METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN."

Transkript

1 METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken sker på baggrund af sammenkøring af fraværsoplysninger og løn- og personaleoplysninger indhentet fra kommuner og regioner. Fraværsoplysninger indhentes via ét årsudtræk 1, hvorimod løn- og personaleoplysningerne leveres i 12 månedsudtræk indsamlet løbende over for året. Historik Fraværsstatistikken blev første gang udarbejdet for året I forbindelse med kommunalreformen (2007) blev der udover den normale statistik for 2006 udarbejdet en statistik 2006s, hvor det er søgt at tage højde for ændringer i og med kommunalreformen og for hermed at skabe en databro mellem statistikkerne før og efter år I statistikken 2011 blev fraværet i Københavns kommune beregnet for højt, da der var indberettet timer ud over kalenderåret. Dette forårsagede et for høj gennemsnitlig fravær for hele kommune på ca. 1 dagsværk. Oprindeligt blev fraværsdata indberettet via løncentralerne KMD A/S eller Silkeborg Data samt selvstændige dataleverance fra 4 kommuner. Henover årene er leverancerne fra kommunerne overgået til centralerne og for 2013 var der kun København der leverede data for egne kommune. Gennem en årrække har flere af brugere foretaget skift enten mellem datacentralerne eller inden for centralerne til et nyt system. I det omfang dette skift er foretaget i løbet af kalenderåret har det ofte medført et overlap af fraværsoplysninger og dermed risiko for dobbelttælling af fravær for overlapningsperioden eller et vist besvær med matching mellem fraævars- og personaleoplysninger. I 2013 overgik 30 brugere til et nyt fraværssystem. For brugere af KMDs gamle (KLP) fraværssystem leveres ikke timetal for fraværet. Men i og med at disse brugere successive overgår til KMDs nye system er timetallet medtaget. Herudover er indberetningen af fraværsoplysninger hen over årerne blev udvidet i omfang og i kvalitet samtidig med, at valideringen som nævnt løbende er forbedret. I 2011 statstikken blev fraværet for Københavns kommune beregnet for højt (ca. 1 dagsværk) i 2011 grundet fejlindberetning af timer. Fra og med 2012 statistikken omfatter kategorien Sygefravær også fraværsårsagen 1 Årsudtrækket leveres ultimo februar eller primo marts måned året efter fraværsåret for herved at sikre, at eventuelle rettelser og justeringer af fraværsdataene i videst mulig omfang er gennemført.

2 Fravær som ikke udgør en hel arbejdsdag for så vidt angår KMD brugere 2. Omfanget af dette fravær udgør ca. 0,03 dagsværk ud af i alt 11,94 for den kommunale sektor samlet og ca. 0,01 ud af 11,02 dagsværk i den regionale sektor. Det er forskelligt - alt efter system hvorledes dette fravær opgøres/beregnes i KMDs 2 systemer; 1. brugere i KMD OPUS: optælling sker ud fra indberettede timer 2. brugere i KMD KLP: timer beregnes på baggrund af indberetning om start og slutdato og opregnet med et gennemsnittal baseret på KMD-OPUS brugerne Dette samme gælder fraværsårsagen nedsat tjeneste efter aftale. Tidsserier Ved sammenligninger mellem de enkelte års statistikker kan der ud være forskelle i omfanget af fraværsdata (herunder hvilke fraværsårsager der er medtaget) og i populationen (eks. antal kommuner der indgår). Desuden er valideringen af dataene forbedret henover årene. Disse forhold betyder, at der skal tages et vist forbehold over for en umiddelbar sammenligning af statstikkerne over tid. Links til statistikken Statistikkerne er tilgængelige på løndatakontorets nye platform SIRKA, her Frem til og med 2011 foreligger statisitikkerne desuden i en PDF-udgave som kan hentes her FORMÅL Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor hver for sig og samlet beskrive fordelingen på forskellige kategorier såsom kommuner/regioner, overenskomster, periodelængder, køn og alder m.m., muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. give kommunerne henholdvis regionerne mulighed for - via Lokale Løndata - at uadarbejde detaljeret statistik over eget fravær 2 Data fra Silkeborg Data har alle årene omfattet årsagen fravær der ikke omfatter en hel arbejdsdag under egen sygdom 2

3 METODER OG BEGREBER Udarbejdelse af statistikken sker som nævnt på baggrund af en sammenkøring af fraværsoplysninger med løn- og personaleoplysninger. Begge dataudtræk indhentes via løncentraerne. Fraværsoplysninger omfatter et helt kalenderår og indhentes via ét årsudtræk, hvorimod løn- og personaleoplysningerne leveres i 12 månedsudtræk som indsamles løbende. Denne tidsmæssige forskel mellem datasættene vanskeliggør i visse tilfælde en entydig sammenkøring af oplysningerne, hvis der er gennemført ændringer med hensyn til brugernummer eller medarbejdernummer alene i fraværsudtrækket. Fraværsoplysningerne omfatter følgende oplysninger: 1. leverandørkode, dvs. hvilken dataleverandør 2. Cpr-nummer 3. medarbejder nummer, (hvorvidt den enkelte medarbejder evt. har flere ansættelsesforhold) 4. aflønningsform/lønsystemskoder, 5. brugernummer. Identificerer kommune, region, instittution 6. startdato for fravær. Hvis denne dato ligger tidligere end 1. januar i året markeres dette 7. slutdato for fravær. Hvis fraværet ikker afslttet i året markeres dette 8. normtimer, dvs. antal timer personen skulle have været på arbejde 9. antal timer i fravær i fraværsperioden 10. årsag til fravær Disse oplysningen sammenkobles via oplysningerne i identifikationsfelterne med oplysninger i løn- og personalestatstikken vedrørende beskæftigelse, ansættelse samt fordelingskategorierne kommune/region, overenskomstgruppe, stilling, funktioner m.m.. Personafgrænsning Statistikken omfatter ansatte i 98 kommuner og 5 regioner samt diverse fælleskommunale institutioner (eks. UU 60 selskaber, affaldsselskaber m.fl.) eller selvejende institutioner (plejehjem m.fl.) med driftsoverenskomst med en region eller en kommune. 3 Følgende personer medtages ikke i statistikken: timelønnet personale. Registreringen af fravær for disse ikke vurderes omfattende nok er disse ikke medtaget i fraværsdataene, personer som findes i fraværsdataene men ikke i lønstatistikken, personer i kommissioner, råd eller lignende, personer, for hvilke fraværsregistreringen vurderes utilstrækkelig, personer med flere ansættelsesforhold, hvor det ikke er muligt entydigt at identificere disse ved opslag i lønstatistikken, udelades ligeledes af data- 3 Der kan være tilfælde, hvor der under den enkelte kommune eller region er medtaget institutioner som kommunen kører løn for, men som ikke egentlig henhører under selve kommunen som institution. 3

4 grundlaget. Fraværsårsager Principielt indsamles samtlige årsager til fravær fra brugerne (via centralerne), men omfang og detaljeringsgrad af de indhentede data er forskellig afhængig af central og system 4. I statistikken er der opgørelser for den enkelte fraværsårsag og opgørelse af (samle)kate-gorierne Sygefravær og Barselsfravær. Sygefravær, omfatter - egen sygdom, - arbejdsskade samt - fravær som ikke udgør en hel dag Med årsagen fravær som ikke udgør en hel dag er kategorien Sygefravær, som nævnt foran, udvidet for så vidt angår KMD s brugere. Opgørelsen af dette fravær er forskelligt for de 3 systemer; 1. KMD-OPUS: optælling foretages ud fra indberettede timer 2. KMD-KLP: i dette system indberettes ikke timer. Der foretages en beregning af timer baseret på indberettede data om start og slutdato samt en faktor : gennemsnittet for KMD-OPUS brugere 3. SD: timer vedrørende denne fraværsårsag har alle årene været indeholdt i egen sygdom, men kan adskilles via et timetal for fravær <1 og dermed optælles selvstændigt. En lignende opregning foretages af årsagen Aftalt nedsat tjeneste 5. Desuden er der som nævnt en opgørelse af den enkelte fraværsårsag det samlede fravær fordelt på. OPGØRELSE AF FRAVÆR Grundlaget for statistikken er registreringer af de enkelte fraværshændelser for det enkelte ansættelsesforhold. Fraværet optælles i kalenderdag, dagsværk eller perioder. Opgørelsen af fraværet sker i absolutte størrelser dvs. i antal eller i relative mål dvs. antal kalenderdage eller dagsværk i forhold til det mulige antal Absolutte mål Opgørelser af fraværet i kalenderdage eller i dagsværk omfatter kun fravær i selve statistikåret uanset at fraværet er påbegyndt året før, hvorimod opgørelse i per i- oder omfatter alt fravær afsluttet i året uanset det er påbegyndt året før. 4 Eksempelvis mangler timeoplysninger i et af systemerne og hos den ene central er årsagskoderne aggregerede, hvilket i sagens natur mindsker detaljeringen. Hos nogle brugere kan der foretages opdeling på fravær med og uden løn hos andre ikke. 5 Også benævnt Deltids fravær 6 Principielt nærvær plus fravær 4

5 1.a. Kalenderdage I det omfang fraværet opgøres i kalenderdage medregnes weekender, fridage samt søgnehelligdage som fravær, hvis første fraværsdag falder før og sidste fraværsdag efter disse. Uanset om der er tale om arbejdsdage eller ej. Se eksempel 1 Eksempel 1 : Fravær opgjort i kalenderdage Person A: Første fraværsdag var mandag den 21., sidste fraværsdag fredag den 25. maj => Fraværet udgør 5 kalenderdage Person B: Første dag for fravær var mandag den 21. og sidste dag tirsdag den 29. maj => Fraværet udgør 9 kalenderdage Lørdag den 26., søndag den 27. samt mandag den 28. (2. pinsedag) medregnes uanset at disse dage ikke er arbejdsdage for vedkommende. Måleenheden for fraværet er her 1 kalenderdag. Den enkelte persons daglige beskæftigelse (eller ugentlige timetal) indgår ikke i beregningen/optællingen. Dette medfører, at en kalenderdags fravær for en person ansat på deltid og en person ansat med 37 timer om ugen tæller lige meget. Se eksempel 2 Eksempel 2: fravær opgjort i kalenderdage, ens uanset forskel i beskæftigelse To personer melder første sygedag mandag den 6. august og sidste fraværsdag fredag den 17. august 2012 Opgørelse af fravær: Person Beskæftigelse Kalenderdage A 37 t / uge 12 B 18,5 t/uge 12 1.b. Dagsværk Dagsværk er et mål for den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fraværet. Opgørelse af fravær i dagsværk er afhængig af, hvorvidt der foreligger oplysninger om fraværet opgjort i timer. 1. Hvis der er angivet timer (SD og KMD-OPUS) er antal dagsværk = antal timer / 7,4 2. Er der kun oplysninger om start- og slutdato (KMD-KLP)beregnes/omregnes 7 dagsværk 8, således; - antal kalenderdage reduceret med lørdage, søndage og søgnehelligdage i perioden = antal arbejdsdage som omregnes til dagsværk efter følgende formel: 7 Denne omregning sker først og fremmest for at muliggøre en sammenligning med andre statistikkers opgørelse af betalt tabt arbejdsindsats, som regel udtrykt ved fraværsprocenten. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der ved sammenligninger mellem nærværende statistik og andre statistikker vedrørende fravær generelt må tages højde for, at eventuelle forskelle for så vidt angår data, afgrænsning, metoder og begreber. 8 Det skal understreges, at denne beregningsmetode ikke er en præcis eller korrekt opgørelse af antal timer/dagsværk i fravær. Blandt andet forudsættes en 5-dages arbejdsuge, at lørdage, søndage og søgnehelligdage ikke er arbejdsdage. 5

6 antal dagsværk = antal arbejdsdage * beskæftigelsegrad, se eksempel 3 Eksempel 3: Opgørelse af fravær: 2 personer A og B har første fraværsdag torsdag den 9.august og sidste fraværsdag er onsdag den 15. august 2012, dvs. fravær omfatter 7 kalenderdage. - A arbejder 37 t om - A: arbejder 37 timer (besk.grad = 1) om ugen og 7,4t pr. arbejdsdag - B: 37 timer (besk.grad = 1) om ugen og 7,4t pr. arbejdsdag A s fravær for perioden: 37 timers fravær/7,4t = 5 dagsværk B s fravær for perioden kræver en omregning: Perioden omfatter 9.august til og med 15. august = 7 kalenderdage. Herfra trækkes lørdag den 11. og søndag den 12. august Tilbage = 5 arbejdsdage. Beskæftigelsesgrad = 1 Fravær: 5 arbejdsdage *1 = 5 dagsværk 1.c. Perioder Fraværet opgøres desuden i perioder. Længden af perioden bestemmes af antal sammenhængende kalenderdage i den enkelte fraværshændelse. Der optælles alle perioder som er afsluttet i året uanset om perioden starter i det forgående år. Omfanget eller mængden af fravær i den enkelte periode opgøres i kalenderdage eller dagsværk. Denne opgørelse omfatter kun kalenderdage eller dagsværk i selve statistikåret uanset at fraværet er påbegyndt året før. Eksempel 4: Opgørelse af fravær i forbindelse med perioder: En person med beskæftigelsesgrad 1 (37t/uge = 7,4t/dag) har et fraværsforløb med startdato fredag 16. december året før statistikåret og slutdato 15. januar i statistikåret dvs. en periode på 31 kalenderdage. Dvs periode a 31 dage, registreres under kategorien dage 2. periodens omfang opgøres til = 15 kalenderdage, antallet af kalenderdage i opgørelsesåret eller = 10 dagsværk, antallet af dagsværk i opgørelsesåret En anden persons fravær har et forløb tilsvarende 31 kalenderdage men inden for kalenderåret 1. 1 periode a 31 dage, registreres under kategorien dage 2. periodens omfang opgøres til = 31 kalenderdage, antallet af kalenderdage i perioden eller = 20 dagsværk, antallet af dagsværk i perioden 6

7 Kalenderdage, arbejdsdage eller dagsværk I omregningen af kalenderdage optræder en mellemenhed : arbejdsdage. Sammenhængen eller forskellen mellem kalenderdage, arbejdsdage og dagsværk kan kort beskrives således: En person med beskæftigelsesgrad = 1 (=37t/uge) med startdato fredag og slutdato mandagen efter. Vedkommende arbejder kun på hverdage. Optællingen giver 4 kalenderdage, 2 arbejdsdage (fredag og mandag) og 2 dagsværk (2 arbejdsdage * beskæftigelsesgrad 1) I eksempel 4 er de tre måleenhedenr forsøgt yderlige beskrevet. Eksempel 5: kalenderdage, arbejdsdage og fraværsdagsværk A arbejder 37t /uge; 5 dage a 7,4t. Besk.grad= 1000 B arbejder 18,5t/uge; 5 dage a 3,7t. Besk.grad= 500 Begge har fravær fra og med mandag 1. til og med fredag den 15. oktober. Begge påbegynder arbejde mandag den 15. oktober 2012 Kalender- Arbejds- Besk. Arbejds- Fraværs- Person dage dage grad timer dagsværk A B Relative mål De relative mål for fraværet opgøres ved det gennemsnitlige fravær og ved graden af fravær. I. Det gennemsnitlige fravær opgøres som: I.a antal kalenderdage pr. helårsansat I.b antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget I.c antal fraværsperioder pr. helårsansat ad I.a antal kalenderdage pr. helårsansat beregnes som: antal kalenderdage i fravær i alt antal helårsansatte i alt 9 Beregningen forudsætter, at de enkelte ansættelsesforhold omregnes til antal helårsan-satte. En helårsansat defineres som et ansættelsesforhold, der uanset beskæftigelsesgrad (en deltids- og en fuldtidsansat tæller lige meget) udgør et kalenderår. ad I.b antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget beregnes som antal dagsværk i fravær i alt antal fuldtidsbeskæftigede i alt 10 9 I opgørelserne indgår alle ansatte, helårs eller fuldtidsbeskæftigede, uanset om de har haft fravær eller ej. 10 Tilsvarende note 8 7

8 Beregningen forudsætter en opgørelse af antal fuldtidsbeskæftigede. En fuldtidsbeskæftiget defineres som en helårsansat med beskæftigelsesgraden 1000 (svarende til 37 timer om ugen). Se eksempel 6 Eksempel 6: Ansættelsesforhold, helårsansatte og fuldtidsbeskæftigede Ansættelses forhold dage i året Helårsansatte besk.grad Fuldtids. besk antal antal , ,5 0, , ,5 0, ,25 ad I.c antal fraværsperioder pr. helårsansat antal fraværsperioder afsluttet i året antal helårsansatte i alt Fraværsperioderne opgøres uden hensyn til, om den fraværende er hel- eller deltidsansat. II. Graden af fravær opgøres som: II.a. fraværets omfang, II.b. fraværsprocenten ad II.a. fraværets omfang beregnes ved forholdet: antal kalenderdage i fravær i alt antal mulige kalenderdage i året i alt Nævneren antal mulige kalenderdage i året i alt beregnes som: 365 * antal helårsansatte i alt, hvor 365 er antal kalenderdage i året, hvis året ikke er skudår. ad II.b. fraværsprocenten beregnes ved forholdet antal dagsværk i fravær i alt antal mulige dagsværk i året i alt Nævneren beregnes som: antal arbejdsdage * antal fuldtidsbeskæftigede, Arbejdsdage i året, beregnes, som ovenfor nævnt, som antal kalenderdage reduceret med lørdage, søndage, ferie og søgne-/helligdage. Antal arbejdsdage er dermed bestemt af det specifikke år og er ens for alle ansatte, uanset der kan være forskelle grupperne imellem. Se eksempel 7 8

9 Eksempel 7 Opgørelse af antal mulige arbejdsdage pr. helårsansat opgjort for året 2013 Tekst Dage Kalenderdage i året 365 Antal lørdag eller søndage -104 Ferie: (5 uger a 5 dage) årets søgnehelligdage: Søgnehelligdage -9 Arbejdsdage pr helårsansat i alt: 227 Mulige dagsværk = arbejdsdage * antal fuldtidsbeskæftigede Sammenligning mellem begreberne fraværets omfang og fraværsprocenten. Der er væsentlig forskel på fraværets omfang henholdsvis fraværsprocenten er at den ene bygger på kalenderdage og helårsansatte mens den anden beregnes på grundlag af dagsværk og fuldtidsbeskæftigede11. Et forsøg på at anskueliggøre forskellene ses i eksempel 8, hvor der er forudsat en 5- dages arbejdsuge. Eksempel 8: Sammenligning af opgørelse af fraværets omfang og fraværsprocent A arbejder 37 t/ugen og har været ansat et helt år B arbejder 18,5 t/ugen og har været ansat et helt år C arbejder 37 t/ugen og har været ansat et halvt år Alle havde fravær fra og med mandag 15. til og med fredag den 26. oktober Opgørelse af fraværets omfang Person Besk. Grad Kalenderdage Mulige kalender dag Fraværets omfang A /365 = 3,29% B /365 = 3,29% C ,5 12/182,5= 6,58% Opgørelse af fraværsprocent Besk. Fravær i Mulige dagsværk Fraværsprocent Person Grad dagsværk A /228 = 4,39% B /228 = 2,19% C /114 = 8,77% Forholdet mellem fraværets omfang / fraværsprocent: A: 3,29/4,39 = 74,9% B: 3,29/2,19 = 150,2% C: 6,58/8,77 = 75,0 % 11 Denne forskel er vigtigt at holde sig for øje ikke mindst ved eventuelle sammenligninger af tabeller, som bygger på hver sin metode. 9

10 Forskellene i den relative opgørelse i omfang eller fraværsprocent er blandt andet bestemt af: a) forholdet mellem antal mulige kalenderdage i alt og antal mulige dagsværk i alt (nævneren) og dermed mellem antal helårsansatte og fuldtidsbeskæftigede b) forholdet mellem antal kalenderdage og antal dagsværk i fravær (tælleren) For så vidt angår a) er beskæftigelsesgradens betydning for eventuelle forskelle tydelig, se under person B i eksempel 7. Konkret betyder inddragelsen af denne faktor, at uligheder mellem det forholdsmæssige antal af deltidsbeskæftigede i de enkelte overenskomstgrupper i sig selv vil medføre forskelle i opgørelsen af graden af fravær og mellem de to metoder. Med hensyn til b) er det klart, at her spiller det faktiske/reelle forhold mellem antal dagsværk og kalenderdage en stor rolle. Det er således ikke nødvendigvis korrekt at forudsætte, at de 12 kalenderdage i fravær svarer til 10 arbejdsdage. Konkret vil det forhold at nogle overenskomstgrupper har en højere grad af arbejde i skiftende vagter i sig selv medføre eventuelle forskelle i opgørelse af graden af fravær. Da et antal mulige kalenderdage generelt er forholdsvis større end antal mulige dagsværk (brøken 10/228 = 4,39% er større end 12/365 = 3,29%) vil graden af fravær være størst målt som fraværsprocent. I eksempel 9 er det forsøgt vist, hvad fraværsprocenten vil blive, hvis det faktiske/reelle forhold mellem kalenderdage i fravær og dagsværk i fravær ikke er 10/14 men derimod 8/12 eller 12/12. Eksempel 8 Hvis A faktisk skulle have arbejdet enten 8 eller 12 dage Fraværs- Mulige Fraværs- Person dagsværk dagsværk procent A /228 = 3,51% A /228 = 5,26% Forholdet mellem fraværets omfang / fraværsprocent: A1: 3,29/3,51 = 93,7% A2: 3,29/5,26 = 62,5% LISTE OVER BEGREBER Nedenfor følger i alfabetisk rækkefølge en beskrivelse af anvendte begreber. Et ord i kursiv angiver, at det defineres selvstændigt. Ansat. En person med et overenskomst-/aftalemæssigt ansæt-telsesforhold i den kommunale eller regionale sektor. Betegnelse kan blive anvendt i forbindelse med såvel, ansættelsesforhold som helårsansat og fuldtidsbeskæftigede. Ansættelsesforhold. Grundlaget for statistikken er registreringer af de enkelte fraværshændelser for det enkelte ansættelsesforhold i løbet af kalenderåret. En person 10

11 kan have flere an-sættelsesforhold og opgørelse pr. ansættelsesforhold kan således betyde, at en person med to ansættelsesforhold tæller med fravær i begge forhold i statistikken. Arbejdsdage. Kalenderdage, hvor den ansatte er eller skulle have været på arbejde, er arbejdsdage. Begrebet bruges i forbindelse med omregning af kalenderdage til dagsværk. Arbejdsuge. I forbindelse med omregning af kalenderdage til dagsværk antages en femdages (mandag fredag) arbejdsuge. Beskæftigelsesgrad. Angiver antal arbejdstimer pr. uge. En beskæftigelsesgrad på 1000 er lig med 37 timer/uge. Dette forudsættes at gælde for alle overenskomstgrupper uanset at de måtte have et andet timetal (eksempelvis også for dagplejere med 48t/uge). Dagsværk. Dagsværk er enten arbejds- eller fraværsdagsværk. Begrebet anvendes ved beregning af den arbejdsindsats, der går til spilde ved fravær og defineres som 7,4 timer. Fraværsdage. Fraværsdage er arbejdsdage med fravær. Fraværstime. Fravær opgjort i timer findes kun i udtræk fra SD, og en fraværstime er den mindste måleenhed for fravær. Fraværsperiode. Længden af en periode opgøres enten som endagsfravær eller ud fra antallet af sammenhængende kalenderdage - herunder lørdage og søndage - med fravær. Opgørelse af perioder omfatter alt fravær afsluttet i året uanset det er påbegyndt året før. Opgørelser af fraværet i kalenderdage eller i dagsværk omfatter kun fravær i selve statistikåret uanset at fraværet er påbegyndt året før. Dette betyder eksempelvis, at et fraværsforløb med startdato 15. december året før og slutdato 14. januar i statistikåret - et sammen-hængende forløb på 31 dage - vil være registreret under kategorien dage hvorimod optællingen af kalenderdage i fravær kun omfatter altså 14 kalenderdage, nemlig antallet af kalenderdage i opgørelsesåret. Et tilsvarende fraværsforløb (31 kalenderdage, som ligger inden for statistikåret, vil (alt andet lige) derimod omfatte 31 kalenderdage i fravær. I dataudtrækkene forekommer fravær, som umiddelbart synes at omfatte mere end en dag, men som er registreret på enkeltdage, istedet for én sammenhængende periode. Disse registreringer er i et vist omfang kædet sammen til en periode. Dette medfører evt. en reduktion i antal korttidsperioder (især 1 dag). Fraværets omfang. Et mål som viser, hvor mange procent fraværet målt i antal kalenderdage udgør af det samlede antal mulige kalenderdage. Fraværsprocenten. Et mål som angiver, hvor mange procent fraværet målt i antal dagsværk udgør af det samlede antal mulige dagsværk. Fuldtidsbeskæftigede. En person, der er ansat 37 timer om ugen (beskæftigelsesgrad = 1,000) hele året udgør én fuldtidsbeskæftiget. To personer ansat henholdsvis 20 timer og 17 timer om ugen hele året, udgør tilsammen én fuldtidsbeskæftiget. 11

12 Antallet af fuldtidsbeskæftigede er konkret opgjort som det samlede antal for 12 måneder divideret med 12. Helårsansat. De enkelte ansættelsesforhold omregnes til antal helårsansatte. En person, der har været ansat hele året udgør uanset beskæftigelsesgrad en helårsansat. En deltidsansat og en fuldtidsansat, som begge har været ansat et helt kalenderår, tæller begge som en helårsansat. Omregningen med-fører, at tre personer der har været ansat henholdsvis 3, 9 og 12 måneder, hver for sig udgør 0,25, 0,75 og 1 helårsansat og tilsammen 2 helårsansatte. Antallet af helårsansatte er konkret beregnet som antallet i 12 måneder divideret med 12. Kalenderdag; anvendes til opgørelse af fravær, da der i stort omfang mangler data vedrørende fravær opgjort i timer. Denne opgørelsesmetode medfører, at kalenderdage som ikke er arbejdsdage medtælles som fravær. Antallet af kalender-dage opgøres ud fra start og slutdato i recorden. Procentiler. En måde at beskrive spredningen i fraværet og baseret på en opstilling af de enkelte observationer af fravær pr. cpr.-nummer i stigende rækkefølge. Procentiler er en række målepunkter med angivelse af fraværet for eksempelvis 5%, 10%, 15% osv. af hele populationen. Som det ses i oversigtstabel D, havde 15% af de kommunale/regionale ansatte overhovedet intet (registreret) fravær, 50% havde et fradrag på mindst 6 dagsværk og 15% (15 procentil) et fravær på mindst 25 dagsværk. Mulige dagsværk. Den samlede sum af dagsværk i henholdsvis arbejde og fravær i året udgør det antal arbejdsdagsværk, en person kunne have haft i et ansættelsesforhold, hvis vedkommende ikke havde været fraværende. Mulige kalenderdage. Den samlede sum af kalenderdage i året. 12

13 OVERSIGT Opgørelse af fravær 1. absolutte mål: antal kalenderdage i fravær i året antal fraværsdagsværk i året antal fraværsperioder afsluttet i året 2. relative mål: 2.a gennemsnitlige mål antal kalenderdage i fravær pr. helårsansat antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat antal fraværsperioder i gennemsnit pr. helårsansat antal kalenderdage i gennemsnit pr. fraværsperiode 2.b graden af fravær fraværets omfang, antal kalenderdage i fravær i procent af mulige kalenderdage fraværsprocent kalenderdage i gennemsnit pr. fraværsperiode Fordelingsvariable køn fraværsårsager, -kategorier kommuner og regioner funktioner/forvaltning overenskomster aldersgrupper periodelængder 13

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2006 Fraværsstatistik 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK

REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK for den kommunale og regionale sektor 2007 REVIDERET Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale og regionale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Ishøj Kommune November 2012 Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Undersøgelsesrapport Indledning Tænketanken CEPOS 1 udgav den 26. juli 2012 en undersøgelse om sygefraværet i 2011 blandt pædagogisk

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2005 Fraværsstatistik 2005 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2006 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd

Lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd Cirkulære om Lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd 2015 Cirkulære af 1. september 2015 Modst. nr. 041-15 J.nr. 2015-1623-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 1 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Sygefravær... 4 Afgrænsning af områder... 5 sområdet... 5 Somatik, psykiatri, social

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 20. august 2001 Lønstatistikken Akt.nr Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende en generel fraværsstatistik

Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 20. august 2001 Lønstatistikken Akt.nr Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende en generel fraværsstatistik Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 20. august 2001 Lønstatistikken UWP/- Akt.nr. 1620 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende en generel fraværsstatistik Forord Baggrund Ved brev af 12. maj 1999 blev Danmarks

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere