Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38"

Transkript

1 Bilag 3 - Kravspecifikation på forsikringsydelser Side 1 af 38

2 Indhold 1. Bygninger Entrepriseforsikring Løsøre All Risk Dækninger Kriminalitetsforsikring Motorkøretøjer Ansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning Rejseforsikring Søfartøjer Side 2 af 38

3 1. Bygninger Under bilag 4 findes lister over samtlige bygninger inkl. bygningsarealer, anvendelser samt summer (lister: Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme og BBR-oplysninger). Der ønskes policer udstedt på følgende måde: Én samlet police på egne bygninger men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Én samlet police på udlejningsejendomme men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Én samlet police på fredede bygninger men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Enkeltstående policer på nedrivningsejendomme Enkeltstående police på P-hus Domus Axel Enkeltstående police på 14 garager og 7 P båse til udlejning Bygningsforsikringerne skal omfatte: alle bygninger, som ejes af Fredericia Kommune bortset fra de, hvor forsikringsrådigheden kontraktligt er afgivet til f.eks. lejer. alle bygninger, som ejes af andre, hvor Fredericia Kommune kontraktlig har overtaget forsikringsrådigheden, f.eks. lejede bygninger. Skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn mv. der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke eller trykimprægneret træ der opfylder Dansk standard. Ind- og udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier og markiser. Have og parkanlæg, byggelegepladser og legepladser Adresser i Danmark er omfattet fra det øjeblik forsikringsrådigheden overgår til Fredericia Kommune. Glemte adresser, fejl eller forkert angivelser i BBR-data kan ikke medføre reduktion af erstatninger, men præmieregulering accepteres for den periode, hvor fejlen har haft indflydelse på præmieberegningen, dog længst fra begyndelsesdatoen for den til enhver tid gældende kontrakt. Forsikringsform: Der ønskes bygningsforsikring på nyværdigrundlag på samtlige egne bygninger, samtlige udlejningsejendomme P-hus Domus Axel og 14 garager og 7 p båse til udlejning med mindre andet særskilt er noteret. Der ønskes 1. Risikoforsikring på fredede bygninger Der ønskes Sum forsikring på bygninger til nedrivning Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko kr. 0 og/eller kr og/eller kr Side 3 af 38

4 Ufravigelige mindstekrav: Forsikringsdækning: Egne bygninger, udlejningsejendomme og fredede bygninger Bygningsbrandforsikring Udvidet kortslutning/elskade dækning for bygningsinstallationer Insektskade Svampeskade Husejer ekskl. storm Alle skjulte rør Storm alene Udvidede meromkostninger Glas- og sanitetsskade Forsikringsdækning: Nedrivningsejendomme Bygningsbrand Storm alene Forsikringsdækning: P-hus Domus Axel Bygningsbrand Husejer ekskl. storm Storm alene Glas (Skydedør samt glasfacader) Forsikringsdækning: 14 garager og 7 P båse til udlejning Bygningsbrand Husejer ekskl.. storm Storm alene Særlige vilkår vedrørende permanente bygningsforsikringer: Diverse udvidelsesdækninger: Enhver form for fundament Forsikringssum kr. Nyværdi Udvidet huslejetab Forsikringssum kr Udvidet lovliggørelse Forsikringssum kr Anden genopførelse Forsikringssum kr. Nyværdi Udvidede merkostninger Forsikringssum kr Udvidede oprydningsomkostninger Forsikringssum kr Side 4 af 38

5 Selvrisiko: Ved en og samme skadebegivenhed på både bygning og løsøre skal der kun gælde et selvrisikobeløb. Ved en og samme skadebegivenhed forårsaget af vejrforhold f.eks. storm, lyn, skybrud mv. skal der kun gælde et selvrisikobeløb. Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Restværdiforsikring I tilknytning til bygningsbrand og husejerforsikring. Skal dække fra og med skadegrad 50 % Brand-, husejer- og rør forsikring Pilotering/fundament Bygningsbrand- og husejerforsikringerne skal omfatte skade på pilotering/fundament uanset dybde fra jordoverfalden. Bygningsmæssig udsmykning Vægmalerier, relieffer og udsmykning skal være dækket med den kunstneriske værdi, hvis en sådan kan fastsættes. Ellers dækkes fuld retablering med den håndværksmæssige værdi. Huslejetab Forsikringen skal dække dokumenterede tab af lejeindtægt efter en forsikringsdækket skade i indtil 12 mdr. efter skadens indtræden. Erstatningssummen for huslejetab skal være max. kr. 3 mio. pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres). Side 5 af 38

6 Ekstraomkostninger Forsikringerne skal ved skader, der rammer bygninger/lokaler, der anvendes til administration, ældrecenter, plejehjem, beboelse, bibliotek, museum, idræt, klubhus, dag- og døgninstitution, kollegium eller undervisning. der er dækket af tegnede bygningsforsikringer (brand, husejer, storm) som overstiger kr dække dokumenterede ekstraomkostninger (fx overtid, lejeværdien af lokaler som kommunen selv benytter, og indirekte tab af midlertidig karakter (ind- og udflytning, transport, leje af midlertidige lokaler) med indtil 20 % af skadeerstatningen. Forsikringssummen for Ekstraomkostninger skal være max. kr. 5 mio. pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres). Oprydningsomkostninger Forsikringen skal dække nødvendige udgifter til oprydning på kommunalt grundstykke efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande. fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Forsikringssum for Oprydningsomkostninger skal være max. kr. 5 mio. (indeksreguleres). Lovliggørelse Lovliggørelse skal omfatte krav fra enhver myndighed, som f.eks. bygningsmyndighed og brandmyndighed. Erstatningen skal kunne udgøre op til 10 % af en bygnings nyværdi max. kr. 5 mio. Genopførelse af beskadigede bygninger Erstatningen for en skaderamt bygning (uanset forsikringsform) skal uden afkortning kunne anvendes til opførelse af byggeri med samme eller andet kommunalt formål andetsteds i kommunen og med en byggemåde, der kan betegnes som nutidig. Det er en forudsætning, at erstatningen dokumenteres anvendt til byggeri. Afkortning af erstatning accepteres for bygninger, der iflg. endelig politisk beslutning inden skaden var bestemt til nedrivning eller salg. Fredede bygninger Ved fastsættelse af erstatningen ydes erstatning til opfyldelse af de særlige krav til byggemåde og materialer som måtte blive stillet af diverse myndigheder samt måtte være nødvendige for at bygningen kan genopføres, så den så vidt muligt fremstår som før skaden skete. Erstatning max den fastsatte forsikringssum (indeksreguleres) Rør skade Forsikringen dækker nødvendige udgifter til opsporing af utætheder, samt reparation af disse efterfølgende. Side 6 af 38

7 Stråtag, bindingsværk mv. En mindre del af Fredericia Kommunes bygninger er stråtækte, er opført med bindingsværk eller af træ eller lignende. Uanset hvad der måtte være bestemt i almindelige forsikringsbetingelser, skal disse bygninger være omfattet af forsikringsdækningen. Terror- og nukleare skader Forsikringen skal omfatte skader i forbindelse med terror- og nukleare handlinger. Underforsikring Underforsikring eller undladelse af skadeserstatning som følge af fejlberegning af det forsikredes værdier, areal, antal lejemål eller lignende kan ikke gøres gældende. Dette gælder tillige, hvis det skulle ske, at et forsikringssted/adresse ikke er indberettet til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet er berettiget til at regulere præmien fra den dato hvor forsikringen burde være tegnet dog max. 1 år tilbage. Haveanlæg og andre udendørsanlæg Erstattes med max. kr Side 7 af 38

8 2. Entrepriseforsikring Orienteringsbilag: Fredericia Kommune tegner en del Entrepriseforsikringer på et år. Entrepriseforsikringerne tegnes for hvert enkelt byggeprojekt - som en selvstændig police. Der tegnes ikke Årsentrepriseforsikring, da størstedelen af byggeprojekterne i Fredericia Kommune som oftest omfatter farligt arbejde. Fredericia Kommune forventer at det bydende forsikringsselskab kan indtegne individuelle Entrepriseforsikringer med følgende ufravigelige mindste krav/dækninger: Entrepriseforsikringer med følgende ufravigelige mindste krav/dækninger: Brandforsikring All risksforsikring inkl. storm Skade på bygherrens bestående bygninger og løsøre Ansvar Udgifter til forsvarlige foranstaltninger som iværksættes til undersøgelse af, hvorvidt de forsikrede genstande er beskadiget Bortkomst af forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Forsikringens omfang: Forsikringen skal dække tab af og fysisk skade på de forsikrede genstande, som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen skal omfatte skader, der anmeldes indenfor den almindelige forældelsesfrist. Såfremt forsikringen ophører skal fristen for anmeldelse være mere end 12 måneder. Forsikringssum: De forsikrede bygningsobjekter skal være dækket med deres værdi som nye. Forsikringssummen ved ansvar kan varige fra det ene byggeprojekt til det andet. Skadeopgørelse: En eventuel skade skal opgøres pga. det beløb som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Der skal ved erstatningens fastsættelse tages hensyn til ændring af de byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadestidspunktet. Side 8 af 38

9 3. Løsøre Under bilag 4 findes lister med forsikringssummer fordelt på anvendelser og bygningsarealer (Lister: Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme). Der ønskes police udstedt på følgende måde: Løsørepolice ønskes udstedt som fællespolice men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelte løsøresum (forsikringssted). Løsøreforsikringen skal omfatte: Alt løsøre tilhørende Fredericia Kommune Sejljoller 14 stk. tilhørende Mads Byparken Forureningscontainer tilhørende Brandvæsenet Tilgang af yderligere løsøre er omfattet fra det øjeblik forsikringsrådigheden overgår til Fredericia Kommune. Præmieregulering ved udvidelse eller reduktion af den samlede løsøreværdi beregnes for den periode hvor ændringen har haft indflydelse på præmieberegningen, dog længst fra begyndelsesdatoen for den til enhver tid gældende kontrakt. Fredericia Kommune ønsker, at alle løsøreværdier fastsættes efter gældende regler. Dette fører frem til et ønske om, at skader på løsøre skal erstattes med de faktiske værdier uden maksimum for det enkelte forsikringssted og uden reduktion pga. underforsikring. De bydende selskaber bedes oplyse vilkår og præmie for løsøreforsikring der opfylder dette med traditionelle vilkår Forsikringsform: Løsøreforsikring skal dække på grundlag af nyværdiprincippet for skade på inventar og maskiner uden fradrag for alder og brug, eventuelt med rimeligt fradag for nedsat anvendelighed.. For andre genstande kan der foretages rimelig fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Policen reguleres én gang årligt på grundlag af forsikringssteder og løsøresummer. Selvrisiko: Løsørebrandforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller kr og/eller kr Kortslutnings-/elskadedækning for løsøre Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller kr Løsørevandskadeforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og /eller kr og /eller kr All Risk Transportforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller Side 9 af 38

10 Ved en og samme skadebegivenhed betales kun 1 selvrisiko. Ufravigelige mindstekrav: Forsikringsdækning: Alt løsøre tilhørende Fredericia Kommune: Løsørebrand inkl. El-skadedækning Løsørevandskade Genfremstillingsomkostninger Oprydningsomkostninger Meromkostninger Sejljoller 14 stk. tilhørende Madsby Parken: Løsørebrand Forureningscontainer tilhørende Brandvæsenet: Løsørebrand All Risk Transport Fredericia Kommune er selvforsikret på tyveriskader. Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-forsikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Forsikringssummer: Alt løsøre: summer kan ses i bilag 4 lister over Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme. Sejljoller tilhørende Madsby Parken: kr i alt for 14 joller Forureningscontainer: I alt kr (container: kr udstyr: kr ) Side 10 af 38

11 Data Sejljoller: Navn: Elektra 312 i farven beige Vægt: 75 kg Antal personer: 3 stk. max. 300 kg Længde: 3,08 m (10,1 fod) Bredde: 1,42 m Sommer: i søen Vinter: i hus med godkendte låse Data Forureningscontainer og udstyr: Container: lavet af metal, sidder fast på bil når den ikke er i brug og denne bil er låst inde i beredskabsgaragen. Når containeren er i brug køres den til skadested hvor den er under opsyn hele tiden. Udstyr: består af dragter, slanger mv. til forebyggende forurening. Transport: skal dække overalt i Danmark og i beredskabsgaragen. Skal dække mod udefra kommende direkte skade under transport ved pludselige og uforudsete hændelser, simpelt tyveri, hærværk, af- og pålæsning samt bortkomst under en forsikringsbegivenhed Særlige vilkår for løsøreforsikring: Diverse udvidelsesdækninger Udvidede genfremstillingsomkostninger Forsikringssum kr Udvidede oprydningsomkostninger Forsikringssum kr Meromkostninger Forsikringssum kr Originalmodeller og tegninger Der ønskes 1. risikodækning med et maksimumbeløb på kr Genfremstillingsomkostninger Forsikringen skal dække omkostninger til genfremstilling af original-modeller, tegninger, forretningsbøger, herunder edb-programmer og data samt igangværende skriftlige arbejder, kartoteker, bøger, regnskaber mv. som følge af en dækningsberettiget skade, på en hvilken som helst af kommunens adresser med en 1. risiko dækning på kr Svævende(ambulant) dækning Forsikringen skal dække forsikrede genstande mod brand og vand mens de midlertidigt befinder sig på anden adresse end forsikringsstedet over alt i Danmark, under transport eller udlån med en forsikringssum på 1. risikobasis med indtil kr Forsikringssted bygningernes beskaffenhed Løsøreforsikringerne skal indenfor forsikringssummerne dække i de eksisterende bygninger på de enkelte forsikringssteder uden begrænsning. Dette skal også gælde for lejemål. Løsøre under åben himmel(brandforsikring) Løsørebrandforsikringen skal dække forsikrede genstande mens de permanent eller midlertidigt befinder sig under åben himmel uden særskilt begrænsning, f.eks. for legepladsudstyr, udendørs oplag af materialer på materielgårde og lign. med en risiko sum på kr Side 11 af 38

12 Oprydningsomkostninger Forsikringen skal dække nødvendige udgifter til oprydning på kommunalt grundstykke efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande samt hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Erstatningen ydes i alt med højst kr (indeksreguleres) Lovliggørelse: Dækning for forøgede udgifter til retablering efter skade pga. myndighedernes krav til maskiner, installationer mv. som hører under løsøreforsikring med 1. risiko sum på kr Stråtag: Løsøre som befinder sig i bygninger som kan være stråtækte skal være omfattet af forsikringen. Løsøre i kælder: Der ønskes fuld erstatning for løsøre der henstår direkte på gulve i kældre ved en dækningsberettiget vandskade inkl. udsivning fra skjulte rør. Fredericia bys museer: Alle museumsgenstande erstattes efter vurderingspris. Ved delskader erstattes reparationsudgiften. Har en beskadiget genstand mistet sin karakter, erstattes endvidere den skete værdiforringelse. Uoverensstemmelse om opgørelse af en skade skal forelægges en kompetent fagmand, som parterne kan enes om, og hvis afgørelse er bindende for begge parter. Beskadigede museums, kunst- og udstillingsgenstande forbliver uanset beskadigelsens omfang sikredes ejendom. Terror- og nukleare skader: Forsikringen skal omfatte skader i forbindelse med terror og nukleare handlinger. Side 12 af 38

13 4. All Risk Dækninger Der ønskes forsikring på følgende dækninger: Rede penge indbrud, ran, røveri og transport Kunst/udstilling og transport Musikinstrumenter Radioudstyr Dataudstyr og transport (pc er, videokameraer, PDA er mv.) Side 13 af 38

14 Rede Penge: Forsikringen skal omfatte: Penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter som tilhører Fredericia Kommune samt tilhører tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Fredericia Rådhus Fredericia Idrætscenter Ufravigelige mindste krav: Ved indbrud: Direkte tab af og skade ved indbrud indbrud foreligger, når der er tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Ved ran og røveri samt ran og røveri under transport: Direkte tab af og skade ved ran og røveri ved ran forstås tyveri der sker åbenlyst uden anvendelse af vold og som i gerningsøjeblikket bemærkes af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer, samt at der gøres anskrig øjeblikkeligt i gerningsøjeblikket. Ved røveri forstås tyveri ved at fratage eller aftvinge genstanden/genstandene fra personen ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på: Fredericia Idrætscenter kr Rådhuset pengeskab kr Ran og røveri rådhuset kr Transport kr Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og /eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-forsikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 14 af 38

15 Kunst/udstilling og transport: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte egen ting så som f.eks. sølvfade, malerier, borgmesterkæde mv. samt kunstudstillingsgenstande tilhørende tredjemand. Forsikringen skal omfatte transport af kunstgenstande som transporteres mellem diverse adresser på de ønskede forsikringssteder. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Rådhuspladsen, Gothersgade 20, Fredericia (under åben himmel) Guldkalven af Jens Galschiøt Maleri (ejer: Statens Museum for kunst) En markedsdag i Fredericia oliemaleri på lærred 81x114 cm kunstnerens navn: H.J. Hammer (opbevares på Fredericia museum) Permanent udstilling med løbende udskiftning af malerier Fredericia Station Loungen, Vestre Ringvej 102, Fredericia Overalt i Danmark Overalt i verden Ufravigelige mindste krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på genstande som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Genstande som bortkommer under en forsikringsbegivenhed Genstande under åben himmel Ved transport skal dækkes skader sket under af og pålæsning Skadeopgørelse: Tabet opgøres som forskellen mellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden. Dækning af udgiften til reparation eller restaurering samt eventuelt tillæg for værdiforringelse. Den skadede genstand forbliver uanset beskadigelsens omfang Fredericia Kommunes ejendom. Tilbagekøbsret i indtil 12 måneder i det tilfælde erstatning er udbetalt. Skader opgøres ved forhandling mellem Fredericia Kommune og selskabet eventuelt ved hjælp fra fælles vurderingsmand. Hvis ikke skaden kan opgøres ved fælles forhandling kan såvel Fredericia Kommune som selskabet få opgjort skaden af upartiske vurderingsmænd. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på kr i bygning Forsikringssummen skal være på kr under åben himmel (skulptur) Forsikringssummen skal være på kr for maleri En markedsdag i Fredericia Forsikringssummen skal være på kr for Station Loungen permanent udstilling Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Side 15 af 38

16 Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 16 af 38

17 Musikinstrumenter: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte musikinstrumenter såsom flygler, pianoer og andre musikinstrumenter, samt musikinstrumenter tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Musicalakademiet, Kongensgade 107, Fredericia Ungdommens Hus, Norgesgade 46 A, Fredericia Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia Ufravigelige krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på musikinstrumenter som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk. Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Musikinstrumenter som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Skadeopgørelse: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på Forsikringssummen skal være på Forsikringssummen skal være på kr (Musicalakademiet) kr (Tøjhuset) kr (Ungdommens Hus) Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 17 af 38

18 Radioudstyr: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte radioer og kaldeanlæg tilhørende Fredericia Kommune samt udstyr tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Overalt i Danmark Ufravigelige mindste krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på genstande som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks Genstande som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Skadeopgørelse: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på kr Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 18 af 38

19 Dataudstyr: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte bærebare og stationære pc er, videokameraer, øvrigt videoudstyr, overvågningsudstyr, PDA er mv. tilhørende Fredericia Kommune samt udstyr tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Kommunikationsafdelingen Rådhuset Gothersgade, Fredericia (videoudstyr) Fredericia Idrætscenter Indre Ringvej 101, Fredericia (videoovervågningsudstyr og kabling) Overalt i Danmark Ufravigelige mindste krav: Dataudstyr: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på dataudstyr som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Dataudstyr som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på dataudstyr som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk Indbrud hvis der anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Videoudstyr ved transport: Udover tidligere nævnte punkter skal videoudstyr dækkes ved transport under af og pålæsning. Skadeopgørelse: Dataudstyr: Ved totalskade opgøres tabet pga. nyværdien hvilket betyder genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenheden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed og utidssvarende konstruktion. Ved partiel skade erstattes udgifter til reparation af maskinen til den brugsstand denne befandt sig i umiddelbart før skadens indtræden. Ekstra udgifter til transport af maskindele eller reparationsgrej skal erstattes efter normale takster Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde skal udgiften til hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden dækkes. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på: kr Forsikringssummen for kommunikationsafdelingen skal være på: kr Forsikringssummen for Fredericia Idrætscenter skal være på: kr (udstyr) kr (kabling) Side 19 af 38

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

5. Dørsprængning. 1. Hvilke genstande er omfattet. 6. Hvordan beregnes erstatningen. 2. Hvilke skader er dækket. 3.

5. Dørsprængning. 1. Hvilke genstande er omfattet. 6. Hvordan beregnes erstatningen. 2. Hvilke skader er dækket. 3. Side 14 af 39 1. Hvilke genstande er omfattet Udover de i afsnit 20 pkt. 4 anførte genstande er forsikringen udvidet til tillige at omfatte: 1.1 De til ejendommen hørende cykelskure, havestuer, carporte,

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Ny police til E/F Åhavnen II

Ny police til E/F Åhavnen II ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Åhavnen Ii Åhavnen

Læs mere

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 1.0 Forsikrede 1.1 Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere