Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Kravspecifikation på forsikringsydelser. Side 1 af 38"

Transkript

1 Bilag 3 - Kravspecifikation på forsikringsydelser Side 1 af 38

2 Indhold 1. Bygninger Entrepriseforsikring Løsøre All Risk Dækninger Kriminalitetsforsikring Motorkøretøjer Ansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning Rejseforsikring Søfartøjer Side 2 af 38

3 1. Bygninger Under bilag 4 findes lister over samtlige bygninger inkl. bygningsarealer, anvendelser samt summer (lister: Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme og BBR-oplysninger). Der ønskes policer udstedt på følgende måde: Én samlet police på egne bygninger men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Én samlet police på udlejningsejendomme men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Én samlet police på fredede bygninger men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelt bygning Enkeltstående policer på nedrivningsejendomme Enkeltstående police på P-hus Domus Axel Enkeltstående police på 14 garager og 7 P båse til udlejning Bygningsforsikringerne skal omfatte: alle bygninger, som ejes af Fredericia Kommune bortset fra de, hvor forsikringsrådigheden kontraktligt er afgivet til f.eks. lejer. alle bygninger, som ejes af andre, hvor Fredericia Kommune kontraktlig har overtaget forsikringsrådigheden, f.eks. lejede bygninger. Skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn mv. der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke eller trykimprægneret træ der opfylder Dansk standard. Ind- og udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier og markiser. Have og parkanlæg, byggelegepladser og legepladser Adresser i Danmark er omfattet fra det øjeblik forsikringsrådigheden overgår til Fredericia Kommune. Glemte adresser, fejl eller forkert angivelser i BBR-data kan ikke medføre reduktion af erstatninger, men præmieregulering accepteres for den periode, hvor fejlen har haft indflydelse på præmieberegningen, dog længst fra begyndelsesdatoen for den til enhver tid gældende kontrakt. Forsikringsform: Der ønskes bygningsforsikring på nyværdigrundlag på samtlige egne bygninger, samtlige udlejningsejendomme P-hus Domus Axel og 14 garager og 7 p båse til udlejning med mindre andet særskilt er noteret. Der ønskes 1. Risikoforsikring på fredede bygninger Der ønskes Sum forsikring på bygninger til nedrivning Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko kr. 0 og/eller kr og/eller kr Side 3 af 38

4 Ufravigelige mindstekrav: Forsikringsdækning: Egne bygninger, udlejningsejendomme og fredede bygninger Bygningsbrandforsikring Udvidet kortslutning/elskade dækning for bygningsinstallationer Insektskade Svampeskade Husejer ekskl. storm Alle skjulte rør Storm alene Udvidede meromkostninger Glas- og sanitetsskade Forsikringsdækning: Nedrivningsejendomme Bygningsbrand Storm alene Forsikringsdækning: P-hus Domus Axel Bygningsbrand Husejer ekskl. storm Storm alene Glas (Skydedør samt glasfacader) Forsikringsdækning: 14 garager og 7 P båse til udlejning Bygningsbrand Husejer ekskl.. storm Storm alene Særlige vilkår vedrørende permanente bygningsforsikringer: Diverse udvidelsesdækninger: Enhver form for fundament Forsikringssum kr. Nyværdi Udvidet huslejetab Forsikringssum kr Udvidet lovliggørelse Forsikringssum kr Anden genopførelse Forsikringssum kr. Nyværdi Udvidede merkostninger Forsikringssum kr Udvidede oprydningsomkostninger Forsikringssum kr Side 4 af 38

5 Selvrisiko: Ved en og samme skadebegivenhed på både bygning og løsøre skal der kun gælde et selvrisikobeløb. Ved en og samme skadebegivenhed forårsaget af vejrforhold f.eks. storm, lyn, skybrud mv. skal der kun gælde et selvrisikobeløb. Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Restværdiforsikring I tilknytning til bygningsbrand og husejerforsikring. Skal dække fra og med skadegrad 50 % Brand-, husejer- og rør forsikring Pilotering/fundament Bygningsbrand- og husejerforsikringerne skal omfatte skade på pilotering/fundament uanset dybde fra jordoverfalden. Bygningsmæssig udsmykning Vægmalerier, relieffer og udsmykning skal være dækket med den kunstneriske værdi, hvis en sådan kan fastsættes. Ellers dækkes fuld retablering med den håndværksmæssige værdi. Huslejetab Forsikringen skal dække dokumenterede tab af lejeindtægt efter en forsikringsdækket skade i indtil 12 mdr. efter skadens indtræden. Erstatningssummen for huslejetab skal være max. kr. 3 mio. pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres). Side 5 af 38

6 Ekstraomkostninger Forsikringerne skal ved skader, der rammer bygninger/lokaler, der anvendes til administration, ældrecenter, plejehjem, beboelse, bibliotek, museum, idræt, klubhus, dag- og døgninstitution, kollegium eller undervisning. der er dækket af tegnede bygningsforsikringer (brand, husejer, storm) som overstiger kr dække dokumenterede ekstraomkostninger (fx overtid, lejeværdien af lokaler som kommunen selv benytter, og indirekte tab af midlertidig karakter (ind- og udflytning, transport, leje af midlertidige lokaler) med indtil 20 % af skadeerstatningen. Forsikringssummen for Ekstraomkostninger skal være max. kr. 5 mio. pr. forsikringsbegivenhed (indeksreguleres). Oprydningsomkostninger Forsikringen skal dække nødvendige udgifter til oprydning på kommunalt grundstykke efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande. fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Forsikringssum for Oprydningsomkostninger skal være max. kr. 5 mio. (indeksreguleres). Lovliggørelse Lovliggørelse skal omfatte krav fra enhver myndighed, som f.eks. bygningsmyndighed og brandmyndighed. Erstatningen skal kunne udgøre op til 10 % af en bygnings nyværdi max. kr. 5 mio. Genopførelse af beskadigede bygninger Erstatningen for en skaderamt bygning (uanset forsikringsform) skal uden afkortning kunne anvendes til opførelse af byggeri med samme eller andet kommunalt formål andetsteds i kommunen og med en byggemåde, der kan betegnes som nutidig. Det er en forudsætning, at erstatningen dokumenteres anvendt til byggeri. Afkortning af erstatning accepteres for bygninger, der iflg. endelig politisk beslutning inden skaden var bestemt til nedrivning eller salg. Fredede bygninger Ved fastsættelse af erstatningen ydes erstatning til opfyldelse af de særlige krav til byggemåde og materialer som måtte blive stillet af diverse myndigheder samt måtte være nødvendige for at bygningen kan genopføres, så den så vidt muligt fremstår som før skaden skete. Erstatning max den fastsatte forsikringssum (indeksreguleres) Rør skade Forsikringen dækker nødvendige udgifter til opsporing af utætheder, samt reparation af disse efterfølgende. Side 6 af 38

7 Stråtag, bindingsværk mv. En mindre del af Fredericia Kommunes bygninger er stråtækte, er opført med bindingsværk eller af træ eller lignende. Uanset hvad der måtte være bestemt i almindelige forsikringsbetingelser, skal disse bygninger være omfattet af forsikringsdækningen. Terror- og nukleare skader Forsikringen skal omfatte skader i forbindelse med terror- og nukleare handlinger. Underforsikring Underforsikring eller undladelse af skadeserstatning som følge af fejlberegning af det forsikredes værdier, areal, antal lejemål eller lignende kan ikke gøres gældende. Dette gælder tillige, hvis det skulle ske, at et forsikringssted/adresse ikke er indberettet til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet er berettiget til at regulere præmien fra den dato hvor forsikringen burde være tegnet dog max. 1 år tilbage. Haveanlæg og andre udendørsanlæg Erstattes med max. kr Side 7 af 38

8 2. Entrepriseforsikring Orienteringsbilag: Fredericia Kommune tegner en del Entrepriseforsikringer på et år. Entrepriseforsikringerne tegnes for hvert enkelt byggeprojekt - som en selvstændig police. Der tegnes ikke Årsentrepriseforsikring, da størstedelen af byggeprojekterne i Fredericia Kommune som oftest omfatter farligt arbejde. Fredericia Kommune forventer at det bydende forsikringsselskab kan indtegne individuelle Entrepriseforsikringer med følgende ufravigelige mindste krav/dækninger: Entrepriseforsikringer med følgende ufravigelige mindste krav/dækninger: Brandforsikring All risksforsikring inkl. storm Skade på bygherrens bestående bygninger og løsøre Ansvar Udgifter til forsvarlige foranstaltninger som iværksættes til undersøgelse af, hvorvidt de forsikrede genstande er beskadiget Bortkomst af forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Forsikringens omfang: Forsikringen skal dække tab af og fysisk skade på de forsikrede genstande, som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen skal omfatte skader, der anmeldes indenfor den almindelige forældelsesfrist. Såfremt forsikringen ophører skal fristen for anmeldelse være mere end 12 måneder. Forsikringssum: De forsikrede bygningsobjekter skal være dækket med deres værdi som nye. Forsikringssummen ved ansvar kan varige fra det ene byggeprojekt til det andet. Skadeopgørelse: En eventuel skade skal opgøres pga. det beløb som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Der skal ved erstatningens fastsættelse tages hensyn til ændring af de byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode, regnet fra skadestidspunktet. Side 8 af 38

9 3. Løsøre Under bilag 4 findes lister med forsikringssummer fordelt på anvendelser og bygningsarealer (Lister: Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme). Der ønskes police udstedt på følgende måde: Løsørepolice ønskes udstedt som fællespolice men med mulighed for at få udleveret liste med priser på hver enkelte løsøresum (forsikringssted). Løsøreforsikringen skal omfatte: Alt løsøre tilhørende Fredericia Kommune Sejljoller 14 stk. tilhørende Mads Byparken Forureningscontainer tilhørende Brandvæsenet Tilgang af yderligere løsøre er omfattet fra det øjeblik forsikringsrådigheden overgår til Fredericia Kommune. Præmieregulering ved udvidelse eller reduktion af den samlede løsøreværdi beregnes for den periode hvor ændringen har haft indflydelse på præmieberegningen, dog længst fra begyndelsesdatoen for den til enhver tid gældende kontrakt. Fredericia Kommune ønsker, at alle løsøreværdier fastsættes efter gældende regler. Dette fører frem til et ønske om, at skader på løsøre skal erstattes med de faktiske værdier uden maksimum for det enkelte forsikringssted og uden reduktion pga. underforsikring. De bydende selskaber bedes oplyse vilkår og præmie for løsøreforsikring der opfylder dette med traditionelle vilkår Forsikringsform: Løsøreforsikring skal dække på grundlag af nyværdiprincippet for skade på inventar og maskiner uden fradrag for alder og brug, eventuelt med rimeligt fradag for nedsat anvendelighed.. For andre genstande kan der foretages rimelig fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Policen reguleres én gang årligt på grundlag af forsikringssteder og løsøresummer. Selvrisiko: Løsørebrandforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller kr og/eller kr Kortslutnings-/elskadedækning for løsøre Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller kr Løsørevandskadeforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og /eller kr og /eller kr All Risk Transportforsikring Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr. 0 og/eller Side 9 af 38

10 Ved en og samme skadebegivenhed betales kun 1 selvrisiko. Ufravigelige mindstekrav: Forsikringsdækning: Alt løsøre tilhørende Fredericia Kommune: Løsørebrand inkl. El-skadedækning Løsørevandskade Genfremstillingsomkostninger Oprydningsomkostninger Meromkostninger Sejljoller 14 stk. tilhørende Madsby Parken: Løsørebrand Forureningscontainer tilhørende Brandvæsenet: Løsørebrand All Risk Transport Fredericia Kommune er selvforsikret på tyveriskader. Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-forsikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Forsikringssummer: Alt løsøre: summer kan ses i bilag 4 lister over Egne bygninger, Udlejningsejendomme, Fredede ejendomme og Nedrivningsejendomme. Sejljoller tilhørende Madsby Parken: kr i alt for 14 joller Forureningscontainer: I alt kr (container: kr udstyr: kr ) Side 10 af 38

11 Data Sejljoller: Navn: Elektra 312 i farven beige Vægt: 75 kg Antal personer: 3 stk. max. 300 kg Længde: 3,08 m (10,1 fod) Bredde: 1,42 m Sommer: i søen Vinter: i hus med godkendte låse Data Forureningscontainer og udstyr: Container: lavet af metal, sidder fast på bil når den ikke er i brug og denne bil er låst inde i beredskabsgaragen. Når containeren er i brug køres den til skadested hvor den er under opsyn hele tiden. Udstyr: består af dragter, slanger mv. til forebyggende forurening. Transport: skal dække overalt i Danmark og i beredskabsgaragen. Skal dække mod udefra kommende direkte skade under transport ved pludselige og uforudsete hændelser, simpelt tyveri, hærværk, af- og pålæsning samt bortkomst under en forsikringsbegivenhed Særlige vilkår for løsøreforsikring: Diverse udvidelsesdækninger Udvidede genfremstillingsomkostninger Forsikringssum kr Udvidede oprydningsomkostninger Forsikringssum kr Meromkostninger Forsikringssum kr Originalmodeller og tegninger Der ønskes 1. risikodækning med et maksimumbeløb på kr Genfremstillingsomkostninger Forsikringen skal dække omkostninger til genfremstilling af original-modeller, tegninger, forretningsbøger, herunder edb-programmer og data samt igangværende skriftlige arbejder, kartoteker, bøger, regnskaber mv. som følge af en dækningsberettiget skade, på en hvilken som helst af kommunens adresser med en 1. risiko dækning på kr Svævende(ambulant) dækning Forsikringen skal dække forsikrede genstande mod brand og vand mens de midlertidigt befinder sig på anden adresse end forsikringsstedet over alt i Danmark, under transport eller udlån med en forsikringssum på 1. risikobasis med indtil kr Forsikringssted bygningernes beskaffenhed Løsøreforsikringerne skal indenfor forsikringssummerne dække i de eksisterende bygninger på de enkelte forsikringssteder uden begrænsning. Dette skal også gælde for lejemål. Løsøre under åben himmel(brandforsikring) Løsørebrandforsikringen skal dække forsikrede genstande mens de permanent eller midlertidigt befinder sig under åben himmel uden særskilt begrænsning, f.eks. for legepladsudstyr, udendørs oplag af materialer på materielgårde og lign. med en risiko sum på kr Side 11 af 38

12 Oprydningsomkostninger Forsikringen skal dække nødvendige udgifter til oprydning på kommunalt grundstykke efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande samt hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Erstatningen ydes i alt med højst kr (indeksreguleres) Lovliggørelse: Dækning for forøgede udgifter til retablering efter skade pga. myndighedernes krav til maskiner, installationer mv. som hører under løsøreforsikring med 1. risiko sum på kr Stråtag: Løsøre som befinder sig i bygninger som kan være stråtækte skal være omfattet af forsikringen. Løsøre i kælder: Der ønskes fuld erstatning for løsøre der henstår direkte på gulve i kældre ved en dækningsberettiget vandskade inkl. udsivning fra skjulte rør. Fredericia bys museer: Alle museumsgenstande erstattes efter vurderingspris. Ved delskader erstattes reparationsudgiften. Har en beskadiget genstand mistet sin karakter, erstattes endvidere den skete værdiforringelse. Uoverensstemmelse om opgørelse af en skade skal forelægges en kompetent fagmand, som parterne kan enes om, og hvis afgørelse er bindende for begge parter. Beskadigede museums, kunst- og udstillingsgenstande forbliver uanset beskadigelsens omfang sikredes ejendom. Terror- og nukleare skader: Forsikringen skal omfatte skader i forbindelse med terror og nukleare handlinger. Side 12 af 38

13 4. All Risk Dækninger Der ønskes forsikring på følgende dækninger: Rede penge indbrud, ran, røveri og transport Kunst/udstilling og transport Musikinstrumenter Radioudstyr Dataudstyr og transport (pc er, videokameraer, PDA er mv.) Side 13 af 38

14 Rede Penge: Forsikringen skal omfatte: Penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter som tilhører Fredericia Kommune samt tilhører tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Fredericia Rådhus Fredericia Idrætscenter Ufravigelige mindste krav: Ved indbrud: Direkte tab af og skade ved indbrud indbrud foreligger, når der er tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Ved ran og røveri samt ran og røveri under transport: Direkte tab af og skade ved ran og røveri ved ran forstås tyveri der sker åbenlyst uden anvendelse af vold og som i gerningsøjeblikket bemærkes af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer, samt at der gøres anskrig øjeblikkeligt i gerningsøjeblikket. Ved røveri forstås tyveri ved at fratage eller aftvinge genstanden/genstandene fra personen ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på: Fredericia Idrætscenter kr Rådhuset pengeskab kr Ran og røveri rådhuset kr Transport kr Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og /eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-forsikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 14 af 38

15 Kunst/udstilling og transport: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte egen ting så som f.eks. sølvfade, malerier, borgmesterkæde mv. samt kunstudstillingsgenstande tilhørende tredjemand. Forsikringen skal omfatte transport af kunstgenstande som transporteres mellem diverse adresser på de ønskede forsikringssteder. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Rådhuspladsen, Gothersgade 20, Fredericia (under åben himmel) Guldkalven af Jens Galschiøt Maleri (ejer: Statens Museum for kunst) En markedsdag i Fredericia oliemaleri på lærred 81x114 cm kunstnerens navn: H.J. Hammer (opbevares på Fredericia museum) Permanent udstilling med løbende udskiftning af malerier Fredericia Station Loungen, Vestre Ringvej 102, Fredericia Overalt i Danmark Overalt i verden Ufravigelige mindste krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på genstande som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Genstande som bortkommer under en forsikringsbegivenhed Genstande under åben himmel Ved transport skal dækkes skader sket under af og pålæsning Skadeopgørelse: Tabet opgøres som forskellen mellem markedsværdi umiddelbart før skaden og markedsværdi efter skaden. Dækning af udgiften til reparation eller restaurering samt eventuelt tillæg for værdiforringelse. Den skadede genstand forbliver uanset beskadigelsens omfang Fredericia Kommunes ejendom. Tilbagekøbsret i indtil 12 måneder i det tilfælde erstatning er udbetalt. Skader opgøres ved forhandling mellem Fredericia Kommune og selskabet eventuelt ved hjælp fra fælles vurderingsmand. Hvis ikke skaden kan opgøres ved fælles forhandling kan såvel Fredericia Kommune som selskabet få opgjort skaden af upartiske vurderingsmænd. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på kr i bygning Forsikringssummen skal være på kr under åben himmel (skulptur) Forsikringssummen skal være på kr for maleri En markedsdag i Fredericia Forsikringssummen skal være på kr for Station Loungen permanent udstilling Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Side 15 af 38

16 Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 16 af 38

17 Musikinstrumenter: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte musikinstrumenter såsom flygler, pianoer og andre musikinstrumenter, samt musikinstrumenter tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Musicalakademiet, Kongensgade 107, Fredericia Ungdommens Hus, Norgesgade 46 A, Fredericia Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia Ufravigelige krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på musikinstrumenter som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk. Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Musikinstrumenter som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Skadeopgørelse: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på Forsikringssummen skal være på Forsikringssummen skal være på kr (Musicalakademiet) kr (Tøjhuset) kr (Ungdommens Hus) Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 17 af 38

18 Radioudstyr: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte radioer og kaldeanlæg tilhørende Fredericia Kommune samt udstyr tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Overalt i Danmark Ufravigelige mindste krav: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på genstande som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Indbrud hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks Genstande som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Skadeopgørelse: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på kr Selvrisiko: Præmien ønskes oplyst ved selvrisiko: kr og/eller kr Skader under selvrisiko: Selv om skaderne ligger under selvrisikobeløbet, skal det valgte forsikringsselskab foretage skadebehandling af disse. Hvis ikke ydelsen herfor er inkluderet i præmien, skal honoraret pr. sag oplyses særskilt, da det vil indgå i tilbudsevalueringen under underkriteriet Præmieniveau. Tegning af forsikring med tilbagevirkende kraft og andre ændringer: Fredericia Kommune ønsker, at der skal kunne tegnes forsikring med tilbagevirkende kraft, hvis det ved en skade konstateres, at Fredericia Kommunes vedtagne forsikringspolitik eller praksis ikke er fulgt. Når forsikring tegnes med tilbagevirkende kraft betales præmie for den periode det ikke-sikrede aktiv har været i drift. Fredericia Kommune skal i hele perioden kunne fravælge, omtegne eller ændre forsikringsdækninger helt eller delvist uden kontraktlige præmiekonsekvenser. Side 18 af 38

19 Dataudstyr: Forsikringen skal omfatte: Forsikringen skal omfatte bærebare og stationære pc er, videokameraer, øvrigt videoudstyr, overvågningsudstyr, PDA er mv. tilhørende Fredericia Kommune samt udstyr tilhørende tredjemand for hvem Fredericia Kommune bærer risikoen for. Forsikringssted: Overalt i Fredericia Kommune Kommunikationsafdelingen Rådhuset Gothersgade, Fredericia (videoudstyr) Fredericia Idrætscenter Indre Ringvej 101, Fredericia (videoovervågningsudstyr og kabling) Overalt i Danmark Ufravigelige mindste krav: Dataudstyr: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på dataudstyr som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Dataudstyr som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr: Forsikringen skal dække udefra kommende direkte skade på dataudstyr som sker pludseligt og ved uforudsete hændelser. Simpelt tyveri ved simpelt tyveri forstås tyveri som sker uden tydelige tegn på vold mod døre, porte, vinduer eller andre bygningsdele som ikke er beregnet til indstigning. Hærværk Indbrud hvis der anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra opbrudt eller indmuret nøgleboks. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr som bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Videoudstyr ved transport: Udover tidligere nævnte punkter skal videoudstyr dækkes ved transport under af og pålæsning. Skadeopgørelse: Dataudstyr: Ved totalskade opgøres tabet pga. nyværdien hvilket betyder genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenheden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed og utidssvarende konstruktion. Ved partiel skade erstattes udgifter til reparation af maskinen til den brugsstand denne befandt sig i umiddelbart før skadens indtræden. Ekstra udgifter til transport af maskindele eller reparationsgrej skal erstattes efter normale takster Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde skal udgiften til hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden dækkes. Videoudstyr og videoovervågningsudstyr: Tabet opgøres pga. nyværdien som skal forstås som genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden uden fradrag for nedsat anvendelighed. Ved reparation eller istandsættelse dækkes udgiften hertil. Forsikringssum: Forsikringssummen skal være på: kr Forsikringssummen for kommunikationsafdelingen skal være på: kr Forsikringssummen for Fredericia Idrætscenter skal være på: kr (udstyr) kr (kabling) Side 19 af 38

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S BIOFOS A/S Property BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 3 1.1. Policens opbygning og omfang... 3 1.2. Forsikringstager... 3 1.3. Sikrede... 3 1.4. Ikrafttrædelse...

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Spørgsmål og svar d. 6/9 2012 på Udbud på forsikringsydelser Spørgsmåls nr: Spørgsmål: Svar: Spørgsmål og svar af 29. august 2012 - Spørgsmål nr.

Spørgsmål og svar d. 6/9 2012 på Udbud på forsikringsydelser Spørgsmåls nr: Spørgsmål: Svar: Spørgsmål og svar af 29. august 2012 - Spørgsmål nr. Spørgsmål og svar d. 6/9 2012 på Udbud på forsikringsydelser Spørgsmåls nr: Spørgsmål: Svar: 1) Spørgsmål og svar af 29. august 2012 - Spørgsmål nr. 6 [Tilbudsgivers navn] har flere års erfaring inden

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Gjensidigeaftale 1.09 Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Medforsikret Side 3 2. Forsikret risiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere