At investere i Danmark (skattemæssige udfordringer når kineserne investerer i Danmark)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At investere i Danmark (skattemæssige udfordringer når kineserne investerer i Danmark)"

Transkript

1 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL At investere i Danmark (skattemæssige udfordringer når kineserne investerer i Danmark) Xin Zhuo Afleveret den 3/15/2012 Vejleder: Christen Amby Antal anslag:

2 Executive summary Investment in Denmark (Tax issues when Chinese invest in Denmark) Chinese companies' foreign investment increases with the great economic prosperity. In 2010 came the influx of Chinese capital to Europe up to 6.7 billion. USD, which was double in the previous year. But unfortunately it is only a very small part of the great capital that has come to Denmark. Many Chinese feel that the tax rate in Denmark is very high and has not consider Denmark as the first choice when they go out and invest. The thesis aims to give Chinese companies who want to invest in Denmark, an overview of the tax rules in Denmark and how double taxation agreement between Denmark and China should be interpreted and applied. Furthermore, the thesis illustrates the tax benefits available to a Chinese investor that will invest in Denmark. The problem will be elucidated on the basis of a concrete Chinese biotechnology company seeking to establish themselves here in Denmark. The above mentioned problem will be addressed by answering the following questions: 1. Selecting the types of companies when it comes to investing in Denmark 2. What is a double taxation agreement 3. What is the OECD model 4. What are the differences between dobbelbeskatningsoverenskomsten between Denmark and China (hereinafter called DBO) and the OECD Model 5. What have DBO important for a Chinese company that invests in Denmark (Corporate tax) 6. What have DBO important for the employees of a Chinese and a Danish company (personal tax) Side 1 af 68

3 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Afgræ nsning Model- og metodevalg Kildekritik Afhandlingens struktur Valg af selskabsformer Beskrivelse af den valgte virksomhed Hvad er en dobbelbeskatningsoverenskomst OECD modeloverenskomst Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Kina og Danmark Forskelle mellem OECD-modellen og DBO Artikel 1 og 4, skattemæ ssigt hjemsted Artikel 2 og Artikel 9 Indbyrdes forbundne foretagender Artikel 10 udbytter Artikel 11, renter Artikel 12, Royalties Artikel 13, Kapitalgevinster Artikel 14, frit erhverv Artikel 5, fast driftssted Artikel 6, Indkomst af fast ejendom Artikel 7, fortjeneste ved erhvervsvirksomhed Side 2 af 68

4 Artikel 8, skibs- og luftfart Personskat Artikel 15, personligt arbejde i tjenesteforhold Scenarie 1, kinesisk medarbejder til Danmark mindre end 183 dage Scenarie 2, kinesisk medarbejder til Danmark mere end 183 dage Scenarie 3, kinesisk medarbejder udstationeres til Danmark og bliver ansat i Danmark Scenarie 4, dansk virksomheder som sender medarbejder til Kina Artikel 16, Bestyrelseshonorarer Artikel 17, Kunstnere og sportsfolk Artikel 18, Pensioner og social sikringsydelser Artikel 19, Vederlag og pensioner for udførelse af offentlige hverv Artikel 20, Læ rere og forskere Artikel 21, Studerende, erhvervspratikanter og trainees Artikel 22, Andre indkomster Artikel 23, Metoder til ophæ velse af dobbeltbeskatning Artikel 24, Ikke-diskriminering Artikel 25, Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler Artikel 26, Udveksling af oplysninger Artikel 27, Personer ansat ved diplomatiske og konsulæ re repræ sentationer Konklusion Perspektivering Litteraturlisten Side 3 af 68

5 1. Indledning Den hurtig voksende økonomi i Kina har præget alverdens avisers forsider de sidste mange år. Kina har siden 1980 erne været verdens low-cost produktionsfabrik, den voksende økonomi har været påbekostning af miljøet, menneskelivet osv. Men de sidste 3-4 år har kineserne indset, at for opnåen sund vækst, skal der investeres i teknologi og innovation. Derfor har der været mange kinesiske opkøb af udenlandske firmaer og investeringer uden for Kina i de sidste 3-4 år. Endvidere har Kina grundet den voksende eksport og økonomisk vækst opbygget enorme valutareserver, og det forventes at Kina i stigende grad vil investere mange af disse midler i udlandet. I 2010 nåede tilstrømningen af kinesisk kapital til Europa op på6,7 mia. USD, hvilket var en fordobling i forhold til året før. Men desværre er det kun en meget lille del af den store kapital, der er kommet til Danmark. I 2011 har kineserne dog fået øjnene op pådanmark. Det gode forskningsmiljøtiltaler specielt de kinesiske bioteknologiske virksomheder. Samme år kom Kinas største bioteknologiske virksomhed til Danmark for at etablere deres hovedkvarter for deres aktivitet i Europa. Jeg kommer selv fra Kina. og har derfor tit kontakt til kinesiske virksomhedsledere der gerne vil komme til Europa. Et af de områder, som de kinesiske virksomhedsledere har fokus på, er de skattemæssige regler her i Danmark. De har alle hørt om de høje skatter i medierne og føler, at det er dyrt at investere i Danmark. De var derfor meget interesseret i at høre om den danske selskabsskat og personskat for deres medarbejdere i Kina og Danmark. Mødet med de kinesiske virksomheder har givet mig inspiration til at skrive denne afhandling for at give de kinesiske virksomheder, som gerne vil investere i Danmark, et overblik over de skattemæssige regler i Danmark, samt hvordan dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina skal fortolkes og anvendes. Side 4 af 68

6 1.1 Problemformulering Som beskrevet ovenfor ønsker jeg i afhandlingen at gennemgådobbelbeskatningsovenskomsten mellem Danmark og Kina og give et overblik over de skattemæssige regler, når en kinesisk virksomhed skal investere i Danmark. Problemstillingen vil blive belyst med udgangspunkt i en konkret kinesiske bioteknologiske virksomhed, som ønsker at etablere sig her i Danmark. Ovenstående problemstilling vil blive behandlet ved besvarelsen af følgende spørgsmål: 1. Valg af selskabsformer når der skal investeres i Danmark 2. Hvad er et dobbelbeskatningsoverenskomst 3. Hvad er OECD-modellen 4. Hvad er forskellene mellem dobbelbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina (efterfølgende betegnes DBO) og OECD-modellen 5. Hvad har DBO af betydning for et kinesisk selskab der investerer i Danmark (Selskabsbeskatning) 6. Hvad har DBO af betydning for de ansatte i henholdsvis et kinesisk og et dansk selskab (personbeskatning) 1.2 Afgræ nsning I afhandlingen har jeg fundet det hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger: Beskrivelse af dobbeltbeskatningsaftalen omfatter alene forholdet mellem Danmark og Kina og omfatter derfor ikke Taiwan, Hong kong og Macau, idet der er særskilte aftaler mellem Danmark og de nævnte steder. Told og moms-regler vil ikke blive gennemgået i afhandlingen, idet disse anses for at være et særskilt område, og afhandlingen omhandler primært direkte skat. Side 5 af 68

7 CFC-beskatning vil ikke blive behandlet i afhandlingen, da det vurderes, at CFC beskatning ikke er relevant i forhold til afhandlingens problemstilling. Transfer pricing vil kun blive omtalt kort i afhandlingen, da emnet er såstort, at en gennemgang vil blive for overfladisk. Selskabsformer som P/S, I/S og K/S vil ikke blive omtalt i afhandlingen, da denne form for selskab ikke anses for at være relevant for en kinesisk virksomhed, som ejer 100 % af sin investering i Danmark. Selskabsformer som Europæisk selskab, vil ikke blive behandlet i afhandlingen, da det anses for irrelevant for en virksomhed, som har besluttet at bruge Danmark som hovedkvarter, jf. beskrivelsen i kapitel 2.1 nedenfor. Ikke alle artikler i DBO vil blive behandlet dybdegående, da det ikke er alle artikler, som har betydning for afhandlingen. Det forudsætter, at moderselskabet i Kina og datterselskabet i Danmark ikke vælger international sambeskatning, da emnet er såstort, at en gennemgang vil blive for overfladisk. Regler omkring ejendomsavance beskatning vil ikke blive gennemgået, da det udgør et emne for sig selv. Skattemæssige problemstillinger mellem Danmark og andre lande udover Kina (fx. hvis det danske datterselskab stifter et fast driftssted eller selskab i Tyskland) vil ikke blive behandlet, da disse udgør et emne for sig selv. Problemstillingen om aktieoptioner og warrants er ikke beskrevet i afhandlingen, da emnet er såstort, at en gennemgang vil blive for overfladisk. Afhandlingen behandler kun de skattemæssige problemstillinger og omfatter derfor ikke de selskabsretlige, menneskeretlige, politiske og makroøkonomiske problemstillinger. Den interne kinesiske skattelovgivning vil kun blive omtalt i det omfang det har betydning for forståelse af afhandlingen. Der vil således ikke være en dybdegående analyse af disse lovgivninger, da det ikke er afhandlingens primær formål at fortolke de kinesiske skatteregler. Afhandlingens primære målgruppe er kinesiske virksomheder, som ønsker at etablere sig i Danmark. Afhandlingens sekundære målgruppe er afhandlingens vejleder og censor. Afhandlingens tertiære Side 6 af 68

8 målgruppe er virksomheder, der ønsker at etablere sig i Kina eller udstationere deres medarbejdere til Kina. 1.3 Model- og metodevalg Udgangspunktet for afhandlingen er den gældende lovgivning indenfor skatteområde. Herudover anvendes litteratur påområdet primært i form af lærebøger, skattevejledninger mv. De steder i opgaven, hvor der henvises til benyttede kilder, er det anført i fodnoterne. For at give en fuldstændig oversigt over benyttede kilder henvises til litteraturlisten. Der er i opgaven anvendt nogle generelle forkortelser påanvendte love, som ligeledes fremgår af litteraturlisten. 1.4 Kildekritik Jeg har forholdt mig kritisk og objektivt til litteraturen. Af sekundære kilder er der særligt anvendt publikationer fra Deloittes skatteafdeling og forskellige autoriserede hjemmesider fra SKAT, OECD mv. Jeg har gennem hele forløbet forsøgt at fåinformationerne bekræftet fra flere parter for at vurdere de subjektive og generelle forhold. Datafangst til afhandlingen er stoppet den 1. juli Side 7 af 68

9 1.5 Afhandlingens struktur Afhandlingens struktur fremgår af nedenstående figur: Figur 1, Kilde: egen tilvirkning Afhandlingen indleder med en præsentation af valg af virksomhedens form i kapital 2. I kapitel 3 vil der blive foretaget en kort beskrivelse af den valgte virksomhed. I kapitel 4 vil der være en gennemgang af dobbeltbeskatningsoverenskomsten og OECD s modeloverenskomst. Side 8 af 68

10 I kapitel 5 vil de relevante artikler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten samt skattelovgivninger der er relevante for et selskab, blive gennemgået. De artikler, der indeholder generelle bestemmelser, vil blive gennemgået løbende, hvor det falder naturligt. I kapitel 6 vil de relevante artikler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten samt skattelovgivninger, der er relevante for en fysisk person, blive gennemgået. De artikler, der indeholder generelle bestemmelser, vil blive gennemgået løbende, hvor det falder naturligt. Som afslutning vil jeg drage en konklusion i kapitel 7. I kapitel 8 vil jeg diskutere hvilke andre skatteforhold, der kan være relevante for en kinesisk virksomhed som ønsker at investere i Danmark. Side 9 af 68

11 2.1 Valg af selskabsformer Når en virksomhed vil investere i Danmar, skal de vælge hvilken selskabsform, de vil benytte sig af. Valg af selskabsform afhænger af investeringstypen og investeringens størrelse. For joint venture investeringer, hvor der vil være større underskud i opstartsåret, anvendes ofte P/S, K/S eller I/S for at kunne udnytte de skattemæssige fradrag i samme indkomstår. Men disse former for selskaber kan i mange tilfælde give skattemæssige komplikationer for den udenlandske part, da disse selskabsformer anses for at være skattemæssig transparente, hvor beskatning sker hos de enkelte deltagere. Og det er tvivlsomt, hvor vidt den udenlandske parts skattemyndighed vil anse disse selskaber for skattemæssig transparente. Da den valgte virksomhed, som anvendes i afhandlingen, ejer 100 % af dens investering i Danmark, er valg af selskabsform som P/S, K/S og I/S ikke relevant. De fleste udenlandske virksomheder anvender en selskabsform som A/S eller ApS. Det er primært de store selskaber, som vælger A/S og de mindre selskaber, som vælger ApS. Skattemæssigt er der ingen forskelle påvalg af disse to selskabsformer, da indkomster i både A/S og ApS beskattes med 25% i selskabsskat. De væsentligste forskelle mellem de to selskabsformer er størrelsen af selskabskapital, børsnotering og formalitet. A/S kræver kr. i selskabskapital, hvor og ApS kun kræver kr. Men i forbindelse med den nye selskabslov, som trådte i kraft den 1. marts 2011, skal kun 25 % ( kr.) af A/S selskabskapital være indbetalt, og det samme gælder for ApS. Dog er der en minimumsgrænse på kr. Forholdet gør, at der reelt set ikke er den store forskel på selskabskapitalens størrelse. Såfremt virksomheden senere ønsker at blive børsnoteret i Danmark, skal virksomheden være stiftet som A/S. Der er færre formelle krav i et ApS end A/S. Et ApS kan nøjes med ét medlem i ledelsen, hvor et A/S skal have 3 medlemmer. Side 10 af 68

12 Virksomheden kan ogsåvælge en selskabsform, som hedder Europæisk selskab. Denne form for selskab gør det nemmere at flytte selskabets hovedkvarter samt fusionere med selskaber uden for Danmark. 1 Der vil i afhandlingen ikke blive behandle denne form for selskab, da det ikke anses for relevant for den valgte virksomhed, som anvendes i afhandlingen. Til sidst kan virksomheden ogsåvælge at oprette en filial i Danmark. Skattemæssigt sidestilles en filial i Danmark med et selskab. Dog kan der ikke fratrækkes renteudgifter af lån samt royalties o.l. i en filial, hvis disse udgifter går til moderselskabet. Den skattemæssige indkomst opgøres kun for den danske aktivitet, og filialen slipper for at offentliggøre årsrapporten. Jf. den kinesiske selskabsskattelov 17 kan underskud i en udenlandsk filial ikke modregnes i det kinesiske selskabs skattepligtige indkomst. Men overskudet i en udenlandsk filial skal indgåsom en del af den skattepligtige indkomst i Kina, men med et fradrag for den allerede betalte selskabsskat i Danmark. Dog højst svarende til den kinesiske selskabsskat på25% for selskaber. Umiddelbart er der ingen skattemæssige forskelle i at vælge at etablere sig i Danmark som filial eller selskab. Men for virksomheder, hvor omkostningerne finansieres af moderselskabet eller hvor der er store royalty betalinger til moderselskabet er det ikke fordelagtig at vælge filial, da det som nævnt ikke er muligt at trække renter pålån samt royalty til moderselskabet fra i den skattepligtig indkomst. Filial og fastdriftssted vil blive behandlet mere dybdegående i kapitel og Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at det er mest hensigtsmæssigt for kinesiske virksomheder at vælge selskabsformen A/S eller ApS til at drive forretning i Danmark. 1 Publikation fra Deloitte, Taxation and investement in Denmark 2011, side 4. Side 11 af 68

13 3.1 Beskrivelse af den valgte virksomhed Den kinesiske bioteknologiske virksomhed, efterfølgende betegnet som KB, er verdens største DNA analyse og sekvenseringsvirksomhed. KB har eksisteret siden 1999 og startede oprindeligt som et statsstøttet projekt, men blev senere privatiseret. Mange af professorerne i KB er uddannet i Danmark og har derfor en stærk tilknytning til Danmark. For at udvide deres forretning i Europa, har KB besluttet at etablere et hovedkvarter i Danmark og har i denne forbindelse stiftet et A/S. Formålet er, at det danske datterselskab, efterfølgende betegnet som KBD, skal etablere et laboratorium her i Danmark til at analysere de prøver, som de får indsamlet. KBD skal på længere sigt tjene nok til at kunne finansiere dens løbende drift samt give et acceptabel afkast til moderselskabet KB. Virksomheden vil blive brugt de steder, hvor der anses som nødvendigt for forståelse af reglerne. Side 12 af 68

14 4.1 Hvad er en dobbelbeskatningsoverenskomst 2 Danmark har indgået aftaler med en lang række lande for at undgådobbeltbeskatning. De fleste af aftalerne er i store træk udformet med udgangspunkt i OECD s modeloverenskomst vedrørende indkomst og formue med tilhørende kommentarer. Hovedformålet med denne modeloverenskomst er, at løse de fleste af de generelle problemer, der opstår inden for områder med international juridisk dobbeltbeskatning påen ensartet måde. De enkelte overenskomster har til formål at undgådobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelser for såvidt angår indkomstskatter og formueskatter. Bestemmelserne i overenskomsterne skal modvirke den dobbeltbeskatning, der opstår, når den samme indtægt kan beskattes både i Danmark og i et andet land efter reglerne i landenes nationale lovgivning. Anvendelse af overenskomsternes bestemmelser kan derimod ikke bevirke en højere beskatning end den, der ville være fremkommet efter den danske skattelovgivning alene. Således skal en udenlandsk indtægt, der opgjort efter danske skatteregler medfører et underskud, fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Overenskomsterne er således uden virkning, når dobbeltbeskatning ikke foreligger. En overenskomst, som Danmark har indgået med en fremmed stat, medfører derfor, at de danske skatteregler sættes ud af kraft i det omfang, det er nødvendigt for at Danmark kan overholde overenskomsten. Dobbeltbeskatningsoverenskomster og de protokoller, der ændrer eller udvider overenskomsterne, er folkeretlig bindende traktater. Dette indebærer, at de involverede stater pålægges en folkeretlig forpligtelse til ikke at beskatte i strid med overenskomsten. Det indebærer også, at borgerne kan påberåbe sig de rettigheder, som fremgår af overenskomsterne. 2 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side Side 13 af 68

15 4.1.1 OECD modeloverenskomst 3 En dobbeltbeskatningsoverenskomst består normalt af de artikler, som i OECD-modellen indeholder. Artikel 1 til 5 plus 9 fastsætter og definerer nogle grundlæggende begreber. Artikel 6 til 8 og 10 til 22 bestemmer, i hvilken stat forskellige arter af indkomst og formue kan beskattes. Artikel 23A og B bestemmer, hvorledes dobbeltbeskatning skal ophæves. Artikel 24 til 31 angiver en række særlige bestemmelser. Endvidere er der protokollatet til selve overenskomsten, som regulerer de specifikke forhold i de to kontraherende stater. Den danske indkomstbeskatning bygger som altovervejende hovedregel på globalindkomstprincippet, og fuldt skattepligtige fysiske personer, selskaber, fonde, foreninger, dødsboer m.v. er derfor skattepligtige her af den samlede indkomst, hvad enten indkomsten hidrører her fra landet eller fra udlandet, jf. SL 4. Når en dobbeltbeskatning skal løses efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale, er det først nødvendigt at fastslå, i hvilken stat skatteyderen er hjemmehørende (domicilstaten). Bestemmelserne i art. 4 afgører, hvem der skal udpeges til at være domicilstat. Domicilstaten er den stat, som har ret til at globalbeskatte personen, dvs. beskatte alle personens indtægter, hvad enten de hidrører fra domicilstaten eller fra andre stater som nævnt ovenfor. Domicilstaten har således en primær beskatningsret til samtlige indtægter. De i art. 8, 12, 13, stk. 5, 15, stk. 2, 18 og 21, stk. 1 omhandlede indkomster kan kun beskattes i domicilstaten. Når en indkomst falder ind under en af disse artikler opstår der således ingen dobbeltbeskatning, idet den anden stat (kildestat, se beskrivelse af kildestat nedenfor) har afstået fra at beskatte. 3 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side Side 14 af 68

16 Den anden stat er dermed klassificeret som kildestat, og dennne stat kan alene beskatte de indtægter, som den er berettiget til i henhold til artiklerne 6, 7, 10, 11, 13, stk. 1, 2 og 4, 15, stk. 1, 16, 17, 19 og 21, stk. 2. I art. 23 A og B bestemmes, hvorledes den opståede dobbeltbeskatning skal ophæves. Det er altid domicilstaten, altsåden stat der er tillagt en primær beskatningsret til al indkomst, der skal ophæve dobbeltbeskatningen. Ophævelsen kan ske ved at anvende enten creditmetoden eller eksemptionsmetoden. Creditmetoden anvendes af de fleste stater, herunder Danmark. Skatten nedsættes med den udenlandske skat pålignet den udenlandske indkomst (fuld credit). Dog kan lempelse ikke ske med et beløb, der overstiger den del af domicilstatens skat, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst (almindelig credit). Det laveste lempelsesbeløb anvendes således: Lempelse efter creditmetoden Skattepligtige indkomst som angivet nedenfor: Indkomst domicilstat: 300 Indkomst kildestat: 200 Skat heraf i kildestat 20 Skattepligtig indkomst domicilstat: 500 Skat i domicilstat 25% 125 Domicilstatens skat på 125 skal således lempes med det laveste af følgende beløb: Fuld credit Den til kildestat betalte skat på 20 Creditmetoden: Den del af domicilstatens skat på 125, der forholdsmæ ssigt kan henføres til den udenlandske indkomst på 200 sammenholdt 125 * 200 / 500 = 50 Domicilstatens skat på 125 lempes således efter creditmetoden med 50, men domicilstat skal højst indrømmme fradrag med den i kildestat faktisk betalte indkomstskat, dvs. Med 20, personen skal således betale skat i domicilstaten med 105 og 20 i kildestat.. Altså det samme i skat, som hvis hele indkomsten var indtjent i domicilstaten. Figur 2, Kilde: egen tilvirkning Side 15 af 68

17 Når eksemptionsmetoden anvendes skal domicilstaten altid fritage den udenlandske indkomst for beskatning, uanset om den udenlandske skat er lavere end domicilstatens. Lempelse kan beregnes således: Lempelse efter exemption Skattepligtige indkomst som angivet nedenfor: Indkomst domicilstat: 300 Indkomst kildestat: 200 Skat heraf i kildestat 20 Skattepligtig indkomst domicilstat: 500 Skat i domicilstat % Domicilstatens skat på 125 skal således lempes med den del af den domicilstats skat på 125, der forholdsmæ ssigt kan henføres til den kildestat indkomst på 200 sammenholdt med den samlede indkomst 125 * 200 / 500 = 50 Domicilstatens skat på 125 lempes med 50, således at domicilstatens skat efter lempelse udgør = 75. Figur 3, Kilde: egen tilvirkning Ovenstående er blot et eksempel påen beregning, senere i afhandlingen vil der blive lavet en konkret beregning i forbindelse med eksempel virksomhed. Side 16 af 68

18 4.2 Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Kina og Danmark Den 21. marts 1985 blev der indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kina og Danmark 4. DBO er en aftale, som er indgået mellem Kina og Danmark for at undgå, at en person blive beskattet af den samme indkomst eller formue i begge stater og for at forhindre skatteunddragelse for såvidt angår indkomstskatter. Overenskomsten er bygget op omkring den aftalemodel, der er udarbejdet af OECD. Kina er ikke medlem af OECD, men er et af de lande hvor der er et bredt samarbejde med OECD. 5 Forskellene mellem OECD-modellen og DBO er gennemgået i efterfølgende afsnitter, efterfulgt af en systematisk gennemgang af artikler i DBO i kapitel 5 og 6. De artikler, der ikke er relevante for afhandlingens valgte virksomhed, vil kun blive gennemgået kort Forskelle mellem OECD-modellen og DBO Selvom de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster er bygget op omkring OECD-modellen, er der ingen af disse overenskomster, som svarer 100% til det, der står i OECD-modellen. Forskellen kan være såstor, at det kan føre til en helt anden konklusion end den der står i OECD modellen. Derfor er det vigtigt at tydeliggøre forskellen og dens virkning. Nedenfor er listen over de artikler i DBO der afviger fra OECD-modellen 6 : Artikel 2: DBO omhandler ikke formueskat, hvilket ikke anses for at have den store betydning, da der hverken er formueskat i Kina eller Danmark. Artikel 3: Begge staters kontinentalsokkel er omfattet af DBO. Kontinental-soklen strækker sig som hovedregel 200 sømil fra kysten. Staten kan i overensstemmelse med internationalt vedtagne 4 Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 26. marts 1986, side 1 5 China and OECD, fra ww.oecd.org 6 Ligningsvejledning, Dobbeltbeskatning , SKAT juridiske vejledning Side 17 af 68

19 beregningsmetoder yderligere gøre krav pårettigheder over hele kontinentalmargenen ud til dybhavsbunden. Beskatningskompetencen er dog begrænset til aktivitet vedr. efterforskning og udnyttelse af naturforekomster påhavbunden eller i dens undergrund 7. Denne bestemmelse kan betyde, at hvis f.eks. Kina vil udvinde olie eller forske i den danske del af kontiental-soklen, så har Danmark beskatningsret pådisse aktiviteter. Artikel 4: Det skattemæssige hjemsted for ikke-fysiske personer, der har sin virkelige ledelse i den ene stat, og som har sit hovedkontor i den anden stat, afgøres ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder. I OECD modellen er det bestemt, at ikke-juridiske personer anses for hjemmehørende i den stat, hvor den virkelige ledelse har sit sæde. Men i DBO er det op til de kompetente myndigheder at aftale, hvor ikke-fysiske personer er hjemmehørende. Dette kan give komplikationer, se kapitel for nærmere beskrivelse af problemstilligen. Se kapitel for nærmere beskrivelse af kompetente myndigheder. Artikel 5: Et bygnings-, anlægs-, samle- eller monteringsarbejde anses for et fast driftssted, når det varer mere end 6 måneder. Dette gælder ogsåfor den tilsynsførende virksomhed i forbindelse med ovennævnte arbejde. En installation, en borering eller et skib, som anvendes til efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster, anses for et fast driftssted, når det er anvendt hertil i mere end 3 måneder. Levering af tjenesteydelser, herunder rådgivende virksomheder, anses for et fast driftssted, når arbejdet med samme projekt i en eller flere perioder tilsammen overstiger 6 måneder inden for en 12 måneders periode. En repræsentant, der udelukkende eller næsten udelukkende arbejder for en virksomhed, skal ikke anses som en uafhængig repræsentant i stk. 6`s forstand, hvis det påvises, at dispositionerne mellem parterne ikke er truffet under frie vilkår. 8 Artiklen omfatter således flere aktiviteter end OECD-modellen, og tidsgrænsen er reduceret til 6 måneder. 7 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side 37 og Artikel 5, stk. 3 i DBO Side 18 af 68

20 Artikel 7: Ved fastsættelsen af det faste driftssteds fortjeneste, er der ikke fradragsret for royalty, honorar for patenter, provisioner og renter (undtagen banker) der betales til hovedkontorer eller beslægtede selskaber. Tilsvarende betalinger fra hovedkontoret skal heller ikke medregnes til det faste driftssteds fortjeneste. Denne bestemmelse indsat for at svare til den danske ligningslov, hvor det fremgår, at fast driftssted ikke kan fradrage royalty og renter. Artikel 8: Bestemmelsen omfatter ikke fortjeneste ved driften af både i indre farvande. For såvidt angår SAS, finder bestemmelsen kun anvendelse for den danske andel af fortjenesten. Ifølge protokollen til overenskomsten skal overenskomsten af 21. oktober 1974 mellem Danmark og Kina om skibsfart fortsat være gældende, hvorefter ingen af parterne kan pålægge nogen form for skat påindkomst og anden indtægt hidrørende skibsfart, der drives af den anden parts rederier, jf. bekendtgørelse nr. 37 af 6. marts Artikel 10: Kildelandet har beskatningsretten til udbytte med 10%. Artikel 11: Kildelandet har beskatningsretten til renter med 10 pct., medmindre renter tilfalder den anden stats regering eller lokale myndighed. I såfald er renten fritaget for skat. Artikel 12: Kildelandet har beskatningsretten til royalty med 10 pct. Kildelandets beskatningsret skal beregnes pågrundlag af 70 pct. af royalty-beløbet, jf. protokollen, hvor det er erhvervet ved udleje af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Artikel 13: Fortjeneste ved afhændelse af alle andre aktiver end dem, der er nævnt i artiklen, kan beskattes i kildestaten. For såvidt angår SAS, finder bestemmelsen kun anvendelse påden danske andel af fortjenesten. Side 19 af 68

21 Artikel 14: Indkomst ved frit erhverv kan beskattes i kildelandet ikke blot, når der foreligger fast driftssted, men ogsånår personen opholder sig der i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage i et kalenderår. Artikel 14 i OECD-modellen er udgået i 2000, da det anses for at være omfattet i art. 5 og 7 9. Bestemmelsen i DBO giver kildelandet ret til at beskatte personer som læger, advokater, ingeniører, arkiteter, tandlæger og revisorer, der opholder sig i Danmark i mere end 183 dage. Nærmere beskrivelse af 183 dages reglen kan læses i kapitel Artikel 15: 183-dages reglen anvendes i forhold til kalenderåret. Danmark har beskatningsretten til lønindkomst, som en i Danmark hjemmehørende person har optjent ved arbejde om bord pået af SAS` luftfartøjer i international trafik i henhold til protokollen. Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk er fritaget for beskatning i kildestaten, når arbejdet er et led i et kulturudvekslingsprogram. Artikel 18: Ydelser i henhold til det sociale sikringssystem kan kun beskattes i kildestaten (f.eks. folkepension). Artikel 20: Vederlag for midlertidig undervisning eller forskning ved universiteter mv. i en periode påindtil 3 år beskattes ikke i opholdsstaten. Artikel 21: Stipendier, legater mv. fra statslige, almenvelgørende, videnskabelige institutioner mv., som er ydet til den studerendes underhold, studium eller uddannelse er skattefri. Skattefritagelsen for studerende mfl. omfatter ogsåindkomst af personligt arbejde i opholdsstaten, dog højst med et beløb der svarer til, hvad der er nødvendigt for hans underhold. For indkomståret 2011 udgør beløbet kr. Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt. 9 Mogens Rasmussen, International dobbelt beskatning, side 83 Side 20 af 68

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Side 1 af 19 OVERENSKOMST MELLEM ISLAND OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUESKATTER. Island og Grønland, der ønsker at

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Side 1 af 15 OVERENSKOMST MELLEM FÆRØERNE OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUE-SKATTER. Kapitel I Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 1 De af overenskomsten

Læs mere

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE Republikken Østrig og Kongeriget Danmark, der ønsker at afslutte en overenskomst vedrørende

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Indholdsfortegnelse 1. Kapitel I Almindelige bestemmelser 2. Kapitel II Beskatning af indkomst og formue 3. Kapitel III Beskatning af dødsboer, arv og gave 4.

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel 1. Overenskomst

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1.

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision INDHOLD Kapitel I Almindelige bestemmelser Artikel 1 Formålet med overenskomsten Artikel 2 Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 3 Almindelige definitioner Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted Artikel

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG REPUBLIKKEN AZERBAIJANS REGERING TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina LOV nr 1096 af 28/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 09-0217808 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait. Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait. Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0007 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere