Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 112. Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune Organisationsændring på Voksen- handicapområdet Fremtidig organisering af Mad-og måltidsservice Forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2.runde Helhedsplan09 - justering af vision og mål Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 17 Punkter på lukket møde: 119. Fremtidig org.af Mad-og måltidsservice- indretning af køkken i eksisterende bygning Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune / Jane Hvas Beslutningstema Med udgangen af 2008 udløber hensigtserklæringen på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne skal i 2008 beslutte, hvad der eventuelt skal erstatte hensigtserklæringerne. Der er udarbejdet forslag til Visionspapir for social- og specialundervisningsområdet. Børne-Kulturudvalget deltager under punktets behandling. Sagsbeskrivelse Der er jf. udvalgenes tidligere godkendelse af tids- og handleplan udarbejdet forslag til fælles Visionspapirer for social- og specialundervisningsområdet : Visionen for Jammerbugt Kommunes indsats inden for social- og specialundervisningsområdet forankres i kommunens overordnede værdigrundlag: Vi sætter borgerne i centrum Vi har fokus på opgaven Vi er én virksomhed Vi udvikler Jammerbugt Kommune Vi har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og samarbejde Det betyder at vi i Jammerbugt Kommune arbejder efter principper eller kvalitetskriterier for en god opgaveløsning. Følgende principper fremhæver vi som centrale i vores tilgang opgaveløsningen inden for social- og specialundervisningsområdet: Nærhedsprincippet såvel geografisk som i forhold til fagpersoner, familien og det professionelle netværk. En kritisk vurdering af, om den måde vi løser en opgave på i eget regi er kvalitativt i orden er det forsvarligt, at vi påtager os opgaven? Vi arbejder helhedsorienteret for at skabe sammenhæng for klient, borger og bruger.

4 Social- og Sundhedsudvalget 4 Vores iværksatte initiativer er ud fra et mindst muligt indgribende princip. Tidlig indsats for at foregribe en eskalerende problemudvikling. Forebyggelse er bedre end behandling og indgriben. En økonomisk vurdering af om den iværksatte indsats kunne have været anderledes Bruger-, borger- og klientinddragelse som et centralt element i opgaveløsningen. Den gode løsning findes i samspil med den opgaveløsningen angår. I den praktiske opgaveløsning arbejder vi i Jammerbugt Kommune således med en grundlæggende tilgang, der anerkender de mennesker, som opgaveløsningen rettes mod som værende omdrejningspunktet for den gode opgaveløsning. De fagpersoner, som er tættest på barnet, den unge, den voksne og familien ses som de vigtigste professionelle der sammen med klienten, borgeren eller brugeren finder den gode løsning, der kan medvirke til det gode liv for alle mennesker i Jammerbugt kommune. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Ældreråd og Handicapråd skal høres. Indstilling Socialdirektør og Børne-kulturdirektør indstilller, at Social- og Sundhedsudvalget og Børne-Kulturudvalget drøfter forslaget med henblik på anbefaling af godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Bilag: Bilag til forslag til Vis.papir - Km.s værdigrundlag Visionspapir - Revideret af BKU/SU d. 30. september 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Forslag til visionspapir blev drøftet. Visionspapiret blev med mindre redaktionelle rettelser godkendt og sendes herefter i høring.

5 Social- og Sundhedsudvalget 5 Det reviderede visionspapir vedlægges som bilag Tilbage til toppen

6 Social- og Sundhedsudvalget Organisationsændring på Voksenhandicapområdet / Jane Hvas Beslutningstema I forbindelse med prioriteringspuljen til budget 2009 er beskrevet et forslag om ændring af organiseringen af voksen- og handicapområdet herunder en reduktion af antallet af plejeområder fra 7 til 3. I forbindelse med fase 2 anbefalingerne fra marts 2006 var der to forslag. Det ene var en integreret ordning med 7 områder og sygeplejerskerne fordelt i områderne. Det andet en ikke integreret ordning med tre områder og 13 selvstændige plejehjem. Den model, som blev besluttet blev en kombination med integreret ordning med 7 områder og separat organisering af sygeplejerskerne. Sagsfremstilling I forbindelse med dannelsen af Jammerbugt Kommune blev besluttet følgende organisering på Voksen- og handicapområdet: Beskrivelse af eksisterende organisation: Voksen- og handicapchefen har det overordnede ansvar for afdelingen. Tre ledere har direkte reference: 1. lederen af psykiatrien, som omfatter bo- og støttetilbud til både borgere med psykiatriske problemstillinger samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede. 2. lederen af Kommunens Mad- og Måltidsservice samt 3. leverandørchefen. Derudover er der p.t. stabe, som varetager uddannelse på SOSU-området samt administrative opgaver. Til Leverandørchefen refererer syv områdeledere, lederen af sygeplejerskerne samt en service- og pedelgruppe. I de syv områder løses de af Myndighedsafdelingen visiterede opgaver ved hjælp af en BUM-model. Sygeplejerskegruppen er særskilt organiseret og er ikke en integreret del af personalegrupperne i de syv områder. Endelig er der servicegruppen, som også har en daglig leder og som dels varetager viceværtsfunktioner på nogle institutioner og dels har opgaven med udkørsel af hjælpemidler. Med reference til områdelederne er der i alt ca. 30 gruppeledere (dvs. assisterende områdeledere, planlæggere og gruppeledere). Gruppelederne har ansvar for tilrettelæggelse af opgaverne. Det må konstateres, at der er

7 Social- og Sundhedsudvalget 7 stor forskel i indhold af ansvar for personaleledelse og ledelseskompetence. Fordelene ved organisering, som lå tæt op af den, som der havde været i kommunerne forud for sammenlægningen: Begrundelse var en forventning om, at den mindst mulige ændring af organisationen ville gøre overgangen lettere, når der samtidig skulle harmoniseres på serviceniveauet og implementeres omsorgssystem og anvendes mobil kommunikation. Ved stort set ikke at ændre på ledelsessammensætningen kunne samtidig tilbydes stort set uændrede ansættelsesforhold til ledergruppen. Der har efterfølgende vist sig en række ulemper ved netop den organisering: Antallet af ledelseslag fra Voksen- og handicapchefen til social- og sundhedshjælperen er i alt fire lag. Det er medvirkende til unødvendigt lange forretningsgange og risiko for informationstab, hvilket der er oplevet eksempler på. Modellen er økonomisk dyr, fordi den er et udslag af, at der i forbindelse med sammenlægningen skulle tilbydes job til alle. Bevarelse af stort set uændret geografisk opdeling og ledelse har resulteret i, at der er sket fastlåsning i gamle rutiner og kulturer. Bevarelse af den gamle geografi har medført en grad af isolation i områderne, som har været en barriere i samarbejdet og den fleksible udnyttelse af ressourcer og udveksling af erfaringer. Der gives fra hjælpergrupperne udtryk for, at man savner den faglige sparring og supervision fra sygeplejerskerne i det daglige arbejde en problematik, som ikke kan løses ved hjælp at konkrete kursustilbud. Der har været givet udtryk for faglig stagnation fordi afstanden til sygeplejerskerne er blevet øget, og man har mistet supervisionen i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Forslag til ny organisering: Beskrivelse af forslag til ny organisering: Voksen- og handicapchefen har det overordnede ansvar for afdelingen. De fem ledere har direkte reference til Voksen- og handicapchefen, dvs. leder af Psykiatrien, Leder af Mad- og Måltidsservice og de tre områdeledere i ældreområdet. Organiseringen bliver således flad. Hvert af de tre områder vil blive organiseret med et antal plejecentre og udegrupper. Områderne vil blive etableret med faglige miljøer, som skal indeholde løsning af hjemmepleje og sygepleje som en fleksibel helhedsløsning. I hvert område vil der være gruppeledere, som skal varetage ledelsesmæssige opgaver i forhold til en personalegruppe på omkring medarbejdere. Der skal ske en harmonisering af indholdet i disse stillinger, herunder beskrivelse af forventninger, indhold og kompetence. Der er erfaring for, at medarbejdergrupper i den beskrevne størrelse er mest

8 Social- og Sundhedsudvalget 8 hensigtsmæssige. Dette både i forhold til oplevelse af nærværende ledelse og arbejdstilrettelæggelse. Sygeplejerskerne tilknyttes de tre områder under ledelse af områdelederen m.h.p. størst mulig integrering af faggrupperne på ældreområdet og højnelse af det faglige niveau. Herved imødekommes behovet for faglig supervision hos den enkelte medarbejder, samtidig med, at der gives mulighed for fleksibelt tilrettelagt undervisning i forbindelse med konkrete opgaver. Servicegruppen forventes organiseret på linie med hjemmehjælpsgrupperne med reference til den ene områdeleder. MED-strukturen skal jf. aftalen herom tilpasses den ændrede organisering. De tre områder udfører de af Myndighedsafdelingen visiterede opgaver i henhold til BUM-model. Der sker ikke ændringer i organiseringen af Psykiatrien og Mad- og Måltidsservice. Fordele ved ny organisering - afskaffelse af et ledelseslag i ældreområdet - mere direkte ledelse og kommunikation - uddelegering af visse ledelsesmæssige opgaver eks. MUS-samtaler - reduktion af driftsudgifterne til ældreområdet - bedre mulighed for harmonisering af kvalitetsstandarder og heraf afledt serviceniveau - bedre udnyttelse af kompetencer i afdelingen og indenfor områderne Ulemper ved ny organisering - færre ledere - der skal i en overgangsperiode investeres ressourcer til implementering af ny organisering Det foreslås, at den nye organisation træder i kraft d. 1. januar 2009 Der påtænkes en ansættelsesprocedure med nedsættelse af et ansættelsesudvalg og opslag blandt berørte ledere. Proceduren igangsættes umiddelbart efter vedtagelse. Høring Forslagene til budget 2009 har været i høring fra d. 1. september 2008 til d. 15. september Samtlige modtagne høringssvar udsendes på særskilt punkt på udvalgets dagsorden 23. september Økonomiske konsekvenser Der er i forslaget lagt op til en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2009 og 3 mio. kr. i overslagsårene. Ved konkret efterberegning vil den opnåelige besparelse udgøre kr. pr. år. Gennemslag af besparelsen afhænger af tidspunktet for vedtagelse, da det vil være nødvendigt at gennemføre en række opsigelser med opsigelsesvarsler der er tale om en

9 Social- og Sundhedsudvalget 9 ledelsesmæssig reduktion på i alt 6 personer. Indstilling Socialdirektøren indstiller, - at ældreområdet organiseres i 3 områder indeholdende pleje og sygepleje, - at sygeplejefagligt ansvar besluttes, når ny sammensætning af ledelsen er fastlagt - at besparelser i 2009 med kr og i 2010 med kr indarbejdes i respektive budgetter og efterfølgende overslagsår - og at ny organisering af ældreområdet træder i kraft pr. 1. januar Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til d. 30. september 2008 Afbud Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Et flertal af udvalget indstiller at, der skal arbejdes på en organisering i et færre antal områder end der findes pt. Sonia Luther, Henry Kronborg og Helle Bak Andreasen anbefaler som indstillet, idet de kommende områdeledere gives frihed til den videre organisering af områderne, idet opgaverne forventes løst i henhold til kvalitetsstandarderne. Tilbage til toppen

10 Social- og Sundhedsudvalget Fremtidig organisering af Mad-og måltidsservice Beslutningstema Opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning 19.juni 2008 vedrørende fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. juni 2008 Social- og Sundhedsudvalgets indstilling til fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice: a. b. c. d. at den fremtidige madproduktion i Jammerbugt Kommune er en kølevakuumproduktion at maden leveres daglig og varm på plejehjem og centre at maden leveres x 2 ugentligt til hjemmeboende at der udarbejdes en implementeringsplan for overgangen fra den nuværende produktion til kølevakuum samt deraf følgende omstilling til køkkenerne at der (fortsat) kan produceres mad på plejehjem- og centre inden for den samme økonomiske ramme og på betingelse af overholdelse af kvalitetsstandarden at der udarbejdes plan for bygningsrenovering og mulige finansieringsmodeller for en eller flere af nedenstående modeller med henblik på politisk behandling i september 2008: Nybyggeri Indretning af køkkener i allerede eksisterende bygningsmasse Gennemførelse af køkkenrenovering jf. rapport fra BDO Får beskrevet en tidsplan samt hvad det koster at få udfærdiget udbud herunder udgifterne til eventuel konsulenthjælp i forbindelse med udarbejdelse og sikring af udbudsmateriale samt udgifter til gennemførelse af udbud. Der er siden mødet arbejdet videre med ovennævnte beslutning: a. Nybyggeri: Behov : ca m² inkl. køle-frost og lagerrum samt personalefaciliteter. Placering 1. Der er rettet henvendelse til Fællessekretariatet vedrørende byggegrunde. Der er indtil videre kommet tilbagemelding om Vangen i Brovst. Der er ingen kommunale grunde i Aabybro.

11 Social- og Sundhedsudvalget Erhvervschefen anbefaler industrigrund i Pandrup. 3. Infrastrukturmæssigt er Aabybro bedst ( bedste busforbindelse), men industrikvarteret i Pandrup er også udmærket. Finansiering 1. Jammerbugt Kommune kan vælge at finansiere nybygningen selv (fig. 1,1). Til sammenligning er Århus Kommune i gang med et nyt køkken på m² til en m² på ca kr. inkl. grund og inventar. køkkenet skal producere middagsmad svarende til ca.1 million måltider pr.år til hjemmeboende pensionister og til plejecentre. M²- prisen kan bruges som en rettesnor, men da det er et forholdsvis stort byggeri er det ikke sikkert, at prisen kan holde på samme niveau i Jammerbugt Kommune, hvor behovet er mindre. Det nye køkken i Jammerbugt Kommune skal også producere andet end middagsmåltider. 2. Det nye køkken bygges af en privat entreprenør, der på forhånd har indgået en lejeaftale på 8-10 år med Jammerbugt Kommune (fig.1,2) Køkkenet kan lejes med eller uden inventar. Hvis inventaret ikke indgår kan kommunen enten lease eller købe inventaret. Inventaret vil under alle omstændigheder blive tilpasset de krav, der stilles fra kommunens side. b. Indretning af køkken i allerede eksisterende bygningsmasse. Fremgår af dagsorden til lukket møde. c. Gennemførelse af køkkenrenovering jf. rapport fra BDO (fig.2,5) Der er ikke arbejdet videre med denne mulighed. Det er umiddelbart en dyr løsning, og det er ikke afklaret, hvilken del af ombygningsudgiften, der skal ligge hos udlejer (Region Nordjylland). Problemet er, at Jammerbugt Kommune kan komme til at betale for bygningsforbedringer, som jo ikke kan tages med den dag lejemålet ophører. Det vurderes også, at det kan være vanskeligt at finde interesserede private investorer. d. Beskrivelse af tidsplan samt udgift til udbud herunder udgift til evt. konsulenthjælp i forbindelse med udarbejdelse og sikring af udbudsmateriale samt udgifter til gennemførelse af udbud. Der er indhentet oplysninger fra Ikast-Brande Kommune (ca

12 Social- og Sundhedsudvalget 12 indbyggere) vedrørende udbud. Tidsplan: processen fra beslutning blev taget og til afslutning af sagen gik min. 8 måneder. Udgift: konsulentbistand til processen: ca kr. Retsgrundlag Lov om social service og lov om frit valg. Økonomi og finansiering Der er udfærdiget overslag på forskellige muligheder for finansering ved nybyggeri (fig.1) og ved etablering af køkken i eksisterende bygningsmasse( se lukket dagsorden) Fig.1 Overslag over økonomi ved nybyggeri af hovedkøkken * Investering Afskrivning og forrentning** Jammerbugt Kommune bygger selv Jammerbugt Kommune lejer af privat Årlig omkostning 1. år til frit valg Årlig udgift til budget *** * Beregningerne er lavet under forudsætning af, at der ikke anvendes medproducerende køkkener. ** Afskrivning på bygninger 30 år, afskrivning på inventar 15 år, forrentning 4,5% *** Huslejen er beregnet som 1. års afskrivning og forrentning +10% Øvrige bemærkninger Der vil udover udgifter i fig. 1 være en skønnet udgift på 1,78 millioner kr. til biler, alternativt en årlig leasingudgift på kr. Dette beløb er indregnet i rapporten fra BDO, og er dermed indregnet i den årlige skønnede kørselsudgift. Høring/borger- og brugerinvolvering Det vurderes at Ældreråd og Handicapråd ikke skal høres, da det vedrører den fysiske placering af hovedkøkkenet og ikke produktionsform m.m. Der har endnu ikke været høring i MED-udvalget for Mad- og måltidsservice på grund af den korte tidsfrist. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til den fysiske placering af hovedkøkkenet. Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til d. 30. september 2008

13 Social- og Sundhedsudvalget 13 Afbud Bilag: Bilag : Notat til fremtidig organisering af Mad & Måltidsservice Social- og Sundhedsudvalget, den Socialudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med placering af køkkenet, herunder konkret beregning af priser på døgnkost. Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2.runde / Jane Hvas Beslutningstema Der skal tages stilling til den indstilling til fordeling af 2. runde af 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde som Frivillighusets bestyrelse har lavet. Sagsfremstilling Som det er udvalget bekendt har det i en årrække været lovpligtigt, at kommunerne skal uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Fra Folketingets side har der været øremærket midler netop til denne indsats med henblik en styrkelse af området. Budgettet for 2008 er på kr. I første runde blev der uddelt ,16 kr. til i alt 74 forskellige foreninger. Det betyder således, at der er til rest til denne uddeling ,84 kr. Der er indkommet 75 ansøgninger. Definition : Frivilligt socialt arbejde er defineret som en aktivitet eller indsats, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget velfærd eller omsorg eller på at løse velfærdsmæssige problemer indenfor det sociale og sundhedsmæssige område d.v.s. det område, der er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken. Forudsætninger : En frivillig social organisation, forening, gruppe der støttes, skal have sit primære virke i Jammerbugt Kommune. Indsatsen udføres af lyst, og ikke af økonomisk, retlig eller anden form for tvang. Indsatsen udføres til gavn for andre end familie og venner og har et socialt, humanitært og / eller sundhedsfremmende sigte. Støtten bør ikke begrænses til et fåtal af organisationer. Etableringstilskud: Nyetablerede førstegangssøgende foreninger, grupper og organisationer, der er blevet godkendt, får et etableringstilskud på maks kr. Der aflægges et kortfattet regnskab over de bevilgede midler Huslejetilskud: Kommunen stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for foreningerne der kan søges lokaletilskud via Folkeoplysningsudvalget. I ekstraordinære tilfælde kan der søges huslejetilskud efter 18. Aktivitetstilskud:

15 Social- og Sundhedsudvalget 15 Der er to årlige ansøgningsrunder i april kvartal og i oktober kvartal. For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende i ansøgningen redegøre for : den aktivitet, der søges midler til hvilke målgrupper, man henvender sig til hvor mange personer, aktiviteten retter sig imod Aktiviteter, der retter sig mod borgere med særlige behov støttes. I ansøgningen beskrives som nævnt aktiviteten og der vedlægges et budget. Efterfølgende aflægges et kortfattet regnskab over anvendelsen af de bevilgede midler. Bestyrelsen ønsker også i 2008 at prioritere frivillige sociale aktiviteter, der er tværgående indenfor området børn, unge og familier. Indsatsen ligger herudover indenfor følgende områder: ældre tokulturelle sygdom og fysisk / psykisk handicap selvhjælp misbrug og lignende I 2007 puljen og 1. runde i 2008 har Social- og sundhedsudvalget fastsat, at som fast tilskud skulle der tildeles følgende beløb : Besøgsvennetjenester kr ,- årligt Plejecentrenes Vennekredse : kr ,- årligt. Pensionistforeninger under 100 medlemmer kr ,- til én udflugt årligt Søndag caf eer kr ,- årligt Nørkleklubber kr ,- årligt Bilag med oversigt over de indkomne 18 ansøgninger med Frivillighusets bestyrelsens indstilling fremsendes sammen med dagsordenen. Retsgrundlag Lov om Social service 18 Økonomiske forudsætninger Der er i budgettet for 2008 afsat kr. til 18. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling : Sundhedschefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter Bestyrelsens indstilling med henblik på godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget den

16 Social- og Sundhedsudvalget 16 Udsat til d. 30. september 2008 Afbud Bilag: Bilag - 2. runde forslag til fordeling af 18 Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget godkendte med enkelte korrektioner indstillingen vedr. fordeling af 18-midler. Der blev truffet principbeslutning vedr. udmøntning af 5000 kr. pr. år til landsorganisationers lokale, sociale arbejde. I henhold til to konkrete ansøgninger indbydes ansøger til dialog / vejledende møde. Tilbage til toppen

17 Social- og Sundhedsudvalget Helhedsplan09 - justering af vision og mål / Noël Mignon Beslutningstema I forbindelse med høringsprocessen omkring helhedsplanen er der indkommet en lang række ideer og ønsker. Udvalget bedes tage stilling til, om de input der er kommet giver anledning til justering af de eksisterende visioner og mål. Sagsbeskrivelse I foråret blev der i afholdt en række borgermøder omkring Helhedsplanen, hvor der kom en række forslag. Efterfølgende er der også indkommet en række skriftlige forslag. Der er p.t. ca. kommet ca. 600 forslag. Forvaltningen har efterfølgende fordelt forslagene på kommunens 18 politikområder, hvoraf fire hører under Socialudvalget. Det drejer sig om: Politikområde 3. Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Politikområde 6. Socialområdet Politikområde 7. Voksen- og handicapområdet Politikområde 8. Sundhed Næste fase i helhedsplanen er, at udvalgene vurderer, om de fremkomne forslag giver anledning til at ændre i de visioner og politikker, der er vedtaget for de enkelte politikområder, og generelt at benytte anledningen til at vurdere, om visioner og mål skal justeres. Herunder er der en oversigt over de forslag, som retter sig direkte til at af politikområderne under Social- og sundhedsudvalget: Politikområde Forslag 3 Der skal tænkes fitnessområder sundhed 6 Behandlerhus ved siden af Rådhuset i Aabybro 7 Naturområder, bør også indrettes så der er adgang for handicappede 7 Handicapvenlige stier i landskab 8 Skabe god adgang direkte fra by til natur og rekreative anlæg 8 Der skal være fokus på f.eks. sundhed Udover de her nævnte forslag er der en del forslag, som indirekte retter sig mod specielt sundhedsområdet. Her er det specielt stier der fylder, og det handler både om gang-, cykel- og ridestier. Forvaltningen vil her foreslå, at der når helhedsplanen er vedtaget, tages fat på at udarbejde en samlet plan

18 Social- og Sundhedsudvalget 18 for stier i kommunen. Retsgrundlag Lov om planlægning Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt en række borgermøder, og der har været og er stadig åbent for at indsende forslag via kommunens hjemmeside. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at udvalget drøfter visioner og mål for de enkelte politikområder, og vurderer om der skal foretages tilpasninger, og at udvalget aftaler, hvordan visioner og mål skal fremlægges på de kommende borgermøder. Bilag: Politikområde 3: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 6: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 7: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 8: Visioner og målsætninger 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget ønsker på målsætning vedr. sundhed indarbejdet konkrete formuleringer vedr. tilgængelighed for handicappede. Udvalget drøftede de forslag, som vedrører udvalgets område. Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra udvalgets medlemmer / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra udvalgets medlemmer Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde. Afbud Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Ingen punkter Tilbage til toppen

20 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Forvaltningen / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra Forvaltningen Sagsbeskrivelse Budgetopfølgning ultimo august 2008 bilag vedhæftes. Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde. Afbud Bilag: Bilag- Budgetopfølgning ultimo august 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Ingen punkter Tilbage til toppen

21 Social- og Sundhedsudvalget 21 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 229. Tildelingskriterier 2013 for frivilligt socialt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 61. Fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice i Jammerbugt

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus,mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 93. Dialogmøde m. Ældreråd/Handicapråd 23.09.08 1 94. Budget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 kl. 17:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 9. Ansøgning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen Projektaftale Fremtidens medarbejder Fase 2 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) Version af projektaftalen 00.01.10.10-P20-11-13 Version 1: Indstilling til politisk behandling godkendelse november 2014.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Politikken på mad- og måltidsområdet indeholder aktiviteter med udgangspunktet i visionen og målsætningerne. Nedenstående overordnede forslag til aktiviteter uddybes

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.10.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 181. Tilsynsrapport fra Hune Plejecenter

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008.

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. Den 18. april 2007 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere