ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRING AF LOKALPLAN 48"

Transkript

1 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147.

2 Lokalplan 48 Kokkedal Nord-Vest Slotsbakken

3 LOKALPLANENS HENSIGT OG INDHOLD. Lokalplanområdet er en del af Kokkedal-området og afgrænses mod nord af kommunegrænsen til Karlebo, mod øst af de fredede arealer på Kokkedal-Sophienbergs jorder, mod syd af Kokkedal Alle og mod vest af jernbanen. Området er tidligere byplanmæssigt behandlet i byplan nr. 22. Under afsnittet»forholdet til kommunal planlægning«redegøres der nærmere herfor. Lokalplanen muliggør opførelse af max. 240 boliger med i alt max m2 etageareal samt 300 m2 etageareal til fællesformål - svarende til en bebyggelsesprocent på knapt 30 for området syd for den planlagte Ådalsvej. Bebyggelsen vil blive opført inden for det viste byggefelt og placeret med varierende boligstørrelser som tænder på en kam med»ryggen«og»fødevejen«længst mod nord, (jfr. vedhæftede principskitse for en bebyggelsesplan på området). Herved tilstræbes en hensigtsmæssig udnyttelse af det eksisterende terræn. Før bebyggelsen igangsættes skal kommunalbestyrelsen godkende en detaljeret bebyggelsesplan, der tinglyses på ejendommen. Bebyggelsen vil blive opført som tæt/lave boliger i max. 2etager og i denne forbindelse bemærkes, at et mindre antal boliger kan tillades etableret som 1. sals lejligheder uden at man derfor betragter bebyggelsen som etagehuse. FORHOLDET TIL KOMMUNAL PLANLÆGNING. Området er i dag omfattet af byplan nr. 22, der må betragtes som en rammeplan for nærværende areal. I uddrag fra byplanen kan anføres : Anvendelse er fastlagt til : Etageboligbebyggelse i max. 4 etager med max. 320 boliger å gennemsnitlig 100 m2. Herudover er ca m2 grundareal forudsat anvendt til institutionsbebyggelse. I øvrigt forudsætter byplanen, at der etableres vejbetjening til områdetfra Ådalsvejs forlængelse - en planlægningsforudsætning, der opretholdes. Byplan nr. 22 forudsætter endvidere, at bebyggelsen først opføres efter udarbejdelse af et tillæg til byplanen, hvor bl.a. den endelige grænsedragning mellem de forskellige områder fastlægges, idet dog størrelsesforholdene områderne imellem skal fastholdes. På illustrationsskitsen er vist en bebyggelse, der berører de fredede arealer. Såfremt man ønsker at gennemføre denne eller noget lignende skal Naturfredningsnævnets godkendelse indhentes. Som det fremgår af ovenstående, er det bebyggelsesarten der ændres i forhold til byplanens forudsætninger, samt bebyggelsesintensiteten, idet lokalplanen reducerer den mulige maximale bebyggelse på området. (Fra etageboligbebyggelsen/institutioner til tæt/lav bebyggelse). Lokalplanen omfatter hele område BF 57 i kommuneplanen, hvor rammebestemmelserne muliggør den skitserede bebyggelse. Kommuneplanens bestemmelse for området er :

4 I,, BF 57 KOKKEDAL NORD-VEST (omfattet af bestemmelserne i byplan nr. 22) Landzone-området overføres til byzone. a. Områdets anvendelse fastlægges til : Boligformål mindre butikker eller nærmere angivne erhvervstyper såsom liberalt erhverv, mindre håndværksvirksomheder, lager o.lign., hvis indvirkning på det omgivende miljø i støjmæssig henseendeikke må overstige de af miljøstyrelsen for ekstern støj i blandede bolig- og erhvervsområder fastsatte retningslinier, samt bebyggelse til offentlige formål. b. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige: 50 for etageboligbebyggelse 40 for bebyggelse til offentlige formål og erhverv 30 for tæt, lav boligbebyggelse 25 for åben, lav boligbebyggelse. c. Åben og tæt, lav boligbebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Etageboligbebyggelse og bebyggelse til offentlige formål/erhverv må ikke opføres med mere end 3 etager. d. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m for åben- og tæt, lavboligbebyggelse og 14,0 mfor etageboligbebyggelse samt bebyggelse til offentlige formål/erhverv. e. Minimumgrundstørrelsen for åben, lav bebyggelse fastsættes til 800 m? f. Der må ikke opføres dobbelthuse/tofamilieboliger på grunde mindre end 1400 m2. g. Der må ikke parkeres både og campingvogne og ikke langtidsparkeres (over 12 timer) lastvogne og lignende køretøjer. h. Terrænreguleringer over + 0,5 m må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.«kommuneplanens hovedstruktur anføres der:»kokkedal VEST, NORD FOR ALLEEN. Der kan opføres bebyggelse i maximalt 2 etager. Der skal etableres en åben zone mellem alleen og bebyggelsen, som kun kan opføresud fra en samlet plan. Veddetailplanlægningen skal dertages stilling tileventuel indpasning på arealerneaf privateservicefunktioner (liberale erhverv) og kontorbyggeri.«ved lokalplanlægningen har kommunalbestyrelsen taget stilling til, reservering af areal til andre formål end beboelse. at der ikke er behov for I afsnittet»udbygningstakt«i hovedstrukturen henføres KOKKEDAL NORD-VEST til de områder, der forventes bebygget senere i planperioden. Kommunalbestyrelsen finder det imidlertid ønskeligt og formålstjenligt at intensivere udbygningen i kommunens østlige del for herved at udnytte ledig skole- og institutionskapacitet. Dette indebærer, at den påregnede udbygningstakt måtte justeres ved et tillæg til kommuneplanen, der benævnes tillæg I. Dette tillæg er godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen den 19. juni 1984.

5 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser underforudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen må kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydningforvirkeliggørelsen af planen, jfr. ovenfor.

6 LOKALPLAN NR. 48. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMAL. Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af en tæt/lav boligbebyggelse inden for området. 2. OMRADET Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter del af matr.n r. 3a Vallerød by, Hørsholm samt alle parceller der efter 1. februar 1984 udstykkes inden for området Lokalplanens område opdeles i : A. - Boligområder. G. - Friareal Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføresdet på kortbilaget viste område af matr.n r. 3a Vallerød by, Hørsholm fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Område A Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse Der må ikke indrettes erhvervsvirksomheder. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af, at at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom, virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende Inden for området kan der dog tillades opført bebyggelse til fællesformål, når denne bebyggelse gives et udseende i overenstemmelse med den øvrige bebyggelse inden for området Inden for området kan opføres transformer- og gasregulatorstationer til kvarterets forsyning, når disse ikke har mere end 9m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 2,6m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse Område G. Område G må kun anvendes til friareal og eventuel fremtidigt parkeringsareal. Området skal friholdes for bebyggelse.

7 4. UDSTYKNINGER Område A må maximalt opdeles i 240 parceller for boligbebyggelse. 5. VEJE OG STIER, ADGANGS- OG PARKERINGSFORHOLD Veje og stier Der udlægges areal til følgende veje.med en beliggenhed som vist på kortbilaget. Vejen a- b i en bredde af 40 m. Vejen c -d i en bredde af 17 m. Vejen e- f i en bredde af 9 m Interne boligveje skal indrettes som lege- og opholdsområde Stier i området udlægges i en bredde af min. 3 m Adgangsforhold Vejadgang til området må kun ske fra Lågegyde ved pkt e.*) Til vejene a - b og c - d må der ikke etableres direkte adgang fra tilgrænsende parceller Parkeringsforhold Der skal i boligområderne sikres mindst 1'/2 parkeringsplads til hver bolig Der må ikke langtidsparkeres både eller campingvogne inden for området. Langtidsparkering (over 6 timer) af lastvogne og lignende køretøjer må ikke finde sted inden for området. 6. TEKNISKE ANLÆG EI-ledninger må kun udføres som jordkabler Der etableresfællesantenneanlæg for radio- og fjernsynsmodtagelsefor hele området. Private antenner må ikke forekomme i det fri Inden for området skal samtlige ejendomme tilsluttes gasforsyningsnettet med aftagepligt til rumopvarmning og varmt brugsvand. Alternative opvarmningsformer, bortset fra pejse og brændeovne må kun anvendes med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsen må ikke finde sted, før der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan, omfattende hele området. Planen skal redegøre for : Placering af beboelsesbygninger og dertil hørende udendørs opholdsareal. Placering af udhuse, småbygninger o.l., samt garager/carporte (eller evt. fællesparkering). *) Området skal senere vejbetjenes af fordelingsvejen c - d, når Frederiksborg Amt har gennemført Adalsvejs forlængelse til Strandvejen. Vejforbindelsen til Lågegyde nedlægges herefter.

8 Bygningsprofiler, facader, materialer og farveholdning. Evt. tilbygningsmulighed til fuld udnyttelse af de tilladte etageareal. I disse tilfælde skal forslag til bygningens indretning vises. Terrænreguleringer. Beplantning og indretning af fællesarealer, herunder legepladser. Områdets interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, friarealer o.l. Ved udarbejdelse af bebyggelsesplan kan der ses bort fra bygningsreglementets bestemmelse om højder og afstande, dog kun i et sådant omfang, at planen i rimelig grad tilgodeser hensigten med disse bestemmelser Der må ikke opføres mere end m2 boligetageareal og 300 m2etageareal til fælles formål Der må max. etableres 240 boliger inden for området. 74. Indtil 10 % af boligerne*) må opføres med et etageareal mellem 60 og 70 m2. Øvrige boliger må ikke opføres med et mindre etageareal end 70 m Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsen må kun opføres inden for det på kortbilaget viste byggefelt. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted Tage skal dækkes med teglsten. 9. UBEBYGGEDE AREALER Område A Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til boligvej, sti, parkeringsareal ellerfælles friareal skal anlægges og vedligeholdes som have. Langs den enkelte parcels skel mod fælles friareal må kun plantes levende hegn med mindre kommunalbestyrelsen godkender anden hegning i forbindelse med godkendelsen af den i 7 nævnte bebyggelsesplan Terrænregulering må kun foretages med kommunalbestyrelsens godkendelse Parkering af motorkøretøjer, campingvogne og både må ikke finde sted på fælles friarealer Beplantning af fælles friarealer må kun finde sted i overensstemmelse med den af kommunalbestyrelsen godkendte plan jfr. 7*) Mellem byggefelt og vejarealet a- b sikres der areal til etablering af støjdæmpende foranstaltninger med henblik på nedbringelse af støjgener fra Ådalsvejs forlængelse til Strandvejen. *) Disse boliger kan tillades placeret således i bebyggelsen, at der opstår et vandret lejlighedsskel (d.v.s. selvstændige lejligheder i stuen og på 1 ste sal) underforudsætning af, at dette kan ske uden øget bygningsvolumen og at bygningsreglementets krav til sammenbyggede enfamiliehuse overholdes.

9 9.2. Område G Beplantning og hegning må kun ske ioverensstemmelse med en af kommunalbestyrelsengodkendt plan Terrænregulering må kun foretages med kommunalbestyrelsens godkendelse Oplagring må ikke finde sted Fællesbestemmelse for områderne A og G Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer må kun udføres som parkbelysning og kun efter kommunalbestyrelsesns særlige godkendelse. 10. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE. Generelt gælder, at ny bebyggelse med tilhørende areal ikke må tages i brug før : Den i 6 nævnte tilslutning til gasforsyninsbettet har fundet sted Veje, stier og parkeringspladser i den i %o 7 nævnte plan er anlagt de interne friarealer, herunder legepladser er anlagt. 11. GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af parceller inden for området Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles veje, stier og anlæg Grundejerforeningen skal oprettes senest når 25 % af parcellerne er solgt eller når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 12. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må bebyggelse ikke opføres nærmere de fredede arealer af Kokkedals jorder end 2,5 m med mindre Naturfredningsnævnet meddeler dispensation fra fredningskendelsen af OPHÆVELSE AF BYPLAN. Den af miljøministeriet/planstyrelser den godkende byplanvedtægt nr. 22 for Kokkedal-området ophæves for så vidt angår det område, som er omfattet af nærværende lokalplan. *) Beplantningsplanen skal tilgodese intentionerne i fredningskendelsen af 1977 for Kokkedal-Sophienbergs jorder.

10 VEDTAGELSESPATEGNING Således vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse den 20. februar Ove Sundberg / J. Brandt I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Hørsholm, den 20. august Ove Sundberg / J. Brandt Indført i dagbogen for retten i Hørsholm den 5. september Akt.skab V nr Lyst på matr. nr. 3a Vallerød by, Hørsholm. Den i 13 nævnte byplan er samtidig hermed slettet f.s.v. ang. matr. nr. 3a Vallerød by, Hørsholm.

11

12

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere