primært direkte skat. Side 5 af 68

7 CFC-beskatning vil ikke blive behandlet i afhandlingen, da det vurderes, at CFC beskatning ikke er relevant i forhold til afhandlingens problemstilling. Transfer pricing vil kun blive omtalt kort i afhandlingen, da emnet er såstort, at en gennemgang vil blive for overfladisk. Selskabsformer som P/S, I/S og K/S vil ikke blive omtalt i afhandlingen, da denne form for selskab ikke anses for at være relevant for en kinesisk virksomhed, som ejer 100 % af sin investering i Danmark. Selskabsformer som Europæisk selskab, vil ikke blive behandlet i afhandlingen, da det anses for irrelevant for en virksomhed, som har besluttet at bruge Danmark som hovedkvarter, jf. beskrivelsen i kapitel 2.1 nedenfor. Ikke alle artikler i DBO vil blive behandlet dybdegående, da det ikke er alle artikler, som har betydning for afhandlingen. Det forudsætter, at moderselskabet i Kina og datterselskabet i Danmark ikke vælger international sambeskatning, da emnet er såstort, at en gennemgang vil blive for overfladisk. Regler omkring ejendomsavance beskatning vil ikke blive gennemgået, da det udgør et emne for sig selv. Skattemæssige problemstillinger mellem Danmark og andre lande udover Kina (fx. hvis det danske datterselskab stifter et fast driftssted eller selskab i Tyskland) vil ikke blive behandlet, da disse udgør et emne for sig selv. Problemstillingen om aktieoptioner og warrants er ikke beskrevet i afhandlingen, da emnet er såstort, at en gennemgang vil blive for overfladisk. Afhandlingen behandler kun de skattemæssige problemstillinger og omfatter derfor ikke de selskabsretlige, menneskeretlige, politiske og makroøkonomiske problemstillinger. Den interne kinesiske skattelovgivning vil kun blive omtalt i det omfang det har betydning for forståelse af afhandlingen. Der vil således ikke være en dybdegående analyse af disse lovgivninger, da det ikke er afhandlingens primær formål at fortolke de kinesiske skatteregler. Afhandlingens primære målgruppe er kinesiske virksomheder, som ønsker at etablere sig i Danmark. Afhandlingens sekundære målgruppe er afhandlingens vejleder og censor. Afhandlingens tertiære Side 6 af 68

8 målgruppe er virksomheder, der ønsker at etablere sig i Kina eller udstationere deres medarbejdere til Kina. 1.3 Model- og metodevalg Udgangspunktet for afhandlingen er den gældende lovgivning indenfor skatteområde. Herudover anvendes litteratur påområdet primært i form af lærebøger, skattevejledninger mv. De steder i opgaven, hvor der henvises til benyttede kilder, er det anført i fodnoterne. For at give en fuldstændig oversigt over benyttede kilder henvises til litteraturlisten. Der er i opgaven anvendt nogle generelle forkortelser påanvendte love, som ligeledes fremgår af litteraturlisten. 1.4 Kildekritik Jeg har forholdt mig kritisk og objektivt til litteraturen. Af sekundære kilder er der særligt anvendt publikationer fra Deloittes skatteafdeling og forskellige autoriserede hjemmesider fra SKAT, OECD mv. Jeg har gennem hele forløbet forsøgt at fåinformationerne bekræftet fra flere parter for at vurdere de subjektive og generelle forhold. Datafangst til afhandlingen er stoppet den 1. juli Side 7 af 68

9 1.5 Afhandlingens struktur Afhandlingens struktur fremgår af nedenstående figur: Figur 1, Kilde: egen tilvirkning Afhandlingen indleder med en præsentation af valg af virksomhedens form i kapital 2. I kapitel 3 vil der blive foretaget en kort beskrivelse af den valgte virksomhed. I kapitel 4 vil der være en gennemgang af dobbeltbeskatningsoverenskomsten og OECD s modeloverenskomst. Side 8 af 68

10 I kapitel 5 vil de relevante artikler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten samt skattelovgivninger der er relevante for et selskab, blive gennemgået. De artikler, der indeholder generelle bestemmelser, vil blive gennemgået løbende, hvor det falder naturligt. I kapitel 6 vil de relevante artikler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten samt skattelovgivninger, der er relevante for en fysisk person, blive gennemgået. De artikler, der indeholder generelle bestemmelser, vil blive gennemgået løbende, hvor det falder naturligt. Som afslutning vil jeg drage en konklusion i kapitel 7. I kapitel 8 vil jeg diskutere hvilke andre skatteforhold, der kan være relevante for en kinesisk virksomhed som ønsker at investere i Danmark. Side 9 af 68

11 2.1 Valg af selskabsformer Når en virksomhed vil investere i Danmar, skal de vælge hvilken selskabsform, de vil benytte sig af. Valg af selskabsform afhænger af investeringstypen og investeringens størrelse. For joint venture investeringer, hvor der vil være større underskud i opstartsåret, anvendes ofte P/S, K/S eller I/S for at kunne udnytte de skattemæssige fradrag i samme indkomstår. Men disse former for selskaber kan i mange tilfælde give skattemæssige komplikationer for den udenlandske part, da disse selskabsformer anses for at være skattemæssig transparente, hvor beskatning sker hos de enkelte deltagere. Og det er tvivlsomt, hvor vidt den udenlandske parts skattemyndighed vil anse disse selskaber for skattemæssig transparente. Da den valgte virksomhed, som anvendes i afhandlingen, ejer 100 % af dens investering i Danmark, er valg af selskabsform som P/S, K/S og I/S ikke relevant. De fleste udenlandske virksomheder anvender en selskabsform som A/S eller ApS. Det er primært de store selskaber, som vælger A/S og de mindre selskaber, som vælger ApS. Skattemæssigt er der ingen forskelle påvalg af disse to selskabsformer, da indkomster i både A/S og ApS beskattes med 25% i selskabsskat. De væsentligste forskelle mellem de to selskabsformer er størrelsen af selskabskapital, børsnotering og formalitet. A/S kræver kr. i selskabskapital, hvor og ApS kun kræver kr. Men i forbindelse med den nye selskabslov, som trådte i kraft den 1. marts 2011, skal kun 25 % ( kr.) af A/S selskabskapital være indbetalt, og det samme gælder for ApS. Dog er der en minimumsgrænse på kr. Forholdet gør, at der reelt set ikke er den store forskel på selskabskapitalens størrelse. Såfremt virksomheden senere ønsker at blive børsnoteret i Danmark, skal virksomheden være stiftet som A/S. Der er færre formelle krav i et ApS end A/S. Et ApS kan nøjes med ét medlem i ledelsen, hvor et A/S skal have 3 medlemmer. Side 10 af 68

12 Virksomheden kan ogsåvælge en selskabsform, som hedder Europæisk selskab. Denne form for selskab gør det nemmere at flytte selskabets hovedkvarter samt fusionere med selskaber uden for Danmark. 1 Der vil i afhandlingen ikke blive behandle denne form for selskab, da det ikke anses for relevant for den valgte virksomhed, som anvendes i afhandlingen. Til sidst kan virksomheden ogsåvælge at oprette en filial i Danmark. Skattemæssigt sidestilles en filial i Danmark med et selskab. Dog kan der ikke fratrækkes renteudgifter af lån samt royalties o.l. i en filial, hvis disse udgifter går til moderselskabet. Den skattemæssige indkomst opgøres kun for den danske aktivitet, og filialen slipper for at offentliggøre årsrapporten. Jf. den kinesiske selskabsskattelov 17 kan underskud i en udenlandsk filial ikke modregnes i det kinesiske selskabs skattepligtige indkomst. Men overskudet i en udenlandsk filial skal indgåsom en del af den skattepligtige indkomst i Kina, men med et fradrag for den allerede betalte selskabsskat i Danmark. Dog højst svarende til den kinesiske selskabsskat på25% for selskaber. Umiddelbart er der ingen skattemæssige forskelle i at vælge at etablere sig i Danmark som filial eller selskab. Men for virksomheder, hvor omkostningerne finansieres af moderselskabet eller hvor der er store royalty betalinger til moderselskabet er det ikke fordelagtig at vælge filial, da det som nævnt ikke er muligt at trække renter pålån samt royalty til moderselskabet fra i den skattepligtig indkomst. Filial og fastdriftssted vil blive behandlet mere dybdegående i kapitel og Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at det er mest hensigtsmæssigt for kinesiske virksomheder at vælge selskabsformen A/S eller ApS til at drive forretning i Danmark. 1 Publikation fra Deloitte, Taxation and investement in Denmark 2011, side 4. Side 11 af 68

13 3.1 Beskrivelse af den valgte virksomhed Den kinesiske bioteknologiske virksomhed, efterfølgende betegnet som KB, er verdens største DNA analyse og sekvenseringsvirksomhed. KB har eksisteret siden 1999 og startede oprindeligt som et statsstøttet projekt, men blev senere privatiseret. Mange af professorerne i KB er uddannet i Danmark og har derfor en stærk tilknytning til Danmark. For at udvide deres forretning i Europa, har KB besluttet at etablere et hovedkvarter i Danmark og har i denne forbindelse stiftet et A/S. Formålet er, at det danske datterselskab, efterfølgende betegnet som KBD, skal etablere et laboratorium her i Danmark til at analysere de prøver, som de får indsamlet. KBD skal på længere sigt tjene nok til at kunne finansiere dens løbende drift samt give et acceptabel afkast til moderselskabet KB. Virksomheden vil blive brugt de steder, hvor der anses som nødvendigt for forståelse af reglerne. Side 12 af 68

14 4.1 Hvad er en dobbelbeskatningsoverenskomst 2 Danmark har indgået aftaler med en lang række lande for at undgådobbeltbeskatning. De fleste af aftalerne er i store træk udformet med udgangspunkt i OECD s modeloverenskomst vedrørende indkomst og formue med tilhørende kommentarer. Hovedformålet med denne modeloverenskomst er, at løse de fleste af de generelle problemer, der opstår inden for områder med international juridisk dobbeltbeskatning påen ensartet måde. De enkelte overenskomster har til formål at undgådobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelser for såvidt angår indkomstskatter og formueskatter. Bestemmelserne i overenskomsterne skal modvirke den dobbeltbeskatning, der opstår, når den samme indtægt kan beskattes både i Danmark og i et andet land efter reglerne i landenes nationale lovgivning. Anvendelse af overenskomsternes bestemmelser kan derimod ikke bevirke en højere beskatning end den, der ville være fremkommet efter den danske skattelovgivning alene. Således skal en udenlandsk indtægt, der opgjort efter danske skatteregler medfører et underskud, fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Overenskomsterne er således uden virkning, når dobbeltbeskatning ikke foreligger. En overenskomst, som Danmark har indgået med en fremmed stat, medfører derfor, at de danske skatteregler sættes ud af kraft i det omfang, det er nødvendigt for at Danmark kan overholde overenskomsten. Dobbeltbeskatningsoverenskomster og de protokoller, der ændrer eller udvider overenskomsterne, er folkeretlig bindende traktater. Dette indebærer, at de involverede stater pålægges en folkeretlig forpligtelse til ikke at beskatte i strid med overenskomsten. Det indebærer også, at borgerne kan påberåbe sig de rettigheder, som fremgår af overenskomsterne. 2 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side Side 13 af 68

15 4.1.1 OECD modeloverenskomst 3 En dobbeltbeskatningsoverenskomst består normalt af de artikler, som i OECD-modellen indeholder. Artikel 1 til 5 plus 9 fastsætter og definerer nogle grundlæggende begreber. Artikel 6 til 8 og 10 til 22 bestemmer, i hvilken stat forskellige arter af indkomst og formue kan beskattes. Artikel 23A og B bestemmer, hvorledes dobbeltbeskatning skal ophæves. Artikel 24 til 31 angiver en række særlige bestemmelser. Endvidere er der protokollatet til selve overenskomsten, som regulerer de specifikke forhold i de to kontraherende stater. Den danske indkomstbeskatning bygger som altovervejende hovedregel på globalindkomstprincippet, og fuldt skattepligtige fysiske personer, selskaber, fonde, foreninger, dødsboer m.v. er derfor skattepligtige her af den samlede indkomst, hvad enten indkomsten hidrører her fra landet eller fra udlandet, jf. SL 4. Når en dobbeltbeskatning skal løses efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale, er det først nødvendigt at fastslå, i hvilken stat skatteyderen er hjemmehørende (domicilstaten). Bestemmelserne i art. 4 afgører, hvem der skal udpeges til at være domicilstat. Domicilstaten er den stat, som har ret til at globalbeskatte personen, dvs. beskatte alle personens indtægter, hvad enten de hidrører fra domicilstaten eller fra andre stater som nævnt ovenfor. Domicilstaten har således en primær beskatningsret til samtlige indtægter. De i art. 8, 12, 13, stk. 5, 15, stk. 2, 18 og 21, stk. 1 omhandlede indkomster kan kun beskattes i domicilstaten. Når en indkomst falder ind under en af disse artikler opstår der således ingen dobbeltbeskatning, idet den anden stat (kildestat, se beskrivelse af kildestat nedenfor) har afstået fra at beskatte. 3 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side Side 14 af 68

16 Den anden stat er dermed klassificeret som kildestat, og dennne stat kan alene beskatte de indtægter, som den er berettiget til i henhold til artiklerne 6, 7, 10, 11, 13, stk. 1, 2 og 4, 15, stk. 1, 16, 17, 19 og 21, stk. 2. I art. 23 A og B bestemmes, hvorledes den opståede dobbeltbeskatning skal ophæves. Det er altid domicilstaten, altsåden stat der er tillagt en primær beskatningsret til al indkomst, der skal ophæve dobbeltbeskatningen. Ophævelsen kan ske ved at anvende enten creditmetoden eller eksemptionsmetoden. Creditmetoden anvendes af de fleste stater, herunder Danmark. Skatten nedsættes med den udenlandske skat pålignet den udenlandske indkomst (fuld credit). Dog kan lempelse ikke ske med et beløb, der overstiger den del af domicilstatens skat, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst (almindelig credit). Det laveste lempelsesbeløb anvendes således: Lempelse efter creditmetoden Skattepligtige indkomst som angivet nedenfor: Indkomst domicilstat: 300 Indkomst kildestat: 200 Skat heraf i kildestat 20 Skattepligtig indkomst domicilstat: 500 Skat i domicilstat 25% 125 Domicilstatens skat på 125 skal således lempes med det laveste af følgende beløb: Fuld credit Den til kildestat betalte skat på 20 Creditmetoden: Den del af domicilstatens skat på 125, der forholdsmæ ssigt kan henføres til den udenlandske indkomst på 200 sammenholdt 125 * 200 / 500 = 50 Domicilstatens skat på 125 lempes således efter creditmetoden med 50, men domicilstat skal højst indrømmme fradrag med den i kildestat faktisk betalte indkomstskat, dvs. Med 20, personen skal således betale skat i domicilstaten med 105 og 20 i kildestat.. Altså det samme i skat, som hvis hele indkomsten var indtjent i domicilstaten. Figur 2, Kilde: egen tilvirkning Side 15 af 68

17 Når eksemptionsmetoden anvendes skal domicilstaten altid fritage den udenlandske indkomst for beskatning, uanset om den udenlandske skat er lavere end domicilstatens. Lempelse kan beregnes således: Lempelse efter exemption Skattepligtige indkomst som angivet nedenfor: Indkomst domicilstat: 300 Indkomst kildestat: 200 Skat heraf i kildestat 20 Skattepligtig indkomst domicilstat: 500 Skat i domicilstat % Domicilstatens skat på 125 skal således lempes med den del af den domicilstats skat på 125, der forholdsmæ ssigt kan henføres til den kildestat indkomst på 200 sammenholdt med den samlede indkomst 125 * 200 / 500 = 50 Domicilstatens skat på 125 lempes med 50, således at domicilstatens skat efter lempelse udgør = 75. Figur 3, Kilde: egen tilvirkning Ovenstående er blot et eksempel påen beregning, senere i afhandlingen vil der blive lavet en konkret beregning i forbindelse med eksempel virksomhed. Side 16 af 68

18 4.2 Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Kina og Danmark Den 21. marts 1985 blev der indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kina og Danmark 4. DBO er en aftale, som er indgået mellem Kina og Danmark for at undgå, at en person blive beskattet af den samme indkomst eller formue i begge stater og for at forhindre skatteunddragelse for såvidt angår indkomstskatter. Overenskomsten er bygget op omkring den aftalemodel, der er udarbejdet af OECD. Kina er ikke medlem af OECD, men er et af de lande hvor der er et bredt samarbejde med OECD. 5 Forskellene mellem OECD-modellen og DBO er gennemgået i efterfølgende afsnitter, efterfulgt af en systematisk gennemgang af artikler i DBO i kapitel 5 og 6. De artikler, der ikke er relevante for afhandlingens valgte virksomhed, vil kun blive gennemgået kort Forskelle mellem OECD-modellen og DBO Selvom de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster er bygget op omkring OECD-modellen, er der ingen af disse overenskomster, som svarer 100% til det, der står i OECD-modellen. Forskellen kan være såstor, at det kan føre til en helt anden konklusion end den der står i OECD modellen. Derfor er det vigtigt at tydeliggøre forskellen og dens virkning. Nedenfor er listen over de artikler i DBO der afviger fra OECD-modellen 6 : Artikel 2: DBO omhandler ikke formueskat, hvilket ikke anses for at have den store betydning, da der hverken er formueskat i Kina eller Danmark. Artikel 3: Begge staters kontinentalsokkel er omfattet af DBO. Kontinental-soklen strækker sig som hovedregel 200 sømil fra kysten. Staten kan i overensstemmelse med internationalt vedtagne 4 Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 26. marts 1986, side 1 5 China and OECD, fra ww.oecd.org 6 Ligningsvejledning, Dobbeltbeskatning , SKAT juridiske vejledning Side 17 af 68

19 beregningsmetoder yderligere gøre krav pårettigheder over hele kontinentalmargenen ud til dybhavsbunden. Beskatningskompetencen er dog begrænset til aktivitet vedr. efterforskning og udnyttelse af naturforekomster påhavbunden eller i dens undergrund 7. Denne bestemmelse kan betyde, at hvis f.eks. Kina vil udvinde olie eller forske i den danske del af kontiental-soklen, så har Danmark beskatningsret pådisse aktiviteter. Artikel 4: Det skattemæssige hjemsted for ikke-fysiske personer, der har sin virkelige ledelse i den ene stat, og som har sit hovedkontor i den anden stat, afgøres ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder. I OECD modellen er det bestemt, at ikke-juridiske personer anses for hjemmehørende i den stat, hvor den virkelige ledelse har sit sæde. Men i DBO er det op til de kompetente myndigheder at aftale, hvor ikke-fysiske personer er hjemmehørende. Dette kan give komplikationer, se kapitel for nærmere beskrivelse af problemstilligen. Se kapitel for nærmere beskrivelse af kompetente myndigheder. Artikel 5: Et bygnings-, anlægs-, samle- eller monteringsarbejde anses for et fast driftssted, når det varer mere end 6 måneder. Dette gælder ogsåfor den tilsynsførende virksomhed i forbindelse med ovennævnte arbejde. En installation, en borering eller et skib, som anvendes til efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster, anses for et fast driftssted, når det er anvendt hertil i mere end 3 måneder. Levering af tjenesteydelser, herunder rådgivende virksomheder, anses for et fast driftssted, når arbejdet med samme projekt i en eller flere perioder tilsammen overstiger 6 måneder inden for en 12 måneders periode. En repræsentant, der udelukkende eller næsten udelukkende arbejder for en virksomhed, skal ikke anses som en uafhængig repræsentant i stk. 6`s forstand, hvis det påvises, at dispositionerne mellem parterne ikke er truffet under frie vilkår. 8 Artiklen omfatter således flere aktiviteter end OECD-modellen, og tidsgrænsen er reduceret til 6 måneder. 7 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side 37 og Artikel 5, stk. 3 i DBO Side 18 af 68

20 Artikel 7: Ved fastsættelsen af det faste driftssteds fortjeneste, er der ikke fradragsret for royalty, honorar for patenter, provisioner og renter (undtagen banker) der betales til hovedkontorer eller beslægtede selskaber. Tilsvarende betalinger fra hovedkontoret skal heller ikke medregnes til det faste driftssteds fortjeneste. Denne bestemmelse indsat for at svare til den danske ligningslov, hvor det fremgår, at fast driftssted ikke kan fradrage royalty og renter. Artikel 8: Bestemmelsen omfatter ikke fortjeneste ved driften af både i indre farvande. For såvidt angår SAS, finder bestemmelsen kun anvendelse for den danske andel af fortjenesten. Ifølge protokollen til overenskomsten skal overenskomsten af 21. oktober 1974 mellem Danmark og Kina om skibsfart fortsat være gældende, hvorefter ingen af parterne kan pålægge nogen form for skat påindkomst og anden indtægt hidrørende skibsfart, der drives af den anden parts rederier, jf. bekendtgørelse nr. 37 af 6. marts Artikel 10: Kildelandet har beskatningsretten til udbytte med 10%. Artikel 11: Kildelandet har beskatningsretten til renter med 10 pct., medmindre renter tilfalder den anden stats regering eller lokale myndighed. I såfald er renten fritaget for skat. Artikel 12: Kildelandet har beskatningsretten til royalty med 10 pct. Kildelandets beskatningsret skal beregnes pågrundlag af 70 pct. af royalty-beløbet, jf. protokollen, hvor det er erhvervet ved udleje af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Artikel 13: Fortjeneste ved afhændelse af alle andre aktiver end dem, der er nævnt i artiklen, kan beskattes i kildestaten. For såvidt angår SAS, finder bestemmelsen kun anvendelse påden danske andel af fortjenesten. Side 19 af 68

21 Artikel 14: Indkomst ved frit erhverv kan beskattes i kildelandet ikke blot, når der foreligger fast driftssted, men ogsånår personen opholder sig der i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage i et kalenderår. Artikel 14 i OECD-modellen er udgået i 2000, da det anses for at være omfattet i art. 5 og 7 9. Bestemmelsen i DBO giver kildelandet ret til at beskatte personer som læger, advokater, ingeniører, arkiteter, tandlæger og revisorer, der opholder sig i Danmark i mere end 183 dage. Nærmere beskrivelse af 183 dages reglen kan læses i kapitel Artikel 15: 183-dages reglen anvendes i forhold til kalenderåret. Danmark har beskatningsretten til lønindkomst, som en i Danmark hjemmehørende person har optjent ved arbejde om bord pået af SAS` luftfartøjer i international trafik i henhold til protokollen. Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk er fritaget for beskatning i kildestaten, når arbejdet er et led i et kulturudvekslingsprogram. Artikel 18: Ydelser i henhold til det sociale sikringssystem kan kun beskattes i kildestaten (f.eks. folkepension). Artikel 20: Vederlag for midlertidig undervisning eller forskning ved universiteter mv. i en periode påindtil 3 år beskattes ikke i opholdsstaten. Artikel 21: Stipendier, legater mv. fra statslige, almenvelgørende, videnskabelige institutioner mv., som er ydet til den studerendes underhold, studium eller uddannelse er skattefri. Skattefritagelsen for studerende mfl. omfatter ogsåindkomst af personligt arbejde i opholdsstaten, dog højst med et beløb der svarer til, hvad der er nødvendigt for hans underhold. For indkomståret 2011 udgør beløbet kr. Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt. 9 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side 83 Side 20 af 68

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3.

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3. DIN BRO TIL TYSKLAND Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland ExportDirect, den 3. marts 2015 Agenda Retsformer / etableringsformer Beskatning Kapitalselskaber, personselskaber,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A.

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. 1 Dagsorden Indledning og baggrund Hvorfor et amerikansk selskab Skatteforhold U.S.A. Dokumenter til etablering af U.S. Corporation Omkostninger

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering 1. Transfer Pricing: Nye Dokumentationskrav 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1.2. For hvem gælder de nye regler? 1.3. Indhold af reglerne 1.4. Sanktioner 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft? 1.1.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere