Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed"

Transkript

1 Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, , Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse henvender sig til ledere og HR-konsulenter, der ønsker at arbejde på et systemisk anerkendende fundament. Her får du en coachuddannelse på et højt fagligt niveau med fokus på din udvikling som leder til gavn for virksomhedens resultater og medarbejdernes trivsel. Coachuddannelsen specialdesignes til din virksomhed eller organisation og kan således udbydes som både 8, 10 eller 21 dages forløb. Udvikling og fastholdelse af den enkelte medarbejder er i dag afgørende for organisationers og virksomheders effektivitet og konkurrenceevne, og her er ledelsesbaseret coaching et uundværligt ledelsesværktøj, der kan være med til at skabe udvikling og resultater i forhold til virksomhedens strategiske mål. Ledelsesbaseret coaching handler om at frigøre medarbejdernes ressourcer og uudnyttede potentialer med henblik på at udvikle den enkelte medarbejder og optimere hans eller hendes evner til at skabe synlige og mærkbare resultater for virksomheden. Ledelsesbaseret coaching udøves i tæt relation til virksomhedens mål, vision og strategi for derved at skabe maksimal effekt. At coache som leder kræver, at relationen mellem leder og medarbejder er klar og tydelig. Ledelsesbaseret coaching lægger op til, at den enkelte medarbejder ser sig selv som medspiller i et komplekst system, der oftest består af én til flere ledere, kollegaer, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Herved adskiller ledelsesbaseret coaching sig fra andre coachformer, der kendes fra eksempelvis eliteidrættens eller terapiens verden, hvor det væsentligste fokus som regel er på det enkelte individ. Formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig som leder eller konsulent til at kunne praktisere ledelsesbaseret coaching, målrettet forholdene i jeres virksomhed. Målet er at give deltagerne kompetencer til at kunne implementere en coachende lederadfærd i egen organisation på et reflekteret etisk grundlag med afsæt i en anerkendende tilgang dette på en sådan måde, at der både skabes merværdi for virksomheden og dens kunder og trivsel blandt de ansatte. Som deltager får du: Solid erfaring med anvendelse af coaching som et centralt ledelsesværktøj Styrket din evne til at kunne mestre dialoger og møder med dine medarbejdere Et godt kendskab til den anerkendende tilgang til ledelse

2 Virksomheden får: En målrettet uddannelse, som tager afsæt i den enkelte virksomheds konkrete ønsker og behov En bedre koordination af medarbejdernes udvikling i relation til virksomhedens mål, vision og strategi, hvilket i sidste ende har betydning for de økonomiske resultater En styrkelse af medarbejdernes evne til at sætte sig bevidste mål og skabe resultater i samarbejde med deres leder At stimulere virksomhedens medarbejdere til større engagement og øget selvstændighed i forhold til opgaveløsningen At skabe refleksions- og læringsrum i en ellers travl hverdag, hvilket kan bidrage til videndeling og gøre det lettere at implementere forandringer i virksomheden Forløb I et tæt samarbejde mellem den rekvirerende virksomhed og MacMann Berg tilpasses uddannelsen virksomhedens konkrete ønsker og behov. Under Uddannelsens indhold er nævnt nogle moduler, som med fordel kan anvendes som inspiration. Alle uddannelsens moduler er fleksible og kan tilpasses den enkelte virksomheds særlige behov efter aftale. Der er mulighed for at vælge uddannelsen som både 8, 10 eller 21 dages forløb. Foruden træningen på de enkelte moduler anbefaler vi, at der indlægges individuelle coachsamtaler med en konsulent fra MacMann Berg. Coachsamtalerne finder sted hos MacMann Berg og styrker deltagernes egen læring om coaching og implementering af en coachende lederadfærd i egen ledelsespraksis. Som minimum gennemføres der én afklarende samtale mellem deltager og underviser fra MacMann Berg. Derudover forventes det, at deltagerne afsætter tid mellem de enkelte moduler til læsning af litteratur og praktisk træning (minimum 6 træningssamtaler). Målgruppen Uddannelsen er målrettet ledere, personalechefer og HR-konsulenter med ledelses- og personaleansvar. For at skabe en maksimal kobling mellem teori og praksis forudsætter forløbet, at du har mulighed for at bruge uddannelsens elementer direkte i dit job. Nyttige informationer om uddannelsen MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse foregår på højt niveau og er adgangsgivende til MacMann Bergs kompetencegivende lederuddannelse. Yderligere oplysninger på Undervisningen gennemføres som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og træning. Gennemføres hele uddannelsen på 6 x 2 dage kan forløbet afsluttes med en skriftlig opgave (3.000 ord ca. 10 sider), hvor omdrejningspunktet er egen læring og udvikling af coachende adfærd.

3 Desuden er der en mundtlig fremlæggelse på 30 minutter (heraf 10 minutters videoklip fra egen praksis) efterfulgt af 15 minutters feedback fra underviser(e) i alt 45 minutter. Deltagerne skal have mindst 80 procent fremmøde for at kunne få udstedt uddannelsesbevis. På coachuddannelsen vil der indgå relevant litteratur. Inden uddannelsens begyndelse modtager deltagerne en vejledende litteraturliste. Uddannelsens indhold Coachsamtale 1 Afklarende samtale mellem den enkelte deltager og en underviser fra MacMann Berg om forventninger til uddannelsen og muligheder for implementering af coaching i egen praksis. Modul 1: Introduktion til ledelsesbaseret coaching På modul 1 bliver du introduceret til coaching i organisatorisk kontekst koblet til strategiske og forretningsmæssige mål. Du lærer desuden om forskellige ledelsespositioner og om, hvad det vil sige at udvise en coachende lederadfærd i relation til dine medarbejdere. Endvidere får du indblik i den anerkendende tilgang med fokus på kommunikation, relationer, anerkendelse, nysgerrighed og uærbødighed. Derudover vil du få praktisk erfaring med anvendelse af brugbare spørgsmålstyper, som kommer til at udgøre en grundlæggende byggesten i din coachpraksis. Her vil vi også arbejde med din evne til - som coachende leder - at arbejde på meta-niveauer, bl.a. ud fra en gamemaster tilgang og via brug af timeouts under coachsamtalen. Vi vil tillige beskæftige os med etik, magt og tillid forbundet med coaching i organisationer og se på god praksis for evaluering og feedback. Modul 2: Lederen som ressourcespejder På dette modul får du lejlighed til at videreudvikle dine spørgeteknikker og opnå større sikkerhed som coachende leder, så du udvikler og styrker din evne til at arbejde ud fra forskellige perspektiver. Vi vil arbejde med ressourcesprog og dét at blive i stand til at spejde unikke ressourcer hos den enkelte medarbejder via metoden Ability spotting, som du bredt kan anvende i forbindelse med f.eks. ansættelsessamtaler, medarbejderudvikling og karrierecoaching. Derudover vil du blive introduceret til narrativ coaching i organisatorisk kontekst, der handler om at skabe brugbare fortællinger, der kobler den enkelte medarbejders udvikling og selvforståelse med de muligheder, som virksomheden byder på. I forlængelse heraf vil vi arbejde med livgivende metaforer og attraktive fremtidsbilleder samt back-casting, der er en fremadrettet, dynamisk metode til visualisering af fremtidige mål.

4 Som inspiration til frugtbare coachsamtaler bliver du desuden introduceret til teorien Coordinated Management of Meaning - en teori, der sammenholdt med spørgsmålstyperne ansporer både coach og fokusperson til at gå på opdagelse i forskellige niveauer, mønstre og perspektiver til gavn for opgaveløsningen. Modul 3: Coaching vanskelige og vigtige samtaler Et centralt værktøj i ledelsesbaseret coaching og coachingbaseret ledelse er den løsningsfokuserede tilgang. Når vi arbejder med den løsningsfokuserede tilgang, træner vi vores evne til at fokusere på løsninger frem for problemer. På dette modul vil vi arbejde videre med relationer i organisationer og styrke evnen til at kunne skabe og udvikle positive og frugtbare relationer f.eks. at kunne håndtere følelser og modsætninger i organisationen i vanskelige og konfliktfyldte situationer. Som leder repræsenterer man mange positioner, og der er mange forskellige forventninger til, hvordan lederen skal varetage sit ledelsesansvar. Med afsæt i positionerings-tænkningen vil vi arbejde med forskellige positioner i ledelse som hjælp til at anskue en sag fra forskellige perspektiver i relation til din personlige lederstil og dine kommunikative præferencer. Desuden vil vi arbejde med coaching som samskabende dialog mellem leder og medarbejder, hvilket gør det muligt at bringe lederens egen faglighed, viden og erfaringer i spil. Modul 4: Coaching og organisationsudvikling På dette modul arbejdes der med en coachende lederadfærd og med bud på konkrete anvendelighedsmuligheder i en organisatorisk kontekst, f.eks. i forhold til medarbejderens opgaveløsning og bestræbelser på at nå aftalte mål. Således kobler vi coaching som dialogværktøj til værdi- og strategiudvikling, innovationsledelse og forandringsledelse. Vi vil også have fokus på dét at arbejde med åbne og faste kontrakter med henblik på at skærpe opmærksomheden på hensigtsmæssige samtaler om samtalen inden, under og efter coachsamtalen. Dette kobles til vigtigheden af opfølgning og på betydningen af det, som vi kalder samtalens efterliv. I takt med en stigende globalisering vinder cyber-coaching og tele-coaching henover geografiske afstande mere og mere indpas. Vi ser på, hvilke muligheder og udfordringer moderne teknologi giver i forhold til coaching. Endelig vil vi følge op på din personlige coachstil som leder og arbejde med mulighederne for en succesfuld integration af en coachende lederadfærd i forhold til organisationen og selvcoaching i relation til dig selv. Målet med dette er at skabe metarefleksion i forhold til dine ledelsesmæssige udfordringer. Modul 5: Coaching i grupper, teams og til møder Dette modul fokuserer på coaching af grupper og teams, hvilket indebærer en større grad af kompleksitet, da der kan være mange forskellige dagsordener i spil. Samtidig er koordination af mening og handling i teams en daglig ledelsesmæssig udfordring. På dette modul opnår du erfaring med gruppe- og teamcoaching, teamudviklingssamtaler, storgruppesamtaler og inspiration til coachbaserede mødeledelsesformer med udvalgte procesværktøjer.

5 Vi vil arbejde med modstand, modsætninger og samarbejde i grupper og teams. For at kvalificere dig til at kunne skabe et godt arbejdsklima og højne effektiviteten, vil vi indgående træne anvendelsen af brobygningsspørgsmål og ressourcesprog i relation til organisationens mål, retning, strategi og vision. Backcasting som strategimetode vil vi ligeledes arbejde videre med i forhold til coaching af grupper og teams. Modul 6: Opgaveorienteret modul På dette modul får du som deltager uddybende feedback på din personlige coachingstil, både hvad angår individuel coaching og coaching i grupper/teams (bl.a. via brug af videodokumentation). Vi vil desuden sammen med deltagerne udarbejde en syntese over det gennemgåede stof og uddybe den anvendte teori ud fra deltagernes behov og ønsker. Derudover vil vi følge op på deltagernes praksis og komme nærmere ind på, hvordan det går med implementering af coaching i dagligdagen. Aktiviteter mellem modulerne Vi anbefaler, at der 2-3 gange under forløbet gennemføres en coachsamtale mellem deltagerne og en underviser fra MacMann Berg. Derudover forventer vi, at deltagerne træner i coaching (minimum 6 dokumenterede og evaluerede samtaler) og læser relevant litteratur. Undervisere Ledelses- og organisationskonsulenter fra MacMann Berg med mange års teoretisk indsigt og praktisk erfaring i coaching samt ledelses- og organisationsudvikling. Pris Prisen er afhængig af omfanget af det konkrete forløb. Kontakt os og hør nærmere. Uddannelsessted Undervisningen gennemføres eksempelvis hos virksomheden selv, hos MacMann Berg eller i andre egnede lokaler. Yderligere oplysninger MacMann Berg Karetmagergaarden Graven 25 B 8000 Århus C T:

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere