Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune"

Transkript

1 Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

2 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia Former Fremtiden opererer med en brændende platform, hvor knappe økonomiske ressourcer, mangel på arbejdskraft og stigende efterspørgsel fra brugerne sætter den kommunale opgaveløsning under pres i de kommende år. Udfordringerne kan genkendes på økonomiområdet, dels stiller den økonomiske situation krav om en stadig bedre økonomistyring, dels er der også på dette område behov for nytænkning og innovation, hvis opgaverne skal effektiviseres og løses med indsættelse af færre personaleressourcer. Øget digitalisering af økonomistyringen er et af værktøjerne til at imødegå udfordringerne. Digitalisering er et af de mest centrale redskaber til at bibeholde og udvikle en effektiv og attraktiv kommunal sektor. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, november 2010 Ønsket om øget digitalisering hænger nøje sammen en række strategiske beslutninger i Fredericia: Først og fremmest er der kommunens Digitale Strategi, hvor målet er en slank og lærende administration et mål som er hentet fra Borgerservice- og Administrationspolitikken. Den slanke og lærende organisation kan bl.a. skabes ved at data gøres digitale fra start og genbruges hele vejen i processen. I sidste ende opsamles data og præsenteres via ledelsesinformationssystemer til brug for ledelsesmæssige dispositioner. Den Digitale Strategi bygger på et princip om, at digitalisering skal kunne betale sig derfor arbejdes der systematisk med business cases. Den slanke og lærende organisation går igen i udbuddet af økonomi- og lønsystemet i I udbudsmaterialet er der stillet krav om, at tidsforbruget til administration kan reduceres gennem automatiseringer af arbejdsgange. Endvidere stilles der krav om brugervenlighed og integration mellem systemerne, således at den enkelte beslutningstager får overblik og information til at træffe de rigtige beslutninger. I udbuddet er effektiviseringen illustreret ved nedenstående figur: Input Stabe Output Digitalisering af manuelle arbejdsgange decentralt Digitalisering af manuelle arbejdsgange i stabe Digitalisering af manuelle arbejdsgange ved ledere Endvidere er det i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 besluttet, at Økonomi og Lønkontoret sammenlægges. Der stilles således fremadrettet ikke kun krav om en systemmæssig integration men også en organisatorisk. Målet er en slagkraftig afdeling, som dels kan understøtte økonomistyringen bedre end i dag, dels kan være initiativtager i digitalisering af økonomistyringen. 1

3 Endelige er der kommunens nye kanalstrategi Borgerservice 2.0. Strategien har som målsætning at få borgerne fra dyre kanaler typisk personlige henvendelser til billige, som ofte er digital selvbetjening. Kanalstrategien er udelukkende borgervendt, men Digital Økonomi vil lægge sig op af de samme principper, når der ses på kommunikationen mellem det decentrale niveau og administrationen på rådhuset. Visionen I 2017 er Fredericia Kommune en af de mest effektive kommuner til løsning af økonomistyringsopgaven. Der arbejdes med 3 ønskede fremtidsscenarier for økonomistyringen: Den decentrale leder Den decentrale leder har behov for et løbende og altid ajourført overblik over den økonomiske situation, sådan at der er et sikkert grundlag at handle på. Lederen bør ofte kunne få overblikket via selvbetjening enten direkte i økonomi- /lønsystemet eller på portaler på nettet. Lederen ligger ofte selv inde med de nødvendige data til beslutningsprocessen, og derfor skal dataene indberettes så hurtigt som muligt. Det kræver brugervenlige og let tilgængelige systemer og portaler. Digital selvbetjening er billigste og mest effektive løsning, og mange gange er serviceoplevelsen størst. I strategien vil målet være at gøre det så effektivt som muligt for organisationen som helhed. Det handler altså ikke om at gøre det nemt for det enkelte i processen men for kommunen som helhed. Opgaverne skal kunne løses med det samme og gerne på farten. De nye mobile løsninger skal udnyttes med mulighed for indberetning af fravær, befordringsgodtgørelse, refundering af udlæg m.m. Ledelsesinformationen skal være lige ved hånden den seneste økonomiske udvikling og nøgletal kan hentes via mobiltelefonen. Der kan opstå situationer, hvor der er behov for support fra den centrale økonomiafdeling. I sådanne situationer er der kun én indgang til supporten, og opgaven løses professionelt og helhedsorienteret. Information om økonomiske emner findes ét sted på Medarbejderportalen, og den er logisk opbygget med udgangspunkt i brugerens behov. I Borgerservice 2.0 vil der blive etableret et kontaktcenter, som har til formål at sikre god serviceoplevelse, hurtig afklaring af sager samt udvikling af effektive selvbetjeningsløsninger. I Digital Økonomi vil mulighederne for etablering af et internt kontaktcenter blive analyseret. Økonomistyringen skal være gennemskuelig med overblik over årets gang på den ansvarliges budget. Centrale puljer gør det sværere at gennemskue og kende det reelle økonomiske situation det skal derfor undgås. Den decentrale leder skal koncentrere sig om kerneydelsen. Det gælder fortsat, men styringen af økonomien og digitale færdigheder er naturlige kompetencer som offentlig leder i dag. Den decentrale leder har ansvaret for at systemerne, eksempelvis E-handel, ressourcestyring, vagtplan m.m., udnyttes optimalt til gavn for hele den kommunale organisation. Økonomi har ansvaret for at understøtte udbredelsen af systemerne. Administrationen af økonomi- og lønopgaver skal være lige så effektivt og let tilgængeligt som at benytte netbank. Økonomimedarbejderen Den centrale økonomistab vil fortsat være understøttende for kommunens økonomistyring og bevare overblikket over den økonomiske situation. Medarbejderne skal herudover understøtte digitaliseringen af arbejdsgangene. Arbejdet vil hermed udvikle sig fra traditionelt tastearbejde til opgaver som rådgivning, procesoptimering, undervisning m.m. 2

4 Administrative medarbejdere, som systematisk arbejder på at gøre sig selv overflødige, vil være eftertragtede i fremtidens kommuner. Altså medarbejdere som er i stand til automatisere processerne uden at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. Der arbejdes kanalstrategisk med Økonomis opgaveløsning efter principperne i Brugerservice 2.0. Det indebærer, at Økonomi skal give samarbejdspartnerne en god serviceoplevelse, som samtidig er så effektiv og dermed så billig som muligt, for kun derigennem kan vi være med til at løse de fremtidige udfordringer. Der skal arbejdes konsekvent med digitalisering og en klar prioritering af kanalerne for kommunikation mellem det decentrale niveau og administrationen. Overflødige og for dyre kanaler skal lukkes. Afdelingen vil udvikle sig fra en mere driftsorienteret afdeling til det udviklingsorienterede med konstant fokus på projekter og opgaver, som kan optimere og digitalisere arbejdsgangene. Der arbejdes ikke med halve løsninger ingen blanketindberetninger eller lignende, som efterfølgende skal genindtastes i løn- eller økonomisystem. Den decentrale økonomimedarbejder vil forsvinde. Hvis data gøres digitale, hvor de fødes, så er der ikke længere behov for medarbejdere, som står for indkøb, for det sker via E-handel, når behovet opstår som bogfører fakturaer, for det sker ved ordreafgivelsen i E-handel som håndterer timesedler og andre engangsydelser, for det registres af medarbejderen selv og godkendes af lederen via elektroniske workflows som udsender regninger, for de generes automatisk på grundlag af indberetninger til ressourcesystem og andre regningsudskrivende systemer og opkræves via debitorsystemet holder lederen ajour med det økonomiske situation, for det fremgår let tilgængeligt via kommunens økonomisystem Endemålet vil være, at Økonomi er den strategiske sparringspartner i økonomistyringen for hele organisationen, og dem som vil bidrage til realiseringen af den digitale strategi. Politikeren og kommunens øverste ledelse Kommunens øvereste politiske og administrative ledelse skal have let tilgængelig information om kommunens økonomi via ledelsesinformation på Medarbejderportalen. Politikeren, direktion eller fagchef må aldrig tvivle på, hvordan økonomien udvikler sig. De skal have det fornødne overblik og kende forudsætninger bag den økonomiske situation. Ledelsesinformationen er altid ved hånden, da den leveres via mobile løsninger som smartphones og tablets. For politikeren er budgetlægningen den vigtigste årligt tilbagevendende begivenhed. Derfor er der et særligt behov for let tilgængelig information til brug for budgetlægningsprocessen, herunder adgang til rådgivning samt behov for understøtning af den demokratiske høringsproces. Budgetægningsprocessen vil derfor fremadrettet blive understøttet af en Byrådspotal indeholdende bl.a.: Relevant information, nøgltal, notater m.m. Spørgsmål/svar portal som sikrer videndeling i budgetlægningen Høringsportal hvor medarbejdere, brugere, interesseorganisationer m.fl. har mulighed for at give deres mening til kende Adgang til ajourført økonomiinformation via link til økonomisystemet Budgetopfølgningerne er politikerens mulighed for løbende at følge den økonomiske udvikling og via udvalgsmøderne at gå i dybden med evt. økonomiske udfordringer på området. Budgetopfølgningerne vil fremadrettet blive præsenteret digitalt. Herved er tallene altid opdaterede og giver mulighed for at dykke længere ned i relevante områder. 3

5 Målsætninger Sikker økonomistyring er essentiel for alle danske kommuner i en tid med knappe økonomiske ressourcer. Derfor vil der ikke blive gået på kompromis med kvaliteten men måden opgaverne løses på vil blive udfordret. Fredericia vil med strategien Digital Økonomi sætte effektivisering af økonomistyringen på dagsordenen, hvor målet er at frigøre administrative ressourcer samt imødegå de kommende års udfordringer på det kommunale område. Strategien skal også ses som led i realiseringen af kommunens digitale strategi, hvor den røde tråd er, at data skal gøres digitale ved kilden og forbliver digitale hele vejen gennem processen. Digitalisering skal kunne betale sig. Derfor arbejdes der systematisk med business cases og på at gevinster hentes hjem. Digital Økonomi har til formål at flytte henvendelser om økonomi- og lønfaglige spørgsmål fra dyre til billigere kanaler. Selvbetjening er mange gange den billigste og mest effektive metode og ofte giver det også den bedste oplevelse af god service. Indsatsen prioriteres, så de digitale kanaler opleves som de mest attraktive kanaler. Ineffektive kanaler og dermed for dyre kanaler lukkes. Strategien stiller krav til den enkelte økonomiansvarlige både med hensyn til økonomistyring og digitale færdigheder. Værktøjerne skal derfor være let tilgængelige og give det fornødne overblik til at få løst opgaven så effektivt som muligt. Værktøjerne skal give overblik og mulighed for at dykke længere ned og fordybe sig på et mere detaljeret niveau. Let tilgængelig er et nøgleord i digitaliseringen af økonomistyringen. Brug af mobile løsninger som smartphones og tables skal tænkes ind i løsningerne, ligesom cloudbaserede løsninger vil være naturlige at inddrage. Medarbejderne i økonomistaben får en hovedrolle i realisering af strategien. Der vil blive arbejdet systematisk med kompetenceudvikling med henblik på at sikre den fornødne ekspertise til i samarbejde med den øvrige organisation at kunne optimere processer og implementere nye digitale løsninger. Den organisatoriske understøtning af processen Strategien besluttes i Direktion og Lederforum, som samtidig hermed bakker op om, at vi som organisation vil satse på digitalisering af arbejdsgangene. Det kan herved ikke undgås, at den enkelte leder fremadrettet vil løse opgaver, som betegnes som administrative rutiner. Men lederen løser dem allerde i dag bare ikke digitalt, og hvis data skal fødes digitalt og forblive digitale i hele processen, så er det en nødvendighed. Også lukning og prioritering af kanaler kan føre til modstand men det kan blive nødvendigt, hvis strategien skal lykkes. KIT vil i lighed med alle andre større IT-projekter have det koordinerende ansvar for udrulningen af digitaliseringsprojekterne. Oversigt over fremtidige digitaliseringsprojekter på løn- og økonomiområdet fremgår af bilag 1. Økonomichefen indtræder i KIT. I Økonomi vil der blive arbejdet med kompetenceudvikling, så afdelingen i større omfang end i dag kan understøtte procesoptimering og digitalisering. I afdelingen vil der blive etableret en udviklingsafdeling, som særligt skal arbejde for at realisere visionen i strategien. Endvidere vil der blive uddannet superbrugere, som skal dække økonomi- og lønsystemet samt relevante undersystemer som Vagtplan, E-handel og Ressourcestyring. Superbrugerne har til opgave dels at udforske systemerens muligheder for at understøtte opgaveløsningen, dels at undervise øvrige brugere i den mest effektive systemanvendelse. 4

6 Økonomi kan ikke løse opgaven alene. Derfor skal der arbejdes tæt sammen med fagafdelinger og øvrige stabe. Samarbejdet med Digitaliseringssekretariatet skal udbygges og formaliseres i den kommende proces. Fredericia har netop iværksat et rotationsprojekt, hvor målet er uddannelse af digitale agenter. Det vil være oplagt at tænke dem ind i udviklingen af digitale arbejdesgange på løn- og økonomiområdet. Økonomi vil derfor prioritere denne uddannelse højt i den kommende tid. Hvis Digital Økonomi skal blive en realitet kræver det opbakning fra hele organisationen. 5

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER Skatteministeriets strategiplan 2013 beskriver, hvilke målsætninger vi har frem mod 2013. Strategiplanen er sammen med den årlige Virksomhedsplan og Produktionsplan en

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Borgerservice og administration

Borgerservice og administration Overordnede mål Borgerservice- og Administrationspolitikken fra 2008 har følgende vision: Énstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Det er ikke borgerens og brugerens problem, hvordan en har valgt at

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016

IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016 IT- og digitaliseringsstrategi for Miljø & Ressourcer 2013-2016 INDLEDNING... - 2 - FORMÅL... - 3 - DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI... - 4 - REGIONS SJÆLLANDS IT STRATEGI OG PRINCIPPER...

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere