KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa"

Transkript

1 KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa Lokalitet Større del af Grenaa by langs Grenåen og ved Grenaa Havn. Kilde til Primært stormflod. Også vandløb + kombinationen stormflodvandløb. I mindre grad skybrud. Opstart af projektsamarbejde mellem relevante aktører omkring udarbejdelse af en langsigtet plan for sikring af Grenaa mod fra stormflod samt fra Grenåen. Initiativ til dialog mellem kommunen og virksomheder på havnen vedr. potentiel forurening. Aqua undersøger problem med pumpestation og hæver om nødvendigt kritiske komponenter/elinstallationer. Orientering af Vejdirektoratet om screeningsresultater + info om at A16 ved havnen indgår i risikoområde 1 Grenaa. Tidsperspektiv Initiativtager Norddjurs Kommune i samarbejde med Aqua, Grenaa Havn, lodsejere mv. Norddjurs Kommune Aqua Norddjurs Kommune Risikoområde 2 Allingåbro Vestlig del af Allingåbro + del af Spidsborg. Primært stormflod. Også vandløb + kombination af stormflod og vandløb. en vil som udgangspunkt ske som en del af arbejdet med at udarbejde risikostyringsplan i samarbejde med Randers Kommune, jf. sdirektivet. Derudover iværksættes følgende indsatser: Nærmere kortlægning af digerne omkring det udpegede område. Undersøgelse af de juridiske forhold omkring evt. fremtidige udbygninger eller ændringer af digerne. Norddjurs Kommune i samarbejde med Randers Kommune, Beredskabet m.fl. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, evt. samarbejde med Randers Kommune. Dialog med Randers Kommune vedr. muligheder for at etablere sluseløsning i Randers Fjord. Opstart af dialog med pumpelagene i området omkring Randers Fjord. Norddjurs Kommune i samarbejde med Randers. Undersøgelse af muligheder for at revidere lokalplaner ( og ), herunder revidere/udtage området i forbindelse med revision af kommuneplanen Norddjurs Kommune, Plan og Udvikling.

2 Risikoområde 3 "Gudekvarteret i Grenaa" Større boligområde i Grenaa. Separatkloakering af området. Nærmere undersøgelse af lokale forhold, iagttagelser af, hvor der opstår problemer med opstuvning af vand ved voldsomme nedbørshændelser, stillingtagen til behov for iværksættelse af indsatser for forsinkelse af regnvand. Efter Aqua Norddjurs Kommune + Aqua Risikoområde 4 Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa Erhvervsområde i den sydlige del af Grenaa. Primært skybrud. Evt. også fra vandløb. Nærmere undersøgelse af de afvandingsmæssige forhold omkring vandløbene Tyskergrøften og Kragsøkanalen. Vurdering af mulige grundvandsproblematikker i området. Norddjurs Kommune + Aqua Herefter stillingtagen til behov for at iværksætte tiltag Norddjurs Kommune + Aqua + evt. lodsejere, beredskab Risikoområde 5 Boligområde syd for Bønnerup Havn Område syd for Bønnerup Havn. Nærmere undersøgelse af kloaksystemets afvandingskapacitet ved hjælp af hydrodynamiske beregninger. Herefter stillingtagen til behov for at iværksætte tiltag Aqua Norddjurs Kommune + Aqua + evt. lodsejere, beredskab Risikoområde 6 Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å Sydlig del af sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand. Vandløb Kontrolmålinger, og verificering af den højdemodel, der ligger til grund for de nuværende sandsynlighedsberegninger. Herefter stillingtagen til behov for at iværksætte tiltag Norddjurs Kommune Risikoområde 7 Område ommkring Auning skole og Auning hallerne Arealer omkring Auning skole og Auning hallerne. Nærmere undersøgelse af kloaksystemets afvandingskapacitet ved hjælp af hydrodynamiske beregninger. Herefter stillingtagen til behov for at iværksætte tiltag Aqua Aqua + Norddjurs Kommune + lodsejere

3 BYMÆSSIG BEBYGGELSE Lokalitet Kilde til Tidsperspektiv Initiativtager Grenaa Markedsgade/Bredgade Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Kapacitetsproblemer i kloaksystemet og evt. løsningsmuligheder undersøges nærmere af Aqua. Aqua Århusvej syd for Ringvejen(Rådmandsvej mm) Alle oplande i området planlægges separatkloakeret i perspektivperioden (dvs. efter år 2022). Nærmere vurdering af behov for klimatilpasningstiltag vil blive foretaget, når kloakker skal nyanlægges eller renoveres. Efter 2022 Tiltag kan evt. koordineres med indsatser i risikoområde 4, hvor der ses lignende problemer med grundvand og overfladevand. Østervænget Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Norddjurs Kommune har vedligeholdelsen af grøften og sætter skod i vejunderføring, når det regner kraftigt. Virksomheden pumper overfladevand ud til grøften. Problem og evt. løsningsmuligheder undersøges nærmere. Vejlby v/grenaa Norddjurs foretager vurdering af mulige afværgeforanstaltninger Allingåbro Pilevænget Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Problem og løsningsmuligheder afdækkes nærmere af Aqua, evt. udarbejdes hydrodynamisk model. Auning Vejstrækning på Århusvej + omkring den gamle station (Søndermarksvej/Lunavej/N yvangsvej) Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Problem og løsningsmuligheder afdækkes nærmere af Aqua og kommunens afdeling for Vej og Ejendomme. Vestervænget/Kirkevej Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Problem og løsningsmuligheder afdækkes nærmere af Aqua.

4 Middelgade Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Problem og løsningsmuligheder afdækkes nærmere af Aqua. Glesborg Hovedgaden omkring brugsen Separatkloakering er påbegyndt i. Aqua har foretaget nærmere vurdering af muligheder for klimatilpasning i forbindelse med detailprojektering Problematik omkring midtbyen ved Brugsen løses af Aqua i samarbejde med afdeling for Vej og Ejendomme. Vivild Århusvej/Præstevænget Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Problem og løsningsmuligheder afdækkes nærmere af Aqua. Homå Vejanlæg og bebyggelse Separatkloakering planlagt Nærmere vurdering af behov for klimatilpasningstiltag vil blive foretaget af Aqua ved detailprojekteringen, evt. udarbejdes hydrodynamisk model Ålsrode Enkelte huse Separatkloakering planlagt Nærmere vurdering af behov for klimatilpasningstiltag vil blive foretaget af Aqua ved detailprojekteringen, evt. udarbejdes hydrodynamisk model Trustrup Trustrup vest Separatkloakering planlagt Nærmere vurdering af behov for klimatilpasningstiltag vil blive foretaget af Aqua ved detailprojekteringen, evt. udarbejdes hydrodynamisk model Voldby vejanlæg og huse Der er ikke planlagt tiltag i spildevandsplanen. Problem og løsningsmuligheder afdækkes nærmere af Aqua, evt. udarbejdes hydrodynamisk model. Lyngby Askhøjvej Der er planlagt separatkloakering af området i spildevandsplanens perspektivperiode (efter 2020). Efter 2022 Nærmere vurdering af behov for klimatilpasningstiltag vil blive foretaget, når kloakker skal nyanlægges eller renoveres.

5 Toubroskolen Der er ikke planlagt tiltag ifm. spildevandsplanen. Problem og løsningsmuligheder afdækkes nærmere af Norddjurs Kommune, afdeling for Vej og Ejendomme, evt. i samråd med Aqua. Ørsted Områder omkring Lillegade og Sygehusvej. Igangværende separatkloakering i Ørsted forventes at reducere risikoen for i øvrige dele af byen. Der er ikke planlagt yderligere tiltag for områderne omkring Lillegade og Sygehusvej. Sommerhusområder Fjellerup Skovsøen Problemet er søgt afhjulpet ved etablering af søer i området. Derudover har lodsejere etableret afvanding med afløb til Løgholm Bæk Norddjurs Kommmune sammen St. Sjørup strand Ved nyopførelse af bebyggelse bør der være opmærksomhed på regnvandsforanstaltninger. Generel info om afhjælpende foranstaltninger. Norddjurs Kommmune sammen Fjellerup Ved nyopførelse af bebyggelse bør der være opmærksomhed på regnvandsforanstaltninger. Generel info om afhjælpende foranstaltninger. Norddjurs Kommmune sammen Gjerrild Nordstrand Ved nyopførelse af bebyggelse bør der være opmærksomhed på regnvandsforanstaltninger. Generel info om afhjælpende foranstaltninger. Norddjurs Kommmune sammen Selkær Ved nyopførelse af bebyggelse bør der være opmærksomhed på regnvandsforanstaltninger. Generel info om afhjælpende foranstaltninger. Norddjurs Kommmune sammen Klitten, Grenaa Generel info om afhjælpende foranstaltninger, særligt i forhold til regnvand. Norddjurs Kommmune sammen St. Sjørup strand Stormflod Undersøgelse af muligheder for at revidere planlægning + øvrige bestemmelser for byggeri i området nærmere Norddjurs Kommmune sammen

6 VEJE Lokalitet Kilde til Tidsperspektiv Initiativtager Klasse 1 veje Strækninger på følgende veje: Kastbjergvej, Nordkystvejen, Hoedvej, Kanalvej Pindstrupvej Ingen planlagt indsats. Opmærksomhed på skybrudsproblematik ved vedligeholdelse af de eksisterende veje med sandsynlighed for. Norddjurs Kommune, Vej og Ejendomme Klasse 2 veje Energivej, Auning Ingen planlagt indsats. Opmærksomhed på skybrudsproblematik, hvis strækningen skal opgraderes i forbindelse med projekt om omfartsvej. Norddjurs Kommune, Vej og Ejendomme Mindre veje med særlige problematikker Anholt, nord for havnen Stormflod Risiko for borterosion af vejen håndteres i forbindelse med projekt om kystbeskyttelse, samarbejde mellem afdeling for Byg & og Kystdirektoratet Norddjurs Kommune Byg og, Kystdirektoratet, Anholt beboerforening Ræbækvej Stormflod Kommunens afdeling for Vej og Ejendomme undersøger muligheder for at sikre strækningen Norddjurs Kommune, Vej og Ejendomme Batterivej Stormflod Kommunens afdeling for Vej og Ejendomme undersøger muligheder for at sikre strækningen Norddjurs Kommune, Vej og Ejendomme Statsvej A16 i Auning Orientering af Vejdirektoratet om screeningsresultater. Norddjurs Kommune

7 NATUR Lokalitet Kilde til Tidsperspektiv Initiativtager Treå og ådale ved Veggerslev Å-Villersø Bæk Nærmere undersøgelser af forventede vandmængder og vandstande samt af hvilke naturområder der påvirkes permanent og fluktuerende. Vurdering af muligheder for evt. etablering af diger. Glatved, syd for udskibningsstedet Nærmere undersøgelser af forventede vandmængder, vandstande og bølgehøjder. Kortlægning af områder der risikerer med havvand. Vurdering af muligheder for evt. etablering af diger. Naturområder på Anholt + havvand Nærmere undersøgelser af forventede vandmængder, vandstande og bølgehøjder. Kortlægning af områder der risikerer med havvand. Vurdering af effekt af igangværende kystsikringsprojekt. Strandenge langs Randers Fjord og og den vestlige del af nordkysten Havvand Nærmere undersøgelser af forventede mængder udstrømmende ferskvand fra Gudenåsystemet samt effekt på strandengene. Højmoseområder i Løvenholm Nærmere undersøgelser af forventede vandstandsstigninger og deres effekt. Bør undersøges i forbindelse med igangværende projekt vedr. genopretning af højmose Højmose/Hede ved Nielstrup Nærmere undersøgelse af risikoen ved øget nedbør.

8 LANDBRUG Lokalitet Kilde til Tidsperspektiv Initiativtager Større sammenhængende landbrugsområder Hollandsbjerg-Bode-Stenalt Primært stormflod Opstart af dialog med digelag i området omkring Randers Fjord. Enges Landvindingslag, Karholme Landvindingslag, Opmåling af diger. Hejbækkens Landvindingslag Norddjurs Kommune i samarbejde med digelag Undersøgelse af muligheder for at klimatilpasse de inddigede områder på lang sigt i samarbejde med digelag Kolindsund Stormflod og skybrud Opstart af dialog med digelag Evt. opmåling af diger. Undersøgelse af muligheder for at klimatilpasse de inddigede områder på lang sigt. Undersøgelser bør foregå i sammenhæng med indsatser i forhold til det udpegede risikoområde 1 (Grenaa), herunder kortlægning af problemer med vand fra Grenåen, undersøgelse af muligheder for evt. arealreservation til opmagasinering af vand opstrøms Grenaa mv Norddjurs Kommune i samarbejde med digelag Område ved udmunding af Hov Å og Veggerslev Å. Stormflod Som udgangspunkt ingen indsats Vandløbsnære landbrugsarealer Vandløbsnære landbrugsarealer omkring følgende vandløb: Treå, Hevring Å, Ørum Å, Brøndstrup Å, Alling Å og Skærvad Å. Primært skybrud + periodisk opstuvning fra havet Vurdering af behov og mulighed for at ændre vedligeholdelsesforeskrifter for de enkelte vandløb i forbindelse med revision af vandløbsregulativer. Løbende vurdering af evt. yderligere indsats til klimasikring af vandløbene i Norddjurs Kommune

9 HOTSPOTS Lokalitet Kilde til Tidsperspektiv Initiativtager Pumpestationer Århusvejen, Grenaa Stormflod og vandløb (Grenå) Aqua undersøger problem med pumpestation og hæver om nødvendigt kritiske komponenter/elinstallationer. - Aqua Rougsøvej 31 Transformatorstationer Område i den vestlige del af Grenaa Primært stormflod Aqua undersøger problem med pumpestation og hæver om nødvendigt kritiske komponenter/elinstallationer Stormflod og vandløb (Grenå) - Aqua Orientering af NRGi om screeningsresultater. - Norddjurs Kommune Område syd og vest for Allingåbro Stormflod og vandløb (Alling Å) Orientering af EnergiMidt om screeningsresultater. - Norddjurs Kommune Trudvang Vandløb og stormflod Orientering af NRGi om screeningsresultater. - Norddjurs Kommune Vandværk/boring Dolmer Enge Orientering af vandværket om screeningsresultat. Kontakt via drikkevandsgruppen. - Norddjurs Kommune

10 TVÆRGÅENDE INDSATSER Tidsperspektiv Initiativtager Beredskabsplan Udarbejdelse af indsatsplan for som del af kommunens generelle beredskabsplan Brand og Redning land, med bistand fra Udviklingsforvaltningen Udarbejdelse af procedurer for indarbejdelse i kommunens administration Planer og projekter I forbindelse med screening for ny planlægning, jvnf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der indarbejdes et punkt om klimatilpasning med henblik på at sikre byggeri og anlæg mod klimaudfordringerne. Norddjurs Kommune, Udviklingsforvaltningen Byggesagsbehandling Screening for klimapåvirkninger skal indarbejdes som en del af konfliktsøgning ved behandling af byggesager Norddjurs Kommune, Udviklingsforvaltningen Der skal udarbejdes et afsnit til folderen Før du bygger, om og klimatilpasning. Kvalificering af viden om srisiko Udarbejdelse af procedurer for, hvordan kommune fremadrettet opsamler og anvender supplerende oplysninger om oplevede r mv Klimasikring af kommunale ejendomme Kommunale arealer Kommunale bygninger Screening og registrering af arealer i risiko for. Stillingtagen til iværksættelse af tiltag for at begrænse srisikoen. Screening og registrering af bygninger i risiko for. Stillingtagen til iværksættelse af tiltag for at begrænse srisikoen. Evt. tiltag Norddjurs Kommune, på initiativ af Vej og Ejendomme Informationsindsats Udarbejdelse af plan for ekstern kommunikationsindsats rettet mod borgere og virksomheder Norddjurs Kommune, Udviklingsforvaltningen Understøttelse af private initiativer Undersøge muligheder for, hvordan kommunen kan understøtte private initiativer inden for klimatilpasning blandt kommunens borgere, organisationer og virksomheder Norddjurs Kommune, Udviklingsforvaltningen Kvalificering af viden om stigninger i grundvandsspejl Etablering af målestationer i relevante områder, hvor udvikling i grundvandsspejlet observeres. Afstrømningsmålinger i relevante vandløb.

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI Maj 2013 INDHOLD Forord 3 Vand en ressource - ikke et problem 4 Regnen falder - vandet stiger 6 Udfordringer og løsninger 12 Klimatilpassede byer 14 Vandet på landet 18

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund SKOV & LANDSKAB 120 / 2010

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Januar 2011 Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Udarbejdet : Uffe Gangelhof og Alvaro Fonseca Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Side 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

HØRINGSBREV. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Klimatilpasning samt tilhørende baggrundsrapport

HØRINGSBREV. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Klimatilpasning samt tilhørende baggrundsrapport HØRINGSBREV By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512719 Fax 65919681 E-mail nmt.bkf@odense.dk Forslag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere