Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Afdelingsmøde afdeling 35"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 29. januar 2013, kl Deltagere: 74 husstande repræsenteret. Hardy Hansen, formand Astrid Jensen, bestyrelsesmedlem Lone Reenberg, bestyrelsesmedlem Birthe Mouridsen, bestyrelsesmedlem Jan Moisen, bestyrelsesmedlem Annette Grube Lorentzen, hovedbestyrelsesmedlem Anne Kathrine Pedersen, hovedbestyrelsesmedlem Pernille Esmark, inspektør Helle Friis Jensen, driftschef Egon Høyem, ejendomsfunktionær Per Råhede, ejendomsfunktionær Michael Levin, teknisk chef Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2013/ Orientering om afdelingens årsregnskab 2011/ Indkomne forslag A. Stillingtagen til nyt tag på alle blokke v/afdelingsbestyrelsen Forslag 5B bortfalder, såfremt forslag 5A vedtages. B. Stillingtagen til solceller på alle blokke v/afdelingsbestyrelsen C. Tilladelsen til individuel modernisering, hvor afdelingen hjemtager lån v/afdelingsbestyrelsen D. Tilladelse til at holde en hund eller en indekat v/jonna Pedersen, Pilen 4, 2. tv. Forslag 5E bortfalder, såfremt forslag 5D vedtages E. Tilladelse til at holde en indekat v/heidi Nygaard Nielsen, Bøgen 23, st. F. Stillingtagen til fjernelse af billardbord fra billardstuen med det formål udelukkende at bruge rummet til fællesrum v/ole Jørgensen, Hylden Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter A. Bestyrelsesmedlemmer På valg er: Astrid Jensen og Birthe Mouritsen 1

2 B. Valg af suppleanter 7. Eventuelt Referent: Pkt. 1: Michael Levin Annette Grube Lorentzen blev valgt som dirigent. Annette Grube Lorentzen takkede for valget og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Pkt. 2: Hardy Hansen fremlagde følgende beretning: Efter sidste beboermøde har bestyrelsen konstitueret sig med følgende ansvarsområder: Astrid har opsyn med fælleshuset Birthe har opsyn med vaskerierne Tina er sekretær Jan med hjemmeside Hardy med udearealer På repræsentantskabsmødet den 8. marts blev Jan Moisen her fra afdelingen valgt ind i programudvalget for radio/tv. Jeg selv har deltaget i formandsmøde den 24. maj, hvor vi fik en gennemgang af byggerierne HavneBO og Juulsbjergparken samt salg af ungdomsboligerne Christiansminde. Michael Levin orienterede om, at der arbejdes med en model for fremtidssikring af alle boliger. Udarbejdelsen af modellen indgår i AlmenNet med støtte fra RealDania. ØsterBO s formand Karin Mortensen orienterede om, at BL har nedsat en tænketank, der skal komme med forslag til, hvordan beboerdemokratiet sikres i fremtiden. Der skal arbejdes med, hvordan man får de unge med i bestyrelserne. Ligeledes skal der ses på, om hvervet skal kaldes noget andet, der er mere korrekt for rollen, idet medlemmerne skal varetage beboernes interesser og forhold sig til økonomien og regnskab og budgetter, men ikke være bestemmende i den daglige drift. Fra bestyrelsesmøde i maj. Der har været en del fraflytninger fra afdelingen, på et tidspunkt var der 3 4 ledige lejemål, men nu er det hele lejet ud. Jeg havde på opfordring af flere beboere skrevet en indsigelse mod nedlæggelse af rute 11, men det hjalp ikke, de henviste til, at der var et stoppested ved Karl Bjarnhof Vej. Da Tina Blume har valgt at flytte, er Lone Reenberg kommet med i bestyrelsen og har overtaget jobbet som sekretær. 2

3 Pr. 1. maj er rengøring, der tidligere blev varetaget af Arne Andersen blevet overtaget af ØsterBO. Så har vi forespurgt Pernille om status på: 1. Projekt og udbud på renovering af tage 2. Ansøgning om lån i Landsbyggefonden 3. Overslag på udskiftning af hække samt eventuelt opsætning af midlertidig flethegn 4. Genetablering af fællesarealer over mod nybyggeriet ved Skrænten Vi har prøvet at få gang i Activus, som Jan har påtaget sig at stå i spidsen for. Vi fik holdt Sct. Hans bål, hvor vi havde inviteret Juulsbjergparken med. Vi havde en hyggelig aften, selv om vi havde forventet, flere ville deltage. Vi havde meget arbejde med at få ild i bålet, så vi kunne få heksen sendt af sted. Der skal lyde en stor tak til alle, der hjalp til. I juni var der markvandring, hvor vi så på tage, fuger samt beklædning ved gavle og kviste, samt legepladser og grønne områder. De værste fuger er nu blevet udskiftet, rensning og maling af gavle og kviste venter til renoveringen. Bestyrelsen har inviteret til orientering omkring Landsbyggefonden hvor Birthe og jeg deltog. Vi fik en grundig gennemgang af betingelserne for at opnå lån der. Vi blev i hvert fald overbevist om, det ikke var der, vi skal søge lån. Det er en langsommelig proces, der tager mindst 2 3 år, og lånet man kan få, skal man betale af på i al fremtid. Så har vi deltaget i repræsentantskabskonference i Århus, hvor vi blandt andet var ude og se Danmarks mest omfattende renovering af boligblokke samt nye ungdomsboliger ved havnefronten. I Lystrup så vi 0-energi huse. Så har ØsterBO s repræsentantskab besluttet, at der skal fibernet lægges ind i alle lejemål til glæde for mange men til ærgrelse for nogle, men sådan er det med alt nyt. Så skal jeg sige fra gårdmændene, at der ikke må hentes ting og sager i materielgården ved siden af containerpladsen uden at have fået lov. Og at når I har lånt græsslåmaskine eller redskaber, skal I huske at stille det tilbage igen og samme dag. Vi er rigtig mange, der ikke er tilfredse med, at vi ikke har en fast stab af gårdmænd, vi er blevet ringere stillet, uden det er blevet billigere, det er den forkerte vej at gå. Så må vi endnu engang påtale, at der ikke må parkeres på fortovet ved Pilen, da man ikke kan rydde sne og feje. Det kniber også for skraldebilerne. Alternativet bliver, at vi skal have parkeringsvagter til at udskrive afgifter, det har man gjort med held bl.a. på Moldevej. 3

4 Vi har holdt julebanko, det var en succes, der var næsten fuldt hus, og der blev vundet mange flotte præmier. En stor tak til dem, der skaffede præmier og til sponsorerne samt alle, der hjalp til. Vi vil her opfordre alle, der har gode ideer eller vil yde en indsats i Activus til at henvende sig til Jan. Håber dette var fyldestgørende, men skulle der være spørgsmål, vil vi prøve at svare på dem. Bemærkninger til beretningen Hvorfor skal vi være dårligere stillet med gårdmændene nu end tidligere? Vi har desværre i årets løb set os nødsaget til at afskedige en medarbejder fra Skovbrynet. Vi får først bemandingen i Juulsbjergparken endelig afklaret, når byggesagen er færdig i løbet af foråret. I har nu Egon, Per og Hans samt stormaskinepersonale, samt personale fra de øvrige grupper til rådighed. Hvis vi ser isoleret på det, har I ikke det faste personale, men pr. år har I det samme antal timer som tidligere. Der er flere løse fliser efter Waoo! har gravet, hvilket de selvfølgelig skal reetablere. I weekenderne har vi entreret med Hede Danmark til snerydning og havde selvfølgelig håbet, at de nu kendte ruten, da de har udført opgaven i flere år. Hvis der er noget, som ikke er tilfredsstillende, bedes I på først kommende hverdag kontakte ØsterBO s driftscenter på telefon Hvor skal vi parkere vores biler om aftenen, når vi kommer sent hjem? - Ifølge bestyrelsen er der flere ledige parkeringspladser i området, men så skal man selvfølgelig gå lidt fra bilen til sin bolig. - Man burde måske overveje at fjerne hækkene ind mod husene? - Der er ledige pladser omkring Egen Måske burde man kigge lidt på firmabilerne, om de kunne holde et andet sted. - Kunne man få sin egen parkeringsplads, som ved Juulsbjergsparken? - Hvis der skal være parkeringskontrol, bør det sikres, at der er pladser til alle i området. - Der er tidligere blevet indsendt et forslag omkring løsning af p-problemet på Pilen. Bestyrelsen arbejder videre med parkeringsproblemerne. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Pkt. 3: Budgettet blev fremlagt af inspektør Pernille Esmark. Budgettet blev godkendt. 4

5 Pkt. 4: Pkt. 5: Forsamlingen ønskede ikke årsregnskabet gennemgået, men der blev spurgt til konto 116, hvor der manglede at blive brugt ca kr. Disse penge vil blive brugt i løbet af foråret til udskiftning af fuger. 5A Stillingtagen til nyt tag på alle blokke Der var følgende bemærkninger til forslaget: - Huslejestigningen bør præsenteres for nye lejere inden kontraktskrivning. - Der bør også kigges på ventilationen og emhætterne i forbindelse med renoveringen. - Stilles der garantier ved eventuelt konkurs fra entreprenører? Ja, alle entreprenører stiller garanti i forhold til entreprisesummen. Der blev afgivet følgende stemmer: For 136 Imod 12 Forslaget blev dermed vedtager. 5B Stillingtagen til solceller på alle blokke Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5C Tilladelse til individuel modernisering, hvor afdelingen hjemtager lån Pernille Esmark orienterede om individuel modernisering, hvor afdelingen hjemtager lån. Man må stadig gerne bruge den gamle almindelige råderet, hvor man selv finansiere og efterfølgende får godtgørelse. Der skal altid søges om tilladelse i forbindelse med råderetssager. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5D Tilladelse til at holde en hund eller en indekat Der var en livlig debat omkring forslaget, med følgende bemærkninger: - Vi skal sikre os at efterladenskaberne blive samlet op. - Der henstilles til, at beboerne i Juulsbjergparken ikke går og lufter hundene i Skovbrynets område. - Der henstilles til bedre skiltning, hvor der står, at hundeluftning er forbudt. 5

6 Michael Levin pointerede, at såfremt forslaget ikke stemmes igennem, så skal der sendes skriftlige indberetninger, hvis der er lejere, som har husdyr i afdelingen, da boligforeningen er nødsaget til at bringe sagen for Beboerklagenævnet med henblik på opsigelse af lejemålet. For 64 Imod 82 Blanke 2 Forslaget er faldet. 5E Tilladelse til at holde en indekat For 68 Imod 76 Blanke 2 Ugyldige 2 Forslaget er faldet. 5F - Stillingtagen til fjernelse af billardbord fra billardstuen med det formål udelukkende at bruge rummet til fællesrum Der var en livlig debat omkring forslaget. Der blev afgivet følgende stemmer: Ja 39 Nej 65 Forslaget er faldet og billardbordet bibeholdes. Pkt. 6: 6A: Følgende blev opstillet: Birthe Mouridsen Irene Olsen Nicki Pedersen Simone Brandstrup Der blev afgivet følgende stemmer: Birthe Mouridsen 16 stemmer Irene Olsen 67 - Nicki Pedersen 18 - Simone Brandstrup 72-6

7 Følgende blev valgt: Simone Brandstrup, Rønnen 11 st. Irene Olsen, Bøgen 5 st. 6B: Følgende blev opstillet: Nicki Pedersen Astrid Jensen Michael Juul Birthe Mouridsen Der blev afgivet følgende stemmer: Nicki Pedersen 18 stemmer Astrid Jensen 20 - Michael Juul 81 - Birthe Mouridsen suppleant: Michael Juhl Hasselstrøm 2. suppleant: Birthe Mouridsen Bestyrelsen ser herefter således ud : Formand Hardy Hansen, Bøgen 8 bestyrelsesmedlem Lene Reenberg, Bøgen 9, st. bestyrelsesmedlem Jan Moisen, Pilen 8, 2. tv. bestyrelsesmedlem Simone Brandstrup, Rønnen 11, st. bestyrelsesmedlem Irene Olsen, Bøgen 5, st. 1. suppleant Michael Juhl Hasselstrøm, Bøgen 14, st. 2. suppleant Birthe Mouridsen, Kastanien 14, st. tv. Pkt. 7 Der var følgende bemærkninger under eventuelt: Opfordring til at referater fra møder mv. kommer på hjemmesiden. Dette er også tiltænkt. Gårdmændene yder en ualmindelig god service, hvilket vi bør takke dem for. Hvordan går det med altanerne, som vi drøftede på sidste års beboermøde? Altanerne kommer med på et senere tidspunkt, og punktet bliver behandlet på et senere møde. Fuglene går i de overfyldte skraldespande. Der henstilles til evt. at bruge naboens spande. Fodboldmålene bør udskiftes, da de er nedslidte. 7

8 Waoo! Det kører utrolig dårlig, syntes nogle, men der er også flere, hvor det bare fungere. Internettet hopper af. Dem der har Apple-produkter falder ofte ud, men der foretages opdateringer i øjeblikket, så det burde blive bedre. Der var flere, der gjorde bemærkninger omkring omgangstonen på beboermødet. Man bør respektere, at alle bliver hørt og respektere vores forskelligheder. Vi er her for hinandens skyld. I ønskes alle et rigtig godt nytår og vi glæder os til et godt samarbejde i Ref.: 4. februar

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009 Referat af Budgetmøde 7. september 2011 Afdeling:, Præstemarkshusene Dato: Onsdag den 7. september 2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Antal fremmødte: Ternehavens beboerhus 31 beboere, som repræsenterede 26 husstande

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere