ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) HØRSHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM"

Transkript

1 ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn, pålægger undertegnede ejer af ejendommen følgende af Karlebo Sogneråd godkendte servitutter, som skal respekteres af nuværende og fremtidige ejer af ejendommene samt parceller udstykket herfra. 1. Område. De i nærværende deklarationen fastsatte bestemmelser har gyldighed inden for det på vedhæftede kortbilag indrammede område, der omfatter en del af ejendomme, matr. Nr.1 b Jellerødgård Karlebo Sogn, alt således som vist på vedhæftede deklarationsplan. 2. Bestemmelse om påtaleret m.m. Påtaleret ifølge nærværende deklaration har alene Karlebo Sogneråd. Sognerådet er bemyndiget til at indrømme mindre betydende lempelser fra bestemmelserne. 3. Udstykning. Udstykningen af parcellerne skal foretages efter de på kortbilaget angivne retningslinier. I deklarationens området udlægges areal til veje, stier og vendepladser samt legepladser eller lignende med den på deklarationsplanen viste beliggenhed. 4. Grundenes benyttelse. Inden for deklarationsområdet må kun opføres åben og lav boligbebyggelse med tilhørende udhuse og garager. a. Bebyggelsens omfang På hver parcel må kun opføres en fritliggende beboelsesbygning og en garagebygning, Beboelsesbygningen må kun indeholde en lejlighed. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,2 beregnet på basis af nettogrundarealet + et for alle parceller glædende fast tillægsareal på 100m 2.

2 - 2 - I udnyttelsesgraden medregnes ikke indtil 35m 2 garage og udhusrum. Brutto tag arealet ekskl. Garage og udhusrum må ikke være mindre end 85m 2. Ingen form for bebyggelse må opføres ej heller midlertidigt før beboelsesbygningen opføres. Sommerhuse må ingensinde opføres. Ubebyggede arealer af parcellerne skal anlægges og vedligeholdes som have. Finder Sognerådet, at et areal henligger i skæmmende eller uordentlig stand, kan der stilles krav om foranstaltninger, der bringer dette til ophør. b. Bebyggelsens placering. Beboelsesbygningen må kun placeres på parcellens nordlige eller østlige del, og hovedsaglig således at bebyggelsens hovedretning er enten parallel med eller vinkelret på adgangsvej. Beboelsesbygningen skal placeres mindst 5.00m fra vejskel og 2.5m fra naboskel herunder skel mod sti. Garage eller carport kan placeres nærmere naboskel efter reglerne i landsbyggeloven. Afstand fra garageport til adgangsvej skal dog være mindst 6m. Der må kun etableres een overkørsel i maximalt 3m s bredde til hver parcel og der skal på grunden være indrettet holdeplads for mindst 2 personbiler. Al parkering af last- og omnibus- flytte-, rute- eller fragtbiler samt varebiler der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller udfor parcellerne med undtagelse af almindelig af eller pålæsning. Parkering af campingvogne udfor parcellerne er ikke tilladt og på parcellerne kun tilladt, når fornøden afskærmning af parkeringsarealet forelægges, således at campingvognen ikke er synbar fra veje eller naboejendomme. Beboelsesuset skal placeres således at stuegulvkvoten er højst 30cm over koten på det af Sognerådet fastlagte niveauplan. c. Terrænregulering. Terrænregulering må kun foretages i nødvendigt omfang og ikke nærmere naboskel end 0,5m og med maximalt anlæg 1:1½. d. Bebyggelsens udformning. Ingen bygning må opføres med mere end 1 etage, og udnyttet tagetage er ikke tilladt. Bygninger må kun med Sognerådets tilladelse udføres med kælder. Tagehældningen skal være mellem 15 og 25. Garagebygningen og eventuelt udhusrum skal udføres i de samme

3 - 3 - materialer og konstruktioner som beboelsesbygningen. Dog skal helt fladt tag og mørkebehandlede trækkonstruktioner kunne anvendes. Udhusrum skal sammenbygges med garage- eller beboelsesbygningen. e. Bebyggelsens anvendelse. På ejendommen må der ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted, indrettes oplagsplads eller lignende. Der må ikke drives nogen art af virksomhed, som ved røg, støj, rystelse eller ved sit udseende eller på anden måde efter Sognerådets skøn kan være til gene for de omboende. Det skal dog være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter Sognerådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelseslejlighed forandres, eller kvarterets præg af boligområde brydes. Sognerådets skal godkende udseende og placering af enhver form for skiltning. Intet skilt må være mere end 40cm lang og 25cm bredt. Lysende eller belyst skiltning kan ikke forventes godkendt. Det skal ikke på ejendommen være tilladt at holde husdyr i erhvervsmæssigt øjemed eller husdyr, som efter Sognerådets skøn kan være til gene for de omboende. f. Byggetilladelse. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse forelægges Sognerådet tegninger m.v. i overensstemmelse med de i Kommunens bygningsvedtægt herom til enhver tid fastsatte bestemmelser. Byggetilladelse vil ikke kunne forventes givet, før området er forsynet med tekniske anlæg 1 det omfang og i en standard, som kan godkendes af Sognerådet. 5. Grundejerforening. Alle ejere af grunde inden for deklarationsområdet er pligtige at være medlemmer af en af Karlebo Kommune godkendt grundejerforening, hvis stedlige område fastsættes af Kommunen, således at foreningens område ikke blot kan omfatte hele deklarationsområdet eller en del af dette, men også grunde uden for det af nærværende deklaration omfattede område. Pligten til medlemskab gælder dog ikke Karlebo Kommune som ejer af arealer til offentlige formål. Grundejerforeningen skal påtage sig alle de under en sådan forening normalt hørende fælles opgaver. Det påhviler grundejer-

4 - 4 - foreningen at vedtage de for denne nødvendige love, der dog vil være at godkende.af Karlebo Sogneråd. Eventuelle ændringer i foreningens love skal ligeledes godkendes af Sognerådet. Grundejerforeningen er pligtig til (når som helst den nuværende ejer måtte ønske dette) at tage skøde på de udlagt veje, stier samt pladser og fællesarealer, der ved udstykningen skal udskilles i matriklen som særskilte matrikelnumre. Overdragelsen skal i øvrigt ske vederlagsfrit, dog at eventuelle udstykningsomkostninger og overdragelsesomkostninger skal afholdes af grundejerforeningen. Denne bestemmelse gælder kun i det omfang, arealerne ikke overtages af det offentlige. Eventuel erstatning i forbindelse med det offentlige overtagelse skal komme parcel ejerne til gode. 6. Anlæg af veje, stier og fællesarealer. Anlæg af de i 3 omtalte fællesarealer, veje, stier, adgangspladser m.m. betragtes som at fælles anliggende, hvortil alle grundejere inden for deklarationsområdet er bidragspligtige, jfr. nærmere nedenfor i 10. Anlægget skal ske i overensstemmelse mod Sognerådets krav og bestemmelser i Kommunens vejvedtægt, og efter et forud af Sognerådet godkendt projekt. Arbejdet skal fortrinsvis udføres som et samlet arbejde. Alle udgifter skal afholdes af grundejerne. 7. Vandforsyning. Etablering af hovedvandledninger og stikledninger for de udstykkede parcellers forsyning med drikkevand betragtes ligeledes som et fælles anliggende, hvortil alle grundejere inden for deklarationsområdet er bidragspligtige, jfr. nærmere nedenfor i 10. Arbejdet skal fortrinsvis udføres som et samlet arbejde og efter et forud af Sognerådet godkendt projekt. Alle udgifterne afholdes af grundejerne. Når vandforsyning er etableret, er grundejerne pligtige at aftage deres vandforbrug fra et offentlige vandværk med deraf følgende rettigheder og forpligtelser. Vandværket har til enhver tid ret til adgang til de på grunden anbragte vandledninger og stophaner samt ret til de fornødne reparationer og fornyelser, jfr. De til enhver tid gældende vedtægter for vandværket. 8. El-forsyning og vejbelysning. Etablering af el-forsyning og vejbelysning betragtes ligeledes som et fælles anliggende, hvortil alle grundejere inden for

5 - 5 - deklarationsområdet er bidragspligtige, jfr. nærmere nedenfor i 10. Arbejdet skal fortrinsvis udføres som et samlet arbejde og efter et forud af Sognerådet godkendt projekt. Alle udgifter afholdes af grundejerne. Elværkets repræsentanter har ret til adgang til de på grunden anbragte installationer m.m. 9. Kloakering. Hovedkloak udføres ved kommunal foranstaltning. Grundejerne er pligtige at deltage i udgifterne i overensstemmelse med de af en landvæsenskommission fastsatte bestemmelser. Etablering af detailkloak betragtes som et fælles anliggende, hvortil alle grundejere indenfor deklarationsområdet er bidragspligtige, jfr. nærmere nedenfor i 10. Arbejdet skal fortrinsvis udføres som at samlet arbejde og efter et forud af Sognerådet godkendt projekt. Alle udgifter afholdes af grundejerne. 10. Modningsarbejdernes gennemførelse og finansiering. De i 6,7,8 og 9 stk. 2, omhandlede modningsarbejder udføres ved foranstaltning af den i 5 omhend1ede grundejerforening, hvis bestyrelse med bindende virkning og solidarisk hæftelse for et forholdsmæssigt maximalt beløb skal være bemyndiget til at træffe aftaler om udførelse af modningsarbejderne og disses gennemførelse, eventuelt i samarbejde med andre lodsejere inden for det område, der er omfattet af kommunens dispositionsplan, samt optage de til dækning af udgifterne nødvendige lån og træffe aftale om disses afvikling. Bestyrelsen er således også bemyndiget til at opkræve bidrag hos de enkelte grundejere til dækning af udgifterne el1er til afvikling af lånene. Sognerådet kan, hvor forholdene gør det påkrævet, fastsætte tidsfrister, inden hvilke de fælles byggemodningsarbejder skal være udført. 11. Fordeling af udgifterne. De i foranstående paragraf omhandlede modningsudgifter skal i princippet fordeles med lige store ande1e for hver udstykket parcel, uanset størrelse og beliggenhed.

6 Vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer. Det påhviler grundejerforeningen af drage omsorg for vedligeholdelse af de udlagte veje, stier og fællesarealer i det omfang, der ikke opnås aftale med Karlebo Kommune om dennes overtagelse af vedligeholdelsesp1igten med eller uden opkrævning af bidrag hos grundejerne. Udgifterne til vedligeholdelse påhviler grundejerne og fremdeles med lige store anparter for hver udstykket parcel på samme måde som ovenfor i 11 anført vedrørende fordelingen af anlægsudgift, med mindre Sognerådet træffer anden bestemmelse, herunder om bidragspligt for lodsejere udenfor deklarationsområdet, 1igesom Sognerådet vil kunne træffe bestemmelse om, at grundejerne skal deltage i vedligeholdelsen af veje, stier og fæl1esarealer beliggende uden for deklarationsområdet. Vandforsyningsledninger vedligeholdes af det offentlige vandværk efter de til enhver tid gældende vedtægter for vandværket. Det påhviler grundejerforeningen at træffe aftale om vedligeholdelse af vejbelysningen, fortrinsvis med NESA. Grundejerforeningen vil ligeledes kunne træffe aftale om fordelingen af udgifterne i princippet efter samme retningslinier som foran angivet. 13. Færdselsrest m.m. De på kortbilaget viste veje, pladser og stier skal være tilgængelige for offentlighedens færden. De udlagte veje, pladser og stier tjener som adgangsveje for de parceller, som udstykkes fra denne deklarationsområde, samt for stamparcellen og senere herfra udstykkede parceller. 14 Hegn. Alle hegn skal imod vej og sti udføres som levende hegn og være af den bred bladede stedsegrønne Liguster ved navn Stovienz. Disse hegn skal plantes mindst 0,3m indenfor skel og senest ½ år efter adgangsvejens anlæg. Hegnsplantningen må støttes af trådhegn, der i så fald ikke må have større højde end 1,20m. Etablering af hegnene påhviler den på det pågældende tidspunkt værende ejer af parcellen og vedligeholdelse af hegn påhviler grundejerne efter hegnslovens almindelige regler og i øvrigt med Sognerådet som påtaleberettiget efter reglerne i 4, a, stk. 7.

7 Særlige bestemmelser. Grundejerne er pligtige at tåle de i forbindelse med modningsarbejdernes gennemførelse forbundne ulemper, herunder terrænregulering i forbindelse med vejanlæg, opgravninger, skråninger, opsætning af lysmaster m.v., uden i den anledning af have krav på erstatning. Såfremt grundejerne eller grundejerforeningen efter sognerådets skøn ikke opfylder de grundejerne eller foreningen i nærværende deklaration eller de til enhver tid godkendte love for foreningen pålagte forpligtelser, er Sognerådet berettiget til for grundejernes regning at foranledige de pågældende forpligtelser opfyldt. 16. Pantesikkerhed. Til sikkerhed for opfyldelsen af de økonomiske forpligtelser, der følger af ovennævnte 6 om anlæg af veje, stier og fællesarealer, 7 om vandforsyning, 8 om el-forsyning og vejbelysning, 9, stk. 2 om detailkloakering, indrømmes der herved den i 5 omhandlede grundejerforening en 1. prioritets panteret; stor kr ,00 (skriver attentusinde kroner) i hver udstykket villaparcel. Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til at overdrage eller transportere denne panteret til långivende pengeinstitut til sikkerhed for lån optaget til finansiering af udgifterne, ligesom bestyre1sen er bemyndiget til at meddele kvitterings- og moderationspåtegninger. Når udgifterne er afholdt ved anlægenes udførelse og lånene tilbagebetalt, skal panteretten nedsættes til kr. 1000,00 (skriver eettusinde kroner) i hver villaparcel til sikkerhed for grundejerforeningens økonomiske forpligtelser med hensyn til vedligeholdelsen af veje, stier og fællesarealer og i øvrigt til sikkerhed for de forpligtelser, der til enhver tid lovligt måtte påhvile foreningen, ligesom panteretten skal tjene til sikkerhed for grundejerforeningskontingentet. Panteretten ska1 herefter respektere lån af offentlige midler,

8 - 8 - kredit- eller hypotekforeningslån, restkreditlån eller sparekasselån med eller uden forsikrings- eller kommunegaranti. Panteretten skal tillige tjene Karlebo Sogneråd til sikkerhed for Sognerådets økonomiske forpligtelser, for så vidt Sognerådet i medfør af foranstående 6, 7, 8 og 9 stk. 2, måtte pådrage sig nogen økonomisk forpligtigelse, ligesom panteretten skal tjene Karlebo Sogneråd til sikkerhed for ethvert tab, der måtte opstå for kommunen i forbindelse med en eventuel kommunegaranti for lån optaget til finansiering af modningsarbejderne. Karlebo Sogneråd skal have ret til at gøre panteretten direkte gældende overfor de enkelte grundejere, og forud for grundejerforeningen, uanset hvad den pågældende grundejer på det pågældende tidspunkt måtte skylde til foreningen. 17 Tinglysning. Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende forud for al pantegæld på de i deklarationens indledning nævnte områder. Endvidere begæres deklarationen tinglyst pantestiftende i overensstemmelse med bestemme1serne i 16. Med hensyn til de ejendommen påhvi1ende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. A11e udgifter ved stempling og tinglysning af nærværende deklaration, herunder senere påtegninger om nedsættelse af panteretten, påhviler grundejerne. Ullerød, den 3. dec (sign.) Hviid Nielsen Under henvisning til lov nr. 246 af Vides intet at erindre mod tinglysning af nærværende deklaration. Karlebo kommunes bygningsmyndighed, den 29. nov K. Carsten Pedersen (sign.) / Knud R. Jepsen (sign.)

9 - 9 - Landbrugsministeriet har under 26. nov approberet udstykningen af 54 parceller af matr. nr. 1 b Jellerødgaard, hvorved matr. nrene 1 rv, 1 rx, 1 ry, 1 ræ, 1 rø, 1 sa, 1 sb, 1 sc, 1 sd, 1 se,1 sf, 1 sg, 1 sh, 1 si, 1 sk, 1 sl, 1 sm, 1 sn, 1 so, 1 sp, 1 sq, 1 sr, 1 ss, 1 st, 1 su, 1 sv, 1 sx, 1 sy, 1 sz, 1 sæ, 1 sø, 1 ta, 1 tb, 1 tc, 1 td, 1 te, 1 tf, 1 tg, 1 th, 1 ti, 1 tk, 1 tl, 1 tm, 1 tn, 1 to, 1 tp, 1 tq, 1 tr, 1 ts, 1 tt, 1 tu, 1 tv og 1 tx Jellerødgaard er fremkommet. Deklarationen vedrører disse matr. nre., og matrikelbetegnelsen er påført deklarationskortbilaget. Med hensyn til de pante stiftende bestemmelser i dokumentet ønskes disse tinglyst på hver af de nyudstykkede matr. nr. 1 rv, 1 rx, 1 ry, 1 rz, 1 ræ, 1 rø, 1 sa, 1 sb, 1 sc, 1 sd, 1 se, 1 sf, 1 sg, 1 sh, 1 si, 1 sk, 1 sl, 1 sm, 1 sn, 1 so, 1 sp, 1 sq, 1 sr, 1 ss, 1 st, 1 su, 1 sv, 1 sx, 1 sy, 1 sz, 1 sæ, 1 sø, 1 ta, 1 tb, 1 tc, 1 td, 1 te, 1 tf, 1 tg, 1 th, 1 ti, 1 tk, 1 tl, 1 tm, 1 tn, 1 to, 1 tp, 1 tq, 1 tr, 1 ts, 1 tt, 1 tu, 1 tv, og 1 tx Jellerødgaard, medens dokumentet for resten af arealet ønskes tinglyst servitutstiftende og ved en senere fremsendelse (og i behørig efterstemplet stand umiddelbart efter ministeriets approbation af yderligere parceller indenfor deklarationsområdet) tinglyst pantstiftende for disse yderligere parcellers vedkommende. Hørsholm, d. 5. dec Sv. Asser Knudsen (sign.) Landinspektør. Tinglyst 6. dec. 1968

10

11

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 3 Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:

I,, I.' I :i- ~'7 Ml 111-16..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V =V,.  ',.  EG D E K L A R A T ION: ADVOKATFRMAET O. BONDO SVANE OSKAR BONDO SVANE. HØJESTERETSSAGFORER GREGERS BOECK. LANDSRETSSAGFØRER H. 1ØHRNG-ANDERSEN.H0JESTERETSSAGFOUER HELGE HASSEL. LANDSRETSSAGFØRER FNN LLUJ". ADVOKAT TORBEN LYDOLPH.

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere