Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg"

Transkript

1 APRIL 2015 NORDVAND Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2015 NORDVAND Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1 UDGIVELSESDATO April 2015 UDARBEJDET LISA/FDL KONTROLLERET TLHA GODKENDT LISA

4

5 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 5 INDHOLD 1 Baggrund 7 2 Generelle forudsætninger 8 3 Data om vandforbrug og -produktion 9 4 Opdaterede forudsætninger i øvrigt For alle boliger Etageboliger Vandforsyningen 13 5 Resultater Relation til hidtidige analyser Samfundsøkonomisk resultat 15 6 Supplerende vurdering af korrosion 26 7 Litteratur 30 BILAG Bilag A Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser

6

7 1 Baggrund COWI har i udført en samfundsøkonomisk screening af effekterne af at indføre central blødgøring 1 af drikkevand i Danmark. Screeningen blev udført for Naturstyrelsen, DANVA, Århus Vand, Vandcenter Syd, Nordvand og Københavns Energi og omfattede den andel af vandforsyningen, der omfatter husholdningerne (65 % af forbruget). Øvrige forudsætninger er beskrevet i rapporten "Central blødgøring af drikkevand" udgivet af Naturstyrelsen. I januar 2015 har Nordvand bedt COWI om at foretage en tilsvarende vurdering, inkl. etageboligers særlige forhold. Vurderingerne foretages for de 4 vandværker i Nordvand: Sjælsø Vandværk, Ermelundsværket, Bagsværd Vandværk og Søborg Vandværk, hvor man overvejer at etablere blødgøring af vandet ved enten pelletmetoden (kalkfældning), nanofiltrering eller ionbytning (enten traditionelt eller Carix). I den samfundsøkonomiske screening er der foretaget en sammenligning af pelletmetoden og traditionel ionbytning. Nærværende notat giver en opsummering af de anvendte forudsætninger samt hovedresultaterne af den samfundsøkonomiske screening. 1 Dvs. blødgøring på vandforsyningsanlæggene

8 8 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 2 Generelle forudsætninger Den samfundsøkonomiske screening foretages i forhold til 1 m 3 vand leveret til de omfattede forbrugsgrupper, dvs. husholdninger i villaejendomme og i etageejendomme. Det forudsættes, at alt vand på vandforsyningsanlæggene blødgøres, men effekterne af blødgøring hos de øvrige modtagergrupper medregnes ikke. Installations- og driftsomkostninger ved central blødgøring fordeles således ligeligt på alt leveret vand (100 %), mens gevinster (og gener) i analysen kun medtages for de betragtede forbrugsgrupper (her husholdningerne). Der vil selvfølgelig i praksis også være fordele for erhvervene ved anvendelse af blødgjort vand, men da dette kræver en meget specifik og omfattende vurdering i forhold til den konkrete erhvervssammensætning og deres specifikke anvendelser af vand, er det ikke medtaget i den samfundsøkonomiske screening. Kalkulationsrenten er fastsat til 4 % som anbefalet i Finansministeriets vejledninger vedrørende samfundsøkonomiske screeninger 2. Som grundlag for beregningen af anlægs- og driftsomkostninger samt omkostninger til udledning af spildevand fra blødgøringsprocesserne anvendes Krügers beskrivelser og forudsætninger som givet i Krüger (2015). Forudsætninger vedrørende vandets hårdhed samt indhold af calcium, fluorid og magnesium før og efter blødgøring på de enkelte anlæg er ligeledes hentet herfra. Forudsætninger vedrørende en potentiel effekt af blødgøring på henholdsvis tandsundhed og antallet af hjerte kar relaterede indlæggelser er hentet fra Rygaard, et al (2011). Som det også understreges i denne artikel, er disse tal forbundet med stor usikkerhed. Der er derfor også vurderet, hvilken betydning det vil have ikke at inddrage disse påvirkninger. Der er generelt foretaget dels en prisregulering af de anvendte priser, herunder elpriser og de tilknyttede afgifter, dels en justering af de forudsatte statistiske forhold, således at de så vidt muligt dækker Gentofte og Gladsaxe kommuner samt er opdateret til de senest foreliggende data. 2 Dette medfører en justering af den i beregningerne anvendte driftsomkostning i forhold til den af Krüger estimerede afskrevne anlægsomkostninger per liter og år, idet der her anvendes en rente på 3 %.

9 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 9 3 Data om vandforbrug og -produktion Data om vandforbrug, produktion og leverancer på de enkelte anlæg er oplyst af Nordvand ved fremsendelse af Excel workbook "Nøgletal for solgte og producerede vandmængder til brug for blødgøringsprojektet _Januar_2015" med mail af 21. januar Fordelingen mellem enfamiliehuse og lejligheder samt de respektive boligstørrelser i Gentofte og Gladsaxe kommuner er baseret på data fra Danmarks Statistik for I 2013 leverede Nordvand i alt 3,69 mio. m³ vand til forbrugere i Gentofte Kommune og 3,36 mio. m³ til forbruger i Gladsaxe Kommune. De nøgletal der, er anvendt ved screeningen i forhold til forbrug m.m. er givet i Tabel 3.1. Tabel 3.1 Nøgletal for vandforbrug m.m. Gentofte Gladsaxe Leveret vandmængde i alt, m³ (2013) Andel leveret til husholdninger, % Vandmængde per person, m³ år (2013) 41,0 39,0 Gennemsnitlig husstandsstørrelse, personer 2,25 2,0 Hustandsstørrelse i etageboliger, personer 1,8 1,7 Etageboligandel, % Andel leveret til etageboliger, % Antal borgere i alt i Der regnes efter aftale med Nordvand med, at det samlede vandforbrug er uændret fremover, og at vandforbruget per person tillige er uændret. Antallet af borgere i 2016 er ekstrapoleret ud fra en eksponentiel trendlinje baseret på den hidtidige befolkningsudvikling.

10 10 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Fordelingen af vandleverancerne på de enkelte vandværker er angivet i Tabel 3.2 tillige med hårdheden af det leverede vand inden blødgøring. Tabel 3.2 Vandleverancer fra de enkelte vandværker Gentofte Gladsaxe Hårdhed, rå-vand, H Sjælsø Vandværk* ,5 *** Ermelundsværket ,3 Bagsværd Vandværk ,4 Søborg Vandværk ,2 I alt ** * herudover eksporteres m³ til andre kommuner ** den resterende mængde leveres fra HOFOR; dette vil dog formentligt ophøre *** gennemsnit af de to anlæg.

11 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 11 4 Opdaterede forudsætninger i øvrigt I forhold til rapporten fra 2011 er der foretaget en række opdateringer i datagrundlaget for beregningerne i screeningen. Disse omtales nedenfor sammen med de forudsætninger, der er lagt til grund ved fastsættelse af omfang og omkostninger knyttet til disse opdateringer. Screeningen omfatter i princippet de samme effekter som den tidligere analyse, se dog detaljer nedenfor. 4.1 For alle boliger Der er foretaget opdatering af følgende data: Energiforbrug for apparater: Elforbrug for kaffemaskiner og elkedler er sat til det samme for hårdt og blødt vand (da det forudsættes at der afkalkes, har hårdheden ingen betydning for elforbruget). Forskellen i elforbrug for opvaskemaskiner er ligeledes sat til 0, da moderne opvaskemaskiner altid har et blødgøringsfilter, se Tabel 4.1. I stedet er medtaget en besparelse på salt til regenerering af dette filter, idet der er søgt at tage højde for, at ikke alle har opvaskemaskine. Priser på installationer: Priserne er nu fastsat inkl. håndværkerudgifter til installation, da det må forventes, at det er de færreste brugere, der selv foretager installationen, se Tabel 4.2. Levetider for installationer: levetiderne ved hårdhedsgraden 17 er nedjusteret fra henholdsvis 24 til 20 år for både vandvarmere og varmtvandsbeholdere efter supplerende konsultation med installatører m.m., se Tabel 4.3. Mængde kalkfjerner til vedligehold: Mængden er opjusteret, se Tabel 4.4. Forbrugertid til afkalkning: Den nødvendige tid er også opjusteret, se Tabel 4.5. I forbindelse med nærværende opgave er der interpoleret mellem yderværdierne, således at de relevante hårdhedsgrader dækkes.

12 12 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Tabel 4.1 Opdaterede energiforbrug for husholdningsapparater ved 2 hårdheder, MJ/år/person Hårdheder, ⁰dH Kaffemaskiner Opvaskemaskiner Vaskemaskiner Elkedler Tabel 4.2 Opdaterede priser på installationer i pris pr. stk., markedspriser (dvs. inklusiv moms) Installation Vandvarmere Varmtvandsbeholdere Toiletter Vandhaner Pris i kr Tabel 4.3 Levetider for installationer ved 2 hårdheder, år Hårdheder, ⁰dH Vandvarmere Varmtvandsbeholdere Toiletter Vandhaner Tabel 4.4 Mængde kalkfjerner eller salt til opvaskemaskiner til vedligehold Hårdheder, ⁰dH Kaffemaskine, liter/år/person Elkedel, liter/år/person Opvaskemaskine, kr./m³/år 22 2,0 2, ,8 0,4 17,5 Tabel 4.5 Forbrugertid til afkalkning, timer/år/person Hårdheder, ⁰dH Kaffemaskine Elkedel 22 1,1 0,55 8 0,4 0,2 Derudover er prisen for behandling af hjertekarsygdomme og tænder pristalsreguleret i forhold til 2010 priserne i den nationale screening. Der er ikke medregnet effekter af en evt. bod til fjernvarmeleverandøren Etageboliger Efter supplerende konsultering med installatører og VVS-specialister er det samlet vurderet, at udskiftning af stigstrenge yderst sjældent sker på grund af tilkalkning, men snarere på grund af korrosion. Det er derfor besluttet at fjerne besparelsen på stigstrengene for etageejendommene. Besparelsen på varmtvandsbeholderne er bibeholdt. 3 I den nationale analyse var den samlede bod til fjernvarmeleverandøren sat til 1,5 mio. kr., hvilket gav en gevinst på 0,1 kr./m 3 ved blødgøring.

13 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Vandforsyningen Krüger har for Nordvand estimeret anlægs- og driftsomkostninger for de 2 analyserede teknologier og de 4 anlæg. Der er i disse bl.a. forudsat en afskrivningsrente på 3 % samt en afskrivningstid på anlæg på 25 år og på bygninger på 40 år. Som tidligere nævnte foreskriver Finansministeriets vejledninger vedrørende samfundsøkonomiske screeninger en kalkulationsrente på 4 % 4, hvorfor dette er anvendt i nærværende screening. Endvidere er det ikke i screeningsmodellen muligt at skelne i mellem afskrivningstider på henholdsvis anlæg og bygninger, hvorfor afskrivningstiden er sat enslydende til 28 år 5. I Krügers estimat på driftsomkostninger forudsættes en elpris på 1,95 kr./kwh, dvs. inkl. afgifter og moms. I den samfundsøkonomiske beregning anvendes en faktorpris på el på 0,49 kr./kwh for forsyningens eludgifter og en forbrugerpris på 0,59 kr./kwh i forbindelse med de estimerede elbesparelser 6. 4 Hvilket medfører en lidt lavere samfundsøkonomisk gevinst, end hvis der var regnet med 3 % 5 Hvilket er proportioneret i forhold til de tilhørende anlægsudgifter til maskinel og bygninger 6 Tal for el er taget fra ENS: "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Tabel 7, 2016-værdi, samt DONGs gældende priser, oktober 2014 (fra DONGs hjemmeside)

14 14 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 5 Resultater Som nævnt indledningsvist analyseres blødgøring af drikkevand på de 4 anlæg i Nordvands forsyningsområde med følgende formål: Vurdere den samfundsøkonomiske effekt af at blødgøre vand på de 4 anlæg, Sjælsø Vandværk, Ermelundsværket, Bagsværd Vandværk og Søborg Vandværk for beboelse i både enfamiliehuse og lejligheder i etageejendomme i Nordvand forsyningsområde. De enkelte vandværker vurderes hver for sig i forhold til deres vandkvalitet før blødgøring og efter blødgøring med henholdsvis pelletmetoden og traditionel ionbytning. Analysen stiller omkostninger til etablering og drift af blødgøringsanlæg op imod de konsekvenser blødgøringen har for installationer, sundhed mm. Resultatet er den samfundsøkonomiske konsekvens af drikkevandsblødgøring målt i kr./m 3. Da husholdningsandelen ikke er helt ens på Nordvands 4 vandværker 7, er det ikke præcist den samme vandmængde, der betragtes. Resultaterne kan således principielt ikke sammenlignes med hinanden. Da der ikke er den store forskel på husholdningsandelene, er det dog primært forskellen i hårdhed før blødgøring, der spiller ind i forhold til de samfundsøkonomiske gevinster, som husholdningerne opnår ved blødgøringen. 5.1 Relation til hidtidige analyser Analysen bygger videre på fremgangsmåde og resultater fra projektet "Central blødgøring af drikkevand" fra 2011, som COWI udførte for Naturstyrelsen, DANVA, Københavns Energi m.fl. For detaljer om teknologier, forudsætninger og beregningsmetode henvises til denne rapport. I Tabel 5.1 er de parametermæssige ændringer i forhold til analysen fra 2011 (som også er beskrevet i afsnit 4) sammenfattet. 7 Andelen af vand leveret til husholdningerne varierer mellem 77 og 81 %. Denne procentdel bruges til at "proportionere" de fordele eller ulemper (dvs. sundhedseffekterne), som husholdningerne opnår ved blødgøringen i forhold til de omkostninger, som vandselskabet har ved at etablere blødgøringen.

15 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 15 Tabel 5.1 Oversigt over analysens teknologielementer fordelt på forbrugsgruppe Forbrugsgruppe generelt Etageejendomme specifikt Teknologi- og konsekvenselementer Opdatering af nogle af parametrene fra 2011-analysen: Energiforbrug for apparater Priser på udskiftning af installationer Levetider for installationer Mængde kalkfjerner til vedligehold samt salt til regenerering i opvaskemaskiner Forbrugertid til afkalkning Bod til fjernvarmen inddrages ikke længere Sundhedseffekter er vurderet specifikt i forhold til ændringer i vandets indhold af henholdsvis calcium, fluorid og magnesium Levetid af vandvarmer Vedligehold for vandvarmer Indeholdt i følgende post i Tabel 5.2, 5.3 og 5.4 Energiforbrug, husholdningsapparater Levetid, husholdningsapparater + installationer Levetid, husholdningsapparater + installationer Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) Forbrugertid på vedligehold af husholdningsmaskiner Tænder Hjertekarsygdomme Levetid, husholdningsapparater + installationer 5.2 Samfundsøkonomisk resultat Tabel 5.2 til 5.9 herunder giver de detaljerede konsekvenser af blødgøring fordelt på de analyserede forbrugsgruppers bidrag til de samlede konsekvenser for de fire vandværker og de to teknologier Resultaterne er set fra forsyningsselskabets perspektiv 8, således at konsekvenserne er vægtet i forhold til den andel af det samlede vandforbrug, en given forbrugsgruppe har. Konsekvenserne på vandværket vægtes således med en faktor 1, mens konsekvenserne for de to boligtyper vægtes i forhold til den vandmængde, deres forbrug udgør af det samlede forbrug leveret af det pågældende vandværk. Resultaterne er som tidligere nævnt for en gennemsnitlig m³ leveret fra det pågældende vandværk. For Sjælsø Vandværk er resultatet vægtet i forhold til den vandmængde, der leveres til henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommune, da forudsætninger med hensyn til husholdnings- og etageboligandel samt forbrugsmængde per person varierer i mellem de to kommuner. Resultatet kan ikke sammenlignes direkte med de tidligere analyser, da disse og de nuværende ikke omfatter den samme andel af den samlede leverede vandmængde. I den nationale analyse omfattede analysen 66 % af den samlede vandmængde leveret, mens denne analyse omfatter 81 % af den samlede vandmængde i Gentofte og 77 % af den samlede vandmængde i Gladsaxe. 8 Det totale resultat er således for en "vilkårlig m 3 " anskuet fra vandværkets perspektiv.

16 16 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Endvidere er den forbrugte vandmængde per person ændret fra 42,8 til henholdsvis 41,0 og 39,0 m³/år. Tabel 5.2 Sjælsø Vandværk. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med pelletmetoden set fra vandforsyningsselskabet 9. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 17,5 H. nes andel af forbruget Vandforsyningen i enfamiliehuse i etageejendomme Totalt % Vandforbrug Mio. m³/år 0,92 0,70 1,62 Vandforsyning-/ledningsejer Investeringsafskrivning kr./m³ -0,6-0,6 Driftsomkostninger kr./m³ -1,2-1,2 I alt kr./m³ -1,9 10 0,0 0,0-1,9 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer kr./m³ 2,7 2,1 4,8 Energiforbrug, husholdningsapparater kr./m³ 0,1 0,1 0,1 Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 0,1 0,1 0,2 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,4 0,3 0,8 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,2 0,2 0,4 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 1,0 1,0 2,0 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 0,9 0,7 1,6 I alt kr./m³ 0,0 5,4 4,4 9,8 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ 0,0 0,0 0,0 Tænder kr./m³ -0,6-0,4-1,0 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0-0,01 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,001 0,001 0,002 I alt kr./m³ 0,0-0,6-0,4-1,0 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-0,9-0,8-1,7 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,7 0,6 1,2 I alt kr./m³ -1,8 4,5 3,8 6,6 9 Se hvilke delposter der indgår i de enkelte poster i Bilag A. 10 Som tidligere beskrevet giver anvendelsen af den af Finansministeriet foreskrevne kalkulationsrente og en af modelmæssige grunde lidt ændret afskrivningstid for bygninger nogle andre værdier for vandforsyningens omkostninger per m³ en de af Krüger oplyste.

17 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 17 Tabel 5.3 Sjælsø Vandværk. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med ionbytning set fra vandforsyningsselskabet. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 17,5 H. nes andel af forbruget Vandforsyningen i enfamiliehuse i etageejendomme Totalt for husholdninger % Vandforbrug Mio. m³/år 0,92 0,70 1,62 Vandforsyning-/ledningsejer Investeringsafskrivning kr./m³ -0,4-0,4 Driftsomkostninger kr./m³ -1,0-1,0 I alt kr./m³ -1,4 0,0 0,0-1,4 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer kr./m³ 2,7 2,1 4,8 Energiforbrug, husholdningsapparater kr./m³ 0,1 0,1 0,1 Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 0,1 0,1 0,2 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,4 0,3 0,8 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,2 0,2 0,4 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 1,0 1,0 2,0 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 0,9 0,7 1,6 I alt kr./m³ 0,0 5,4 4,4 9,8 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ -1,4-1,0-2,4 Tænder kr./m³ -0,2-0,2-0,4 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0-0,01 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,001 0,001 0,002 I alt kr./m³ 0,0-1,6-1,2-2,8 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-0,9-0,8-1,7 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,7 0,6 1,2 I alt kr./m³ -1,3 3,5 3,0 5,2

18 18 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Tabel 5.4 Ermelundsværket. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med pelletmetoden set fra vandforsyningsselskabet. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 20,3 H. nes andel af forbruget Vandforsyningen i enfamiliehuse i etageejendomme Totalt % Vandforbrug Mio. m³/år 1,25 1,29 2,54 Vandforsyning-/ledningsejer Investeringsafskrivning kr./m³ -0,4-0,4 Driftsomkostninger kr./m³ -1,3-1,3 I alt kr./m³ -1,7 0,0 0,0-1,7 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer kr./m³ 3,1 3,1 6,2 Energiforbrug, husholdningsapparater kr./m³ 0,1 0,1 0,1 Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 0,1 0,1 0,3 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,5 0,5 1,0 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,2 0,2 0,5 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 0,9 1,4 2,4 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 1,0 1,0 1,9 I alt kr./m³ 0,0 5,8 6,4 12,3 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ 0,0 0,0 0,0 Tænder kr./m³ -0,7-0,7-1,4 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0-0,004 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,001 0,001 0,001 I alt kr./m³ 0,0-0,7-0,7-1,4 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-1,0-1,1-2,1 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,7 0,8 1,5 I alt kr./m³ -1,6 5,4 5,9 8,6

19 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 19 Tabel 5.5 Ermelundsværket. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med ionbytning set fra vandforsyningsselskabet. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 20,3 H. nes andel af forbruget Vandforsyningen i enfamiliehuse i etageejendomme Totalt % Vandforbrug Mio. m³/år 1,25 1,29 2,54 Vandforsyning-/ledningsejer Investeringsafskrivning kr./m³ -0,3-0,3 Driftsomkostninger kr./m³ -1,3-1,3 I alt kr./m³ -1,6 0,0 0,0-1,6 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer kr./m³ 3,1 3,1 6,2 Energiforbrug, husholdningsapparater kr./m³ 0,1 0,1 0,1 Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 0,1 0,1 0,3 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,5 0,5 1,0 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,2 0,2 0,5 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 0,9 1,4 2,4 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 1,0 1,0 1,9 I alt kr./m³ 0,0 5,8 6,4 12,3 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ -1,3-1,3-2,6 Tænder kr./m³ -0,2-0,3-0,7 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0-0,01 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,0 0,0 0,002 I alt kr./m³ 0,0-1,7-1,7-3,3 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-1,0-1,1-2,1 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,7 0,8 1,5 I alt kr./m³ -1,5 3,9 4,5 6,8

20 20 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Tabel 5.6 Bagsværd Vandværk. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med pelletmetoden set fra vandforsyningsselskabet. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 15,4 H. nes andel af forbruget Vandforsyningen i enfamiliehuse i etageejendomme Totalt % Vandforbrug Mio. m³/år 0,52 0,35 0,87 Vandforsyning-/ledningsejer Investeringsafskrivning kr./m³ -0,5-0,5 Driftsomkostninger kr./m³ -1,6-1,6 I alt kr./m³ -2,1 0,0 0,0-2,1 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer kr./m³ 1,9 0,9 2,7 Energiforbrug, husholdningsapparater kr./m³ 0,1 0,0 0,1 Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 0,1 0,0 0,1 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,3 0,2 0,5 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,2 0,1 0,2 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 1,0 0,6 1,6 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 0,8 0,4 1,2 I alt kr./m³ 0,0 4,3 2,2 6,5 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ 0,0 0,0 0,0 Tænder kr./m³ -0,6-0,3-0,8 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0-0,004 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,001 0,0 0,001 I alt kr./m³ 0,0-0,6-0,3-0,8 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-0,7-0,4-1,1 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,5 0,3 0,8 I alt kr./m³ -2,0 3,5 1,8 3,4

21 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 21 Tabel 5.7 Bagsværd Vandværk. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med ionbytning set fra vandforsyningsselskabet. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 15,4 H. nes andel af forbruget Vandforsyningen i enfamilie-huse i etageejendomme Totalt % Vandforbrug Mio. m³/år 0,52 0,35 0,87 Vandforsyning- /ledningsejer Investeringsafskrivning kr./m³ -0,5-0,5 Driftsomkostninger kr./m³ -1,0-1,0 I alt kr./m³ -1,5 0,0 0,0-1,5 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer Energiforbrug, husholdningsapparater Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 1,9 0,9 2,7 kr./m³ 0,1 0,0 0,1 kr./m³ 0,1 0,0 0,1 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,3 0,2 0,5 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,2 0,1 0,2 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 1,0 0,6 1,6 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 0,8 0,4 1,2 I alt kr./m³ 0,0 4,3 2,2 6,5 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ -1,6-0,7-2,4 Tænder kr./m³ -0,4-0,2-0.5 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0-0,01 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,001 0,001 0,002 I alt kr./m³ 0,0-2,0-0,9-2,9 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-0,7-0,4-1,1 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,5 0,3 0,8 I alt kr./m³ -1,4 2,1 1,2 1,9

22 22 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Tabel 5.8 Søborg Vandværk. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med pelletmetoden set fra vandforsyningsselskabet. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 19,2 H. nes andel af forbruget Vandforsyningen i enfamiliehuse i etageejendomme Totalt % Vandforbrug Mio. m³/år 0,31 0,21 0,51 Vandforsyning-/ledningsejer Investeringsafskrivning kr./m³ -0,9-1,0 Driftsomkostninger kr./m³ -1,8-1,8 I alt kr./m³ -2,7 0,0 0,0-2,7 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer kr./m³ 4,0 1,8 5,9 Energiforbrug, husholdningsapparater kr./m³ 0,1 0,0 0,1 Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 0,2 0,1 0,3 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,6 0,3 0,8 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,3 0,1 0,4 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 1,2 0,9 2,1 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 1,2 0,5 1,7 I alt kr./m³ 0,0 7,4 3,7 11,2 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ 0,0 0,0 0,0 Tænder kr./m³ -0,9-0,4-1,3 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0 0,004 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,001 0,0 0,001 I alt kr./m³ 0,0-0,9-0,4-1,3 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-1,3-0,7-2,0 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,9 0,5 1,4 I alt kr./m³ -2,6 6,2 3,1 6,8

23 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 23 Tabel 5.9 Søborg Vandværk. Samfundsøkonomiske konsekvenser - fordelt på forbrugsgruppernes andel - ved central behandling med ionbytning set fra vandforsyningsselskabet. Tallene er afrundede til 1 decimal, hvorfor summerne ikke altid stemmer i tabellen. Hårdhed før blødgøring: 19,2 H. nes andel af forbruget Vandforbrug til husholdningerne Vandforsyning-/ledningsejer Vandforsyningen i enfamiliehuse i etageejendomme Totalt % Mio. m³/år 0,31 0,21 0,51 Investeringsafskrivning kr./m³ -0,8-0,8 Driftsomkostninger kr./m³ -1,5-1,5 I alt kr./m³ -2,2 0,0 0,0-2,2 Forbruger Levetid, husholdningsapparater + installationer Energiforbrug, husholdningsapparater kr./m³ 4,0 1,8 5,8 kr./m³ 0,1 0,0 0,1 Rengøring af baderum m.m. kr./m³ 0,2 0,1 0,3 Forbrug af vaskepulver kr./m³ 0,6 0,3 0,8 Forbrug til personlig hygiejne kr./m³ 0,3 0,1 0,4 Vedligehold (afkalkning & regenerering, kemikalier) kr./m³ 1,2 0,9 2,1 Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater kr./m³ 1,2 0,5 1,7 I alt kr./m³ 0,0 7,4 3,7 11,2 Rensningsanlæg/ledningsejer, i alt kr./m³ 0,1 0,1 Hjertekarsygdomme kr./m³ -1,6-0,7-2,4 Tænder kr./m³ -0,4-0,2-0,6 Miljø, vandforsyning kr./m³ 0,0-0,01 Miljø, husholdninger kr./m³ 0,001 0,001 0,002 I alt kr./m³ 0,0-2,0-0,9-3,0 Skatteforvridning kr./m³ 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte afgiftsændring kr./m³ 0,0-1,3-0,7-2,0 Afgiftskorrektion kr./m³ 0,0 0,9 0,5 1,4 I alt kr./m³ --2,1 5,1 2,6 5,6 Det fremgår af tabellerne, at der er en positiv samfundsøkonomisk effekt af at blødgøre vand på alle Nordvands vandværker. Effekten er som forventeligt mindst på Bagsværd Vandværk, hvor vandet i forvejen er blødest, og størst på Ermelundsværket, hvor vandet er hårdest. Hovedtallene fra screeningen er samlet i Tabel 5.10, hvor betydningen af at inddrage potentielle sundhedseffekter eller ej også er vist.

24 24 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Tabel 5.10 Sammenligning af den samfundsøkonomiske effekt for de forskellige anlæg of behandlingsteknologier med og uden inddragelse af en potentiel sundhedseffekt, kr./m3 Pelletmetoden Ionbytning Med sundhedseffekter Uden sundhedseffekter Med sundhedseffekter Uden sundhedseffekter Sjælsø Vandværk 6,6 7,6 5,2 8,0 Ermelundsværket 8,6 10,0 6,8 10,1 Bagsværd Vandværk 3,4 4,2 1,9 4,8 Søborg Vandværk 6,8 8,1 5,6 8,5 Det ses, at det har en væsentlig betydning, hvorvidt de potentielle sundhedseffekter inddrages eller ej. Dette gælder især for ionbytning, hvor den potentielle betydning på antallet af indlæggelser som følge af hjerte-karsygdomme vejer tungt. Inddrages den potentielle betydning af sundhedseffekterne ikke, er den samfundsøkonomiske værdi ret ens uanset om vandet blødgøres med pelletmetoden eller ved ionbytning med en svag fordel til ionbytning. Der er som tidligere nævnt stor usikkerhed forbundet med de foretagne skøn vedr. sundhedseffekterne af at blødgøre vand. Nærmere uddybninger af dette findes bl.a. i Rygård & Albrechtsen (2012), Rygaard, Arvin & Binning (2009 &2010), Rygaard, Arvin, Bath & Binning (2011) og WHO(2009). Det samfundsøkonomiske resultat ved blødgøring af vandet på de 4 anlæg i Nordvands forsyningsområde svinger (med inddragelse af de potentielle sundhedseffekter) mellem en gevinst på 1,9 til 8,6 kroner per m³. Der er ikke foretaget en egentlig følsomhedsanalyse af resultatet. Bortset fra for Bagsværd Vandværk, hvor vandet naturligt er blødere, vil investerings- og driftsomkostningerne skulle stige væsentligt, før de opvejer gevinsterne. Det skal bemærkes, at de i denne model beregnede anlægs- og driftsomkostninger afviger lidt fra de af Krüger beregnede. Ud over den forskellige rente afhænger det også af, at der er her er beregnet en anlægsomkostning per m³ leveret vand og ikke per etableret kapacitets m³. Som tidligere nævnt er enhedsomkostninger og mængder i nærværende beregning hentet fra Krüger (2015). Med hensyn til de forbrugerrelaterede gevinster er det forudsætningerne vedrørende levetidsforlængelse, der spiller den største rolle for resultatet. Hvis der slet ikke opnås en levetidsgevinst, vil det være mere usikkert, hvorvidt der opnås en positiv gevinst ved at blødgøre. De forudsatte levetidsforlængelser, der giver de største gevinster er knyttet til større anskaffelser såsom vaske- og opvaskemaskiner samt varmtvandssystemet. Disse anskaffelser må forventes at være relativt lidt modeprægede og primært relateret til deres funktionsduelighed, hvorfor forudsætningerne skønnes at være robuste.

25 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 25 De skønnede levetider er i sin tid hentet fra Brüggen, et al (2009) og Garcia, et al (2009). På basis heraf er effekten dog reduceret, idet der er søgt at tage hensyn til, at folk anskaffer nyt af andre årsager end fordi udstyret kalker til. Efter en yderligere rundspørge til VVS installatører i 2013, er kurverne fladet yderligere for både varmtvandsbeholdere og vandvarmere. Generelt er de samfundsøkonomiske gevinster større end beregnet i den nationale rapport. Dette skyldes ud over de tidligere nævnte større fordele for forbrugerne, der er medtaget i den opdaterede beregning 11, også at de fra producenterne oplyste anlægs- og driftsomkostninger per m³ er faldet. Derudover er de sundhedsrelaterede omkostninger faldet lidt bl.a. fordi, der i denne vurdering tages mere specifikt udgangspunkt i de resulterende koncentrationer af calcium, fluorid og magnesium efter blødgøring på de enkelte vandværker. 11 Håndværkerudgifter er medtaget, mængden af kalkfjerner til vedligehold er øget og tidsforbruget til afkalkning er opjusteret. Det er især inkluderingen af håndværkerudgifterne, der får en væsentlig positiv betydning i forhold til vurdering af effekten af levetidsforlængelsen.

26 26 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 6 Supplerende vurdering af korrosion I Krügers rapport af er beregnet de ændrede vandkvaliteter, når der anvendes forskellige blødgøringsmetoder. Der er ligeledes lavet en vurdering af, hvordan det blødgjorte vand vil påvirke korrosion i vandrør og vandinstallationer af forskellige materialer. Korrosionsvurderingen tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens arbejdsrapport 12, 2005 Vejledning om metalliske materiale til vandinstallationer samt DS 439. Efter aftale med Nordvand har COWI suppleret denne vurdering med indhentning af faktiske erfaringer fra områder med grundvand med lav hårdhed. COWI har således taget kontakt med Ringkøbing-Skjern Vand, hvor man har mange års erfaring med håndtering af drikkevand med lav hårdhed, samt Kemic Vandrens, der har kontakter og erfaringer fra mange jyske vandværker. Jyske erfaringer: Ifølge Kemic Vandrens oplever man ikke væsentlige korrosionsproblemer hos vandværkerne i de områder i Midt- og Vestjylland, hvor vandets hårdhed og ph er lav. Det største problem er aggressiv kuldioxid, hvor man anvender basiske filtermateriale som Akdolit og lignende for at hæve ph og alkalinitet i vandet samt fjerne aggressiv kuldioxid. Ringkøbing-Skjern Vand oplyste, at man aldrig havde haft korrosionsproblemer i vandrør og heller ikke problemer med kalkudfældninger. Det skal dog her nævnes, at Ringkøbing-Skjern Vand stor set kun anvender plastrør, som ikke korroderer uanset vandets sammensætning. Man har dog heller ikke kendskab til korrosionsproblemer hos brugerne. Der anvendes et kalkfilter på nogle mindre vandværker for at fjerne aggressiv kuldioxid. For yderligere at vurdere vandets karakter har COWI beregnet såkaldte LSIværdier på vandanalyser fra 4 værker i Ringkøbing-Skjern Vands forsyningsområder, hvor der er ikke anvendt kalkprodukter på vandværkerne. LSI står for Langlier Saturation Index. Det er en metode, der anvendes i hele verden til at vurdere, om vandets sammensætning giver anledning til kalkudfældninger, eller om vandet kan opløse kalkbelægninger og derved blotlægge metaloverflader og gøre dem mere sårbare over for kemiske angreb (korrosion).

27 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 27 LSI afhænger af ph, temperatur, calcium, alkalinitet og saltkoncentration (ledningsevne). Høj ph, høj calcium og høj alkalinitet giver høj LSI (belægningsdannende). Lav temperatur og høj saltkoncentration giver lav LSI (belægnings opløsende). Ved beregningen af værdierne i nærværende notat er anvendt denne kalkulator: LSI-værdierne kan vurderes efter følgende skala: -2 < LSI < -0,5: Betydelig korrosiv -0,5 < LSI < 0: Let korrosiv, men danner ikke belægning LSI = 0: Neutral, grubetæringer kan dog forekomme 0 < LSI < 0,5: Let belægningsdannende og let korrosiv 0,5 < LSI < 2: Belægningsdannende, men ikke korrosiv Der findes bl.a. erfaringer fra svømmebade, hvor cementfugemasse i flisebassiner langsomt går i opløsning ved LSI < -0,5. t I Tabel 6.1 er anført analyseparametre og beregnet LSI for 4 vandværker Ringkøbing-Skjern Vands forsyningsområde. Tabel 6.1 LSI-værdier for blødt vand fra Ringkøbing-Skjern Vand. Parameter Lybæk Holmsland Ringkøbing Skjern, Øst ph 7,35 7,57 7,59 7,77 Ledningsevne, µs/cm Hårdhed, o dh 7,8 8,7 9,8 6,5 Ca, mg/l Mg, mg/l 5,3 4,1 4,4 11 HCO - 3, mg/l LSI ved 10 o C, (Lentech) -0,89-0,57-0,45-0,64 Det ses, at alle vandprøver har negativ LSI svarende til, at vandet kan opløse kalkbelægninger og give anledning til korrosion. Hårdheden i de fire vandprøver varierer fra 6,5 til 9,8 altså lidt lavere end planlagt på Nordvands værker, hvor man forventer at skulle have en hårdhed på 10 o dh. Bikarbonat-koncentrationen er dog noget lavere, end hvad der kan forventes på Nordvands værker, hvis vandet blødgøres der. Den lave bikarbonat-koncentration er medvirkende til at give en lav LSIværdi. Tilsvarende beregninger er udført for Nordvands 4 vandværker for råvandet, som det ser ud i dag og efter blødgøring med pelletmetoden. Der er ikke taget hensyn til de mindre ændringer i ledningsevnen, der vil ske ved blødgøringen, da LSI-formlen er meget lidt følsom over for ledningsevne.

28 LSI 28 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Tabel 6.2 LSI værdier for vand før og efter blødgøring på Nordvands 4 vandværker Sjælsø Ermelund Bagsværd Søborg Parameter I dag Pellet I dag Pellet I dag Pellet I dag Pellet ph 7,7 7,5 7,7 7,7 7,8 7,5 7,6 7,6 Ledningsevne, µs/cm Hårdhed, o dh 18, , , ,2 10 Ca, mg/l Mg, mg/l ,0 8, HCO - 3, mg/l LSI ved 10 o C, (Lentech) 0,09-0,55 0,06-0,52 0,11-0,46-0,07-0,59 Det gælder for alle 4 værker, at LSI-værdien er tæt på nul dvs. at vandet hverken er kalkfældende eller korrosivt. Ved delvis blødgøring efter pelletmetoden fjernes calcium og bikarbonat, og begge dele bevirker, at LSI falder i forhold til i dag. LSI vil fremover komme til at svinge mellem -0,41 og -0,59. Figur 6.1 viser sammenhængen mellem ph, bikarbonat og LSI beregnet for vandanalyser på Sjælsø Vandværk, hvor vandet er blødgjort ved pelletmetoden. Figur 6.1 Sammenhæng mellem ph, bikarbonat og LSI, Sjælsø Vandværk med blødgøring med pelletmetoden Sjælsø Værk, Pelletmetoden 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 ph HCO3=302 mg/l HCO3=349 mg/l Det ses, at LSI er meget følsom over for ph-værdien. I tabellen er LSI beregnet til - 0,55 ved ph = 7,5 og en bikarbonatkoncentration på 302 mg/l. LSI kan hæves til 0 ved at øge ph-værdien til 8,05 eller ved en kombination af at hæve både ph og bikarbonat. Her skal det dog nævnes, at en højere bikarbonatkoncentration kan give korrosionsproblemer i såvel galvaniserede rør som i kobberrør, og derfor vil det være mere hensigtsmæssigt at hæve ph. Da man ved pelletmetoden alligevel skal sænke ph efter udfældning af calciumkarbonat, kan man vælge at sænke ph til den ønskede optimale værdi.

29 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 29 For kobber og varmforzinket stål viser Krügers vurderinger, at er der en lille udfordring i forhold til bikarbonatkoncentrationen, da denne for nogle af værkerne ligger lidt højere end den anbefalede maksimumsværdi, der er 240 mg/l for kobberrør og 300 mg/l for rør/installationer i varmforzinket stål. Bikarbonatkoncentrationen i det blødgjorte vand vil dog være mindre end i dag, og hvis man sørger for at holde LSI tæt på nul, f.eks. ved at hæve ph, vil korrosionsforholdene for det blødgjorte vand være bedre end i dag.

30 30 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 7 Litteratur Brüggen, B., van der Goosens, H., Everard, P.A., Stemgée, K. & Rogge, W. (2009): Cost-benefit analysis of central softening for production of drinking water. Journal of Environmental Management, 91, pp Garcia, A.L.T., Godskesen, B., Nielsen K.D., Wind, E. & Rothuizen, E.D. (2009): Life Cycle Assessment on Central Softening of Drinking Water in Copenhagen. DTU Management in co-operation with Københavns Energi A/S. Energistyrelsen (2014): Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Krüger (2015): Nordvand A/S. Analyse af muligheder for central blødgøring. Teknisk økonomisk analyse. Nordvand A/S (2015): Nøgletal for solgte og producerede vandmængder til brug for blødgøringsprojektet_januar_2015, fremsendt med mail af 14. januar Rygaard, M. & Albrechtsen, H.-J. (2012): Redegørelse om sundhedseffekter af blødgøring i København specielt med fokus på caries. Notat udarbejdet for Københavns Energi. Rygaard, M.; Arvin, E. & Binning, P.J. (2009): The valuation of water quality: Effects of mixing different drinking water qualities. Water Research, vol. 43, pp Rygaard, M.; Arvin, E. & Binning, P.J. (2010): Indirect economic impacts in water supplies augmented with desalinated water. Water Science & Technology: Water Supply, vol 10, pp Rygaard, M.; Arvin, E.; Bath, A. & Binning, P.J. (2011): Designing water supplies: Optimizing drinking water composition for maximum economic benefit. Water Research, vol. 45, pp

31 ( Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg 31 World Health Organization (2009): Calcium and magnesium in drinking-water: Public health significance.

32 32 Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg Bilag A Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser Levetid, husholdningsapparater + installationer: Mindre hyppig udskiftning af: Kaffemaskiner Elkedler Opvaskemaskiner Vaskemaskiner Toiletter Vandhaner Vandvarmere Varmtvandsbeholdere Energiforbrug, husholdningsapparater Mindre energiforbrug i vaskemaskiner Forbrug af vaskepulver til vaskemaskine Mindre forbrug af vaskepulver Vedligehold (afkalkning & regenerering) Mindre forbrug af: Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner og elkedler Salt til opvaskemaskiner Rensning af varmtvandsbeholdere i etageejendomme Forbrugertid på vedligehold af husholdningsapparater Mindre forbrug af tid til afkalkning af kaffemaskiner og elkedler Rengøring af baderum mm. Mindre forbrug af tid og rengøringsmiddel til rengøring af baderum m.m. Forbrug af personlig hygiejne Mindre forbrug af sæbe og shampoo

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Lizzi Andersen, COWI A/S 1 Indhold Samfundsøkonomisk screening Forhold, der har betydning for resultatet Hvor indgår de sundhedsrelaterede data?

Læs mere

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10 HOFOR SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF BLØDGØRING AF VAND TIL HUSHOLDNINGER I HOFOR'S EJERKOMMUNER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk

Læs mere

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne DANVA's Årsmøde 27. maj 2011 Lizzi Andersen 1 Baggrund Hårdhed 1000 m 3 % af sum 5-10 30.896 19,7 10-15 29.159 18,5 15-20 37.347 23,8 20-25 59.148

Læs mere

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Bo Lindhardt, Nordvand IDA Miljø 7. marts 2017 Kompleks problemstilling Teknik Samfunds effekt Interessenter Hårdhed? Kravværdierne til drikkevand er

Læs mere

Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden

Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden Erfaring med adoptering af pelletreaktoren til danske vandværker ved Karsten Jensen Danwatec Oversigt Pille reaktor Hvorfor pellet reaktor? Vores erfaringer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att.: Maria Ammentorp Sørensen Vandressourcer & Miljø Direkte tlf. 2795 4016 E-mail nebu@hofor.dk Dato 31.07.15 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

2 Generelle forudsætninger 2

2 Generelle forudsætninger 2 KØBENHAVNS ENERGI SUPPLERING AF SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF BLØDGØRING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger UDKAST Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger Afrapportering af delopgave 1 Andet udkast, 12. oktober 2015 Indhold 1. Opsummering

Læs mere

Blødgøring hvad mener kunderne?

Blødgøring hvad mener kunderne? Blødgøring hvad mener kunderne? En præsentation af kundeundersøgelser blandt private forbrugere og erhvervsvirksomheder i København 2011-2012 Dorthe von Bülow, Ejerrelationer Københavns Energi og de fusionerede

Læs mere

Blødgøring af drikkevand

Blødgøring af drikkevand Roskilde 4-5-2017 Blødgøring af drikkevand Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Kalk i drikkevandet Hvor i landet 60 % af Danmarks vandmængde er hårdt ( + 12 dh o ) Kalk i drikkevandet Gener i husstanden Fordele

Læs mere

Central blødgøring af drikkevand

Central blødgøring af drikkevand Miljøministeriet Naturstyrelsen Central blødgøring af drikkevand Maj 2011 Kolofon Titel: Central blødgøring af drikkevand Emneord: Vandforsyning, drikkevand, blødgøring, blødgøringsteknologier, miljøeffekter,

Læs mere

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning D. 1. april 2015 Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning Indhold 1. Udrulning af blødgøring på HOFORs vandværker og ansøgning

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul STØTTET AF VTU -FONDEN OG MILJØMINISTERIETS PULJE FOR GRØN TEKNOL OGI Blødgøring af drikkevand Juni 2016 Henrik Juul Fordele og ulemper Fordele Næsten halvering af sæbeforbrug Reduceret fosforbelastning

Læs mere

Københavns Energi. Disposition. Forarbejdet. Vandkvalitet. Pilotprojekt - Sandfilter. Delkonklusion. Pilotprojekt Blødgøring

Københavns Energi. Disposition. Forarbejdet. Vandkvalitet. Pilotprojekt - Sandfilter. Delkonklusion. Pilotprojekt Blødgøring Dansk Bestyrelsesmøde Vand Konference 25. August 1-2. november 28 211 Københavns Energi Pilotanlæg ved renovering af Værket ved Marbjerg 1 Disposition Forarbejdet Vandkvalitet Pilotprojekt - Sandfilter

Læs mere

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2013 et medlemsforslag stillet af

Læs mere

Effekter og økonomiske konsekvenser ved afsaltet havvand til drikkevandsformål

Effekter og økonomiske konsekvenser ved afsaltet havvand til drikkevandsformål Effekter og økonomiske konsekvenser ved afsaltet havvand til drikkevandsformål Martin Rygaard Med bidrag fra Erik Arvin, Hans-Jørgen Albrechtsen & Philip J. Binning 2015/04/14 ATV Jord og Grundvand: Kvaliteten

Læs mere

Tabel 1: De årlige udpumped vandmængder er hårdhed fra det enkelt vandværk Scenarie 1 Scenarie 2

Tabel 1: De årlige udpumped vandmængder er hårdhed fra det enkelt vandværk Scenarie 1 Scenarie 2 NOTAT Projekt Fra Til Kopi til Blødgøring i Nordvand Bo Lindhardt / Jesper Holm Jørgensen Nordvand BEREGNINGER AF VARIATION AF HÅRDHED I DISTRIBUTIONSNETTET (Side 1+2 er indput fra Nordvand) Der ønskes

Læs mere

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. marts 2010 Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Vand fra værk til forbruger Det er målet for Rønne Vand- og Varmeforsyning (RVV) at producere drikkevand af

Læs mere

BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER. 28. september 2017

BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER. 28. september 2017 BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER 28. september 2017 PROGRAM 14.00-14.15 Velkomst ved Frank Brodersen 14.15-15.00 Oplæg om: Anlægget udformning, teknik og drift v. Erling V. Fischer, HOFOR

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 22, 2017 Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på værket Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Att.: Lone Annbritt Jacobsen Vandressourcer & Miljø Direkte tlf. 2795 4016 E-mail nebu@hofor.dk Dato 29.04.2016 Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker screening af konsekvenser for virksomheder

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker screening af konsekvenser for virksomheder Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker screening af konsekvenser for virksomheder Afrapportering af delopgave 2 18. november 2015 Indhold 1. Opsummering af

Læs mere

Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel

Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel Henrik L Hansen Ledende embedslæge, kontorchef Embedslægerne Syddanmark Sundhedsstyrelsen Drikkevand er afgørende for folkesundheden

Læs mere

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator.

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Preben Fogd Jørgensen, Greve Vandværk A.m.b.a., Håndværkerbyen

Læs mere

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Vand Grøn Fremtid Teknisk data Blødgørings anlæg Teknisk data Greenline 25 Greenline 40 Tank størrelse til Ion-bytter 9 l 11 l Max. Flow ved hårdhed mindre end

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Helbredseffekter af calcium og magnesium i drikkevandet. Erik Arvin

Helbredseffekter af calcium og magnesium i drikkevandet. Erik Arvin Helbredseffekter af calcium og magnesium i drikkevandet Erik Arvin Hvorfor interessant? Store variationer i Ca- og Mg-konc. i drikkevand Stor interesse for blødgøring af drikkevand Stor interesse for afsaltning

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2014 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2015 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

Bæredygtig. ldning. - anvendelse af livscyklusvurdering (LCA) ErhvervsPhD af Berit Godskesen. Samarbejde mellem HOFOR og DTU Miljø

Bæredygtig. ldning. - anvendelse af livscyklusvurdering (LCA) ErhvervsPhD af Berit Godskesen. Samarbejde mellem HOFOR og DTU Miljø Bæredygtig indvinding og kalkfældning ldning - anvendelse af livscyklusvurdering (LCA) ErhvervsPhD af Berit Godskesen Samarbejde mellem HOFOR og DTU Miljø 2 problemstillinger: 1. kalkfældning 2. vandforsyningsteknologier

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde

Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde Vejledning i valg af metalliske materialer i vandinstallationer baseret på vandkemien i Frederikshavn Vand A/S' forsyningsområde Frederikshavn Vand A/S har lavet en vurdering af, hvilke materialer der

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Dato: TEKNISK FORVALTNING BRØNDBY RÅDHUS Park Allé 160, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Mail:

Dato: TEKNISK FORVALTNING BRØNDBY RÅDHUS Park Allé 160, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Mail: Dato: 23-02-2015 Notat vedrørende tilladelse til blødgøring af drikkevand - ændring af vandbehandlingsanlæg på Brøndbyvester Vandværk, Sydgårdsvej 25, Brøndby. Matr.nr. 116-a, Brøndbyvester By, Brøndbyvester

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 06, 2017 Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på værket Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2016 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Nordvand A/S. Analyse af muligheder for central blødgøring. Teknisk økonomisk analyse

Nordvand A/S. Analyse af muligheder for central blødgøring. Teknisk økonomisk analyse 04.02.2015 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Peter B. Nielsen og Sonsoles Quinzanos, Liselotte Clausen Udgave/dato: 04/02 2015 Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED CVR 57446412 www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi > Hvilke metoder bruges til vandbehandling i Danmark og hvordan påvirkes drikkevandskvaliteten. Christian Stamer, Krüger A/S CS@kruger.dk

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&% )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( , "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " # $$%%

! # $%&% ' (!  # $%&% )! $%&% $%&% * + # +( , - + (. ! + ( + !. ( +$%&% + + + $,% ' # $$%% 34135198!" # $$%% &''%$(! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&%" )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( $%&%, "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " 8 9*)! : '*;) - 6 "3/%!"!! #$%& ' ( ' )& *#%%& )* ' *

Læs mere

Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008

Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008 Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008 Konstituering efter sidste generalforsamling Sidste år var der genvalg til Jesper og Svend Åge. Ved konstitueringen var der enighed om at alle

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Alternative konstruktioner. Konstruktionstegning VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Alternative konstruktioner. Konstruktionstegning VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE GENBRUGSSTATION. FRA GARAGE TIL GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KONCEPTBESKRIVELSE FOR SORTERINGSVÆG

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Røse Vej 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-398218 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Nikkel i drikkevand. Nikkel i drikkevand

Nikkel i drikkevand. Nikkel i drikkevand - Hvad er problemet? - Er nikkel farligt? - Hvordan fjernes nikkel i drikkevand? - Gode resultater med selektiv ionbytning - En simpel løsning for Karlstrup Vandværk 1 Karlstrup Vandværk af 1959 Grænseværdi

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22.

Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22. www.pwc.dk Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22. maj 2014 Individuelle synergigevinster 1. Indledning Baggrund Nærværende

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning

Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning Fremtidens drikkevandsforsyning : Et udviklings og demonstrationsprojekt til fremme af dansk eksport af vandteknologi, støttet af VTUF og Miljøministeriets program

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere