Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen"

Transkript

1 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen juni 2007

2 Fotos: Anne-Li Engström Foto s. 13: Region Nordjylland Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600

3 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet skal fremtidssikres! Visionen er et sundhedsvæsen alle kan være stolte af. Hvor patienterne oplever en sammenhængende indsats præget af høj kvalitet, tidssvarende service og lydhørhed over for deres behov. For at opfylde visionen skal vi have samlet behandlingerne på færre og mere moderne sygehuse. Formålet er både at sikre tidssvarende rammer for tilrettelæggelse af bedre patientforløb, at udnytte ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre og at forbedre kvaliteten af patienternes møde med sygehusvæsenet. Vi har et godt udgangspunkt, og sygehusene udvikles løbende. Meget kan derfor gøres inden for de eksisterende rammer. Men det vil kræve massive investeringer på ca. 100 mia. kr. over de næste 10 år, hvis sygehusene skal fremtidssikres. Regionernes vision er: Et sundhedsvæsen for alle der leverer sammenhængende og tilgængelig kvalitet fokuseret på den enkelte patients behov og ressourcer drevet af professionalisme på alle niveauer

4 Højere kvalitet gennem specialisering Ændrede rammer for sygehusene Den nuværende bygningsmasse og udstyrspark er ikke tilstrækkelig som afsæt for udviklingen af kvaliteten og opfyldelsen af faglige anbefalinger. Det er nødvendigt at ændre bygningsstrukturen og opgradere udstyret, så de knappe personalemæssige ressourcer kan anvendes effektivt og patienterne får den bedste og nyeste behandling. Regionerne vil tage ansvaret for at modernisere det danske sundhedsvæsen og skabe en ny sygehusstruktur. Men det kræver, at de enkelte regioner får de finansieringsmæssige muligheder og rammer, der skal til for at udarbejde langsigtede og konsistente investeringsplaner for opbygningen af et robust, dynamisk og fremtidssikret sundhedsvæsen. Patienterne skal i fremtidens sundhedsvæsen opleve høj kvalitet og patientsikkerhed i behandlingen, uanset hvor i landet de behandles. Patienterne skal have mulighed for at møde de nødvendige sundhedsfaglige specialister døgnet rundt, og det er derfor nødvendigt at samle specialerne. Regionerne vil styrke indsatsen af det akutte område ved at samle modtagelsen af akutte patienter på færre sygehuse og derved leve op til fremtidens faglige krav. Sammenhængen mellem akutte modtagelser og de øvrige specialer betyder, at der også kan forventes en samling af de øvrige specialer på færre enheder. Da en meget stor del af sygehusenes funktioner derved samles, er det nødvendigt at bygge nyt eller bygge om. Ved at samle specialerne, vil de medicinske patienter få et kvalitetsløft, bl.a. fordi der vil være adgang til flere specialister. I den kommende omstillingsproces er det dog afgørende, at alle patientgrupper medicinske, kirurgiske og psykiatriske prioriteres. Den største udfordring bliver at samle de kirurgiske og medicinske specialer og det kan ikke gennemføres fra den ene dag til den anden. Det gælder særligt for de indlæggelsestunge medicinske specialer, hvor det i omstillingsprocessen vil være afgørende at sikre en tilstrækkelig sengekapacitet og sideløbende udbygge accelererede forløb, ambulante tilbud og sammedags-behandling, der kan reducere presset på sengekapaciteten. SIDE

5 Centralisering og decentralisering samtidig Et af målene med at ændre sygehusstrukturen er, at patienterne kan få den mindst indgribende og bedst sammenhængende behandling, samtidig med at det er samfundsøkonomisk rentabelt. I den nye sygehusstruktur er det nødvendigt at samle en række behandlingstilbud for at sikre den faglige standard. Andre opgaver bør i stigende grad lægges ud decentralt, hvor det er fagligt hensigtsmæssigt og hvor hensynet til en god ressourceanvendelse tilsiger dette. Derfor skal decentrale funktioner som ambulatorier, daghospitaler m.v. udvikles og udbygges tæt på borgeren. Samtidig med opbygningen af decentrale funktioner vil hovedsygehusniveauet blive opretholdt. I den ændrede sygehusstruktur bør den ambulante behandling udbygges, bl.a. så kronikere i større grad behandles ambulant. I det moderne sygehusvæsen vil behandlingstilbuddene udgøre et kontinuum fra behandling på højt specialiserede afdelinger til behandling i patientens eget hjem. Hver enkelt region vil vurdere, hvordan samlingen af specialer på landsdelssygehuse og hovedsygehuse, udbygning af decentrale funktioner og styrkelse af det ambulante område tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Sygehusstrukturen skal sikre en bedre tilrettelæggelse af patientforløb og begrænse transporter af patienter, personale og varer mellem sygehuse. Det vil medføre en rationalisering af vagtberedskab, laboratoriefunktioner, røntgen m.v. og vil give en bedre udnyttelse af teknisk udstyr, scannere m.v. Mange steder vil det være nødvendigt at løse opgaven ved nybyggeri, fordi det vil være for omkostningstungt - eller umuligt - at modernisere de nuværende bygninger til den ønskede standard. Danske Regioner 2007: Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen SIDE

6 Bedre fysiske forhold for patienterne Patienterne og deres pårørende stiller i stigende grad - og med rette - krav til de fysiske forhold på sygehusene. Indlæggelsestiden er fortsat faldende, og en stadig større del af behandlingen bliver foretaget ambulant. Det betyder, at de patienter der er indlagt, ofte er mere syge end tidligere. Der skal investeres i enestuer med eget bad og toilet - patienterne vil ikke længere acceptere at ligge på flersengsstuer. Enestuer sikrer en fortrolighed mellem patient og sundhedspersonale og forbedrer kvalitet og sikkerhed gennem bl.a. færre faldulykker og infektioner. Samtidig får patienterne bedre mulighed for privatliv under indlæggelse, og der bliver bedre mulighed for at de pårørende kan være til stede. STRATEGIOPLÆG 2007 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen SIDE 6

7 Visionen er et sundhedsvæsen alle kan være stolte af

8 Bedre præhospital indsats Den præhospitale indsats og skadesbehandlingen uden for sygehuset skal styrkes og indeholde en bred vifte af transportmuligheder og teknologi. Blandt elementerne er, at ambulancerne skal være bedre udrustet og den telemedicinske behandling skal styrkes. Samtidig skal ambulancer med lægelig backup udbredes til hele landet. Begge dele giver mulighed for hurtig diagnostik på skadesstedet, hvorefter patienten kan transporteres direkte til det relevante sygehus. Et andet element er en landsdækkende lægehelikopterordning. Investeringerne i den præhospitale indsats drejer sig primært om etablering af særlige transportfaciliteter. Bedre indretning Operationsgangene skal moderniseres eller nybygges for at få et hurtigere gennemløb af patienter. Og de forskellige funktioner skal fysisk placeres, så de bedst muligt understøtter den tværgående og sammenhængende opgaveløsning og giver let og hurtig adgang til ydelserne - eksempelvis skal laboratoriefunktionerne placeres hensigtsmæssigt i forhold til de kliniske afdelinger. En funktionel infrastruktur skal understøtte accelererede patientforløb. Samtidig vil en funktionel infrastruktur give sygeplejerskerne bedre mulighed for at fokusere på pleje og omsorg - fordi de har let adgang til de ting, de skal bruge i kontakten med patienterne. De fysiske rammer skal udformes, så den ambulante behandling kan styrkes. Det betyder, at der skal opbygges ambulatorier, patienthoteller mv. Endelig skal indretningen af sygehusene understøtte forskning og uddannelsesopgaver - f.eks. ved at etablere et tilstrækkeligt antal konferencelokaler, uddannelseslaboratorier m.v. En hensigtsmæssig indretning kan også sikre effektive servicefunktioner - bl.a. at maden kan tilpasses den enkelte patients behov. Det skal sikres, at ny- og ombygning af sygehusene følger Dansk Standards standarder for tilgængelighed og krav fra Arbejdstilsynet om arbejdsmiljø. Sygehusene skal indrettes, så de understøtter en rationel drift. For at sikre den ønskede kvalitet og effektivitet i behandlingen af patienterne, er det tvingende nødvendigt at forbedre behandlingsforholdene og infrastrukturen på sygehusene. STRATEGIOPLÆG 2007 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen SIDE

9 Investeringer skal bidrage til bedre ressourceudnyttelse Investeringerne i sygehusvæsenet vil også give mulighed for en bedre udnyttelse af sygehusvæsenets ressourcer. De rette rammer vil bl. a. muliggøre: bedre tilrettelæggelse af patientforløb færre transporter af patienter, personale og varer mellem sygehusene rationalisering af vagtberedskaber, laboratoriefunktioner, røntgen mv. bedre udnyttelse af teknisk udstyr, skannere mv. Bedre udstyr Sundhedsvæsenet skal bruge teknologiens landvindinger aktivt, og det vil være nødvendigt med en væsentligt hurtigere fornyelse af udstyret på sygehusene end hidtil. Konkret bør den gennemsnitlige levetid for medico-teknisk udstyr være 5-10 år, men det højteknologiske udstyr vil dog være teknologisk forældet efter ca. 5 år. Teknologiens rivende udvikling betyder, at målet flytter sig hele tiden. Teknologien giver flere, bedre og mere skånsomme behandlingsmuligheder, større patientsikkerhed, større medarbejdertilfredshed, bedre arbejdsmiljø og muliggør en kontinuerlig udlægning af opgaver til decentrale enheder. Samtidig betyder kravet om produktivitetsstigninger, at sygehusene skal have adgang til løbende at indkøbe det udstyr, der sikrer den mest rationelle drift. Dette er ekstra vigtigt i en tid, hvor der mangler arbejdskraft, og hvor det rigtige apparatur kan sikre bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer. sammenlægning af f.eks. administrative funktioner og tekniske funktioner. Investeringerne vil være en forudsætning for, at sygehusene også fremover løbende kan forbedre produktiviteten og omkostningseffektiviteten. Som et regneeksempel vil en 10 pct. s produktivitetsstigning over 5-10 år frigøre ressourcer til omprioritering inden for sygehusene og flere behandlinger på 4-5 mia. kr. Det må dog regnes med en stagnerende produktivitet - og nogle gange faldende produktivitet - i de perioder, hvor nybyggeri og omstillinger foregår. Det er nødvendigt, at den apparaturmæssige kapacitet udbygges, så der altid er tilstrækkelig plads og ledig kapacitet til at kunne håndtere nedbrud og stigende behov for behandlinger. Danske Regioner 2007: Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen SIDE

10 Investeringsrammer For at regionerne kan komme i gang med ændringerne og investeringerne i sygehusvæsenet, er det en forudsætning, at de rette økonomiske rammer er til stede. De rammer eksisterer ikke i dag. Rammerne skal kunne håndtere væsentlige investeringer. Etableringen af regionernes sygehuse og centraliseringen af specialer giver en enestående lejlighed til at omstrukturere, gennemtænke og fremtidssikre indretningen af sygehusvæsenet og sygehusene i regionerne. Regioner vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være behov for en finansieringsramme på ca. 100 mia. kr. over en 10-årig periode, heraf ca. 55 mia. kr. over de næste 5 år. Vurderingen af omfanget af investeringerne er baseret på regionernes foreløbige arbejde med den nye sygehusstruktur for både det somatiske og psykiatriske område samt en indsats for at bringe bygninger og apparatur op til nutidens standard og behov. Der er behov for at etablere en finansieringsmodel, der kan håndtere de nødvendige investeringer i de kommende år. Det er af afgørende betydning, at regionerne har finansieringsmuligheder, som ikke på forhånd lægges fast for de enkelte år, men at der inden for et flerårigt perspektiv sikres mulighed for fleksibel planlægning af byggeprojekterne. Danske Investeringsudgifter, forslag til sygehusplaner inkl. psykiatri (mia. kr.) Det skal bemærkes, at regionernes sygehusplaner endnu ikke er konkretiseret i forhold til alle krav til en moderne sygehusstruktur. Der er f.eks. ikke i alle regioner taget stilling til byggeri af nye sygehuse eller modernisering af de øvrige sygehuse. Konkretiseringen vil ske løbende i 2007 i forbindelse med regionsrådenes behandling af sygehusplanerne og den senere projektering. År I alt I alt I alt Apparatur 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 20,0 De hidtidige overvejelser bygger i store træk på, at man udnytter de eksisterende sygehuse mest muligt, hvilket vanskeliggør mulighederne for at ændre væsentligt ved f.eks. antallet af enestuer, størrelsen af senge- og operationsstuer, antallet af toiletter og bad m.v. samt for at fore- Reinves-steringer, bygninger Ændret sygehus-sstruktur Ramme til større sygehusbyggerier mv. 1,5 3,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 5,0 12,5 4,0 4,0 4,0 4,0 19,0 6,0 25,0 3,0 4,0 5,0 5,0 17,5 25,0 42,5 I alt 7,0 10,5 11,5 12,5 12,5 54,0 46,0 100,0 SIDE 10

11 tage væsentlige bygningsmæssige tilpasninger som følge af nye teknologiske landvindinger. Mere vidtgående krav om optimale faciliteter i forhold til patienterne og i forhold til mulighederne for at øge produktivitet vil forudsætte et betydeligt nybyggeri og indebære merudgifter i forhold til de opstillede udgiftsskøn. Der er derfor indlagt en foreløbig ramme til større sygehusbyggeri. Denne ramme er fastsat ud fra kendte planer og overvejelser om nyt sygehusbyggeri (bl.a. Skejby, Aalborg og Odense), et skøn for yderligere større nybyggeri, som der kunne være behov for, samt et hensyn til hvad der er realisabelt inden for perioden på 10 år. Rammen til nybyggeri indebærer en betydelig forbedring af infrastrukturen og patientforholdene, men det er ikke sådan, at alt udskiftes. F.eks. ville et ønske om enestuer med bad og toilet til samtlige patienter kræve yderligere investeringer. Når den nye sygehusstruktur er implementeret, vil der også på langt sigt være behov for et løft af det forholdsvis lave investeringsniveau det danske sygehusvæsen traditionelt har haft, så den forbedrede sygehusstandard kan opretholdes og vedligeholdes. Danske Regioner 2007: Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen SIDE 11

12 Aftale med regeringen Investeringerne og finansieringsmulighederne skal selvsagt drøftes og aftales med regeringen. Det vil være nødvendigt med en aftale, som sikrer de nødvendige finansieringsmuligheder og samtidig er tilstrækkelig fleksibel til, at regionerne kan foretage en langsigtet og hensigtsmæssig planlægning. Implementeringshastigheden skal også ses i sammenhæng med konjunktursituationen og skal derfor vurderes løbende. Finansieringen kan bestå af flere elementer, hvor bloktilskud fra staten, fleksible lånemuligheder og indtægter ved frasalg vil være de vigtigste. Danske Regioner er bevidst om ansvaret for, at sygehusbyggeriet styres rationelt, og at der drages erfaringer fra andre offentlige byggerier. For at forebygge uhensigtsmæssigheder, vil Danske Regioner foreslå, at staten, regionerne og kommunerne i fællesskab opstiller en række fælles principper for offentligt byggeri generelt. STRATEGIOPLÆG 2007 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

13 Synliggørelse af effekten ved investeringer i sundhedsvæsenet Regionerne vil gerne synliggøre effekten af investeringer i sygehusvæsenet. Regionerne vil derfor opstille en række mål, der kan vise den udvikling i kvaliteten, som investeringerne vil give. Et fuldt moderne sygehusvæsen er bl.a. en forudsætning for rationel arbejdstilrettelæggelse, bedre patientsikkerhed og gode omgivelser for patienter og ansatte. Investeringer i sygehusvæsenet vil give patienterne et moderne sygehusvæsen med tidssvarende fysiske rammer, der gør det muligt at bibeholde den personlige integritet i behandlingsforløbet. Det kan bl.a. ske ved, at patienten ikke skal dele stue og toiletfaciliteter med andre patienter. Dette er parametre, der kan måles i takt med at investeringerne igangsættes. I patientens møde med sygehuset ved akut sygdom, vil patienten opleve en høj faglighed i behandlingen og der vil være færre flytninger mellem sygehusene af de meget syge patienter i intensiv terapi. Samtidig vil patienten i højere grad opleve accelererede patientforløb ved, at der bliver kortere interne ventetider i behandlingsforløbet og fordi undersøgelser og behandling kan ske ved et tidssvarende moderne udstyr, som sikrer effektivitet. Udviklingen på disse målsætninger kan ligeledes måles. En af forudsætningerne for at sikre en bedre medicinering af patienterne er, at de fysiske forhold gør det muligt at varetage arbejdsopgaven under behørig koncentration. Der skal være centrale medicineringsrum, vådrum og vagtrum, som er vigtige for en god og sikker patientbehandling - og som i øvrigt er nødvendige for at undgå et påbud fra Arbejdstilsynet. Effekten af investeringerne i sygehusvæsenet vil også give mulighed for en udnyttelse af sygehusvæsenets ressourcer. Investeringer vil være forudsætningen for, at sygehusene også om 5 år kan blive ved med løbende at forbedre produktiviteten og omkostningseffektiviteten. Målet er en væsentlig bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer og kapitalapparatet, bl.a. som følge af bedre logistik. Der må dog regnes med en stagnerende produktivitet - og nogle gange endda et fald i produktionen - i de perioder, hvor nybyggeri og omstillinger foregår. Danske Regioner 2007: Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen SIDE 13

14 Målsætninger Regionerne vil opstille en række mål, der kan vise den udvikling i kvaliteten, som investeringer vil give: Bedre modtagelse af den akut syge patient Færre flytninger af den intensive patient mellem sygehuse Kortere intern ventetid for patienter med kræft- eller hjertesygdomme Mulighed for personlig integritet for patienten på sygehuset Moderne sanitære faciliteter til personlig hygiejne for patienten En overordnet tilfredshed blandt patienterne med de fysiske forhold Bedre medicinering af patienterne Behandling og diagnosticering af patienten sker med et tidssvarende teknologisk udstyr Højere produktivitet Et sygehusvæsen, der ligesom borgerne tager hensyn til miljøet En patientbehandling, hvor der er ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne, der varetager behandlingen.

15

16 Dampfærgevej 22 Postboks København Ø T F E Danske Regioner: Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen SIDE 16

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Hospitalsbyggeri, kultur og organisering

Hospitalsbyggeri, kultur og organisering Konsulent, sygehusbyggeri Simon Nørregaard Jensen Danske Regioner Hospitalsbyggeri, kultur og organisering De store udfordringer på sundhedsområdet Den demografiske udvikling Flere lider af kronisk sygdom

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Nye sygehuse - slut med lappeløsninger En grundlæggende reform af sygehusvæsenet

Nye sygehuse - slut med lappeløsninger En grundlæggende reform af sygehusvæsenet Nye sygehuse - slut med lappeløsninger En grundlæggende reform af sygehusvæsenet Venstre mener, at tiden er kommet til en grundlæggende reform af sygehusvæsenet. Reformen skal bygge på to sæt initiativer,

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - En samlet strategi for ambulant behandling Ambulante behandlingsformer kan være både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse.

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Oplæg til Danske Regioner 28. august 1013 Netværksdagene 2013 for godt sygehusbyggeri Bygning af fremtidens sygehuse Udformningen af

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Apparatur DERFOR SKAL INVESTERINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET PRIORITERES

Apparatur DERFOR SKAL INVESTERINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET PRIORITERES DERFOR SKAL INVESTERINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET PRIORITERES Apparatur Investeringer i nyt apparatur er en forudsætning for, at regionerne fortsat kan sikre bedre diagnostik, behandling og overlevelse på kræftområdet.

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Strategi for fremtidens ambulante behandling

Strategi for fremtidens ambulante behandling Strategi for fremtidens ambulante behandling Sundhedsvæsenet i Danmark står over for markante udfordringer i de kommende år. Befolkningsudviklingen betyder, at der bliver flere ældre, og samtidig stiger

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009.

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009. Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant,

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Personaleudvikling. Direktør Judith Mølgaard OUH og Lægelig direktør Søren Aggestrup SHS

Personaleudvikling. Direktør Judith Mølgaard OUH og Lægelig direktør Søren Aggestrup SHS 1 Personaleudvikling Direktør Judith Mølgaard OUH og Lægelig direktør Søren Aggestrup SHS 2 Program Introduktion ved JM Ledelsesmodeller i DK ved SA Ledelse i klyngestruktur? ved JM Klyngestruktur i SHS

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk SUPERSYGEHUSE Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby www.dnu.rm.dk Et sygehus, der giver behandling i verdensklasse En mulighed der er for at lukke de små sygehuse, så vi

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011

Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011 Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011 Aalborg Sygehus Der er ca. 6.500 (5700) ansatte på Aalborg Sygehus Alle lægefaglige

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

ToplederCamp d. 5. april 2011

ToplederCamp d. 5. april 2011 ToplederCamp d. 5. april 2011 GRIB LEDELSESRUMMET Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen v/jens Andersen Ledelsesrummet I forhold til den politiske ledelse: Balancen mellem Regionsrådet, der som bestyrelse

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé N O T A T 16-05-2006 Sag nr. 06/283 Dokumentnr. 24803/06 Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi Resumé Sundhedsvæsenet står foran omfattende forandringer. Med fokus på høj faglig

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Det er ikke tilstrækkeligt, at der afsættes midler til at bygge nyt, etablerer FAM mv., hvis ikke der samtidig investeres i medarbejderne.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der afsættes midler til at bygge nyt, etablerer FAM mv., hvis ikke der samtidig investeres i medarbejderne. Fredericia den 18. januar 2010 Til Regionsrådet Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Rapport om Sygehuse i Syddanmark - Et fagligt og organisatorisk grundkoncept Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Bilag 1. Survey, ledere

Bilag 1. Survey, ledere Bilag 1. Survey, ledere Region Nordjylland Ledere med personaleansvar i det somatiske sygehusvæsen Base 473 Respondentfiltre Inkluder respondent status: Fuldført MUUSMANN/4IMPROVE har nedbrudt resultaterne

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere