Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 112. Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune Organisationsændring på Voksen- handicapområdet Fremtidig organisering af Mad-og måltidsservice Forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2.runde Helhedsplan09 - justering af vision og mål Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 17 Punkter på lukket møde: 119. Fremtidig org.af Mad-og måltidsservice- indretning af køkken i eksisterende bygning Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune / Jane Hvas Beslutningstema Med udgangen af 2008 udløber hensigtserklæringen på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne skal i 2008 beslutte, hvad der eventuelt skal erstatte hensigtserklæringerne. Der er udarbejdet forslag til Visionspapir for social- og specialundervisningsområdet. Børne-Kulturudvalget deltager under punktets behandling. Sagsbeskrivelse Der er jf. udvalgenes tidligere godkendelse af tids- og handleplan udarbejdet forslag til fælles Visionspapirer for social- og specialundervisningsområdet : Visionen for Jammerbugt Kommunes indsats inden for social- og specialundervisningsområdet forankres i kommunens overordnede værdigrundlag: Vi sætter borgerne i centrum Vi har fokus på opgaven Vi er én virksomhed Vi udvikler Jammerbugt Kommune Vi har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og samarbejde Det betyder at vi i Jammerbugt Kommune arbejder efter principper eller kvalitetskriterier for en god opgaveløsning. Følgende principper fremhæver vi som centrale i vores tilgang opgaveløsningen inden for social- og specialundervisningsområdet: Nærhedsprincippet såvel geografisk som i forhold til fagpersoner, familien og det professionelle netværk. En kritisk vurdering af, om den måde vi løser en opgave på i eget regi er kvalitativt i orden er det forsvarligt, at vi påtager os opgaven? Vi arbejder helhedsorienteret for at skabe sammenhæng for klient, borger og bruger.

4 Social- og Sundhedsudvalget 4 Vores iværksatte initiativer er ud fra et mindst muligt indgribende princip. Tidlig indsats for at foregribe en eskalerende problemudvikling. Forebyggelse er bedre end behandling og indgriben. En økonomisk vurdering af om den iværksatte indsats kunne have været anderledes Bruger-, borger- og klientinddragelse som et centralt element i opgaveløsningen. Den gode løsning findes i samspil med den opgaveløsningen angår. I den praktiske opgaveløsning arbejder vi i Jammerbugt Kommune således med en grundlæggende tilgang, der anerkender de mennesker, som opgaveløsningen rettes mod som værende omdrejningspunktet for den gode opgaveløsning. De fagpersoner, som er tættest på barnet, den unge, den voksne og familien ses som de vigtigste professionelle der sammen med klienten, borgeren eller brugeren finder den gode løsning, der kan medvirke til det gode liv for alle mennesker i Jammerbugt kommune. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Ældreråd og Handicapråd skal høres. Indstilling Socialdirektør og Børne-kulturdirektør indstilller, at Social- og Sundhedsudvalget og Børne-Kulturudvalget drøfter forslaget med henblik på anbefaling af godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Bilag: Bilag til forslag til Vis.papir - Km.s værdigrundlag Visionspapir - Revideret af BKU/SU d. 30. september 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Forslag til visionspapir blev drøftet. Visionspapiret blev med mindre redaktionelle rettelser godkendt og sendes herefter i høring.

5 Social- og Sundhedsudvalget 5 Det reviderede visionspapir vedlægges som bilag Tilbage til toppen

6 Social- og Sundhedsudvalget Organisationsændring på Voksenhandicapområdet / Jane Hvas Beslutningstema I forbindelse med prioriteringspuljen til budget 2009 er beskrevet et forslag om ændring af organiseringen af voksen- og handicapområdet herunder en reduktion af antallet af plejeområder fra 7 til 3. I forbindelse med fase 2 anbefalingerne fra marts 2006 var der to forslag. Det ene var en integreret ordning med 7 områder og sygeplejerskerne fordelt i områderne. Det andet en ikke integreret ordning med tre områder og 13 selvstændige plejehjem. Den model, som blev besluttet blev en kombination med integreret ordning med 7 områder og separat organisering af sygeplejerskerne. Sagsfremstilling I forbindelse med dannelsen af Jammerbugt Kommune blev besluttet følgende organisering på Voksen- og handicapområdet: Beskrivelse af eksisterende organisation: Voksen- og handicapchefen har det overordnede ansvar for afdelingen. Tre ledere har direkte reference: 1. lederen af psykiatrien, som omfatter bo- og støttetilbud til både borgere med psykiatriske problemstillinger samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede. 2. lederen af Kommunens Mad- og Måltidsservice samt 3. leverandørchefen. Derudover er der p.t. stabe, som varetager uddannelse på SOSU-området samt administrative opgaver. Til Leverandørchefen refererer syv områdeledere, lederen af sygeplejerskerne samt en service- og pedelgruppe. I de syv områder løses de af Myndighedsafdelingen visiterede opgaver ved hjælp af en BUM-model. Sygeplejerskegruppen er særskilt organiseret og er ikke en integreret del af personalegrupperne i de syv områder. Endelig er der servicegruppen, som også har en daglig leder og som dels varetager viceværtsfunktioner på nogle institutioner og dels har opgaven med udkørsel af hjælpemidler. Med reference til områdelederne er der i alt ca. 30 gruppeledere (dvs. assisterende områdeledere, planlæggere og gruppeledere). Gruppelederne har ansvar for tilrettelæggelse af opgaverne. Det må konstateres, at der er

7 Social- og Sundhedsudvalget 7 stor forskel i indhold af ansvar for personaleledelse og ledelseskompetence. Fordelene ved organisering, som lå tæt op af den, som der havde været i kommunerne forud for sammenlægningen: Begrundelse var en forventning om, at den mindst mulige ændring af organisationen ville gøre overgangen lettere, når der samtidig skulle harmoniseres på serviceniveauet og implementeres omsorgssystem og anvendes mobil kommunikation. Ved stort set ikke at ændre på ledelsessammensætningen kunne samtidig tilbydes stort set uændrede ansættelsesforhold til ledergruppen. Der har efterfølgende vist sig en række ulemper ved netop den organisering: Antallet af ledelseslag fra Voksen- og handicapchefen til social- og sundhedshjælperen er i alt fire lag. Det er medvirkende til unødvendigt lange forretningsgange og risiko for informationstab, hvilket der er oplevet eksempler på. Modellen er økonomisk dyr, fordi den er et udslag af, at der i forbindelse med sammenlægningen skulle tilbydes job til alle. Bevarelse af stort set uændret geografisk opdeling og ledelse har resulteret i, at der er sket fastlåsning i gamle rutiner og kulturer. Bevarelse af den gamle geografi har medført en grad af isolation i områderne, som har været en barriere i samarbejdet og den fleksible udnyttelse af ressourcer og udveksling af erfaringer. Der gives fra hjælpergrupperne udtryk for, at man savner den faglige sparring og supervision fra sygeplejerskerne i det daglige arbejde en problematik, som ikke kan løses ved hjælp at konkrete kursustilbud. Der har været givet udtryk for faglig stagnation fordi afstanden til sygeplejerskerne er blevet øget, og man har mistet supervisionen i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Forslag til ny organisering: Beskrivelse af forslag til ny organisering: Voksen- og handicapchefen har det overordnede ansvar for afdelingen. De fem ledere har direkte reference til Voksen- og handicapchefen, dvs. leder af Psykiatrien, Leder af Mad- og Måltidsservice og de tre områdeledere i ældreområdet. Organiseringen bliver således flad. Hvert af de tre områder vil blive organiseret med et antal plejecentre og udegrupper. Områderne vil blive etableret med faglige miljøer, som skal indeholde løsning af hjemmepleje og sygepleje som en fleksibel helhedsløsning. I hvert område vil der være gruppeledere, som skal varetage ledelsesmæssige opgaver i forhold til en personalegruppe på omkring medarbejdere. Der skal ske en harmonisering af indholdet i disse stillinger, herunder beskrivelse af forventninger, indhold og kompetence. Der er erfaring for, at medarbejdergrupper i den beskrevne størrelse er mest

8 Social- og Sundhedsudvalget 8 hensigtsmæssige. Dette både i forhold til oplevelse af nærværende ledelse og arbejdstilrettelæggelse. Sygeplejerskerne tilknyttes de tre områder under ledelse af områdelederen m.h.p. størst mulig integrering af faggrupperne på ældreområdet og højnelse af det faglige niveau. Herved imødekommes behovet for faglig supervision hos den enkelte medarbejder, samtidig med, at der gives mulighed for fleksibelt tilrettelagt undervisning i forbindelse med konkrete opgaver. Servicegruppen forventes organiseret på linie med hjemmehjælpsgrupperne med reference til den ene områdeleder. MED-strukturen skal jf. aftalen herom tilpasses den ændrede organisering. De tre områder udfører de af Myndighedsafdelingen visiterede opgaver i henhold til BUM-model. Der sker ikke ændringer i organiseringen af Psykiatrien og Mad- og Måltidsservice. Fordele ved ny organisering - afskaffelse af et ledelseslag i ældreområdet - mere direkte ledelse og kommunikation - uddelegering af visse ledelsesmæssige opgaver eks. MUS-samtaler - reduktion af driftsudgifterne til ældreområdet - bedre mulighed for harmonisering af kvalitetsstandarder og heraf afledt serviceniveau - bedre udnyttelse af kompetencer i afdelingen og indenfor områderne Ulemper ved ny organisering - færre ledere - der skal i en overgangsperiode investeres ressourcer til implementering af ny organisering Det foreslås, at den nye organisation træder i kraft d. 1. januar 2009 Der påtænkes en ansættelsesprocedure med nedsættelse af et ansættelsesudvalg og opslag blandt berørte ledere. Proceduren igangsættes umiddelbart efter vedtagelse. Høring Forslagene til budget 2009 har været i høring fra d. 1. september 2008 til d. 15. september Samtlige modtagne høringssvar udsendes på særskilt punkt på udvalgets dagsorden 23. september Økonomiske konsekvenser Der er i forslaget lagt op til en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2009 og 3 mio. kr. i overslagsårene. Ved konkret efterberegning vil den opnåelige besparelse udgøre kr. pr. år. Gennemslag af besparelsen afhænger af tidspunktet for vedtagelse, da det vil være nødvendigt at gennemføre en række opsigelser med opsigelsesvarsler der er tale om en

9 Social- og Sundhedsudvalget 9 ledelsesmæssig reduktion på i alt 6 personer. Indstilling Socialdirektøren indstiller, - at ældreområdet organiseres i 3 områder indeholdende pleje og sygepleje, - at sygeplejefagligt ansvar besluttes, når ny sammensætning af ledelsen er fastlagt - at besparelser i 2009 med kr og i 2010 med kr indarbejdes i respektive budgetter og efterfølgende overslagsår - og at ny organisering af ældreområdet træder i kraft pr. 1. januar Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til d. 30. september 2008 Afbud Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Et flertal af udvalget indstiller at, der skal arbejdes på en organisering i et færre antal områder end der findes pt. Sonia Luther, Henry Kronborg og Helle Bak Andreasen anbefaler som indstillet, idet de kommende områdeledere gives frihed til den videre organisering af områderne, idet opgaverne forventes løst i henhold til kvalitetsstandarderne. Tilbage til toppen

10 Social- og Sundhedsudvalget Fremtidig organisering af Mad-og måltidsservice Beslutningstema Opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning 19.juni 2008 vedrørende fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. juni 2008 Social- og Sundhedsudvalgets indstilling til fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice: a. b. c. d. at den fremtidige madproduktion i Jammerbugt Kommune er en kølevakuumproduktion at maden leveres daglig og varm på plejehjem og centre at maden leveres x 2 ugentligt til hjemmeboende at der udarbejdes en implementeringsplan for overgangen fra den nuværende produktion til kølevakuum samt deraf følgende omstilling til køkkenerne at der (fortsat) kan produceres mad på plejehjem- og centre inden for den samme økonomiske ramme og på betingelse af overholdelse af kvalitetsstandarden at der udarbejdes plan for bygningsrenovering og mulige finansieringsmodeller for en eller flere af nedenstående modeller med henblik på politisk behandling i september 2008: Nybyggeri Indretning af køkkener i allerede eksisterende bygningsmasse Gennemførelse af køkkenrenovering jf. rapport fra BDO Får beskrevet en tidsplan samt hvad det koster at få udfærdiget udbud herunder udgifterne til eventuel konsulenthjælp i forbindelse med udarbejdelse og sikring af udbudsmateriale samt udgifter til gennemførelse af udbud. Der er siden mødet arbejdet videre med ovennævnte beslutning: a. Nybyggeri: Behov : ca m² inkl. køle-frost og lagerrum samt personalefaciliteter. Placering 1. Der er rettet henvendelse til Fællessekretariatet vedrørende byggegrunde. Der er indtil videre kommet tilbagemelding om Vangen i Brovst. Der er ingen kommunale grunde i Aabybro.

11 Social- og Sundhedsudvalget Erhvervschefen anbefaler industrigrund i Pandrup. 3. Infrastrukturmæssigt er Aabybro bedst ( bedste busforbindelse), men industrikvarteret i Pandrup er også udmærket. Finansiering 1. Jammerbugt Kommune kan vælge at finansiere nybygningen selv (fig. 1,1). Til sammenligning er Århus Kommune i gang med et nyt køkken på m² til en m² på ca kr. inkl. grund og inventar. køkkenet skal producere middagsmad svarende til ca.1 million måltider pr.år til hjemmeboende pensionister og til plejecentre. M²- prisen kan bruges som en rettesnor, men da det er et forholdsvis stort byggeri er det ikke sikkert, at prisen kan holde på samme niveau i Jammerbugt Kommune, hvor behovet er mindre. Det nye køkken i Jammerbugt Kommune skal også producere andet end middagsmåltider. 2. Det nye køkken bygges af en privat entreprenør, der på forhånd har indgået en lejeaftale på 8-10 år med Jammerbugt Kommune (fig.1,2) Køkkenet kan lejes med eller uden inventar. Hvis inventaret ikke indgår kan kommunen enten lease eller købe inventaret. Inventaret vil under alle omstændigheder blive tilpasset de krav, der stilles fra kommunens side. b. Indretning af køkken i allerede eksisterende bygningsmasse. Fremgår af dagsorden til lukket møde. c. Gennemførelse af køkkenrenovering jf. rapport fra BDO (fig.2,5) Der er ikke arbejdet videre med denne mulighed. Det er umiddelbart en dyr løsning, og det er ikke afklaret, hvilken del af ombygningsudgiften, der skal ligge hos udlejer (Region Nordjylland). Problemet er, at Jammerbugt Kommune kan komme til at betale for bygningsforbedringer, som jo ikke kan tages med den dag lejemålet ophører. Det vurderes også, at det kan være vanskeligt at finde interesserede private investorer. d. Beskrivelse af tidsplan samt udgift til udbud herunder udgift til evt. konsulenthjælp i forbindelse med udarbejdelse og sikring af udbudsmateriale samt udgifter til gennemførelse af udbud. Der er indhentet oplysninger fra Ikast-Brande Kommune (ca

12 Social- og Sundhedsudvalget 12 indbyggere) vedrørende udbud. Tidsplan: processen fra beslutning blev taget og til afslutning af sagen gik min. 8 måneder. Udgift: konsulentbistand til processen: ca kr. Retsgrundlag Lov om social service og lov om frit valg. Økonomi og finansiering Der er udfærdiget overslag på forskellige muligheder for finansering ved nybyggeri (fig.1) og ved etablering af køkken i eksisterende bygningsmasse( se lukket dagsorden) Fig.1 Overslag over økonomi ved nybyggeri af hovedkøkken * Investering Afskrivning og forrentning** Jammerbugt Kommune bygger selv Jammerbugt Kommune lejer af privat Årlig omkostning 1. år til frit valg Årlig udgift til budget *** * Beregningerne er lavet under forudsætning af, at der ikke anvendes medproducerende køkkener. ** Afskrivning på bygninger 30 år, afskrivning på inventar 15 år, forrentning 4,5% *** Huslejen er beregnet som 1. års afskrivning og forrentning +10% Øvrige bemærkninger Der vil udover udgifter i fig. 1 være en skønnet udgift på 1,78 millioner kr. til biler, alternativt en årlig leasingudgift på kr. Dette beløb er indregnet i rapporten fra BDO, og er dermed indregnet i den årlige skønnede kørselsudgift. Høring/borger- og brugerinvolvering Det vurderes at Ældreråd og Handicapråd ikke skal høres, da det vedrører den fysiske placering af hovedkøkkenet og ikke produktionsform m.m. Der har endnu ikke været høring i MED-udvalget for Mad- og måltidsservice på grund af den korte tidsfrist. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til den fysiske placering af hovedkøkkenet. Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til d. 30. september 2008

13 Social- og Sundhedsudvalget 13 Afbud Bilag: Bilag : Notat til fremtidig organisering af Mad & Måltidsservice Social- og Sundhedsudvalget, den Socialudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med placering af køkkenet, herunder konkret beregning af priser på døgnkost. Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2.runde / Jane Hvas Beslutningstema Der skal tages stilling til den indstilling til fordeling af 2. runde af 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde som Frivillighusets bestyrelse har lavet. Sagsfremstilling Som det er udvalget bekendt har det i en årrække været lovpligtigt, at kommunerne skal uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Fra Folketingets side har der været øremærket midler netop til denne indsats med henblik en styrkelse af området. Budgettet for 2008 er på kr. I første runde blev der uddelt ,16 kr. til i alt 74 forskellige foreninger. Det betyder således, at der er til rest til denne uddeling ,84 kr. Der er indkommet 75 ansøgninger. Definition : Frivilligt socialt arbejde er defineret som en aktivitet eller indsats, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget velfærd eller omsorg eller på at løse velfærdsmæssige problemer indenfor det sociale og sundhedsmæssige område d.v.s. det område, der er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken. Forudsætninger : En frivillig social organisation, forening, gruppe der støttes, skal have sit primære virke i Jammerbugt Kommune. Indsatsen udføres af lyst, og ikke af økonomisk, retlig eller anden form for tvang. Indsatsen udføres til gavn for andre end familie og venner og har et socialt, humanitært og / eller sundhedsfremmende sigte. Støtten bør ikke begrænses til et fåtal af organisationer. Etableringstilskud: Nyetablerede førstegangssøgende foreninger, grupper og organisationer, der er blevet godkendt, får et etableringstilskud på maks kr. Der aflægges et kortfattet regnskab over de bevilgede midler Huslejetilskud: Kommunen stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for foreningerne der kan søges lokaletilskud via Folkeoplysningsudvalget. I ekstraordinære tilfælde kan der søges huslejetilskud efter 18. Aktivitetstilskud:

15 Social- og Sundhedsudvalget 15 Der er to årlige ansøgningsrunder i april kvartal og i oktober kvartal. For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende i ansøgningen redegøre for : den aktivitet, der søges midler til hvilke målgrupper, man henvender sig til hvor mange personer, aktiviteten retter sig imod Aktiviteter, der retter sig mod borgere med særlige behov støttes. I ansøgningen beskrives som nævnt aktiviteten og der vedlægges et budget. Efterfølgende aflægges et kortfattet regnskab over anvendelsen af de bevilgede midler. Bestyrelsen ønsker også i 2008 at prioritere frivillige sociale aktiviteter, der er tværgående indenfor området børn, unge og familier. Indsatsen ligger herudover indenfor følgende områder: ældre tokulturelle sygdom og fysisk / psykisk handicap selvhjælp misbrug og lignende I 2007 puljen og 1. runde i 2008 har Social- og sundhedsudvalget fastsat, at som fast tilskud skulle der tildeles følgende beløb : Besøgsvennetjenester kr ,- årligt Plejecentrenes Vennekredse : kr ,- årligt. Pensionistforeninger under 100 medlemmer kr ,- til én udflugt årligt Søndag caf eer kr ,- årligt Nørkleklubber kr ,- årligt Bilag med oversigt over de indkomne 18 ansøgninger med Frivillighusets bestyrelsens indstilling fremsendes sammen med dagsordenen. Retsgrundlag Lov om Social service 18 Økonomiske forudsætninger Der er i budgettet for 2008 afsat kr. til 18. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling : Sundhedschefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter Bestyrelsens indstilling med henblik på godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget den

16 Social- og Sundhedsudvalget 16 Udsat til d. 30. september 2008 Afbud Bilag: Bilag - 2. runde forslag til fordeling af 18 Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget godkendte med enkelte korrektioner indstillingen vedr. fordeling af 18-midler. Der blev truffet principbeslutning vedr. udmøntning af 5000 kr. pr. år til landsorganisationers lokale, sociale arbejde. I henhold til to konkrete ansøgninger indbydes ansøger til dialog / vejledende møde. Tilbage til toppen

17 Social- og Sundhedsudvalget Helhedsplan09 - justering af vision og mål / Noël Mignon Beslutningstema I forbindelse med høringsprocessen omkring helhedsplanen er der indkommet en lang række ideer og ønsker. Udvalget bedes tage stilling til, om de input der er kommet giver anledning til justering af de eksisterende visioner og mål. Sagsbeskrivelse I foråret blev der i afholdt en række borgermøder omkring Helhedsplanen, hvor der kom en række forslag. Efterfølgende er der også indkommet en række skriftlige forslag. Der er p.t. ca. kommet ca. 600 forslag. Forvaltningen har efterfølgende fordelt forslagene på kommunens 18 politikområder, hvoraf fire hører under Socialudvalget. Det drejer sig om: Politikområde 3. Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Politikområde 6. Socialområdet Politikområde 7. Voksen- og handicapområdet Politikområde 8. Sundhed Næste fase i helhedsplanen er, at udvalgene vurderer, om de fremkomne forslag giver anledning til at ændre i de visioner og politikker, der er vedtaget for de enkelte politikområder, og generelt at benytte anledningen til at vurdere, om visioner og mål skal justeres. Herunder er der en oversigt over de forslag, som retter sig direkte til at af politikområderne under Social- og sundhedsudvalget: Politikområde Forslag 3 Der skal tænkes fitnessområder sundhed 6 Behandlerhus ved siden af Rådhuset i Aabybro 7 Naturområder, bør også indrettes så der er adgang for handicappede 7 Handicapvenlige stier i landskab 8 Skabe god adgang direkte fra by til natur og rekreative anlæg 8 Der skal være fokus på f.eks. sundhed Udover de her nævnte forslag er der en del forslag, som indirekte retter sig mod specielt sundhedsområdet. Her er det specielt stier der fylder, og det handler både om gang-, cykel- og ridestier. Forvaltningen vil her foreslå, at der når helhedsplanen er vedtaget, tages fat på at udarbejde en samlet plan

18 Social- og Sundhedsudvalget 18 for stier i kommunen. Retsgrundlag Lov om planlægning Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt en række borgermøder, og der har været og er stadig åbent for at indsende forslag via kommunens hjemmeside. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at udvalget drøfter visioner og mål for de enkelte politikområder, og vurderer om der skal foretages tilpasninger, og at udvalget aftaler, hvordan visioner og mål skal fremlægges på de kommende borgermøder. Bilag: Politikområde 3: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 6: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 7: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 8: Visioner og målsætninger 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget ønsker på målsætning vedr. sundhed indarbejdet konkrete formuleringer vedr. tilgængelighed for handicappede. Udvalget drøftede de forslag, som vedrører udvalgets område. Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra udvalgets medlemmer / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra udvalgets medlemmer Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde. Afbud Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Ingen punkter Tilbage til toppen

20 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Forvaltningen / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra Forvaltningen Sagsbeskrivelse Budgetopfølgning ultimo august 2008 bilag vedhæftes. Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde. Afbud Bilag: Bilag- Budgetopfølgning ultimo august 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Ingen punkter Tilbage til toppen

21 Social- og Sundhedsudvalget 21 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Notat. Teknologien vinder mere og mere indpas i ældreområdet - hvilket betyder hurtig tilpasning af både ressourcer og kompetencer.

Notat. Teknologien vinder mere og mere indpas i ældreområdet - hvilket betyder hurtig tilpasning af både ressourcer og kompetencer. Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 9. februar 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Organisering af hjemmeplejen

Organisering af hjemmeplejen 27-09-2007 Organisering af hjemmeplejen I dette notat beskrives et forslag til organiseringen af hjemmeplejen. Notatet er bygget op omkring følgende struktur: Sagsnr. 2007-73207 Dokumentnr. 2007-348830

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Brugerpårørenderådene

Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Brugerpårørenderådene ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde 30. april 2007 kl. 9.30 på Kildevang - Gøl MØDEDATO: 30. april 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Punkt nr. 158...2

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere