Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne Rasmussen (O) Karl Vilhelm Nielsen (V) Per Mortensen (A) Peter Als (A) Afbud/Fraværende Jarne Rasmussen (O) ved punkt 1 Sekretær Søren Krøigaard INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Opfølgning af driftsbudget for 2010 pr. december 2010, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til Forsyning Ballerup - Afgifter og gebyrer for vand og spildevand i Trafik- og miljøplan, projekt nr anlægsregnskab 5... Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse, projekt nr anlægsregnskab 6... Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr anlægsregnskab 7... Bygningsvedligeholdelse Kildedalsvej 37- Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø og beplantning 9... Vintertjenesten 2010/2011 ændring af servicemål 10.. Omklassificering af offentlige veje - udpegning af vejstrækninger 11.. Kavsbjerglund tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring 12.. Skolevej 4 - tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring 13.. Harrestrupvej Dispension fra BR10 hvad angår bygningslængde i skel 14.. Thøger Larsens Alle 42 - Ansøgning om dispension fra udnyttelsesgraden

2 15.. Jonstrupvej Ansøgning om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fastlagt i lokalplanen 16.. Marbæk Park - Ansøgning om forlængelse af den midlertidige dispension til hegn lavet af pileflet 17.. Brandmosevej 12 - Ansøgning om landzonetilladelse til nyt stuehus, lade og stald 18.. Ågerupvej Ansøgning om landzonetilladelse til nyt erhvervsbyggeri 19.. VVM- screening af støjvold i Harrestrup Ådal - vest for Motorring Søndergård - Passivhuse - dispension vedr. terræn 21.. Vejnavne til indfaldsveje til Lundegården 22.. Boligselskabet Baldersbo, Kirstinehaven - skema B 23.. Baldersbo, Skolehaven - skema B godkendelse Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø & Teknik) Regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2010 Dokument fra Økonomiudvalget sendt som bilag. b) (Juridisk kontor) Stsforvaltningen Hovedstaden Tilsynet har anmodet Ballerup Kommunen om en redegørelse vedr. Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften, da en borger har klaget over kommunens tilsyn med kollektivbyens drift, herunder kommunens regnskabstilsyn. Klagen var særligt rettet mod afdelingens årsregnskab, hvor der i nogle år har været underskud på driften af kollektivbyens restaurant. Stsforvaltningen har behandlet sagen og har ikke fundet, Ballerup Kommunalbestyrelse har tilsides sin pligt til føre tilsyn med Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften. Stsforvaltningen har lagt vægt på, kommunen i forbindelse med regnskabstilsynet, har fulgt op på revisionens bemærkning vedrørende afdelingens likviditet og kommunen har reageret på klagers henvendelser, herunder har haft kontakt til boligselskabet om underskuddet i afdelingens restauranter. c) (Miljø og Teknik) Meddelelse om midlertidig håndtering af borgerhenvendelser vedrørende renovionen Miljø & Teknik har valgt midlertidigt lade HCS A/S håndtere borgerhenvendelserne i forbindelse med afhentning af dagrenovion, haveaffald, storskrald og papirindsamling.

3 Formålet med den midlertidige ordning er skabe arbejdsro oven på den ekstraordinære belastning som følge af indførelse af nye erhvervsaffaldsgebyrer. Arbejdsroen skal bl.a. anvendes til håndtere efterslæbet efter renovionsstrejkerne, færdiggøre implementeringen af det elektroniske meldesystem således henvendelser fra borgere, boligforeninger og erhverv fremover kan håndteres mere effektivt. Affaldsområdet har i en lang periode gjort brug af vikarer til støtte for driften, og tilbuddet fra HCS på håndteringen af opgaven var billigere end vikardækningen, som herefter indstilles. Aftalen med HCS forudsætter, borgerne ikke skal kunne mærke forskel på, det er entreprenøren selv, der håndterer anmeldelserne. Et stadigt større antal henvendelser går via meldesystemet, hvor der ingen direkte kontakt er mellem borger og forvaltning. Ved telefonisk henvendelse vil der blive sagt renovionen. Det er derfor ikke tanken melde ændringen ud, da den ikke forventes få konsekvenser for borgerne. Der afholdes løbende driftsmøder med HCS, og via meldesystemet kan stus for ordningerne følges med henblik på indskriden, i tilfælde af der mod forventning - opstår uregelmæssigheder. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis vi ikke er tilfredse. Efter 4 måneder evalueres ordningen med udgangspunkt i, hvordan stus er for arbejdet i teamet. Løsningen forventes have en positiv indvirke på implementeringen af affaldsplanen, når efterslæbet indhentes. d) (Miljø og Teknik) Miljøavis I uge 49 bliver Miljøavis nr. 4/2010 udsendt til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlagt på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer marts Avisen omhandler denne gang bl.a. Miljøpris 2010 til Formula A/S, Klimafamilier, Klimanetværksmøde om energibesparelser/-afgifter etc. e) (By- og Erhvervsudvikling) Frederikssund-motorvejen Projekteringen af Frederikssund-motorvejens 2. etape og Tværvejs-forbindelsen derfra op til Kildedal Stion er i fuld gang. Kommunen har netop afgivet udtalelse efter vejlovens 16 til det foreliggende projekt med bemærkninger bl.a. om trafikafvikling, støj, jord, kollektiv trafik, overordnede stiforbindelser, faunapassager og vand. Ekspropriionskommissionen afholder den 6. og 7. december 2010 en linjebesigtigelse, hvori Kommunen deltager som henholdsvis myndighed og grundejer. Udvalgsformanden er udpeget som Kommunens repræsentant i kommissionen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning

4 2. Opfølgning af driftsbudget for 2010 pr. december 2010, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Punkt 3 Økonomiudvalget den 21. september 2010 Punkt 2 Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 2 Resumé Budgetopfølgningen pr. december 2010 er baseret på 10 måneders forbrug og medfører for udvalgets område meddelelse af positive og negive tillægsbevillinger i 2010, svarende til et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er sammens af flytninger mellem udvalg på netto -0,2 mio. kr., udskydelse af leverancer mv. til 2011 på -5,6 mio. kr. og reelle afvigelser på netto 0 kr. Udvalgets samlede bevilling for 2010 vil herefter udgøre 94,8 mio. kr. Redegørelse På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således (mio. kr. netto): Bevillingsramme Til/ fra Nuværende andre budget inkl. udvalg og tillægsbev. rammer Udskudte leverancer/ overførsler Reelle til 2011 afvigelser VVS-afdelingen 6,4 0,0 0,0 0,2 6, Fritidsområder mv. 15,8-0,1-0,1-0,8 14, Vandløbsvæsen 1,1 0,0 0,0-0,4 0, Trafik og infrastruktur 70,0-0,1-5,7 0,4 64, Renovion mv. 0,0 0,0 1,0 0,6 1, Øvr. 7,3 0,0-0,8 0,0 6,5 miljøforanstaltninger I alt 100,6-0,2-5,6 0,0 94,8 Forslag til ajourført budget inkl. tillægsbev. De reelle afvigelser medfører en samlet afvigelse på netto 0 kr., der er sammens af en række budgetafvigelser i op- og nedadgående retning. De væsentligste reelle budgetafvigelser vedrører: Ramme Fritidsområder mv. Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende merarbejder på anlæg ved skoler. Endvidere mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende tidligere amtsinstitutioner.

5 Ramme Vandløbsvæsen. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende nye driftsaftaler for vandløbsvedligeholdelse. Endvidere mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende udarbejdelse af vandløbsreguliver, hvor udgiften afholdes over budgettet for Ramme Trafik og infrastruktur. Merudgift på netto 0,4 mio. kr., der består af en række afvigelser i op- og nedadgående retning, jf. not. Ramme Renovion mv. Forventet mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forbindelse med virksomheders fritagelse for erhvervsaffaldsafgift. Hertil kommer en merudgift på netto 0,1 mio. kr., der består af en række tekniske budgetreguleringer i op- og nedadgående retning. Omflytning af bevillinger til/fra andre udvalg og rammer vedrører: Mindreudgift på 0,2 mio. kr., primært i forbindelse med omplacering af lønbesparelser ved vakante stillinger i Udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til 2011 vedrører i det væsentligste: 3,0 mio. kr. i forventet driftsoverskud for 2010 for decentrale institutioner (Vej & Park Centeret). 0,9 mio. kr. til rådgivning mv. i forbindelse med det fortste arbejde med omklassificering af kommuneveje. 0,6 mio. kr. til opgaver i forbindelse med den fortste udmøntning af cykelhandlingsplanen. 0,7 mio. kr. til videreførelse af opgaver vedrørende forbedring af den kollektive trafik, buskørsel mv.

6 0,4 mio. kr. vedrørende forts udskiftning af trafiksignalanlæg til LED-belysning samt indregulering af grøn bølge i signalanlæggene. 0,8 mio. kr. vedrørende miljøforanstaltninger mv., herunder bl.a. fortste klimiltag, Green Cities-samarbejdet, Grønt Råds aktiviteter, Miljøledelse og kvalitetsledelse. 1,0 mio. kr. i indtægter fra erhvervsaffaldsgebyrer for 2010, som først forventes indgå i 2011 efter behandling af ansøgninger om fritagelse. Bilag Not af 19. november 2010 fra Miljø & Teknik Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse 3. Forsyning Ballerup - Afgifter og gebyrer for vand og spildevand i 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ballerup Kommune har modtaget Forsyning Ballerups takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2011.

7 Miljø og Teknik vurderer, det fremsendte takstblad for 2011 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariet har udmeldt for 2011, og foreslår takstbladet for 2011 godkendes af kommunalbestyrelsen. Redegørelse Ballerup Kommune har modtaget forslag til Takstblad 2011 for Forsyning Ballerup. Takstbladet rummer vandafgifter, spildevandsafgifter, tilslutningsbidrag, øvrige bidrag samt gebyrer for Bestyrelserne i Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S har godkendt taksterne. Takstbladet skal i henhold til vandforsyningslovens 53 godkendes af Ballerup Kommune, idet Kommunen har den myndighedsmæssige kompetence. Af Konsekvensloven (lov nr. 460 af 12/6/2009) fremgår det, et alment forsyningsanlæg en gang årligt skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen. Bidragene skal overholde det prisloft, der fastsættes for forsyningen i medfør af 6 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved afgørelse af 22. oktober 2010 udmeldt et prisloft for Afløb Ballerup A/S på 17,16 kr. pr. m 3 svarende til en samlet indtægt på ca. 55,6 mio. kr. For Vand Ballerup A/S er prisloftet 18,10 kr. pr. m 3 svarende til en indtægt på ca. 52,0 mio. kr. (alle beløb eks. moms). Ved udmelding af prisloftet har Forsyningssekretariet samtidig fastlagt investeringsrammer for både Vand og Afløb. Som udgangspunkt er der ved beregning af prisloftet anvendt driftsomkostningerne fra 2003 til 2005 korrigeret for prisudviklingen, samt en effektiviseringsbesparelse. Herudover er det pålagt forsyningens driftsområder påpege økonomiske besparelse, idet der til enhver tid skal arbejdes for en større effektivitet og rentabilitet. Forudsætningen er, taksterne skal dække drifts- og anlægsudgifter i 2011 samt andel i udgifterne til Måløv Rens A/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der begge har deres eget prisloft. Som en konsekvens af Vandsektorloven skal der nu i taksten endvidere medregnes renter og afskrivninger. Et af de vigtige punkter i den nye vandsektorlov er ønsket om øge investeringerne. For vandforsyningen er der for 2011 afs ca. 8 mio. kr. til anlægsarbejder. For spildevandsområdet er der afs 19 mio. kr. til anlægsarbejder svarende til en stigning på 7½ mio. kr. siden sidste år. Det er denne stigning i afløbsinvesteringerne, der er fastlagt af Forsyningssekretariet, som er medvirkende til, afledningsafgifterne stiger i Forsyning Ballerups forslag til takster m.v. fremgår af vedlagte takstblad. Miljø & Tekniks vurdering De foreslåede takster for vand og vandafledning medfører for vandafgiften et fald i taksten på 1,05 kr. pr. m 3 ekskl. moms eller - 4,66 procent i forhold til taksten for For en

8 gennemsnits familie i et parcelhus vil det betyde en besparelse på ca. 120 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en besparelse på ca. 100 kr./år. For vandafledningen er der tale om en stigning på 0,90 kr. pr. m 3 ekskl. moms eller 6,1 procent i forhold til taksten for For en gennemsnitsfamilie i et parcelhus vil det betyde en øget udgift på ca. 131 kr./år, mens en familie i en etagebolig typisk vil få en øget udgift på ca. 110 kr./år. Miljø og Teknik vurderer, det fremsendte takstblad for 2011 overholder prisloftet, udmeldt af Forsyningssekretariet. Der vil i 2011 blive foretaget øgede anlægsinvesteringer på afløbssystemet, hvilket harmonerer godt med kommunens ønske om ruste sig til klimaforandringerne. Miljø & Teknik vil føre løbende dialog med Forsyning Ballerup om investeringerne. Bilag Forsyning Ballerup Takstblad Beregnede udgiftsstigninger for 2011 Øvrige bilag i sagen: Revideret ansøgning fra Forsyning Ballerup om godkendelse af vand- og Spildevandsafgifter, bidrag og gebyrer for Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, takstbladet 2011 for Vand og spildevand godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse 4. Trafik- og miljøplan, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2003 Punkt 9 Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005 Punkt 22 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 Punkt 13 Beskrivelse af projektet I 2003 blev arbejdet igangs med udarbejdelse af en Trafiksikkerhedsplan, samt færdiggørelse af handlingsdelen af den daværende Trafik- og Miljøhandlingsplan. Trafiksikkerhedsplanen skulle medvirke til realisering af kommunens

9 overordnede trafikpolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog Trafiksikkerhedsplan 2005, som bl. a. omfter prioriterede lokaliteter med trafiksikkerheds- og tryghedsproblemer, som skal forbedres. På denne baggrund fik en række vejkryds i 2005 en geometrisk opstramning med striber og blå cykelfelter. I henhold til Vejdirektorets anbefalinger skal en trafiksikkerhedsplan ajourføres løbende. Trafiksikkerhedsplan 2005 er revideret og hedder i dag Vej- og Trafiksikkerhedsplan I denne forbindelse blev der bl.a. udført en skolevejsanalyse. Et ubrugt restbeløb på blev overført til projekt kmzoner i boligområder. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevillinger i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 0,4 pct kr kr kr kr kr ,40 kr ,60 kr. Arbejdet er udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. I henhold til den nye regnskabspraksis skal fremtidige ajourføringer af Trafiksikkerhedsplanen tildeles et nyt projektnummer. Projekt nr skal derfor lukkes og der aflægges regnskab nu. Sidste kontering: Oktober 2008 vedrører faktura fra Grontmij Carl bro A/S. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafik- og miljøplan, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

10 5. Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005 Punkt 22 Kommunalbestyrelsen den 25. september 2006 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 Punkt 13 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 Punkt 13 Beskrivelse af projektet Trafiksikkerhedsplan gennemførelse har administrivt været et projektnummer, som er anvendt til gennemføre projekter med relion til Trafiksikkerhedsplanen. Med den nye praksis om oprette projektnumre for hvert projekt og bevilling, aflægges der herved anlægsregnskab for de gennemførte projekter. Projektnummeret vil herefter udelukkende blive anvendt til på investeringsoversigten angive beløb, reserveret trafiksikkerhedsprojekter, men hvor der endnu ikke er truffet afgørelse om deres præcise anvendelse. Projektet omfter projektering og etablering af visuel indsnævring samt fartdæmpning på Jonstrupvej, jf. Trafikhandlingsplan Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling meddelt den Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 3,4 pct kr kr kr kr kr kr ,67 kr ,33 kr. Arbejdet er udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. Sidste kontering: Sidste kontering vedrørende anlægsprojektet på Jonstrupvej er faktura fra Vej & Park Centret i december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

11 Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsplan gennemførelse, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 Punkt 21 Beskrivelse af projektet Projektet omfter projektering og etablering af variable hastighedstavler på Vestbuen ud for Grantofteskolen (Planbuen) som i forskellige intervaller i løbet af dagen reducerer hastighedsbegrænsningen fra 60 km/t til 40 km/t, med det formål skabe mere tryghed for elever som krydser Vestbuen. Projektet omfter ligeledes projektering og etablering af afsætningsplads på Ågerupvej for elever, samt sidehelle på Baltorpvej ud for Baltorpbakken, for lette krydsningen af Baltorpvej. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr Anlægsbevilling meddelt den Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 16,4 pct kr ,85 kr ,15 kr. Mindreforbruget skyldes primært sidehellen på Baltorpvej efter nærmere analyse, ikke kunne realiseres. Forklaringen er hellen ville stå i vejen for højresvingende lastbiler og lastbilerne ville køre hen over den i forbindelse med svingmanøvren. Miljø & Teknik har overvejet om der var andre tiltag som kunne udføres i stedet for, men det blev der ikke fundet, hvilket er forklaringen på anlægsregnskabet ikke er forelagt tidligere. Sidste kontering: Vedrører faktura fra Via Trafik Rådgivning A/S i januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

12 Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantofteskolen, projekt nr , godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse 7. Bygningsvedligeholdelse 2011 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Bygningssynene er nu afholdt og oplægget til prioritering af opgaver til udførelse i 2011 foreligger. Budgettet til bygningsvedligeholdelse, der normalt er 44,916 mio. kr., er reduceret med 3,36 mio. kr. da dette beløb er fremrykket til 2010 i forbindelse med udskiftning af tag på Parkskolen. Budgettet er således 41,556 mio. kr. Heraf hidrører 0,5 mio. kr. fra projekt nr , Vedligeholdelse De overordnede rammer for fordelingen af vedligeholdelsesbudgettet er nu godkendt i Økonomiudvalget, og Teknik- og Miljøudvalget bedes godkende de prioriterede arbejder under eget udvalg. Redegørelse Oplægget er udarbejdet med udgangspunkt i de seneste års akutte sagers typer: * Installionsnedbrud * Vandskader gennem tage * Vandskader pga. defekt kloakering, dræning Altså fokus på klimaskærm og installioner. Det er dog nødvendigt medtage nogle indvendige arbejder i form af udskiftning af gulvbelægninger, af arbejdsmiljø- og rengøringsmæssige årsager. I 2011 træder det nye bygningsreglement i kraft, der har særligt fokus på energi i både nye og eksisterende bygninger. Når fx et paptag skal udskiftes, er der nu krav til efterisolering. Det forudsættes efterisoleringen finansieres over puljen til energibesparende foranstaltninger, da denne afføder en besparelse i energiforbruget. Hovedrenovering af børneinstitutionerne på henholdsvis Lilletoften 21 og Hestens Kvarter 27, som begge er børnehavedelen af børnehuse, udføres i Disse er de sidste på den prioriterede liste over store renoveringer på egne institutioner fra 2002.

13 I 2011 bør ventilionsanlægget til svømmehallen samt vandbehandlingsanlægget på East Kilbride Badet udskiftes. Disse tiltag beløber sig til ca. 8 mio. kr. Arbejderne indgår ikke i bygningsvedligeholdelsen, da der kan påregnes en efterfølgende betragtelig besparelse i energiforbruget og forudsættes dermed kunne lånefinansieres som energibesparende foranstaltning. Teknik- og Miljøudvalgets anmodning om meddelelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen på sag Bygningsvedligeholdelse 2011 i december. Dokument nr , Bygningsvedligeholdelse 2011 Planlagte arbejder, er udsendt til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, de foreslåede arbejder for bygningsvedligeholdelse 2011 under Teknik- og Miljøudvalget godkendes og Teknik- og Miljøudvalget anmoder kommunalbestyrelsen om meddelelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. over projekt nr , Vedligeholdelse Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse, med den bemærkning, bilag med dokument nr , erstter det tidligere dokument nr Kildedalsvej 37- Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø og beplantning Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Anlægget kræver landzonetilladelse. Miljø & Teknik indstiller, der meddeles landzonetilladelse. Redegørelse Ansøgning Ejerne af ejendommen Kildedalsvej 37, 2760 Måløv har ansøgt om etablere et 4000 m?u stort vandhul, samt etablere mindre beplantning på det omkringliggende areal. Formålet med etableringen er landskabsforskønnelse, samt øge den biologiske mangfoldighed og skabe bedre forhold for ekstensiv jagt.

14 Ejendommen Ejendommen ligger i landzone med landbrugspligt. En besigtigelse udført af Christina Løjtnant og Benny W. Jakobsen d. 7. Juli 2010 har godtgjort, dele af områdets tidligere 3 beskyttelse efter Nurbeskyttelsesloven ikke længere er gældende, da disse arealer ikke har det fornødne planteindhold eller hydrologi (er for tør) til kunne kaldes mose. Den ændrede afgrænsning af mosen og baggrunden for denne vurdering kan ses af hhv. bilag 4 og 2. Planbestemmelser Ejendommen er omftet af en arealreservionen til transportkorridor i Landsplansdirektivet Fingerplan 2007 jf. landsplandirektiv. I Kommuneplan er ejendommen omftet af de generelle rammebestemmelser for terrænregulering, hvor terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse. De specifikke rammebestemmelser for området 7.D3, Transportkorridor syd for jernbanen, fastlægger anvendelsen til offentlige formål: transportkorridor. Området kan benyttes som landskabsområde med dyrkningsinteresser, når det kan ske under hensyntagen til områdets infrastrukturanlæg. Der skal fastsættes bestemmelser om beskyttelse og pleje af de karakteristiske landskabstræk med henblik på beskytte plante- og dyrelivet og kulturlandskabet omkring Friheden. Der kan etableres faunapassage ved Værebro Å. Hele ejendommen er omftet af en række planmæssige dispositioner: Området ligger i den grønne ring der er en del af Fingerplanens forlængelse. Området er desuden udpeget som: særligt følsomt landbrugsområde spredningskorridor landskabsområde kildepladszone i et vandindvindings beskyttelsesområde Begrænsningerne på placeringen og mængden af træbevoksningerne i vilkårsætningen er dels: der er bestemmelser i Regionplan 2005 om de udpegede transportkorridorer er negivområde for skovrejsning. indblik til nurarealerne mod vest ønskes bibeholdt. I landzone må der ikke ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Derfor kræver etablering af vandhuller en landzonetilladelse, uanset om formålet er nurgenopretning eller rent landskabeligt. Der er foretaget naboorientering i sagen.

15 Miljø & Tekniks vurdering Miljø & Teknik har anført i udkast til tilladelsen ejer skal kunne tåle fjernelse af vandhullet, såfremt der sker fremtidig anvendelse af transportkorridoren. Der kan således ikke skal stilles krav om etablering af erstningsvandhul. Dette er der redegjort for i udkastet til tilladelse, der er vedlagt som bilag. Miljø & Teknik vurderer, det ansøgte vandhul kan have en gavnlig effekt på den biologiske mangfoldighed i området, det vil skabe bedre spredningsvilkår for padder i området samt øge den visuelle landskabelige værdi. Miljø & Teknik vurderer, etablering af et nyt vandhul på ca m 2 og den ansøgte beplantning er i overensstemmelse med områdets planmæssige stus og de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. Miljø & Teknik vurderer, der på baggrund af den vedlagte vilkårsætning vil kunne meddeles tilladelse til etablering af vandhullet. Vilkårsætningen kan ses i bilag 1 i det vedhæftede forslag til afgørelse. Bilag Forslag til afgørelse, vilkårssætning, redegørelse for revurdering af beskyttelsesområde samt kortbilag: Udkast til tilladelse til etablering af vandhul; Kildedalsvej 37, Måløv. Sagen afgøres af Teknik & Miljøudvalget Teknik & Miljø foreslår, der, som ansøgt, gives tilladelse, i medfør af 35, stk. 1 i Lov om planlægning, til etablering af et nyt vandhul på ca m 2, og vilkårssætningen meddeles som anført i udkast til tilladelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Udsættes 9. Vintertjenesten 2010/2011 ændring af servicemål Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I forbindelse med vedtagelse af besparelserne i juni blev det besluttet konkurrenceudsætte Vej & Park Centeret. Da udbud af opgaverne herunder vintertjenesten først kan effektueres 1. juli 2011 blev det samtidig besluttet reducere budgettet på bl.a. vintervedligeholdelse med 10 procent fra januar Vej & Park

16 Centeret har derfor reduceret mandskab og antallet af maskiner til saltning og snerydning af kommunens veje og stier. Det resterer i, saltture tidsmæssigt er blevet forlænget. Det tilstræbes derfor nu, saltturne er færdig kl Snerydningen forsætter uændret. Redegørelse I henhold til bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, påhviler det vejbestyrelsen (Kommunalbestyrelsen), sørge for saltning og snerydning på offentlige veje og stier. Vejbestyrelsen fastsætter retningslinjerne for vintervedligeholdelse (vintertjeneste), hvilket betyder opdeling af vejnettet i vejklasser med angivelse af servicemål for hver vejklasse. Videreformidlingen af kommunens plan for vintertjenesten med tilhørende servicemål, sker gennem snepjecen Når sneen kommer. I forbindelse med vedtagelse af besparelserne i juni blev det besluttet konkurrenceudsætte Vej & Park Centeret. Da udbud af opgaverne herunder vintertjenesten først kan effektueres 1. juli 2011 blev det samtidig besluttet reducere budgettet på bl.a. vintervedligeholdelse med 10 procent fra januar Det betyder, for denne vintersæson 2010/2011 har Vej & Park Centeret reducerede antallet af mandskab og maskiner, som medfører en forlængelse af de resterende saltture på veje og cykelstier. Konsekvensen er, en salttur nu tager ca. 3 timer mod 2 timer. En snerydningstur tager stadig ca. 8 timer, og her sker der ingen ændring i tiden. Udkaldene sker fra kl og normalvis er mandskabet klar til køre ud kl Saltning af veje og stier tilstræbes være færdig senest kl Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, de ændrede servicemålene for Vintertjeneste godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt 10. Omklassificering af offentlige veje - udpegning af vejstrækninger Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Punkt 18 Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010 Punkt 1

17 Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2010 Punkt 9 Resumé Miljø & Teknik har, på baggrund af de godkendte kriterier for omklassificeringen, foretaget en vurdering af, hvilke veje og stier, der kan omklassificeres. Det af Transportministeren fremste lovforslag om revision af prive fællesveje er blevet analyseret af Miljø & Teknik, men det ændrer ikke på, hvilke veje, der bør omklassificeres (men derimod meget på processen). Resultet fremgår af en liste og et kort. Miljø & Teknik indstiller, forslaget (listen) godkendes med henblik på blive lagt til grund for den lovpligtige partshøring af samtlige grundejere på de omhandlede veje. Redegørelse Baggrund I dag er 153 km vej klassificeret som offentlig/kommunal vej, heraf ca. 93 boligveje, mens 36 km er klassificeret som priv fællesvej. Forskellen i klassificering af boligvejene er ikke begrundet i saglige, trafikale forhold men afspejler i højere grad tidspunktet for det pågældende bykvarters udbygning. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, samtlige veje skal vurderes ud fra saglige, trafikale kriterier. Derved opnås, grundejere på veje, der ud fra en trafikal vurdering er ens, også er ligestillet økonomisk. Forslaget vil samtidig reducere de kommunale driftsomkostninger til drift og vedligeholdelse af disse veje. Teknik og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 11. oktober 2010 de saglige, trafikale kriterier, der skal anvendes ved klassificeringen af hver enkelt vejstrækning. Ny lovgivning Trafikministeren har den 2.november 2010 frems et lovforslag om prive fællesveje, som forventes træde i kraft 1. januar Lovforslaget har en række vidtgående forslag til ændringer i måden, kommunerne kan omklassificere veje på. Hovedpunkterne i lovforslaget er: Der skal gå 4 år fra annoncering af, kommunen påtænker en omklassificering, til den endeligt kan træde i kraft. Vejene skal have en hvis standard (restlevetid svarende til en fjerdedel af den tekniske levetid for hver enkelt anlægselement). Der skal udarbejdes et forslag til tilstandsrapport for hver vej, som danner grundlag for vurdering af, om vejen er i god stand. Denne skal i høring i 12 uger hos hver enkelt borger. Kommunens afgørelse vedrørende den endelige tilstandsrapport kan påklages til Vejdirektoret. Trafikministeren vil udarbejde regler for, hvad en tilstandsrapport skal indeholde. Ballerup Kommune, KL, m.fl. har kritiseret Ministerens lovforslag, der har uds den igangværende omklassificeringsproces. Ballerup Kommune har endvidere haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 18. november Vi udtrykte enighed med ministeren i, borgere skal høres, og vejene skal være i ordentlig stand ved overdragelsen. Men

18 vi udtrykte stor utilfredshed med kravet om, der skal gå 4 år fra den påtænkte beslutning til den endelig overdragelse kan finde sted. Der er ingen saglige begrundelser for, der skal gå fire år, da den foreslåede procedure med tilstandsrapport, høring, klagefrist, mv kan gennemløbes på 1-2 år. Konsekvenserne af ministerens lovforslag, hvis det godkendes som frems, vil være, Ballerup Kommune først kan overdrage vejene i januar Revideret forslag til veje, der skal omklassificeres Miljø & Teknik har, med bistand fra rådgivningsvirksomheden COWI A/S, vurderet samtlige vejstrækninger ud fra de vedtagne kriterier, samt det foreliggende lovforslag. Resultet fremgår af vedlagte liste og er endvidere indtegnet på et kort, ligeledes vedlagt som bilag. Konsekvensen af vurderingen er, ca. 85 km vej foreslås omklassificeret fra offentlig til priv fællesvej. Endvidere foreslås ca. 1 km priv fællesvej omklassificeret til offentlig vej. Det fremgår af bilagene, hvilke veje der foreslås omklassificeret og hvilke, der er vurderet, men ikke foreslås omklassificeret. Bilagene vil efter Teknik og Miljøudvalgsmødet blive lagt på kommunens hjemmeside. Forslag til stier, der skal omklassificeres Stier, der er beliggende internt i et kvarter, hvor vejene er eller påtænkes blive prive fællesveje, foreslår Miljø & Teknik også omklassificeres, således drift og vedligehold varetages af grundejerne. Stierne fremgår af vedlagte bilag. Stier, der har en regional funktion, eller som indgår i kommunens overordnede stinet, bliver ikke nedklassificeret. Ny tidsplan og proces Miljø & Teknik vil gennemføre omklassificeringen efter de nye regler i kapitel 9 i Lov om Offentlige Veje. Ifølge 90, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning om omklassificering kundgøres i de stedlige blade og på kommunens hjemmeside (lovforslaget er ikke entydigt vedr. krav til offentliggørelse, hvilket vi forsøger få tydeliggjort i den endelige lov). Dette vil ske ultimo december Tidsplan for omklassificeringen efter annonceringen er vedlagt som bilag. Miljø & Teknik har, for få klarhed over den tekniske tilstand af vejene, fået gennemgået disse af Cowi A/S og der er udarbejdet en rapport for hver enkelt vej. De nye regler om udarbejdelse af tilstandsrapporter gør, Miljø & Teknik må afvente udmøntningen af disse før der kan udarbejdes den endelige tilstandsrapport, der skal indgå i høring af beslutningen. Det vurderes dog, dette vil kunne nås indenfor den 4 års periode der skal gå fra den påtænkte beslutning til endelig beslutning skal høres. Hver enkelt berørt grundejer vil endvidere modtage informion, i forbindelse med høringen af beslutningen, om, de kan købe ydelsen med drift og vedligehold af vejen hos Kommunen. Miljø & Teknik arbejder på sammensætte nogle pakker, som de kan vælge imellem. Det vil dog være en betingelse, hele vejstrækninger tilmelder sig. Såfremt 2/3 af grundejerne (målt efter deres økonomiske bidrag til vedligeholdelsen) ønsker en sådan ordning, vil de resterende være tvunget med i ordningen.

19 Økonomi Kommunalbestyrelsen har planlagt, der skal bruges op til ca. 14 mio.kr. til foretage ekstraordinær vedligeholdelse af vejene i forbindelse med overdragelsen i perioden Det endelige behov for ekstraordinær vedligeholdelse kan først opgøres, når de nye regler om tilstandsrapporter er udmøntet. Den umiddelbare vurdering fra COWI efter gennemgang af vejene er, de er i en god stand. Når endelig beslutning om omklassificering er trådt i kraft tidligst januar 2015 vil der kunne opnås en besparelse på ca. 11,5 mio. kr. hvoraf 9,2 mio. kr. vil være fra driftsbudgettet og 2,3 mio. kr. fra anlægsbudgettet. Denne besparelse var før det nye lovforslag indregnet i budgetterne for Efter 2. Behandling af lovforslaget, vil Miljø & Teknik kunne gennemføre mere detaljerede beregninger af det ændrede likviditetsforløb sammenlignet med det, der blev udarbejdet i juni 2010 og som lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget Bilag Liste over prive fællesveje der planlægges nedklassificeret Liste over prive fællesveje der planlægges opklassificeret Kort med de veje der foreslås omklassificeret Kort med de stier der foreslås omklassificeret Tidsplan for omklassificeringen Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, det udarbejdede forslag til omklassificering af veje og stier godkendes til annoncering af påtænkt beslutning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse 11. Kavsbjerglund tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé En bygherre har købt ovennævnte ejendom og opført et rækkehus med 4 boliger med henblik på salg af disse. Ved færdigmeldingen er byggefirmaet pligtig til fremsende dokumention for, byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er

20 betalt. Denne dokumention er ikke modtaget selvom Miljø & Teknik har anmodet om dette. Miljø & Teknik foreslår, bygherren pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring. Miljø & Teknik foreslår endvidere tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Redegørelse Bygherren har fået byggetilladelse til opførelse af et rækkehus med 4 boliger. Når der i forbindelse med byggeri anmodes om ibrugtagningstilladelse eller et byggeri færdigmeldes, skal kommunen påse, der er dokumention for byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt den krævede dokumention i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, kan kommunen vælge pålægge den professionelle bygherre tvangsbøder, jf. Byggelovens 25 D. Lovgrundlag Byggeloven 25 C, stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumention til kommunalbestyrelsen for, der er tegnet en byggeskadeforsikring, og præmien er betalt. 25 D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt dokumention efter 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administriv myndighed. Miljø & Tekniks vurdering I bygningsreglementet der trådte i kraft i 2008 (BR08), blev grundlæggende ændringer af byggeloven implementeret. En af de store ændringer er, kommunerne ikke længere skal teknisk byggesagsbehandle såkaldt ukompliceret byggeri bl.a. boligbyggeri i en etage (villaer, rækkehuse m.m.). For disse byggerier er det alene bygherren der er ansvarlig for bygningsreglementet bliver overholdt. Til gengæld er der indført en obligorisk byggeskadeforsikring, som erstter den kontrol der skete ved den kommunale byggesagsbehandling. Tegning af en byggeskadeforsikring er derfor afgørende for sikre de borgere der flytter ind i boligerne mod byggesjusk. Derfor er der givet mulighed for kommunerne kan tildele administrive bøder til bygherrer der ikke vil tegne byggeskadeforsikringer. Da der skal tegnes byggeskadeforsikring og da der ikke ligger noget skøn foreslår Miljø & Teknik bøderne gives administrivt.

21 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø- og Teknik foreslår, Bygherren fra den 13. december 2010 pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring, og tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 11 Godkendt 12. Skolevej 4 - tvangsbøder for manglende dokumention for byggeskadeforsikring Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé En bygherre har købt og ombygget en skole til 3 lejligheder med henblik på salg af disse. Ved færdigmeldingen er byggefirmaet pligtig til fremsende dokumention for, byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Denne dokumention er ikke modtaget selvom Miljø og Teknik har anmodet om dette. Miljø og Teknik foreslår, bygherren pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring og tilsvarende sager fremover behandles administrivt. Redegørelse Bygherren har fået byggetilladelse til ombygning af Gammel Skovlunde Skole til 3 boliger. Når der i forbindelse med byggeri anmodes om ibrugtagningstilladelse eller et byggeri færdigmeldes, skal kommunen påse, der er dokumention for byggeskadeforsikringen er tegnet, og forsikringspræmien er betalt. Såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt den krævede dokumention i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, kan kommunen vælge pålægge den professionelle bygherre tvangsbøder, jf. Byggelovens 25 D. Lovgrundlag Byggeloven 25 C, stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumention til kommunalbestyrelsen for, der er tegnet en byggeskadeforsikring, og præmien er betalt.

22 25 D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden bebyggelsen er forsikret, eller uden der er indsendt dokumention efter 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administriv myndighed. Miljø & Tekniks vurdering I bygningsreglementet der trådte i kraft i 2008 (BR08), blev grundlæggende ændringer af byggeloven implementeret. En af de store ændringer er, kommunerne ikke længere skal teknisk byggesagsbehandle såkaldt ukompliceret byggeri bl.a. boligbyggeri i en etage (villaer, rækkehuse m.m.). For disse byggerier er det alene bygherren der er ansvarlig for bygningsreglementet bliver overholdt. Til gengæld er der indført en obligorisk byggeskadeforsikring, som erstter den kontrol der skete ved den kommunale byggesagsbehandling. Tegning af en byggeskadeforsikring er derfor afgørende for sikre de borgere der flytter ind i boligerne mod byggesjusk. Derfor er der givet mulighed for kommunerne kan tildele administrive bøder til bygherrer der ikke vil tegne byggeskadeforsikringer. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø- og Teknik foreslår, Bygherren fra den 13. december 2010 pålægges daglig tvangsbøde på kr indtil der er tegnet byggeskadeforsikring. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 12 Godkendt 13. Harrestrupvej Dispension fra BR10 hvad angår bygningslængde i skel Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejeren af ejendommen har ansøgt om dispension fra BR10 til opføre et udhus, der sammen med den eksisterende garage har en samlet længde i skel på 13,1 m, hvor reglen er maksimum 12,0 m. Miljø & Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension.

23 Redegørelse Ansøgning Der er i 2009 opført en 7,6 m lang garage nærmere skel end 2,5 m. Ejeren har anmeldt et nyt skur med dimensionerne 5,5 m x 3,3 m, hvorved den samlede længde i skel bliver 13,1 m. Derfor har ejeren søgt dispension fra BR10, kapitel til bygge mere end 12,0 m nærmere skel end 2,5 m. Ejeren begrunder sin ansøgning med, han får en bedre udnyttelse af haven. Hvis han rykker udhuset længere ind på grunden, får han et areal mellem udhus og skel, som ikke kan bruges til noget, pga. manglende sollys. Udhuset skal blandt andet anvendes til få ejendommens olietank under tag, af hensyn til både det udseendemæssige og miljømæssige, idet ejeren forventer kunne mindske evt. forurening i tilfælde af en utæthed i tanken. Ejeren påpeger i øvrigt, der er tale om skel mod sti og tilkørselsvej til H/F Kildegården, og der vil derfor næppe være gener for nogen. Lovgrundlag Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan jf. BR10, kapitel opføres nærmere skel end 2,5 m, såfremt en række vilkår er opfyldt. Et af disse er, den samlede længde af bygninger i skel ikke overstiger 12,0 m. Miljø & Tekniks vurdering Miljø & Teknik vurderer, der kan opføres et udhus med det samme areal endda samme dimensioner inden for rammerne af BR10, kapitel Bygningen skal blot drejes 90 grader. Der er tale om en grund på 967 m 2, hvilket skulle øge muligheden for finde en løsning, der ikke kræver dispension fra BR10. Miljø & Teknik vurderer, der ikke er forhold, der i dette tilfælde specielt begrunder en dispension for en overskridelse (om end den er lille), og mener bygningsreglementets generelle regel ikke bør fraviges. En dispension vil endvidere kunne danne uheldig præcedens. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, der ikke meddeles dispension til opføre et udhus i skel. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 13 Godkendt

24 14. Thøger Larsens Alle 42 - Ansøgning om dispension fra udnyttelsesgraden Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejeren har i forbindelse med en tilbygning til boligen og udvidelse af carporten ansøgt om dispension fra Partiel Byplanvedtægt nr. 045 til overskride den fastlagte udnyttelsesgrad på 0,2. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles dispension Redegørelse Ansøgning Ejeren ønsker, opføre en tilbygning til boligen og foretage en udvidelse af carporten. Efter udvidelsen af boligen og carporten bliver udnyttelsesgraden 0,24. Høring Grundejerforeningen er tidligere, i en tilsvarende sag, blevet hørt om de har indvendinger mod udnyttelsesgraden (bebyggelsesprocenten) kan øges svarende til den byggeret der er i BR08 dvs. en bebyggelsesprocent på 30. Det har de ikke haft bemærkninger til. Der er modtaget en indsigelse fra naboen, Thøger Larsens Alle 36. Naboen anfører, en udnyttelsesgrad på 0,24 vil forringe prisen på indsigers hus og grund med anslået kr og det også vil være til stor gene, huset kommer så tæt på skellet. Ejerens udtalelse på naboindsigelsen Ejeren forstår ikke, hvordan udbygningen kan være til gene for naboen. Udbygningen placeres 7 meter fra indsigers skel og der er ikke vinduer mod skellet. Ejeren gør opmærksom på, indsigers eget hus står ca. 2,5 m fra skellet. Lovgrundlag Partiel Byplanvedtægt nr. 045, 5. A 1, som foreskriver, udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,2 (svarer til en bebyggelsesprocent på 25). Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. maj 2008, delegere kompetencen til meddele dispension fra lokalplaners bestemmelse om bebyggelsesprocent til Miljø & Teknik under forudsætning af, naboer og grundejerforening ikke havde indvendinger. Miljø & Tekniks vurdering Indsigelsen fra naboen går primært på tilbygningens placering på grunden. Ejeren har jf. bygningsreglementet ret til placere tilbygningen 2,5 m fra naboskel. Bygningen placeres 7 meter fra naboskellet mod indsiger. En tilbygning der var indenfor udnyttelsesgraden kunne derfor lovligt lægges på meget tættere på skel. Det er ikke Miljø & Tekniks vurdering, forøgelse af udnyttelsesgraden giver gener for naboen og der er intet belæg

25 for det skulle give en forringelse af ejendommens værdi. Miljø & Teknik foreslår derfor der meddels dispension. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår der meddeles dispension fra Partiel Byplanvedtægt nr. 045, 5.A 1, som foreskriver, udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,2. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 14 Godkendt 15. Jonstrupvej Ansøgning om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fastlagt i lokalplanen Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Dencker s Consulting ApS har på vegne af ejeren Tyrkisk Kulturforening ansøgt om nedrivning af en halbygning og opførelse af en ny halbygning til Moske, kontorfløj og funktionærbolig. Der er i denne forbindelse ansøgt om dispension fra bestemmelsen om bebyggelsesprocenten fasts i lokalplanen. Miljø og Teknik foreslår, der meddeles dispension. Redegørelse Ansøgningen Ejerne ønsker nedrive en halbygning og opføre en ny til Moske, kontorfløj og funktionærbolig. Bebyggelsesprocenten bliver 27,3. Da projektet indebærer en overskridelse af bebyggelsesprocenten og lokalplanens bestemmelse om der ikke må opføres bygninger over en etage er der søgt om dispension. Det er ansøgers opftelse, der bør meddeles dispension, selv om en nabo har indvendinger. Projektet er blevet rettet, så naboens indsigelser er tilgodeset. Der indrettes flere parkeringspladser og med tæt parkering vil der kunne parkere ca. 65 biler på grunden. Det svarer til mere end en plads pr. 10 m2 etageareal. Høring Grundejerforeningen og naboerne er blevet hørt. Grundejerforeningen Jonstrupkrogen kan godt acceptere, der meddeles dispension fra bebyggelsesprocenten. Grundejerforeningen henviser til flere forhold i lokalplanen, herunder 3.3 virksomheden ikke må medføre behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, 5.4 på hver ejendom skal der til enhver tid forefindes det

26 nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens behov og 7.3 bygninger må ikke opføres med mere end en etage. Grundejerforeningen gør opmærksom på problemerne med parkeringsforholdene og har vedlagt billeder, som viser parkeringsforholdene på ejendommen og på vejen i forbindelse med et arrangement på ejendommen. Naboen nord for Jonstrupvej 246 anfører, den påtænkte bygningsændring er meget uheldig, bygningen kommer tættere på fællesskellet og bliver højere. Ansøger har imødekommet nabo, ved reducere højden. Lovgrundlag Området er dækket af Lokalplan nr Lokalplanens formål er fastholde området som bolig- og institutionsområde. Lokalplanens 3.2 udlægger området til boliger med mulighed for integrion af offentlige formål, kollektive anlæg og fælles friarealer. 5.4 Ved anvendelse til offentlige formål og kollektive anlæg skal der, på hver ejendom, til enhver tid forefindes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens behov. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Her fremgår det, bygninger ikke må opføres med mere end én etage med udnyttet kælder- eller tagetage. Miljø & Tekniks vurdering Selv om en del af bygningen opføres i to etager, er facadehøjden her mindre end hovedbygningens højde, der er 7 m.. Lokalplanen har ingen bestemmelse om facadehøjde og bestemmelsen om maksimal bygningshøjde er overholdt (7 m.). I forbindelse med udvidelsen etableres flere parkeringspladser end arealudvidelsen kræver. Det er anført, der ikke forventes flere besøgende på ejendommen end i dag, hvorfor Miljø & Teknik vurderer ansøgningen om dispension ikke kan afvises på det grundlag. Bebyggelsesprocenten bliver ikke større end de 30. Det er den øvre grænse, der ligger inden for bygningsreglementets nuværende byggeret for parcelhusområder. Der er adskillige eksempler på, der er meddelt sådanne dispensioner. Det er Miljø & Tekniks vurdering, ansøgningen ikke bør afvises på det foreliggende plangrundlag. Hvis grundejerforeningens ønske om udvidelsen ikke tillades skal følges, er det Miljø & Tekniks vurdering, eneste mulighed er nedlægge et 14 forbud. Bilag Ansøgning Yderligere oplysninger fra ansøger Ansøgers svar på naboindsigelse og ændring af projektet pga. indsigelsen fra naboen Naboindsigelse Grundejerforeningens indsigelse Ansøgers udtalelse på grundejerforeningens indsigelse Billeder af parkeringsforholdene Ansøger redegør for trafikproblemer og oplyser, kulturforeningens formand er i dialog med borgmesteren, som lover kunne finde en egnet grund

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere