Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune 2015-2018"

Transkript

1 Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune Indledning 2 Opgavebeskrivelse 2 Formalia 3 Tilbudsfrist 3 Formkrav 3 Spørgsmål vedrørende udbuddet 3 Konsortiers retlige form 3 Samarbejdende virksomheder 3 Procedure og tidsplan 3 Såfremt tilbudsgiver ikke har medsendt alle oplysninger ved aflevering af tilbud, forbeholder Hedensted kommune sig ret, til at indhente disse oplysninger på et senere tidspunkt.beskrivelse af opgaven 4 Omfang og tilbud i ordningen 5 Behandlingsformål 5 Fysisk placering 6 Behandlingstidspunkter 6 Holdtræning 6 System 7 Opfølgning på drift, behandlinger og evaluering 7 Information til medarbejdere 8 Forebyggelse 9 Option: Samtaler med coach 9 Option: Samtaler med psykolog 9 Tilbuddets indhold og økonomi 11 Bilag 1 - Tilbudsgivers adresse, CVR-nummer, bemyndiget person mv. 12 Bilag 2 Tro og love erklæring 13 Bilag 3 - Erklæring om gæld til det offentlige tro- og loveerklæring 14 Bilag 4 - Erklæring om oplysning om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt 15

2 Indledning I Hedensted Kommune tilbydes de ca fastansatte gratis behandling ved en sundhedsordning. Der har i Hedensted Kommune været meget stor tilfredshed med den nuværende sundhedsordning, hvor medarbejderne som udgangspunkt selv booker behandlinger. Aftaleperioden for den nuværende sundhedsordning udløber 30. april Formålet med Sundhedsordningen i Hedensted Kommune er, at forebygge langvarige sygdomsforløb ved tidlig indsats, så mindre skavanker ikke udvikler sig til større og mere alvorlige skader. Behandle skader. Nedsætte gener og smerter hos brugerne af ordningen. Målet er, at brugerne oplever at sundhedsordningen fremmer muligheden for egen indsats for sundhed og trivsel. Opgavebeskrivelse Der ønskes et samlet tilbud på drift af sundhedsordningen indeholdende fysioterapi, kiropraktik samt psykomotorisk terapi. Herudover kan aftalen indeholde holdtræning og i mindre omfang andet der ligger indenfor sundhedsordningens formål (se også senere). Behandlingerne gives på behandlingssteder spredt i Hedensted Kommune. Behandlingen skal være til rådighed for medarbejderne i behandlerrum som Hedensted Kommune stiller til rådighed og/eller i rum som tilbudsgiver driver. I tilbudsmaterialet er der beskrevet en hovedydelse (sundhedsordning med kiropraktik, fysioterapi og psykomotorisk terapi, samt forebyggelsesindsatser) samt nogle optioner. Det er ikke et krav, at der kan afgives tilbud på options-ydelserne. Leverandører der kun kan levere basisydelsen er således velkomne til at byde på den opgave. Tilbudsprocessen gennemføres af HR & Analyse, Hedensted Kommune. Kontaktperson: Thomas Frank, Leder af HR & Analyse dir. tlf: , mobil: Aftalen skal træde i kraft den 1. maj 2015 og løbe frem til 30. juni Der vil under tilbudsgivningen være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, se tidsfrister under Procedure og tidsplan Frist for modtagelse af tilbud er tirsdag d. 9. december 2014 kl

3 Formalia Tilbudsfrist Tilbudsmateriale skal være ordregiver i hænde senest 9. december 2014 kl Formkrav Tilbuddet sendes pr. mail til ordregivers kontaktperson: Mailen skal i overskriften tydeligt mærkes med: Tilbud på Sundhedsordning. Tilbuddet skal være udarbejdet på dansk, og omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbuddet afholdes af tilbudsgiver. Det afleverede tilbudsmateriale vil ikke blive returneret. Spørgsmål vedrørende udbuddet Spørgsmål til udbuddet bedes fremsendt pr. mail til, senest den 27. november kl Spørgsmål og svar vil herefter blive anonymiseret og lagt ud på Hedensted Kommunes hjemmeside den 1. december. Konsortiers retlige form En sammenslutning af virksomheder kan afgive tilbud. I så fald skal deltagerne påtage sig solidarisk, direkte og ubegrænset hæftelse for tilbuddet samt opfyldelsen af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtigede, der har fuld prokura over den ordregivende myndighed. Samarbejdende virksomheder Hvis en tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset. Hvis en tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds faglige kompetencer og ydelser skal der foreligge en erklæring om at tilbudsgiver også er forpligtiget til at opfylde ydelser fra underleverandører. Procedure og tidsplan Dato og tidspunkt Tilbudsmateriale klar på hjemmeside: Onsdag d. 12. november Opgave Annoncering af det endelige tilbudsmateriale i lokalavis og hjemmeside. 27. november 2014, kl Deadline for spørgsmål. Senest 1. december Offentliggørelse af spørgsmål og svar i anonymiseret form. Deadline for indkomne tilbud: 9. december Tilbudsgivere indsender konkrete tilbud. 2014, kl Uge 52 Tilbagemelding til maksimalt 3 udbydere som arbejdsgruppen vil mødes med for at få tilbuddet uddybet. 13. januar kl (præsentation Præsentationsmøder med maksimalt 3 udbydere. fra to udbydere) og den 14. januar Kl (præsentation fra én udbyder) Ultimo januar 2015 Endelig beslutning af kommende udbyder til Sundhedsordningen. Som det fremgår af tabel 1, så vil op til tre tilbudsgivere blive udvalgt til at give en nærmere præsentation af deres tilbud og svare på uddybende spørgsmål fra arbejdsgruppen. Der vil blive givet besked til de tre tilbudsgivere (og kun de tre) i uge 52. Umiddelbart efter valg af leverandør, vil alle tilbudsgivere samtidigt pr. mail modtage meddelelse om resultatet af det endelige valg af leverandør. Arbejdsgruppen består af Jannie Schultz og Susanne Presthi, medarbejderrepræsentanter i MED-hovedsamarbejdsudvalget i Hedensted Kommune, Henriette Petersen, arbejdsmiljøkonsu- 3

4 lent, Henriette Rønsholdt Knudsen, HR-medarbejder, samt Thomas Frank, leder af HR & Analyse. Nedenstående oplysninger/dokumentation skal vedlægges tilbuddet: Virksomhedsoplysninger, herunder navn, adresse, telefon og på kontaktperson (bilag 1) En underskrevet erklæring på tro og love, hvoraf det fremgår, at ansøger ikke har gæld til det offentlige på over kr. (bilag 3) Dokumentation for økonomisk formåen sker ved fremlæggelse af virksomhedens reviderede årsregnskab for det seneste år, samt nøgletal for de seneste to regnskabsår. Der må ikke være en negativ egenkapital i virksomheden. Referenceliste over de væsentligste leverancer af tilsvarende ydelser, der er leveret i løbet af de seneste 3 år med angivelse af: o Myndighed, kommune eller evt. virksomhed o o Kontaktperson og telefonnummer Angivelse af om der er tale om en fast samhandelsaftale eller en enkeltstående opgave Derudover skal leverandøren til enhver tid overholde gældende regler og ret i Danmark, og levere tilfredsstillende arbejdsvilkår for de ansatte i kommunens sundhedsordning. Tilbudsgiver skal i fald man tildeles kontrakten tegne gyldig erhvervsansvarsforsikring af sædvanlig størrelse for branchen, samt tegne den fornødne ansvarsforsikring i hele kontraktperioden (behandlerforsikring). Sundhedsordningen skal være skattefri for medarbejderne. Arbejdssproget er dansk. Såfremt tilbudsgiver ikke har medsendt alle oplysninger ved aflevering af tilbud, forbeholder Hedensted kommune sig ret, til at indhente disse oplysninger på et senere tidspunkt. 4

5 Beskrivelse af opgaven Hedensted Kommune ønsker generelt bud fra mulige leverandører, der holder sig til nedenstående specifikationer. Imidlertid ønsker vi også både i selve tilbudsprocessen, og efterfølgende i samarbejdet med den kommende leverandør, at udnytte tilbudsgivernes faglige viden og erfaring på området. Derfor opfordrer vi generelt til, at tilbudsgiverne byder ind med mulige forbedringer eller videreudviklinger af nedenstående rammer og indhold. Vi ønsker således tilbud som forholder sig konkret til vores skitserede rammer og indhold, men som også udfordrer og kommer med nye vinkler, som kan tjene det overordnede formål med ordningen. Dette skal naturligvis fortsat kunne ske inden for en overskuelig økonomisk ramme. Omfang og tilbud i ordningen Niveauet af sundhedsordningen, som den skal se ud fremover, er angivet i tabel 1 herunder. Tilbudsgiver skal varetage hele den daglige drift samt administration af sundhedsordningen. Tabel 1. Tid pr. behandling (minutter) Antal behandlinger, nuværende niveau Effektiv behandlingstid (behandlingstimer pr. år) Fysioterapi udover akutbehandlinger Akutbehandlinger ved Indeholdt i ovenstående fysioterapeut i uger pr. år Kiropraktik Psykomotorisk terapi I alt Vi ønsker derudover mulighed for at kunne konvertere ydelser mellem det fysiske og det psykiske og internt i mellem fysiske ydelser altså fleksibel tilpasning inden for rammen. Derfor bedes tilbudsgiver i tilbuddet angive efter hvilket forhold de forskellige ydelser kan konverteres. Det skal være muligt at flytte rundt på tider altså eksempelvis lukke ned for timer i løbet af dagen for at åbne for flere timer sen eftermiddag og aften. Tilbudsgiver må kun anvende autoriserede behandlere. Fysioterapeuter og kiropraktorer skal have en uddannelse, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen jf. lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Alle typer af behandlere skal være godkendt af det offentlige sundhedsvæsen. Tilbudsgiver skal derudover sikre, at behandlerne løbende uddannes og udvikles fagligt, således at Hedensted Kommunes medarbejdere sikres den optimale behandling. Tilbudsgiver bedes bekræftes dette i forbindelse med afgivelse af tilbud. Fysioterapeuterne i ordningen skal alle have kompetencer til at udføre massage, således dette kan benyttes i forbindelse med behandlingen. Massagen skal dog udelukkende anvendes når behandleren vurderer, at det vil give en god effekt for medarbejderens fysiske udvikling. Derudover skal en eller flere af behandlerne kunne arbejde med akupunktur. Hedensted Kommune ønsker en timepris pr. behandlingsform, samt en samlet pris for de i tabel 1 indeholdte behandlinger, som samtidig lever op til de følgende afsnit omkring rammer og kvalitetssikring. Behandlingsformål Hedensted Kommune ønsker en sundhedsordning, hvor der er stor fokus på selvhjælp og krav til medarbejdernes egen indsats. Derfor skal tilbudsgiver beskrive en eller flere metoder, der giver en dokumentation for progression i behandlingen og samtidig ikke er for tidskrævende for behandler og medarbejder. Det er samtidig vigtigt, at behandlingens progression ikke kun 5

6 har fokus på medarbejdernes oplevede smerteudvikling. Det er væsentligt, at behandleren har fokus på, at ordningens fokus er på midlertidig støtte, behandling og hjælp med henblik på fastholdelse af medarbejderen i arbejde, og fokus på udtrapning af behandling og overgang til eksempelvis selvtræning. I forlængelse heraf ønsker vi meget gerne tilbudsgivernes oplæg til hvordan vi fortsat kan appellere til de medarbejdergrupper, som kan have svært ved at gøre brug af ordningen enten fordi ordningen er fysisk mindre tilgængelig (se herunder) eller fordi der stilles krav om selvhjælp. Fysisk placering Ordningens fysiske placeringer vil være en hovedklinik i Hedensted og to satellitter i henholdsvis øst- og vestdelen af kommunen. For klinikken i Hedensted skal leverandøren selv sørge for lokaler. For satellitterne kan der stilles lokaler til rådighed på Juelsminde Rådhus (evt. flyttes) og på Plejecenteret Nedergården i Uldum. Det skal være muligt at lukke og/eller flytte klinikker indenfor en nærmere bestemt og aftalt frist. Behandlingstidspunkter Der skal være behandling i tidsrummet mellem kl eller til kl på de 4 første dage i ugen. Kortere åbningstid fredag eftermiddag. Færre behandlingstimer forventes i skolernes ferier. Der vil løbende være dialog og samarbejde mellem Hedensted Kommune og leverandøren om den præcise tilrettelæggelse af tider i forhold til efterspørgsel og belægningsprocenter. Der skal være akuttider på alle tre behandlingsformer fordelt over ugen. En akuttid er en behandling samme dag som medarbejderen henvender sig med skade opstået indenfor 24 timer. Akuttider tildeles medarbejderen ved visitation via telefonen. En akuttid er 50 minutter ved en fysioterapeut. Ubrugte akuttider der ikke bruges som akuttid skal efter morgenens telefontid kunne konverteres til en almindelig behandling, som kan bookes elektronisk som de øvrige behandlinger. Aktuelt er der 9 akuttider pr. uge (ved behandlingstilbuddene kiropraktik, fysioterapi, massage, zoneterapi og psykomotorisk terapi). Der forventes et lavere antal akuttider efter ændringerne. Det endelige niveau fastsættes i samarbejde med leverandøren og med fokus på en fornuftig udnyttelse af akuttiderne. Endelig ønskes 10 timer om ugen placeret efter kl , således personale med mindre fleksible arbejdstider også sikres adgang til ordningen. I dag er timerne cirka fordelt med 2 timer til fysioterapi, 5 timer til kiropraktik og 3 timer til psykomotorisk terapi pr. uge. Fordeling og omfang tilpasses løbende i dialog med Hedensted Kommune i forhold til efterspørgsel. Holdtræning I forhold til holdtræning ønskes der tilbud på følgende: Holdtræning ryg, nakke og skulder (beskrivelse fra eksisterende ordning) Deltagelse i holdene er gratis for alle månedslønnede medarbejdere, da det er en del af Sundhedsordningen i Hedensted Kommune. Man tilmelder sig fra gang til gang på hjemmesiden minsundhedsportal.dk. Målgruppe: En time som giver dig generel muskeltræning for hele ryggen, så du kan bibeholde og forbedre din styrke, og har også til formål at forbedre kropsbevidsthed og forebygge skader. Vi arbejder efter principperne udholdenhed og funktionalitet, og fokuserer primært på de store muskelgrupper: Balder, mave, nedre-/øvre ryg og skulder/nakke. Formål: At øge din muskelstyrke, øge din bevægelighed, skabe stabilitet omkring rygsøjlen og 6

7 skulderblade, øge din balanceevne og give dig helt konkrete redskaber, som du kan arbejde videre med hjemme og på arbejde. Endvidere forebygger/genoptræner øvelserne efter skader. Mandag: Kl. 19:00-19:55 Lindved Skole, Sognegårdsvej 1, Lindved Torsdag: Kl Børnehuset Spiloppen, Østerled 4, Hedensted Holdtræning til gravide (beskrivelse fra eksisterende ordning) Der trænes i varmtvandsbassin for at aflaste leddene og fjerne tyngdefornemmelsen, samtidig styrkes muskulaturen, blodgennemstrømningen og muligheden for at bevæge sig frit. Varmtvandstræningen giver afspænding og smertelindring af muskler og led, hvorved du får færre graviditetsgener, og du hjælper selv med til få en god graviditet. Dette tilbydes særligt gravide med smerter/gener i bækkenregionen. Du skal visiteres til dette hold af en fysioterapeut i sundhedsordningen. Træningen på Vejlefjord i Stouby torsdage kl Holdtræning i varmtvandsbassin Sundhedsordningen tilbyder også træning i varmtvandsbassin som en del af behandlingsforløbet. Træningen foregår om onsdagen kl på Vejlefjord i Stouby. Du skal visiteres til dette hold af en fysioterapeut i sundhedsordningen. Derudover er tilbudsgiver velkommen til at komme med ideer til andre relevante holdtræningsforløb. System Der stilles følgende krav til systemet: Der skal leveres et online bookingsystem. Det vægtes højt at systemet kan håndtere venteliste og advisering via SMS og mail om at der nu er en tid (eks. når ubrugte akuttider ændres til almindelige tider). Der skal være mulighed for både elektronisk og telefonisk tidsbestilling, sidstnævnte minimum hver morgen i tidsrummet fra 6.30 til 9.00 fra mandag til fredag. Yderligere åbningstider vil blive vurderet positivt. Tilbudsgiver skal levere og vedligeholde tidsbestillingssystemet, som skal være brugervenligt for medarbejderne. Systemet skal til enhver tid leve op til gældende regler om systemsikkerhed ved behandling af personfølsomme oplysninger. Inden behandling skal der sendes en SMS til medarbejdere der ønsker en erindring Det skal være muligt at sætte grænse for antal modtagne behandlinger til medarbejderne (dvs. antal behandlinger medarbejdere selv kan booke). Grænsen skal være flytbar. Medarbejderen skal selv kunne se hvor mange behandlinger der er modtaget. Efter sundhedsfaglig vurdering, skal behandleren kunne visitere til flere behandlinger end medarbejderen selv kan booke. Derudover ønsker Hedensted Kommune et system, der kan: Bede medarbejdere om samtykke til at Hedensted Kommune får adgang til data til brug i statistisk øjemed. Bede medarbejderne forholde sig til om de har fravær som følge af den lidelse / problematik, som de opsøger sundhedsordningen med Logning af hvornår et forløb er afsluttet Andre ideer der kan sikre bedre og troværdige data omkring medarbejdernes brug af ordningen og effekt af ordningen (se også næste afsnit). Tilbudsgiver skal udarbejde plan for opstart herunder en afprøvning af elektronisk booking system der gennemføres inden ordningens ikrafttrædelse. Opfølgning på drift, behandlinger og evaluering Leverandør og Hedensted Kommune mødes hvert kvartal for at følge op på ordningens indhold, belægning, kvalitet m.m. 7

8 Tilbudsgiver har en sundhedsfaglig kontaktperson som er ansvarlig for at kontakt til HR og Analyses kontaktperson omkring løbende drift, udvikling og evt. ændringer af ordningen i kontraktperioden. Tilbudsgivers kontaktperson har også til opgave at samle information og signaler fra behandlingerne der kan bruges ved den forebyggende indsats i Hedensted Kommune efter aftale med HR og Analyse. Tilbudsgiver deltager med en sundhedsfaglig person på temamøder efter behov, det kan f.eks. være når/hvis ergonomiske problemstillinger viser sig at være generelle indenfor en medarbejdergruppe. Tilbudsgiver skal hvert kvartal udarbejde statistisk materiale (i alt og pr. klinik), der som udgangspunkt indeholder: o Antal udeblivelser uden afmelding. o Antal forbrugte ydelser fordelt på behandlingstyper. o Fordelingskurve på antal behandlinger. o Belægning i løbet af dagen i alt og pr. behandlingsform. o Brug af ydelser fordelt på områder i indeværende kvartal og sammenlignet med andre. o Effekten af behandlingerne dokumenteres. Her er der flere muligheder f.eks. angivelse af niveau og udvikling i forhold til f.eks. smerteniveau, funktionsniveau, selvoplevet helbred, selvoplevet mulighed for at påvirke eget helbred, grad af forværring/forbedring samt helbredstilstand. o Enkeltpersoners brug af ordningen fordelt på antal behandlinger. o Udnyttelse af akuttider som akuttider og som almindelige tider efter ændring. Tilbudsgiver bedes derudover forholde sig til, hvordan man kan forfølge muligheden for at undersøge effekter af ordningen og de enkelte behandlinger eventuelt også i forhold til medarbejdernes fravær. De mulige leverandører skal derudover forholde sig til hvordan der følges op med den enkelte medarbejder, og sikres den rette behandling i forhold til medarbejderens udfordringer og progression og dermed effekt. Der forventes naturligvis samarbejde om generel tilfreds- og effektundersøgelser blandt brugere af sundhedsordningen, samt ordregivers oplevelse af samarbejdet, hvis der ønskes en sådan gennemført. Ovenstående skal løbende tilpasses, så det matcher ordningens udfordringer, fokus og formål. Tilpasninger sker i samarbejde og dialog mellem Hedensted Kommune og leverandøren. Tilpasninger kan også involvere sammensætning af tilbuddet, antal akuttider m.m. Tilbudsgiverne opfordres derfor allerede nu til at komme med forslag til forbedringer af ovenstående og input til relevant ledelsesinformation og dokumentation generelt af ordningen, og som opfølgning på de enkelte forløb. Information til medarbejdere I forbindelse med overgangen til den nye sundhedsordning og i forbindelse med generel information til medarbejderne forventes leverandøren at samarbejde aktivt. Vi er særligt optagede af hvordan vi i højere grad kan levere bedre og mere information omkring ordningen til medarbejderne herunder også gøre mere reklame for de muligheder ordningen tilbyder. Dette gælder generelt for alle kommunens ansatte, men der er en række grupper, som vi via statistikkerne kan se gør mindre brug af sundhedsordningen. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre tilbudsgiverne til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbuddet, at komme med forskellige forslag og muligheder til et bedre og bredere kendskab af ordningen blandt medarbejderne i Hedensted Kommune. 8

9 Derudover vil vi meget gerne høre nærmere om tilbudsgivernes ideer og tanker omkring information omkring opstarten af en ny sundhedsordning, herunder promovering af ordningen (se også det følgende afsnit). Forebyggelse I forbindelse med tilpasningen af sundhedsordningen, så ønsker vi samtidig et større fokus på forebyggelse. Vi har tidligere dedikeret økonomi til nogle projekter, men det har ikke fungeret godt nok særligt fordi det kræver forholdsvis meget af arbejdspladserne. Vi må umiddelbart erkende, at der sjældent er tiden til et særskilt sundhedsprojekt på arbejdspladser, hvor der er stor fokus på den daglige drift. Vi ønsker dog alligevel at optimere på forebyggelsesdelen i vores ordning. Derfor ønsker vi tilbudsgivernes ideer og tanker om en anderledes forebyggelsesindsats, som tager højde for vores erfaringer. Formålet er grundlæggende at skabe en kultur, hvor medarbejderne tager vare på sig selv og hinanden, så de kan levere gode og stabile præstationer på arbejdet og have det godt. Umiddelbart tænker vi, at dette tiltag måske kan kobles sammen med informations-ønskerne (se ovenfor), og det kan måske involvere at der dedikeres konkrete personaleressourcer fra en leverandør til bl.a. at arbejde for en bedre udbredelse af ordningen samtidig med et aktivt forebyggelsesarbejde lokalt på de enkelte arbejdspladser. Forebyggelsesarbejdet kan både være instruktioner (eksempelvis bedre arbejdsstillinger) eller ideer til konkret træning i dagligdagen (der er integreret i arbejdssituationen). Option: Samtaler med coach Hedensted Kommune ønsker separat tilbud på coach-samtaler med medarbejdere. Det skal være muligt for medarbejderne, at booke 1-3 samtaler med en coach, herunder afklaring af om det er nødvendigt med yderligere samtaler, som i så fald vil foregå i andet regi og ved anden coach. Coachen skal være certificeret og have 3-5 års coacherfaring. Derudover skal coachen have en mellemlang uddannelse, og gerne ledererfaring. Hvis coachen har en kortere uddannelse, så skal vedkommende have mindst 10 års erhvervserfaring fordelt på flere forskellige steder og funktioner. Også her foretrækker vi personer med ledererfaring. Samtalerne ved coach bookes som andre behandlinger i sundhedsordningen. En samtale er på 1 time, der er maks. 3 samtaler pr. år pr. ansat. Samtalerne skal kunne afholdes på hver af de lokaliteter, hvor der ellers tilbydes ydelser i regi af sundhedsordningen (aktuelt Hedensted, Juelsminde og Uldum). Samarbejde og afrapportering til HR og Analyse Se under psykolog Volumen Det er meget usikkert hvor stort behovet er i organisationen. Årligt gennemføres der minimum 35 samtaleforløb (typisk 4-5 samtaler). Men der gennemføres også forløb, som ikke registreres, og volumen forventes derfor at være noget større. Option: Samtaler med psykolog I dag er psykologsamtaler ikke en del af sundhedsordningen og leveres via en anden ekstern leverandør. Hedensted Kommune er imidlertid interesseret i, at undersøge mulighederne for hvordan de to ydelser kan integreres og økonomien i dette. Vi ønsker derfor et bud på hvordan tilbudsgiver kan håndtere psykologsamtaler med ledere og medarbejdere. 9

10 Individuelle samtaler hos psykolog vil som udgangspunkt skulle foregå efter følgende skabelon, som Hedensted Kommune har gode erfaringer med. For-samtale med leder Lederen kontakter psykolog for at aftale rammen for samtalerne (kan evt. genforhandles). Lederen udtrykker forventning om målet og/eller retningen for samtalerne og forventning til antal samtaler (oftest mellem 3 og 5 samtaler). Er det debriefing efter en voldsom hændelse er rammen ofte 1-2 samtaler. Den første afklarende samtale har en effektiv samtaletid på 5 kvarter. De efterfølgende samtaler er på 1 time. Samtaler med den ansatte Hvis medarbejder, psykologen og lederen (arbejdsplads) er enige om rammerne for samtaleforløbet igangsættes det aftalte antal samtaler. I nogle tilfælde viser den afklarende samtale at det som medarbejderen har ønske om eller behov for ikke falder indenfor det aftalte med lederen, eller at der er brug for lægebesøg, psykiater eller noget andet. Er det tilfældet tager psykologen kontakt til lederen for at aftale det videre samarbejde. Alle samtaler er omfattet af almindelig tavshedspligt og der viderebringes ikke oplysninger, medmindre der gives samtykke til det. Afrunding af forløbet med lederen Når forløbet er afsluttet, giver psykologen en afsluttende tilbagemelding til lederen/arbejdspladsen eventuelt med anbefalinger til, hvad arbejdspladsen kan gøre for at støtte og optimere udbyttet af forløbet. Det aftales med medarbejderen, hvad tilbagemeldingen skal indeholde, og der bliver ikke videregivet oplysninger, som ikke ønskes viderebragt. Tilbagemeldingen foregår enten telefonisk eller via mail. I nogle tilfælde er sidste samtale et møde, hvor både den ansatte, leder og psykolog deltager eventuelt sammen med TR. Denne type samtale kræver ekstra koordinering. Er det i forbindelse med sygemelding, er det en rundbordssamtale, hvor formålet f.eks. er at sikre en hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejdet efter en længere periode med sygemelding og/eller at håndtere fremtidige belastninger bedst muligt. Hedensted Kommunes ressourcekonsulent kan deltage ved et rundbordsmøde. Psykologens kompetencer De individuelle samtaler skal foretages af erhvervspsykologer, med erfaring i at koble det individuelle niveau på en arbejdsplads med det organisatoriske niveau, da der skal være fokus på koblingen mellem medarbejder og arbejdsplads. De individuelle samtaleforløb har også har et forebyggende sigte for arbejdspladsen og organisationen. Det er vigtigt at lederen har mulighed for at drage erfaringer og læring ved kontakten. Psykologerne skal løbende modtage supervision. Samarbejde og afrapportering til HR og Analyse Der er tæt og løbende samarbejde med HR og Analyse omkring muligheder for forebyggelse af psykisk belastning både på individ, arbejdsplads og organisationsniveau. F.eks. input til generelle indsatser og mere specifikke indsatser på særlige arbejdsområder/arbejdspladstyper mv. under psykologtavshedspligten. Der afrapporteres efter nærmere aftale omkring samtaleforløbenes årsag, omfang, resultat/effekt for den ansatte og i organisationen. 10

11 Volumen I dag gennemføres der forløb om året, men også her kan der være nogle forløb som ikke registreres centralt. Det vurderes dog at være færre end ved coach-forløb. Volumen for psykologforløbene vil derfor være forholdsvis tæt på de forløb om året. Tilbuddets indhold og økonomi Ud over de beskrevne formalia (se ovenfor), som skal vedlæggelse/dokumenteres i forbindelse med afgivelse af tilbud, så ønsker Hedensted Kommune, at tilbudsgiverne i deres tilbud: 1. Dokumenterer at de lever op til de krav der er stillet i materialet ovenfor (se også bilagene) 2. Beskrivelse af forslag til en sundhedsordning i Hedensted Kommune, der er indenfor de rammer som er skitseret ovenfor herunder tilbudsgiverens ideer og forslag til forbedringer, ligeledes jf. ovenfor. 3. Tilbudsgiverens pris for sundhedsordningens basisdrift inkl. møder, udarbejdelse af diverse materialer og arbejdet med forebyggelse, jf. omfang beskrevet ovenfor. a. Herunder timepriser på de forskellige behandlingsformer 4. Økonomi for holdtræning Optionstilbud: 5. Beskrivelse af forslag til indhold og struktur og coachsamtaler indenfor de rammer der er beskrevet ovenfor 6. Økonomi for coachsamtaler, jf. pkt Beskrivelse af forslag til indhold og struktur og psykologsamtaler indenfor de rammer der er beskrevet ovenfor 8. Økonomi for psykologsamtaler, jf. pkt

12 Bilag 1 - Tilbudsgivers adresse, CVR-nummer, bemyndiget person mv. Tilbudsgiver er Navn: CVR-nummer: Adresse: By og postnummer: Land: Navn på kontaktperson: Kontaktpersons tlf.nr.: Kontaktpersons faxnr.: Kontaktpersons e-post: Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortier) anføres ovenstående informationer for alle deltagere i konsortiet dog således, at der vælges én kontaktperson. Denne kontaktperson skal være bemyndiget til at tegne hele konsortiet. Underskrift Med nedenstående underskrift vedstås for, at nærværende tilbud, herunder tilbudte priser, gælder i 45 dage fra tilbudsfristens udløb. den Sted Dato Virksomhedens navn/stempel: Underskrift: 12

13 Bilag 2 Tro og love erklæring Tilbudsgiver erklærer hermed på tro og love, at denne er en i overensstemmelse med dansk lov stiftet og lovligt bestående virksomhed, registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ikke er under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, ikke er i betalingsstandsning, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en lignende situation, ikke er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling, ikke ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed, har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark, og Dato: Tilbudsgivers navn og CVR-nr.: Underskrift: 13

14 Bilag 3 - Erklæring om gæld til det offentlige tro- og loveerklæring I henhold til 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden på tilbudstidspunktet ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger DKK og giver desuden samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat. Jf. BEK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, mv. 10: Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver mod hvem, der er afsagt en endelig dom, som ordregivere har kendskab til, af en eller flere grunde nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1. Stk. 2: De i udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1, nævnt grunde omfatter: 1) medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3, 2) Overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2, 3) Overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a, eller 4) Overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290. Fra deltagelse i udbuddet udelukkes enhver økonomisk aktør: - hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning - hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning - som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed - som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land - som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land Undertegnede erklærer ved underskrift - herved på tro og love ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Virksomhedens navn og adresse: Dato og underskrift 14

15 Bilag 4 - Erklæring om oplysning om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 Hedensted Kommune pligtig at anmode tilbudsgiverne om at angive, at tilbudsgiverne ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed, at der ved udarbejdelsen af tilbud er taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i forhold til beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. 4 i bekendtgørelse nr. 937 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter af 16. september 2004 samt artikel 27 i udbudsdirektivet. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortier) afgives erklæringen for hele konsortiet samlet og underskrives af alle konsortiedeltagerne eller af én af deltagerne i henhold til bemyndigelse fra de andre deltagere. den Sted Dato Virksomhedens navn og CVR-nummer Underskrift 15

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser - prækvalifikation

Udbudsbetingelser - prækvalifikation Aarhus Marts 2015 Sagsnr. 058610-0004 tbr/ase/dla Udbudsbetingelser - prækvalifikation København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Bilag 1 Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud: Virksomhedsskabelon Bilag til tilbud: Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Det skal hermed bekræftes, at oplysningerne i denne

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsbeskrivelse: Frederikssund Kommune ønsker at etablere en behandlingsordning med virkning fra 1. januar 2009. Aftalens forventede løbetid

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE BILAG 4 Udbudsbetingelser_end2.docx ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA Prækvalifikation i henhold til udbud i EFT 2013/S050-082257/DA, omhandlende Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning Udfyldelse af spørgeskemaet. - Felter

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 Erhvervsstyrelsens udbudsbetingelser side 2/13 1. Overordnede rammer for udbuddet 1.1 Den ordregivende

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere