Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne Rasmussen (O) Karl Vilhelm Nielsen (V) Per Mortensen (A) Peter Als (A) Afbud/Fraværende Jarne Rasmussen (O) ved punkt 1 Sekretær Søren Krøigaard INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Opfølgning af driftsbudget for 2010 pr. december 2010, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til Forsyning Ballerup - Afgifter og gebyrer for vand og spildevand i Trafik- og miljøplan, projekt nr anlægsregnskab 5... Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse, projekt nr anlægsregnskab 6... Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr anlægsregnskab 7... Bygningsvedligeholdelse Kildedalsvej 37- Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø og beplantning 9... Vintertjenesten 2010/2011 ændring af servicemål 10.. Omklassificering af offentlige veje - udpegning af vejstrækninger 11.. Kavsbjerglund tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring 12.. Skolevej 4 - tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring 13.. Harrestrupvej Dispension fra BR10 hvad angår bygningslængde i skel 14.. Thøger Larsens Alle 42 - Ansøgning om dispension fra udnyttelsesgraden

2 15.. Jonstrupvej Ansøgning om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fastlagt i lokalplanen 16.. Marbæk Park - Ansøgning om forlængelse af den midlertidige dispension til hegn lavet af pileflet 17.. Brandmosevej 12 - Ansøgning om landzonetilladelse til nyt stuehus, lade og stald 18.. Ågerupvej Ansøgning om landzonetilladelse til nyt erhvervsbyggeri 19.. VVM- screening af støjvold i Harrestrup Ådal - vest for Motorring Søndergård - Passivhuse - dispension vedr. terræn 21.. Vejnavne til indfaldsveje til Lundegården 22.. Boligselskabet Baldersbo, Kirstinehaven - skema B 23.. Baldersbo, Skolehaven - skema B godkendelse Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø & Teknik) Regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2010 Dokument fra Økonomiudvalget sendt som bilag. b) (Juridisk kontor) Stsforvaltningen Hovedstaden Tilsynet har anmodet Ballerup Kommunen om en redegørelse vedr. Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften, da en borger har klaget over kommunens tilsyn med kollektivbyens drift, herunder kommunens regnskabstilsyn. Klagen var særligt rettet mod afdelingens årsregnskab, hvor der i nogle år har været underskud på driften af kollektivbyens restaurant. Stsforvaltningen har behandlet sagen og har ikke fundet, Ballerup Kommunalbestyrelse har tilsides sin pligt til føre tilsyn med Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften. Stsforvaltningen har lagt vægt på, kommunen i forbindelse med regnskabstilsynet, har fulgt op på revisionens bemærkning vedrørende afdelingens likviditet og kommunen har reageret på klagers henvendelser, herunder har haft kontakt til boligselskabet om underskuddet i afdelingens restauranter. c) (Miljø og Teknik) Meddelelse om midlertidig håndtering af borgerhenvendelser vedrørende renovionen Miljø & Teknik har valgt midlertidigt lade HCS A/S håndtere borgerhenvendelserne i forbindelse med afhentning af dagrenovion, haveaffald, storskrald og papirindsamling.

3 Formålet med den midlertidige ordning er skabe arbejdsro oven på den ekstraordinære belastning som følge af indførelse af nye erhvervsaffaldsgebyrer. Arbejdsroen skal bl.a. anvendes til håndtere efterslæbet efter renovionsstrejkerne, færdiggøre implementeringen af det elektroniske meldesystem således henvendelser fra borgere, boligforeninger og erhverv fremover kan håndteres mere effektivt. Affaldsområdet har i en lang periode gjort brug af vikarer til støtte for driften, og tilbuddet fra HCS på håndteringen af opgaven var billigere end vikardækningen, som herefter indstilles. Aftalen med HCS forudsætter, borgerne ikke skal kunne mærke forskel på, det er entreprenøren selv, der håndterer anmeldelserne. Et stadigt større antal henvendelser går via meldesystemet, hvor der ingen direkte kontakt er mellem borger og forvaltning. Ved telefonisk henvendelse vil der blive sagt renovionen. Det er derfor ikke tanken melde ændringen ud, da den ikke forventes få konsekvenser for borgerne. Der afholdes løbende driftsmøder med HCS, og via meldesystemet kan stus for ordningerne følges med henblik på indskriden, i tilfælde af der mod forventning - opstår uregelmæssigheder. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis vi ikke er tilfredse. Efter 4 måneder evalueres ordningen med udgangspunkt i, hvordan stus er for arbejdet i teamet. Løsningen forventes have en positiv indvirke på implementeringen af affaldsplanen, når efterslæbet indhentes. d) (Miljø og Teknik) Miljøavis I uge 49 bliver Miljøavis nr. 4/2010 udsendt til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlagt på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer marts Avisen omhandler denne gang bl.a. Miljøpris 2010 til Formula A/S, Klimafamilier, Klimanetværksmøde om energibesparelser/-afgifter etc. e) (By- og Erhvervsudvikling) Frederikssund-motorvejen Projekteringen af Frederikssund-motorvejens 2. etape og Tværvejs-forbindelsen derfra op til Kildedal Stion er i fuld gang. Kommunen har netop afgivet udtalelse efter vejlovens 16 til det foreliggende projekt med bemærkninger bl.a. om trafikafvikling, støj, jord, kollektiv trafik, overordnede stiforbindelser, faunapassager og vand. Ekspropriionskommissionen afholder den 6. og 7. december 2010 en linjebesigtigelse, hvori Kommunen deltager som henholdsvis myndighed og grundejer. Udvalgsformanden er udpeget som Kommunens repræsentant i kommissionen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning

4 2. Opfølgning af driftsbudget for 2010 pr. december 2010, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Punkt 3 Økonomiudvalget den 21. september 2010 Punkt 2 Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 2 Resumé Budgetopfølgningen pr. december 2010 er baseret på 10 måneders forbrug og medfører for udvalgets område meddelelse af positive og negive tillægsbevillinger i 2010, svarende til et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er sammens af flytninger mellem udvalg på netto -0,2 mio. kr., udskydelse af leverancer mv. til 2011 på -5,6 mio. kr. og reelle afvigelser på netto 0 kr. Udvalgets samlede bevilling for 2010 vil herefter udgøre 94,8 mio. kr. Redegørelse På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således (mio. kr. netto): Bevillingsramme Til/ fra Nuværende andre budget inkl. udvalg og tillægsbev. rammer Udskudte leverancer/ overførsler Reelle til 2011 afvigelser VVS-afdelingen 6,4 0,0 0,0 0,2 6, Fritidsområder mv. 15,8-0,1-0,1-0,8 14, Vandløbsvæsen 1,1 0,0 0,0-0,4 0, Trafik og infrastruktur 70,0-0,1-5,7 0,4 64, Renovion mv. 0,0 0,0 1,0 0,6 1, Øvr. 7,3 0,0-0,8 0,0 6,5 miljøforanstaltninger I alt 100,6-0,2-5,6 0,0 94,8 Forslag til ajourført budget inkl. tillægsbev. De reelle afvigelser medfører en samlet afvigelse på netto 0 kr., der er sammens af en række budgetafvigelser i op- og nedadgående retning. De væsentligste reelle budgetafvigelser vedrører: Ramme Fritidsområder mv. Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende merarbejder på anlæg ved skoler. Endvidere mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende tidligere amtsinstitutioner.

5 Ramme Vandløbsvæsen. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende nye driftsaftaler for vandløbsvedligeholdelse. Endvidere mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende udarbejdelse af vandløbsreguliver, hvor udgiften afholdes over budgettet for Ramme Trafik og infrastruktur. Merudgift på netto 0,4 mio. kr., der består af en række afvigelser i op- og nedadgående retning, jf. not. Ramme Renovion mv. Forventet mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forbindelse med virksomheders fritagelse for erhvervsaffaldsafgift. Hertil kommer en merudgift på netto 0,1 mio. kr., der består af en række tekniske budgetreguleringer i op- og nedadgående retning. Omflytning af bevillinger til/fra andre udvalg og rammer vedrører: Mindreudgift på 0,2 mio. kr., primært i forbindelse med omplacering af lønbesparelser ved vakante stillinger i Udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til 2011 vedrører i det væsentligste: 3,0 mio. kr. i forventet driftsoverskud for 2010 for decentrale institutioner (Vej & Park Centeret). 0,9 mio. kr. til rådgivning mv. i forbindelse med det fortste arbejde med omklassificering af kommuneveje. 0,6 mio. kr. til opgaver i forbindelse med den fortste udmøntning af cykelhandlingsplanen. 0,7 mio. kr. til videreførelse af opgaver vedrørende forbedring af den kollektive trafik, buskørsel mv.

6 0,4 mio. kr. vedrørende forts udskiftning af trafiksignalanlæg til LED-belysning samt indregulering af grøn bølge i signalanlæggene. 0,8 mio. kr. vedrørende miljøforanstaltninger mv., herunder bl.a. fortste klimiltag, Green Cities-samarbejdet, Grønt Råds aktiviteter, Miljøledelse og kvalitetsledelse. 1,0 mio. kr. i indtægter fra erhvervsaffaldsgebyrer for 2010, som først forventes indgå i 2011 efter behandling af ansøgninger om fritagelse. Bilag Not af 19. november 2010 fra Miljø & Teknik Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse 3. Forsyning Ballerup - Afgifter og gebyrer for vand og spildevand i 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ballerup Kommune har modtaget Forsyning Ballerups takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2011.

7 Miljø og Teknik vurderer, det fremsendte takstblad for 2011 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariet har udmeldt for 2011, og foreslår takstbladet for 2011 godkendes af kommunalbestyrelsen. Redegørelse Ballerup Kommune har modtaget forslag til Takstblad 2011 for Forsyning Ballerup. Takstbladet rummer vandafgifter, spildevandsafgifter, tilslutningsbidrag, øvrige bidrag samt gebyrer for Bestyrelserne i Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S har godkendt taksterne. Takstbladet skal i henhold til vandforsyningslovens 53 godkendes af Ballerup Kommune, idet Kommunen har den myndighedsmæssige kompetence. Af Konsekvensloven (lov nr. 460 af 12/6/2009) fremgår det, et alment forsyningsanlæg en gang årligt skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen. Bidragene skal overholde det prisloft, der fastsættes for forsyningen i medfør af 6 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved afgørelse af 22. oktober 2010 udmeldt et prisloft for Afløb Ballerup A/S på 17,16 kr. pr. m 3 svarende til en samlet indtægt på ca. 55,6 mio. kr. For Vand Ballerup A/S er prisloftet 18,10 kr. pr. m 3 svarende til en indtægt på ca. 52,0 mio. kr. (alle beløb eks. moms). Ved udmelding af prisloftet har Forsyningssekretariet samtidig fastlagt investeringsrammer for både Vand og Afløb. Som udgangspunkt er der ved beregning af prisloftet anvendt driftsomkostningerne fra 2003 til 2005 korrigeret for prisudviklingen, samt en effektiviseringsbesparelse. Herudover er det pålagt forsyningens driftsområder påpege økonomiske besparelse, idet der til enhver tid skal arbejdes for en større effektivitet og rentabilitet. Forudsætningen er, taksterne skal dække drifts- og anlægsudgifter i 2011 samt andel i udgifterne til Måløv Rens A/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der begge har deres eget prisloft. Som en konsekvens af Vandsektorloven skal der nu i taksten endvidere medregnes renter og afskrivninger. Et af de vigtige punkter i den nye vandsektorlov er ønsket om øge investeringerne. For vandforsyningen er der for 2011 afs ca. 8 mio. kr. til anlægsarbejder. For spildevandsområdet er der afs 19 mio. kr. til anlægsarbejder svarende til en stigning på 7½ mio. kr. siden sidste år. Det er denne stigning i afløbsinvesteringerne, der er fastlagt af Forsyningssekretariet, som er medvirkende til, afledningsafgifterne stiger i Forsyning Ballerups forslag til takster m.v. fremgår af vedlagte takstblad. Miljø & Tekniks vurdering De foreslåede takster for vand og vandafledning medfører for vandafgiften et fald i taksten på 1,05 kr. pr. m 3 ekskl. moms eller - 4,66 procent i forhold til taksten for For en

8 gennemsnits familie i et parcelhus vil det betyde en besparelse på ca. 120 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en besparelse på ca. 100 kr./år. For vandafledningen er der tale om en stigning på 0,90 kr. pr. m 3 ekskl. moms eller 6,1 procent i forhold til taksten for For en gennemsnitsfamilie i et parcelhus vil det betyde en øget udgift på ca. 131 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en øget udgift på ca. 110 kr./år. Miljø og Teknik vurderer, det fremsendte takstblad for 2011 overholder prisloftet, udmeldt af Forsyningssekretariet. Der vil i 2011 blive foretaget øgede anlægsinvesteringer på afløbssystemet, hvilket harmonerer godt med kommunens ønske om ruste sig til klimaforandringerne. Miljø & Teknik vil føre løbende dialog med Forsyning Ballerup om investeringerne. Bilag Forsyning Ballerup Takstblad Beregnede udgiftsstigninger for 2011 Øvrige bilag i sagen: Revideret ansøgning fra Forsyning Ballerup om godkendelse af vand- og Spildevandsafgifter, bidrag og gebyrer for Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, takstbladet 2011 for Vand og spildevand godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse 4. Trafik- og miljøplan, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2003 Punkt 9 Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005 Punkt 22 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 Punkt 13 Beskrivelse af projektet I 2003 blev arbejdet igangs med udarbejdelse af en Trafiksikkerhedsplan, samt færdiggørelse af handlingsdelen af den daværende Trafik- og Miljøhandlingsplan. Trafiksikkerhedsplanen skulle medvirke til realisering af kommunens

9 overordnede trafikpolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog Trafiksikkerhedsplan 2005, som bl. a. omfter prioriterede lokaliteter med trafiksikkerheds- og tryghedsproblemer, som skal forbedres. På denne baggrund fik en række vejkryds i 2005 en geometrisk opstramning med striber og blå cykelfelter. I henhold til Vejdirektorets anbefalinger skal en trafiksikkerhedsplan ajourføres løbende. Trafiksikkerhedsplan 2005 er revideret og hedder i dag Vej- og Trafiksikkerhedsplan I denne forbindelse blev der bl.a. udført en skolevejsanalyse. Et ubrugt restbeløb på blev overført til projekt kmzoner i boligområder. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevillinger i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 0,4 pct kr kr kr kr kr ,40 kr ,60 kr. Arbejdet er udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. I henhold til den nye regnskabspraksis skal fremtidige ajourføringer af Trafiksikkerhedsplanen tildeles et nyt projektnummer. Projekt nr skal derfor lukkes og der aflægges regnskab nu. Sidste kontering: Oktober 2008 vedrører faktura fra Grontmij Carl bro A/S. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafik- og miljøplan, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

10 5. Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005 Punkt 22 Kommunalbestyrelsen den 25. september 2006 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 Punkt 13 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 Punkt 13 Beskrivelse af projektet Trafiksikkerhedsplan gennemførelse har administrivt været et projektnummer, som er anvendt til gennemføre projekter med relion til Trafiksikkerhedsplanen. Med den nye praksis om oprette projektnumre for hvert projekt og bevilling, aflægges der herved anlægsregnskab for de gennemførte projekter. Projektnummeret vil herefter udelukkende blive anvendt til på investeringsoversigten angive beløb, reserveret trafiksikkerhedsprojekter, men hvor der endnu ikke er truffet afgørelse om deres præcise anvendelse. Projektet omfter projektering og etablering af visuel indsnævring samt fartdæmpning på Jonstrupvej, jf. Trafikhandlingsplan Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 3,4 pct kr kr kr kr kr kr ,67 kr ,33 kr. Arbejdet er udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. Sidste kontering: Sidste kontering vedrørende anlægsprojektet på Jonstrupvej er faktura fra Vej & Park Centret i december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

11 Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsplan gennemførelse, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 21 Beskrivelse af projektet Projektet omfter projektering og etablering af variable hastighedstavler på Vestbuen ud for Grantofteskolen (Planbuen) som i forskellige intervaller i løbet af dagen reducerer hastighedsbegrænsningen fra 60 km/t til 40 km/t, med det formål skabe mere tryghed for elever som krydser Vestbuen. Projektet omfter ligeledes projektering og etablering af afsætningsplads på Ågerupvej for elever, samt sidehelle på Baltorpvej ud for Baltorpbakken, for lette krydsningen af Baltorpvej. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 16,4 pct kr ,85 kr ,15 kr. Mindreforbruget skyldes primært sidehellen på Baltorpvej efter nærmere analyse, ikke kunne realiseres. Forklaringen er hellen ville stå i vejen for højresvingende lastbiler og lastbilerne ville køre hen over den i forbindelse med svingmanøvren. Miljø & Teknik har overvejet om der var andre tiltag som kunne udføres i stedet for, men det blev der ikke fundet, hvilket er forklaringen på anlægsregnskabet ikke er forelagt tidligere. Sidste kontering: Vedrører faktura fra Via Trafik Rådgivning A/S i januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

12 Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse 7. Bygningsvedligeholdelse 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Bygningssynene er nu afholdt og oplægget til prioritering af opgaver til udførelse i 2011 foreligger. Budgettet til bygningsvedligeholdelse, der normalt er 44,916 mio. kr., er reduceret med 3,36 mio. kr. da dette beløb er fremrykket til 2010 i forbindelse med udskiftning af tag på Parkskolen. Budgettet er således 41,556 mio. kr. Heraf hidrører 0,5 mio. kr. fra projekt nr , Vedligeholdelse De overordnede rammer for fordelingen af vedligeholdelsesbudgettet er nu godkendt i Økonomiudvalget, og Teknik- og Miljøudvalget bedes godkende de prioriterede arbejder under eget udvalg. Redegørelse Oplægget er udarbejdet med udgangspunkt i de seneste års akutte sagers typer: * Installionsnedbrud * Vandskader gennem tage * Vandskader pga. defekt kloakering, dræning Altså fokus på klimaskærm og installioner. Det er dog nødvendigt medtage nogle indvendige arbejder i form af udskiftning af gulvbelægninger, af arbejdsmiljø- og rengøringsmæssige årsager. I 2011 træder det nye bygningsreglement i kraft, der har særligt fokus på energi i både nye og eksisterende bygninger. Når fx et paptag skal udskiftes, er der nu krav til efterisolering. Det forudsættes efterisoleringen finansieres over puljen til energibesparende foranstaltninger, da denne afføder en besparelse i energiforbruget. Hovedrenovering af børneinstitutionerne på henholdsvis Lilletoften 21 og Hestens Kvarter 27, som begge er børnehavedelen af børnehuse, udføres i Disse er de sidste på den prioriterede liste over store renoveringer på egne institutioner fra 2002.

13 I 2011 bør ventilionsanlægget til svømmehallen samt vandbehandlingsanlægget på East Kilbride Badet udskiftes. Disse tiltag beløber sig til ca. 8 mio. kr. Arbejderne indgår ikke i bygningsvedligeholdelsen, da der kan påregnes en efterfølgende betragtelig besparelse i energiforbruget og forudsættes dermed kunne lånefinansieres som energibesparende foranstaltning. Teknik- og Miljøudvalgets anmodning om meddelelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen på sag Bygningsvedligeholdelse 2011 i december. Dokument nr , Bygningsvedligeholdelse 2011 Planlagte arbejder, er udsendt til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, de foreslåede arbejder for bygningsvedligeholdelse 2011 under Teknik- og Miljøudvalget godkendes og Teknik- og Miljøudvalget anmoder kommunalbestyrelsen om meddelelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. over projekt nr , Vedligeholdelse Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse, med den bemærkning, bilag med dokument nr , erstter det tidligere dokument nr Kildedalsvej 37- Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø og beplantning Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Anlægget kræver landzonetilladelse. Miljø & Teknik indstiller, der meddeles landzonetilladelse. Redegørelse Ansøgning Ejerne af ejendommen Kildedalsvej 37, 2760 Måløv har ansøgt om etablere et 4000 m?u stort vandhul, samt etablere mindre beplantning på det omkringliggende areal. Formålet med etableringen er landskabsforskønnelse, samt øge den biologiske mangfoldighed og skabe bedre forhold for ekstensiv jagt.

14 Ejendommen Ejendommen ligger i landzone med landbrugspligt. En besigtigelse udført af Christina Løjtnant og Benny W. Jakobsen d. 7. Juli 2010 har godtgjort, dele af områdets tidligere 3 beskyttelse efter Nurbeskyttelsesloven ikke længere er gældende, da disse arealer ikke har det fornødne planteindhold eller hydrologi (er for tør) til kunne kaldes mose. Den ændrede afgrænsning af mosen og baggrunden for denne vurdering kan ses af hhv. bilag 4 og 2. Planbestemmelser Ejendommen er omftet af en arealreservionen til transportkorridor i Landsplansdirektivet Fingerplan 2007 jf. landsplandirektiv. I Kommuneplan er ejendommen omftet af de generelle rammebestemmelser for terrænregulering, hvor terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse. De specifikke rammebestemmelser for området 7.D3, Transportkorridor syd for jernbanen, fastlægger anvendelsen til offentlige formål: transportkorridor. Området kan benyttes som landskabsområde med dyrkningsinteresser, når det kan ske under hensyntagen til områdets infrastrukturanlæg. Der skal fastsættes bestemmelser om beskyttelse og pleje af de karakteristiske landskabstræk med henblik på beskytte plante- og dyrelivet og kulturlandskabet omkring Friheden. Der kan etableres faunapassage ved Værebro Å. Hele ejendommen er omftet af en række planmæssige dispositioner: Området ligger i den grønne ring der er en del af Fingerplanens forlængelse. Området er desuden udpeget som: særligt følsomt landbrugsområde spredningskorridor landskabsområde kildepladszone i et vandindvindings beskyttelsesområde Begrænsningerne på placeringen og mængden af træbevoksningerne i vilkårsætningen er dels: der er bestemmelser i Regionplan 2005 om de udpegede transportkorridorer er negivområde for skovrejsning. indblik til nurarealerne mod vest ønskes bibeholdt. I landzone må der ikke ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Derfor kræver etablering af vandhuller en landzonetilladelse, uanset om formålet er nurgenopretning eller rent landskabeligt. Der er foretaget naboorientering i sagen.

15 Miljø & Tekniks vurdering Miljø & Teknik har anført i udkast til tilladelsen ejer skal kunne tåle fjernelse af vandhullet, såfremt der sker fremtidig anvendelse af transportkorridoren. Der kan således ikke skal stilles krav om etablering af erstningsvandhul. Dette er der redegjort for i udkastet til tilladelse, der er vedlagt som bilag. Miljø & Teknik vurderer, det ansøgte vandhul kan have en gavnlig effekt på den biologiske mangfoldighed i området, det vil skabe bedre spredningsvilkår for padder i området samt øge den visuelle landskabelige værdi. Miljø & Teknik vurderer, etablering af et nyt vandhul på ca m 2 og den ansøgte beplantning er i overensstemmelse med områdets planmæssige stus og de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Miljø & Teknik vurderer, der på baggrund af den vedlagte vilkårsætning vil kunne meddeles tilladelse til etablering af vandhullet. Vilkårsætningen kan ses i bilag 1 i det vedhæftede forslag til afgørelse. Bilag Forslag til afgørelse, vilkårssætning, redegørelse for revurdering af beskyttelsesområde samt kortbilag: Udkast til tilladelse til etablering af vandhul; Kildedalsvej 37, Måløv. Sagen afgøres af Teknik & Miljøudvalget Teknik & Miljø foreslår, der, som ansøgt, gives tilladelse, i medfør af 35, stk. 1 i Lov om planlægning, til etablering af et nyt vandhul på ca m 2, og vilkårssætningen meddeles som anført i udkast til tilladelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Udsættes 9. Vintertjenesten 2010/2011 ændring af servicemål Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I forbindelse med vedtagelse af besparelserne i juni blev det besluttet konkurrenceudsætte Vej & Park Centeret. Da udbud af opgaverne herunder vintertjenesten først kan effektueres 1. juli 2011 blev det samtidig besluttet reducere budgettet på bl.a. vintervedligeholdelse med 10 procent fra januar Vej & Park

16 Centeret har derfor reduceret mandskab og antallet af maskiner til saltning og snerydning af kommunens veje og stier. Det resterer i, saltture tidsmæssigt er blevet forlænget. Det tilstræbes derfor nu, saltturne er færdig kl Snerydningen forsætter uændret. Redegørelse I henhold til bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, påhviler det vejbestyrelsen (Kommunalbestyrelsen), sørge for saltning og snerydning på offentlige veje og stier. Vejbestyrelsen fastsætter retningslinjerne for vintervedligeholdelse (vintertjeneste), hvilket betyder opdeling af vejnettet i vejklasser med angivelse af servicemål for hver vejklasse. Videreformidlingen af kommunens plan for vintertjenesten med tilhørende servicemål, sker gennem snepjecen Når sneen kommer. I forbindelse med vedtagelse af besparelserne i juni blev det besluttet konkurrenceudsætte Vej & Park Centeret. Da udbud af opgaverne herunder vintertjenesten først kan effektueres 1. juli 2011 blev det samtidig besluttet reducere budgettet på bl.a. vintervedligeholdelse med 10 procent fra januar Det betyder, for denne vintersæson 2010/2011 har Vej & Park Centeret reducerede antallet af mandskab og maskiner, som medfører en forlængelse af de resterende saltture på veje og cykelstier. Konsekvensen er, en salttur nu tager ca. 3 timer mod 2 timer. En snerydningstur tager stadig ca. 8 timer, og her sker der ingen ændring i tiden. Udkaldene sker fra kl og normalvis er mandskabet klar til køre ud kl Saltning af veje og stier tilstræbes være færdig senest kl Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, de ændrede servicemålene for Vintertjeneste godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt 10. Omklassificering af offentlige veje - udpegning af vejstrækninger Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Punkt 18 Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010 Punkt 1

17 Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2010 Punkt 9 Resumé Miljø & Teknik har, på baggrund af de godkendte kriterier for omklassificeringen, foretaget en vurdering af, hvilke veje og stier, der kan omklassificeres. Det af Transportministeren fremste lovforslag om revision af prive fællesveje er blevet analyseret af Miljø & Teknik, men det ændrer ikke på, hvilke veje, der bør omklassificeres (men derimod meget på processen). Resultet fremgår af en liste og et kort. Miljø & Teknik indstiller, forslaget (listen) godkendes med henblik på blive lagt til grund for den lovpligtige partshøring af samtlige grundejere på de omhandlede veje. Redegørelse Baggrund I dag er 153 km vej klassificeret som offentlig/kommunal vej, heraf ca. 93 boligveje, mens 36 km er klassificeret som priv fællesvej. Forskellen i klassificering af boligvejene er ikke begrundet i saglige, trafikale forhold men afspejler i højere grad tidspunktet for det pågældende bykvarters udbygning. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, samtlige veje skal vurderes ud fra saglige, trafikale kriterier. Derved opnås, grundejere på veje, der ud fra en trafikal vurdering er ens, også er ligestillet økonomisk. Forslaget vil samtidig reducere de kommunale driftsomkostninger til drift og vedligeholdelse af disse veje. Teknik og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 11. oktober 2010 de saglige, trafikale kriterier, der skal anvendes ved klassificeringen af hver enkelt vejstrækning. Ny lovgivning Trafikministeren har den 2.november 2010 frems et lovforslag om prive fællesveje, som forventes træde i kraft 1. januar Lovforslaget har en række vidtgående forslag til ændringer i måden, kommunerne kan omklassificere veje på. Hovedpunkterne i lovforslaget er: Der skal gå 4 år fra annoncering af, kommunen påtænker en omklassificering, til den endeligt kan træde i kraft. Vejene skal have en hvis standard (restlevetid svarende til en fjerdedel af den tekniske levetid for hver enkelt anlægselement). Der skal udarbejdes et forslag til tilstandsrapport for hver vej, som danner grundlag for vurdering af, om vejen er i god stand. Denne skal i høring i 12 uger hos hver enkelt borger. Kommunens afgørelse vedrørende den endelige tilstandsrapport kan påklages til Vejdirektoret. Trafikministeren vil udarbejde regler for, hvad en tilstandsrapport skal indeholde. Ballerup Kommune, KL, m.fl. har kritiseret Ministerens lovforslag, der har uds den igangværende omklassificeringsproces. Ballerup Kommune har endvidere haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 18. november Vi udtrykte enighed med ministeren i, borgere skal høres, og vejene skal være i ordentlig stand ved overdragelsen. Men

18 vi udtrykte stor utilfredshed med kravet om, der skal gå 4 år fra den påtænkte beslutning til den endelig overdragelse kan finde sted. Der er ingen saglige begrundelser for, der skal gå fire år, da den foreslåede procedure med tilstandsrapport, høring, klagefrist, mv kan gennemløbes på 1-2 år. Konsekvenserne af ministerens lovforslag, hvis det godkendes som frems, vil være, Ballerup Kommune først kan overdrage vejene i januar Revideret forslag til veje, der skal omklassificeres Miljø & Teknik har, med bistand fra rådgivningsvirksomheden COWI A/S, vurderet samtlige vejstrækninger ud fra de vedtagne kriterier, samt det foreliggende lovforslag. Resultet fremgår af vedlagte liste og er endvidere indtegnet på et kort, ligeledes vedlagt som bilag. Konsekvensen af vurderingen er, ca. 85 km vej foreslås omklassificeret fra offentlig til priv fællesvej. Endvidere foreslås ca. 1 km priv fællesvej omklassificeret til offentlig vej. Det fremgår af bilagene, hvilke veje der foreslås omklassificeret og hvilke, der er vurderet, men ikke foreslås omklassificeret. Bilagene vil efter Teknik og Miljøudvalgsmødet blive lagt på kommunens hjemmeside. Forslag til stier, der skal omklassificeres Stier, der er beliggende internt i et kvarter, hvor vejene er eller påtænkes blive prive fællesveje, foreslår Miljø & Teknik også omklassificeres, således drift og vedligehold varetages af grundejerne. Stierne fremgår af vedlagte bilag. Stier, der har en regional funktion, eller som indgår i kommunens overordnede stinet, bliver ikke nedklassificeret. Ny tidsplan og proces Miljø & Teknik vil gennemføre omklassificeringen efter de nye regler i kapitel 9 i Lov om Offentlige Veje. Ifølge 90, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning om omklassificering kundgøres i de stedlige blade og på kommunens hjemmeside (lovforslaget er ikke entydigt vedr. krav til offentliggørelse, hvilket vi forsøger få tydeliggjort i den endelige lov). Dette vil ske ultimo december Tidsplan for omklassificeringen efter annonceringen er vedlagt som bilag. Miljø & Teknik har, for få klarhed over den tekniske tilstand af vejene, fået gennemgået disse af Cowi A/S og der er udarbejdet en rapport for hver enkelt vej. De nye regler om udarbejdelse af tilstandsrapporter gør, Miljø & Teknik må afvente udmøntningen af disse før der kan udarbejdes den endelige tilstandsrapport, der skal indgå i høring af beslutningen. Det vurderes dog, dette vil kunne nås indenfor den 4 års periode der skal gå fra den påtænkte beslutning til endelig beslutning skal høres. Hver enkelt berørt grundejer vil endvidere modtage informion, i forbindelse med høringen af beslutningen, om, de kan købe ydelsen med drift og vedligehold af vejen hos Kommunen. Miljø & Teknik arbejder på sammensætte nogle pakker, som de kan vælge imellem. Det vil dog være en betingelse, hele vejstrækninger tilmelder sig. Såfremt 2/3 af grundejerne (målt efter deres økonomiske bidrag til vedligeholdelsen) ønsker en sådan ordning, vil de resterende være tvunget med i ordningen.

19 Økonomi Kommunalbestyrelsen har planlagt, der skal bruges op til ca. 14 mio.kr. til foretage ekstraordinær vedligeholdelse af vejene i forbindelse med overdragelsen i perioden Det endelige behov for ekstraordinær vedligeholdelse kan først opgøres, når de nye regler om tilstandsrapporter er udmøntet. Den umiddelbare vurdering fra COWI efter gennemgang af vejene er, de er i en god stand. Når endelig beslutning om omklassificering er trådt i kraft tidligst januar 2015 vil der kunne opnås en besparelse på ca. 11,5 mio. kr. hvoraf 9,2 mio. kr. vil være fra driftsbudgettet og 2,3 mio. kr. fra anlægsbudgettet. Denne besparelse var før det nye lovforslag indregnet i budgetterne for Efter 2. Behandling af lovforslaget, vil Miljø & Teknik kunne gennemføre mere detaljerede beregninger af det ændrede likviditetsforløb sammenlignet med det, der blev udarbejdet i juni 2010 og som lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget Bilag Liste over prive fællesveje der planlægges nedklassificeret Liste over prive fællesveje der planlægges opklassificeret Kort med de veje der foreslås omklassificeret Kort med de stier der foreslås omklassificeret Tidsplan for omklassificeringen Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, det udarbejdede forslag til omklassificering af veje og stier godkendes til annoncering af påtænkt beslutning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse 11. Kavsbjerglund tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé En bygherre har købt ovennævnte ejendom og opført et rækkehus med 4 boliger med henblik på salg af disse. Ved færdigmeldingen er byggefirmaet pligtig til fremsende dokumention for, byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er

20 betalt. Denne dokumention er ikke modtaget selvom Miljø & Teknik har anmodet om dette. Miljø & Teknik foreslår, bygherren pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring. Miljø & Teknik foreslår endvidere tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Redegørelse Bygherren har fået byggetilladelse til opførelse af et rækkehus med 4 boliger. Når der i forbindelse med byggeri anmodes om ibrugtagningstilladelse eller et byggeri færdigmeldes, skal kommunen påse, der er dokumention for byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt den krævede dokumention i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, kan kommunen vælge pålægge den professionelle bygherre tvangsbøder, jf. Byggelovens 25 D. Lovgrundlag Byggeloven 25 C, stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumention til kommunalbestyrelsen for, der er tegnet en byggeskadeforsikring, og præmien er betalt. 25 D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt dokumention efter 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administriv myndighed. Miljø & Tekniks vurdering I bygningsreglementet der trådte i kraft i 2008 (BR08), blev grundlæggende ændringer af byggeloven implementeret. En af de store ændringer er, kommunerne ikke længere skal teknisk byggesagsbehandle såkaldt ukompliceret byggeri bl.a. boligbyggeri i en etage (villaer, rækkehuse m.m.). For disse byggerier er det alene bygherren der er ansvarlig for bygningsreglementet bliver overholdt. Til gengæld er der indført en obligorisk byggeskadeforsikring, som erstter den kontrol der skete ved den kommunale byggesagsbehandling. Tegning af en byggeskadeforsikring er derfor afgørende for sikre de borgere der flytter ind i boligerne mod byggesjusk. Derfor er der givet mulighed for kommunerne kan tildele administrive bøder til bygherrer der ikke vil tegne byggeskadeforsikringer. Da der skal tegnes byggeskadeforsikring og da der ikke ligger noget skøn foreslår Miljø & Teknik bøderne gives administrivt.

21 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø- og Teknik foreslår, Bygherren fra den 13. december 2010 pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring, og tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 11 Godkendt 12. Skolevej 4 - tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé En bygherre har købt og ombygget en skole til 3 lejligheder med henblik på salg af disse. Ved færdigmeldingen er byggefirmaet pligtig til fremsende dokumention for, byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Denne dokumention er ikke modtaget selvom Miljø og Teknik har anmodet om dette. Miljø og Teknik foreslår, bygherren pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring og tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Redegørelse Bygherren har fået byggetilladelse til ombygning af Gammel Skovlunde Skole til 3 boliger. Når der i forbindelse med byggeri anmodes om ibrugtagningstilladelse eller et byggeri færdigmeldes, skal kommunen påse, der er dokumention for byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt den krævede dokumention i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, kan kommunen vælge pålægge den professionelle bygherre tvangsbøder, jf. Byggelovens 25 D. Lovgrundlag Byggeloven 25 C, stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumention til kommunalbestyrelsen for, der er tegnet en byggeskadeforsikring, og præmien er betalt.

22 25 D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt dokumention efter 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administriv myndighed. Miljø & Tekniks vurdering I bygningsreglementet der trådte i kraft i 2008 (BR08), blev grundlæggende ændringer af byggeloven implementeret. En af de store ændringer er, kommunerne ikke længere skal teknisk byggesagsbehandle såkaldt ukompliceret byggeri bl.a. boligbyggeri i en etage (villaer, rækkehuse m.m.). For disse byggerier er det alene bygherren der er ansvarlig for bygningsreglementet bliver overholdt. Til gengæld er der indført en obligorisk byggeskadeforsikring, som erstter den kontrol der skete ved den kommunale byggesagsbehandling. Tegning af en byggeskadeforsikring er derfor afgørende for sikre de borgere der flytter ind i boligerne mod byggesjusk. Derfor er der givet mulighed for kommunerne kan tildele administrive bøder til bygherrer der ikke vil tegne byggeskadeforsikringer. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø- og Teknik foreslår, Bygherren fra den 13. december 2010 pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 12 Godkendt 13. Harrestrupvej Dispension fra BR10 hvad angår bygningslængde i skel Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejeren af ejendommen har ansøgt om dispension fra BR10 til opføre et udhus, der sammen med den eksisterende garage har en samlet længde i skel på 13,1 m, hvor reglen er maksimum 12,0 m. Miljø & Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension.

23 Redegørelse Ansøgning Der er i 2009 opført en 7,6 m lang garage nærmere skel end 2,5 m. Ejeren har anmeldt et nyt skur med dimensionerne 5,5 m x 3,3 m, hvorved den samlede længde i skel bliver 13,1 m. Derfor har ejeren søgt dispension fra BR10, kapitel til bygge mere end 12,0 m nærmere skel end 2,5 m. Ejeren begrunder sin ansøgning med, han får en bedre udnyttelse af haven. Hvis han rykker udhuset længere ind på grunden, får han et areal mellem udhus og skel, som ikke kan bruges til noget, pga. manglende sollys. Udhuset skal blandt andet anvendes til få ejendommens olietank under tag, af hensyn til både det udseendemæssige og miljømæssige, idet ejeren forventer kunne mindske evt. forurening i tilfælde af en utæthed i tanken. Ejeren påpeger i øvrigt, der er tale om skel mod sti og tilkørselsvej til H/F Kildegården, og der vil derfor næppe være gener for nogen. Lovgrundlag Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan jf. BR10, kapitel opføres nærmere skel end 2,5 m, såfremt en række vilkår er opfyldt. Et af disse er, den samlede længde af bygninger i skel ikke overstiger 12,0 m. Miljø & Tekniks vurdering Miljø & Teknik vurderer, der kan opføres et udhus med det samme areal endda samme dimensioner inden for rammerne af BR10, kapitel Bygningen skal blot drejes 90 grader. Der er tale om en grund på 967 m 2, hvilket skulle øge muligheden for finde en løsning, der ikke kræver dispension fra BR10. Miljø & Teknik vurderer, der ikke er forhold, der i dette tilfælde specielt begrunder en dispension for en overskridelse (om end den er lille), og mener bygningsreglementets generelle regel ikke bør fraviges. En dispension vil endvidere kunne danne uheldig præcedens. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension til opføre et udhus i skel. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 13 Godkendt

24 14. Thøger Larsens Alle 42 - Ansøgning om dispension fra udnyttelsesgraden Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejeren har i forbindelse med en tilbygning til boligen og udvidelse af carporten ansøgt om dispension fra Partiel Byplanvedtægt nr. 045 til overskride den fastlagte udnyttelsesgrad på 0,2. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles dispension Redegørelse Ansøgning Ejeren ønsker, opføre en tilbygning til boligen og foretage en udvidelse af carporten. Efter udvidelsen af boligen og carporten bliver udnyttelsesgraden 0,24. Høring Grundejerforeningen er tidligere, i en tilsvarende sag, blevet hørt om de har indvendinger mod udnyttelsesgraden (bebyggelsesprocenten) kan øges svarende til den byggeret der er i BR08 dvs. en bebyggelsesprocent på 30. Det har de ikke haft bemærkninger til. Der er modtaget en indsigelse fra naboen, Thøger Larsens Alle 36. Naboen anfører, en udnyttelsesgrad på 0,24 vil forringe prisen på indsigers hus og grund med anslået kr og det også vil være til stor gene, huset kommer så tæt på skellet. Ejerens udtalelse på naboindsigelsen Ejeren forstår ikke, hvordan udbygningen kan være til gene for naboen. Udbygningen placeres 7 meter fra indsigers skel og der er ikke vinduer mod skellet. Ejeren gør opmærksom på, indsigers eget hus står ca. 2,5 m fra skellet. Lovgrundlag Partiel Byplanvedtægt nr. 045, 5. A 1, som foreskriver, udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,2 (svarer til en bebyggelsesprocent på 25). Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. maj 2008, delegere kompetencen til meddele dispension fra lokalplaners bestemmelse om bebyggelsesprocent til Miljø & Teknik under forudsætning af, naboer og grundejerforening ikke havde indvendinger. Miljø & Tekniks vurdering Indsigelsen fra naboen går primært på tilbygningens placering på grunden. Ejeren har jf. bygningsreglementet ret til placere tilbygningen 2,5 m fra naboskel. Bygningen placeres 7 meter fra naboskellet mod indsiger. En tilbygning der var indenfor udnyttelsesgraden kunne derfor lovligt lægges på meget tættere på skel. Det er ikke Miljø & Tekniks vurdering, forøgelse af udnyttelsesgraden giver gener for naboen og der er intet belæg

25 for det skulle give en forringelse af ejendommens værdi. Miljø & Teknik foreslår derfor der meddels dispension. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår der meddeles dispension fra Partiel Byplanvedtægt nr. 045, 5.A 1, som foreskriver, udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,2. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 14 Godkendt 15. Jonstrupvej Ansøgning om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fastlagt i lokalplanen Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Dencker s Consulting ApS har på vegne af ejeren Tyrkisk Kulturforening ansøgt om nedrivning af en halbygning og opførelse af en ny halbygning til Moske, kontorfløj og funktionærbolig. Der er i denne forbindelse ansøgt om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fasts i lokalplanen. Miljø og Teknik foreslår, der meddeles dispension. Redegørelse Ansøgningen Ejerne ønsker nedrive en halbygning og opføre en ny til Moske, kontorfløj og funktionærbolig. Bebyggelsesprocenten bliver 27,3. Da projektet indebærer en overskridelse af bebyggelsesprocenten og lokalplanens bestemmelse om der ikke må opføres bygninger over en etage er der søgt om dispension. Det er ansøgers opftelse, der bør meddeles dispension, selv om en nabo har indvendinger. Projektet er blevet rettet, så naboens indsigelser er tilgodeset. Der indrettes flere parkeringspladser og med tæt parkering vil der kunne parkere ca. 65 biler på grunden. Det svarer til mere end en plads pr. 10 m2 etageareal. Høring Grundejerforeningen og naboerne er blevet hørt. Grundejerforeningen Jonstrupkrogen kan godt acceptere, der meddeles dispension fra bebyggelsesprocenten. Grundejerforeningen henviser til flere forhold i lokalplanen, herunder 3.3 virksomheden ikke må medføre behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, 5.4 på hver ejendom skal der til enhver tid forefindes det

26 nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens behov og 7.3 bygninger må ikke opføres med mere end en etage. Grundejerforeningen gør opmærksom på problemerne med parkeringsforholdene og har vedlagt billeder, som viser parkeringsforholdene på ejendommen og på vejen i forbindelse med et arrangement på ejendommen. Naboen nord for Jonstrupvej 246 anfører, den påtænkte bygningsændring er meget uheldig, bygningen kommer tættere på fællesskellet og bliver højere. Ansøger har imødekommet nabo, ved reducere højden. Lovgrundlag Området er dækket af Lokalplan nr Lokalplanens formål er fastholde området som bolig- og institutionsområde. Lokalplanens 3.2 udlægger området til boliger med mulighed for integrion af offentlige formål, kollektive anlæg og fælles friarealer. 5.4 Ved anvendelse til offentlige formål og kollektive anlæg skal der, på hver ejendom, til enhver tid forefindes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens behov. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Her fremgår det, bygninger ikke må opføres med mere end én etage med udnyttet kælder- eller tagetage. Miljø & Tekniks vurdering Selv om en del af bygningen opføres i to etager, er facadehøjden her mindre end hovedbygningens højde, der er 7 m.. Lokalplanen har ingen bestemmelse om facadehøjde og bestemmelsen om maksimal bygningshøjde er overholdt (7 m.). I forbindelse med udvidelsen etableres flere parkeringspladser end arealudvidelsen kræver. Det er anført, der ikke forventes flere besøgende på ejendommen end i dag, hvorfor Miljø & Teknik vurderer ansøgningen om dispension ikke kan afvises på det grundlag. Bebyggelsesprocenten bliver ikke større end de 30. Det er den øvre grænse, der ligger inden for bygningsreglementets nuværende byggeret for parcelhusområder. Der er adskillige eksempler på, der er meddelt sådanne dispensioner. Det er Miljø & Tekniks vurdering, ansøgningen ikke bør afvises på det foreliggende plangrundlag. Hvis grundejerforeningens ønske om udvidelsen ikke tillades skal følges, er det Miljø & Tekniks vurdering, eneste mulighed er nedlægge et 14 forbud. Bilag Ansøgning Yderligere oplysninger fra ansøger Ansøgers svar på naboindsigelse og ændring af projektet pga. indsigelsen fra naboen Naboindsigelse Grundejerforeningens indsigelse Ansøgers udtalelse på grundejerforeningens indsigelse Billeder af parkeringsforholdene Ansøger redegør for trafikproblemer og oplyser, kulturforeningens formand er i dialog med borgmesteren, som lover kunne finde en egnet grund

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Tilladelse. Københavns Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1, i planloven, landzonetilladelse til at opføre det ansøgte.

Tilladelse. Københavns Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1, i planloven, landzonetilladelse til at opføre det ansøgte. Teknik- og Miljøforvaltningen JL ENGINEERING A/S Att: Jesper Christensen Nygårds Plads 21, 1.2 2605 Brøndby Landzonetilladelse Tilladelse til udvidelse og renovering af fløj D af Danhostel Copenhagen Amager

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Erik Freilev Damgade 11,1 5610 Assens 29. august 2016 Sags id: 2016-0466 Landzonetilladelse, Aahytten. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 114 m² anneks som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Linda Møller Abrahamsen Carl Christian Abrahamsen Karlebyvej 16 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler Selsø-Lindholm Gods I/S Abbetvedvej 2A 4000 Roskilde Att.: Johann Philip von Malsen-Plessen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sendt til mail:

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere