Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 112. Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune Organisationsændring på Voksen- handicapområdet Fremtidig organisering af Mad-og måltidsservice Forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2.runde Helhedsplan09 - justering af vision og mål Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 17 Punkter på lukket møde: 119. Fremtidig org.af Mad-og måltidsservice- indretning af køkken i eksisterende bygning Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune / Jane Hvas Beslutningstema Med udgangen af 2008 udløber hensigtserklæringen på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne skal i 2008 beslutte, hvad der eventuelt skal erstatte hensigtserklæringerne. Der er udarbejdet forslag til Visionspapir for social- og specialundervisningsområdet. Børne-Kulturudvalget deltager under punktets behandling. Sagsbeskrivelse Der er jf. udvalgenes tidligere godkendelse af tids- og handleplan udarbejdet forslag til fælles Visionspapirer for social- og specialundervisningsområdet : Visionen for Jammerbugt Kommunes indsats inden for social- og specialundervisningsområdet forankres i kommunens overordnede værdigrundlag: Vi sætter borgerne i centrum Vi har fokus på opgaven Vi er én virksomhed Vi udvikler Jammerbugt Kommune Vi har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og samarbejde Det betyder at vi i Jammerbugt Kommune arbejder efter principper eller kvalitetskriterier for en god opgaveløsning. Følgende principper fremhæver vi som centrale i vores tilgang opgaveløsningen inden for social- og specialundervisningsområdet: Nærhedsprincippet såvel geografisk som i forhold til fagpersoner, familien og det professionelle netværk. En kritisk vurdering af, om den måde vi løser en opgave på i eget regi er kvalitativt i orden er det forsvarligt, at vi påtager os opgaven? Vi arbejder helhedsorienteret for at skabe sammenhæng for klient, borger og bruger.

4 Social- og Sundhedsudvalget 4 Vores iværksatte initiativer er ud fra et mindst muligt indgribende princip. Tidlig indsats for at foregribe en eskalerende problemudvikling. Forebyggelse er bedre end behandling og indgriben. En økonomisk vurdering af om den iværksatte indsats kunne have været anderledes Bruger-, borger- og klientinddragelse som et centralt element i opgaveløsningen. Den gode løsning findes i samspil med den opgaveløsningen angår. I den praktiske opgaveløsning arbejder vi i Jammerbugt Kommune således med en grundlæggende tilgang, der anerkender de mennesker, som opgaveløsningen rettes mod som værende omdrejningspunktet for den gode opgaveløsning. De fagpersoner, som er tættest på barnet, den unge, den voksne og familien ses som de vigtigste professionelle der sammen med klienten, borgeren eller brugeren finder den gode løsning, der kan medvirke til det gode liv for alle mennesker i Jammerbugt kommune. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Ældreråd og Handicapråd skal høres. Indstilling Socialdirektør og Børne-kulturdirektør indstilller, at Social- og Sundhedsudvalget og Børne-Kulturudvalget drøfter forslaget med henblik på anbefaling af godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Bilag: Bilag til forslag til Vis.papir - Km.s værdigrundlag Visionspapir - Revideret af BKU/SU d. 30. september 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Forslag til visionspapir blev drøftet. Visionspapiret blev med mindre redaktionelle rettelser godkendt og sendes herefter i høring.

5 Social- og Sundhedsudvalget 5 Det reviderede visionspapir vedlægges som bilag Tilbage til toppen

6 Social- og Sundhedsudvalget Organisationsændring på Voksenhandicapområdet / Jane Hvas Beslutningstema I forbindelse med prioriteringspuljen til budget 2009 er beskrevet et forslag om ændring af organiseringen af voksen- og handicapområdet herunder en reduktion af antallet af plejeområder fra 7 til 3. I forbindelse med fase 2 anbefalingerne fra marts 2006 var der to forslag. Det ene var en integreret ordning med 7 områder og sygeplejerskerne fordelt i områderne. Det andet en ikke integreret ordning med tre områder og 13 selvstændige plejehjem. Den model, som blev besluttet blev en kombination med integreret ordning med 7 områder og separat organisering af sygeplejerskerne. Sagsfremstilling I forbindelse med dannelsen af Jammerbugt Kommune blev besluttet følgende organisering på Voksen- og handicapområdet: Beskrivelse af eksisterende organisation: Voksen- og handicapchefen har det overordnede ansvar for afdelingen. Tre ledere har direkte reference: 1. lederen af psykiatrien, som omfatter bo- og støttetilbud til både borgere med psykiatriske problemstillinger samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede. 2. lederen af Kommunens Mad- og Måltidsservice samt 3. leverandørchefen. Derudover er der p.t. stabe, som varetager uddannelse på SOSU-området samt administrative opgaver. Til Leverandørchefen refererer syv områdeledere, lederen af sygeplejerskerne samt en service- og pedelgruppe. I de syv områder løses de af Myndighedsafdelingen visiterede opgaver ved hjælp af en BUM-model. Sygeplejerskegruppen er særskilt organiseret og er ikke en integreret del af personalegrupperne i de syv områder. Endelig er der servicegruppen, som også har en daglig leder og som dels varetager viceværtsfunktioner på nogle institutioner og dels har opgaven med udkørsel af hjælpemidler. Med reference til områdelederne er der i alt ca. 30 gruppeledere (dvs. assisterende områdeledere, planlæggere og gruppeledere). Gruppelederne har ansvar for tilrettelæggelse af opgaverne. Det må konstateres, at der er

7 Social- og Sundhedsudvalget 7 stor forskel i indhold af ansvar for personaleledelse og ledelseskompetence. Fordelene ved organisering, som lå tæt op af den, som der havde været i kommunerne forud for sammenlægningen: Begrundelse var en forventning om, at den mindst mulige ændring af organisationen ville gøre overgangen lettere, når der samtidig skulle harmoniseres på serviceniveauet og implementeres omsorgssystem og anvendes mobil kommunikation. Ved stort set ikke at ændre på ledelsessammensætningen kunne samtidig tilbydes stort set uændrede ansættelsesforhold til ledergruppen. Der har efterfølgende vist sig en række ulemper ved netop den organisering: Antallet af ledelseslag fra Voksen- og handicapchefen til social- og sundhedshjælperen er i alt fire lag. Det er medvirkende til unødvendigt lange forretningsgange og risiko for informationstab, hvilket der er oplevet eksempler på. Modellen er økonomisk dyr, fordi den er et udslag af, at der i forbindelse med sammenlægningen skulle tilbydes job til alle. Bevarelse af stort set uændret geografisk opdeling og ledelse har resulteret i, at der er sket fastlåsning i gamle rutiner og kulturer. Bevarelse af den gamle geografi har medført en grad af isolation i områderne, som har været en barriere i samarbejdet og den fleksible udnyttelse af ressourcer og udveksling af erfaringer. Der gives fra hjælpergrupperne udtryk for, at man savner den faglige sparring og supervision fra sygeplejerskerne i det daglige arbejde en problematik, som ikke kan løses ved hjælp at konkrete kursustilbud. Der har været givet udtryk for faglig stagnation fordi afstanden til sygeplejerskerne er blevet øget, og man har mistet supervisionen i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Forslag til ny organisering: Beskrivelse af forslag til ny organisering: Voksen- og handicapchefen har det overordnede ansvar for afdelingen. De fem ledere har direkte reference til Voksen- og handicapchefen, dvs. leder af Psykiatrien, Leder af Mad- og Måltidsservice og de tre områdeledere i ældreområdet. Organiseringen bliver således flad. Hvert af de tre områder vil blive organiseret med et antal plejecentre og udegrupper. Områderne vil blive etableret med faglige miljøer, som skal indeholde løsning af hjemmepleje og sygepleje som en fleksibel helhedsløsning. I hvert område vil der være gruppeledere, som skal varetage ledelsesmæssige opgaver i forhold til en personalegruppe på omkring medarbejdere. Der skal ske en harmonisering af indholdet i disse stillinger, herunder beskrivelse af forventninger, indhold og kompetence. Der er erfaring for, at medarbejdergrupper i den beskrevne størrelse er mest

8 Social- og Sundhedsudvalget 8 hensigtsmæssige. Dette både i forhold til oplevelse af nærværende ledelse og arbejdstilrettelæggelse. Sygeplejerskerne tilknyttes de tre områder under ledelse af områdelederen m.h.p. størst mulig integrering af faggrupperne på ældreområdet og højnelse af det faglige niveau. Herved imødekommes behovet for faglig supervision hos den enkelte medarbejder, samtidig med, at der gives mulighed for fleksibelt tilrettelagt undervisning i forbindelse med konkrete opgaver. Servicegruppen forventes organiseret på linie med hjemmehjælpsgrupperne med reference til den ene områdeleder. MED-strukturen skal jf. aftalen herom tilpasses den ændrede organisering. De tre områder udfører de af Myndighedsafdelingen visiterede opgaver i henhold til BUM-model. Der sker ikke ændringer i organiseringen af Psykiatrien og Mad- og Måltidsservice. Fordele ved ny organisering - afskaffelse af et ledelseslag i ældreområdet - mere direkte ledelse og kommunikation - uddelegering af visse ledelsesmæssige opgaver eks. MUS-samtaler - reduktion af driftsudgifterne til ældreområdet - bedre mulighed for harmonisering af kvalitetsstandarder og heraf afledt serviceniveau - bedre udnyttelse af kompetencer i afdelingen og indenfor områderne Ulemper ved ny organisering - færre ledere - der skal i en overgangsperiode investeres ressourcer til implementering af ny organisering Det foreslås, at den nye organisation træder i kraft d. 1. januar 2009 Der påtænkes en ansættelsesprocedure med nedsættelse af et ansættelsesudvalg og opslag blandt berørte ledere. Proceduren igangsættes umiddelbart efter vedtagelse. Høring Forslagene til budget 2009 har været i høring fra d. 1. september 2008 til d. 15. september Samtlige modtagne høringssvar udsendes på særskilt punkt på udvalgets dagsorden 23. september Økonomiske konsekvenser Der er i forslaget lagt op til en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2009 og 3 mio. kr. i overslagsårene. Ved konkret efterberegning vil den opnåelige besparelse udgøre kr. pr. år. Gennemslag af besparelsen afhænger af tidspunktet for vedtagelse, da det vil være nødvendigt at gennemføre en række opsigelser med opsigelsesvarsler der er tale om en

9 Social- og Sundhedsudvalget 9 ledelsesmæssig reduktion på i alt 6 personer. Indstilling Socialdirektøren indstiller, - at ældreområdet organiseres i 3 områder indeholdende pleje og sygepleje, - at sygeplejefagligt ansvar besluttes, når ny sammensætning af ledelsen er fastlagt - at besparelser i 2009 med kr og i 2010 med kr indarbejdes i respektive budgetter og efterfølgende overslagsår - og at ny organisering af ældreområdet træder i kraft pr. 1. januar Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til d. 30. september 2008 Afbud Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Et flertal af udvalget indstiller at, der skal arbejdes på en organisering i et færre antal områder end der findes pt. Sonia Luther, Henry Kronborg og Helle Bak Andreasen anbefaler som indstillet, idet de kommende områdeledere gives frihed til den videre organisering af områderne, idet opgaverne forventes løst i henhold til kvalitetsstandarderne. Tilbage til toppen

10 Social- og Sundhedsudvalget Fremtidig organisering af Mad-og måltidsservice Beslutningstema Opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning 19.juni 2008 vedrørende fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. juni 2008 Social- og Sundhedsudvalgets indstilling til fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice: a. b. c. d. at den fremtidige madproduktion i Jammerbugt Kommune er en kølevakuumproduktion at maden leveres daglig og varm på plejehjem og centre at maden leveres x 2 ugentligt til hjemmeboende at der udarbejdes en implementeringsplan for overgangen fra den nuværende produktion til kølevakuum samt deraf følgende omstilling til køkkenerne at der (fortsat) kan produceres mad på plejehjem- og centre inden for den samme økonomiske ramme og på betingelse af overholdelse af kvalitetsstandarden at der udarbejdes plan for bygningsrenovering og mulige finansieringsmodeller for en eller flere af nedenstående modeller med henblik på politisk behandling i september 2008: Nybyggeri Indretning af køkkener i allerede eksisterende bygningsmasse Gennemførelse af køkkenrenovering jf. rapport fra BDO Får beskrevet en tidsplan samt hvad det koster at få udfærdiget udbud herunder udgifterne til eventuel konsulenthjælp i forbindelse med udarbejdelse og sikring af udbudsmateriale samt udgifter til gennemførelse af udbud. Der er siden mødet arbejdet videre med ovennævnte beslutning: a. Nybyggeri: Behov : ca m² inkl. køle-frost og lagerrum samt personalefaciliteter. Placering 1. Der er rettet henvendelse til Fællessekretariatet vedrørende byggegrunde. Der er indtil videre kommet tilbagemelding om Vangen i Brovst. Der er ingen kommunale grunde i Aabybro.

11 Social- og Sundhedsudvalget Erhvervschefen anbefaler industrigrund i Pandrup. 3. Infrastrukturmæssigt er Aabybro bedst ( bedste busforbindelse), men industrikvarteret i Pandrup er også udmærket. Finansiering 1. Jammerbugt Kommune kan vælge at finansiere nybygningen selv (fig. 1,1). Til sammenligning er Århus Kommune i gang med et nyt køkken på m² til en m² på ca kr. inkl. grund og inventar. køkkenet skal producere middagsmad svarende til ca.1 million måltider pr.år til hjemmeboende pensionister og til plejecentre. M²- prisen kan bruges som en rettesnor, men da det er et forholdsvis stort byggeri er det ikke sikkert, at prisen kan holde på samme niveau i Jammerbugt Kommune, hvor behovet er mindre. Det nye køkken i Jammerbugt Kommune skal også producere andet end middagsmåltider. 2. Det nye køkken bygges af en privat entreprenør, der på forhånd har indgået en lejeaftale på 8-10 år med Jammerbugt Kommune (fig.1,2) Køkkenet kan lejes med eller uden inventar. Hvis inventaret ikke indgår kan kommunen enten lease eller købe inventaret. Inventaret vil under alle omstændigheder blive tilpasset de krav, der stilles fra kommunens side. b. Indretning af køkken i allerede eksisterende bygningsmasse. Fremgår af dagsorden til lukket møde. c. Gennemførelse af køkkenrenovering jf. rapport fra BDO (fig.2,5) Der er ikke arbejdet videre med denne mulighed. Det er umiddelbart en dyr løsning, og det er ikke afklaret, hvilken del af ombygningsudgiften, der skal ligge hos udlejer (Region Nordjylland). Problemet er, at Jammerbugt Kommune kan komme til at betale for bygningsforbedringer, som jo ikke kan tages med den dag lejemålet ophører. Det vurderes også, at det kan være vanskeligt at finde interesserede private investorer. d. Beskrivelse af tidsplan samt udgift til udbud herunder udgift til evt. konsulenthjælp i forbindelse med udarbejdelse og sikring af udbudsmateriale samt udgifter til gennemførelse af udbud. Der er indhentet oplysninger fra Ikast-Brande Kommune (ca

12 Social- og Sundhedsudvalget 12 indbyggere) vedrørende udbud. Tidsplan: processen fra beslutning blev taget og til afslutning af sagen gik min. 8 måneder. Udgift: konsulentbistand til processen: ca kr. Retsgrundlag Lov om social service og lov om frit valg. Økonomi og finansiering Der er udfærdiget overslag på forskellige muligheder for finansering ved nybyggeri (fig.1) og ved etablering af køkken i eksisterende bygningsmasse( se lukket dagsorden) Fig.1 Overslag over økonomi ved nybyggeri af hovedkøkken * Investering Afskrivning og forrentning** Jammerbugt Kommune bygger selv Jammerbugt Kommune lejer af privat Årlig omkostning 1. år til frit valg Årlig udgift til budget *** * Beregningerne er lavet under forudsætning af, at der ikke anvendes medproducerende køkkener. ** Afskrivning på bygninger 30 år, afskrivning på inventar 15 år, forrentning 4,5% *** Huslejen er beregnet som 1. års afskrivning og forrentning +10% Øvrige bemærkninger Der vil udover udgifter i fig. 1 være en skønnet udgift på 1,78 millioner kr. til biler, alternativt en årlig leasingudgift på kr. Dette beløb er indregnet i rapporten fra BDO, og er dermed indregnet i den årlige skønnede kørselsudgift. Høring/borger- og brugerinvolvering Det vurderes at Ældreråd og Handicapråd ikke skal høres, da det vedrører den fysiske placering af hovedkøkkenet og ikke produktionsform m.m. Der har endnu ikke været høring i MED-udvalget for Mad- og måltidsservice på grund af den korte tidsfrist. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til den fysiske placering af hovedkøkkenet. Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til d. 30. september 2008

13 Social- og Sundhedsudvalget 13 Afbud Bilag: Bilag : Notat til fremtidig organisering af Mad & Måltidsservice Social- og Sundhedsudvalget, den Socialudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med placering af køkkenet, herunder konkret beregning af priser på døgnkost. Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2.runde / Jane Hvas Beslutningstema Der skal tages stilling til den indstilling til fordeling af 2. runde af 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde som Frivillighusets bestyrelse har lavet. Sagsfremstilling Som det er udvalget bekendt har det i en årrække været lovpligtigt, at kommunerne skal uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Fra Folketingets side har der været øremærket midler netop til denne indsats med henblik en styrkelse af området. Budgettet for 2008 er på kr. I første runde blev der uddelt ,16 kr. til i alt 74 forskellige foreninger. Det betyder således, at der er til rest til denne uddeling ,84 kr. Der er indkommet 75 ansøgninger. Definition : Frivilligt socialt arbejde er defineret som en aktivitet eller indsats, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget velfærd eller omsorg eller på at løse velfærdsmæssige problemer indenfor det sociale og sundhedsmæssige område d.v.s. det område, der er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken. Forudsætninger : En frivillig social organisation, forening, gruppe der støttes, skal have sit primære virke i Jammerbugt Kommune. Indsatsen udføres af lyst, og ikke af økonomisk, retlig eller anden form for tvang. Indsatsen udføres til gavn for andre end familie og venner og har et socialt, humanitært og / eller sundhedsfremmende sigte. Støtten bør ikke begrænses til et fåtal af organisationer. Etableringstilskud: Nyetablerede førstegangssøgende foreninger, grupper og organisationer, der er blevet godkendt, får et etableringstilskud på maks kr. Der aflægges et kortfattet regnskab over de bevilgede midler Huslejetilskud: Kommunen stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for foreningerne der kan søges lokaletilskud via Folkeoplysningsudvalget. I ekstraordinære tilfælde kan der søges huslejetilskud efter 18. Aktivitetstilskud:

15 Social- og Sundhedsudvalget 15 Der er to årlige ansøgningsrunder i april kvartal og i oktober kvartal. For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende i ansøgningen redegøre for : den aktivitet, der søges midler til hvilke målgrupper, man henvender sig til hvor mange personer, aktiviteten retter sig imod Aktiviteter, der retter sig mod borgere med særlige behov støttes. I ansøgningen beskrives som nævnt aktiviteten og der vedlægges et budget. Efterfølgende aflægges et kortfattet regnskab over anvendelsen af de bevilgede midler. Bestyrelsen ønsker også i 2008 at prioritere frivillige sociale aktiviteter, der er tværgående indenfor området børn, unge og familier. Indsatsen ligger herudover indenfor følgende områder: ældre tokulturelle sygdom og fysisk / psykisk handicap selvhjælp misbrug og lignende I 2007 puljen og 1. runde i 2008 har Social- og sundhedsudvalget fastsat, at som fast tilskud skulle der tildeles følgende beløb : Besøgsvennetjenester kr ,- årligt Plejecentrenes Vennekredse : kr ,- årligt. Pensionistforeninger under 100 medlemmer kr ,- til én udflugt årligt Søndag caf eer kr ,- årligt Nørkleklubber kr ,- årligt Bilag med oversigt over de indkomne 18 ansøgninger med Frivillighusets bestyrelsens indstilling fremsendes sammen med dagsordenen. Retsgrundlag Lov om Social service 18 Økonomiske forudsætninger Der er i budgettet for 2008 afsat kr. til 18. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling : Sundhedschefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter Bestyrelsens indstilling med henblik på godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget den

16 Social- og Sundhedsudvalget 16 Udsat til d. 30. september 2008 Afbud Bilag: Bilag - 2. runde forslag til fordeling af 18 Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget godkendte med enkelte korrektioner indstillingen vedr. fordeling af 18-midler. Der blev truffet principbeslutning vedr. udmøntning af 5000 kr. pr. år til landsorganisationers lokale, sociale arbejde. I henhold til to konkrete ansøgninger indbydes ansøger til dialog / vejledende møde. Tilbage til toppen

17 Social- og Sundhedsudvalget Helhedsplan09 - justering af vision og mål / Noël Mignon Beslutningstema I forbindelse med høringsprocessen omkring helhedsplanen er der indkommet en lang række ideer og ønsker. Udvalget bedes tage stilling til, om de input der er kommet giver anledning til justering af de eksisterende visioner og mål. Sagsbeskrivelse I foråret blev der i afholdt en række borgermøder omkring Helhedsplanen, hvor der kom en række forslag. Efterfølgende er der også indkommet en række skriftlige forslag. Der er p.t. ca. kommet ca. 600 forslag. Forvaltningen har efterfølgende fordelt forslagene på kommunens 18 politikområder, hvoraf fire hører under Socialudvalget. Det drejer sig om: Politikområde 3. Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Politikområde 6. Socialområdet Politikområde 7. Voksen- og handicapområdet Politikområde 8. Sundhed Næste fase i helhedsplanen er, at udvalgene vurderer, om de fremkomne forslag giver anledning til at ændre i de visioner og politikker, der er vedtaget for de enkelte politikområder, og generelt at benytte anledningen til at vurdere, om visioner og mål skal justeres. Herunder er der en oversigt over de forslag, som retter sig direkte til at af politikområderne under Social- og sundhedsudvalget: Politikområde Forslag 3 Der skal tænkes fitnessområder sundhed 6 Behandlerhus ved siden af Rådhuset i Aabybro 7 Naturområder, bør også indrettes så der er adgang for handicappede 7 Handicapvenlige stier i landskab 8 Skabe god adgang direkte fra by til natur og rekreative anlæg 8 Der skal være fokus på f.eks. sundhed Udover de her nævnte forslag er der en del forslag, som indirekte retter sig mod specielt sundhedsområdet. Her er det specielt stier der fylder, og det handler både om gang-, cykel- og ridestier. Forvaltningen vil her foreslå, at der når helhedsplanen er vedtaget, tages fat på at udarbejde en samlet plan

18 Social- og Sundhedsudvalget 18 for stier i kommunen. Retsgrundlag Lov om planlægning Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt en række borgermøder, og der har været og er stadig åbent for at indsende forslag via kommunens hjemmeside. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at udvalget drøfter visioner og mål for de enkelte politikområder, og vurderer om der skal foretages tilpasninger, og at udvalget aftaler, hvordan visioner og mål skal fremlægges på de kommende borgermøder. Bilag: Politikområde 3: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 6: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 7: Visioner og målsætninger 2008 Politikområde 8: Visioner og målsætninger 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Udvalget ønsker på målsætning vedr. sundhed indarbejdet konkrete formuleringer vedr. tilgængelighed for handicappede. Udvalget drøftede de forslag, som vedrører udvalgets område. Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra udvalgets medlemmer / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra udvalgets medlemmer Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde. Afbud Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Ingen punkter Tilbage til toppen

20 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Forvaltningen / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra Forvaltningen Sagsbeskrivelse Budgetopfølgning ultimo august 2008 bilag vedhæftes. Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde. Afbud Bilag: Bilag- Budgetopfølgning ultimo august 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Ingen punkter Tilbage til toppen

21 Social- og Sundhedsudvalget 21 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 07.08.2007 kl. 14:00 Toftehøj, Peter Løthsvej 3, Aabybro Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 07.08.2007 Punkter på åbent møde: 72. Bofællesskaber - program

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere