Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011"

Transkript

1 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011

2 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og formanden for beboerforeningen bidrager alle til et fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden. Det frivillige sociale arbejde er båret af samme ånd, blot rettes indsatsen her mod mennesker, der er sårbare. I den offentlige debat diskuterer vi ofte frivillighed under et. Men frivillige og den frivillige indsats er mangfoldig. Også i Ældre Sagen er der flere forskellige typer af frivillige: Social-humanitære frivillige, der laver frivilligt socialt arbejde som fx besøgsvenner, vågekoner og hjælpende hænder, hvor besøgsvenner, telefonstjerner og demensaflastere udgør hovedparten. Ældre- og sundhedspolitiske frivillige, der er fortalere for Ældre Sagens politiske mærkesager i kommunerne. Arrangementsfrivillige, der igangsætter og afholder Ældre Sagens ca medlemsarrangementer til gavn for ca deltagere. It-frivillige, der hjælper +60-årige med at komme i gang og blive bedre til it. Motionsfrivillige, der skaber motionstilbud til ikke-motionsvante og immobile. Foreningsfrivillige, der varetager foreningsarbejdet lokalt. Det er typisk formænd, kasserer, sekretærer og kontaktpersoner i lokalbestyrelser, koordinationsudvalg og distrikter. I Ældre Sagen er vi stolte af, at vi er over frivillige. Indsatsen svarer til mere end fuldtidsansatte og skaber hver dag glæde og livsmod hos andre mennesker. Vores opgave er at sikre vores mange frivillige de bedst mulige rammer for at forsætte og udvikle indsatsen. Denne frivilligpolitik er vores bud på, hvordan vi skaber endnu bedre rammer for et stærkt civilsamfund. På de næste sider har vi identificeret seks temaer, som er centrale for Ældre Sagens frivillige arbejde: 1. Vi skaber sociale relationer 2. Vi forebygger og fremmer sundhed 3. Vi påtager os et samfundsansvar 4. Vi sætter mennesket i centrum S / 2

3 5. Vi vil sikre mere offentlig støtte og bedre rammer 6. Vi kitter lokalsamfundet sammen Vi har formuleret 43 forslag til konkrete initiativer. Nogle er vi selv gået i gang med, men de fleste kræver, at vi samarbejder med andre frivilligforeninger, det offentlige og private virksomheder. Vi glæder os til at komme i gang. S / 3

4 1. Vi skaber sociale relationer Frivilligt socialt arbejde handler om mødet mellem den frivillige og brugeren, hvor begge er til stede uden anden dagsorden end at ville hinanden. Frivillige indgår ikke i relationen, fordi de modtager løn eller har en professionel forpligtelse, men fordi de har lyst til at gøre en forskel danskere over 65 år føler sig ufrivilligt alene. Mange føler sig isolerede, når de mister ægtefællen, venner og netværk. Også fysisk og psykisk svækkelse kan føre til ensomhed. Ensomhed er et alvorligt problem. Mænd, der mister deres koner, er i højere grad udsat, da det sociale netværk oftest har været kvindernes ansvar. Mænd har også en kedelig rekord. Ca. 1/3 af alle selvmord i Danmark begås af mænd på 60 år og derover. Nyere forskning fra USA og Sverige viser, at mangel på social kontakt er lige så skadelig for helbredet, som at ryge 20 cigaretter om dagen. Ensomhed kan forebygges blandt andet gennem en frivillig indsats. Ældre Sagens frivillige arbejde skaber fællesskaber mellem mennesker og rum, hvor det enkelte menneske kan udvikle sig. At være frivillig forebygger i sig selv ensomhed. Ældre Sagen mener, at ensomhed skal forebygges. Ingen skal være uønsket alene. Derfor skal endnu flere danskere have mulighed for at gøre en frivillig social indsats. Hovedparten af danskernes frivillige arbejde foregår indenfor kultur- og fritidsområdet. Kun omkring 6 procent af danskerne udfører frivilligt arbejde inden for socialområdet. Frivillige kan se andre menneskers behov for hjælp og støtte. Igennem de seneste år er det offentlige trådt et skridt tilbage, hvorefter mange frivillige har valgt at træde et skridt frem. Det gælder fx behovet for mennesker, der våger hos døende, tilbud om stolemotion på plejecentre samt aktiviteter, hvor frivillige i samarbejde med den kommunale demenskonsulent, laver aktiviteter med demensramte og deres pårørende. Der opstår hele tiden nye behov og der laves nye aktiviteter: Med flygtninge og indvandrere, sorg- og livsmodsgrupper, eller tilbud om hjælp til at navigere i et digitaliseret samfund. Ældre Sagen mener, at hvis en øget frivillig indsats skal munde ud i mere velfærd, skal der ske en større indsats på det frivillige sociale område. S / 4

5 Ældre Sagen anbefaler At kontakten udbygges mellem Ældre Sagens frivillige og kommunale medarbejdere som fx ledere af plejecentrene, hjemmeplejen og de forebyggende konsulenter. Det vil betyde, at offentlige ansatte får et større kendskab til aktiviteter i frivilligverdenen. At kommunerne i et større omfang visiterer til kørsel til svækkede ældre, der gerne vil deltage i fx stolemotion, sorg- og livsmodsgrupper eller aktiviteter på det lokale plejecenter. At offentlige hjemmesider har demonstrationsversioner, der gør det muligt for frivillige at undervise andre i brugen af siderne uden at skulle bruge egen login og dermed personfølsomme oplysninger. Det gælder fx borger.dk, skat.dk og nemid.dk Ældre Sagen har igangsat Flere aktiviteter for mennesker, der er uønsket alene, fx mennesker med anden etnisk baggrund, enlige mænd samt ældre, der har mistet en partner. Aktiviteterne omfatter eksempelvis sorg- og livsmodsgrupper, demenscafeer, aktiviteter på pleje- og dagcentre, aktiviteter for enlige mænd samt aktiviteter indenfor it og velfærdsteknologi. Ny lederuddannelse for Ældre Sagens frivillige. Lederuddannelsen har blandt andet fokus på rekruttering af nye frivillige samt fastholdelse af de eksisterende frivillige. En indsats for at fortælle om det frivillige arbejde både i egne medier samt den landsdækkende og lokale presse. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at øge antallet af frivillige med 50 %. Det betyder i første omgang en stigning i antallet af frivillige fra i 2010 til i Det sker igennem handleplaner, der sætter øget fokus på nye former for aktiviteter og rekruttering af nye frivillige. Temadage omkring nye aktiviteter samt rekruttering og fastholdelse af frivillige. Øget investering i it til brug for det frivillige arbejde herunder it-undervisning og support. S / 5

6 2. Vi forebygger ensomhed og fremmer sundhed Ældre Sagen arbejder med sundhed således: 1. Fysisk sundhed, hvor kost og motion spiller en væsentlig rolle. 2. Psykisk sundhed, hvor man udfordrer sig selv mentalt. 3. Social sundhed, hvor sociale netværk og relationer til andre mennesker er centrale. Ældre Sagens aktiviteter forebygger ensomhed og fremmer sundhed. Her kan man dyrke sine interesser, få særlige motionstilbud eller deltage i arrangementer. Mange oplever at få et nyt socialt netværk, en kæreste, nye interesser og en god oplevelse. Mennesker, der arbejder frivilligt, oplever højere livskvalitet. En række internationale studier viser, at 70 % af ældre, der arbejder frivilligt, oplever en højere livskvalitet end jævnaldrende, der ikke er frivillige. Dertil kommer, at frivillige også er sundere og lever længere end ældre, der ikke er involveret i frivilligt arbejde. Ældre Sagen anbefaler At frivillige foreninger får flere muligheder for støtte via Folkeoplysningsloven. At kommunerne øger deres brug af 79 i serviceloven til at støtte forebyggende og aktiverende tiltag i lokalområdet. At kommunerne tilbyder transport til mennesker, der på grund af fysiske eller psykiske problemer har behov for transport. Ældre Sagen har igangsat En indsats for at udvikle nye motionstilbud specielt for ikke-motionsvante, samt ældre, der har brug for en særligt tilrettelagt indsats. Ældre Sagen har i over 10 år undervist i motion og sundhed. Aktiviteter med fokus på måltidet både igennem madlavningskurser, cafeer med mad samt frivillige, der spiser med småtspisende ældre. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at sikre at vores frivillige aktiviteter er tilgængelige. Det kan blandt andet ske ved at forbedre den fysiske tilgængelighed, brug af mikrofoner og teleslynge samt tilbyde en frivillig som ledsager. En indsats for at udbrede motionstilbud til flere specielt ikke-motionsvante samt ældre, der har brug for en særligt tilrettelagt indsats. S / 6

7 Udvikling af en trænings DVD specielt for ældre, der har brug for en særlig tilrettelagt indsats. En indsats for at udbrede aktiviteter med fokus på måltidet. S / 7

8 3. Vi påtager os et samfundsansvar Det danske samfund kommer indenfor en kort årrække til at mangle arbejdskraft. Det er et fælles problem og ikke blot det offentliges problem. Frivillige og frivillige foreninger kan ikke pålægges et samfundsansvar, men vi kan påtage os et ansvar. Ældre Sagen ser det som en opgave, at sætte de ressourcer, som den ældre del af befolkningen råder over, i spil til gavn for samfundet. Vi ser det også som en opgave at skabe netværk, hvor mennesker kan finde sammen. Vi ønsker at formidle kontakt, så de, der har et overskud at give af i form af tid, engagement, viden mv. får mulighed for det. Og således at de, der har behov for støtte, viden eller nærvær, tilsvarende kan modtage det. Sådanne relationer mener vi er meningsfulde for begge parter, ligesom det i stor skala bidrager til et bedre samfund. Ældre Sagens mission Vi kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv: - hvor personen er vigtigere end alderen - hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser - hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det. Vi sætter livserfaring og viden i spil og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk. Vi udøver vores virke gennem et sekretariat med lidt mere end 100 ansatte i København og gennem vores 217 lokalbestyrelser og de over frivillige, der findes i de tilknyttede lokalområder. Ældre Sagen står ikke alene, når fremtidens velfærdssamfund skal sikres. Social innovation, der inddrager både offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige foreninger, er en del af løsningen. Grundlaget for et samarbejde på tværs er til stede. Fx har 56 % af Ældre Sagens koordinationsudvalgsformænd gode erfaringer med samarbejdet med kommunen. Og over 50 % samarbejder allerede om konkrete aktiviteter. Kommunerne skal sikre, at de mange frivillige ressourcer kan komme i spil i deres kommune. Det kan ske både gennem frivilligcentre og -råd. Fx samarbejder 65 % af Ældre Sagens koordinationsudvalgsformænd med frivilligcentrene gennem deltagelse i netværk, lån af lokaler, kopimaskiner og deltagelse i undervisning, temadage og gå-hjemarrangementer. S / 8

9 Ældre Sagen mener, at frivilligcentre kan skabe dynamik og potentialer for det lokale foreningsliv, men at det er uhensigtsmæssigt, når finansieringen af frivilligcentrene tages fra 18 midlerne, der traditionelt er givet netop til de frivillige foreninger. Ældre Sagen mener, at frivillige skal ledes af frivillige. Kommunernes opgave er at forbinde frivilligorganisationer, erhvervsliv og kommunalt ansatte, ikke at organisere frivillige på fx plejecentre, i frivilligråd eller -centre. Ældre Sagen anbefaler At frivilligcentre skal integreres i kommunernes almindelige driftsbudgetter. 18 midler bør ikke bruges til drift af frivilligcentre herunder lønninger til ansat personale. At der ved placering af frivilligcentre tages hensyn til, at de nye storkommuner har en omfattende geografi, så ikke kun kommunens større byer men også ydreområderne tilgodeses. At kommunerne i langt højere grad inddrager frivillige foreninger i formuleringen af den kommunale frivilligpolitik. Ældre Sagen har igangsat Et 3-årigt projekt, der fokuserer på mulighederne for samarbejde på tværs af den offentlige sektor, frivillige foreninger og erhvervslivet til gavn ældre, der har glæde af støtte til at komme ud af døren. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at støtte samarbejdet med den offentlige sektor, private virksomheder og andre frivilligforeninger både lokalt og på landsplan. Udarbejdelse af et inspirationskatalog, der formidler de gode eksempler på samarbejde med andre organisationer, den offentlige sektor og private virksomheder. S / 9

10 4. Vi sætter mennesket i centrum Hvor går grænsen mellem klassiske offentlige opgaver og frivillige opgaver? Hvornår er det fair, at det er frivilligt, hvis brugerens behov skal i centrum? Ældre Sagen mener, at frivilligt arbejde skal bidrage til et godt ældreliv set fra brugerens perspektiv. Ældre Sagens seneste fremtidsstudie viser, at flertallet foretrækker en kommunal hjemmehjælper til personlig pleje og praktisk hjælp. På anden og tredje pladsen kommer henholdsvis et privat firma og familien. Under 5 % ønsker, at frivillige skal løse opgaverne. 36 % af Ældre Sagens koordinationsudvalg har sagt nej til en opgave fra en kommune. I 57 % af tilfældene er det sket, fordi de mente, at opgaven ikke var en opgave, frivillige skal varetage. Det drejer sig fx om at kørsel af syge ældre til aflastning på det kommunale plejecenter, rengøring og reparation af plejehjemmets kørestole samt ledsagelse og støtte af handicappede. I nogle tilfælde har formændene sagt nej til opgaven, fordi de ikke kunne skaffe frivillige til opgaven. Og i andre tilfælde har formændene været utrygge ved det ansvar, der fulgte med opgaven. Det drejer sig fx om aktiviteter for psykisk syge, ledsagelse af plejecenterbeboere, der ikke er selvhjulpne ved fx toiletbesøg, samt instruktion på plejecentrets motionshold. Skal den, der har behovet, sættes i centrum, er det væsentligt, at kommune og frivillige drøfter roller og opgavefordeling samt hvordan kommunen kan indgå i samarbejdet, så frivillige ikke føler sig utrygge ved opgaven. Ældre Sagens frivillige indsats er ikke omfattet af et krav om ensartede aktiviteter i alle landets kommuner, ligesom det ikke er muligt at klage til en uvildig instans med mindre, der er foregået ulovligheder. Derfor ønsker Ældre Sagen ikke, at frivillige skal varetage opgaver, der er offentligt visiterede ydelser. Vi vil gerne beskytte borgere, der har et retskrav til visiterede ydelser med dertilhørende klageret. Vi vil også gerne beskytte vores frivillige, så de ikke står med et ansvar, der i bund og grund ikke er deres. Vi vil gerne være en del af løsningen og bidrage med omsorg og nærvær, når vi kan igangsætte aktiviteter, der ikke kræver visitation. S / 10

11 Ældre Sagens frivillige på det sociale område: 1. Er mennesker, som giver en ekstra social håndsrækning / skaber nye former for sociale netværk. 2. Kan påtage sig ikke pålægges en opgave. 3. Ledes af frivillige. 4. Arbejder ulønnet, men får dækket deres omkostninger af Ældre Sagen. 5. Har tavshedspligt i personsager. 6. Håndterer ikke pengesager for brugeren. 7. Leverer ikke ydelser, som det offentlige kan visitere til. 8. Kan supplere ikke erstatte - det offentliges omsorgsforpligtelser. 9. Bestemmer, hvem der kan benytte sig af de frivillige aktiviteter. Kommunen kan henvise borgere til aktiviteterne, som dog ikke må indregnes som en ydelse i den samlede service til borgeren. 10. Udfører ikke professionelle, lovpligtige pleje- eller omsorgsopgaver. Frivillige i Ældre Sagen vil i de kommende år bevæge sig ind på tidligere kommunale kan-opgaver. Vi definerer kommunale kan-opgaver som de opgaver kommunerne kan igangsætte, fx aktiviteter på plejecentre, indkøbsbusser eller aktiviteter på aktivitetscentre. Kan-opgaver skal ses i relation til de kommunale skal-opgaver, som kommunerne ifølge lovgivningen skal igangsætte fx visiteret praktisk hjælp og personlig pleje, drift af plejeboligcentre, genoptræning m.m. Vi vil gerne drøfte, hvordan rammen skal være i den konkrete situation. Ældre Sagen mener ikke, at frivillige kan erstatte den offentlige indsats. Kommunerne skal ikke kunne visitere til frivilligt arbejde. Ældre Sagen anbefaler At personalet er tilgængeligt, når frivillige arrangerer aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Frivillige bør fx ikke ledsage ældre på toilettet. At frivillige, der arrangerer aktiviteter for beboerne udenfor plejecentrene eller fx ledsager ældre, skal have mulighed for at få fat i personale i en nødsituation. At frivillige, der varetager tryghedsopkald skal kunne kontakte personale, politi eller andre, hvis telefonen ikke tages i den anden ende. Frivillige må ikke selv gå ind med nøgle. S / 11

12 Ældre Sagen har igangsat En indsats for at udbrede kendskabet til vores retningslinjer for frivillige fx gennem kurser. Formidling af forslag til lokale samarbejdsaftaler, der beskriver forslag til opgavefordelingen. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at understøtte samarbejdet mellem frivillige og kommunerne, herunder hjemmeplejen og plejecentre gennem lokale samarbejdsaftaler, der beskriver opgave- og rollefordeling. S / 12

13 5. Vi vil sikre mere offentlig støtte og bedre rammer Store dele af det frivillige Danmark finansieres i dag via forskellige puljer herunder satspuljen, tips- og lottomidlerne, PUF-midler m.m. Mange mindre organisationer er afhængige af projektmidler. Frivilligt arbejde er ikke gratis arbejde. Frivillige skal på kurser, de skal forsikres, og de skal have konsulentstøtte. Ældre Sagen bruger ca. 25 mio. kr. årligt på vores frivillige. Hvis vi skal have flere frivillige, bliver det dyrere. Regeringen har desværre valgt at tage de 100 mio. kr. til civilsamfundsstrategien fra den eksisterende satspulje, der blandt andet er øremærket det frivillige sociale område. Samtidigt er der stadig en fjerdedel af landets kommuner, der udbetaler under halvdelen af de 18-midler, der er modtaget via bloktilskuddet. Ældre Sagen mener, at der skal afsættes de fornødne midler til at understøtte et stigende antal frivillige. Det frivillige sociale arbejde har igennem de seneste år gennemgået en professionalisering. Den offentlige sektor stiller flere krav til de frivillige foreninger om omfattende projektbeskrivelser og efterfølgende dokumentation af effekt. Frivillige oplever kravene som komplicerede, tidskrævende og unødvendige. Det er vigtigt, at effekten af det frivillige sociale arbejde dokumenteres til gavn for både frivillige og brugere. Dokumentationen af effekt bør ikke alene gennemføres i de frivillige foreninger 1, mens også som reel forskning. Ældre Sagen mener, at papirarbejde stjæler frivilliges tid. Procedurer og regler for projekter støttet af bl.a. satspuljemidlerne, herunder specielt budget- og regnskabspraksis er for omfattende for frivillige. 1 Ældre Sagen gennemfører undersøgelser af det frivillige arbejde. Senest har Nielsen & Co undersøgt trivsel blandt tilfældige frivillige. Ældre Sagen har desuden gennem mange år gennemført Fremtidsstudiet, hvor respondenter besvarer en række spørgsmål om deres nuværende situation samt forventninger til fremtiden, herunder også holdninger til frivilligt arbejde. S / 13

14 Ældre Sagen anbefaler At der afsættes driftsmidler på finansloven til det frivillige sociale arbejde, således at forankring af projekterne sikres. Driftstilskud kan kobles til de værdier, det frivillige sociale arbejde baserer sig på, eksempelvis et demokratisk deltagelses- og frivillighedsideal. At bevillinger til frivillige organisationer sker over en flerårig periode. At frivillige foreninger, der modtager statslige midler under kr., bør friholdes for krav om dokumentation udover den almindelige revision. At der afsættes flere statslige midler til udvikling og pilotforsøg. Midlerne bruges til frivillige foreninger under etablering samt etablerede frivillige foreninger, der ønsker at afprøve nye initiativer. At reviderede regnskaber af projekter sendes til socialministeriet i forbindelse med organisationernes almene reviderede regnskaber. At der afsættes en selvstændig statslig pulje til finansiering af dokumentation og evaluering. Midlerne herfra anvendes desuden til at forske i, hvilken forskel det frivillige arbejde gør set fra et brugerperspektiv, samt hvilken forebyggelseseffekt frivilligt arbejde har i forhold til de offentlige omkostninger. At kommuner, der ikke uddeler de afsatte 18-midler skal tilbagebetale midlerfremme det frivillige sociale ne til en statslig pulje, der så kan søges af andre kommuner, der ønsker a t arbejde. Ældre Sagen har igangsat En særlig pulje til støtte for nye aktiviteter på det frivillige sociale område i Aktiviteterne forventes at tiltrække ca nye frivillige. At frivillige i Ældre Sagen får assistance til at søge om kommunale midler samt hjælp til afrapportering som en del af vores konsulentstøtte. Ældre Sagen vil igangsætte En tilbagevendende undersøgelse af hvordan vores lokale formænd oplever samarbejdet på tværs. S / 14

15 6. Vi kitter lokalsamfundet sammen Mennesker på 60 år og derover er mange steder kittet i lokalsamfundet. De deltager flittigt i foreningslivet, både når det gælder frivilligt arbejde i idrætsklubber og kulturinstitutioner, og når det kommer til det frivillige sociale arbejde. Frivilligt arbejde knytter bånd imellem generationerne. De +60-årige bidrager i stigende grad til det frivillige arbejde. Over de seneste 20 år er andelen af årige, der arbejder frivilligt steget fra 20 til 38 pct. Og i gruppen over 70 år er der sket en firdobling fra 7 til 27 pct. I Ældre Sagen er gennemsnitsalderen for frivillige steget fra 71 år til 73 år, og deres indsats vokser. Vores frivillige bruger i gennemsnit 4 timer om ugen på deres frivillige arbejde, mens de i 2005 brugte 3,5 timer. Mens Ældre Sagens frivillige på det sociale område i 2005 vurderede, at de i gennemsnit havde kontakt til 7 brugere, er tallet i dag steget til 9 brugere. Ældre bidrager til, at lokalsamfundet hænger sammen både gennem aktiviteter med andre ældre og gennem aktiviteter med andre målgrupper. 45 % af Ældre Sagens frivillige er også frivillige i andre sammenhænge udenfor Ældre Sagens regi. Ældre Sagen mener, at mennesker på overførelsesindkomster ikke må pacificeres. Der skal være lempeligere regler for efterlønsmodtagere og folk på dagpenge, hvis de vil yde en frivillig indsats til glæde for samfundet, brugerne og de frivillige foreninger. Ældre Sagen anbefaler At de komplicerede regler for mennesker på efterløn, overgangsydelse eller dagpenge forenkles. Ældre Sagen har igangsat Aktiviteter i samarbejde med bl.a. Natteravnene og Dansk Flygtningehjælp, der skal bidrage til at kitte lokalsamfundet sammen. Ældre Sagen vil igangsætte Nye strategiske samarbejder med fx andre frivilligforeninger, fagforeninger og virksomheder for at nå nye målgrupper. S / 15

16 Som mennesker tager vi hele tiden hånd om hinanden. Vi tager hånd om hinanden, når vi passer på hinanden i familien, i opgangen eller i lokalområdet. Nogle gange er vi pårørende, nogle gange bekymrede naboer og nogle gange frivillige. Når Ældre Sagen taler om frivilligt arbejder, mener vi den organiserede frivillige indsats. Her er Ældre Sagen forpligtet til at sikre, at rammerne er i orden. Denne frivilligpolitik er vores bud på, hvordan vi skaber endnu bedre rammer for et stærkt civilsamfund.

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk Ældre Sagen årsrapport 2011 www.aeldresagen.dk Forening Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand,

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere