Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38"

Transkript

1 Bilag 3 - Kravspecifikation på forsikringsydelser Side 1 af 38

2 Indhold 1. Bygninger Entrepriseforsikring Løsøre All Risk Dækninger Kriminalitetsforsikring Motorkøretøjer Ansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning Rejseforsikring Søfartøjer Side 2 af 38

3 1. Bygninger Under bilag 4 findes lister over samtlige bygninger inkl. bygningsarealer, anvendelser samt summer (lister: Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme og BBR-oplysninger). Der ønskes policer udstedt på følgende måde: Én samlet police på egne bygninger men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Én samlet police på udlejningsejendomme men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Én samlet police på fredede bygninger men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Enkeltstående policer på nedrivningsejendomme Enkeltstående police på P-hus Domus Axel Enkeltstående police på 14 garager og 7 P båse til udlejning Bygningsforsikringerne skal omfatte: alle bygninger, som ejes af Fredericia Kommune bortset fra de, hvor forsikringsrådigheden kontraktligt er afgivet til f.eks. lejer. alle bygninger, som ejes af andre, hvor Fredericia Kommune kontraktlig har overtaget forsikringsrådigheden, f.eks. lejede bygninger. Skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn mv. der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke eller trykimprægneret træ der opfylder Dansk standard. Ind- og udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier og markiser. Have og parkanlæg, byggelegepladser og legepladser Adresser i Danmark er omfattet fra det øjeblik forsikringsrådigheden overgår til Fredericia Kommune. Glemte adresser, fejl eller forkert angivelser i BBR-data kan ikke medføre reduktion af erstatninger, men præmieregulering accepteres for den periode, hvor fejlen har haft indflydelse på præmieberegningen, dog længst fra begyndelsesdatoen for den til enhver tid gældende kontrakt. Forsikringsform: Der ønskes bygningsforsikring på nyværdigrundlag på samtlige egne bygninger, samtlige udlejningsejendomme P-hus Domus Axel og 14 garager og 7 p båse til udlejning med mindre andet særskilt er noteret. Der ønskes 1. Risikoforsikring på fredede bygninger Der ønskes Sum forsikring på bygninger til nedrivning Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko kr. 0 og/eller kr og/eller kr Side 3 af 38

4 Ufravigelige mindstekrav: Forsikringsdækning: Egne bygninger, udlejningsejendomme og fredede bygninger Bygningsbrandforsikring Udvidet kortslutning/elskade dækning for bygningsinstallationer Insektskade Svampeskade Husejer ekskl. storm Alle skjulte rør Storm alene Udvidede meromkostninger Glas- og sanitetsskade Forsikringsdækning: Nedrivningsejendomme Bygningsbrand Storm alene Forsikringsdækning: P-hus Domus Axel Bygningsbrand Husejer ekskl. storm Storm alene Glas (Skydedør samt glasfacader) Forsikringsdækning: 14 garager og 7 P båse til udlejning Bygningsbrand Husejer ekskl.. storm Storm alene Særlige vilkår vedrørende permanente bygningsforsikringer: Diverse udvidelsesdækninger: Enhver form for fundament Forsikringssum kr. Nyværdi Udvidet huslejetab Forsikringssum kr Udvidet lovliggørelse Forsikringssum kr Anden genopførelse Forsikringssum kr. Nyværdi Udvidede merkostninger Forsikringssum kr Udvidede oprydningsomkostninger Forsikringssum kr Side 4 af 38

5 Selvrisiko: Ved en og samme skadebegivenhed på både bygning og løsøre skal der kun gælde et selvrisikobeløb. Ved en og samme skadebegivenhed forårsaget af vejrforhold f.eks. storm, lyn, skybrud mv. skal der kun gælde et selvrisikobeløb. Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Restværdiforsikring I tilknytning til bygningsbrand og husejerforsikring. Skal dække fra og med skadegrad 50 % Brand-, husejer- og rør forsikring Pilotering/fundament Bygningsbrand- og husejerforsikringerne skal omfatte skade på pilotering/fundament uanset dybde fra jordoverfalden. Bygningsmæssig udsmykning Vægmalerier, relieffer og udsmykning skal være dækket med den kunstneriske værdi, hvis en sådan kan fastsættes. Ellers dækkes fuld retablering med den håndværksmæssige værdi. Huslejetab Forsikringen skal dække dokumenterede tab af lejeindtægt efter en forsikringsdækket skade i indtil 12 mdr. efter skadens indtræden. Erstatningssummen for huslejetab skal være max. kr. 3 mio. pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres). Side 5 af 38

6 Ekstraomkostninger Forsikringerne skal ved skader, der rammer bygninger/lokaler, der anvendes til administration, ældrecenter, plejehjem, beboelse, bibliotek, museum, idræt, klubhus, dag- og døgninstitution, kollegium eller undervisning. der er dækket af tegnede bygningsforsikringer (brand, husejer, storm) som overstiger kr dække dokumenterede ekstraomkostninger (fx overtid, lejeværdien af lokaler som kommunen selv benytter, og indirekte tab af midlertidig karakter (ind- og udflytning, transport, leje af midlertidige lokaler) med indtil 20 % af skadeerstatningen. Forsikringssummen for Ekstraomkostninger skal være max. kr. 5 mio. pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres). Oprydningsomkostninger Forsikringen skal dække nødvendige udgifter til oprydning på kommunalt grundstykke efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande. fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Forsikringssum for Oprydningsomkostninger skal være max. kr. 5 mio. (indeksreguleres). Lovliggørelse Lovliggørelse skal omfatte krav fra enhver myndighed, som f.eks. bygningsmyndighed og brandmyndighed. Erstatningen skal kunne udgøre op til 10 % af en bygnings nyværdi max. kr. 5 mio. Genopførelse af beskadigede bygninger Erstatningen for en skaderamt bygning (uanset forsikringsform) skal uden afkortning kunne anvendes til opførelse af byggeri med samme eller andet kommunalt formål andetsteds i kommunen og med en byggemåde, der kan betegnes som nutidig. Det er en forudsætning, at erstatningen dokumenteres anvendt til byggeri. Afkortning af erstatning accepteres for bygninger, der iflg. endelig politisk beslutning inden skaden var bestemt til nedrivning eller salg. Fredede bygninger Ved fastsættelse af erstatningen ydes erstatning til opfyldelse af de særlige krav til byggemåde og materialer som måtte blive stillet af diverse myndigheder samt måtte være nødvendige for at bygningen kan genopføres, så den så vidt muligt fremstår som før skaden skete. Erstatning max den fastsatte forsikringssum (indeksreguleres) Rør skade Forsikringen dækker nødvendige udgifter til opsporing af utætheder, samt reparation af disse efterfølgende. Side 6 af 38

7 Stråtag, bindingsværk mv. En mindre del af Fredericia Kommunes bygninger er stråtækte, er opført med bindingsværk eller af træ eller lignende. Uanset hvad der måtte være bestemt i almindelige forsikringsbetingelser, skal disse bygninger være omfattet af forsikringsdækningen. Terror- og nukleare skader Forsikringen skal omfatte skader i forbindelse med terror- og nukleare handlinger. Underforsikring Underforsikring eller undladelse af skadeserstatning som følge af fejlberegning af det forsikredes værdier, areal, antal lejemål eller lignende kan ikke gøres gældende. Dette gælder tillige, hvis det skulle ske, at et forsikringssted/adresse ikke er indberettet til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet er berettiget til at regulere præmien fra den dato hvor forsikringen burde være tegnet dog max. 1 år tilbage. Haveanlæg og andre udendørsanlæg Erstattes med max. kr Side 7 af 38

8 2. Entrepriseforsikring Orienteringsbilag: Fredericia Kommune tegner en del Entrepriseforsikringer på et år. Entrepriseforsikringerne tegnes for hvert enkelt byggeprojekt - som en selvstændig police. Der tegnes ikke Årsentrepriseforsikring, da størstedelen af byggeprojekterne i Fredericia Kommune som oftest omfatter farligt arbejde. Fredericia Kommune forventer at det bydende forsikringsselskab kan indtegne individuelle Entrepriseforsikringer med følgende ufravigelige mindste krav/dækninger: Entrepriseforsikringer med følgende ufravigelige mindste krav/dækninger: Brandforsikring All risksforsikring inkl. storm Skade på bygherrens bestående bygninger og løsøre Ansvar Udgifter til forsvarlige foranstaltninger som iværksættes til undersøgelse af, hvorvidt de forsikrede genstande er beskadiget Bortkomst af forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Forsikringens omfang: Forsikringen skal dække tab af og fysisk skade på de forsikrede genstande, som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen skal omfatte skader, der anmeldes indenfor den almindelige forældelsesfrist. Såfremt forsikringen ophører skal fristen for anmeldelse være mere end 12 måneder. Forsikringssum: De forsikrede bygningsobjekter skal være dækket med deres værdi som nye. Forsikringssummen ved ansvar kan varige fra det ene byggeprojekt til det andet. Skadeopgørelse: En eventuel skade skal opgøres pga. det beløb som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Der skal ved erstatningens fastsættelse tages hensyn til ændring af de byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadestidspunktet. Side 8 af 38

9 3. Løsøre Under bilag 4 findes lister med forsikringssummer fordelt på anvendelser og bygningsarealer (Lister: Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme). Der ønskes police udstedt på følgende måde: Løsørepolice ønskes udstedt som fællespolice men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelte løsøresum (forsikringssted). Løsøreforsikringen skal omfatte: Alt løsøre tilhørende Fredericia Kommune Sejljoller 14 stk. tilhørende Mads Byparken Forureningscontainer tilhørende Brandvæsenet Tilgang af yderligere løsøre er omfattet fra det øjeblik forsikringsrådigheden overgår til Fredericia Kommune. Præmieregulering ved udvidelse eller reduktion af den samlede løsøreværdi beregnes for den periode hvor ændringen har haft indflydelse på præmieberegningen, dog længst fra begyndelsesdatoen for den til enhver tid gældende kontrakt. Fredericia Kommune ønsker, at alle løsøreværdier fastsættes efter gældende regler. Dette fører frem til et ønske om, at skader på løsøre skal erstattes med de faktiske værdier uden maksimum for det enkelte forsikringssted og uden reduktion pga. underforsikring. De bydende selskaber bedes oplyse vilkår og præmie for løsøreforsikring der opfylder dette med traditionelle vilkår Forsikringsform: Løsøreforsikring skal dække på grundlag af nyværdiprincippet for skade på inventar og maskiner uden fradrag for alder og brug, eventuelt med rimeligt fradag for nedsat anvendelighed.. For andre genstande kan der foretages rimelig fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Policen reguleres én gang årligt på grundlag af forsikringssteder og løsøresummer. Selvrisiko: Løsørebrandforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller kr og/eller kr Kortslutnings-/elskadedækning for løsøre Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller kr Løsørevandskadeforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og /eller kr og /eller kr All Risk Transportforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller Side 9 af 38

10 Ved en og samme skadebegivenhed betales kun 1 selvrisiko. Ufravigelige mindstekrav: Forsikringsdækning: Alt løsøre tilhørende Fredericia Kommune: Løsørebrand inkl. El-skadedækning Løsørevandskade Genfremstillingsomkostninger Oprydningsomkostninger Meromkostninger Sejljoller 14 stk. tilhørende Madsby Parken: Løsørebrand Forureningscontainer tilhørende Brandvæsenet: Løsørebrand All Risk Transport Fredericia Kommune er selvforsikret på tyveriskader. Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-forsikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Forsikringssummer: Alt løsøre: summer kan ses i bilag 4 lister over Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme. Sejljoller tilhørende Madsby Parken: kr i alt for 14 joller Forureningscontainer: I alt kr (container: kr udstyr: kr ) Side 10 af 38

11 Data Sejljoller: Navn: Elektra 312 i farven beige Vægt: 75 kg Antal personer: 3 stk. max. 300 kg Længde: 3,08 m (10,1 fod) Bredde: 1,42 m Sommer: i søen Vinter: i hus med godkendte låse Data Forureningscontainer og udstyr: Container: lavet af metal, sidder fast på bil når den ikke er i brug og denne bil er låst inde i beredskabsgaragen. Når containeren er i brug køres den til skadested hvor den er under opsyn hele tiden. Udstyr: består af dragter, slanger mv. til forebyggende forurening. Transport: skal dække overalt i Danmark og i beredskabsgaragen. Skal dække mod udefra kommende direkte skade under transport ved pludselige og uforudsete hændelser, simpelt tyveri, hærværk, af- og pålæsning samt bortkomst under en forsikringsbegivenhed Særlige vilkår for løsøreforsikring: Diverse udvidelsesdækninger Udvidede genfremstillingsomkostninger Forsikringssum kr Udvidede oprydningsomkostninger Forsikringssum kr Meromkostninger Forsikringssum kr Originalmodeller og tegninger Der ønskes 1. risikodækning med et maksimumbeløb på kr Genfremstillingsomkostninger Forsikringen skal dække omkostninger til genfremstilling af original-modeller, tegninger, forretningsbøger, herunder edb-programmer og data samt igangværende skriftlige arbejder, kartoteker, bøger, regnskaber mv. som følge af en dækningsberettiget skade, på en hvilken som helst af kommunens adresser med en 1. risiko dækning på kr Svævende(ambulant) dækning Forsikringen skal dække forsikrede genstande mod brand og vand mens de midlertidigt befinder sig på anden adresse end forsikringsstedet over alt i Danmark, under transport eller udlån med en forsikringssum på 1. risikobasis med indtil kr Forsikringssted bygningernes beskaffenhed Løsøreforsikringerne skal indenfor forsikringssummerne dække i de eksisterende bygninger på de enkelte forsikringssteder uden begrænsning. Dette skal også gælde for lejemål. Løsøre under åben himmel(brandforsikring) Løsørebrandforsikringen skal dække forsikrede genstande mens de permanent eller midlertidigt befinder sig under åben himmel uden særskilt begrænsning, f.eks. for legepladsudstyr, udendørs oplag af materialer på materielgårde og lign. med en risiko sum på kr Side 11 af 38

12 Oprydningsomkostninger Forsikringen skal dække nødvendige udgifter til oprydning på kommunalt grundstykke efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande samt hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Erstatningen ydes i alt med højst kr (indeksreguleres) Lovliggørelse: Dækning for forøgede udgifter til retablering efter skade pga. myndighedernes krav til maskiner, installationer mv. som hører under løsøreforsikring med 1. risiko sum på kr Stråtag: Løsøre som befinder sig i bygninger som kan være stråtækte skal være omfattet af forsikringen. Løsøre i kælder: Der ønskes fuld erstatning for løsøre der henstår direkte på gulve i kældre ved en dækningsberettiget vandskade inkl. udsivning fra skjulte rør. Fredericia bys museer: Alle museumsgenstande erstattes efter vurderingspris. Ved delskader erstattes reparationsudgiften. Har en beskadiget genstand mistet sin karakter, erstattes endvidere den skete værdiforringelse. Uoverensstemmelse om opgørelse af en skade skal forelægges en kompetent fagmand, som parterne kan enes om, og hvis afgørelse er bindende for begge parter. Beskadigede museums, kunst- og udstillingsgenstande forbliver uanset beskadigelsens omfang sikredes ejendom. Terror- og nukleare skader: Forsikringen skal omfatte skader i forbindelse med terror og nukleare handlinger. Side 12 af 38

13 4. All Risk Dækninger Der ønskes forsikring på følgende dækninger: Rede penge indbrud, ran, røveri og transport Kunst/udstilling og transport Musikinstrumenter Radioudstyr Dataudstyr og transport (pc er, videokameraer, PDA er mv.) Side 13 af 38

14 Rede Penge: Forsikringen skal omfatte: Penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter som tilhører Fredericia Kommune samt tilhører tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Fredericia Rådhus Fredericia Idrætscenter Ufravigelige mindste krav: Ved indbrud: Direkte tab af og skade ved indbrud indbrud foreligger, når der er tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Ved ran og røveri samt ran og røveri under transport: Direkte tab af og skade ved ran og røveri ved ran forstås tyveri der sker åbenlyst uden anvendelse af vold og som i gerningsøjeblikket bemærkes af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer, samt at der gøres anskrig øjeblikkeligt i gerningsøjeblikket. Ved røveri forstås tyveri ved at fratage eller aftvinge genstanden/genstandene fra personen ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på: Fredericia Idrætscenter kr Rådhuset pengeskab kr Ran og røveri rådhuset kr Transport kr Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og /eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-forsikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 14 af 38

15 Kunst/udstilling og transport: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte egen ting så som f.eks. sølvfade, malerier, borgmesterkæde mv. samt kunstudstillingsgenstande tilhørende tredjemand. Forsikringen skal omfatte transport af kunstgenstande som transporteres mellem diverse adresser på de ønskede forsikringssteder. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Rådhuspladsen, Gothersgade 20, Fredericia (under åben himmel) Guldkalven af Jens Galschiøt Maleri (ejer: Statens Museum for kunst) En markedsdag i Fredericia oliemaleri på lærred 81x114 cm kunstnerens navn: H.J. Hammer (opbevares på Fredericia museum) Permanent udstilling med løbende udskiftning af malerier Fredericia Station Loungen, Vestre Ringvej 102, Fredericia Overalt i Danmark Overalt i verden Ufravigelige mindste krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på genstande som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Genstande som bortkommer under en forsikringsbegivenhed Genstande under åben himmel Ved transport skal dækkes skader sket under af og pålæsning Skadeopgørelse: Tabet opgøres som forskellen mellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden. Dækning af udgiften til reparation eller restaurering samt eventuelt tillæg for værdiforringelse. Den skadede genstand forbliver uanset beskadigelsens omfang Fredericia Kommunes ejendom. Tilbagekøbsret i indtil 12 måneder i det tilfælde erstatning er udbetalt. Skader opgøres ved forhandling mellem Fredericia Kommune og selskabet eventuelt ved hjælp fra fælles vurderingsmand. Hvis ikke skaden kan opgøres ved fælles forhandling kan såvel Fredericia Kommune som selskabet få opgjort skaden af upartiske vurderingsmænd. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på kr i bygning Forsikringssummen skal være på kr under åben himmel (skulptur) Forsikringssummen skal være på kr for maleri En markedsdag i Fredericia Forsikringssummen skal være på kr for Station Loungen permanent udstilling Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Side 15 af 38

16 Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 16 af 38

17 Musikinstrumenter: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte musikinstrumenter såsom flygler, pianoer og andre musikinstrumenter, samt musikinstrumenter tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Musicalakademiet, Kongensgade 107, Fredericia Ungdommens Hus, Norgesgade 46 A, Fredericia Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia Ufravigelige krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på musikinstrumenter som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk. Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Musikinstrumenter som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Skadeopgørelse: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på Forsikringssummen skal være på Forsikringssummen skal være på kr (Musicalakademiet) kr (Tøjhuset) kr (Ungdommens Hus) Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 17 af 38

18 Radioudstyr: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte radioer og kaldeanlæg tilhørende Fredericia Kommune samt udstyr tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Overalt i Danmark Ufravigelige mindste krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på genstande som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks Genstande som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Skadeopgørelse: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på kr Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 18 af 38

19 Dataudstyr: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte bærebare og stationære pc er, videokameraer, øvrigt videoudstyr, overvågningsudstyr, PDA er mv. tilhørende Fredericia Kommune samt udstyr tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Kommunikationsafdelingen Rådhuset Gothersgade, Fredericia (videoudstyr) Fredericia Idrætscenter Indre Ringvej 101, Fredericia (videoovervågningsudstyr og kabling) Overalt i Danmark Ufravigelige mindste krav: Dataudstyr: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på dataudstyr som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Dataudstyr som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på dataudstyr som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk Indbrud hvis der anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Videoudstyr ved transport: Udover tidligere nævnte punkter skal videoudstyr dækkes ved transport under af og pålæsning. Skadeopgørelse: Dataudstyr: Ved totalskade opgøres tabet pga. nyværdien hvilket betyder genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenheden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed og utidssvarende konstruktion. Ved partiel skade erstattes udgifter til reparation af maskinen til den brugsstand denne befandt sig i umiddelbart før skadens indtræden. Ekstra udgifter til transport af maskindele eller reparationsgrej skal erstattes efter normale takster Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde skal udgiften til hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden dækkes. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på: kr Forsikringssummen for kommunikationsafdelingen skal være på: kr Forsikringssummen for Fredericia Idrætscenter skal være på: kr (udstyr) kr (kabling) Side 19 af 38

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med 01.01.2006) (og for Aabybro Kommune fra 01.01.2007.) Udarbejdet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere