Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Afdelingsmøde afdeling 35"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 27. januar 2015, kl Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 71 beboere samt bestyrelsen i alt 65 lejemål Irene Sneistrup Olsen, formand Michael Juhl Hasselstrøm, bestyrelsesmedlem Nicki Pedersen, bestyrelsesmedlem Anne Kathrine Pedersen, hovedbestyrelsesnæstformand Helle Friis Jensen, driftschef Egon Høyem, ejendomsfunktionær Per Raahede, ejendomsfunktionær Pernille Esmark, inspektør Peter Ziska Høgnesen, administrativ medarbejder 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2015/ Orientering om afdelingens årsregnskab 2013/ Indkomne forslag A. Stillingtagen til at ændre billardrummet til et almindeligt fællesrum B. Stillingtagen til at holde én indekat C. Stillingtagen til at det ikke skal være tilladt at holde én hund D. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med etablering af flere cykelskure E. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med etablering af barnevognsskur F. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med etablering af p-pladser på Pilen 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter A. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Michael Juhl Hasselstrøm B. Valg af suppleanter 7. Eventuelt Peter Ziska Høgnesen Anne Kathrine Pedersen blev valgt som dirigent. Anne Kathrine Pedersen takkede for valget og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 1

2 Pkt. 2: Irene Sneistrup Olsen fremlagde beretningen. Beretningen er vedlagt bilag 1. Der var følgende kommentarer til beretningen: Det viser sig, at der er støj fra containergården sent om aftenen til gene for beboerne i nærheden. Der henstilles til, at man tager hensyn til det fremadrettet. Der er ofte larm fra gildesalen, nogen gange helt til kl. 04 om natten. Der dyttes, når gæster forlader stedet. Der henstilles til, at ordensreglementet overholdes. I henhold til ordensreglementet skal der være helt ro fra kl til Beboere, der observerer overtrædelse af ordensreglementet bedes skrive til ØsterBO, så der kan tages hånd om det. Hvem skal betale for vandforbruget på grund af lækage? Det ekstra vandforbrug sættes på afdelingens udgifter til fælles vand. Det vil ikke påvirke den enkelte beboers individuelle vandregning. Containergården Der var forslag om opsætning af skilt med angivelse af tidspunkt for, hvornår man må bruge containergården. Der var også et forslag om opsætning af skilt med henstilling omkring adfærd omkring brugen af containerpladsen sent. Der var delte meninger om klunsning. Det er tidligere besluttet, at det ikke er tilladt. Der var forslag om, at aftale et særligt sted for ting, der må klunses. Hvornår er man færdig med køkkenrenoveringen, så man kan komme i gang med badeværelserne? Det forventes, at badeværelsesrenoveringen kan opstartes i foråret. Det er kun de berørte lejemål, der stiger i husleje. Er der forsinkelser i forhold til tidsplanen? Nej, den overordnede tidsplan følges, men der har undervejs været byttet om på rækkefølgen af blokke for at optimere på arbejdsgangen. Tagrenovering forventes afsluttet i starten af Huslejestigningen kommer først herefter. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Pkt. 3: Budgettet blev fremlagt af inspektør Pernille Esmark. Budgettet blev godkendt. Pkt. 4: Forsamlingen ønskede ikke årsregnskabet gennemgået. Pkt. 5: A. Stillingtagen til at ændre billardrummet til et almindeligt fællesrum Nicki forklarer: 2

3 - Billardrummet bliver lejet for lidt ud. Jeg var selv fortaler for, at det skulle forblive som et billardrum sidste år, men vi må konstatere, at det bliver lejet for lidt ud desværre! - Så derfor forslås det, at det bliver omdannet til festlokale Spørgsmål stillet. I stedet for et festlokale kunne det bruges til de unge mennesker i området, da de synes at have brug for aktivitetstilbud. Spørgsmål stillet. Jeg bor oven på lokalet og vil synes det vil være trælst hvis det fremadrettet skal bruge til fest langt ud på natten. Svar: Det har altid været muligt at leje lokalet indtil kl. 24, så det vil ikke ændre på noget. Afstemning ved håndsoprækning: - Fælles enighed om at nedlægge billardrummet! Forslaget blev vedtaget. B. Stillingtagen til at holde én indekat Ingen af forslagsstillerne er mødt op! Spørgsmål stillet: Der er kat afdeling 35 i forvejen! Er bestyrelsen informeret om, at der allerede er katte i afdelingen. Det virker dumt at stemme om noget, som man gør alligevel? Svar: Hvis ejeren ikke kendes, er det svært at gøre noget ved det. Det vides ikke om de katte, som strejfer i kvarteret er katte andre steder fra! Spørgsmål: Hvorfor stod der i lejekontrakten at der ikke måtte holdes dyr i afdelingen, når det kan laves om? Svar: Det er beboerdemokratiet, der bestemmer om der må være dyr eller ej i afdelingen. Derfor kan det vedtages ved afdelingsmøderne. Der står i lejekontrakten, at det er det gældende ordensreglement, der er bestemmende. Øvrige kommentarer: Bekymring for boligens ve og vel. Det ødelægger simpelthen lejligheden, når der holdes indekat. Hvis ejeren ikke magter opgaven kan det ødelægge vores 3

4 bygninger. Utilfredshed med at der strejfer katte rund om sviner i folks haver. Husk at det nu er en indekat og ikke en ude kat, og derfor vil det ikke genere andre. Hvis det bliver vedtaget Skriftlig afstemning: 62 stemte for 65 stemte imod 3 stemte blankt Forslaget faldt, og det er derfor ikke tilladt at holde en indekat. C. Stillingtagen til at det ikke skal være tilladt at holde én hund En af stillingstagerne er til stede Ivan: - Forslaget er affødt af den dårlige hygiejne som hundeejeren udviser i afdelingen. Man er simpelthen for dårlig til at rydde op efter hundens toilet besøg. Hvilket er til stor gene for flere af beboerne! - Der gøres opmærksom på at hunden godt kan fjernes hvis den ikke holdes forsvarligt. For at ØsterBO kan tage hånd om klager, skal de indsendes skriftligt. Generelt. - Der er større utilfredshed blandt dem som tager ordet. - Larm og hygiejne er årsag til utilfredsheden Skriftlig afstemning: 66 stemte for 61 stemte imod 03 stemte blankt Forslaget blev vedtaget, og det er derfor ikke tilladt at holde hund. D. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med etablering af flere cykelskure Bemærkning. - der er ønske om mere plads til cykler specielt for rækkehusene, som har langt til skurene. Afstemning ved håndsoprækning og der var fælles enighed for forslaget. Forslaget blev vedtaget. 4

5 E. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med etablering af barnevognsskur Bemærkning. - Nuværende løsning med barnevognsrum i kældrene er en dårlig løsning. Når man har et barn med på armen, kan man ikke få barnevogne op samtidig. - Generelt meget besværligt Afstemning ved håndsoprækning og der var fælles enighed for forslaget Forslaget blev vedtaget. F. Stillingtagen til om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med etablering af p-pladser på Pilen Ønskes: - Der ønskes en overorden plan for placering af skurer og p-pladser generelt. Det vil hjælpe i planlægning af fremtidige p-pladser samt skurer. Bemærkning: - Der er nok p-pladser men selvfølgelig ikke foran alle dørene i afdelingen. Folk må vende sig til at man godt kan gå de få meter som det drejer sig om for at få en p-plads. - Utilfredshed med at folk holder på fortov. Besværliggør at det for de i forvejen parkeret biler som skal u igen! Generelt: - Overholde de markeret p-pladser, som er der nu folk oplever buler og ridser. Bedre parkeringskultur. Afstemning ved håndsoprækning og der var fælles enighed for forslaget Forslaget blev vedtaget. Pkt. 6: 6A: Valg af bestyrelsesmedlem: Der var 4 kandidater: Ivan: - Vil være med til at gøre noget for området, som man kan samles om fx Sankt Hans fest, som det er afdelingens tur til at arrangere i år - Bliver en bedre afdeling med større fællesskab Inger: - Er blevet opfordret til at stille op - Arbejde for et bedre sammenhold i afdelingen 5

6 Lone: - Øge de fælles aktiviteter med arrangementer og ting for børnene Kirsten: - Kunne godt tænke sig at præge stedet og gøre det til et bedre område. Vil gerne ændre ting til det bedre Spørgsmål stillet: - forslag om at indsætte 5 bestyrelsesmedlemmer. Svar: - Det skulle have været oppe som et forslag inden mødet - Men suppleanterne kan tages med til bestyrelsesmøderne. De har dog ikke stemmeret. Ivan Justesen blev valgt. 6B: 1. suppleant: Lone Nim, Rønnen suppleant: Inger Jensen, Bøgen 29 Pkt. 7 Der var følgende bemærkninger under eventuelt: 1. Spørgsmål stillet - Sidste år var der snak om en hjertestarter. Hvad er der blevet af den? Bemærkning - Hvis vi ikke kan få en hjertestarter kan vi selv købe en? Det kan ikke være så dyrt for afdelingen. - Det oplyses at der findes en app der fortæller, hvor den nærmeste hjertestarter er. Svar - Til september kommer vi med i en pulje ved Tryg om at få sat en op. Vi fik afslag sidste år, fordi børnehaven har en. Men den er låst inde, og er dermed ikke tilgængelig uden for åbningstiden, så vi prøver igen. 2. Spørgsmål stillet - Gener ved afbrænding af træ i fælles grillen. Stor gene for beboer i område. Kan der sættes skilte op, hvor man opfordre til at lade være med det? Svar - Det noteres til bestyrelsen, som arbejder videre med det 3. Bemærkning - Vaskeriet på Rønnen: Her opfordres til, at folk vil tænke mere over brugen af det. Rengøringen er meget dårlig! - Folk vasker hundetæpper m.m. som sætter hår i maskinerne. - Hyppigere rengøring! 6

7 4. Spørgsmål stillet - Oplever tyveri i vaskeriet på Rønnen. - Træls at vi skal holde vagt, når vi vasker vores tøj. - Der er flere som har oplevet. Bemærkning - Det er kun folk, der bor i afdelingen, som har nøglen til vaskeriet. - Folk sætter ting i klemme derfor kan folk gå uhindret ind i vaskehuset - Opsætning af overvågning er en mulighed - Nicki mener, at det er fremsat før. Har også oplevet problemer - Der er opsat skilte om at det er på eget ansvar god ide at hente tøjet, når det er færdig Pernille besvarer - Det skal være en politisag før man kan udlevere vaskeloggen eller overvågningsbilleder - Det er indboforsikringen, som skal dække eventuelle tab 5. Forslag - Forslag om at rydde vejene for sne. Pt. er det kun fortovet som bliver ryddet 6. Forslag - Flere bænke på de grønne områder. Svar. - Bestyrelsen er i gang med at se på det. 7. Spørgsmål stillet - Hvorfor er den lille legeplads nedlagt? Egon - Den er ikke nedlagt men under genopretning kommer igen Ønske - vil gerne have den forbliver i samme størrelse som før 8. Bemærkning - Opfordre til at folk tager mere hensyn til hinanden angående p-pladserne 9. Spørgsmål stillet - Ønske om mere/nyere gadebelysning i området Svar - Bestyrelsen kigger på det 10. Spørgsmål stillet - Rabatordning skal være mere synligt for beboerne vil gerne have de klarer regler for, hvordan det virker. Svar - Indkøbsforeningens rabatordninger kan ses på Om ØsterBO Indkøbsforening medlemmer. 7

8 11. Spørgsmål stillet - Emhætterne virker ikke hele døgnet rundt, fordi de kører på det centrale system Egon Svar - Det kan der ikke gøres mere ved. Men styrken kan øges, hvis hele opgangen er med på den 12. Bemærkning - Utilfredshed med at man har fjernet gynger m.m. i området de store børn har overtaget den store legeplads, hvilket skræmmer de små børn. - Hvor skal de små være? - På Hylden er der en fin legeplads med sandkasse for de små 13. Bemærkning - Henstilling til at brandvejen skal holdes fri Bestyrelsen ser herefter således ud : Formand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Irene Sneistrup Olsen, Bøgen 5, st. Ivan Justesen, Rønnen 20, st. th. Nicki Pedersen, Kastanien 16, 2.tv. 1. suppleant Lone Nim, Rønnen suppleant Inger Jensen, Bøgen 29, st. I ønskes alle et rigtig godt nytår, og vi glæder os til et godt samarbejde i Ref.: Pernille Esmark 8

9 Bilag 1 Årsberetning 2014 Afd. 35, Skovbrynet Ved det ordinære afdelingsmøde 28/ valgtes til bestyrelsen: 1. Formand: Irene Sneistrup Olsen 2. Best.medlem: Michael Juhl Hasselstrøm 3. Best.medlem: Christian Rømer 4. 1.suppleant: Nicki Pedersen 5. 2.suppleant: Inger Jensen 1/ udtræder Christian Rømer af bestyrelsen, da han fraflytter afdelingen, og Nicki Pedersen indtræder i stedet. Ved markvandringen 4/6, besluttedes at fortsætte det arbejde som påbegyndtes i Inspektion af haver bliver fremover ikke adviseret. Dette er meddelt samtlige berørte husstande. Nyplantningen af bøgehækkene fortsætter. Afdelingens vandforbrug har været meget stort. Den fælles vandmåler blev testet. Der var ikke fejl på den. Derefter ledte man efter lækken, som blev lokaliseret og udbedret. Vi håber på et bedre vandregnskab i Regnskabet blev gennemgået i begyndelsen af december. Tilstede var Pernille Esmark og Irene S. Olsen. (Resten af bestyrelsen dukkede ikke op). Driften blev gennemgået på et separat møde 18/12 med Helle Friis og Pernille Esmark. Fra bestyrelsen deltog Michael Juhl Hasselstrøm og Irene Sneistrup Olsen. Billardrummet har stort set ikke været udlejet i Beplantningen bag rækkehusene på Bøgen og Hylden er kraftigt beskåret til stor fornøjelse for beboerne, som nu igen har fået lys i haver og huse. Der har været nogle haveudvidelser, som er foretaget i samarbejde med ejendomsfunktionærerne. Der er opført en legeplads i samarbejde med Juulsbjergparken, samt flytning af bålpladsen. Omkostningerne er delt mellem de to afdelinger. I år afholdte Juulsbjergparken Sct. Hans festen, hvor de inviterede Skovbrynet. God ide at hjælpe hinanden på den måde. I år er det så vores tur. Håber der melder sig nogle ildsjæle. Ved indkørslen til Skovbrynet er anlagt 13 ny p-pladser. Der bliver skiltet med Privat parkering, Skovbrynet Bestyrelsen beslutter, at der opsættes lys, som aktiveres ved bevægelse i opgangene i blokkene. Vi starter testen i løbet af januar

10 Arbejdet med tag - og køkkenrenoveringen er meget omfattende for vores ejendomsfunktionærer. Det er derfor besluttet at renoveringen af badeværelserne udskydes indtil køkkenerne er færdige. Generelt: Arbejder udført i regnskabsåret 2013/ Udskiftning af fuger i murværk (i forbindelse med tagrenovering) - Udskiftning af elastiske fuger ved vinduer og døre (i forbindelse med tagrenovering) - Udskiftning af vekslere for varmt brugsvand - Udskiftning af hækplanter - Diverse servicearbejder Tusind tak til vores ejendomsfunktionærer for et ualmindeligt godt samarbejde. Uanset hvor travlt de har, er der altid tid til at høre på beboerne, når disse behøver det. Også tusind tak til inspektør Pernille Esmark for et meget godt og kreativt samarbejde. Michael, Nicki og Irene 10

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 74 husstande repræsenteret. Hardy Hansen, formand

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Afkalkning af bruseområdet på badeværelser

Afkalkning af bruseområdet på badeværelser Beboerinformation Måløv Park juli 2004 Indhold: Afkalkningsregler side 1 Mødeindkaldelser side 2 Om leje af fælleshus side 2 Udgange og havelåger side 3 Referat fra afdelingsmøde side 4-10 Afkalkning af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 28. maj 2013 kl. 19.00 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13 Deltagere Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem, Ejvind Lilaa

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Til stede: 16 husstande Afdelingsbestyrelsen William Pham (WP) Tina Slot Schmidt (TS) Bestyrelsen Klaus Djernes (KD) Administration

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park November 2012

Beboerinformation Måløv Park November 2012 Beboerinformation Måløv Park November 2012 Indhold: Vinterparkering Mere om parkering Fisketur Elektronisk opslagstavle Fodring af fugle Referat af afdelingsmødet Vinterparkering nu begynder sæsonen For

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere