"Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet"

Transkript

1 "Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet Evaluering 2011

2 Ældreområdet Rudersdal Kommune April 2012

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Resume 4 2. Baggrund 5 3. Rudersdal Kommunes model Aktiv hver dag 8 4. Evalueringsrapporten Evalueringsmetode Resultater 13 Hvor mange borgere tager imod et hverdagstræningsforløb? 5.1 Hvad karakteriserer gruppen af henviste borgere i Aktiv hver dag? 13 Alder og køn, Helbred, EQ5D, Funktionsniveau Målgruppens karakteristika sammenfatning Hvilken effekt har Aktiv hver dag på borgernes aktivitetsudførelse? 16 Bliver borgerne selvhjulpne? Forskel på effekten? I hvilket omfang? Bliver nogle borgere i højere grad selvhjulpne end andre? Hvordan går det borgerne, når Aktiv hver dag afsluttes? Sammenfatning Påvirker Aktiv hver dag borgerens oplevelse af evnen til at klare sig? 23 Ændring i tilfredshed, opfattelse af anstrengelse, tidsforbrug og tryghed. Oplevelse af helbredsbetinget livskvalitet. Sammenfatning Har Aktiv hver dag effekt på ressourceforbruget? 26 Indsats og ydelser Ressourcebesparelser 6. Reaktioner fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere Konklusion 29 Litteratur 30 3

4 Aktiv hver dag Hverdagstræning 1. Resume Aktiv hver dag Træning i hverdagslivet Evaluering 2011 Aktiv hver dag i Rudersdal Kommune er et nyt tilbud om træning i hverdagslivets aktiviteter til borgere, der søger om eller allerede modtager hjemmehjælp til daglig personlig pleje, bad, kompressionsstrømper, rengøring, tøjvask og indkøb. "Aktiv hver dag" har til formål at støtte borgere i at bevare livet på egne betingelser i længere tid, og dermed udskyde behovet for hjælp i hverdagen til personlige og praktiske gøremål. Aktiv hver dag er et træningstilbud, der foregår i borgerens hjem og nærmiljø. Med Aktiv hver dag udvides muligheden for at give borgerne et tilbud om en udviklende indsats, sideløbende med de traditionelle fastholdende, støttende og lindrende indsatser i hjemmeplejen. Dette er en evaluering af " Aktiv hver dag" s første år. Projektet startede i december 2010, og blev i sommeren 2011 implementeret til drift. Rapporten bygger på alt 378 træningsforløb, henvist fra projektets start frem til 31. december 2012 og afsluttet d. 1.april Evalueringen viser at: Borgerne, som henvises til Aktiv hver dag er en heterogen gruppe med stor aldersspredning og forskellige helbredsrelaterede årsager til henvisningen. Borgerne henvises især fra eget hjem, men også fra genoptræningscenter, aflastningspladser og i mindre omfang fra sygehuse. En væsentlig del af borgerne, 41 % bliver selvhjulpne efter et forløb i "Aktiv hver dag". Relativt flest borgere bliver selvhjulpne i bad (70 %) og med at tage kompressionsstrømper af og på selvstændigt (54 %). Borgernes oplevelse af helbred og aktivitetsudførsel påvirkes positivt efter et hverdagstræningsforløb. En væsentlig andel af borgerne oplever således en øget tilfredshed med den måde de efterfølgende kan klare aktiviteten på. Størst tilfredshed opnås med aktiviteter omkring personlige pleje. Hverdagstræningen har i 2011 medført en beregnet årlig netto besparelse på kr. Heri er indregnet udgifter til løn, transport med mere samt taget højde for, at ikke alle borgere har kunnet bevare det opnåede funktionsniveau i et helt år. De oprindelige formål med at introducere hverdagstræning i Rudersdal kommune med projekt Aktiv hver dag blive opfyldt. Hverdagstræning støtter borgerne i at bevare livet på egne betingelser i længere tid, og gør det samtidigt muligt at prioritere ressourcerne til de borgere, der har størst behov for hjælp. Borgernes aktivitet og deltagelse øges og behovet for kompenserende ydelser udskydes. I denne evaluering beskrives først baggrunden for projektet. Dernæst gennemgås Rudersdal kommunes projekt kort og der gives en række praksiseksempler på, hvad hverdagstræning kan være. Herefter beskrives resultaterne og der afsluttes med en kort konklusion. 4

5 2. Baggrund Når borgere i seniorlivet for behov for hjælp og støtte Når borgere pga. sygdom eller svækkelse, har behov for praktisk bistand eller personlig pleje i hverdagen har det været praksis at bevillige hjælp. Hverdagsrehabilitering gør op med forestillingen om, at mennesker +65 år ikke har mulighed for at genvinde funktioner, eller forbedre færdigheder. Hverdagsrehabilitering er et tilbud til borgerne om en udviklende indsats, med det mål igen at blive uafhængig af hjælp. Den demografiske udvikling udfordringer for ældreplejen På landsplan er der en klar tendens til en stigende ældrebefolkning. I de kommende år vil der komme flere ældre til, mens den erhvervsaktive del af befolkningen mindskes (Danmarks statistik 2011). Levealderen er stigende og med alderen tilkommer flere sygdomme, ligesom antallet af kroniske sygdomme er stigende. På sigt vil dette betyde en øget efterspørgsel på hjælp og pleje til ældre borgere. I Rudersdal kommune er tendensen den samme. I befolkningsprognosen forventes en betydelig stigning i + 80 årige frem til 2023 på 20 %. (Rudersdal Kommune 2011b) For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på ældrepleje i de kommende år er der derfor behov for innovative tiltag. Hverdagsrehabilitering er ét blandt flere bud på at imødekomme fremtidens udfordringer til Ældreområdet. Hvad er hverdagsrehabilitering? Hverdagsrehabilitering er en samlet betegnelse for de aktiviteter, der er sigter mod en mere rehabiliterende tilgang i ældreplejen (Kjellberg et al. 2011a) Hverdagsrehabilitering er en indsats, som foregår i borgerens hjem og nærmiljø med det formål at borgeren skal kunne udvikle, genvinde, bibeholde eller alternativt forebygge tab af funktionsevne. (Månsson 2007) Hverdagsrehabiliteringen tager udgangspunkt i borgerens livssituation, har klare mål relateret til hverdagen, er tidsafgrænset og er baseret på et ligeværdigt samarbejde mellem borger pårørende og fagpersoner (Ergoterapeutforeningen 2011) I Rudersdal kommune er projekt Aktiv hver dag en målrettet terapeutisk indsats, hvor ergo- og fysioterapeuter udfører træningen. Vi har valgt at kalde det hverdagstræning, for at signalere den overvejende monofaglige tilgang. Hverdagstræningen er målrettet borgerens hverdagsliv, og består af træning i de aktiviteter, som borgeren ønsker at kunne klare, men har svært ved, eventuelt suppleret med specifikke hjemmetræningsprogrammer. Hvad er forskellen på hverdagsrehabilitering og traditionel hjemmepleje? I hjemmeplejen er der tradition for at yde hjælp og omsorg til borgerne ud fra hjælp til selvhjælps principper. Hjælpen ydes efter lov om Social Service 83. Genoptræning ydes efter Sundhedslovens 84 og 140, samt Lov om Social Service 86. Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere uddannes til at have en aktiverende tilgang til opgaverne, så hvad er det nye? 5

6 Aktiv hver dag Hverdagstræning Dansk Sundhedsinstitut (2011a, s , 2011 b, s. 6) har ud fra observationsstudier og interviews med forskellige medarbejderrepræsentanter følgende bud: Opgaven går fra at støtte/fastholde funktionsevnen - til udviklende mål Fra fokus på borgerens rettigheder til ydelser - til fokus på mål formuleret af borgeren Opgavens fokus går fra at løse opgaver for borgeren - til at hjælpe borgerne til selv at klare opgaverne Tidsrammen. Fra en varig/konstant ydelse - til at bruge meget tid i starten, og mindre eller ingen tid senere i forløbet Samarbejde på tværs, hvor traditionel søjletænkning udfordres Fra styring af ydelser i tidsrammer til orientering mod borgerresultater Fra en gentagen løsning af samme opgave til en løbende justering af mål og delmål i takt med at borgerens færdigheder ændres Anvendt Kommunal Forsknings (AKF) undersøgelse peger på, at der i hjemmeplejen ofte anvendes hjælp til selvhjælpsprincipper med formålet at medinddrage og aktivere den ældre i opgaveløsningen, men i mindre omfang med formålet at den ældre selvhjulpen. (AKF 2011) Antagelser om aktivitet i ældres hverdagsliv Hverdagsrehabilitering bygger på en antagelse om, at mennesket grundlæggende har et ønske om at være selvstændigt og aktivt i hele livet - også i seniorlivet. Hverdagslivet med dets rutiner, handlesammenhænge og sociale interaktioner former vores identitet og skaber mening. Når hverdagslivet trues af sygdom eller andre tab, trues også vores identitet og roller i livet. Et første skridt i at overvinde sådanne situationer er en genvindelse af hverdagen (Holzkamp iflg. Borg, 2002,s.86) I Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger, understreges vigtigheden af den daglige fysiske aktivitet, også for ældre. Der er evidens for at fysisk aktivitet er en vigtig forudsætning for en succesfuld aldring og har en positiv effekt på en lang række tilstande så som smerter, depression, forhøjet blodtryk, sukkersyge, knogleskørhed m.m. (SST 2011 s ) I Rudersdal Kommune tilbydes hjælpen efter behov, og giver således mulighed for at borgeren bevarer sin evne til at klare mest muligt selv (Rudersdal Kommune 2011a, s.4) Hverdagslivets gøremål stiller udfordringer til såvel krop som hjerne. Ved at være så aktiv som muligt, holdes funktionerne ved lige og kan forbedres. At holde sig i gang, eller komme i gang igen, er særligt vigtigt, efter en periode med sygdom eller svækkelse selv de små ting i dagligdagen tæller. Det giver selvværd og fastholder ens identitet, selv at kunne bestemme, hvad der skal i indkøbskurven, hvornår man vil i tøjet, tage bad eller gå på toilettet. Når en borger kan støttes til at genvinde eller fastholde hverdagens aktiviteter, er det samtidig en støtte til mestringsevnen og kontrollen over egen tilværelse - at forblive herre i eget liv. 6

7 Erfaringer med hverdagsrehabilitering i andre kommuner Ideen med at tilbyde hverdagsrehabilitering til ældre borgere, stammer fra Østersund kommune i Sverige. I Danmark kunne Fredericia Kommunes projekt "Hverdagsrehabilitering" i vise gode resultater med borgere, der blev uafhængige af hjælp ved en kortere intensiv træningsindsats leveret af et tværfagligt team. Samtidigt kunne der beregnes en potentiel økonomisk besparelse på hjemmeplejebudgettet på 13 millioner kroner fra (Kjellberg og Ibsen 2010) Lyngby Taarbæk startede i 2009 et forsøg med træning før pleje på udvalgte ydelser. Her blev borgerne tilbudt træning af ergo- og fysioterapeuter før eventuel hjælp fra hjemmeplejen blev bevilget. 48 ud af 89 henviste borgere blev selvhjulpne, heraf var halvdelen borgere, som ikke ønskede at benytte tilbuddet. (Petersen og Poulsen 2010) Andre kommuner, bl.a. Silkeborg, Faaborg Midtfyn og Kerteminde kommuner har tilsvarende været i gang i flere år, og har udgivet rapporter med lignende positive resultater. I nogle kommuner implementeres ideerne direkte i drift ud fra den eksisterende viden, i hjemmeplejens sædvanlige organisation, andre steder etableres særlige rehabiliteringsteams. Tendensen på landsplan er altså, at der er succes med hverdagsrehabilitering, målt i antal borgere, som klarer sig uden assistance fra hjemmeplejen og den deraf afledte effekt på ressourceforbrug. Mange steder arbejdes der nu frem mod en implementering bredt i hele hjemmeplejen. Erfaringer omkring implementering af hverdagsrehabilitering i drift er endnu sporadiske, og da hver kommune tilpasser det de lokale forhold, er der meget lidt samlet viden om, hvordan dette bedst gribes an. Resultaterne fra Østersund og Fredericia kommuner har inspireret Rudersdal kommune til at igangsætte et tilsvarende projekt " Aktiv hver dag". Projektet startede i december Midtvejsrapporten blev præsenteret på i Social- og Sundhedsudvalget i juni 2011, og blev efterfølgende indstillet til at overgå til drift. 7

8 Aktiv hver dag Hverdagstræning 3. Rudersdal Kommunes model - Aktiv Hver dag Ældrepolitikken i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune har formuleret en ældrepolitik, hvor målet er at en service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre, at få størst mulig indflydelse på egen situation, tager hensyn til den ældres egne ressourcer, og understøtter det, den ældre opfatter som livskvalitet i tilværelsen. (Rudersdal Kommune 2012). I kvalitetsstandarder for personlig hjælp og praktiske opgaver lægges der vægt på hjælp til selvhjælpsprincippet, så hjælp tilbydes efter behov og giver borgeren mulighed for at klare mest muligt selv. " Aktiv hver dag" tager afsæt i denne politik, samt efter Servicelovens 86: Formålet med " Aktiv hver dag" er at støtte ældre borgere til at bevare livet på egne betingelser i længere tid, og samtidigt gøre det muligt, at anvende ressourcerne til de borgere, der har behov for kompenserende hjælp. Målet er at sikre at: Borgerens aktivitet og deltagelse samt oplevelse af egne ressourcer i egen personlig pleje og husarbejde øges. Tidspunktet for den enkelte borgers behov for kompenserende ydelser udskydes længst muligt. Der anvendes færre ressourcer til kompenserende hjælp. Hverdagstræningsprojektet er en udvidelse af implementeringen af Fælles Sprog II, som styrings og dokumentationsredskab, idet der ud over fastholdende, lindre/ støttende indsatser, nu også er mulighed for en udviklende indsats. Målgruppe "Aktiv hver dag" tilbydes borgere, der søger om hjælp eller allerede har hjælp til den daglige personlige pleje eller praktiske bistand. Borgerne henvises af bevillingsenheden, når der vurderes at et udviklingspotentiale. Som udgangspunkt er deltagelse i et træningsforløb obligatorisk før eventuel varig visitation til hjemmeplejeydelser, hvis visitator vurderer at der er udviklingspotentiale. Borgere med fremskreden alvorlig sygdom er undtaget. Målgruppe I Nyansøgere til hjælp til daglig personlig pleje, bad, kompressionsstrømper, tøjvask, indkøb og rengøring. Målgruppe II Borgere som allerede modtager hjemmeplejeydelser, men som vurderes at have et udviklingspotential eller selv har et ønske om at klare sig uden eller med mindre hjælp. Målgruppe III Borgere der udskrives fra hospital eller døgngenoptræningspladser. Indsats Et team bestående af 4 fuldtidsansatte ergo - og fysioterapeuter har varetaget vurdering, samt planlægning og udførelse af træningsindsatsen på følgende indsatsområder/ hjemmeplejeydelser: 8

9 Daglig personlig pleje Bad Kompressionsstrømper Rengøring Tøjvask Indkøb Den kommunale hjemmepleje og private leverandører har varetaget hjælpen i aften og weekends i indsatsområdet, samt ydet borgerne anden pleje og bistand efter behov. Terapeuterne har regelmæssigt afholdt møder med hjemmeplejen med henblik på at koordinere indsatsen i forhold til den enkelte borger og få sparring i forhold til sygeplejefaglige områder. Et hverdagstræningsforløb i Aktiv hver dag består typisk af En ergo- eller fysioterapeutisk undersøgelse af borgers funktionsevne og tilfredshed med at klare den pågældende aktivitet. En aftale med borger om træningsforløb og mål. Anbefaling til hvorledes borger bedst vedligeholder funktionsniveau og fortsat klarer sig i hverdagen En præcis, løbende graduering af aktiviteten, en aktivitetsanalyse, i forhold til borgers fysiske og mentale funktion ud fra viden om træningsprincipper Et kortere eller længerevarende træningsforløb, målrettet størst mulig selvhjulpenhed. En vurdering af borgers behov for hjælp, og evaluering sammen med borger af dennes tilfredshed med at klare den pågældende aktivitet. Et hverdagstræningsforløb i Aktiv hver dag adskiller sig typisk fra andre former for træning ved at: Træningen foregår i hjemmet eller de hjemlige omgivelser. Træningen er overvejende målrettet den aktivitet, som borger har søgt hjælp til. Træningen oftest foregår direkte i hverdagssituationerne. Der instrueres i selvtræningsprogrammer, men består kun i begrænset omfang af decideret øvelser. Træningen tilpasses borgers egne rutiner, i egen bolig med eget udstyr. Har borger behov for specifik genoptræning efter Sundhedslovens 84 og 140, eller genoptræning eller vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, kan dette foregå sideløbende på trænings-, aktivitets- og dagcentrene, ligesom borger kan modtage vederlagsfri fysioterapi samtidigt. 9

10 Aktiv hver dag Hverdagstræning Eksempler fra Aktiv hver dag 1 At spare energi og genvinde overblik At få hjælp til selvhjælp Tove 53 år: Har efter en svær hjerneblødning haft hjælp til morgen- og aften rutinerne i flere år. Tove og hjælperne synes at hun får sværere ved at klare det, og har brug for mere og mere hjælp. Indsats: Terapeuten besøger Tove, de taler om hvert lille deltrin, og hvor det er vigtigst først at træne. Terapeuten viser Tove en påklædningsteknik, og træner det nogle gange, herefter øver Tove videre med sin faste hjælper. Over 3 måneder bliver Tove mere sikker og hurtigere til at klare mere selv. Ved at være aktiv og selv skulle klare så meget som muligt vedholder Tove i højere grad både krop og hjerne, når hun skal bevæge sig og problemløse. Hun henvises endvidere til et intensivt genoptræningsophold på det lokale træningscenter. Resultat: Tove har ikke længere brug for aftenhjælp og kan klare sig med noget mindre morgenhjælp. At lære nye veje Ib 72 år: Er flyttet til en mindre lejlighed og har stærk nedsat syn. Han søger om hjælp til indkøb, da han ikke er dus med busserne eller det nye indkøbssted. Hans 85 år: Søger om hjælp til rengøring, da gigten plager knæene, stofskiftet driller og det er ved at blive en uoverskuelig opgave at holde hjemmet, som han gerne vil. Indsats: Hans får instruktion i arbejdsstillinger, afprøver nye redskaber, som skåner ryg og knæ. Sammen med terapeuten udarbejder han et skema, som opdeler rengøringsopgaverne over ugen Resultat: Hans bliver efter 6 gange selvhjulpen. Han tager med god samvittighed en lille opgave af gangen, men ved at han kommer rundt i løbet af ugen. At genvinde fodfæste Sigurd 87 år: Udskrives fra hospitalet. Efter 14 dages sengeleje og infektion er han svimmel, udmattet og har svigtende balance. Indsats. I starten er Sigurd ikke særligt tilfreds, kan ikke forstå at terapeuten ikke bare hjælper ham med at komme i tøjet og blive vasket, når han nu er så træt. Gradvist overtager Sigurd igen flere og flere af opgaverne igen omkring sin personlige hygiejne. Indsats: Sammen med terapeuten, indøves busturen 4 gange, Ib får kendskab til supermarkedets indretning, så han kan finde rundt Resultat: Ib tager selv bussen, får handlet ind, og vænner sig til at tage sin blindestok med, så omgivelserne kan vise de nødvendige hensyn. Resultat. Sigurd er ved visitationsbesøget efter 14 dage selvhjulpen. Går rundt med rollator og klarer sin personlige hygiejne uden hjælp og henvises til et ambulant træningsforløb for at komme helt til kræfter. 1 Alle fortællingerne er faktiske forløb. Navn og alder er dog ændret af hensyn til anonymiteten. 10

11 At bestemme selv Else 85 år: Har problemer med hævede ben, og fået hjælp til at få støttestrømperne af og på. Men vil gerne være fri for at skulle have hjælp hver morgen og hver aften. Indsats. Else afprøver forskellige hjælpemidler, og sammen med terapeuten finder de frem til, at når Else sidder på en bestemt stol i stuen, kan hun lige akkurat nå fødderne og med hjælpemidlet få strømperne på. Resultat: Else bliver selvhjulpen, og kan selv bestemme, hvornår hun nu vil låse døren og gå i seng. Hjemme er bedst - til at mærke forandringer Peter 74 år: Udskrives fra hospital til døgngenoptræning efter neurologisk sygdom, synes ikke rigtigt at han har behov for genoptræningen, ønsker ikke hjemmehjælp, vil bare gerne hjem og have hjælp af hustru. Indsats: Peter får hverdagstræning af terapeut hver morgen for at komme ind i de daglige rutiner igen i de vante omgivelser. Resultat: Lidt efter lidt erkender Peter og hans hustru, at hverdagen er forandret, at Peter ikke kan de samme ting som før og at der nok skal hjælp til. Genvinde tryghed og sikkerhed Gerda 82 år: Kommer hjem efter et aflastningshold. Har nødkald efter faldepisoder. Omgivelserne og Gerda selv, er noget utrygge ved at hun bader uden hjælp. Indsats: Terapeuten besøger Gerda 6 gange, træner hvordan Gerda mest sikkert bevæger sig rundt, kan sidde ned på en badebænk og vaske sig samt indarbejder en rutine med at huske nødkaldet. Resultat: Gerda klarer sig sikkert i badet uden hjælp træner fortsat ambulant på center 2 gange om ugen. Hjemmetræningsprogram og praktisk afprøvning Jytte 81 år: Kan efter operation ikke magte at gå ned i fællesvaskeriet eller bære tøjet frem og tilbage. Indsats: Jytte får vejledning til, hvordan hun bedre sin kondition og får udarbejdet et hjemme træningsprogram. Sammen med terapeuten trænes den udendørs gang og turen til vaskeriet med en lille kurv på hjul. Resultat: Jytte klarer selv turen til vaskeriet, og kan selv rulle sine duge, som hun foretrækker det efter et par måneder. 11

12 Aktiv hver dag Hverdagstræning 4. Årsrapporten Evalueringsmetode Evalueringen af "Aktiv hver dag" i 2011 bygger på i alt 381 henviste borgere, heraf er 378 forløb afsluttet frem til 1. april I evalueringen er der ikke kun lagt vægt på, hvorvidt borgeren klarer sig uden hjælp, men også på hvordan. Evalueringen af "Aktiv hver dag" fokuserer derfor på 4 spørgsmål: 1. Hvad karakteriserer målgruppen? 2. Hvilken effekt har Aktiv hver dag på borgernes aktivitetsudførelse? 3. Påvirker Aktiv hver dag borgerens oplevelse af evnen til at klare sig i hverdagsaktiviteten og generelle helbredstilstand? 4. Hvilken effekt har Aktiv hver dag på ressourceforbruget? Nedenstående skema giver et overblik over dataindsamling og metode. Dataregistreringsark med anvendte spørgeskemaer og målemetoder kan ses i Bilag. Evalueringsspørgsmål Metode Emnefelt og redskab 1. Karakteristik af målgruppe Dataregistreringsark I Henvisningsbaggrund, køn, alder 2. Funktionsevne og kvalitet af aktivitetsudførelse Dataregistreringsark II, III FS II Faglig vurdering Terapeut faglig vurdering Followup up på funktionsniveau via Uniq omsorgssystem 3. Borger oplevelse Dataregistreringsark IV, V Spørgeskema m. VAS skala 4. Ressourceforbrug Skinvisitation Datatræk fra elektronisk omsorgssystem på udførte ydelser Tabel 1 Oversigt over evaluering og metode EQ5D Beregnet ressourcebesparelse på hjemmeplejeydelser. Udgifter til Aktiv hver dag. Om datavaliditet og komplethed Grundlæggende kan før/efter registreringer give en rimelig pålidelig indikation af, hvorvidt der sker ændringer hos borger, men kan ikke udelukke eventuelle confounders 2, i dette regi fx den aktuelle værdipolitiske debat, som kan påvirke tidspunkt for ansøgning om samt omfang af hjælp. Alle data er tilstræbt indhentet for hvert forløb af kontaktterapeuten, men kan være fravalgt af forskellige årsager: Borger afsluttes efter akut forværring, kan eller ønsker ikke at besvare spørgeskemaer, eller terapeuten vurderer at det ikke er relevant/muligt at udføre spørgeskemaerne. Datakompletheden vil derfor variere i efterfølgende opgørelse, men angives for hvert emne (N= antal). At det er kontaktterapeuten, som indhenter spørgeskema besvarelsen, kan gøre, at borgeren vælger at svare på en særlig måde. 2 Confounders er forveksling af årsager, og dermed en fejltolkning af data. (Juhl 2005, p.131) 12

13 5. Resultater Hvor mange borgere tager imod et hverdagstræningsforløb? I alt er der henvist 381 borgere fra d.10. december december Heraf er i alt 378 forløb er afsluttede 1. april I alt 58 borgere afbryder eller fravælger Aktiv hver dag Af de færdigregistrerede forløb afsluttes i alt 320 borgere, heraf er 156 selvhjulpne. Aktiv hver dag 378 henvisninger 9 Frafald p.g.a ændret helbred 16 frafald p.g.a indlæggelse 33 fravalg ønsker ikke deltagelse. Selvhjulpne 320 Hverdagstræningsforløb Øget hjælp Uændret hjælp Mindre hjælp Selvhjulpne Figur 1 Flowdiagram - henvisninger og forløb I resten af afsnit 5.1 uddybes henvisningsmønstre og målgruppen søges karakteriseret med henblik på at øge viden om, hvem der tilbydes hverdagstræning. 5.1 Hvad karakteriserer gruppen af henviste borgere i Aktiv hver dag? Henvisningsmønstre Visitation - fra hjem, hospital, eller døgnophold? Borgere, der visiteres fra hjemmet 68 % Borgere, der visiteres fra hospital 3 % Borgere, der visiteres fra døgngenoptræning 22 % Borgere, der revisiteres fra midlertidige ophold 6 % Tabel 2 Visitation. Andel af henvisninger fra henholdsvis hjem, hospital og døgnophold Visitation - Ny indsats eller revisitation? Borgere, der visiteres til ny indsats 41 % Borgere, der visiteres efter midlertidig hjælp 5 % Borgere, der revisiteres 54 % Tabel 3 Visitation. Henvisninger til ny indsats og revisitation Størstedelen af borgerne visiteres fra eget hjem, kun 41 % er nye borgere, mens 54 % er borgere som allerede modtager hjemmehjælp til indsatsen, men altså ønsker et træningsforløb. Målgruppen 13

14 Aktiv hver dag Hverdagstræning i Ruderdal kommune adskiller sig derved fra Fredericiamodellen, der udelukkende var målrettet nye borgere. Alder og køn Kvinder udgør 73 % af de henviste borgere. Aldersgennemsnittet er 80 år, median 82, men med stor variation. Yngste borger er 34 år den ældste 102 år. Det bemærkes at også en gruppe af yngre borgere i den erhvervsaktive alder henvises. Figur 2 Aldersfordeling Helbred Borgere, som henvises til Aktiv hver dag har anmodet om hjælp af mange forskellige årsager: Hyppigt ses almen svækkelse, frakturer, svimmelhed, rygproblematikker og smerter. Visitator har i henvisningen angivet den væsentligste grund til at søge om hjælp. Figur 3 Helbredsrelateret baggrund 14

15 Selvvurderet helbred EQ5D EQ- 5D 3 er et international anerkendt instrument til at vurdere en borgeres subjektivt oplevede helbredsbetingede livskvalitet. Det består af et kort spørgeskema bestående af 5 dimensioner; Bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerter/ubehag samt angst/depression. Svarene kan efterfølgende omregnes til et handicapindex (Dam 2005) Ved opstart af Aktiv hver dag ses et gennemsnits handicapindex på 0.650, hvor er bedst tænkelige helbredstilstand En indikation på, at borgerne som gruppe oplever en væsentlig helbredsbetinget nedsat livskvalitet i forhold til en jævnaldrende normalbefolkning, hvor gennemsnitsværdien ligger på / for årige mænd/kvinder. Danske normværdier (Sørensen J. 2009) Funktionsniveau Borgernes funktionsniveau er vurderet af bevillingsenheden efter Fælles Sprog II 4. (KL 2004). Af vurderingen fremgår det, at langt de fleste borgere, kun har behov for let personassistance på få områder, oftest de fysisk mest krævende aktiviteter så som rengøring, tøjvask og udendørs færden. Det er altså ikke borgere med svære funktionstab, der henvises til en udviklende indsats, disse visiteres fortsat til hjemmepleje. Figur 4 Funktionsniveau FSII v. henvisning til "Aktiv hver dag". Se fodnote vedr funktionsniveauer 3 EQ5D European Quality of Life 5 Dimensions En generisk helbredsbetinget livskvalitetsvurdering. 4 Fælles Sprog II. Et dokumentations- og vurderingsredskab, som bl.a. indeholder en faglig vurdering af borgerens funktionsevne. 0= Borger er selvhjulpen, 1= Borger er den aktive part og kan med let assistance udføre aktiviteten. 2 = Borger kan med moderat assistance udføre aktiviteten. 3 = Borger kan med omfattende assistance deltage. 4= Borger er ude af stand til at deltage aktivt. 15

16 Aktiv hver dag Hverdagstræning Målgruppens karakteristika - sammenfatning Gruppen af borgere, der henvises til Aktiv hver dag er heterogen. Der ses stor spredning i alder og forskellige helbredsrelaterede baggrunde for anmodningen om hjælp. Gruppen af borgere har en selvrapporteret nedsat livskvalitet, og let nedsat funktionsevne. Det er ikke borgere med svært nedsat funktionsevne, som henvises. Disse modtager fortsat hjemmepleje. 5.2 Hvilken effekt har Aktiv hver dag på borgernes aktivitetsudførelse? Bliver borgerne selvhjulpne? Borgerne kan være henvist til "Aktiv hver dag" med et eller flere indsatsområder. Borgerne henvises kun til hverdagstræning, hvis de skønnes at have behov for hjælp. Antagelsen i det følgende afsnit er derfor, at det efterfølgende behov for hjælp er et udtryk for hverdagstræningens effekt. På tværs af indsatsområderne og grupper klarer i alt 50 % af de henviste borgere sig uden efterfølgende hjælp i de pågældende indsatser. Figur 5 Henviste borgeres behov for hjælp efter et forløb i Aktiv hver dag 41 % af de henviste borgere bliver selvhjulpne efter et hverdagstræningsforløb. 9 % af borgerne fravælger indsatsen ved opstart og klarer sig efterfølgende uden hjælp. Typisk er det borgere, som ikke ønsker træning og vurdering, men i stedet vælger en privat løsning, fx i form af privat rengøringshjælp eller borgere, som vejledes af pårørende eller personale til at søge om hjælp/træning, fx hjælp til bad efter en hospitalsindlæggelse, men som efter nærmere overvejelser alligevel ikke ønsker vejledning, men hellere vil klare sig selv. 16

17 Er der forskel på effekten på de enkelte indsatsområder? Bevillingsenheden har henvist de 378 borgere til en udviklende indsats på i alt 546 indsatsområder. Mange borgere henvises således til flere indsatsområder. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Personlig pleje Bad Kompressions strømper Akut afbrudt Fortsat hjælp Selvhjulpen Fravalgt Selvhjulpen Figur 6 Antal Selvhjulpne borgere (grøn søjle) fordelt på indsats Tøjvask Rengøring Indkøb Relativt flest borgere bliver selvhjulpne i bad og i at klare kompressions-strømper selvstændigt. Færrest opnår selvhjulpenhed i rengøring. Frafaldsprocenten er størst i indsatsen omkring rengøring 16 % - lavest kompressionsstrømper 2 % og personlig pleje 3 %. Succesrate og frafald varierer det kan være et udtryk for hvor udfordrende aktiviteten er for borgeren, og hvor motivationen for at klare sig uden hjælp er størst. I hvilket omfang bliver borgerne bedre til at klare hverdagslivet? Ud over at have øje for borgernes eventuelle behov for efterfølgende hjælp, har det også været centralt i projektet at fokusere på kvaliteten af aktivitetsudførslen. Altså, hvor godt borgeren klarer sig i den pågældende aktivitet. I hvert enkelt forløb har terapeuten forholdt sig til, hvordan borgeren klarer sig i den pågældende aktivitet i forhold til fysisk anstrengelse, effektivitet (det vil bl.a. sige evnen til at planlægge, organisere og huske) samt sikkerhed og selvhjulpenhed, og hvordan dette kan bedres via hverdagstræningen. Denne vurdering har endvidere dannet afsæt for status til bevillingsenheden, som herefter har truffet en myndighedsafgørelse. I Fælles Sprog II dokumentationen, som foretages af visitator, angiver funktionsniveauet på i alt 17 forskellige hverdagsopgaver, i hvilken grad borgerens mulighed for at deltage aktivt i opgaven ændres. Her gengives enkelte af de 17 hverdagsopgaver, der har størst relevans i forhold til de praktiske og personlige områder, som Aktiv hver dag har haft fokus på. 17

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen & Hanne Marlene Dahl Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Hvordan er praksis, og er der en virkning? Publikationen Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Projektdesign. Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0

Projektdesign. Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0 Projektdesign Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0-1- Forord Struer Kommune ønsker at bidrage til, at det bliver nemmere, at sammenligne

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Laura Emdal Navne, Louise Borst og Martin Sandberg Buch Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Evaluering af projekt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

jemme jælps ommis ionen

jemme jælps ommis ionen Den fremadrettede indsats / 1 Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen jemme jælps ommis ionen rapport fra Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats KL og PLO (2011):

Læs mere