Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen"

Transkript

1 Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp er, at ansøger: 1. har lovligt ophold i Danmark og 2. har været udsat for en social begivenhed og 3. ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie og 4. står til rådighed for arbejdsmarkedet Ad 1. Lovligt ophold i Danmark For at få kontanthjælp skal personen opholde sig lovligt i Danmark. Personer, der opholder sig i udlandet, kan kun bevare retten til kontanthjælp, hvis opholdet skyldes nødvendig lægebehandling, besøg hos alvorlig syg nært pårørende, samværsudøvelse eller afholdelse af aktiveringsfri periode (som pr. 1. april 2012 afløses af ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere, hvis lovforslaget vedtages). Jægergården Værkmestergade Aarhus C Sagsnummer: M1/2010/ Sagsbehandler: Birgitte Täck Telefon: Telefon direkte: Telefax: EU/EØS statsborgere har lovligt ophold i Danmark. Hvis de f.eks. har arbejdstagerstatus. Arbejdstagerstatus opnås ved arbejde af en vis varighed (vejledende tidsgrænse er 10 uger) efterfulgt af uforskyldt ledighed. EU/EØS statsborger med arbejdstagerstatus har ret til kontanthjælp, hvis de tilmelder sig jobcenteret som arbejdssøgende, og de øvrige betingelser for kontanthjælp er opfyldt. Nordiske statsborgere har lovligt ophold i Danmark. Hvis de på ansøgningstidspunktet har en forudgående tilknytning til Danmark (f.eks. i forbindelse med arbejde, samliv eller ægteskab). De kan få kontanthjælp, hvis de tilmelder sig jobcenteret som arbejdssøgende, og de øvrige betingelser for kontanthjælp er opfyldt. Side 1 af 5

2 Udlændinge fra 3. lande med opholdstilladelse har lovligt ophold i Danmark. De kan få kontanthjælp, hvis de tilmelder sig jobcenteret som arbejdssøgende, og de øvrige betingelser for kontanthjælp er opfyldt. Det forudsætter, at opholdstilladelsen ikke er betinget af, at den herboende forsørger dem. Turister har lovligt ophold i Danmark, men er ikke berettiget til kontanthjælp, da de forventes at kunne klare sig selv. Førstegangsarbejdssøgende EU-borgere har lovligt ophold i Danmark, men skal forsørge sig selv, mens de søger arbejde. Ad 2. Social begivenhed En social begivenhed forudsætter, at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold og forudsætter, at disse ændringer har bevirket, at pågældende ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. De ændringer, der kan begrunde hjælp, skal være udefra kommende ændringer, som både kan være forudsete og uforudsete. En social begivenhed kan være (ej udtømmende): Sygdom Arbejdsløshed Samlivsophævelse eller dødsfald Ophør af studium før tid Barselsorlov, hvis der ikke er ret til barselsdagpenge, løn eller dobbelt SU-klip Varetægtsfængsling/strafafsoning for ægtefælle/samlever Svigtende lønudbetalinger Sæsonarbejde En social begivenhed er ikke (ej udtømmende): Ægteskab er ikke i sig selv en social begivenhed Fødsel er ikke i sig selv en social begivenhed Familiesammenføring er ikke i sig selv en social begivenhed, medmindre den familiesammenførte, på grund af flytningen til ægtefællen i Danmark, må opgive sit forsørgelsesgrundlag i hjemlandet. Den familiesammenførte kan også aflede en social begivenhed fra ægtefællen (f.eks., hvis ægtefællen bliver arbejdsløs og ikke længere kan forsørge den familiesammenførte) Side 2 af 5

3 Overgang til efterløn eller orlov til børnepasning er ikke en social begivenhed, da den ikke afskærer personerne fra at skaffe det fornødne, da de selv har valgt en ordning, hvor der ikke stilles krav om, at de skal udnytte deres arbejdsmuligheder Det at påbegynde et studium er ikke en social begivenhed Ad 3. Ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie For at få hjælp er det ligeledes en betingelse, at ændringen (den sociale begivenhed) medfører, at den pågældende afskæres fra at skaffe det nødvendige til at kunne forsørge sig selv eller sin familie, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Det er en konsekvens af, at hjælpen er subsidiær i forhold til andre private og offentlige forsørgelsesmuligheder. Indtægter Da kontanthjælp er subsidiær i forhold til andre indtægtsmuligheder, skal alle indtægter (bortset fra et timefradrag på ca. 15 kr.), som udgangspunkt fratrækkes i den udmålte kontanthjælp. Følgende indtægter fratrækkes dog ikke: invaliditetsydelse, transportgodtgørelse, valgvederlag, legater, børns indtægter, værdien af kost under hospitalsindlæggelse, og indtægter fra erstatninger for tab af erhvervsevne. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt. Det betyder, at begge ægtefællers indtægter skal fradrages i hjælpen. Formue Det er hovedreglen, at personer, der har formue, ikke kan få kontanthjælp. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Dette er en følge af, at loven skal fungere som det underste økonomiske sikkerhedsnet. Formue er f.eks. penge, herunder overskydende skat og værdier, som hurtigt kan omsættes til penge (aktier, obligationer, kapitalpensioner, kostbart indbo, lotterigevinster, biler, sommerhuse, friværdi m.m.). Der ses dog altid bort fra formue på kr. for enlige og kr. for et par. Herudover ses der bort fra formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå nødvendig boligstandard, og formue der bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervsmuligheder eller uddannelsesmuligheder samt erstatning for tab af erhvervsevne. Ad 4. Står til rådighed for arbejdsmarkedet Det en betingelse for at modtage kontanthjælp, at personen og en eventuel ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at de Side 3 af 5

4 aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder f.eks. ved at deltage i beskæftigelsesfremmende tilbud. Satser for kontanthjælp Fyldt 25 år, forsørger børn i hjemmet Fyldt 25, andre Under 25 år, udeboende Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg Under 25 år, hjemmeboende Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg Under 25 år, forsørger børn i hjemmet Under 25 år psykisk syg, udeboende Under 25 år, psykisk syg, hjemmeboende, bidragspligt Under 25 år, gravid Under 25 år, med bidragspligt maks kr. pr. mdr kr. pr. mdr kr. pr. mdr. 998 kr. pr. mdr kr. pr. mdr kr. pr. mdr. 399 kr. pr. mdr kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Fastlæggelse af kontanthjælpssatsen for personer under 25 år Kontanthjælp til unge under 25 år ydes med en særlig unge-sats for henholdsvis hjemmeboende og udeboende. I visse tilfælde kan personer under 25 år få hjælp efter reglerne for over 25-årige. Dette gælder, når den unge: forsørger egne børn i hjemmet har en dokumenteret psykisk lidelse*, og har forsørgelsespligt overfor ikke hjemmeboende børn (taksten over 25 år forsørger ) har en dokumenteret psykisk lidelse*, og ikke bor hos en eller begge forældre (taksten over 25 år ikke-forsørger ) er gravid udover 12. uge (taksten over 25 år ikke-forsørger ) *Den psykiske lidelse skal være diagnosticeret som: skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype. Unge med bidragspligt Unge, der er berettiget til "unge-satsen", og som har forsørgelsespligt over for et barn, som de ikke forsørger i hjemmet, men som de betaler underholdsbidrag til, eller hvor bidraget ved hjælpens udbetaling er Side 4 af 5

5 forskudsvis udlagt, er berettiget til et tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog maksimalt normalbidraget. Tillægget udbetales for hvert barn, den unge er bidragsforpligtet overfor. Hjælpen inkl. tillæg kan dog højst udgøre, hvad der svarer til taksten for over 25-årige med forsørgelsespligt. Unge nedsættelse og behovsbestemt tillæg Ungesatsen nedsættes, når den unge har modtaget kontanthjælp i 6 måneder, efter at den unge er påbegyndt et tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven. Ungesatsen nedsættes til SU-niveau. Til unge under 25 år, der ikke vil være i stand til: at tage en SU-berettigende ungdomsuddannelse, hvor revalidering ikke kan antages at bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode, og som ikke vil være i stand til at påtage sig et arbejde, kan der ydes et behovsbestemt tillæg på op til forskellen mellem SUniveau og den hidtidige ungesats. Alle tre betingelser skal være til stede, for at der kan udbetales tillæg. Den personkreds, der er berettiget til tillæg, er svage unge, herunder navnlig sent udviklede unge, som ikke evner at tage en SUberettigende ungdomsuddannelse, og derfor ikke kan få SU og eventuelt supplere indtægten herfra med arbejde. Desuden er det en betingelse, at revalidering kun på længere sigt kan antages at bringe den unge i ordinær beskæftigelse. Persongruppen er således snævrere end unge, som har problemer ud over ledighed. Side 5 af 5

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

07.03.2013. 1 KY-kontanthjælpsydelse

07.03.2013. 1 KY-kontanthjælpsydelse 1 KY-kontanthjælpsydelse... 3 1.1 Forsørgelseshjælpssansøgning... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Kontanthjælpsbeslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Kontanthjælpsbevilling... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere