Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008"

Transkript

1 Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november Velkommen v/ane Stallknecht Mødet startede med en kort præsentationsrunde, da der var nye ansigter i netværket. 2. Oplæg om værtskommunen v/helle Stennicke Hvidovre Kommune Helle fortæller om strukturen I Hvidovre Kommune med særlig fokus på omstrukturering af kommunens døgninstitution til bl.a. at indeholde forebyggende foranstaltninger. Derudover lægger Helle op til drøftelse med udgangspunkt i en aktuel case - Det bliver med fokus på udfordringen, at det typisk forventes, at det sociale system løser udfordringerne omkring kriminalitet via pædagogik - kunne der her lovgives anderledes i forhold til magtanvendelse?? Helle Stennicke var syg, så konsulent Dorte Müller fra Hvidovre kommune tog over og holdt et kort oplæg om organisationen i Hvidovre kommune og indsatsmodellen I tide. Helle Stennicke ville blandt andet have fortalt noget om indsatsen for de voldelige unge, men holder i stedet oplæg på et kommende møde i Børne- og Familienetværket. Der blev givet en kort introduktion til organisationen i Hvidovre kommune samt børnepolitikken Herefter blev indsatsmodellen for børn- og unge med særlige behov I tide gennemgået. Der blev udleveret en pixiudgave af børnepolitikken samt indsatsmodellen I tide. Materialet er vedlagt som bilag. I tide har givet fokus på værktøjer til f.eks. indberetninger samt kvitteringer på modtagelse af underretninger. Det opleves, at underretningerne er blevet mere kvalificerede. Hvidovre kommune har været på besøg i samtlige institutioner for at præsentere indsatsmodellen. Dette har åbnet for en god debat med institutionerne. Indsatsmodellen I tide er bl.a. inspireret af Roskilde modellen. Der var en drøftelse om procedurer ved underretninger. Der er kommuner, der foretrækker frivilligt samarbejde mellem forældre/daginstitutioner i stedet for underretninger, da det giver et bedre samarbejde. Naturligvis er dette ikke altid muligt. Der var en drøftelse af, om adgangen/indgangen til det sociale område er en underretning. Nogle mener, at underretning er et udtryk for dårligt samarbejde. Loven siger, at der skal udarbejdes en underretning, hvis der ikke kan etableres frivilligt samarbejde. Der er kommuner, der holder fast i, at der altid skal være en skriftlig underretning, da det letter sagsbehandlingen, hvis der efterfølgende er noget at referere til. 3. Spørgsmål til/og dialog med KL v/jessie Brender Olesen og Ane K. Christensen KL Alle kommuner har haft mulighed for at melde emner ind til drøftelsen. Emnerne er på forhånd sendt til KL og er følgende: Der var en kort præsentation af Jessie Brender Olsen og Ane K. Christensen. Erfaringer for brug af DUBU Der var en kort præsentation af DUBU. Der er p.t. 18 kommuner med i projektet. DUBU går ud på at udarbejde et fælles it-system til sager vedrørende børn med særlige behov. Der er 6 kommuner, der har været med helt fra start. Der er mange forskellige erfaringer. Fælles for kommunerne er, at de hele tiden skal fastholde fokus og følge op på sagerne. En kommune har skiftet leder undervejs. Den nye leder var skeptisk, men arbejdede tæt med 27. november af 5

2 DUBO og ICS i en måned, og er nu meget begejstret. Denne kommune har ikke længere problemer med rekruttering af medarbejdere og mener, at deltagelsen i DUBO kan være en del af forklaringen. DUBU arbejder med ICS som er en metode, der hele tiden har barnet i fokus og inddrager forældrene undervejs. Børn, forældre og unge opleves langt mere motiverede, når der anvendes denne metode. Det er Kommuneholding, der driver IT-systemet. Kommuneholding har lovet, at systemet maksimalt kommer til at koste 9 kr. pr. borger. Inden for den nærmeste fremtid, er der et udbud klar i forhold til udvikling af systemet. Det er planen, at systemet skal være klar til implementering i løbet af På dette tidspunkt skal systemet være færdigtestet mv. Det vil sige, at ultimo 2010 vil der være et færdigt system, som nye kommuner vil kunne tilknyttes. Der var spørgsmål til, om systemet hænger sammen med de øvrige systemer i KMD-familien. Der arbejdes på, at systemet skal kunne arbejde sammen med KMD-systemer og ESDHsystemer via integration. Hvis der ønskes mere information om DUBU, samt løbende at følge udviklingen i projektet, kan der hentes information på Det blev aftalt, at invitere KL til at komme og fortælle om status på projektet til et møde i Børne- og Familienetværket i Høje Taastrup er først lige startet med ICS pr. 1. november 2008, det er en spændende proces. Alle medarbejdere har været på 3 dages kursus. Om ca. 1 år kommer der strøm på systemet. Det er en stor ledelsesopgave, indtil systemet kører. Jesper fra Høje Taastrup, som står for implementeringen, inviteres til at holde et oplæg i Børne- og Familienetværket i løbet af efteråret Er der nye kommuner, der er interesserede i at komme på projektet, er de meget velkomne. Kommunerne har ingen udgift, før systemet kører. Er der spørgsmål i forhold til at deltage i projektet, kan Ane K. Christensen fra KL kontaktes. Status på FLIS (Fælles Ledelsesinformations System) FLIS er en teknisk platform, der indeholder udvalgte nøgletal på det kommunale område. Projektet består i at udvikle en teknisk platform til at håndtere disse data. Der skal ikke skabes nye systemer. Planen er, at oplysningerne skal trækkes automatisk fra andre systemer. Der har været en bechmark undersøgelse, hvor de 43 indikatorer/nøgletal blev udvalgt f.eks., hvor mange anbringelser kommunerne har, hvad koster en anbringelse og hvilke typer af anbringelser, der er. Der er mange ledere i kommunerne, der har være med til at definere nøgletallene. Hvis der er ønske om at se rapporten, kan den hentes på Kommuneholding er ved at definere opgaven. Der forventes et færdigt system i I første fase vil der kunne trækkes nøgletal, som allerede eksisterer, f.eks. fra Danmarks Statistik og Ankestyrelsen. Næste fase er, at trække nøgletal fra de kommunale systemer. 3. fase bliver at udvide antallet af nøgletal. Der ønskes bl.a. nøgletal om hvilke børn, der får støtte af støttepædagog mv. En udfordring bliver, at der konteres og registreres meget forskelligt i kommunerne, så der ligger et større forudgående arbejde før end, det kan fungere. Når systemet kører, vil det 27. november 2008 Side 2/5

3 kunne bruges til at kvalificere indsatsen i kommunerne. Chefer og politikere i kommunerne har interesse i at se de andre kommuners nøgletal. Det bliver frivilligt for kommunerne, om de ønsker at deltage, det skal ses som en hjælp til kommunerne. Der blev stillet spørgsmål til, om der er tale om tal eller nøgletal, om tallene kan ses f.eks. i forhold til andelen af 0-18 årige. Der er tale om nøgletal og ikke bare tal. Området for udsatte børn og unge bliver et af de første områder, der sættes ind i systemet. Kvalitetsudvikling og kerneopgaver, samt styring af området. KL er meget optaget af kvalitetsudvikling af kerneopgaven og ønsker at tage dette op, før regeringen kommer med Barnets reform. Det undersøges p.t. i kommunerne, hvad den røde tråd skal være. KL ønsker at afbureaukratisere området. Politikerne er optaget af partnerskab, men ved ikke om kommunerne ønsker at være med. Der ønskes mere forskning og udvikling på området. I forhold til kommunedating ønskes det, at Karen Jespersen kommer med i projektet, hun har deltaget i møde med KL s Børne- og Kulturudvalg. Der er tvivl om, om partnerskabsprojektet kommer til at fungere. Der blev spurgt til formålet. Der planlægges en konference i Forud for konferencen vil der blive udarbejdet en pjece. Konferencen skal handle om partnerskab inden for udsatte børn, uddannelse og beskæftigelse. Konferencen vil primært henvende sig til kommunaldirektører. Der skal ses på, hvordan problemer i forhold til børnene løses så tæt på børnene som muligt. Der er gode erfaringer om partnerskab på skoleområdet, men det tager meget tid i kommunerne. Der ønskes en kort beskrivelse af, hvad partnerskabet går ud på. Den Sammenhængende Børnepolitik er i spil i forhold til partnerskabet. Det er den, der skal ud og arbejde i kommunerne. Velfærdsministeren er meget optaget af Den Sammenhængende Børnepolitik og, det forventes, at hun vil sætte sig et mål i forhold til den. Høje Taastrup er udvalgt i forhold til ADHD handleplan, og hvordan inklusion hænger sammen med det. Der ønskes en afgrænsning i forhold til ADHD, hvad tager hospitalsvæsenet sig af og hvad er vores opgave. Tingene flyder, når de ikke er klart defineret. Børne- og Familienetværket ønsker at være med i arbejdet med partnerskabskonferencen. Vi har desuden fået følgende emner ind. Hjemmetræning af børn og den tilhørende vejledning Samarbejdet med Private hospitaler på Børneområdet Status på samarbejdsaftaler, herunder visitation til forskellige tilbud (psykiatri, kommunikationscenter, alkoholambulatorium mv.) Vederlagsfri fysioterapi på børneområdet. Er der nogle særlige ting, vi skal være opmærksomme på? Da videnspersonerne på dette område ikke har mulighed for at deltage på dette møde, inviteres de på et fremtidigt møde i netværket. 4. Psykologbistand til børn på krisecentre v/ane Stallknecht Kort runde om, hvor og hvordan de enkelte kommuner har valgt at forankre denne opgave. Pia Eriksen fra Dragør Kommune har stillet spørgsmålet. Pia Eriksen fra Dragør Kommune ønsker at vide, hvor denne opgave er forankret i de forskellige kommuner, efter vedtagelse af den nye lov om, at børn, der er med deres forældre på krisecenter, skal tilbydes psykologhjælp. 27. november 2008 Side 3/5

4 Nogen kommuner har valgt at forankre opgaven på voksenområdet, da kontoen hører til dette område. Udgiften skal konteres på en særlig konto for at få statsrefusion. I Lyngby er dette dog endnu ikke faldet helt på plads. Flere steder er opgaven uafklaret, bl.a. på Bornholm og i Ishøj, hvor opgaven formentlig kommer til at ligge på børneområdet i forhold til familiebehandlerdelen og hos PPR i forhold til psykologdelen. En enkelt kommune har opgaven forankret hos PPR, men konteringen sker fortsat voksenområdet. Det er afgørende, hvem der kan give den bedste hjælp til barnet. I Gentofte ligger tilsynet ved de sociale institutioner, men resten af opgaven er uafklaret. Gentofte overvejer, om det er en ydelse krisecentret kan tilbyde og ligge udgiften som en del af taksten. Det er endnu ikke på plads, det overvejes at afholde et møde med andre krisecentre. Det blev drøftet, om det er handlekommunen eller beliggenhedskommunen, der skal sørge for en rådgiver for barnet. Det var enighed om, at det er beliggenhedskommunen, der bærer ansvaret i forhold til rådgiverfunktionen. I Halsnæs Kommune modtager lederen af Familieafdelingen en liste fra krisecentret en gang om måneden. Krisecentret tilbyder selv børnene psykologbistand, og rekvirerer betalingstilsagn fra relevante kommuner. Halsnæs Kommune mener, at de opfylder loven ved, at krisecentret tilbyder psykologbistand. Der følges op på, om det fungerer. Der var en drøftelse af, om det er tilladt at lade krisecentret tage opgaven. Kommunerne har fået DUT midler til finansiering. Der er den 9. oktober 2008 kommet et brev fra Servicestyrelsen vedrørende evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre. Da der var flere i Børne- og Familienetværket, der ikke har set brevet, vedlægges det, samt budgetvejledningen med referatet. 5. Drøftelse af et eventuelt studiebesøg på Bornholm i maj 2009 v/ Ane Stallknecht Opfølgning på drøftelse af Bornholmertur. Herunder nedsættelse af planlægningsgruppe. Der er fortsat stemning for et besøg på Bornholm i maj Rud Sletterød gav en kort beskrivelse af mulige emner. Der var ønske om oplæg om, børnegrupper, børnepsykiatri og skoletrætte børn. Herudover foreslås der et kulturelt besøg på kunstmuseet, hammeren eller lignende. Rud overvejer, om der kan planlægges et fagligt besøg mv. Der var stemning for en en-dagstur. P.t. er det meget dyrt at flyve til Bornholm. Derfor var der stemning for at tage morgentoget fra Hovedbanegården kl. 6 og tage fra Bornholm igen kl. 17. Til næste møde i Børne- og Familienetværket udarbejder Rud Sletterød et forslag til program for dagen. Hanne Dollerup kommer med forslag til datoer. Det var enighed om, at det skal være i maj måned 2009, men vi skal holde os væk fra de skæve helligdage. Når programmet foreligger, skal der laves en frist for bindende tilmelding. 6. Nyt fra KKR v/ane Stallknecht 27. november 2008 Side 4/5

5 Rammeaftale Den vedtagne rammeaftale er vedlagt som bilag. Der har været en drøftelse i socialchefregi om dannelse af netværk på det sociale område. Der er fortsat en udfordring i forhold til forsyningsforpligtelsen. Den vil ikke kunne overholdes inden for egne netværk. Der savnes fortsat koordinering og overblik på området. Tendensen er fortsat, at kommunerne nedlægger tilbud, da netværkene endnu ikke fungerer optimalt. Der opleves et godt samarbejde med de private aktører, de er meget fleksible i forhold til de offentlige institutioner. Kommuner oplever i forhold til offentlige institutioner, at de ikke kan få plads til et barn, da kommunerne prioriterer egne børn. Hvis man ikke har hørt fra den ansvarlige på netværkene (se sidste mødereferat), er det ok at rykke for indkaldelse til første møde. Der stræbes efter, at have afholdt første møde i de nye netværk, så der kan gives en tilbagemelding på næste møde i Børne- og Familienetværket i februar 2009, hvor der følges op. 7. Ny lovgivning Servicepunkt v/ane Stallknecht Intet nyt siden sidst. 8. Puljer fra Socialministeriet Servicepunkt v/ane Stallknecht Er der kommuner, der har aktuelle projekter i gang? Oversigt over puljer er vedlagt som bilag. Der var intet nyt i forhold til puljer. 9. Gennemgang af punkter til kommende møder v/ane Stallknecht Gennemgang af liste over punkter til kommende møder, drøftelse af aktualitet mv. Liste over punkter til kommende møder er vedlagt som bilag. Dette punkt udsættes til næste møde. 10. Eventuelt v/ane Stallknecht Næste møde i netværket afholdes den 23. februar 2009 i Rødovre Kommune. Der var afbud fra følgende: Hanne Dollerup, Halsnæs, Charlotte Veilskov Friis, Ishøj, Dorte Fjeldsted, Rudersdal, Ida Rasmussen, Allerød, Elly Mørkeberg, Allerød, Marianne Kruse, Brøndby, Susan Bjerregaard, Gladsaxe, Susanne Hammer-Jakobsen, Furesø, Susanne Bloch Jespersen, Hillerød Helle Stennicke, Hvidovre var syg 27. november 2008 Side 5/5

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5

DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET OVER UNGEINDSATS 5 0 2 26. januar 2011 LISBETH ZORNIG: JEG VALGTE LIVET CAFÉ GIVER LIVSMOD SYGEMELDTE MØDES OG SKABER LIVSMOD 8 DUBU STYRKER SAMARBEJDET HØJE FORVENTNINGER TIL NYT IT-SYSTEM 10 MINISTER I PRAKTIK IMPONERET

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere