ÅRSBERETNING for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

2 ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015 KL Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2015 Kontorchef Weidekampsgade 10 næstformand, 2300 København S. Marianne Brinch-Fischer, Tlf KL Kontorchef Ole Lund Jensen, næstformand, Danske Regioner Arbejdsmiljøkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen, KL Chefkonsulent Frank Hedegaard, KL Souschef Mik Andreassen, KL Kontorchef Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner Chefrådgiver Jesper Tørslev-Thomsen, Danske Regioner Chefkonsulent Henrik Nielsen, Finansministeriet Fuldmægtig Louise Stibolt Westh, Finansministeriet Kontorchef Steen Bielefeldt Pedersen, Danmarks Statistik Fuldmægtig Marianne Vang, Økonomi- og Indenrigsministeriet Ledelse: Løndatachef Kaj Jacobsen

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 De årlige statistikker... 5 Månedlige udtræk/månedsstatistikken... 9 SBG-15 og overenskomstforhandlingerne Gennemsnitsløngarantien Øvrige opgaver Publikationer Organisation og økonomi Appendiks Offentliggørelser Appendiks Uddrag af vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

4 INDLEDNING Kommunernes og Regionernes Løndatakontors formål er at: Producere og formidle statistikker om løn- og personaleforhold på det kommunale og det regionale område. Udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For så vidt angår den første hovedopgave, så er denne statistikproduktion opdelt i 2 punkter, nemlig 6 faste årlige statistikker samt månedlige faste statistikker. Offentliggørelsen af de årlige statistikker foregår via hjemmesiden hvor produkterne kan downloades som pdffiler. Offentliggørelsen af de månedlige statistikker foregår ligeledes via hjemmesiden De månedlige løn- og personaleudtræk samt det årlige fraværsudtræk, som anvendes til Løndatakontorets egne produkter, leveres ligeledes til Danmarks Statistiks løn- og personalestatistik. For så vidt angår den anden hovedopgave, så udarbejder Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) til overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked et særligt beregningsgrundlag (SBG). Beregningsgrundlaget udarbejdes i første omgang på et midlertidigt datasæt som arbejdsgiverne og organisationerne har til høring, og efterfølgende indarbejder KRL så vidt muligt de indkomne kommentarer i det endelige beregningsgrundlag. KRL offentliggør både det foreløbige og det endelige beregningsgrundlag på deres hjemmeside som PDF-filer samt i beregningsprogrammet, hvor der kan foretages konsekvensberegninger og udarbejdes tabeller for en eller flere personalegrupper opdelt efter adskillige parametre. DE ÅRLIGE STATISTIKKER Udarbejdelsen af de årlige statistikker indgår som en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, nemlig den del som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale og regionale sektor. 5

5 De årlige statistikker omfatter: en overenskomststatistik en ligestillingsstatistik en personaleomsætningsstatistik en kommunestatistik en fraværsstatistik og en overenskomststatistik i præsteret tid Overenskomststatistikken Overenskomststatistikken er den grundlæggende årlige strukturstatistik, som omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og arbejdsgiverområder. Overenskomststatistikkens indhold og detaljeringsgrad gør, at den er velegnet som grundlag for mere strukturelle analyser på det kommunale arbejdsmarked. Overenskomststatistikken for 2013 udkom d. 27. juni 2014, hvorved den udkom ca. 14 dage senere end den tilsvarende for året før. Overenskomststatistikken er baseret på de 12 månedlige udtræk for kalenderåret, og lønomkostningen er opgjort i det satsniveau, som er gældende ved udgangen af kalenderåret. Overenskomststatistikken indeholder ikke en beregnet pensionsomkostning for tjenestemændene i modsætning til månedsstatistikkerne, hvor der indgår en beregnet pensionsomkostning for disse ansatte. Overenskomststatistikken indeholder dog alle de overenskomstmæssigt aftalte pensionselementer såsom hovedpensionsordningen, de supplerende pensionsordninger og for dem der har dette ligeledes pension af særydelserne. Arbejdsgiverens bidrag til ATP indgår dog ikke i lønsummen. Overenskomststatistikken forefindes på KRLs hjemmeside på denne adresse I denne statistik kan der udarbejdes detaljerede opgørelser over de ansatte i kommunerne, regionerne eller for begge områder under et. Statistikken viser opgørelser over lønniveauet, antal ansatte (fuldtid) samt særydelserne over et helt kalenderår, samtidigt med at disse opgørelser kan afgrænses på flere baggrundsvariable og udarbejdes med forskellige typer af tabelforspalter. Kommunestatistikken er indarbejdet i overenskomststatistikken, hvorved statistikken ligeledes giver oplysninger om personressourceforbruget i de enkelte kommuner fordelt på ressortområder for hele kalenderåret. I forbindelse med udarbejdelsen af overenskomststatistikken og gennemgang af de tilhørende registre, blev det ligeledes be- 6

6 sluttet at foretage en gennemgang af særydelserne, således at de mere korrekt afspejlede de indgåede aftaler, samtidig med at konverteringen fra de to centraler blev gjort mere ensartet. Fraværsstatistik Fraværsstatistikken for den kommunale hhv. den regionale sektor indeholder tabeller, som måler fraværet opdelt på fraværstyper (sygefravær, barselsfravær eller alt fravær). Statistikken er opgjort på baggrund af indberetningen fra alle kommuner og regioner og omfatter kun månedslønnet personale. Fraværet i statistikken er opgjort i henholdsvis kalenderdage, i dagsværk, i periodelængder eller i procentiler og statistikkerne kan fordeles på køn. Fraværsstatistikken for 2013 blev offentliggjort den 15. maj Fraværsstatistikken muliggør benchmarking af fraværet kommunerne og regionerne imellem og opgør udviklingen i fraværsprocenterne over en årrække for den kommunale hhv. den regionale sektor samt for den enkelte kommune hhv. den enkelte region. Fraværsstatistikken 2013 er baseret på et fraværsdatasæt for kalenderåret 2013 leveret i marts 2014 sammenholdt med de månedlige indberetninger af løn- og personaleoplysninger, som er leveret månedsvis i 2013 samt i starten af Da der derved er tidsmæssig forskydning mellem de to typer af datasæt, er der ikke et fuldstændigt entydigt match af alle data mellem de to datasæt. Da fraværsstatistikkerne fra 2005 til 2013 er blevet væsentligt forbedret, vil en sammenligning af fraværet over tid for flere kommuner og regioner ikke vise den korrekte udvikling mellem alle perioderne. Det er blevet besluttet, at KRL i forbindelse med udarbejdelsen af fraværsstatistikkerne fortsat vil holde en tæt kontakt med udvalgte kommuner og regioner, for at sikre en høj kvalitet i statistikken. Sidst på efteråret 2014 modtog Løndatakontoret for første gang månedlige fraværsoplysninger inkl. historik fra de kommuner og regioner, der får deres fraværsregistreringer foretaget af Silkeborg Data (SD). De data Løndatakontoret fik leveret svarede i princippet til det fraværsudtræk SD fremsender til KOMBIT og deres FLIS-projekt. I den sidste del af 2014 gik Løndatakontoret derfor i gang med at sammenligne de indberettede månedlige fraværsdata med de data de tidligere havde modtaget fra SD. Denne sammenligning viste et meget stort 7

7 sammenfald mellem de indberettede oplysninger. En samtidig levering af månedsvise løn- personale- og fraværsdata vil desuden fjerne den hidtidige matchproblematik mellem fraværsdata og de øvrige data og dermed forbedre statistikken. Ligestillingsstatistikken Ligestillingsstatistikken anvendes centralt i forbindelse med vurderinger af ligestillingsproblematikken og dels lokalt af den enkelte region eller kommune. Ligestillingsstatistikkerne bliver opdateret hver måned og er en del af månedsstatistikpubliceringen. Statistikken omtales mere detaljeret under punktet vedrørende månedlige udtræk/månedsstatistikken. Personaleomsætningsstatistikken Personaleomsætningsstatistikken, som måler til- og afgang af personale i forhold til året før, har i forbindelse med den ændrede løndannelse på det kommunale og regionale område fået en stadig stigende betydning. Personaleomsætningsstatistikken er baseret på månedsstatistikkerne for november måned i to på hinanden følgende år. Omlægningen af personaleomsætningsstatistikken er blevet lidt mere omfattende end det i første omgang var planlagt, hvorfor den endnu ikke indgår i månedsstatistikpubliceringen. Overenskomststatistikken i præsteret tid Overenskomststatistikken i præsteret tid belyser kommunernes og regionernes betaling pr. præsteret arbejdstime fordelt på overenskomster og stillinger. Derudover belyser statistikken ligeledes værdien af sygdom- og barselsrelateret fravær samt værdien af ferierelateret fravær mv. Da overenskomststatistikken i præsteret tid udarbejdes på baggrund af data fra overenskomststatistikken og fraværsstatistikken, er det kun de ansatte, som indgår i begge disse statistikker, som er medtaget i overenskomststatistikken i præsteret tid. Statistikken er dermed begrænset til kun at omfatte månedslønnet personale og ligeledes er både ansatte i fleksjob og de ekstraordinært ansatte udeladte af statistikken. KRL ligger ikke inde med oplysninger om afspadseringstimerne, vagtbelastningen for de timer hvor den enkelte ansat har en rådighedsforpligtigelse, hvem der har betalt frokost og antallet af arbejdstimer for dem, som er ansat uden højeste arbejdstid. Statistikken tager dermed ikke højde for, at disse komponenter påvirker det samlede antal arbejdstimer. 8

8 Overenskomststatistikken i præsteret tid indeholder 3 tabeltyper, hvor den ene opdeler fortjenesten pr. præsteret time på lønkomponenter, en anden opgør fortjenesten fordelt på aldersintervaller, og den tredje tabel viser lønspredningen. Statistikken er i lighed med de andre statistikker, KRL udarbejder, opdelt på arbejdsgiverområder. Overenskomststatistikken i præsteret tid for 2013 udkom d. 26. august 2014, hvilket er lidt senere end det forventede. Udsættelsen var forårsaget af den senere udgivelse af overenskomststatistikken og sommerferieafholdelse. MÅNEDLIGE UDTRÆK/ MÅNEDSSTATISTIKKEN De månedlige udtræk anvendes som grundlag for Løndatakontorets månedlige løn- og beskæftigelsesstatistikker samt indberetninger til Danmarks Statistik. Udarbejdelse af de månedlige statistikker er en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale hhv. den regionale sektor. Offentliggørelsen af månedsstatistikkerne sker løbende på Løndatakontorets hjemmeside. Offentliggørelsen sker således, at udarbejdelsen af månedsstatistikken vedrørende perioderne i de hidtidige kvartalsstatistikker (februar, maj, august og november) er prioriteret forud for de øvrige måneder. Månedsstatistikkerne er offentliggjort på de nedenstående datoer: Oktober 2013 d. 14. januar 2014 November 2013 d. 06. februar 2014 December 2013 d. 06. marts 2014 Januar 2014 d. 25. april 2014 Februar 2014 d. 15. maj 2014 Marts 2014 d. 04. juni 2014 April 2014 d. 03. juli 2014 Maj 2014 d. 25. august 2014 Juni 2014 d. 11. september 2014 Juli 2014 d. 02. oktober 2014 August 2014 d. 03. november 2014 September 2014 d. 27. november 2014 Af ovenstående fremgår det, at alle månedsstatistikkerne er udkommet planmæssigt i Månedsstatistikken publiceres via statistikplatform SIRKA (Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmar- 9

9 ked). Platformen til SIRKA er den samme som KRL anvender til overenskomststatistikken og produktet Lokale Løndata. SIRKA indeholder kun statistik oplysninger fra 2007 og fremefter. Ønskes der ældre månedlige eller kvartalsvise statistikker forefindes disse i den statistikplatformen LOPAKS, som KRL anvendte indtil I forbindelse med udsendelsen af januar 2014-statistikken implementerede KRL sædvanen tro nogle ændringer i datagrundlaget, som det fremgår af nyhedsbrevet til januar statistikken. Disse ændringer bevirkede programmæssige justeringer og ekstra valideringsarbejde. Ændringen af statistikken i januar 2014 bevirkede, at personaleforbruget i statistikken faldt marginalt, da KRL værdifastsatte merarbejdet lidt anderledes i forhold til beskæftigelsesgraden og i forhold til de enkelte lønelementer. I 2014 har KRL fortsat arbejdet med at konvertere alle LOS-koderne/- afdelingskoderne ind i et institutionsregister, der afspejler til den hierarkiske struktur, som forefindes i de enkelte kommuner og regioner. I forbindelse med denne konvertering af LOS-koder/afdelingskoder ind i institutionsregisteret, har KRL også indsat oplysninger om funktioner og formål, som kan benyttes i forbindelse med mangelfulde indberetninger om dette fra edb-centralerne. Ved udgangen af 2014 havde KRL via Lokale Løndata givet 97 kommuner og de 5 regioner adgang til statistikker opdelt på denne institutionsopdeling, såfremt de havde abonnement på produktet. Adgangen til de institutionsopdelte statistikker omfatter både de månedlige løn- og personalestatistikker samt fraværsstatistikkerne. Ved udgangen af 2014 var det kun 1 kommuner der ikke var overgået til institutionskodningen, der afspejler den hierarkiske struktur. De månedlige udtræk danner basis for produktet Lokale Løndata, som er et web-baseret statistikmodul de enkelte kommuner og regioner kan abonnere på. Modulet danner rapporter vedrørende lønsummer, lønudvikling, personaleomsætning, lønspredning, fordeling på alder og køn, den obligatoriske lønstatistik samt fraværsstatistikken mv. SBG-15 OG OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE I 2015 Løndatakontorets anden hovedopgave er at udvikle og vedligeholde beregningsprogrammer til brug for overenskomstforhandlingerne. 10

10 I forbindelse med forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2015 skulle der udarbejdes et særligt beregningsgrundlag (SBG-15) til brug ved merudgiftsberegninger ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. I foråret 2014 begyndte KRL på udarbejdelsen af den foreløbige SBG-15, som blev udsendt til høring i starten af juli måned 2014, hvor høringsfristen var sat til ultimo august måned. KRL udsendte d. 3. november 2014 den endelige SBG-15. Datagrundlaget for SBG-15 er løn- og personaledata for maj 2014 suppleret op med variable ydelser for et helt år og de manuelt indberettede oplysninger. I den endelige SBG-15 var de indkomne kommentarer fra høringsrunden så vidt muligt indarbejdet. Af SBG-15 fremgår, at personressourceforbruget på KL s forhandlingsområde er på fuldtidsansatte og de tilsammen har en årlig lønsum på 166,916 mia. kr. i satsniveauet pr. 31. marts Af SBG-15 fremgår det ligeledes, at personressourceforbruget på RLTN s forhandlingsområde er på fuldtidsansatte og de tilsammen har en årlig lønsum på 56,513 mia. kr. i satsniveauet pr. 31. marts På KRLs hjemmeside under KRL-forum og SBG har KRL lagt de regneregler som anvendes i beregningsprogrammet SBG-15, og der er ligeledes lagt lidt vejledninger til de enkelte beregningstyper. GENNEMSNITSLØNGARANTIEN I forbindelse med overenskomstresultatet i 2013 på det kommunale og regionale område er aftalt en gennemsnitsløngaranti baseret på den faktiske lønudvikling fra november 2004 til november 2014 holdt op mod den garanterede lønudvikling for den enkelte garantigruppe fra SBG-05 og frem til og med november Hverken på det kommunale eller det regionale område er der aftalt nye midler til lokal løndannelse siden overenskomstforhandlingerne i I 2014 havde KRL en del korrespondance med KL og Danske Regioner, for at få indhentet de sidste oplysninger om afgrænsningen af de enkelte garantigrupper, og hvilke lønmidler der skal tillægges lønsummerne, således at der kan blive beregnet en garanteret gennemsnitlig lønudvikling for den enkelte garantigruppe fra SBG-05 til med november måned

11 KRL har i løbet af 2014 indhentet den sidste del af oplysningerne til at beregne den nye garanterede lønudvikling dækkende perioden fra november 2004 til november ØVRIGE OPGAVER Af øvrige opgaver kan nævnes udarbejdelse af løn- og pensionstabeller samt lønindeks til brug for regulering af bloktilskudspuljen. Faste organisationstabeller til bl.a. OAO, FOA, HK, DSR, AC m.fl. Antallet af forespørgsler har også i 2014 været meget stort. Forespørgslerne besvares i vidt omfang via Løndatakontorets hjemmeside. Levering af faste kvartalsvise og årlige statistikker til Statens Serum Institut baseret på ansatte i regionerne afgrænset til sygehusene under et i de enkelte regioner. For at sikre en vedvarende høj kvalitet af denne afgrænsning, har KRL et fast samarbejde med de enkelte regioner om sygehusafgrænsningen. KRL har i 2014 modtaget henvendelser på mere detaljerede kørsler fra flere interessenter, og KRL har samtidigt modtaget flere henvendelser på udlevering af oplysninger på personniveauet i forbindelse med flere statistiske undersøgelser. Statistikkørsel til Ligestillingsafdelingen under Minister for ligestilling, til brug for ligestillingsredegørelsen for de enkelte kommuner og regioner. Startet på at etablere en forskeradgang til data på personniveauet uden cpr-numre via en særskilt server og programmel. Adgang til serveren etableres kun til godkendte projekter og for udvalgte forskere. Startet på etablering af et bedste kontonummer projekt, som kommer til at løbe over et par år. PUBLIKATIONER Løndatakontoret har i 2014 udgivet følgende statistikker på hjemmesiden: Overenskomststatistik 2013 Fraværsstatistik 2013 Kommunestatistik 2013 (indeholdt i Overenskomststatistikken) Overenskomststatistik præsteret tid 2013 SBG-15 12

12 Månedsstatistikken oktober 2013 til september 2014 Ligestillingsstatistikker (indeholdt i månedsstatistikken) Personaleomsætningsstatistikker (indeholdt i månedsstatistikken, er under omlægning) 13

13 ORGANISATION OG ØKONOMI Ifølge 4 i vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor består bestyrelsen af repræsentanter for Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herudover deltager observatører fra henholdsvis AC, OAO, FTF-K, KTO og Sundhedskartellet i bestyrelsens møder. Bestyrelsens medlemmer udpeges af Økonomi- og Indenrigsministeren for en periode af 4 år. Sekretariatet er ved udgangen af 2014 normeret med 1 løndatachef, 1 chefkonsulent (souschef), 1 økonomisk konsulent, 3 fuldmægtige (AC), 1 IT-konsulent, 1 fuldmægtig (HK), 1 overassistent, 3 planlæggere og 1 projektansat. Sekretariatets drift samt edb-omkostninger i forbindelse med statistikproduktion finansieres af et driftstilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets konto på finansloven og egne indtægter, hvorimod levering af grunddata, hvad enten det sker i form af udtræk fra lønsystemer eller udfyldning af spørgeskemaer, i overensstemmelse med hidtidig praksis finansieres af de enkelte kommuner og regioner. Kontorets regnskab for 2014 balancerer med kr. 14

14 APPENDIKS 1 Offentliggørelser Overgangen til Ny løndannelse samt IT-udviklingen gør, at KRLs offentliggørelsespolitik er revurderet, hvorved alle offentliggørelser foregår via KRLs hjemmeside. Nedenfor gennemgås de enkelte statistikområder med henblik på tabelindhold, offentliggørelsesfrekvens samt offentliggørelsesform. Overenskomststatistik Overenskomststatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabelmuligheder: Overenskomststatistikken indeholder 4 rapporttyper nemlig lønniveau, antal ansatte, kommunestatistikken (beskrives nedenfor) og særydelser. Hver af disse rapporttyper kan afgrænses på arbejdsgiverområderne KL og RLTN eller begge under et. Under rapportvariant kan der vælges en del forskellige forspalter enten enkeltvis eller flere på en gang. Disse forspalter kan f.eks. være: Overenskomstområder/stillinger Kontonumre (hovedkonti, hovedfunktion og funktion) Aflønningsform Ansættelsesgruppe Køn Alder/ Aldersintervaller Anciennitet Statistikken kan ligeledes fordeles på kommuner, men ved kommunefordelte tal formindskes afgrænsningsmulighederne til overenskomstområder/stillinger og køn. I lønniveautabellen er det muligt at vælge løbegreb samt om det skal opgøres som gennemsnit eller som lønsum. Under afgrænsningsmuligheder er det muligt at afgrænse den population man ønsker at udarbejde en statistik for. Afgrænsningsmulighederne er overenskomster/stillinger, kontonumre, ansættelsesform, alder, køn og aflønningsform Det særlige beregningsgrundlag Det særlige beregningsgrundlag udgives i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. 15

15 Oplysningerne vedrører en enkelt måned, som ligger så tæt på forhandlingerne som muligt. Til overenskomstforhandlingerne i 2015 vedrører det særlige beregningsgrundlag maj Der udgives en pdf-fil indeholdende antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier, arbejdsgiverområder og forhandlingsområder. Der udgives samtidig en detaljeret særydelsesstatistik. Udgivelsen finder sted efter reglerne for overenskomststatistikken. Via beregningsprogrammet til SBG-15 kan der dog udtrækkes meget detaljerede oplysninger om de ansatte i kommuner og regioner. Ved hjælp af tabelfunktionen kan der udarbejdes meget detaljerede fordelinger for den eller de valgte personalegruppe(r). Ligeledes kan der for de enkelte personalegrupper eller for flere personalegrupper under et udarbejdes detaljerede fordelinger af særydelser og tillæg. Månedsvis lønstatistik, hele landet. Den månedsvise lønstatistik for hele landet vedrører oplysninger for den enkelte måned. Den viser gennemsnitslønnen for stillingsgrupper med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede for henholdsvis de enkelte måneder samt lønudviklingen i forhold til året før. I disse tabeller er der mulighed for afgrænsning til stillinger, køn, månedslønnede/timelønnede, ansættelsesform geografi mv. Der er desuden mulighed for at fastsætte hvilket lønbegreb, der skal benyttes i opgørelsen. Udover ovenfornævnte lønudviklingstabeller er der endvidere mulighed for at udarbejde lønsumsopgørelser, køns- og aldersfordelte tabeller samt personaleomsætningstabeller. Disse tabeltyper kan alle yderligere afgrænses via udvalgsbetingelser, hvor der foreligger nogle faste afkrydsningsmuligheder, for hvem der skal indgå i den kørte tabel. I lønsumsopgørelsen kan der udarbejdes en opgørelse over andelen af centrale og decentrale tillæg i rapportvarianten løndele. I alle disse tabeller kan der udarbejdes en tidsserie ved, at klikke på forspalten når tabellen først er kørt, hvorved den samme afgrænsning bibeholdes i hele tidsserien. I denne variant af tidsserien kan der vælges mellem den samme måned fra 2007 og fremefter eller de sidste 12 månedstal. Månedsvis lønstatistik kommuner og regioner For enkeltkommuner/-regioner findes gennemsnitsløn og lønudviklingstabeller. Tabellerne indeholder gennemsnitsløn og lønudvikling i forhold til samme måned året før. Tabellerne opgøres dels for alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte samt ansatte begge år i sammen stilling (ekskl. ekstra- 16

16 ordinært ansatte). Tabellerne er endvidere opdelt på stillingskategorier og køn. Lønbegrebet i disse statistikker er enten nettolønnen (grundløn+tillæg) eller bruttoløn (grundløn + tillæg + genetillæg + særlig feriegodtgørelse + pension). For de enkelte kommuner/regioner er det endvidere muligt at foretage en benchmark af lønudviklingstallene med andre kommuner/regioner enten baseret på de totale tal eller for en eller flere udvalgte stillingsgrupper. For de enkelte kommuner/regioner er det muligt at foretage en benchmark af lønniveauet og antal ansatte med andre kommuner/regioner enten baseret på de totale tal eller for en eller flere udvalgte stillingsgrupper. For disse tabeller er det ligeledes muligt at udarbejde tidsserier i fire forskellige varianter. Oplysningerne for enkeltkommuner/-regioner er identiske med dem der findes i Lokale Løndata. For både kommuneopdelte/regionsopdelte tabeller og landstabeller gælder, at der kun offentliggøres tal for grupper med mindst 5 ansatte. Tallene offentliggøres kun på hjemmesiden. Kommunestatistik Kommunestatistikken udkommer årligt og er en delmængde af overenskomststatistikken. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabelmuligheder: For de enkelte kommuner er det muligt at udarbejde tabeller på hovedkonti, hovedkontiene undervisning og kultur hhv. sociale opgaver kan udarbejdes underopdelt på hovedfunktioner. Disse tabeller kan afgrænses til udvalgte stillingskoder, afgrænses på køn og overordnet på ansættelsesform. For kommunerne under et er det muligt at afgrænse tabellerne på stillinger, kontonumre ned til funktionsområdet, den detaljerede ansættelsesform, alder, køn samt månedslønnede/timelønnede. Baseret på den valgte kombination af afgrænsning, kan der udarbejdes tabeller, hvor der kan vælges en eller flere af følgende typer af forspalter: overenskomst-/stilling, kontonummer, lønklasse, kommunegruppe, leder/basis, anciennitet, pensionsordning, DISCO-kode eller lønklasse. Der er ved disse tabelmuligheder på hjemmesiden væsentlig flere muligheder end der var i den gamle pdf-version af statistikken. Personaleomsætning Statistikken er kun udkommet som en delmængde af månedsstatistikken, men er under omlægning således at den senere 17

17 udkommer i en interaktiv version på hjemmesiden under sin egen fane i lighed med ligestillingsstatistikken. Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistikken udkommer hver måned baseret på månedsstatistikken og indeholder væsentlig flere valgmuligheder end den tidligere ligestillingsstatistik. Statistikken er som udgangspunkt opdelt på arbejdsgiverområde efter eget valg. Der kan vælges følgende rapporttyper: Fordeling M/K Løn M/K Løninterval Kvinde-/Mandefag Fravær M/K Præsteret tid For alle rapporttyper kan der afgrænses på stillinger, kontonumre og ansættelsesform. Der kan ligeledes afgrænses på aflønningsform i de fire første rapporttyper, men dette er ikke en mulighed i Fravær M/K og præsteret tid, da KRL ingen fraværsoplysninger har for de timelønnede. For alle 6 rapporttyper er der en del valgmuligheder for rapportvarianter, da der kan udvælges en eller flere forspalter. Overenskomststatistik i præsteret tid Overenskomststatistikken i præsteret tid udkommer engang årligt og er baseret på data fra overenskomststatistikken og fraværsstatistikken. Den indeholder følgende tabelmuligheder: Overenskomststatistikken i præsteret tid indeholder 3 rapporttyper: Løndele og fravær Køn og alder Lønspredning Alle tre rapporttyper kan afgrænses til arbejdsgiverområdet KL hhv. RLTN. Derudover kan alle tre rapporttyper afgrænses via stillinger, kontonumre, alder, køn og ansættelsesform. Statistikken indeholder i lighed med de øvrige interaktive statistikker mulighed for at vælge en eller flere forspalter såsom: Overenskomstområder/stillinger Kontonumre (hovedkonti, hovedfunktion og funktion) Aflønningsform Ansættelsesgruppe Køn Alder/ Aldersintervaller Anciennitet 18

18 Statistikken kan ligeledes fordeles på kommuner, men ved kommunefordelte tal formindskes afgrænsningsmulighederne til overenskomstområder/stillinger og køn. Kommunal lønstatistik For enkeltkommuner findes gennemsnitsløn og lønudviklingstabeller svarende til det aftalte i Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger mellem KL og KTO hhv. KL og Sundhedskartellet under fanen Kommunal Lønstatistik. Denne statistik viser lønniveauet/udviklingen opdelt på lønelementer og køn for den enkelte overenskomstgruppe/stillingskategori på kommuneniveauet, for kommuner i samme områdetillægsgruppe og landsniveauet. Derudover viser statistikken ligeledes en tidsserie over lønniveauet i kommunen fordelt på lønelementer for de seneste 13 måneder. I denne statistik arbejdes der med en undergrænse på 3 fuldtid. Lokale Løndata Lokale Løndata udkommer hver måned og vedrører løn- og personaleoplysninger i den givne måned. Modulet udarbejder tabeller vedrørende: - lønsummer - lønudvikling - lønspredning - til- og afgang - personaleomsætning - alder og køn - kontonumre Modulet distribueres via KRL s hjemmeside. SIRKA SIRKA er et internetbaseret løn- og personalestatistisk modul for den kommunale- og regionale sektor, som kan danne en række stillings-, regions- og kommuneopdelte tabeller. 19

19 APPENDIKS 2 Uddrag af vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor 1 KRLs formål er at producere og formidle statistik om løn- og personaleforhold m.v. på det kommunale og regionale område bl.a. til brug for overenskomstforhandlinger m.v. samt i samarbejde med udbyderne af lønanvisningssystemer m.v. samt statslige og kommunale myndigheder at forestå udvikling og vedligeholdelse af datagrundlaget for produktion af de i stk. 3 nævnte statistikker. KRL har endvidere til formål at udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer og foretage beregninger i forbindelse med overenskomstforhandlinger m.v.. Stk. 2 Det i stk. 1 nævnte datagrundlag står til rådighed for følgende: 1) Kommuner og regioner. 2) Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner. 3) Den kommunale sektors lønforhandlende organ (KL). 4) Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stk. 3. KRL skal i sin virksomhed lægge særlig vægt på følgende opgaver: 1) Tilvejebringelse af kommunernes og regionernes bidrag til Danmarks Statistiks løbende løn- og personalestatistikker for den kommunale sektor. 2) Udvikle og vedligeholde Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem, som er grundlaget for udarbejdelse af f.eks. a. den årlige overenskomststatistik b. den årlige kommunestatistik c. den årlige ligestillingsstatistik d. den årlige personaleomsætningsstatistik e. den månedlige løn- og personalestatistik f. lokale løn- og personalestatistikker g. øvrige opgaver, herunder fraværsstatistik. 20

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2013

Læs mere

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2008

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

Årsberetning for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Årsberetning for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2015 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2015 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2013 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2013 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2009 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2010 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2010 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Øverst i venstre hjørne kan du vælge om det skal være kommuner eller regioner der skal bruges som datagrundlag.

Øverst i venstre hjørne kan du vælge om det skal være kommuner eller regioner der skal bruges som datagrundlag. SIRKA hurtigt i gang SIRKA Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Aarbejdsmarked - består af en række forskellige rapporttyper, og forskellige muligheder for at indstille og afgrænse de enkelte

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Institutionens navn og hjemsted 1 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere