Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne Rasmussen (O) Karl Vilhelm Nielsen (V) Per Mortensen (A) Peter Als (A) Afbud/Fraværende Jarne Rasmussen (O) ved punkt 1 Sekretær Søren Krøigaard INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Opfølgning af driftsbudget for 2010 pr. december 2010, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til Forsyning Ballerup - Afgifter og gebyrer for vand og spildevand i Trafik- og miljøplan, projekt nr anlægsregnskab 5... Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse, projekt nr anlægsregnskab 6... Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr anlægsregnskab 7... Bygningsvedligeholdelse Kildedalsvej 37- Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø og beplantning 9... Vintertjenesten 2010/2011 ændring af servicemål 10.. Omklassificering af offentlige veje - udpegning af vejstrækninger 11.. Kavsbjerglund tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring 12.. Skolevej 4 - tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring 13.. Harrestrupvej Dispension fra BR10 hvad angår bygningslængde i skel 14.. Thøger Larsens Alle 42 - Ansøgning om dispension fra udnyttelsesgraden

2 15.. Jonstrupvej Ansøgning om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fastlagt i lokalplanen 16.. Marbæk Park - Ansøgning om forlængelse af den midlertidige dispension til hegn lavet af pileflet 17.. Brandmosevej 12 - Ansøgning om landzonetilladelse til nyt stuehus, lade og stald 18.. Ågerupvej Ansøgning om landzonetilladelse til nyt erhvervsbyggeri 19.. VVM- screening af støjvold i Harrestrup Ådal - vest for Motorring Søndergård - Passivhuse - dispension vedr. terræn 21.. Vejnavne til indfaldsveje til Lundegården 22.. Boligselskabet Baldersbo, Kirstinehaven - skema B 23.. Baldersbo, Skolehaven - skema B godkendelse Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø & Teknik) Regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2010 Dokument fra Økonomiudvalget sendt som bilag. b) (Juridisk kontor) Stsforvaltningen Hovedstaden Tilsynet har anmodet Ballerup Kommunen om en redegørelse vedr. Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften, da en borger har klaget over kommunens tilsyn med kollektivbyens drift, herunder kommunens regnskabstilsyn. Klagen var særligt rettet mod afdelingens årsregnskab, hvor der i nogle år har været underskud på driften af kollektivbyens restaurant. Stsforvaltningen har behandlet sagen og har ikke fundet, Ballerup Kommunalbestyrelse har tilsides sin pligt til føre tilsyn med Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften. Stsforvaltningen har lagt vægt på, kommunen i forbindelse med regnskabstilsynet, har fulgt op på revisionens bemærkning vedrørende afdelingens likviditet og kommunen har reageret på klagers henvendelser, herunder har haft kontakt til boligselskabet om underskuddet i afdelingens restauranter. c) (Miljø og Teknik) Meddelelse om midlertidig håndtering af borgerhenvendelser vedrørende renovionen Miljø & Teknik har valgt midlertidigt lade HCS A/S håndtere borgerhenvendelserne i forbindelse med afhentning af dagrenovion, haveaffald, storskrald og papirindsamling.

3 Formålet med den midlertidige ordning er skabe arbejdsro oven på den ekstraordinære belastning som følge af indførelse af nye erhvervsaffaldsgebyrer. Arbejdsroen skal bl.a. anvendes til håndtere efterslæbet efter renovionsstrejkerne, færdiggøre implementeringen af det elektroniske meldesystem således henvendelser fra borgere, boligforeninger og erhverv fremover kan håndteres mere effektivt. Affaldsområdet har i en lang periode gjort brug af vikarer til støtte for driften, og tilbuddet fra HCS på håndteringen af opgaven var billigere end vikardækningen, som herefter indstilles. Aftalen med HCS forudsætter, borgerne ikke skal kunne mærke forskel på, det er entreprenøren selv, der håndterer anmeldelserne. Et stadigt større antal henvendelser går via meldesystemet, hvor der ingen direkte kontakt er mellem borger og forvaltning. Ved telefonisk henvendelse vil der blive sagt renovionen. Det er derfor ikke tanken melde ændringen ud, da den ikke forventes få konsekvenser for borgerne. Der afholdes løbende driftsmøder med HCS, og via meldesystemet kan stus for ordningerne følges med henblik på indskriden, i tilfælde af der mod forventning - opstår uregelmæssigheder. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis vi ikke er tilfredse. Efter 4 måneder evalueres ordningen med udgangspunkt i, hvordan stus er for arbejdet i teamet. Løsningen forventes have en positiv indvirke på implementeringen af affaldsplanen, når efterslæbet indhentes. d) (Miljø og Teknik) Miljøavis I uge 49 bliver Miljøavis nr. 4/2010 udsendt til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlagt på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer marts Avisen omhandler denne gang bl.a. Miljøpris 2010 til Formula A/S, Klimafamilier, Klimanetværksmøde om energibesparelser/-afgifter etc. e) (By- og Erhvervsudvikling) Frederikssund-motorvejen Projekteringen af Frederikssund-motorvejens 2. etape og Tværvejs-forbindelsen derfra op til Kildedal Stion er i fuld gang. Kommunen har netop afgivet udtalelse efter vejlovens 16 til det foreliggende projekt med bemærkninger bl.a. om trafikafvikling, støj, jord, kollektiv trafik, overordnede stiforbindelser, faunapassager og vand. Ekspropriionskommissionen afholder den 6. og 7. december 2010 en linjebesigtigelse, hvori Kommunen deltager som henholdsvis myndighed og grundejer. Udvalgsformanden er udpeget som Kommunens repræsentant i kommissionen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning

4 2. Opfølgning af driftsbudget for 2010 pr. december 2010, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Punkt 3 Økonomiudvalget den 21. september 2010 Punkt 2 Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 2 Resumé Budgetopfølgningen pr. december 2010 er baseret på 10 måneders forbrug og medfører for udvalgets område meddelelse af positive og negive tillægsbevillinger i 2010, svarende til et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er sammens af flytninger mellem udvalg på netto -0,2 mio. kr., udskydelse af leverancer mv. til 2011 på -5,6 mio. kr. og reelle afvigelser på netto 0 kr. Udvalgets samlede bevilling for 2010 vil herefter udgøre 94,8 mio. kr. Redegørelse På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således (mio. kr. netto): Bevillingsramme Til/ fra Nuværende andre budget inkl. udvalg og tillægsbev. rammer Udskudte leverancer/ overførsler Reelle til 2011 afvigelser VVS-afdelingen 6,4 0,0 0,0 0,2 6, Fritidsområder mv. 15,8-0,1-0,1-0,8 14, Vandløbsvæsen 1,1 0,0 0,0-0,4 0, Trafik og infrastruktur 70,0-0,1-5,7 0,4 64, Renovion mv. 0,0 0,0 1,0 0,6 1, Øvr. 7,3 0,0-0,8 0,0 6,5 miljøforanstaltninger I alt 100,6-0,2-5,6 0,0 94,8 Forslag til ajourført budget inkl. tillægsbev. De reelle afvigelser medfører en samlet afvigelse på netto 0 kr., der er sammens af en række budgetafvigelser i op- og nedadgående retning. De væsentligste reelle budgetafvigelser vedrører: Ramme Fritidsområder mv. Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende merarbejder på anlæg ved skoler. Endvidere mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende tidligere amtsinstitutioner.

5 Ramme Vandløbsvæsen. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende nye driftsaftaler for vandløbsvedligeholdelse. Endvidere mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende udarbejdelse af vandløbsreguliver, hvor udgiften afholdes over budgettet for Ramme Trafik og infrastruktur. Merudgift på netto 0,4 mio. kr., der består af en række afvigelser i op- og nedadgående retning, jf. not. Ramme Renovion mv. Forventet mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forbindelse med virksomheders fritagelse for erhvervsaffaldsafgift. Hertil kommer en merudgift på netto 0,1 mio. kr., der består af en række tekniske budgetreguleringer i op- og nedadgående retning. Omflytning af bevillinger til/fra andre udvalg og rammer vedrører: Mindreudgift på 0,2 mio. kr., primært i forbindelse med omplacering af lønbesparelser ved vakante stillinger i Udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til 2011 vedrører i det væsentligste: 3,0 mio. kr. i forventet driftsoverskud for 2010 for decentrale institutioner (Vej & Park Centeret). 0,9 mio. kr. til rådgivning mv. i forbindelse med det fortste arbejde med omklassificering af kommuneveje. 0,6 mio. kr. til opgaver i forbindelse med den fortste udmøntning af cykelhandlingsplanen. 0,7 mio. kr. til videreførelse af opgaver vedrørende forbedring af den kollektive trafik, buskørsel mv.

6 0,4 mio. kr. vedrørende forts udskiftning af trafiksignalanlæg til LED-belysning samt indregulering af grøn bølge i signalanlæggene. 0,8 mio. kr. vedrørende miljøforanstaltninger mv., herunder bl.a. fortste klimiltag, Green Cities-samarbejdet, Grønt Råds aktiviteter, Miljøledelse og kvalitetsledelse. 1,0 mio. kr. i indtægter fra erhvervsaffaldsgebyrer for 2010, som først forventes indgå i 2011 efter behandling af ansøgninger om fritagelse. Bilag Not af 19. november 2010 fra Miljø & Teknik Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse 3. Forsyning Ballerup - Afgifter og gebyrer for vand og spildevand i 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ballerup Kommune har modtaget Forsyning Ballerups takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2011.

7 Miljø og Teknik vurderer, det fremsendte takstblad for 2011 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariet har udmeldt for 2011, og foreslår takstbladet for 2011 godkendes af kommunalbestyrelsen. Redegørelse Ballerup Kommune har modtaget forslag til Takstblad 2011 for Forsyning Ballerup. Takstbladet rummer vandafgifter, spildevandsafgifter, tilslutningsbidrag, øvrige bidrag samt gebyrer for Bestyrelserne i Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S har godkendt taksterne. Takstbladet skal i henhold til vandforsyningslovens 53 godkendes af Ballerup Kommune, idet Kommunen har den myndighedsmæssige kompetence. Af Konsekvensloven (lov nr. 460 af 12/6/2009) fremgår det, et alment forsyningsanlæg en gang årligt skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen. Bidragene skal overholde det prisloft, der fastsættes for forsyningen i medfør af 6 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved afgørelse af 22. oktober 2010 udmeldt et prisloft for Afløb Ballerup A/S på 17,16 kr. pr. m 3 svarende til en samlet indtægt på ca. 55,6 mio. kr. For Vand Ballerup A/S er prisloftet 18,10 kr. pr. m 3 svarende til en indtægt på ca. 52,0 mio. kr. (alle beløb eks. moms). Ved udmelding af prisloftet har Forsyningssekretariet samtidig fastlagt investeringsrammer for både Vand og Afløb. Som udgangspunkt er der ved beregning af prisloftet anvendt driftsomkostningerne fra 2003 til 2005 korrigeret for prisudviklingen, samt en effektiviseringsbesparelse. Herudover er det pålagt forsyningens driftsområder påpege økonomiske besparelse, idet der til enhver tid skal arbejdes for en større effektivitet og rentabilitet. Forudsætningen er, taksterne skal dække drifts- og anlægsudgifter i 2011 samt andel i udgifterne til Måløv Rens A/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der begge har deres eget prisloft. Som en konsekvens af Vandsektorloven skal der nu i taksten endvidere medregnes renter og afskrivninger. Et af de vigtige punkter i den nye vandsektorlov er ønsket om øge investeringerne. For vandforsyningen er der for 2011 afs ca. 8 mio. kr. til anlægsarbejder. For spildevandsområdet er der afs 19 mio. kr. til anlægsarbejder svarende til en stigning på 7½ mio. kr. siden sidste år. Det er denne stigning i afløbsinvesteringerne, der er fastlagt af Forsyningssekretariet, som er medvirkende til, afledningsafgifterne stiger i Forsyning Ballerups forslag til takster m.v. fremgår af vedlagte takstblad. Miljø & Tekniks vurdering De foreslåede takster for vand og vandafledning medfører for vandafgiften et fald i taksten på 1,05 kr. pr. m 3 ekskl. moms eller - 4,66 procent i forhold til taksten for For en

8 gennemsnits familie i et parcelhus vil det betyde en besparelse på ca. 120 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en besparelse på ca. 100 kr./år. For vandafledningen er der tale om en stigning på 0,90 kr. pr. m 3 ekskl. moms eller 6,1 procent i forhold til taksten for For en gennemsnitsfamilie i et parcelhus vil det betyde en øget udgift på ca. 131 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en øget udgift på ca. 110 kr./år. Miljø og Teknik vurderer, det fremsendte takstblad for 2011 overholder prisloftet, udmeldt af Forsyningssekretariet. Der vil i 2011 blive foretaget øgede anlægsinvesteringer på afløbssystemet, hvilket harmonerer godt med kommunens ønske om ruste sig til klimaforandringerne. Miljø & Teknik vil føre løbende dialog med Forsyning Ballerup om investeringerne. Bilag Forsyning Ballerup Takstblad Beregnede udgiftsstigninger for 2011 Øvrige bilag i sagen: Revideret ansøgning fra Forsyning Ballerup om godkendelse af vand- og Spildevandsafgifter, bidrag og gebyrer for Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, takstbladet 2011 for Vand og spildevand godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse 4. Trafik- og miljøplan, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2003 Punkt 9 Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005 Punkt 22 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 Punkt 13 Beskrivelse af projektet I 2003 blev arbejdet igangs med udarbejdelse af en Trafiksikkerhedsplan, samt færdiggørelse af handlingsdelen af den daværende Trafik- og Miljøhandlingsplan. Trafiksikkerhedsplanen skulle medvirke til realisering af kommunens

9 overordnede trafikpolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog Trafiksikkerhedsplan 2005, som bl. a. omfter prioriterede lokaliteter med trafiksikkerheds- og tryghedsproblemer, som skal forbedres. På denne baggrund fik en række vejkryds i 2005 en geometrisk opstramning med striber og blå cykelfelter. I henhold til Vejdirektorets anbefalinger skal en trafiksikkerhedsplan ajourføres løbende. Trafiksikkerhedsplan 2005 er revideret og hedder i dag Vej- og Trafiksikkerhedsplan I denne forbindelse blev der bl.a. udført en skolevejsanalyse. Et ubrugt restbeløb på blev overført til projekt kmzoner i boligområder. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevillinger i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 0,4 pct kr kr kr kr kr ,40 kr ,60 kr. Arbejdet er udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. I henhold til den nye regnskabspraksis skal fremtidige ajourføringer af Trafiksikkerhedsplanen tildeles et nyt projektnummer. Projekt nr skal derfor lukkes og der aflægges regnskab nu. Sidste kontering: Oktober 2008 vedrører faktura fra Grontmij Carl bro A/S. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafik- og miljøplan, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

10 5. Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005 Punkt 22 Kommunalbestyrelsen den 25. september 2006 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 Punkt 13 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 Punkt 13 Beskrivelse af projektet Trafiksikkerhedsplan gennemførelse har administrivt været et projektnummer, som er anvendt til gennemføre projekter med relion til Trafiksikkerhedsplanen. Med den nye praksis om oprette projektnumre for hvert projekt og bevilling, aflægges der herved anlægsregnskab for de gennemførte projekter. Projektnummeret vil herefter udelukkende blive anvendt til på investeringsoversigten angive beløb, reserveret trafiksikkerhedsprojekter, men hvor der endnu ikke er truffet afgørelse om deres præcise anvendelse. Projektet omfter projektering og etablering af visuel indsnævring samt fartdæmpning på Jonstrupvej, jf. Trafikhandlingsplan Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 3,4 pct kr kr kr kr kr kr ,67 kr ,33 kr. Arbejdet er udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. Sidste kontering: Sidste kontering vedrørende anlægsprojektet på Jonstrupvej er faktura fra Vej & Park Centret i december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

11 Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsplan gennemførelse, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 21 Beskrivelse af projektet Projektet omfter projektering og etablering af variable hastighedstavler på Vestbuen ud for Grantofteskolen (Planbuen) som i forskellige intervaller i løbet af dagen reducerer hastighedsbegrænsningen fra 60 km/t til 40 km/t, med det formål skabe mere tryghed for elever som krydser Vestbuen. Projektet omfter ligeledes projektering og etablering af afsætningsplads på Ågerupvej for elever, samt sidehelle på Baltorpvej ud for Baltorpbakken, for lette krydsningen af Baltorpvej. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 16,4 pct kr ,85 kr ,15 kr. Mindreforbruget skyldes primært sidehellen på Baltorpvej efter nærmere analyse, ikke kunne realiseres. Forklaringen er hellen ville stå i vejen for højresvingende lastbiler og lastbilerne ville køre hen over den i forbindelse med svingmanøvren. Miljø & Teknik har overvejet om der var andre tiltag som kunne udføres i stedet for, men det blev der ikke fundet, hvilket er forklaringen på anlægsregnskabet ikke er forelagt tidligere. Sidste kontering: Vedrører faktura fra Via Trafik Rådgivning A/S i januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

12 Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse 7. Bygningsvedligeholdelse 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Bygningssynene er nu afholdt og oplægget til prioritering af opgaver til udførelse i 2011 foreligger. Budgettet til bygningsvedligeholdelse, der normalt er 44,916 mio. kr., er reduceret med 3,36 mio. kr. da dette beløb er fremrykket til 2010 i forbindelse med udskiftning af tag på Parkskolen. Budgettet er således 41,556 mio. kr. Heraf hidrører 0,5 mio. kr. fra projekt nr , Vedligeholdelse De overordnede rammer for fordelingen af vedligeholdelsesbudgettet er nu godkendt i Økonomiudvalget, og Teknik- og Miljøudvalget bedes godkende de prioriterede arbejder under eget udvalg. Redegørelse Oplægget er udarbejdet med udgangspunkt i de seneste års akutte sagers typer: * Installionsnedbrud * Vandskader gennem tage * Vandskader pga. defekt kloakering, dræning Altså fokus på klimaskærm og installioner. Det er dog nødvendigt medtage nogle indvendige arbejder i form af udskiftning af gulvbelægninger, af arbejdsmiljø- og rengøringsmæssige årsager. I 2011 træder det nye bygningsreglement i kraft, der har særligt fokus på energi i både nye og eksisterende bygninger. Når fx et paptag skal udskiftes, er der nu krav til efterisolering. Det forudsættes efterisoleringen finansieres over puljen til energibesparende foranstaltninger, da denne afføder en besparelse i energiforbruget. Hovedrenovering af børneinstitutionerne på henholdsvis Lilletoften 21 og Hestens Kvarter 27, som begge er børnehavedelen af børnehuse, udføres i Disse er de sidste på den prioriterede liste over store renoveringer på egne institutioner fra 2002.

13 I 2011 bør ventilionsanlægget til svømmehallen samt vandbehandlingsanlægget på East Kilbride Badet udskiftes. Disse tiltag beløber sig til ca. 8 mio. kr. Arbejderne indgår ikke i bygningsvedligeholdelsen, da der kan påregnes en efterfølgende betragtelig besparelse i energiforbruget og forudsættes dermed kunne lånefinansieres som energibesparende foranstaltning. Teknik- og Miljøudvalgets anmodning om meddelelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen på sag Bygningsvedligeholdelse 2011 i december. Dokument nr , Bygningsvedligeholdelse 2011 Planlagte arbejder, er udsendt til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, de foreslåede arbejder for bygningsvedligeholdelse 2011 under Teknik- og Miljøudvalget godkendes og Teknik- og Miljøudvalget anmoder kommunalbestyrelsen om meddelelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. over projekt nr , Vedligeholdelse Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse, med den bemærkning, bilag med dokument nr , erstter det tidligere dokument nr Kildedalsvej 37- Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø og beplantning Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Anlægget kræver landzonetilladelse. Miljø & Teknik indstiller, der meddeles landzonetilladelse. Redegørelse Ansøgning Ejerne af ejendommen Kildedalsvej 37, 2760 Måløv har ansøgt om etablere et 4000 m?u stort vandhul, samt etablere mindre beplantning på det omkringliggende areal. Formålet med etableringen er landskabsforskønnelse, samt øge den biologiske mangfoldighed og skabe bedre forhold for ekstensiv jagt.

14 Ejendommen Ejendommen ligger i landzone med landbrugspligt. En besigtigelse udført af Christina Løjtnant og Benny W. Jakobsen d. 7. Juli 2010 har godtgjort, dele af områdets tidligere 3 beskyttelse efter Nurbeskyttelsesloven ikke længere er gældende, da disse arealer ikke har det fornødne planteindhold eller hydrologi (er for tør) til kunne kaldes mose. Den ændrede afgrænsning af mosen og baggrunden for denne vurdering kan ses af hhv. bilag 4 og 2. Planbestemmelser Ejendommen er omftet af en arealreservionen til transportkorridor i Landsplansdirektivet Fingerplan 2007 jf. landsplandirektiv. I Kommuneplan er ejendommen omftet af de generelle rammebestemmelser for terrænregulering, hvor terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse. De specifikke rammebestemmelser for området 7.D3, Transportkorridor syd for jernbanen, fastlægger anvendelsen til offentlige formål: transportkorridor. Området kan benyttes som landskabsområde med dyrkningsinteresser, når det kan ske under hensyntagen til områdets infrastrukturanlæg. Der skal fastsættes bestemmelser om beskyttelse og pleje af de karakteristiske landskabstræk med henblik på beskytte plante- og dyrelivet og kulturlandskabet omkring Friheden. Der kan etableres faunapassage ved Værebro Å. Hele ejendommen er omftet af en række planmæssige dispositioner: Området ligger i den grønne ring der er en del af Fingerplanens forlængelse. Området er desuden udpeget som: særligt følsomt landbrugsområde spredningskorridor landskabsområde kildepladszone i et vandindvindings beskyttelsesområde Begrænsningerne på placeringen og mængden af træbevoksningerne i vilkårsætningen er dels: der er bestemmelser i Regionplan 2005 om de udpegede transportkorridorer er negivområde for skovrejsning. indblik til nurarealerne mod vest ønskes bibeholdt. I landzone må der ikke ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Derfor kræver etablering af vandhuller en landzonetilladelse, uanset om formålet er nurgenopretning eller rent landskabeligt. Der er foretaget naboorientering i sagen.

15 Miljø & Tekniks vurdering Miljø & Teknik har anført i udkast til tilladelsen ejer skal kunne tåle fjernelse af vandhullet, såfremt der sker fremtidig anvendelse af transportkorridoren. Der kan således ikke skal stilles krav om etablering af erstningsvandhul. Dette er der redegjort for i udkastet til tilladelse, der er vedlagt som bilag. Miljø & Teknik vurderer, det ansøgte vandhul kan have en gavnlig effekt på den biologiske mangfoldighed i området, det vil skabe bedre spredningsvilkår for padder i området samt øge den visuelle landskabelige værdi. Miljø & Teknik vurderer, etablering af et nyt vandhul på ca m 2 og den ansøgte beplantning er i overensstemmelse med områdets planmæssige stus og de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Miljø & Teknik vurderer, der på baggrund af den vedlagte vilkårsætning vil kunne meddeles tilladelse til etablering af vandhullet. Vilkårsætningen kan ses i bilag 1 i det vedhæftede forslag til afgørelse. Bilag Forslag til afgørelse, vilkårssætning, redegørelse for revurdering af beskyttelsesområde samt kortbilag: Udkast til tilladelse til etablering af vandhul; Kildedalsvej 37, Måløv. Sagen afgøres af Teknik & Miljøudvalget Teknik & Miljø foreslår, der, som ansøgt, gives tilladelse, i medfør af 35, stk. 1 i Lov om planlægning, til etablering af et nyt vandhul på ca m 2, og vilkårssætningen meddeles som anført i udkast til tilladelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Udsættes 9. Vintertjenesten 2010/2011 ændring af servicemål Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I forbindelse med vedtagelse af besparelserne i juni blev det besluttet konkurrenceudsætte Vej & Park Centeret. Da udbud af opgaverne herunder vintertjenesten først kan effektueres 1. juli 2011 blev det samtidig besluttet reducere budgettet på bl.a. vintervedligeholdelse med 10 procent fra januar Vej & Park

16 Centeret har derfor reduceret mandskab og antallet af maskiner til saltning og snerydning af kommunens veje og stier. Det resterer i, saltture tidsmæssigt er blevet forlænget. Det tilstræbes derfor nu, saltturne er færdig kl Snerydningen forsætter uændret. Redegørelse I henhold til bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, påhviler det vejbestyrelsen (Kommunalbestyrelsen), sørge for saltning og snerydning på offentlige veje og stier. Vejbestyrelsen fastsætter retningslinjerne for vintervedligeholdelse (vintertjeneste), hvilket betyder opdeling af vejnettet i vejklasser med angivelse af servicemål for hver vejklasse. Videreformidlingen af kommunens plan for vintertjenesten med tilhørende servicemål, sker gennem snepjecen Når sneen kommer. I forbindelse med vedtagelse af besparelserne i juni blev det besluttet konkurrenceudsætte Vej & Park Centeret. Da udbud af opgaverne herunder vintertjenesten først kan effektueres 1. juli 2011 blev det samtidig besluttet reducere budgettet på bl.a. vintervedligeholdelse med 10 procent fra januar Det betyder, for denne vintersæson 2010/2011 har Vej & Park Centeret reducerede antallet af mandskab og maskiner, som medfører en forlængelse af de resterende saltture på veje og cykelstier. Konsekvensen er, en salttur nu tager ca. 3 timer mod 2 timer. En snerydningstur tager stadig ca. 8 timer, og her sker der ingen ændring i tiden. Udkaldene sker fra kl og normalvis er mandskabet klar til køre ud kl Saltning af veje og stier tilstræbes være færdig senest kl Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, de ændrede servicemålene for Vintertjeneste godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt 10. Omklassificering af offentlige veje - udpegning af vejstrækninger Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Punkt 18 Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010 Punkt 1

17 Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2010 Punkt 9 Resumé Miljø & Teknik har, på baggrund af de godkendte kriterier for omklassificeringen, foretaget en vurdering af, hvilke veje og stier, der kan omklassificeres. Det af Transportministeren fremste lovforslag om revision af prive fællesveje er blevet analyseret af Miljø & Teknik, men det ændrer ikke på, hvilke veje, der bør omklassificeres (men derimod meget på processen). Resultet fremgår af en liste og et kort. Miljø & Teknik indstiller, forslaget (listen) godkendes med henblik på blive lagt til grund for den lovpligtige partshøring af samtlige grundejere på de omhandlede veje. Redegørelse Baggrund I dag er 153 km vej klassificeret som offentlig/kommunal vej, heraf ca. 93 boligveje, mens 36 km er klassificeret som priv fællesvej. Forskellen i klassificering af boligvejene er ikke begrundet i saglige, trafikale forhold men afspejler i højere grad tidspunktet for det pågældende bykvarters udbygning. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, samtlige veje skal vurderes ud fra saglige, trafikale kriterier. Derved opnås, grundejere på veje, der ud fra en trafikal vurdering er ens, også er ligestillet økonomisk. Forslaget vil samtidig reducere de kommunale driftsomkostninger til drift og vedligeholdelse af disse veje. Teknik og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 11. oktober 2010 de saglige, trafikale kriterier, der skal anvendes ved klassificeringen af hver enkelt vejstrækning. Ny lovgivning Trafikministeren har den 2.november 2010 frems et lovforslag om prive fællesveje, som forventes træde i kraft 1. januar Lovforslaget har en række vidtgående forslag til ændringer i måden, kommunerne kan omklassificere veje på. Hovedpunkterne i lovforslaget er: Der skal gå 4 år fra annoncering af, kommunen påtænker en omklassificering, til den endeligt kan træde i kraft. Vejene skal have en hvis standard (restlevetid svarende til en fjerdedel af den tekniske levetid for hver enkelt anlægselement). Der skal udarbejdes et forslag til tilstandsrapport for hver vej, som danner grundlag for vurdering af, om vejen er i god stand. Denne skal i høring i 12 uger hos hver enkelt borger. Kommunens afgørelse vedrørende den endelige tilstandsrapport kan påklages til Vejdirektoret. Trafikministeren vil udarbejde regler for, hvad en tilstandsrapport skal indeholde. Ballerup Kommune, KL, m.fl. har kritiseret Ministerens lovforslag, der har uds den igangværende omklassificeringsproces. Ballerup Kommune har endvidere haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 18. november Vi udtrykte enighed med ministeren i, borgere skal høres, og vejene skal være i ordentlig stand ved overdragelsen. Men

18 vi udtrykte stor utilfredshed med kravet om, der skal gå 4 år fra den påtænkte beslutning til den endelig overdragelse kan finde sted. Der er ingen saglige begrundelser for, der skal gå fire år, da den foreslåede procedure med tilstandsrapport, høring, klagefrist, mv kan gennemløbes på 1-2 år. Konsekvenserne af ministerens lovforslag, hvis det godkendes som frems, vil være, Ballerup Kommune først kan overdrage vejene i januar Revideret forslag til veje, der skal omklassificeres Miljø & Teknik har, med bistand fra rådgivningsvirksomheden COWI A/S, vurderet samtlige vejstrækninger ud fra de vedtagne kriterier, samt det foreliggende lovforslag. Resultet fremgår af vedlagte liste og er endvidere indtegnet på et kort, ligeledes vedlagt som bilag. Konsekvensen af vurderingen er, ca. 85 km vej foreslås omklassificeret fra offentlig til priv fællesvej. Endvidere foreslås ca. 1 km priv fællesvej omklassificeret til offentlig vej. Det fremgår af bilagene, hvilke veje der foreslås omklassificeret og hvilke, der er vurderet, men ikke foreslås omklassificeret. Bilagene vil efter Teknik og Miljøudvalgsmødet blive lagt på kommunens hjemmeside. Forslag til stier, der skal omklassificeres Stier, der er beliggende internt i et kvarter, hvor vejene er eller påtænkes blive prive fællesveje, foreslår Miljø & Teknik også omklassificeres, således drift og vedligehold varetages af grundejerne. Stierne fremgår af vedlagte bilag. Stier, der har en regional funktion, eller som indgår i kommunens overordnede stinet, bliver ikke nedklassificeret. Ny tidsplan og proces Miljø & Teknik vil gennemføre omklassificeringen efter de nye regler i kapitel 9 i Lov om Offentlige Veje. Ifølge 90, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning om omklassificering kundgøres i de stedlige blade og på kommunens hjemmeside (lovforslaget er ikke entydigt vedr. krav til offentliggørelse, hvilket vi forsøger få tydeliggjort i den endelige lov). Dette vil ske ultimo december Tidsplan for omklassificeringen efter annonceringen er vedlagt som bilag. Miljø & Teknik har, for få klarhed over den tekniske tilstand af vejene, fået gennemgået disse af Cowi A/S og der er udarbejdet en rapport for hver enkelt vej. De nye regler om udarbejdelse af tilstandsrapporter gør, Miljø & Teknik må afvente udmøntningen af disse før der kan udarbejdes den endelige tilstandsrapport, der skal indgå i høring af beslutningen. Det vurderes dog, dette vil kunne nås indenfor den 4 års periode der skal gå fra den påtænkte beslutning til endelig beslutning skal høres. Hver enkelt berørt grundejer vil endvidere modtage informion, i forbindelse med høringen af beslutningen, om, de kan købe ydelsen med drift og vedligehold af vejen hos Kommunen. Miljø & Teknik arbejder på sammensætte nogle pakker, som de kan vælge imellem. Det vil dog være en betingelse, hele vejstrækninger tilmelder sig. Såfremt 2/3 af grundejerne (målt efter deres økonomiske bidrag til vedligeholdelsen) ønsker en sådan ordning, vil de resterende være tvunget med i ordningen.

19 Økonomi Kommunalbestyrelsen har planlagt, der skal bruges op til ca. 14 mio.kr. til foretage ekstraordinær vedligeholdelse af vejene i forbindelse med overdragelsen i perioden Det endelige behov for ekstraordinær vedligeholdelse kan først opgøres, når de nye regler om tilstandsrapporter er udmøntet. Den umiddelbare vurdering fra COWI efter gennemgang af vejene er, de er i en god stand. Når endelig beslutning om omklassificering er trådt i kraft tidligst januar 2015 vil der kunne opnås en besparelse på ca. 11,5 mio. kr. hvoraf 9,2 mio. kr. vil være fra driftsbudgettet og 2,3 mio. kr. fra anlægsbudgettet. Denne besparelse var før det nye lovforslag indregnet i budgetterne for Efter 2. Behandling af lovforslaget, vil Miljø & Teknik kunne gennemføre mere detaljerede beregninger af det ændrede likviditetsforløb sammenlignet med det, der blev udarbejdet i juni 2010 og som lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget Bilag Liste over prive fællesveje der planlægges nedklassificeret Liste over prive fællesveje der planlægges opklassificeret Kort med de veje der foreslås omklassificeret Kort med de stier der foreslås omklassificeret Tidsplan for omklassificeringen Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, det udarbejdede forslag til omklassificering af veje og stier godkendes til annoncering af påtænkt beslutning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse 11. Kavsbjerglund tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé En bygherre har købt ovennævnte ejendom og opført et rækkehus med 4 boliger med henblik på salg af disse. Ved færdigmeldingen er byggefirmaet pligtig til fremsende dokumention for, byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er

20 betalt. Denne dokumention er ikke modtaget selvom Miljø & Teknik har anmodet om dette. Miljø & Teknik foreslår, bygherren pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring. Miljø & Teknik foreslår endvidere tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Redegørelse Bygherren har fået byggetilladelse til opførelse af et rækkehus med 4 boliger. Når der i forbindelse med byggeri anmodes om ibrugtagningstilladelse eller et byggeri færdigmeldes, skal kommunen påse, der er dokumention for byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt den krævede dokumention i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, kan kommunen vælge pålægge den professionelle bygherre tvangsbøder, jf. Byggelovens 25 D. Lovgrundlag Byggeloven 25 C, stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumention til kommunalbestyrelsen for, der er tegnet en byggeskadeforsikring, og præmien er betalt. 25 D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt dokumention efter 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administriv myndighed. Miljø & Tekniks vurdering I bygningsreglementet der trådte i kraft i 2008 (BR08), blev grundlæggende ændringer af byggeloven implementeret. En af de store ændringer er, kommunerne ikke længere skal teknisk byggesagsbehandle såkaldt ukompliceret byggeri bl.a. boligbyggeri i en etage (villaer, rækkehuse m.m.). For disse byggerier er det alene bygherren der er ansvarlig for bygningsreglementet bliver overholdt. Til gengæld er der indført en obligorisk byggeskadeforsikring, som erstter den kontrol der skete ved den kommunale byggesagsbehandling. Tegning af en byggeskadeforsikring er derfor afgørende for sikre de borgere der flytter ind i boligerne mod byggesjusk. Derfor er der givet mulighed for kommunerne kan tildele administrive bøder til bygherrer der ikke vil tegne byggeskadeforsikringer. Da der skal tegnes byggeskadeforsikring og da der ikke ligger noget skøn foreslår Miljø & Teknik bøderne gives administrivt.

21 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø- og Teknik foreslår, Bygherren fra den 13. december 2010 pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring, og tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 11 Godkendt 12. Skolevej 4 - tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé En bygherre har købt og ombygget en skole til 3 lejligheder med henblik på salg af disse. Ved færdigmeldingen er byggefirmaet pligtig til fremsende dokumention for, byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Denne dokumention er ikke modtaget selvom Miljø og Teknik har anmodet om dette. Miljø og Teknik foreslår, bygherren pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring og tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Redegørelse Bygherren har fået byggetilladelse til ombygning af Gammel Skovlunde Skole til 3 boliger. Når der i forbindelse med byggeri anmodes om ibrugtagningstilladelse eller et byggeri færdigmeldes, skal kommunen påse, der er dokumention for byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt den krævede dokumention i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, kan kommunen vælge pålægge den professionelle bygherre tvangsbøder, jf. Byggelovens 25 D. Lovgrundlag Byggeloven 25 C, stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumention til kommunalbestyrelsen for, der er tegnet en byggeskadeforsikring, og præmien er betalt.

22 25 D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt dokumention efter 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administriv myndighed. Miljø & Tekniks vurdering I bygningsreglementet der trådte i kraft i 2008 (BR08), blev grundlæggende ændringer af byggeloven implementeret. En af de store ændringer er, kommunerne ikke længere skal teknisk byggesagsbehandle såkaldt ukompliceret byggeri bl.a. boligbyggeri i en etage (villaer, rækkehuse m.m.). For disse byggerier er det alene bygherren der er ansvarlig for bygningsreglementet bliver overholdt. Til gengæld er der indført en obligorisk byggeskadeforsikring, som erstter den kontrol der skete ved den kommunale byggesagsbehandling. Tegning af en byggeskadeforsikring er derfor afgørende for sikre de borgere der flytter ind i boligerne mod byggesjusk. Derfor er der givet mulighed for kommunerne kan tildele administrive bøder til bygherrer der ikke vil tegne byggeskadeforsikringer. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø- og Teknik foreslår, Bygherren fra den 13. december 2010 pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 12 Godkendt 13. Harrestrupvej Dispension fra BR10 hvad angår bygningslængde i skel Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejeren af ejendommen har ansøgt om dispension fra BR10 til opføre et udhus, der sammen med den eksisterende garage har en samlet længde i skel på 13,1 m, hvor reglen er maksimum 12,0 m. Miljø & Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension.

23 Redegørelse Ansøgning Der er i 2009 opført en 7,6 m lang garage nærmere skel end 2,5 m. Ejeren har anmeldt et nyt skur med dimensionerne 5,5 m x 3,3 m, hvorved den samlede længde i skel bliver 13,1 m. Derfor har ejeren søgt dispension fra BR10, kapitel til bygge mere end 12,0 m nærmere skel end 2,5 m. Ejeren begrunder sin ansøgning med, han får en bedre udnyttelse af haven. Hvis han rykker udhuset længere ind på grunden, får han et areal mellem udhus og skel, som ikke kan bruges til noget, pga. manglende sollys. Udhuset skal blandt andet anvendes til få ejendommens olietank under tag, af hensyn til både det udseendemæssige og miljømæssige, idet ejeren forventer kunne mindske evt. forurening i tilfælde af en utæthed i tanken. Ejeren påpeger i øvrigt, der er tale om skel mod sti og tilkørselsvej til H/F Kildegården, og der vil derfor næppe være gener for nogen. Lovgrundlag Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan jf. BR10, kapitel opføres nærmere skel end 2,5 m, såfremt en række vilkår er opfyldt. Et af disse er, den samlede længde af bygninger i skel ikke overstiger 12,0 m. Miljø & Tekniks vurdering Miljø & Teknik vurderer, der kan opføres et udhus med det samme areal endda samme dimensioner inden for rammerne af BR10, kapitel Bygningen skal blot drejes 90 grader. Der er tale om en grund på 967 m 2, hvilket skulle øge muligheden for finde en løsning, der ikke kræver dispension fra BR10. Miljø & Teknik vurderer, der ikke er forhold, der i dette tilfælde specielt begrunder en dispension for en overskridelse (om end den er lille), og mener bygningsreglementets generelle regel ikke bør fraviges. En dispension vil endvidere kunne danne uheldig præcedens. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension til opføre et udhus i skel. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 13 Godkendt

24 14. Thøger Larsens Alle 42 - Ansøgning om dispension fra udnyttelsesgraden Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejeren har i forbindelse med en tilbygning til boligen og udvidelse af carporten ansøgt om dispension fra Partiel Byplanvedtægt nr. 045 til overskride den fastlagte udnyttelsesgrad på 0,2. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles dispension Redegørelse Ansøgning Ejeren ønsker, opføre en tilbygning til boligen og foretage en udvidelse af carporten. Efter udvidelsen af boligen og carporten bliver udnyttelsesgraden 0,24. Høring Grundejerforeningen er tidligere, i en tilsvarende sag, blevet hørt om de har indvendinger mod udnyttelsesgraden (bebyggelsesprocenten) kan øges svarende til den byggeret der er i BR08 dvs. en bebyggelsesprocent på 30. Det har de ikke haft bemærkninger til. Der er modtaget en indsigelse fra naboen, Thøger Larsens Alle 36. Naboen anfører, en udnyttelsesgrad på 0,24 vil forringe prisen på indsigers hus og grund med anslået kr og det også vil være til stor gene, huset kommer så tæt på skellet. Ejerens udtalelse på naboindsigelsen Ejeren forstår ikke, hvordan udbygningen kan være til gene for naboen. Udbygningen placeres 7 meter fra indsigers skel og der er ikke vinduer mod skellet. Ejeren gør opmærksom på, indsigers eget hus står ca. 2,5 m fra skellet. Lovgrundlag Partiel Byplanvedtægt nr. 045, 5. A 1, som foreskriver, udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,2 (svarer til en bebyggelsesprocent på 25). Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. maj 2008, delegere kompetencen til meddele dispension fra lokalplaners bestemmelse om bebyggelsesprocent til Miljø & Teknik under forudsætning af, naboer og grundejerforening ikke havde indvendinger. Miljø & Tekniks vurdering Indsigelsen fra naboen går primært på tilbygningens placering på grunden. Ejeren har jf. bygningsreglementet ret til placere tilbygningen 2,5 m fra naboskel. Bygningen placeres 7 meter fra naboskellet mod indsiger. En tilbygning der var indenfor udnyttelsesgraden kunne derfor lovligt lægges på meget tættere på skel. Det er ikke Miljø & Tekniks vurdering, forøgelse af udnyttelsesgraden giver gener for naboen og der er intet belæg

25 for det skulle give en forringelse af ejendommens værdi. Miljø & Teknik foreslår derfor der meddels dispension. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår der meddeles dispension fra Partiel Byplanvedtægt nr. 045, 5.A 1, som foreskriver, udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,2. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 14 Godkendt 15. Jonstrupvej Ansøgning om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fastlagt i lokalplanen Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Dencker s Consulting ApS har på vegne af ejeren Tyrkisk Kulturforening ansøgt om nedrivning af en halbygning og opførelse af en ny halbygning til Moske, kontorfløj og funktionærbolig. Der er i denne forbindelse ansøgt om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fasts i lokalplanen. Miljø og Teknik foreslår, der meddeles dispension. Redegørelse Ansøgningen Ejerne ønsker nedrive en halbygning og opføre en ny til Moske, kontorfløj og funktionærbolig. Bebyggelsesprocenten bliver 27,3. Da projektet indebærer en overskridelse af bebyggelsesprocenten og lokalplanens bestemmelse om der ikke må opføres bygninger over en etage er der søgt om dispension. Det er ansøgers opftelse, der bør meddeles dispension, selv om en nabo har indvendinger. Projektet er blevet rettet, så naboens indsigelser er tilgodeset. Der indrettes flere parkeringspladser og med tæt parkering vil der kunne parkere ca. 65 biler på grunden. Det svarer til mere end en plads pr. 10 m2 etageareal. Høring Grundejerforeningen og naboerne er blevet hørt. Grundejerforeningen Jonstrupkrogen kan godt acceptere, der meddeles dispension fra bebyggelsesprocenten. Grundejerforeningen henviser til flere forhold i lokalplanen, herunder 3.3 virksomheden ikke må medføre behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, 5.4 på hver ejendom skal der til enhver tid forefindes det

26 nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens behov og 7.3 bygninger må ikke opføres med mere end en etage. Grundejerforeningen gør opmærksom på problemerne med parkeringsforholdene og har vedlagt billeder, som viser parkeringsforholdene på ejendommen og på vejen i forbindelse med et arrangement på ejendommen. Naboen nord for Jonstrupvej 246 anfører, den påtænkte bygningsændring er meget uheldig, bygningen kommer tættere på fællesskellet og bliver højere. Ansøger har imødekommet nabo, ved reducere højden. Lovgrundlag Området er dækket af Lokalplan nr Lokalplanens formål er fastholde området som bolig- og institutionsområde. Lokalplanens 3.2 udlægger området til boliger med mulighed for integrion af offentlige formål, kollektive anlæg og fælles friarealer. 5.4 Ved anvendelse til offentlige formål og kollektive anlæg skal der, på hver ejendom, til enhver tid forefindes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens behov. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Her fremgår det, bygninger ikke må opføres med mere end én etage med udnyttet kælder- eller tagetage. Miljø & Tekniks vurdering Selv om en del af bygningen opføres i to etager, er facadehøjden her mindre end hovedbygningens højde, der er 7 m.. Lokalplanen har ingen bestemmelse om facadehøjde og bestemmelsen om maksimal bygningshøjde er overholdt (7 m.). I forbindelse med udvidelsen etableres flere parkeringspladser end arealudvidelsen kræver. Det er anført, der ikke forventes flere besøgende på ejendommen end i dag, hvorfor Miljø & Teknik vurderer ansøgningen om dispension ikke kan afvises på det grundlag. Bebyggelsesprocenten bliver ikke større end de 30. Det er den øvre grænse, der ligger inden for bygningsreglementets nuværende byggeret for parcelhusområder. Der er adskillige eksempler på, der er meddelt sådanne dispensioner. Det er Miljø & Tekniks vurdering, ansøgningen ikke bør afvises på det foreliggende plangrundlag. Hvis grundejerforeningens ønske om udvidelsen ikke tillades skal følges, er det Miljø & Tekniks vurdering, eneste mulighed er nedlægge et 14 forbud. Bilag Ansøgning Yderligere oplysninger fra ansøger Ansøgers svar på naboindsigelse og ændring af projektet pga. indsigelsen fra naboen Naboindsigelse Grundejerforeningens indsigelse Ansøgers udtalelse på grundejerforeningens indsigelse Billeder af parkeringsforholdene Ansøger redegør for trafikproblemer og oplyser, kulturforeningens formand er i dialog med borgmesteren, som lover kunne finde en egnet grund

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne

Læs mere

5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7

5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7 Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 5. december 2006, Kl. 13.00 i udv.vær. 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Bygningsvedligeholdelse 2007. 3 3... Disponeringer i udvalgets ramme

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget den 12. november 2002 (omfter pkt.erne 1-18) Meddelelser a) 2002000121 (TD) Resulter fra Forsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovion i hovedstadsområdet

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere