Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015"

Transkript

1 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016

2 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering i Tønder Kommune Somatik Aktivitet i somatikken Forebyggelige indlæggelser Genindlæggelser Sygesikring Psykiatri Aktivitet i psykiatrien Færdigbehandlede

3 Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering På sundhedsområdet er den aktivitetsbestemte (med)finansiering den afregning kommunen foretager til regionen vedrørende borgernes kontakt med sygehusvæsenet. Årsagen til at kommunerne har et delvist betalingsansvar for sundhedsvæsenet er, at det giver kommunerne incitamenter til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Den kommunale (med)finansiering sigter altså mod at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats. I det følgende vil de ydelser, der vedrører den aktivitetsbestemte (med)finansiering af sundhedsvæsnet, kort blive uddybet. Regionale sundhedsydelser som Tønder Kommune medfinansierer delvist (Udenfor servicerammen): (1) Stationære behandlinger på det somatiske område Når patienten er indlagt på et sygehus og modtager behandling for en sygdom med fysiske symptomer. (2) Stationær genoptræning Genoptræning der foregår under indlæggelse på somatisk sygehus. (3) Ambulante behandlinger på det somatiske område Når behandling af sygdom med fysiske symptomer foregår på et ambulatorium i dagstimer og ikke kræver indlæggelse. (4) Stationære behandlinger på det psykiatriske område Når patienten bliver indlagt med en sindslidelse. (5) Ambulante behandlinger på det psykiatriske område Når behandling af sygdom med sindslidelse foregår på et ambulatorium i dagstimer og derfor ikke kræver indlæggelse. (6) Sygesikring Ydelser leveret af privatpraktiserende sygesikringsydere som f.eks. almen praktiserende læger, speciallæger m.m. Regionale sundhedsydelser som Tønder Kommune fuldt finansierer (Indenfor servicerammen): (7) Betaling for færdigbehandlede dage på somatiske og psykiatriske hospitaler Plejetakst for færdigbehandlede borgere, som efter endt behandling fortsat optager en sengeplads på et sygehus. (8) Betaling for ophold på hospice Indlæggelse på hospice. (9) Specialiseret ambulant genoptræning på sygehus. Specialiseret genoptræning efter udskrivelse. Aktiviteten finder sted på et sygehus. 2

4 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering i Tønder Kommune Tabel 1.1 Udvikling i medfinansiering* pr indbygger i Tønder Kommune, sammenlignet med hele Region Syddanmark og hele Danmark. Differencen mellem Tønder og øvrige viste gennemsnit er vist i kroner samt procent kr./indbygger (%) 2013 kr./indbygger (%) 2014 kr./indbygger (%) 2015 kr./indbygger (%) Tønder Kommune De sønderjyske kommuner** Region Syddanmark Landsgennemsnit Difference 46 (1%) 41 (1%) -78 (-2%) Tønder og Sønderjylland 59 (2%) Difference Tønder og Region Syddanmark 247 (7%) 172 (5%) 247 (7%) 228 (6%) Difference Tønder og Landsgennemsnit 413 (12%) 318 (9%) 357 (10%) 304 (9%) *Medfinansiering inkluderer ambulant og stationær psykiatri og somatik, samt genoptræning under indlæggelse og sygesikring. **Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa Graf 1.1 Gennemsnitlig medfinansiering pr indbygger fordelt på aldersgrupper 2015 Tabel 1.1 Tønder bruger overordnet set flere penge pr. indbygger til medfinansiering end de øvrige kommuner i regionen, som helhed og hele 9 % mere end på landsplan svarende til en merudgift på 304 kr. pr. indbygger. Graf 1.1 Den gennemsnitlige medfinansiering pr. indbygger i Tønder er særlig høj i forhold til landsgennemsnittet for aldersgrupperne 0-4 og I de ældste befolkningsgrupper fra 70 år er omkostningerne lavere i Tønder end både i Region Syddanmark og i landet som helhed. 3

5 Graf 1.2 Gennemsnitlig medfinansiering pr kvindelig indbygger fordelt på aldersgrupper 2015 Graf 1.2 Kvinder i aldersgrupperne og år bidrager med en særlig høj medfinansieringsudgift i Tønder Kommune sammenholdt med tilsvarende aldersgrupper i resten af landet. Graf 1.3 Gennemsnitlig medfinansiering pr mandlig indbygger fordelt på aldersgrupper 2015 Graf 1.3 For mændene er det især i den erhvervsaktive alder fra år, at der ses en relativ høj medfinansieringsudgift i Tønder Kommune. 4

6 Tabel 1.2 Medfinansieringsudgifter 2015 i Tønder og Region Syddanmark fordelt på type. Medfinansiering % (mio. kr.) Tønder Ambulant somatik 43% (62,3) Stationær somatik 42% (60,5) Genoptræning under indlæggelse 2,7% (3,9) Ambulant psykiatri 4,6% (6,6) Stationær psykiatri 1,1% (1,6) Sygesikring 6,5% (9,4) Total 100% (144,4) Region Syddanmark Tønder 45% (1.935,6) 40% (1.737,0) 2,4% (101,9) 3,5% (149,8) 1,6% (68,0) 7,5% (323,2) 100% (4.315,6) kr./indbygger Region Syddanmark Gennemsnit - kr./aktivitet Tønder Region Syddanmark Forskel i % ,1% ,8% ,0% ,0% ,9% ,2% ,1% Tabel 1.2 Medfinansieringsudgifterne i Tønder Kommune var i 2015 samlet på kr. pr. indbygger, hvilket var 228 kr. højere end niveauet i Region Syddanmark som helhed. Ambulant og stationær somatik (kropslig behandling der foretages på et sygehus) tegnede sig i 2015 for 85 % af medfinaniseringsudgiften svarende til 122,8 mio. kr. Den ambulante somatik er samtidig den eneste type af sundhedsydelser, hvor Tønder Kommune har en gennemsnitsomkostning pr. aktivitet der er større end i Region Syddanmark. Udgifterne til psykiatrien udgjorde i 2015 samlet 8,2 mio. kr. Udgiften til ambulant psykiatri pr. indbygger udgjorde i Tønder Kommune 172 kr. pr. indbygger, hvilket er betydeligt højere end niveauet på 123 kr. i Region Syddanmark. 5

7 2. Somatik 2.1 Aktivitet i somatikken Tabel 2.1 Somatisk sygehusaktivitet for borgere i Tønder Udvikling i % over 5 årig periode Stationær Udskrivelser ,7% Individer ,7% Gns. Indlæggelsestid (dage) 3,73 3,69 3,58 3,81 3,66-1,9% Gns. Indlæggelser pr individ 1,53 1,58 1,55 1,55 1,58 2,9% Ambulant Besøg ,1% Individer ,0% Gns. Antal besøg pr. individ 4,43 4,54 4,88 4,87 5,09 14,9% Tabel 2.1 Gennem de seneste 5 år, har der været et mindre fald i indlæggelsestiden på 1,9 %, men en stigning i det gennemsnitlige antal indlæggelser pr. individ på 2,9%. Der er sket en stigning på 16,1% i antallet af ambulante besøg, og den enkelte har haft 14,9% flere besøg. Graf 2.1 Stationær somatik, medfinansieringsudgifter fordelt på aldersgrupper samt bagvedliggende befolkningstal i Tønder Kommune 2015 Graf 2.1 De største udgifter i forhold til indbyggertallet indenfor stationær somatik ses hos de og de årige kvinder og de årige mænd. 6

8 Graf 2.2 Ambulant somatik, medfinansieringsudgifter fordelt på aldersgrupper samt bagvedliggende befolkningstal i Tønder Kommune 2015 Figur 2.1 Samlede medfinansieringsudgifter til somatik 2015 fordelt på aldersgrupper Graf 2.2 De største udgifter i forhold til indbyggertallet indenfor ambulant somatik ses hos de årige. Figur 2.2 Fordeling af medfinansieringsudgifter til somatik i aldersgruppen år, Figur % af medfinansieringsudgiften indenfor somatikken til de årige er fordelt på målgruppen, som er i arbejde eller ikke på anden måde understøttet.

9 Graf 2.3 Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid i hhv. Tønder, Region Syddanmark og Danmark i Graf 2.3 Udviklingen viser et generelt fald i indlæggelsestiden i de seneste fem år. Faldet har været mindre i Tønder end i Regionen, men det til trods har borgerne i Tønder stadig en lavere indlæggelsestid end borgerne i Region Syddanmark som helhed. Tabel 2.2 Oversigt over de 10 diagnosekoder, som fylder mest i somatiske medfinansieringsudgifter i Tønder Kommune Diagnosekode DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DN185 - Kronisk nyreinsufficiens, terminal stadie 5 Antal ambulante besøg Antal indllæggelser Kommunal medfinansiering Procent af somatisk medfinansiering ,57% ,21% 3. DJ189 - Pneumoni UNS ,89% 4. DC619 - Prostatakræft ,39% DO800 - Spontan enkeltfødsel med hovedpræsentation DM161 - Primær enkeltsidig hofteledsartrose DZ038 - Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand DZ035 - Obs. pga mistanke om anden hjerte-karlidelse ,35% ,08% ,00% ,97% 9. DC509 - Brystkræft UNS ,90% 10. DH259 - Senil katarakt UNS ,86% I alt ,2% Tabel 2.2 Røntgenundersøgelse (Kontakt mhp radiologisk undersøgelse) er den ydelse, der fylder mest i Tønder Kommunes samlede medfinansieringsudgifter. 8

10 2.2 Forebyggelige indlæggelser I denne rapport er en forebyggelig indlæggelse defineret som en indlæggelse med en af nedenfor nævnte aktions diagnoser. Der er således ikke afgrænset til borgere der har haft kontakt med det offentlige i form af pleje eller lign. Tabel 2.3 Udvikling i forebyggelige indlæggelser og udgifter i Tønder Kommune Antal Antal Udgifter Udgifter Udgifter <65 > Tarminfektion (DA09*) (85%) (15%) Ernæringsbetinget blodmangel (DD50* DD53*) (67%) (33%) Diabetes (DE10*-DE14*) (73%) (27%) 0 28 Væskemangel (DE869*) (0%) (100%) Lungebetændelse (DJ12*-DJ15*, DJ18*) (35%) (65%) 0 2 Akut bronkitis (DJ20*-DJ22*) (0%) (100%) Kronisk nedre lungebetændelse (DJ40* DJ47*) (27%) (73%) Forstoppelse (DK590*) (62%) (38%) 0 0 Tryksår (DL89*) (0%) (0%) Knoglebrud (DS2*, SD12*, SD22*, SD32*, SD42*, SD52*, SD62*, SD72*, (50%) (50%) SD82*, SD92*) Total *Gælder også underliggende aktionsdiagnoser Blærebetændelse (DN30* undtagen Sociale og Plejemæssige forhold DN303*-ND304*) (DZ59*, DZ74*-DZ75*) (43%) (31%) (0%) (57%) (69%) (100%) Antal <65 25 (81%) 0 (0%) 38 (81%) 0 (0%) 97 (34%) 0 (0%) 56 (39%) 39 (78%) 2 (67%) 2 (12%) 142 (49%) 0 (0%) 401 (45%) Antal >65 6 (19%) 1 (100%) 9 (19%) 33 (100%) 185 (66%) 1 (100%) 87 (61%) 11 (22%) 1 (33%) 15 (88%) 148 (51%) 0 (0%) 497 (55%) Udgifter Tabel 2.3 Knoglebrud, lungebetændelse og kronisk nedre lungebetændelse (KOL) udgør hovedparten af de forebyggelse indlæggelser. 9

11 Figur 2.3 Opsummering af tabel Fordelingen af forebyggelige indlæggelser 2015 i Tønder Figur 2.3 Lungebetændelse, knoglebrud og KOL er de mest omkostningstunge faktorer i forhold til forebyggelige indlæggelser. Udgifterne for Tønder Kommune er på de tre områder steget med knap 1,2 mio siden De tre diagnosegrupper tegner sig tilsammen for 74% af de forebyggelige indlæggelser. En tredjedel af lungebetændelses-, halvdelen af knoglebruds- og knap en tredjedel af KOL-diagnoserne ses hos personer under 65 år. 10

12 2.3 Genindlæggelser Fornyet kontakt er i KØS defineret som en akut indlæggelse indenfor 30 dage, som ikke sker som følge af en ulykke eller efter henvisning fra sygehus. Tabel 2.4 Genindlæggelser i Tønder kommune 2015 Alder Genindlæggelser Total antal indlæggelser Genindlægelser i % af total antal indlæggelser % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Total % Tabel 2.4 Den største andel af genindlæggelser ses hos børn og unge fra 0-19 år. Særlig markant er genindlæggelsesfrekvensen for aldersgruppen fra 0-9 år, jf. bemærkninger til tabel

13 Tabel 2.6 Udvikling i genindlæggelser i Tønder Genindlæggelsesprocent er i forhold til antal indlæggelser i den aktuelle aldersgruppe. Alder % 12% 5-9 2% 9% % 7% % 6% % 2% % 2% % 2% % 3% % 3% % 4% % 2% % 4% % 3% % 2% % 3% % 2% % 2% % 1% % 1% % 0% % 0% Hovedtotal 6% 3% Bemærk vedr. tabel 2.6: det store fald i andelen af genindlæggelser fra 6% til 3% skyldes, ifølge sundhedsdatastyrelsen, en ændring i registreringspraksis. I Sygehus Sønderjylland kommer akutte patienter eksempelvis først til Fælles Akut Modtagelsen, hvorefter de henvises til indlæggelse. Som følge af den nye praksis (indført oktober 2014) er antallet af henvisninger fra Andre sygehus afsnit steget, og disse registers ikke som genindlæggelser. Faldet er generelt for de sønderjyske kommuner, men går ikke igen i Region Syddanmark. På trods af dette er andelen af genindlæggelser for 0-9 årige er steget markant i for borger i Tønder Kommune. 12

14 3. Sygesikring Tabel 3.1 Sygesikringsaktivitet i Tønder Kommune fordelt på type Almen læge Fodterapi Fysioterapi Kiropraktor Psykolog Speciallæge Tandlæge Graf 3.1 Medfinansiering til sygesikring i Tønder Kommune fordelt på køn Graf 3.1 Medfinansiering til sygesikring har for både kvinder og mænd holdt sig på nogenlunde samme niveau i perioden fra 2011 til

15 4. Psykiatri 4.1 Aktivitet i psykiatrien Tabel 4.1 Sygehusaktivitet i psykiatrien for borgere i Tønder Årstal Udvikling i % over 5 årig periode Stationær Antal Udskrivninger % Antal unikke personer (total) % Gns. Indlæggelsestid (dage) 16,6 16,1 18,2 21,0 21,3 28% Gns. Indlæggelser pr individ 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8-4% Ambulant Besøg % Individer % Gns. Antal besøg pr. individ 7,1 7,2 7,1 7,3 7,4 4% Tabel 4.1 Fra 2011 og frem til 2015 er antallet af unikke personer i stationær psykiatri (indlæggelser) faldet med 14%, mens den gennemsnitlige indlæggelsestid er øget med 28%. I den ambulante psykiatri (dagsbesøg) er antallet af individer derimod på samme niveau i 2015 som i 2011 med individer. Graf 4.1 Stationær psykiatri, aktivitet for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper 2015 Graf 4.1 Fra 2011 og frem til 2015 er antallet af unikke personer i stationær psykiatri faldet med 14%, mens den gennemsnitlige indlæggelsestid er øget. Dette peger på, at der er flere gengangere i stationær psykiatri. I den stationære psykiatri ses flest kvinder i alderen år, mens mændene dominerer billedet i aldersgrupperne år. 14

16 Graf 4.2 Ambulant psykiatri, aktivitet for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper 2015 Graf 4.2 I den ambulante psykiatri tegner kvinderne sig for langt de fleste besøg, særligt i alderen år. Figur 4.1 Samlede medfinansieringsudgifter til psykiatri 2015 fordelt på aldersgrupper I aldersgrupperne og år udgør mændene dog den største andel. Figur 4.2 Fordeling af medfinansieringsudgifter til psykiatri aldersgruppen år, Figur % af medfinansieringsudgiften indenfor psykiatrien til de årige er fordelt på målgruppen, som er i arbejde eller ikke på anden måde understøttet.

17 Graf 4.3 Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid i hhv. Tønder, Region Syddanmark og Danmark i 2015 Tabel 4.2 Oversigt over de 10 diagnosekoder, som fylder mest i psykiatrisk medfinansieringsudgifter for Tønder Kommune 2015 Rækkenavne Antal ambulante besøg Antal Udskrivninger Kommunal medfinansiering (Psyk) Procent af psykiatrisk medfinansiering 1. DF200 - Paranoid skizofreni ,8% DF Emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderline type DF331 - Periodisk depression i episode af moderat grad DF Langvarig depressiv tilpasningsreaktion DF610 - Forstyrrelse i personlighedsstruktur af blandet type DF900 - Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed ,5% ,2% ,1% ,0% ,8% 7. DF432 - Tilpasningsreaktion ,4% Graf 4.3 Udviklingen viser en stigning i indlæggelsestiden indenfor psykiatrien de seneste fem år i Tønder fra 16,6 dage i 2011 til 21,3 dage i I sammen periode er antallet af indlæggelsesdage faldet i Region Syddanmark fra at være på et højere niveau end Tønder i 2011 til at være på et lavere niveau i DZ032 - Obs. pga. mistanke om psykisk lidelse eller adfærdsforstyr. DF001 - Demens ved Alzheimers sygdom med sen debut ,3% ,1% 10. DF411 - Generaliseret angst ,0% I alt ,5% 16

18 5. Færdigbehandlede Tabel 5.1 Færdigbehandlede dage i hhv. psykiatri og somatik Somatik* Psykiatri Årstal Færdigbeh. Udskrivelser Medfinansiering Færdigbeh. dage dage Udskrivelser Medfinansiering *Eksklusiv hospiceindlæggelser Fra 2011 til 2015 er der sket en stigning i færdigbehandlede dage, hvor borgere efter endt behandling har en sengeplads på et sygehus i stedet for at kommunen hjemtager borgeren. Stigningen har været ekstraordinær vedr. færdigbehandlede dage indenfor psykiatri særligt i

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Redegørelse vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune

Redegørelse vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune Redegørelse vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune - 2015 Baggrund Forvaltningen udarbejdede i efteråret 2014 en redegørelse for den kommunale medfinansiering (KMF)

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Kommunal medfinansiering Oktober 2013

Kommunal medfinansiering Oktober 2013 Kommunal medfinansiering Oktober Centerstaben Pleje og Sundhed Britta Crone Denne rapport er udarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget som en del af den løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering.

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Tabel 1. Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning.

Tabel 1. Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning. Redegørelse vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune Baggrund Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne været med til at dække regionernes udgifter til somatisk

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Udarbejdede analyser på sundhedsområdet Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Generelt 1) Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik 1)

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Berlingske Tidende 30. -31. marts 2015: Dårlig pleje sender ældre på sygehus Tusinder af ældre bliver indlagt uden

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område)

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område) Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017 1 0. Indledning Datagrundlag Datagrundlaget for den nærværende rapport er baseret på udtræk fra

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 RAPPORT Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 2.1 Metode... 3 2.2 Udvælgelse af kommuner... 4 3. Den kommunale medfinansiering... 5 4. Frederikssund

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Indhold 1. Projektkommissorium 2. Borgernes forbrug af sundhedsydelser 3. Case I potentiale ved omlægning af pleje-

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE Stine Holm, SSI Niels Berdiin Flarup, SSI DRG-konference 2015 - Kursusdag OVERBLIK: DRG-SYSTEMET Spor 2 DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 13. april 1 Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Formålet med denne analyse er dels at belyse,

Læs mere

NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik

NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik April 2017 NOTAT Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik Antallet af patienter med mange akutte psykiatriske indlæggelser er steget i perioden 2009-2015. Patienter med mange akutte psykiatriske

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Viborg Kommune. Budget Sundhedsområdet. september 2012

Viborg Kommune. Budget Sundhedsområdet. september 2012 Viborg Kommune Budget 2013 Sundhedsområdet september 2012 Den kommunale medfinansiering B2013 30 Socialudvalget 321.108.000 34 Sundhedsområdet 321.108.000 481001 Fællesudgifter og -indtægter 321.108.000

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere