Strategisk ledelse i HTK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk ledelse i HTK"

Transkript

1 Strategisk ledelse i HTK 10 1

2 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en samstemt strategisk ledelse i kommunen. Folderen er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe i Chefforum, nedsat af direktionen med det formål at beskrive kommunens strategiske ledelse, herunder de formelle fora, hvori den samstemte strategiske ledelse bedrives. Udvikling af godt lederskab Ledere i Høje-Taastrup Kommune udvikler det gode lederskab ved at tage afsæt i kommunens ledelsesgrundlag. Ledere udvikler desuden deres lederskab gennem: En god introduktion af nye ledere i kommunen på den enkelte arbejdsplads (introduktionsprogram på arbejdspladsen med inddragelse af vigtige interessenter) En tilknyttet mentor, som nye ledere kan sparre med i deres første tid som leder i kommunen (leders leder har ansvaret for dette) På kurset God Ledelse i Høje-Taastrup Kommune, introduceres nye ledere til kommunens krav og forventninger. Nye ledere deltager i kurset inden for det første halve år af deres ansættelse i kommunen Gennem egen praksisudvikling og refleksion over egen praksis sker der løbende udvikling af lederskabet Den Offentlige Lederuddannelse (DOL), der tilbydes til alle ledere i kommunen Systematiske ledelsesevalueringer, hvor ledere får afdækket andres oplevelser af deres lederskab Deltagelse i ledernetværk (gælder ledere, som er en del af Strategisk Lederforum, jf. nedenfor) 2

3 Hvorfor er god ledelse vigtig? God ledelse i Høje-Taastrup Kommune skal bidrage til at sikre: At kvaliteten i kerneydelserne svarer til de fastsatte mål og politiske beslutninger At ressourcerne anvendes optimalt At der til stadighed er fokus på at skabe udvikling og innovation i ydelser og leverancer At driftsopgaver løses optimalt med brug af færrest mulige ressourcer At samarbejdet på tværs af organisationen foregår uden hensyn til organisatoriske grænser At ledelsen er samstemt, dvs. at kommunens ledelse går i takt Sammenhængskraft i organisationen er en væsentlig forudsætning for at sikre disse elementer. En organisations sammenhængskraft handler bl.a. om dens sociale kapital, dvs. tillid, samarbejde og retfærdighed i arbejdet med kerneydelserne og såvel horisontalt som vertikalt og internt i den enkelte enhed. Sammenhængskraften forudsætter derfor, at den enkelte enhed i organisationen ikke blot kigger indad, men at der til stadig er fokus på at pleje og optimere relationerne til såvel kunder/brugere/borgere som kollegaer internt i enheden og i andre dele af kommunen. Strategisk ledelse Direktionen Direktionen udgør kommunens øverste strategiske ledelseslag og består af kommunaldirektøren og de tre direktører. Direktionen mødes én gang ugentlig og behandler temaer og sager af generel og principiel betydning. Desuden lægges de økonomiske linjer i direktionen ligesom direktionen tager stilling til, hvilke tværgående projekter, der skal arbejdes med i kommunen. 3

4 Chefforum Chefforum består af direktører og centerchefer og har i fællesskab den strategiske ledelse af kommunen på næste niveau. Chefforum mødes én gang ugentlig af 1½-3 timers varighed. I Chefforum sættes retning, prioriteres og koordineres fx ift. aftalestyring og større tværgående indsatser/projekter og i budgetarbejdet. Der prioriteres temadrøftelser frem for dag-til-dag-ledelse og orientering. Når direktionen skal tage stilling til principielle spørgsmål, drøftes temaet oftest i Chefforum før direktionen træffer beslutning. Formålet med Chefforum er at binde de øverste ledelseslag sammen i Høje- Taastrup Kommune med henblik på at sikre: 1. Strategisk ledelse (indsatser/beslutninger) organisationen trækker i samme retning 2. Samstemt ledelse og organisatorisk sammenhængskraft 3. Tværgående og helhedsorienteret tilgang Generelt skal Chefforum have overblik over organisationens store opgaver og årshjulet. Arbejdsgangen i forbindelse med tværgående og principielle direktionsbeslutninger er typisk 1. Beslutningsoplæg drøftes i direktionen 2. Fælles refleksioner i Chefforum 3. Endelig beslutning træffes i Direktionen. Dermed sikres en bred perspektivering af temaer af strategisk betydning for organisationen inden endelig beslutning træffes. Strategisk Lederforum Strategisk Lederforum består af følgende 100 ledere: Direktionen (niveau 1) Chefforum (niveau 2) Ledere med betydeligt personaleledelses- og/eller økonomiansvar, der reference til centerchefer (dvs. de fleste ledere på niveau 3) Ledere på niveau 4 med betydeligt ledelsesansvar (klubledere og områdeledere på daginstitutionsområdet) 4

5 Formålet med Strategisk Lederforum er at sikre, at organisationen trækker i samme retning i forhold til strategiske indsatser og beslutninger, herunder at skabe organisatorisk sammenhængskraft og understøtte samstemt ledelse. Strategisk Lederforum er Direktionens platform for information til og dialog med strategiske ledere i kommunen. Det er her Direktionen fortæller om de større strategiske tiltag, og hvor også borgmesteren kan møde de centrale ledere i kommunen. Et vigtigt element i forummet er dialogen mellem topledelsen og forummets øvrige ledere. Endvidere giver forummet mulighed for netværk og erfaringsudveksling mellem ledere på tværs i organisationen hvilket afspejles i mødeformen. Der er mødepligt til møderne i Strategisk Lederforum. Formen på møderne vil primært være: Orienteringspunkter og kortere oplæg (max min) Workshop/arbejdsgrupper (evt. i eksisterende ledernetværk) Opsamling og evt. drøftelse i plenum Der skrives og udsendes referat fra møderne, hvilket bl.a. skal bidrage til at ledernetværksgrupperne kan fortsætte drøftelserne om de enkelte temaer. Emnerne på møderne vil primært være: Større strategiske indsatser og temaer, fx: - Innovation - Effektivisering - Store tværgående temaer (Sundhed og forebyggelse, Uddannelse Til Alle, Kommuneplan-strategi m.m). God ledelse i HTK - Nye ledelsestiltag i Høje-Taastrup Kommune, fx ledelsesevaluering, sygdom- og fraværs indsats mm. - Nyt inden for ledelse generelt 5

6 Kortere orientering om diverse emner som fx: - Budgetproces - APV - Diverse ledelses-rapporteringer - Direktionens strategibrev Der afholdes et møde hvert kvartal, hvoraf det ene er et seminar med overnatning. De øvrige kvartalsmøder er normalt ½ dage ( ). Det er overordnet direktionen, der er ansvarlig for indholdet i Strategisk Lederforum. HR-Centret er ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse og afvikling i dialog med kommunaldirektøren. Ledernetværk Der er oprettet et antal ledernetværk blandt deltagerne i Strategisk Lederforum. Sammensætningen er sket på tværs af faggrænser og ledelsesniveauer. Formålet med ledernetværkene er at udvikle ledelse i Høje-Taastrup Kommune samt at give lederne større mulighed for at hente inspiration hos hinanden på tværs af organisatoriske grænser, give hinanden sparring samt at udvikle eget lederskab. Endvidere skal ledernetværkene kunne give input til Direktionen i forhold til temaer, som Direktion og/eller Chefforum er i overvejelser omkring. Indholdet på møderne i ledernetværkene er: Ledelsestemaer, som medlemmerne tager med fra egen organisation. Temaer fra Direktionen som netværkene skal drøfte og melde tilbage på Udvikling af ledelsesfaglige kompetencer gennem fx input og sparring med en konsulent fra én af stabsfunktionerne eller eksterne oplægsholdere Hvert netværk har en koordinator som sikrer indkaldelse, opdatering af deltagere m.v. 6

7 Der er mødepligt for deltagerne i ledernetværkene og disse forudsættes at mødes mindst én gang i kvartalet. Opgaven med at drifte (sammensætning og praktisk tilrettelæggelse) og supportere netværkene varetages af Byrådscentret og HR-Centret i samarbejde. Inspirationsmøder for alle ledere Der afholdes løbende inspirationsmøder for alle ledere i kommunen med personale- og/eller økonomiansvar. Faglige ledere, dvs. ledere, som hverken har personale- eller økonomiansvar, men alene fagligt ansvar, defineres i udgangspunktet ikke som ledere. Formålet med disse gå-hjem-/fyraftensmøder er at inspirere og give input til God ledelse i Høje-Taastrup Kommune og til den enkelte leders eget ledelsesarbejde. Møderne kan fx bruges til at: Præsentere nyere trends i tiden inden for ledelse ved eksterne oplægsholdere Oplæg fra en privat eller offentlig virksomhed, som særligt har arbejdet med et relevant ledelsesfagligt tema En kombination af oplæg og debat blandt deltagerne om det aktuelle ledelsesfaglige tema Der tilbydes mindst fire inspirationsmøder årligt eller efter behov. Det er frivilligt for lederne at deltage i disse arrangementer. Arrangementerne annonceres via kursuskataloget eller ved kalenderbookning. Stabscentercheferne har i fællesskab ansvaret for, at der planlægges en række inspirationsmøder og at fastlægge temaerne. Forslag til temaer kan i øvrigt komme fra såvel direktører som centerchefer og øvrige ledere. HR- Centret har ansvaret for den praktiske tilrettelæggelse. 7

8

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION.

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION. Ledelsesgrundlag 2010 1 Beredskab Plan og Udvikling Digitalisering og IT Projekt/Intern Udvikling HR og Personale Økonomi og Analyse Borgerservice Natur og Miljø Ejendom og Byggeri Jobcenter Handicap/Socialpsykiatri

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kvalitet i områdeledelsen. Projektrapport april 2008. Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner

Kvalitet i områdeledelsen. Projektrapport april 2008. Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner Kvalitet i områdeledelsen Projektrapport april 2008 Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner Kvalitet i områdeledelsen i daginstitutioner er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere