ÅRSBERETNING for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

2 ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015 KL Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2015 Kontorchef Weidekampsgade 10 næstformand, 2300 København S. Marianne Brinch-Fischer, Tlf KL Kontorchef Ole Lund Jensen, næstformand, Danske Regioner Arbejdsmiljøkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen, KL Chefkonsulent Frank Hedegaard, KL Souschef Mik Andreassen, KL Kontorchef Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner Chefrådgiver Jesper Tørslev-Thomsen, Danske Regioner Chefkonsulent Henrik Nielsen, Finansministeriet Fuldmægtig Louise Stibolt Westh, Finansministeriet Kontorchef Steen Bielefeldt Pedersen, Danmarks Statistik Fuldmægtig Marianne Vang, Økonomi- og Indenrigsministeriet Ledelse: Løndatachef Kaj Jacobsen

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 De årlige statistikker... 5 Månedlige udtræk/månedsstatistikken... 9 SBG-15 og overenskomstforhandlingerne Gennemsnitsløngarantien Øvrige opgaver Publikationer Organisation og økonomi Appendiks Offentliggørelser Appendiks Uddrag af vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

4 INDLEDNING Kommunernes og Regionernes Løndatakontors formål er at: Producere og formidle statistikker om løn- og personaleforhold på det kommunale og det regionale område. Udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For så vidt angår den første hovedopgave, så er denne statistikproduktion opdelt i 2 punkter, nemlig 6 faste årlige statistikker samt månedlige faste statistikker. Offentliggørelsen af de årlige statistikker foregår via hjemmesiden hvor produkterne kan downloades som pdffiler. Offentliggørelsen af de månedlige statistikker foregår ligeledes via hjemmesiden De månedlige løn- og personaleudtræk samt det årlige fraværsudtræk, som anvendes til Løndatakontorets egne produkter, leveres ligeledes til Danmarks Statistiks løn- og personalestatistik. For så vidt angår den anden hovedopgave, så udarbejder Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) til overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked et særligt beregningsgrundlag (SBG). Beregningsgrundlaget udarbejdes i første omgang på et midlertidigt datasæt som arbejdsgiverne og organisationerne har til høring, og efterfølgende indarbejder KRL så vidt muligt de indkomne kommentarer i det endelige beregningsgrundlag. KRL offentliggør både det foreløbige og det endelige beregningsgrundlag på deres hjemmeside som PDF-filer samt i beregningsprogrammet, hvor der kan foretages konsekvensberegninger og udarbejdes tabeller for en eller flere personalegrupper opdelt efter adskillige parametre. DE ÅRLIGE STATISTIKKER Udarbejdelsen af de årlige statistikker indgår som en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, nemlig den del som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale og regionale sektor. 5

5 De årlige statistikker omfatter: en overenskomststatistik en ligestillingsstatistik en personaleomsætningsstatistik en kommunestatistik en fraværsstatistik og en overenskomststatistik i præsteret tid Overenskomststatistikken Overenskomststatistikken er den grundlæggende årlige strukturstatistik, som omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og arbejdsgiverområder. Overenskomststatistikkens indhold og detaljeringsgrad gør, at den er velegnet som grundlag for mere strukturelle analyser på det kommunale arbejdsmarked. Overenskomststatistikken for 2013 udkom d. 27. juni 2014, hvorved den udkom ca. 14 dage senere end den tilsvarende for året før. Overenskomststatistikken er baseret på de 12 månedlige udtræk for kalenderåret, og lønomkostningen er opgjort i det satsniveau, som er gældende ved udgangen af kalenderåret. Overenskomststatistikken indeholder ikke en beregnet pensionsomkostning for tjenestemændene i modsætning til månedsstatistikkerne, hvor der indgår en beregnet pensionsomkostning for disse ansatte. Overenskomststatistikken indeholder dog alle de overenskomstmæssigt aftalte pensionselementer såsom hovedpensionsordningen, de supplerende pensionsordninger og for dem der har dette ligeledes pension af særydelserne. Arbejdsgiverens bidrag til ATP indgår dog ikke i lønsummen. Overenskomststatistikken forefindes på KRLs hjemmeside på denne adresse I denne statistik kan der udarbejdes detaljerede opgørelser over de ansatte i kommunerne, regionerne eller for begge områder under et. Statistikken viser opgørelser over lønniveauet, antal ansatte (fuldtid) samt særydelserne over et helt kalenderår, samtidigt med at disse opgørelser kan afgrænses på flere baggrundsvariable og udarbejdes med forskellige typer af tabelforspalter. Kommunestatistikken er indarbejdet i overenskomststatistikken, hvorved statistikken ligeledes giver oplysninger om personressourceforbruget i de enkelte kommuner fordelt på ressortområder for hele kalenderåret. I forbindelse med udarbejdelsen af overenskomststatistikken og gennemgang af de tilhørende registre, blev det ligeledes be- 6

6 sluttet at foretage en gennemgang af særydelserne, således at de mere korrekt afspejlede de indgåede aftaler, samtidig med at konverteringen fra de to centraler blev gjort mere ensartet. Fraværsstatistik Fraværsstatistikken for den kommunale hhv. den regionale sektor indeholder tabeller, som måler fraværet opdelt på fraværstyper (sygefravær, barselsfravær eller alt fravær). Statistikken er opgjort på baggrund af indberetningen fra alle kommuner og regioner og omfatter kun månedslønnet personale. Fraværet i statistikken er opgjort i henholdsvis kalenderdage, i dagsværk, i periodelængder eller i procentiler og statistikkerne kan fordeles på køn. Fraværsstatistikken for 2013 blev offentliggjort den 15. maj Fraværsstatistikken muliggør benchmarking af fraværet kommunerne og regionerne imellem og opgør udviklingen i fraværsprocenterne over en årrække for den kommunale hhv. den regionale sektor samt for den enkelte kommune hhv. den enkelte region. Fraværsstatistikken 2013 er baseret på et fraværsdatasæt for kalenderåret 2013 leveret i marts 2014 sammenholdt med de månedlige indberetninger af løn- og personaleoplysninger, som er leveret månedsvis i 2013 samt i starten af Da der derved er tidsmæssig forskydning mellem de to typer af datasæt, er der ikke et fuldstændigt entydigt match af alle data mellem de to datasæt. Da fraværsstatistikkerne fra 2005 til 2013 er blevet væsentligt forbedret, vil en sammenligning af fraværet over tid for flere kommuner og regioner ikke vise den korrekte udvikling mellem alle perioderne. Det er blevet besluttet, at KRL i forbindelse med udarbejdelsen af fraværsstatistikkerne fortsat vil holde en tæt kontakt med udvalgte kommuner og regioner, for at sikre en høj kvalitet i statistikken. Sidst på efteråret 2014 modtog Løndatakontoret for første gang månedlige fraværsoplysninger inkl. historik fra de kommuner og regioner, der får deres fraværsregistreringer foretaget af Silkeborg Data (SD). De data Løndatakontoret fik leveret svarede i princippet til det fraværsudtræk SD fremsender til KOMBIT og deres FLIS-projekt. I den sidste del af 2014 gik Løndatakontoret derfor i gang med at sammenligne de indberettede månedlige fraværsdata med de data de tidligere havde modtaget fra SD. Denne sammenligning viste et meget stort 7

7 sammenfald mellem de indberettede oplysninger. En samtidig levering af månedsvise løn- personale- og fraværsdata vil desuden fjerne den hidtidige matchproblematik mellem fraværsdata og de øvrige data og dermed forbedre statistikken. Ligestillingsstatistikken Ligestillingsstatistikken anvendes centralt i forbindelse med vurderinger af ligestillingsproblematikken og dels lokalt af den enkelte region eller kommune. Ligestillingsstatistikkerne bliver opdateret hver måned og er en del af månedsstatistikpubliceringen. Statistikken omtales mere detaljeret under punktet vedrørende månedlige udtræk/månedsstatistikken. Personaleomsætningsstatistikken Personaleomsætningsstatistikken, som måler til- og afgang af personale i forhold til året før, har i forbindelse med den ændrede løndannelse på det kommunale og regionale område fået en stadig stigende betydning. Personaleomsætningsstatistikken er baseret på månedsstatistikkerne for november måned i to på hinanden følgende år. Omlægningen af personaleomsætningsstatistikken er blevet lidt mere omfattende end det i første omgang var planlagt, hvorfor den endnu ikke indgår i månedsstatistikpubliceringen. Overenskomststatistikken i præsteret tid Overenskomststatistikken i præsteret tid belyser kommunernes og regionernes betaling pr. præsteret arbejdstime fordelt på overenskomster og stillinger. Derudover belyser statistikken ligeledes værdien af sygdom- og barselsrelateret fravær samt værdien af ferierelateret fravær mv. Da overenskomststatistikken i præsteret tid udarbejdes på baggrund af data fra overenskomststatistikken og fraværsstatistikken, er det kun de ansatte, som indgår i begge disse statistikker, som er medtaget i overenskomststatistikken i præsteret tid. Statistikken er dermed begrænset til kun at omfatte månedslønnet personale og ligeledes er både ansatte i fleksjob og de ekstraordinært ansatte udeladte af statistikken. KRL ligger ikke inde med oplysninger om afspadseringstimerne, vagtbelastningen for de timer hvor den enkelte ansat har en rådighedsforpligtigelse, hvem der har betalt frokost og antallet af arbejdstimer for dem, som er ansat uden højeste arbejdstid. Statistikken tager dermed ikke højde for, at disse komponenter påvirker det samlede antal arbejdstimer. 8

8 Overenskomststatistikken i præsteret tid indeholder 3 tabeltyper, hvor den ene opdeler fortjenesten pr. præsteret time på lønkomponenter, en anden opgør fortjenesten fordelt på aldersintervaller, og den tredje tabel viser lønspredningen. Statistikken er i lighed med de andre statistikker, KRL udarbejder, opdelt på arbejdsgiverområder. Overenskomststatistikken i præsteret tid for 2013 udkom d. 26. august 2014, hvilket er lidt senere end det forventede. Udsættelsen var forårsaget af den senere udgivelse af overenskomststatistikken og sommerferieafholdelse. MÅNEDLIGE UDTRÆK/ MÅNEDSSTATISTIKKEN De månedlige udtræk anvendes som grundlag for Løndatakontorets månedlige løn- og beskæftigelsesstatistikker samt indberetninger til Danmarks Statistik. Udarbejdelse af de månedlige statistikker er en væsentlig del af Løndatakontorets ene hovedopgave, som vedrører udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale hhv. den regionale sektor. Offentliggørelsen af månedsstatistikkerne sker løbende på Løndatakontorets hjemmeside. Offentliggørelsen sker således, at udarbejdelsen af månedsstatistikken vedrørende perioderne i de hidtidige kvartalsstatistikker (februar, maj, august og november) er prioriteret forud for de øvrige måneder. Månedsstatistikkerne er offentliggjort på de nedenstående datoer: Oktober 2013 d. 14. januar 2014 November 2013 d. 06. februar 2014 December 2013 d. 06. marts 2014 Januar 2014 d. 25. april 2014 Februar 2014 d. 15. maj 2014 Marts 2014 d. 04. juni 2014 April 2014 d. 03. juli 2014 Maj 2014 d. 25. august 2014 Juni 2014 d. 11. september 2014 Juli 2014 d. 02. oktober 2014 August 2014 d. 03. november 2014 September 2014 d. 27. november 2014 Af ovenstående fremgår det, at alle månedsstatistikkerne er udkommet planmæssigt i Månedsstatistikken publiceres via statistikplatform SIRKA (Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Arbejdsmar- 9

9 ked). Platformen til SIRKA er den samme som KRL anvender til overenskomststatistikken og produktet Lokale Løndata. SIRKA indeholder kun statistik oplysninger fra 2007 og fremefter. Ønskes der ældre månedlige eller kvartalsvise statistikker forefindes disse i den statistikplatformen LOPAKS, som KRL anvendte indtil I forbindelse med udsendelsen af januar 2014-statistikken implementerede KRL sædvanen tro nogle ændringer i datagrundlaget, som det fremgår af nyhedsbrevet til januar statistikken. Disse ændringer bevirkede programmæssige justeringer og ekstra valideringsarbejde. Ændringen af statistikken i januar 2014 bevirkede, at personaleforbruget i statistikken faldt marginalt, da KRL værdifastsatte merarbejdet lidt anderledes i forhold til beskæftigelsesgraden og i forhold til de enkelte lønelementer. I 2014 har KRL fortsat arbejdet med at konvertere alle LOS-koderne/- afdelingskoderne ind i et institutionsregister, der afspejler til den hierarkiske struktur, som forefindes i de enkelte kommuner og regioner. I forbindelse med denne konvertering af LOS-koder/afdelingskoder ind i institutionsregisteret, har KRL også indsat oplysninger om funktioner og formål, som kan benyttes i forbindelse med mangelfulde indberetninger om dette fra edb-centralerne. Ved udgangen af 2014 havde KRL via Lokale Løndata givet 97 kommuner og de 5 regioner adgang til statistikker opdelt på denne institutionsopdeling, såfremt de havde abonnement på produktet. Adgangen til de institutionsopdelte statistikker omfatter både de månedlige løn- og personalestatistikker samt fraværsstatistikkerne. Ved udgangen af 2014 var det kun 1 kommuner der ikke var overgået til institutionskodningen, der afspejler den hierarkiske struktur. De månedlige udtræk danner basis for produktet Lokale Løndata, som er et web-baseret statistikmodul de enkelte kommuner og regioner kan abonnere på. Modulet danner rapporter vedrørende lønsummer, lønudvikling, personaleomsætning, lønspredning, fordeling på alder og køn, den obligatoriske lønstatistik samt fraværsstatistikken mv. SBG-15 OG OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE I 2015 Løndatakontorets anden hovedopgave er at udvikle og vedligeholde beregningsprogrammer til brug for overenskomstforhandlingerne. 10

10 I forbindelse med forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2015 skulle der udarbejdes et særligt beregningsgrundlag (SBG-15) til brug ved merudgiftsberegninger ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. I foråret 2014 begyndte KRL på udarbejdelsen af den foreløbige SBG-15, som blev udsendt til høring i starten af juli måned 2014, hvor høringsfristen var sat til ultimo august måned. KRL udsendte d. 3. november 2014 den endelige SBG-15. Datagrundlaget for SBG-15 er løn- og personaledata for maj 2014 suppleret op med variable ydelser for et helt år og de manuelt indberettede oplysninger. I den endelige SBG-15 var de indkomne kommentarer fra høringsrunden så vidt muligt indarbejdet. Af SBG-15 fremgår, at personressourceforbruget på KL s forhandlingsområde er på fuldtidsansatte og de tilsammen har en årlig lønsum på 166,916 mia. kr. i satsniveauet pr. 31. marts Af SBG-15 fremgår det ligeledes, at personressourceforbruget på RLTN s forhandlingsområde er på fuldtidsansatte og de tilsammen har en årlig lønsum på 56,513 mia. kr. i satsniveauet pr. 31. marts På KRLs hjemmeside under KRL-forum og SBG har KRL lagt de regneregler som anvendes i beregningsprogrammet SBG-15, og der er ligeledes lagt lidt vejledninger til de enkelte beregningstyper. GENNEMSNITSLØNGARANTIEN I forbindelse med overenskomstresultatet i 2013 på det kommunale og regionale område er aftalt en gennemsnitsløngaranti baseret på den faktiske lønudvikling fra november 2004 til november 2014 holdt op mod den garanterede lønudvikling for den enkelte garantigruppe fra SBG-05 og frem til og med november Hverken på det kommunale eller det regionale område er der aftalt nye midler til lokal løndannelse siden overenskomstforhandlingerne i I 2014 havde KRL en del korrespondance med KL og Danske Regioner, for at få indhentet de sidste oplysninger om afgrænsningen af de enkelte garantigrupper, og hvilke lønmidler der skal tillægges lønsummerne, således at der kan blive beregnet en garanteret gennemsnitlig lønudvikling for den enkelte garantigruppe fra SBG-05 til med november måned

11 KRL har i løbet af 2014 indhentet den sidste del af oplysningerne til at beregne den nye garanterede lønudvikling dækkende perioden fra november 2004 til november ØVRIGE OPGAVER Af øvrige opgaver kan nævnes udarbejdelse af løn- og pensionstabeller samt lønindeks til brug for regulering af bloktilskudspuljen. Faste organisationstabeller til bl.a. OAO, FOA, HK, DSR, AC m.fl. Antallet af forespørgsler har også i 2014 været meget stort. Forespørgslerne besvares i vidt omfang via Løndatakontorets hjemmeside. Levering af faste kvartalsvise og årlige statistikker til Statens Serum Institut baseret på ansatte i regionerne afgrænset til sygehusene under et i de enkelte regioner. For at sikre en vedvarende høj kvalitet af denne afgrænsning, har KRL et fast samarbejde med de enkelte regioner om sygehusafgrænsningen. KRL har i 2014 modtaget henvendelser på mere detaljerede kørsler fra flere interessenter, og KRL har samtidigt modtaget flere henvendelser på udlevering af oplysninger på personniveauet i forbindelse med flere statistiske undersøgelser. Statistikkørsel til Ligestillingsafdelingen under Minister for ligestilling, til brug for ligestillingsredegørelsen for de enkelte kommuner og regioner. Startet på at etablere en forskeradgang til data på personniveauet uden cpr-numre via en særskilt server og programmel. Adgang til serveren etableres kun til godkendte projekter og for udvalgte forskere. Startet på etablering af et bedste kontonummer projekt, som kommer til at løbe over et par år. PUBLIKATIONER Løndatakontoret har i 2014 udgivet følgende statistikker på hjemmesiden: Overenskomststatistik 2013 Fraværsstatistik 2013 Kommunestatistik 2013 (indeholdt i Overenskomststatistikken) Overenskomststatistik præsteret tid 2013 SBG-15 12

12 Månedsstatistikken oktober 2013 til september 2014 Ligestillingsstatistikker (indeholdt i månedsstatistikken) Personaleomsætningsstatistikker (indeholdt i månedsstatistikken, er under omlægning) 13

13 ORGANISATION OG ØKONOMI Ifølge 4 i vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor består bestyrelsen af repræsentanter for Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herudover deltager observatører fra henholdsvis AC, OAO, FTF-K, KTO og Sundhedskartellet i bestyrelsens møder. Bestyrelsens medlemmer udpeges af Økonomi- og Indenrigsministeren for en periode af 4 år. Sekretariatet er ved udgangen af 2014 normeret med 1 løndatachef, 1 chefkonsulent (souschef), 1 økonomisk konsulent, 3 fuldmægtige (AC), 1 IT-konsulent, 1 fuldmægtig (HK), 1 overassistent, 3 planlæggere og 1 projektansat. Sekretariatets drift samt edb-omkostninger i forbindelse med statistikproduktion finansieres af et driftstilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets konto på finansloven og egne indtægter, hvorimod levering af grunddata, hvad enten det sker i form af udtræk fra lønsystemer eller udfyldning af spørgeskemaer, i overensstemmelse med hidtidig praksis finansieres af de enkelte kommuner og regioner. Kontorets regnskab for 2014 balancerer med kr. 14

14 APPENDIKS 1 Offentliggørelser Overgangen til Ny løndannelse samt IT-udviklingen gør, at KRLs offentliggørelsespolitik er revurderet, hvorved alle offentliggørelser foregår via KRLs hjemmeside. Nedenfor gennemgås de enkelte statistikområder med henblik på tabelindhold, offentliggørelsesfrekvens samt offentliggørelsesform. Overenskomststatistik Overenskomststatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabelmuligheder: Overenskomststatistikken indeholder 4 rapporttyper nemlig lønniveau, antal ansatte, kommunestatistikken (beskrives nedenfor) og særydelser. Hver af disse rapporttyper kan afgrænses på arbejdsgiverområderne KL og RLTN eller begge under et. Under rapportvariant kan der vælges en del forskellige forspalter enten enkeltvis eller flere på en gang. Disse forspalter kan f.eks. være: Overenskomstområder/stillinger Kontonumre (hovedkonti, hovedfunktion og funktion) Aflønningsform Ansættelsesgruppe Køn Alder/ Aldersintervaller Anciennitet Statistikken kan ligeledes fordeles på kommuner, men ved kommunefordelte tal formindskes afgrænsningsmulighederne til overenskomstområder/stillinger og køn. I lønniveautabellen er det muligt at vælge løbegreb samt om det skal opgøres som gennemsnit eller som lønsum. Under afgrænsningsmuligheder er det muligt at afgrænse den population man ønsker at udarbejde en statistik for. Afgrænsningsmulighederne er overenskomster/stillinger, kontonumre, ansættelsesform, alder, køn og aflønningsform Det særlige beregningsgrundlag Det særlige beregningsgrundlag udgives i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. 15

15 Oplysningerne vedrører en enkelt måned, som ligger så tæt på forhandlingerne som muligt. Til overenskomstforhandlingerne i 2015 vedrører det særlige beregningsgrundlag maj Der udgives en pdf-fil indeholdende antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier, arbejdsgiverområder og forhandlingsområder. Der udgives samtidig en detaljeret særydelsesstatistik. Udgivelsen finder sted efter reglerne for overenskomststatistikken. Via beregningsprogrammet til SBG-15 kan der dog udtrækkes meget detaljerede oplysninger om de ansatte i kommuner og regioner. Ved hjælp af tabelfunktionen kan der udarbejdes meget detaljerede fordelinger for den eller de valgte personalegruppe(r). Ligeledes kan der for de enkelte personalegrupper eller for flere personalegrupper under et udarbejdes detaljerede fordelinger af særydelser og tillæg. Månedsvis lønstatistik, hele landet. Den månedsvise lønstatistik for hele landet vedrører oplysninger for den enkelte måned. Den viser gennemsnitslønnen for stillingsgrupper med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede for henholdsvis de enkelte måneder samt lønudviklingen i forhold til året før. I disse tabeller er der mulighed for afgrænsning til stillinger, køn, månedslønnede/timelønnede, ansættelsesform geografi mv. Der er desuden mulighed for at fastsætte hvilket lønbegreb, der skal benyttes i opgørelsen. Udover ovenfornævnte lønudviklingstabeller er der endvidere mulighed for at udarbejde lønsumsopgørelser, køns- og aldersfordelte tabeller samt personaleomsætningstabeller. Disse tabeltyper kan alle yderligere afgrænses via udvalgsbetingelser, hvor der foreligger nogle faste afkrydsningsmuligheder, for hvem der skal indgå i den kørte tabel. I lønsumsopgørelsen kan der udarbejdes en opgørelse over andelen af centrale og decentrale tillæg i rapportvarianten løndele. I alle disse tabeller kan der udarbejdes en tidsserie ved, at klikke på forspalten når tabellen først er kørt, hvorved den samme afgrænsning bibeholdes i hele tidsserien. I denne variant af tidsserien kan der vælges mellem den samme måned fra 2007 og fremefter eller de sidste 12 månedstal. Månedsvis lønstatistik kommuner og regioner For enkeltkommuner/-regioner findes gennemsnitsløn og lønudviklingstabeller. Tabellerne indeholder gennemsnitsløn og lønudvikling i forhold til samme måned året før. Tabellerne opgøres dels for alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte samt ansatte begge år i sammen stilling (ekskl. ekstra- 16

16 ordinært ansatte). Tabellerne er endvidere opdelt på stillingskategorier og køn. Lønbegrebet i disse statistikker er enten nettolønnen (grundløn+tillæg) eller bruttoløn (grundløn + tillæg + genetillæg + særlig feriegodtgørelse + pension). For de enkelte kommuner/regioner er det endvidere muligt at foretage en benchmark af lønudviklingstallene med andre kommuner/regioner enten baseret på de totale tal eller for en eller flere udvalgte stillingsgrupper. For de enkelte kommuner/regioner er det muligt at foretage en benchmark af lønniveauet og antal ansatte med andre kommuner/regioner enten baseret på de totale tal eller for en eller flere udvalgte stillingsgrupper. For disse tabeller er det ligeledes muligt at udarbejde tidsserier i fire forskellige varianter. Oplysningerne for enkeltkommuner/-regioner er identiske med dem der findes i Lokale Løndata. For både kommuneopdelte/regionsopdelte tabeller og landstabeller gælder, at der kun offentliggøres tal for grupper med mindst 5 ansatte. Tallene offentliggøres kun på hjemmesiden. Kommunestatistik Kommunestatistikken udkommer årligt og er en delmængde af overenskomststatistikken. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabelmuligheder: For de enkelte kommuner er det muligt at udarbejde tabeller på hovedkonti, hovedkontiene undervisning og kultur hhv. sociale opgaver kan udarbejdes underopdelt på hovedfunktioner. Disse tabeller kan afgrænses til udvalgte stillingskoder, afgrænses på køn og overordnet på ansættelsesform. For kommunerne under et er det muligt at afgrænse tabellerne på stillinger, kontonumre ned til funktionsområdet, den detaljerede ansættelsesform, alder, køn samt månedslønnede/timelønnede. Baseret på den valgte kombination af afgrænsning, kan der udarbejdes tabeller, hvor der kan vælges en eller flere af følgende typer af forspalter: overenskomst-/stilling, kontonummer, lønklasse, kommunegruppe, leder/basis, anciennitet, pensionsordning, DISCO-kode eller lønklasse. Der er ved disse tabelmuligheder på hjemmesiden væsentlig flere muligheder end der var i den gamle pdf-version af statistikken. Personaleomsætning Statistikken er kun udkommet som en delmængde af månedsstatistikken, men er under omlægning således at den senere 17

17 udkommer i en interaktiv version på hjemmesiden under sin egen fane i lighed med ligestillingsstatistikken. Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistikken udkommer hver måned baseret på månedsstatistikken og indeholder væsentlig flere valgmuligheder end den tidligere ligestillingsstatistik. Statistikken er som udgangspunkt opdelt på arbejdsgiverområde efter eget valg. Der kan vælges følgende rapporttyper: Fordeling M/K Løn M/K Løninterval Kvinde-/Mandefag Fravær M/K Præsteret tid For alle rapporttyper kan der afgrænses på stillinger, kontonumre og ansættelsesform. Der kan ligeledes afgrænses på aflønningsform i de fire første rapporttyper, men dette er ikke en mulighed i Fravær M/K og præsteret tid, da KRL ingen fraværsoplysninger har for de timelønnede. For alle 6 rapporttyper er der en del valgmuligheder for rapportvarianter, da der kan udvælges en eller flere forspalter. Overenskomststatistik i præsteret tid Overenskomststatistikken i præsteret tid udkommer engang årligt og er baseret på data fra overenskomststatistikken og fraværsstatistikken. Den indeholder følgende tabelmuligheder: Overenskomststatistikken i præsteret tid indeholder 3 rapporttyper: Løndele og fravær Køn og alder Lønspredning Alle tre rapporttyper kan afgrænses til arbejdsgiverområdet KL hhv. RLTN. Derudover kan alle tre rapporttyper afgrænses via stillinger, kontonumre, alder, køn og ansættelsesform. Statistikken indeholder i lighed med de øvrige interaktive statistikker mulighed for at vælge en eller flere forspalter såsom: Overenskomstområder/stillinger Kontonumre (hovedkonti, hovedfunktion og funktion) Aflønningsform Ansættelsesgruppe Køn Alder/ Aldersintervaller Anciennitet 18

18 Statistikken kan ligeledes fordeles på kommuner, men ved kommunefordelte tal formindskes afgrænsningsmulighederne til overenskomstområder/stillinger og køn. Kommunal lønstatistik For enkeltkommuner findes gennemsnitsløn og lønudviklingstabeller svarende til det aftalte i Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger mellem KL og KTO hhv. KL og Sundhedskartellet under fanen Kommunal Lønstatistik. Denne statistik viser lønniveauet/udviklingen opdelt på lønelementer og køn for den enkelte overenskomstgruppe/stillingskategori på kommuneniveauet, for kommuner i samme områdetillægsgruppe og landsniveauet. Derudover viser statistikken ligeledes en tidsserie over lønniveauet i kommunen fordelt på lønelementer for de seneste 13 måneder. I denne statistik arbejdes der med en undergrænse på 3 fuldtid. Lokale Løndata Lokale Løndata udkommer hver måned og vedrører løn- og personaleoplysninger i den givne måned. Modulet udarbejder tabeller vedrørende: - lønsummer - lønudvikling - lønspredning - til- og afgang - personaleomsætning - alder og køn - kontonumre Modulet distribueres via KRL s hjemmeside. SIRKA SIRKA er et internetbaseret løn- og personalestatistisk modul for den kommunale- og regionale sektor, som kan danne en række stillings-, regions- og kommuneopdelte tabeller. 19

19 APPENDIKS 2 Uddrag af vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor 1 KRLs formål er at producere og formidle statistik om løn- og personaleforhold m.v. på det kommunale og regionale område bl.a. til brug for overenskomstforhandlinger m.v. samt i samarbejde med udbyderne af lønanvisningssystemer m.v. samt statslige og kommunale myndigheder at forestå udvikling og vedligeholdelse af datagrundlaget for produktion af de i stk. 3 nævnte statistikker. KRL har endvidere til formål at udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer og foretage beregninger i forbindelse med overenskomstforhandlinger m.v.. Stk. 2 Det i stk. 1 nævnte datagrundlag står til rådighed for følgende: 1) Kommuner og regioner. 2) Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner. 3) Den kommunale sektors lønforhandlende organ (KL). 4) Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stk. 3. KRL skal i sin virksomhed lægge særlig vægt på følgende opgaver: 1) Tilvejebringelse af kommunernes og regionernes bidrag til Danmarks Statistiks løbende løn- og personalestatistikker for den kommunale sektor. 2) Udvikle og vedligeholde Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem, som er grundlaget for udarbejdelse af f.eks. a. den årlige overenskomststatistik b. den årlige kommunestatistik c. den årlige ligestillingsstatistik d. den årlige personaleomsætningsstatistik e. den månedlige løn- og personalestatistik f. lokale løn- og personalestatistikker g. øvrige opgaver, herunder fraværsstatistik. 20

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2013

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering KL KTO SHK Forbedret lønstatistisk materiale Afrapportering 2158.102 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces 3 De eksisterende aftaler 3 Hvad er forbedringer?

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Vejledning til. Januar 2013

Vejledning til. Januar 2013 Vejledning til Januar 2013 Denne vejledning er en introduktion til ISOLA 3 med eksempler på anvendelse af statistikker, samt en række gode råd til, hvordan du får mere ud af ISOLA3. Indholdsoversigt: 1.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1 Kommissorium og arbejdsgruppens medlemmer...3 1.2 Arbejdsgruppens opsamling

Læs mere

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Tabeller Del 1: Antal årsværk Side 1 af 75 Del 1: Årsværk Fane: Antal årsværk i alt Tabel 1:

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser De tillidsvalgtes år Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet... 5

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere