Ledelse i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i Egedal Kommune"

Transkript

1 Ledelse i 1

2 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler

3 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige ledere og andre ledere på tværs af fag og organisatorisk placering - er det centrale omdrejningspunkt i kommunens organisation. Ledelse i er mangfoldig, hver enkelt leder er unik, og vi skal i fællesskab arbejde på at styrke ledelsen på alle niveauer. Retning, relationer, rammer, råderum og resultater er vigtige parametre for lederen, og vi vil i Ledelse i Egedal beskrive både det fælles ledelsesgrundlag, og sammenhænge mellem profilerne for forskellige ledelsesniveauer. I definerer vi ledelse som en relationel proces, der udøves i et samspil mellem gensidigt involverede interessenter omkring driften og udviklingen af de kommunale kerneydelser, opgaveløsning og service, med borgere og brugere i fokus. Samspillet i ledelsesprocesser udøves og udvikles således i gensidigt samspil mellem lederne selv, medarbejderne, brugerne, brugerbestyrelser, samarbejdsparterne internt og eksternt, overordnede, politikere og andre beslutningstagere, og med lederne selv som vigtige katalysatorer og rollemodeller. Ramme- og personaleansvarlige ledere sætter gennem ledelsesprocesser fokus på enhedens kerneydelser og udvikling af kerneydelserne. Lederen vil ofte ikke selv være den, der udøver og udvikler kerneydelserne, men opnår resultater via gensidige ledelsesprocesser og samspil med medarbejderne, brugerne og andre vigtige interessenter. Kompetente og motiverede medarbejdere udøver en stor grad af selvledelse, hvor de gennem værdier, målsætninger, sparring, dialog og feedback langt hen ad vejen løser mange arbejdsmæssige opgaver og udfordringer selvstændigt, uden overvågen og indgriben fra lederen. Vi ønsker at sætte fokus på ledelse i Egedal så vi styrker ledelsesprocesserne, lederne og medarbejdere. 3

4 Ledelse i Ledelsesorganer og ledelsesprofiler Ledelse udøves kompetent på alle niveauer i organisationen efter princippet decentral ledelse central styring, den værdibaserede personalepolitik, MED-aftalen, det til enhver tid beskrevne ledelsesgrundlag, samt principper for økonomistyring alt praktiseret i overensstemmelse med de hovedtemaer, vi kender fra En styrket kultur. En styrket kultur skal håndtere den nye normal : at vi som kommune til stadighed skal levere flere og bedre ydelser til borgerne, for færre ressourcer og dermed sætte fokus på effektivisering, fornyelse og innovation gennem et styrket tværfagligt samarbejde og dialog i en tillidsfuld og anerkendende atmosfære. Ledelsesorganer med forskellige ledelsesroller: Den strategiske, tværgående og koordinerende ledelse udøves i 3 strukturerede organer 1, som samles regelmæssigt: Direktionen Chefgruppen Ledersamlinger De strukturerede ledelsesorganer skal sikre, at der sker koordination, kvalificering af beslutningsgrundlag, udvikling af gode relationer og vidensdeling. Dette skal skabe helhed i og mellem de forskellige ledelsesniveauer med synergi og sammenhængskraft på tværs i kommunen 2. Direktionen består af Kommunaldirektøren og øvrige direktører. Direktionen indgår sammen med centercheferne i Kommunens Chefgruppe. Direktionen: Direktionens hovedfunktioner er: øverste ansvarlige organ for den overordnede samlede ledelse, drift og udvikling af kommunen. Direktionen deler de forskellige ansvarsområder imellem direktørerne. Ansvarsfordelingen er flydende, hvilket hjælper Direktionen i at tage højde for blandt andet det strategiske fokus, Direktionens faglige kompetencer og spidsbelastninger. Direktionens fokus er primært på det strategiske niveau, på ansvarlighed i forhold til kommunens samlede økonomi, samt på den overordnede ledelse. 1 Der findes også andre ledelsesorganer end de 3 ovenfor beskrevne, som f.eks. ledelsesforaer/ledelsesmøder mellem rammeansvarlige/personaleansvarlige ledere og centerchefen indenfor forskellige centre. Disse beskrives ikke her, da mødeform og indhold kan variere meget. 2 Disse indsatser foregår såvel mellem lederne i ledelsesorganerne og mellem ledere og medarbejdere i f.eks. MEDorganisationen, i dette oplæg skitseres alene ledelsesorganerne. 4

5 Ledelse i Direktionen er ansvarlig for at sikre koordinering og helhedssyn i kommunens planlægning og opgaveløsning, samt at stimulere et godt samarbejde på tværs af organisationen med afsæt i grundelementerne under En styrket kultur. Direktionen er overordnet ansvarlig for, at der sker hensigtsmæssig og god betjening af Kommunalbestyrelse, udvalg og råd, og yder rådgivning og sparring med Kommunalbestyrelsen Direktionen sætter retningen og formidler samarbejdet mellem Kommunalbestyrelsen og administrationen sammen med det politiske niveau er Direktionen ansvarlig for, at der bliver opstillet politikker, mål, rammer og retningslinjer for kommunens udvikling, og at disse er kendte og efterleves i hele organisationen, således at retningen er tydelig for alle. Direktionen initierer og understøtter initiativer, der udvikler og styrker sammenhæng i opgaveløsningen, fælles metoder, arbejdsgange og politikker. Chefgruppen: Chefgruppen består af Direktionen og Centercheferne. I Chefgruppen sker en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af sager, der har strategisk eller principiel betydning for s økonomi, drift, udvikling, personale og administration. Formålet med Chefgruppens mødevirksomhed og aktiviteter er at skabe: transparens i beslutninger omkring kommunens forskellige områder og funktioner kvalificering af beslutningsgrundlag og præmisskabelse/præmisklargørelse. gode relationer i topledelsen som sikrer fundamentet for tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde med fokus på udvikling, innovation og effektivisering, samt helhedstænkning i opgaveløsningen i kommunen. Chefgruppens møder er et indflydelsesorgan uden formel beslutningskompetence, som skal kvalificere beslutninger, der træffes f.eks. i de politiske udvalg, i direktionen og i de enkelte centre. Chefgruppens møder kan indeholde 3 typer punkter: punkter til gensidig sparring/kvalificering punkter til orientering punkter/oplæg med strategiske indhold f.eks. udviklingsmæssige punkter med overordnet ledelsesmæssig og tværorganisatorisk karakter. Ledersamlingerne: 3 Ledersamlingerne består af Direktionen, Centercheferne, de rammeansvarlige ledere, samt andre ledere med personaleansvar. En ledersamling defineres som planlagte, regelmæssige og formelle møder mellem forskellige lederniveauer, med fokus på koordination, information, dialog, videndeling, samt eventuelle mulighed for påvirkning og kvalificering af forskellige processer og beslutninger. 3 Ledersamlinger afholdes pt. 2 gange årligt i ca. 3 fora for alle ramme- og personaleansvarlige ledere 5

6 Ledelse i Formålet med ledersamlingerne er at: fremme samarbejdet, vidensdeling og koordinationen mellem forskellige lederniveauer, så der opstår størst mulig helhed i opgaveløsningen over for borgerne give mulighed for direkte information fra Direktionen til alle ledere med mulighed for dialog mellem lederniveauerne. Ligeledes får Direktionen mulighed for information og feedback, samt at tage temperaturen i organisationen direkte fra forskellige lederniveauer give mulighed for, at lederne kan medvirke til at kvalificere beslutninger og beslutningsgrundlag ved at gå i dialog med input til forskellige processer og beslutninger give lederne mulighed for at få viden om andre områder i kommunen, og efterfølgende trække på hinandens viden og ressourcer indbyrdes. Ledelsesprofiler: Ledelsesprofiler er beskrevet i forhold til de forskellige ledelsesniveauer: 4 Direktører centerchefer rammeansvarlige ledere andre personaleansvarlige ledere. Strategisk/udvi klingsmæssig ledelse Økonomisk /adminstrativ ledelse Driftsmæssig/ faglig ledelse Ledelsesprofiler Personaleledelse Ledelsesprofilerne beskriver forskellige funktions- og ansvarsområder i ledelsen, se fig. side 6, i praksis vil disse funktioner dog ikke være skarpt opdelte, men ofte overlappende. Alle i ledelseskæden har funktioner og ansvar i forhold til disse ledelsesområder, men de udmøntes og vægtes forskelligt for de forskellige ledelsesniveauer. Direktionen og centerchefer har således stor vægt på overordnet strategisk og økonomisk ledelse, 4 Der findes også andre former for ledere, som ikke er beskrevet her, f.eks. vice-/souschefer, projektledere, fagledere uden personaleledelse. 6

7 Ledelse i mens en personaleansvarlig leder typisk vil have en større vægt lagt på drift, faglig ledelse og personaleledelse. Ledelsesprofilerne er generelle og overordnede og skal suppleres med en konkret jobprofil for den enkelte leder. Direktør: Organisatorisk placering: refererer til Kommunaldirektøren medlem af Direktionen indgår sammen med den øvrige Direktion og centercheferne i kommunens chefgruppe deltager i ledersamlingerne. Den enkelte direktørs funktion og ansvar; Den enkelte direktør har det overordnede strategiske, drifts- og udviklingsmæssige og økonomiske ansvar indenfor sit område, i tæt dialog og samarbejde med relevante centerchefer og andre efter behov. Direktionen, hhv. den enkelte direktør, har altid det endelige beslutningsmandat. Den enkelte direktørs generelle funktion og overordnede ansvar er: Strategisk og udviklingsmæssig ledelse: sammen med direktionen og centerchef ansvar for den overordnede strategiske udvikling og ledelse af sine områder det overordnede koordinerende ansvar for opgaveløsningen indenfor eget område samt ansvaret for en effektiv beslutningstagning i organisationen aktiv understøttelse og sikring af tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde, udvikling, innovation samt effektivisering sammen med centercheferne sikre, at der i Chefgruppen sker en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af sager, der har strategisk eller principiel betydning for s økonomi, drift, planlægning, personale og administration sikre og formidle samarbejdet mellem administration og kommunalbestyrelse, samt at yde rådgivning og sparring til kommunalbestyrelsen at ledelse sker i henhold til Principper for økonomistyring, ledelsesgrundlaget, den værdibaserede personalepolitik og den lokale MED-aftale. Økonomisk/administrativ ledelse: overordnet opfølgning af budgetter i underliggende enheder, herunder eventuelle mængdemæssige forudsætninger bag budgettet andre opgaver og opfølgninger som fremgår af diverse retningslinjer, f.eks. omkring udarbejdelse af dagsordener til det politiske niveau, budgetudarbejdelse og opfølgning m.v. Personaleledelse: ansættelse og afskedigelse af centerchefer indenfor området, samt evt. andre medarbejdere/ledere, der ansættes med reference til direktionen/direktøren jvf. 7

8 Ledelse i ansættelsesregler og retningslinjer, samt ansvar for personaleledelse og kompetenceudvikling af disse. Direktørens ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer: Der forudsættes et generelt kendskab til hele den kommunale virksomhed og mere specifikt kendskab til fagområderne indenfor eget ansvarsområde. En direktør i har: politisk tæft, evner at skabe positive relationer mellem det politiske niveau og administrationen, samt forståelse for balancen i samspillet mellem det administrative og det politiske niveau dokumenteret ledelseserfaring med opnåede resultater, gerne fra forskellige typer af organisationer og forskellige ledelsesniveauer gode kommunikative evner, kan lytte og gå i dialog, og samtidig kan melde klart ud og stå ved beslutninger mv. evner til at bevare overblikket og fokus på helheder, også under pres evner til at organisere og delegere, herunder at kunne koncentrere sig om det principielle niveau i forhold til konkrete enkeltsager beslutnings-, handlings- og gennemslagskraft evner at reflektere over og udvikle egen ledelsespraksis. Centerchef Organisatorisk placering: refererer til Direktionen/direktøren for området indgår sammen med Direktionen og de øvrige centerchefer i kommunens chefgruppe deltager i ledersamlingerne. Centerchefens funktion og ansvar: Centerchefen har strategisk, drifts- og udviklingsmæssigt, personale-, og økonomiske ansvar indenfor centerets fagområder. Centerchefen kan blive inddraget i løsningen af Direktionens opgaver. Den enkelte centerchefs generelle funktion og ansvar er: Strategisk, udviklings- og driftsmæssig ledelse: en effektiv beslutningstagning indenfor eget center, med loyalt efterlevelse af idégrundlaget bag s organisation samt de beslutninger der træffes i Direktionen og på det politiske niveau give retning og mål for centret og centrets enheder, og sikre at resultater skabes og synliggøres sikre at der er en god kontakt og dialog til brugerne af centerets kerneydelser med gensidig forventningsafstemning sikre samarbejde, koordinering og tilrettelæggelse af centerets opgaver, med fokus på både drift samt udvikling, innovation og effektivisering af ydelser og service i de forskellige enheder indenfor centeret sikre effektive arbejdsgange, herunder udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser, effektivisering og digitalisering 8

9 Ledelse i sikre koordinering af processer og opgaver med andre centre skabe og understøtte gode relationer, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde indenfor eget center og med andre centre/enheder i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere med afsæt i En styrket kultur sikre initiativer og medvirken til udvikling og innovation - indenfor centret og med sammenhængskraft til andre centre ledelse af forandrings- og transitionsprocesser 5 indenfor eget center og i forhold til tværorganisatoriske processer arbejde strategisk med udvikling og innovation af opgaver og områder, i samspil med Direktionen. Centerchefen har medansvar for kommunens strategiske planlægning og, medvirker til, at der i Chefgruppen sker en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af sager, der har strategisk eller principiel betydning for s økonomi, drift, planlægning, personale og administration ansvarlig for servicering af udvalg, råd og nævn indenfor centerområdet. Økonomisk/administrativ ledelse: overholdelse af budgettet, løbende følge op på og agere i forhold til centerets økonomi, herunder de eventuelle mængdemæssige forudsætninger bag budgettet sikre at Principper for økonomistyring og øvrige administrative retningslinjer efterleves indenfor centret sikre at lovgivningen efterleves, og at ny lovgivning implementeres i arbejdsgange m.m. orientering af overordnede om forhold i enheden, når det vurderes nødvendigt. Personaleledelse: sikre at ledelse indenfor centeret sker i henhold til Principper for økonomistyring, ledelsesgrundlag, den værdibaserede personalepolitik og den lokale MED-aftale. sætte mål og retning, delegere opgaver og ansvar, og følge op faglig ledelse/faglig støtte og motivation af medarbejdere og ledere (viden om deres arbejdsområder) ansættelse og afskedigelse af ledere og medarbejdere og decentrale ledere som refererer til centerchefen, jvf. ansættelsesregler og retningslinjer. personaleledelse af egne medarbejder og ledere ansvarlig for kompetenceudvikling af egne medarbejdere og ledere ansvarlig for at der arbejdes med social kapital og medarbejdertrivsel i centret videreformidling af relevant information fra det poliske niveau og fra direktions- og centerchef-niveauet til egne ledere og medarbejderne. Centerchefens ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer: Der forudsættes et generelt kendskab til kommunal virksomhed og mere specifikt kendskab til fagområderne indenfor eget ansvarsområde. En centerchef i har: en faglig generalistviden samt bredt opdateret omkring den faglige udvikling indenfor centrets områder 5 Ledelse af de menneskelige forandringsprocesser 9

10 Ledelse i dokumenteret ledelseserfaring fra flere forskellige typer af organisationer og forskellige ledelsesniveauer, herunder at lede synligt, situationsbestemt og værdibaseret evner at udvikle og vedligeholde gode relationer og et tillidsfuldt, helhedsorienteret og tværgående samarbejde til alle samarbejdsparter i organisationen politisk tæft, evner at skabe positive relationer mellem det politiske niveau og administrationen samt forståelse for balancen i samspillet mellem det administrative og det politiske niveau administrativ og økonomisk indsigt, med fokus på effektiv ressourceudnyttelse evner til at kommunikere klart, lytte og drive en dialog frem mod konklusioner, samt indgå aktivt i konflikthåndtering evner til at skabe overblik, organisere, delegere, følge op og formidle resultater. Kunne vurdere hvornår en sag kræver egen involvering, og hvornår der er behov for at gå til områdets direktør med sagen at sætte mål og retning for og skabe engagement og opbakning for centerets opgaver og mål blandt centerets medarbejdere beslutnings-, handle- og gennemslagskraft evner at reflektere over og udvikle egen ledelsespraksis. Ledere: Ledere med rammeansvar 6 Stillingsbetegnelse: Varierer fra område til område 7. Det kan være betegnelser som f.eks. afdelingsleder eller en specifik stillingsbetegnelse som PPR-leder, Skoleleder, leder af sundhedsordning mv. Organisatorisk placering: referer enten til centerchefen eller til en leder under centerchefen deltager i ledersamlingerne. Lederens funktion og ansvar: Den rammeansvarlige leder er ansvarlig for enheden/afdelingen, hvilket omfatter faglig-, økonomisk/ administrativt- og personalemæssigt ledelse. Primært fokus er at sikre, at den daglige drift fungere. Den enkelte leders generelle funktion og ansvar er: Drift, faglig og udviklingsmæssig ledelse: ansvar for at sikre en god kontakt og dialog til brugerne af enhedens ydelser og eventuel bestyrelse med gensidig forventningsafstemning koordinering og tilrettelæggelse af enhedens kerneydelser og opgaver, med fokus på den daglige drift 6 Rammeansvar er ift. den samlede ramme for enheden, hvormed følger hel ledelse: faglig ledelse ift. drift og udvikling, personaleledelse, samt økonomisk/administrativ ledelse for enheden. 7 I er det besluttet at stillingsbetegnelsen chef alene anvendes til centerchefer og de ledere som pr. tradition allerede har en sådan stillingsbetegnelse (f.eks. beredskabschef, indkøbschef, skolechef, bibliotekschef m.fl.). 10

11 Ledelse i sikre initiativer og iværksættelse af udvikling, innovation og effektivisering af enhedens kerneydelser og service, med sammenhæng og koordinering til resten af centret og kommunen sikre koordinering af processer og opgaver til eventuelle samarbejdende enheder internt i kommunen og eksternt understøtte og sikre gode relationer, tværfagligt og tværgående samarbejde indenfor egen enhed og med andre relevante enheder i kommunen synliggøre enhedens indsatser og resultater ledelse af forandrings og transitionsprocesser indenfor eget område medvirke i strategiske eller koordinerende opgaver efter oplæg fra centerchefen yde faglig og strategisk sparring til centerchefen, samt medansvarlig for løsning af centerets opgaver og centerets målopfyldelse efter de vedtagne visioner, politikker og mål for organisationen medvirke til at servicere udvalg, råd og nævn indenfor ledelsesområdet. Økonomisk/administrativ ledelse: sikre at Principper for økonomistyring og øvrige administrative retningslinjer efterleves indenfor egen enhed. Rammeansvarlige ledere følger løbende op på og agerer i forhold til afdelingens/enhedens økonomi, herunder de eventuelle mængdemæssige forudsætninger bag budgettet sikre at lovgivningen efterleves, og at ny lovgivning implementeres i arbejdsgange m.m. orientering af overordnede om forhold i enheden, når det vurderes nødvendigt. Personaleledelse: sætte mål og retning, delegere opgaver og ansvar, og følge op faglig ledelse/faglig støtte og motivation af medarbejdere (viden om deres arbejdsområder) ansættelse og afskedigelse af ledere og medarbejdere indenfor eget område, jvf. ansættelsesregler og retningslinjer. Personaleledelse af egne ledere og medarbejdere, ledelse sker iht. principperne for den værdibaserede personalepolitik, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen ansvarlig for kompetenceudvikling af egne medarbejdere og ledere ansvarlig for at der arbejdes med social kapital 8 og medarbejdertrivsel i enheden videreformidling af relevant information fra det poliske niveau og fra direktions-, centerchef- og lederniveauet til medarbejderne. Andre ledere med personaleansvar: Stillingsbetegnelse: Varierer fra område til område, det kan være stillingsbetegnelser som f.eks. gruppeleder, teamleder, daglig leder, eller en specifik faglig betegnelse. 8 Se mere om social kapitel på 11

12 Ledelse i Organisatorisk placering: referer enten til centerchefen eller til en rammeansvarlig leder under centerchefen deltager i ledersamlingerne. Lederens funktion og ansvar: Ansvarlig for en enhed/underenhed hvilket primært omfatter fagligt og personalemæssigt ansvar. Den enkelte leder har delvist rolle og ansvar som beskrevet for rammeansvarlige ledere med undtagelser, som beskrives specifikt for den enkelte stilling. Begrænsningerne kan f.eks. være: stillingen er uden rammeansvar, men kan være med begrænset budgetansvar eller ansvar for administration af økonomi indenfor et afgrænset område. Under alle omstændigheder medvirker lederen til at Principper for økonomistyring efterleves indenfor egen enhed stillingen kan være uden/med begrænset ansvar til ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, uden ansvar/med begrænset råderum til lønfastsættelse af egne medarbejdere, uden/med begrænset råderum til økonomiske dispositioner ifm. kompetenceudviklingsaktiviteter til medarbejdere der refererer til lederen. Ramme- og personaleansvarlige lederes ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer: En ramme- og personaleansvarlig leder i har: en solid faglig viden forankret indenfor opgaveområdet, herunder opdateret viden om den faglige udvikling indenfor området dokumenteret ledelseserfaring eller potentiale til at udvikle denne, herunder at lede synligt, situationsbestemt og værdibaseret forståelse for samspillet mellem det administrative og det politiske niveau evne at udvikle et tillidsfuldt helhedsorienteret og tværgående samarbejde og relationer til alle sider i organisationen evner til at skabe overblik, organisere, delegere, prioritere og følge op, samt formidle resultater at kunne vurdere hvornår en sag kræver overordnede leders/centerchefens involvering gode kommunikative evner, kan lytte og gå i dialog, udføre mødeledelse med dialog og konklusioner, indgå aktivt i konflikthåndtering evner til at kunne sætte mål og retning, skabe engagement og opbakning om enhedens kerneydelser og udviklingen af disse blandt enhedens medarbejdere. administrativ og økonomisk indsigt især for rammeansvarlige, fokusering på effektiv ressourceudnyttelse evne at reflektere over og udvikle egen ledelsespraksis. 12

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation.

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation. Forord Med den nye organisation i By og Landskabsforvaltningen er der skabt en organisationsstruktur, som skal understøtte målet om endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Inden for

Læs mere

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION.

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION. Ledelsesgrundlag 2010 1 Beredskab Plan og Udvikling Digitalisering og IT Projekt/Intern Udvikling HR og Personale Økonomi og Analyse Borgerservice Natur og Miljø Ejendom og Byggeri Jobcenter Handicap/Socialpsykiatri

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

LEDELSE I VEJDIREKTORATET

LEDELSE I VEJDIREKTORATET LEDELSE I VEJDIREKTORATET 2 / Intro / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Intro / 3 Intro Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for Vejdirektoratets ledelsesudviklingsprogram. Det

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har

Læs mere

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S DELTAGELSESFORMULAR - INNOVATIONSPRISERNE Den 15. juni 2012 Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274 Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed

Læs mere