Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011"

Transkript

1 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011

2 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og formanden for beboerforeningen bidrager alle til et fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden. Det frivillige sociale arbejde er båret af samme ånd, blot rettes indsatsen her mod mennesker, der er sårbare. I den offentlige debat diskuterer vi ofte frivillighed under et. Men frivillige og den frivillige indsats er mangfoldig. Også i Ældre Sagen er der flere forskellige typer af frivillige: Social-humanitære frivillige, der laver frivilligt socialt arbejde som fx besøgsvenner, vågekoner og hjælpende hænder, hvor besøgsvenner, telefonstjerner og demensaflastere udgør hovedparten. Ældre- og sundhedspolitiske frivillige, der er fortalere for Ældre Sagens politiske mærkesager i kommunerne. Arrangementsfrivillige, der igangsætter og afholder Ældre Sagens ca medlemsarrangementer til gavn for ca deltagere. It-frivillige, der hjælper +60-årige med at komme i gang og blive bedre til it. Motionsfrivillige, der skaber motionstilbud til ikke-motionsvante og immobile. Foreningsfrivillige, der varetager foreningsarbejdet lokalt. Det er typisk formænd, kasserer, sekretærer og kontaktpersoner i lokalbestyrelser, koordinationsudvalg og distrikter. I Ældre Sagen er vi stolte af, at vi er over frivillige. Indsatsen svarer til mere end fuldtidsansatte og skaber hver dag glæde og livsmod hos andre mennesker. Vores opgave er at sikre vores mange frivillige de bedst mulige rammer for at forsætte og udvikle indsatsen. Denne frivilligpolitik er vores bud på, hvordan vi skaber endnu bedre rammer for et stærkt civilsamfund. På de næste sider har vi identificeret seks temaer, som er centrale for Ældre Sagens frivillige arbejde: 1. Vi skaber sociale relationer 2. Vi forebygger og fremmer sundhed 3. Vi påtager os et samfundsansvar 4. Vi sætter mennesket i centrum S / 2

3 5. Vi vil sikre mere offentlig støtte og bedre rammer 6. Vi kitter lokalsamfundet sammen Vi har formuleret 43 forslag til konkrete initiativer. Nogle er vi selv gået i gang med, men de fleste kræver, at vi samarbejder med andre frivilligforeninger, det offentlige og private virksomheder. Vi glæder os til at komme i gang. S / 3

4 1. Vi skaber sociale relationer Frivilligt socialt arbejde handler om mødet mellem den frivillige og brugeren, hvor begge er til stede uden anden dagsorden end at ville hinanden. Frivillige indgår ikke i relationen, fordi de modtager løn eller har en professionel forpligtelse, men fordi de har lyst til at gøre en forskel danskere over 65 år føler sig ufrivilligt alene. Mange føler sig isolerede, når de mister ægtefællen, venner og netværk. Også fysisk og psykisk svækkelse kan føre til ensomhed. Ensomhed er et alvorligt problem. Mænd, der mister deres koner, er i højere grad udsat, da det sociale netværk oftest har været kvindernes ansvar. Mænd har også en kedelig rekord. Ca. 1/3 af alle selvmord i Danmark begås af mænd på 60 år og derover. Nyere forskning fra USA og Sverige viser, at mangel på social kontakt er lige så skadelig for helbredet, som at ryge 20 cigaretter om dagen. Ensomhed kan forebygges blandt andet gennem en frivillig indsats. Ældre Sagens frivillige arbejde skaber fællesskaber mellem mennesker og rum, hvor det enkelte menneske kan udvikle sig. At være frivillig forebygger i sig selv ensomhed. Ældre Sagen mener, at ensomhed skal forebygges. Ingen skal være uønsket alene. Derfor skal endnu flere danskere have mulighed for at gøre en frivillig social indsats. Hovedparten af danskernes frivillige arbejde foregår indenfor kultur- og fritidsområdet. Kun omkring 6 procent af danskerne udfører frivilligt arbejde inden for socialområdet. Frivillige kan se andre menneskers behov for hjælp og støtte. Igennem de seneste år er det offentlige trådt et skridt tilbage, hvorefter mange frivillige har valgt at træde et skridt frem. Det gælder fx behovet for mennesker, der våger hos døende, tilbud om stolemotion på plejecentre samt aktiviteter, hvor frivillige i samarbejde med den kommunale demenskonsulent, laver aktiviteter med demensramte og deres pårørende. Der opstår hele tiden nye behov og der laves nye aktiviteter: Med flygtninge og indvandrere, sorg- og livsmodsgrupper, eller tilbud om hjælp til at navigere i et digitaliseret samfund. Ældre Sagen mener, at hvis en øget frivillig indsats skal munde ud i mere velfærd, skal der ske en større indsats på det frivillige sociale område. S / 4

5 Ældre Sagen anbefaler At kontakten udbygges mellem Ældre Sagens frivillige og kommunale medarbejdere som fx ledere af plejecentrene, hjemmeplejen og de forebyggende konsulenter. Det vil betyde, at offentlige ansatte får et større kendskab til aktiviteter i frivilligverdenen. At kommunerne i et større omfang visiterer til kørsel til svækkede ældre, der gerne vil deltage i fx stolemotion, sorg- og livsmodsgrupper eller aktiviteter på det lokale plejecenter. At offentlige hjemmesider har demonstrationsversioner, der gør det muligt for frivillige at undervise andre i brugen af siderne uden at skulle bruge egen login og dermed personfølsomme oplysninger. Det gælder fx borger.dk, skat.dk og nemid.dk Ældre Sagen har igangsat Flere aktiviteter for mennesker, der er uønsket alene, fx mennesker med anden etnisk baggrund, enlige mænd samt ældre, der har mistet en partner. Aktiviteterne omfatter eksempelvis sorg- og livsmodsgrupper, demenscafeer, aktiviteter på pleje- og dagcentre, aktiviteter for enlige mænd samt aktiviteter indenfor it og velfærdsteknologi. Ny lederuddannelse for Ældre Sagens frivillige. Lederuddannelsen har blandt andet fokus på rekruttering af nye frivillige samt fastholdelse af de eksisterende frivillige. En indsats for at fortælle om det frivillige arbejde både i egne medier samt den landsdækkende og lokale presse. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at øge antallet af frivillige med 50 %. Det betyder i første omgang en stigning i antallet af frivillige fra i 2010 til i Det sker igennem handleplaner, der sætter øget fokus på nye former for aktiviteter og rekruttering af nye frivillige. Temadage omkring nye aktiviteter samt rekruttering og fastholdelse af frivillige. Øget investering i it til brug for det frivillige arbejde herunder it-undervisning og support. S / 5

6 2. Vi forebygger ensomhed og fremmer sundhed Ældre Sagen arbejder med sundhed således: 1. Fysisk sundhed, hvor kost og motion spiller en væsentlig rolle. 2. Psykisk sundhed, hvor man udfordrer sig selv mentalt. 3. Social sundhed, hvor sociale netværk og relationer til andre mennesker er centrale. Ældre Sagens aktiviteter forebygger ensomhed og fremmer sundhed. Her kan man dyrke sine interesser, få særlige motionstilbud eller deltage i arrangementer. Mange oplever at få et nyt socialt netværk, en kæreste, nye interesser og en god oplevelse. Mennesker, der arbejder frivilligt, oplever højere livskvalitet. En række internationale studier viser, at 70 % af ældre, der arbejder frivilligt, oplever en højere livskvalitet end jævnaldrende, der ikke er frivillige. Dertil kommer, at frivillige også er sundere og lever længere end ældre, der ikke er involveret i frivilligt arbejde. Ældre Sagen anbefaler At frivillige foreninger får flere muligheder for støtte via Folkeoplysningsloven. At kommunerne øger deres brug af 79 i serviceloven til at støtte forebyggende og aktiverende tiltag i lokalområdet. At kommunerne tilbyder transport til mennesker, der på grund af fysiske eller psykiske problemer har behov for transport. Ældre Sagen har igangsat En indsats for at udvikle nye motionstilbud specielt for ikke-motionsvante, samt ældre, der har brug for en særligt tilrettelagt indsats. Ældre Sagen har i over 10 år undervist i motion og sundhed. Aktiviteter med fokus på måltidet både igennem madlavningskurser, cafeer med mad samt frivillige, der spiser med småtspisende ældre. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at sikre at vores frivillige aktiviteter er tilgængelige. Det kan blandt andet ske ved at forbedre den fysiske tilgængelighed, brug af mikrofoner og teleslynge samt tilbyde en frivillig som ledsager. En indsats for at udbrede motionstilbud til flere specielt ikke-motionsvante samt ældre, der har brug for en særligt tilrettelagt indsats. S / 6

7 Udvikling af en trænings DVD specielt for ældre, der har brug for en særlig tilrettelagt indsats. En indsats for at udbrede aktiviteter med fokus på måltidet. S / 7

8 3. Vi påtager os et samfundsansvar Det danske samfund kommer indenfor en kort årrække til at mangle arbejdskraft. Det er et fælles problem og ikke blot det offentliges problem. Frivillige og frivillige foreninger kan ikke pålægges et samfundsansvar, men vi kan påtage os et ansvar. Ældre Sagen ser det som en opgave, at sætte de ressourcer, som den ældre del af befolkningen råder over, i spil til gavn for samfundet. Vi ser det også som en opgave at skabe netværk, hvor mennesker kan finde sammen. Vi ønsker at formidle kontakt, så de, der har et overskud at give af i form af tid, engagement, viden mv. får mulighed for det. Og således at de, der har behov for støtte, viden eller nærvær, tilsvarende kan modtage det. Sådanne relationer mener vi er meningsfulde for begge parter, ligesom det i stor skala bidrager til et bedre samfund. Ældre Sagens mission Vi kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv: - hvor personen er vigtigere end alderen - hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser - hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det. Vi sætter livserfaring og viden i spil og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk. Vi udøver vores virke gennem et sekretariat med lidt mere end 100 ansatte i København og gennem vores 217 lokalbestyrelser og de over frivillige, der findes i de tilknyttede lokalområder. Ældre Sagen står ikke alene, når fremtidens velfærdssamfund skal sikres. Social innovation, der inddrager både offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige foreninger, er en del af løsningen. Grundlaget for et samarbejde på tværs er til stede. Fx har 56 % af Ældre Sagens koordinationsudvalgsformænd gode erfaringer med samarbejdet med kommunen. Og over 50 % samarbejder allerede om konkrete aktiviteter. Kommunerne skal sikre, at de mange frivillige ressourcer kan komme i spil i deres kommune. Det kan ske både gennem frivilligcentre og -råd. Fx samarbejder 65 % af Ældre Sagens koordinationsudvalgsformænd med frivilligcentrene gennem deltagelse i netværk, lån af lokaler, kopimaskiner og deltagelse i undervisning, temadage og gå-hjemarrangementer. S / 8

9 Ældre Sagen mener, at frivilligcentre kan skabe dynamik og potentialer for det lokale foreningsliv, men at det er uhensigtsmæssigt, når finansieringen af frivilligcentrene tages fra 18 midlerne, der traditionelt er givet netop til de frivillige foreninger. Ældre Sagen mener, at frivillige skal ledes af frivillige. Kommunernes opgave er at forbinde frivilligorganisationer, erhvervsliv og kommunalt ansatte, ikke at organisere frivillige på fx plejecentre, i frivilligråd eller -centre. Ældre Sagen anbefaler At frivilligcentre skal integreres i kommunernes almindelige driftsbudgetter. 18 midler bør ikke bruges til drift af frivilligcentre herunder lønninger til ansat personale. At der ved placering af frivilligcentre tages hensyn til, at de nye storkommuner har en omfattende geografi, så ikke kun kommunens større byer men også ydreområderne tilgodeses. At kommunerne i langt højere grad inddrager frivillige foreninger i formuleringen af den kommunale frivilligpolitik. Ældre Sagen har igangsat Et 3-årigt projekt, der fokuserer på mulighederne for samarbejde på tværs af den offentlige sektor, frivillige foreninger og erhvervslivet til gavn ældre, der har glæde af støtte til at komme ud af døren. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at støtte samarbejdet med den offentlige sektor, private virksomheder og andre frivilligforeninger både lokalt og på landsplan. Udarbejdelse af et inspirationskatalog, der formidler de gode eksempler på samarbejde med andre organisationer, den offentlige sektor og private virksomheder. S / 9

10 4. Vi sætter mennesket i centrum Hvor går grænsen mellem klassiske offentlige opgaver og frivillige opgaver? Hvornår er det fair, at det er frivilligt, hvis brugerens behov skal i centrum? Ældre Sagen mener, at frivilligt arbejde skal bidrage til et godt ældreliv set fra brugerens perspektiv. Ældre Sagens seneste fremtidsstudie viser, at flertallet foretrækker en kommunal hjemmehjælper til personlig pleje og praktisk hjælp. På anden og tredje pladsen kommer henholdsvis et privat firma og familien. Under 5 % ønsker, at frivillige skal løse opgaverne. 36 % af Ældre Sagens koordinationsudvalg har sagt nej til en opgave fra en kommune. I 57 % af tilfældene er det sket, fordi de mente, at opgaven ikke var en opgave, frivillige skal varetage. Det drejer sig fx om at kørsel af syge ældre til aflastning på det kommunale plejecenter, rengøring og reparation af plejehjemmets kørestole samt ledsagelse og støtte af handicappede. I nogle tilfælde har formændene sagt nej til opgaven, fordi de ikke kunne skaffe frivillige til opgaven. Og i andre tilfælde har formændene været utrygge ved det ansvar, der fulgte med opgaven. Det drejer sig fx om aktiviteter for psykisk syge, ledsagelse af plejecenterbeboere, der ikke er selvhjulpne ved fx toiletbesøg, samt instruktion på plejecentrets motionshold. Skal den, der har behovet, sættes i centrum, er det væsentligt, at kommune og frivillige drøfter roller og opgavefordeling samt hvordan kommunen kan indgå i samarbejdet, så frivillige ikke føler sig utrygge ved opgaven. Ældre Sagens frivillige indsats er ikke omfattet af et krav om ensartede aktiviteter i alle landets kommuner, ligesom det ikke er muligt at klage til en uvildig instans med mindre, der er foregået ulovligheder. Derfor ønsker Ældre Sagen ikke, at frivillige skal varetage opgaver, der er offentligt visiterede ydelser. Vi vil gerne beskytte borgere, der har et retskrav til visiterede ydelser med dertilhørende klageret. Vi vil også gerne beskytte vores frivillige, så de ikke står med et ansvar, der i bund og grund ikke er deres. Vi vil gerne være en del af løsningen og bidrage med omsorg og nærvær, når vi kan igangsætte aktiviteter, der ikke kræver visitation. S / 10

11 Ældre Sagens frivillige på det sociale område: 1. Er mennesker, som giver en ekstra social håndsrækning / skaber nye former for sociale netværk. 2. Kan påtage sig ikke pålægges en opgave. 3. Ledes af frivillige. 4. Arbejder ulønnet, men får dækket deres omkostninger af Ældre Sagen. 5. Har tavshedspligt i personsager. 6. Håndterer ikke pengesager for brugeren. 7. Leverer ikke ydelser, som det offentlige kan visitere til. 8. Kan supplere ikke erstatte - det offentliges omsorgsforpligtelser. 9. Bestemmer, hvem der kan benytte sig af de frivillige aktiviteter. Kommunen kan henvise borgere til aktiviteterne, som dog ikke må indregnes som en ydelse i den samlede service til borgeren. 10. Udfører ikke professionelle, lovpligtige pleje- eller omsorgsopgaver. Frivillige i Ældre Sagen vil i de kommende år bevæge sig ind på tidligere kommunale kan-opgaver. Vi definerer kommunale kan-opgaver som de opgaver kommunerne kan igangsætte, fx aktiviteter på plejecentre, indkøbsbusser eller aktiviteter på aktivitetscentre. Kan-opgaver skal ses i relation til de kommunale skal-opgaver, som kommunerne ifølge lovgivningen skal igangsætte fx visiteret praktisk hjælp og personlig pleje, drift af plejeboligcentre, genoptræning m.m. Vi vil gerne drøfte, hvordan rammen skal være i den konkrete situation. Ældre Sagen mener ikke, at frivillige kan erstatte den offentlige indsats. Kommunerne skal ikke kunne visitere til frivilligt arbejde. Ældre Sagen anbefaler At personalet er tilgængeligt, når frivillige arrangerer aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Frivillige bør fx ikke ledsage ældre på toilettet. At frivillige, der arrangerer aktiviteter for beboerne udenfor plejecentrene eller fx ledsager ældre, skal have mulighed for at få fat i personale i en nødsituation. At frivillige, der varetager tryghedsopkald skal kunne kontakte personale, politi eller andre, hvis telefonen ikke tages i den anden ende. Frivillige må ikke selv gå ind med nøgle. S / 11

12 Ældre Sagen har igangsat En indsats for at udbrede kendskabet til vores retningslinjer for frivillige fx gennem kurser. Formidling af forslag til lokale samarbejdsaftaler, der beskriver forslag til opgavefordelingen. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at understøtte samarbejdet mellem frivillige og kommunerne, herunder hjemmeplejen og plejecentre gennem lokale samarbejdsaftaler, der beskriver opgave- og rollefordeling. S / 12

13 5. Vi vil sikre mere offentlig støtte og bedre rammer Store dele af det frivillige Danmark finansieres i dag via forskellige puljer herunder satspuljen, tips- og lottomidlerne, PUF-midler m.m. Mange mindre organisationer er afhængige af projektmidler. Frivilligt arbejde er ikke gratis arbejde. Frivillige skal på kurser, de skal forsikres, og de skal have konsulentstøtte. Ældre Sagen bruger ca. 25 mio. kr. årligt på vores frivillige. Hvis vi skal have flere frivillige, bliver det dyrere. Regeringen har desværre valgt at tage de 100 mio. kr. til civilsamfundsstrategien fra den eksisterende satspulje, der blandt andet er øremærket det frivillige sociale område. Samtidigt er der stadig en fjerdedel af landets kommuner, der udbetaler under halvdelen af de 18-midler, der er modtaget via bloktilskuddet. Ældre Sagen mener, at der skal afsættes de fornødne midler til at understøtte et stigende antal frivillige. Det frivillige sociale arbejde har igennem de seneste år gennemgået en professionalisering. Den offentlige sektor stiller flere krav til de frivillige foreninger om omfattende projektbeskrivelser og efterfølgende dokumentation af effekt. Frivillige oplever kravene som komplicerede, tidskrævende og unødvendige. Det er vigtigt, at effekten af det frivillige sociale arbejde dokumenteres til gavn for både frivillige og brugere. Dokumentationen af effekt bør ikke alene gennemføres i de frivillige foreninger 1, mens også som reel forskning. Ældre Sagen mener, at papirarbejde stjæler frivilliges tid. Procedurer og regler for projekter støttet af bl.a. satspuljemidlerne, herunder specielt budget- og regnskabspraksis er for omfattende for frivillige. 1 Ældre Sagen gennemfører undersøgelser af det frivillige arbejde. Senest har Nielsen & Co undersøgt trivsel blandt tilfældige frivillige. Ældre Sagen har desuden gennem mange år gennemført Fremtidsstudiet, hvor respondenter besvarer en række spørgsmål om deres nuværende situation samt forventninger til fremtiden, herunder også holdninger til frivilligt arbejde. S / 13

14 Ældre Sagen anbefaler At der afsættes driftsmidler på finansloven til det frivillige sociale arbejde, således at forankring af projekterne sikres. Driftstilskud kan kobles til de værdier, det frivillige sociale arbejde baserer sig på, eksempelvis et demokratisk deltagelses- og frivillighedsideal. At bevillinger til frivillige organisationer sker over en flerårig periode. At frivillige foreninger, der modtager statslige midler under kr., bør friholdes for krav om dokumentation udover den almindelige revision. At der afsættes flere statslige midler til udvikling og pilotforsøg. Midlerne bruges til frivillige foreninger under etablering samt etablerede frivillige foreninger, der ønsker at afprøve nye initiativer. At reviderede regnskaber af projekter sendes til socialministeriet i forbindelse med organisationernes almene reviderede regnskaber. At der afsættes en selvstændig statslig pulje til finansiering af dokumentation og evaluering. Midlerne herfra anvendes desuden til at forske i, hvilken forskel det frivillige arbejde gør set fra et brugerperspektiv, samt hvilken forebyggelseseffekt frivilligt arbejde har i forhold til de offentlige omkostninger. At kommuner, der ikke uddeler de afsatte 18-midler skal tilbagebetale midlerfremme det frivillige sociale ne til en statslig pulje, der så kan søges af andre kommuner, der ønsker a t arbejde. Ældre Sagen har igangsat En særlig pulje til støtte for nye aktiviteter på det frivillige sociale område i Aktiviteterne forventes at tiltrække ca nye frivillige. At frivillige i Ældre Sagen får assistance til at søge om kommunale midler samt hjælp til afrapportering som en del af vores konsulentstøtte. Ældre Sagen vil igangsætte En tilbagevendende undersøgelse af hvordan vores lokale formænd oplever samarbejdet på tværs. S / 14

15 6. Vi kitter lokalsamfundet sammen Mennesker på 60 år og derover er mange steder kittet i lokalsamfundet. De deltager flittigt i foreningslivet, både når det gælder frivilligt arbejde i idrætsklubber og kulturinstitutioner, og når det kommer til det frivillige sociale arbejde. Frivilligt arbejde knytter bånd imellem generationerne. De +60-årige bidrager i stigende grad til det frivillige arbejde. Over de seneste 20 år er andelen af årige, der arbejder frivilligt steget fra 20 til 38 pct. Og i gruppen over 70 år er der sket en firdobling fra 7 til 27 pct. I Ældre Sagen er gennemsnitsalderen for frivillige steget fra 71 år til 73 år, og deres indsats vokser. Vores frivillige bruger i gennemsnit 4 timer om ugen på deres frivillige arbejde, mens de i 2005 brugte 3,5 timer. Mens Ældre Sagens frivillige på det sociale område i 2005 vurderede, at de i gennemsnit havde kontakt til 7 brugere, er tallet i dag steget til 9 brugere. Ældre bidrager til, at lokalsamfundet hænger sammen både gennem aktiviteter med andre ældre og gennem aktiviteter med andre målgrupper. 45 % af Ældre Sagens frivillige er også frivillige i andre sammenhænge udenfor Ældre Sagens regi. Ældre Sagen mener, at mennesker på overførelsesindkomster ikke må pacificeres. Der skal være lempeligere regler for efterlønsmodtagere og folk på dagpenge, hvis de vil yde en frivillig indsats til glæde for samfundet, brugerne og de frivillige foreninger. Ældre Sagen anbefaler At de komplicerede regler for mennesker på efterløn, overgangsydelse eller dagpenge forenkles. Ældre Sagen har igangsat Aktiviteter i samarbejde med bl.a. Natteravnene og Dansk Flygtningehjælp, der skal bidrage til at kitte lokalsamfundet sammen. Ældre Sagen vil igangsætte Nye strategiske samarbejder med fx andre frivilligforeninger, fagforeninger og virksomheder for at nå nye målgrupper. S / 15

16 Som mennesker tager vi hele tiden hånd om hinanden. Vi tager hånd om hinanden, når vi passer på hinanden i familien, i opgangen eller i lokalområdet. Nogle gange er vi pårørende, nogle gange bekymrede naboer og nogle gange frivillige. Når Ældre Sagen taler om frivilligt arbejder, mener vi den organiserede frivillige indsats. Her er Ældre Sagen forpligtet til at sikre, at rammerne er i orden. Denne frivilligpolitik er vores bud på, hvordan vi skaber endnu bedre rammer for et stærkt civilsamfund.

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Seniorområdet i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Ia Brix Ohmann Frivilligafdelingen, Ældre Sagen Rådet for frivilligt socialt arbejde 2004-2008 03-04-2008 Ældre Sagen master 1 Definitioner:

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå?

Frivilliges. samarbejde med. det offentlige. Hvor langt vil vi gå? Frivilliges samarbejde med det offentlige Hvor langt vil vi gå? Indholdsfortegnelse Hvorfor dette hæfte? 4 Ældre Sagens rammer for frivilliges samarbejde med det offentlige 5 Formålet med Ældre Sagens

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 2012 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 Revideret i Social- og sundhedsudvalget den 16. juni 2009 Administrativ

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere