ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE"

Transkript

1 ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S KMS 407 Ver. 6.0

2 Indhold 1 Indledning og baggrund Nye pleje- og seniorboliger samt plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune Analysens opbygning 4 2 Scenarier Scenarie 1: Scenarie 2: Scenarie 3: 5 3 Plejeboliger i Rønde Involverede parter ved etableringen af plejeboliger i Rønde Eksisterende forhold i Rønde Bevaring og nedrivninger Kommunale matrikler Lokalplan Investeringsoversigt Rønde 13 4 Demensplejeboliger i Kolind Involverede parter ved etableringen af demensboliger i Kolind Eksisterende forhold i Kolind Bevaring og nedrivninger Kommunale matrikler Lokalplan Investeringsoversigt Kolind 19 5 Samlet investerings- og finansieringsoversigt 20 Side 2 af 20

3 1 Indledning og baggrund 1.1 Nye pleje- og seniorboliger samt plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune Behovet for såvel pleje- og seniorboliger som plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune er markant. Derfor igangsætter kommunen nu arbejdet med at etablere nye og tidssvarende boliger til kommunens ældre og demente. Dette vil ske i henholdsvis Rønde og Kolind, hvor Rønde skal rumme pleje- og eventuelle seniorboliger, mens Frejasvænge i Kolind bliver rammen om plejeboliger til demente. Der bliver tale om den største anlægsinvestering i kommunens historie, som skal medvirke til at fremtidssikre boligbehovet på ældre-, pleje- og demensområdet. Plejeboliger i Rønde I Rønde bliver der i løbet af de kommende år tale om en udbygning af området, der i dag rummer dele af kommunens administrationsbygning. Her etableres der efter planen 40 nye plejeboliger, mens de nuværende 42 plejeboliger mod Vester Fasanvej bevares. Der vil således på det samlede område blive tale om både nybyggeri og bevaring af eksisterende bygninger. Sideløbende med byggeriet af plejeboligerne bliver der mulighed for eventuelt at sælge en del af grunden i Rønde til en almennyttig boligorganisation, der vil kunne opføre op til 30 seniorboliger på området i to eller tre punkthuse. Det er visionen for byggeriet, at plejeboligerne og de tilhørende faciliteter kommer til at fremstå som en levende, aktiv og integreret del af det samlede bymiljø i Rønde og med nem adgang til alle byens servicefunktioner i form af blandt andet butikker, kollektiv trafik og grønne områder. Der er i dag, i henhold til kommuneplanen, mulighed for at bygge i op til to etager. For at muliggøre byggeriet af de mange nye pleje- og seniorboliger ønsker Byrådet dog, at der på området gives mulighed for byggeri i op til fire etager, ligesom det i dag er muligt i andre dele af Rønde Midtby. Inden projektet kan sættes i gang, skal lokalplanen for området derfor ændres. Dette arbejde forventes igangsat i efteråret 2015, og der vil i forbindelse hermed blive gennemført en proces med borgerinddragelse og borgermøder, der skal sikre, at alle får mulighed for at bidrage med forslag og idéer til projektet. hermed blive gennemført en proces med borgerinddragelse og borgermøder, der skal sikre, at alle får mulighed for at bidrage med forslag og idéer til projektet. Som grundlag for arbejdet med en ny lokalplan skal der afholdes en projektkonkurrence. Projektkonkurrencen udskrives i juni 2015, hvorefter resultatet af konkurrencen forventes offentliggjort i oktober Til brug for projektkonkurrencen udarbejdes i foråret 2015 et konkurrenceprogram. I forbindelse med offentliggørelse af masterplanen for Rønde midtby vil der blive orienteret om de nye planer for området omkring det tidligere rådhus i Rønde. Efter udarbejdelsen af ny lokalplan for området venter en proces med projektering af byggeriet og efterfølgende EU-udbud i forbindelse med entrepriseopgaven. Selve byggeriet skydes derfor efter planen i gang i efteråret 2016, hvorefter det samlede byggeri forventes indviet sommeren Plejeboliger til demente i Kolind Byrådet har samtidig rettet sigtekornet mod en udvidelse af de nuværende plejeboliger til demente på Frejasvænge i Kolind. Sideløbende med udbygningen af pleje- og seniorboligerne i Rønde igangsættes derfor arbejdet med en udvidelse af plejeboliger til demente ved Frejasvænge, således at der her vil være tale om en samlet kapacitet på ca. 42 plejeboliger til demente med tilhørende centerfaciliteter. Plejeboliger til demente med tilhørende faciliteter opføres i ét plan med gode afskærmede udenomsarealer, og byggeriet forventes ligeledes at stå færdigt i sommeren Side 3 af 20

4 1.2 Analysens opbygning Denne analyse tjener til formål at belyse udbygningen af Plejecentret Rønde og demensboligerne i Kolind med særligt henblik på de nuværende tilstedeværende institutioners behov, herunder behovet for erstatningsbyggeri. Analysen omfatter derfor: Tilstedeværende institutioners behov indenfor området (som beskrevet i Kommissoriet 1 ) kortlægges. Analyse af behov for erstatningsbyggeri til øvrige aktiviteter. Analysen bygger på 3 scenarier, der kort skitseres indledningsvist. Derefter gennemgås de tilstedeværende institutioners behov mere detaljeret samt investeringsoversigter for hvert af de 3 scenarier. Analysen er opdelt i to dele for henholdsvis projektet omkring udbygningen af Plejecentret i Rønde og projektet for udbygningen af demensboligerne i Kolind. Til slut opsummeres de samlede økonomiske konsekvenser af de tre scenarier. Oversigt over tilstedeværende institutioners behov og behov for erstatningsbyggeri til øvrige aktiviteter fremgår af skemaer og kortbilag: Involverede parter Rønde scenarie I III (analyse 1) Kortbilag Rønde (projektgrundlag analyse 1) Samlet investering Rønde (analyse 1) Involverede parter Kolind scenarie I III (analyse 1) Samlet investering Kolind (analyse 1) Kortbilag Kolind (projektgrundlag analyse 1) Samlet investering Rønde og Kolind (analyse 1) Samlet finansiering Rønde og Kolind (analyse 1) Manglende Finansiering Rønde og Kolind (analyse 1) 1 Kommissorium- 2. udgave: Udvikling og planlægning af pleje i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind Side 4 af 20

5 2 Scenarier Nedenfor skitseres kort de tre scenarier. Forskellene mellem scenarierne vedrører Sygeplejerskerne (punkt 6), Familieværket (punkt 9), Rusmiddelrådgivning (punkt 11) og Parkeringskælder (punkt 15). 2.1 Scenarie 1: Alle funktioner der er på arealet i Rønde i dag, genplaceres på Området med undtagelse af Demensdagcentret, som flyttes til Kolind. Herudover foreslås at flytte Rusmiddelrådgivningen fra Hovedgaden 61 i Rønde til Området. Rusmiddelrådgivningen foreslås placeret tæt ved/i nærheden af Midtpunktet(psykiatri). Scenarie 1 betyder behov for et stort antal parkeringspladser, hvoraf det vil blive nødvendigt at placere en stor del i parkeringskælder, fordi der ikke er tilstrækkelig plads på terræn. Alene sygeplejerskernes behov for parkeringspladser, ud fra nuværende personale, er på 80 pladser. I alle 3 scenarier foreslås ejendommen Lillerupvej 3 nedrevet og grunden omdannet til parkering for Området. Lillerupvej 3 vil give i alt 36 parkeringspladser. I Kolind placeres Demensdagcentret og plejeboliger for demente på området, hvor Dorteabørnehaven ligger i dag, nabo til plejeboliger for demente Frejasvænge. Dorteabørnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatning for Dorteabørnehaven ved Børnehaven Romlehøj/Kolind Centralskole. 2.3 Scenarie 3: I scenarie 3 foreslås, at Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket. Herudover foreslås at flytte Rusmiddelrådgivningen fra Hovedgaden 61 i Rønde til Området. Rusmiddelrådgivningen foreslås placeret tæt ved/i nærheden af Midtpunktet (psykiatri). Sygeplejerskerne flyttes til Kolind på kommunalt ejet areal, nabo til de kommende plejeboliger til demente, men med indkørsel i erhvervsområdet ved Frellingvej. Ved denne løsning reduceres nettoudgifter til parkering til sygeplejerskerne med skønsmæssigt 8,95 mio., udgifter til nybyggeri til sygeplejerskerne er uændret. Ombygning af Lilleruphus til Familieværket fremfor nybyggeri reducerer udgifter med 3,24 mio. I alt 12,19 mio. 2.2 Scenarie 2: I scenarie 2 foreslås, at Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket. Sygeplejerskerne forbliver i den midlertidige placering i Thorsager, som de flytter ind i år. Rusmiddelrådgivningen bliver på den nuværende placering på Hovedgaden 61 i Rønde. Ved denne løsning reduceres nettoudgifter til parkering til sygeplejerskerne med skønsmæssigt 10 mio., udgifter til nybyggeri til sygeplejerskerne med 4,24 mio., ombygning af Lilleruphus til Familieværket fremfor nybyggeri reducerer udgifter med 3,24 mio. Rusmiddelrådgivningen forbliver på Hovedgaden 61 i Rønde og reducerer udgiften med 3,7 mio. I alt 21,18 mio. Side 5 af 20

6 3 Plejeboliger i Rønde 3.1 Involverede parter ved etableringen af plejeboliger i Rønde Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder 1 42 Eksist. plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 2 40 Nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 3 1 Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen 4 1 (40 boliger) Servicearealer - nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 5 1 Hjemmeplejen Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen 6 1 Sygeplejerskerne Grethe Vestergaard 7 1 Aktivitetscenter - VTA Jette Skriver 8 1 Træning og sundhed - AGS Karen Jensen 9 1 Familieværket Johs. Thorst Boliger til ældre med plejebehov. Boliger til ældre med plejebehov. Arealer til fælles aktiviteter for beboere i plejeboliger. Pleje af beboere i plejeboliger. Pleje af beboere i eget hjem. Pleje af beboere i eget hjem. Vedligeholdende træning og aktivitet Ambulant genoptræning og aktivitet Familierådgivning Samarbejdspartnere - i dag Sygeplejerskere Nuværende placering Hovedgaden 79A-G Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Uændret. Uændret. Uændret. Hovedgaden Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Hjemmeplejere Sygeplejersker Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Plejepersonale i plejeboligerne Hjemmeplejere Sygeplejerskere Plejepersonale i plejeboliger Sygeplejerskere Plejepersonale i plejeboliger Hjemmeplejere Hovedgaden Hovedgaden Ingen. Ingen. 0 m² Beboerne i plejeboligerne. Hovedgaden Hovedgaden 79F Dalgårdsvej 2A Thorsager AGS Hovedgaden 69 E og F VTA PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning Hovedgaden 79F Vagtelvej 3 Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Lillerup hus (tag-, stue- og kælderetage) A-huset (stue- og kælderetage) Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Møde- og terapirum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. (stue- og tagetage) 150 m² Plejepersonale i plejeboligerne Sygeplejerskerne. 303 m² Plejepersonale i plejeboligerne Hjemmeplejen 369 m² 357 m² I alt: 726 m² (dårlig udnyttels e) AGS Hovedgaden Scenarie I - Hovedgaden 73-79, 8410 Rønde Scenarie II - Dalgårdsvej 2A, Thorsager, Scenarie III - Bugtrupvej 33, 8560 Kolind Hovedgaden 69F og m² VTA Hovedgaden m² PPR Hovedgaden 69E Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse m2 - fremtidige forhold Genhusning - I byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Uændret. Uændret. Skal ikke genhuses. Ingen. Ingen kommentarer. 0,00 kr plejeboliger. Nybyggeri m² Ikke relevant. Beliggenhed gerne tæt ved eksisterende plejeboliger. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Arealer placeres ved og i nærheden af plejeboligerne. Arealerne placeres i nærheden af servicearealerne til plejeboliger og sygeplejerskernes lokaler. Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Arealerne sammentænkes med AGS. A-huset bevares til VTA. Lilleruphus nedrives og erstattes af nybyggeri. Placering på grunden uafklaret. Arealerne sammentænkes med VTA. Placering på grunden uafklaret. Møde- og terapirum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. (stue- og tagetage) Nybyggeri 120 m² Ikke relevant. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Nybyggeri 480 m² Hjemmeplejen og servicearealer til ældreboliger bygges som én enhed - i alt 650 m². Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri 170 m² Hjemmeplejen og servicearealer til ældreboliger bygges som én enhed - i alt 650 m². Scenarie I - Nybyggeri - i alt: 450 m² Scenarie II - Nuværende lokaler (Thorsager) udvides med 150 m². I alt: 450 m² Scenarie III - Nybyggeri - i alt: 450 m² A-huset 357 m² (eksisterende) Nybyggeri ca. 400 m² (deler multisal med AGS) Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri ca. 250 m² (deler multisal med VTA) Eksisterende bygning nedrives. Lilleruphus ombygges. Ikke relevant. Skal genhuses. Skal ikke genhuses. Skal ikke genhuses. Funktioner fra Lilleruphus flyttes over til nybyggeri, når byggeriet står færdigt. Skal genhuses. Kan genhuses i Lilleruphus. (Arealet svarer til nuværende forhold + kælder) Nogen af arealerne kan sammentænkes med hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Nogen af arealerne kan sammentænkes med servicearealerne til plejeboliger og sygeplejerskernes lokaler. Sygeplejerskerne har behov for et meget stort antal parkeringspladser: Arealerne sammentænkes med AGS. A-huset bevares til VTA. Lilleruphus nedrives og erstattes af nybyggeri. Placering på grunden uafklaret. Arealerne sammentænkes med VTA. Placering på grunden uafklaret. Lilleruphus står tomt, hvis VTA fraflytter til nye lokaler. Familieværkets nuværende placering er meget uhensigtsmæssigt for de eksisterende og de nye plejeboliger og bør nedrives. Byggeprogram følger kr. 10 Byggeprogram følger kr. 0 Byggeprogram følger kr. 10 Byggeprogram følger. Nybyggeri: kr. Byggeprogram følger. For at være fremtidssikret bør arealet, samt parkeringsforholdene, øges med 20%, grundet nye plejeopgaver. I Thorsager er det ikke muligt at femtidssikre pga. manglende plads til parkering. Scenarie I - Nybyggeri: kr. Scenarie II - Udvidelse: kr. Parkering på terræn: kr. I alt: kr. Scenarie III - Nybyggeri: kr. Parkering på terræn: kr. I alt: kr. Byggeprogram følger kr. 15 Byggeprogram følger. Er en del af økonomien til VTA. Byggeprogram følger. Scenarie I m² nybyggeri kr. Scenarie II og III m² Lilleruphus (inkl. kælder) ombygges: kr. Parkeringsbehov - SKØN 20 Scenarie I - 80 Scenarie II - Ikke relevant. Scenarie II - Ikke relevant Side 6 af 20

7 Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder 10 1 Midtpunktet (psykiatri) Jan Saaby 11 1 Rusmiddelrådgiv ning (Misbrugscenter Djursland) Bente Helweg Mikkelsen 12 1 Politi Brian Slot 13 1 Administration Brian Slot 14 1 Hovedserver Lone Smedegaard Krings 15 1 Parkeringskælde r Arne Gynther Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien Vejledning, viden og behandling for misbruger og pårørende. Samarbejdspartnere - i dag Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter Djursland) Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien (Midtpunktet) Nuværende placering Vagtelvej 1A-D Hovedgaden 61 Landpoliti Ingen. Hovedgaden 77 Administrative opgaver Ikke relevant. Hovedgaden 77 Arkivering Ikke relevant. Hovedgaden 77 Parkering til beboere, klienter og personale. Alle. Hovedgaden Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende ældreboliger - dårlig udnyttelse. Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende bygning - høj husleje. Kontorlokaler og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende bygning. Er lejere hos Syddjurs Kommune. Garage og carport lejet andet sted. Kontorlokaler og personalefaciliteter. Serverrum. m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet 320 m² Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter) ca. 244 m² Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien (Midtpunktet) Fremtidig placering Hovedgaden Hovedgaden m² Ingen. Centralt i Rønde by Ikke relevant. Ikke relevant. Overfladeparkering. 145 pladser, inkl. ældreboli ger "Lillerup". Her af ca. 15 pladser til ældreboli ger. Ingen. Tingvej Hornslet Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende ældreboliger. Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende lokaler. Kontorlokaler og personalefaciliteter, samt garage til to biler. Ikke relevant. m2 - fremtidige forhold Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri: 300 m² Eksisterende lejekontrakt opsiges. Nybyggeri: 220 m² Nybyggeri: 75 m² Nybyggeri garage: 44 m² Særskilt projekt: Ombygning af to administrationsbygnin ger - Hornslet og Ebeltoft Lundbergsvej Ebeltoft Ikke relevant. Udgår. Ikke relevant. Særskilt projekt: Ombygning af to administrationsbygnin ger - Hornslet og Ebeltoft Hovedgaden Lillerupvej 3 22 m² per p-plads. I alt: m² Genhusning - I byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Skal genhuses. Bør ligge i forbindelse med / i nærheden af rusmiddelrådgivningen. Skal ikke genhuses. Er på nuværende tidspunk ikke del af projektet, men bør ligge i forbindelses med / i nærheden af aktivitetstilbud i social psykiatrien (Midtpunktet). Skal genhuses. Skal ligge synligt, ud mod hovedgaden. Skal ikke genhuses. Fraflytter når ombygningerne er afsluttet. Byggeprogram følger. Er på nuværende tidspunk ikke del af projektet, men bør ligge i forbindelses med / i nærheden af aktivitetstilbud i social psykiatrien (Midtpunktet). Byggeprogram bør udarbejdes. Er på nuværende tidspunkt del af projektet, men kan placeres et andet sted centralt i byen. Behøver ikke være del af byggeprogrammet. 300 m² nybyggeri kr. Scenarie I og III m² nybyggeri kr. Scenarie II - 0 kr. 75 m² nybyggeri kr. 44 m² nybyggeri garage: kr. Ingen kommentarer. 0 kr. 0 Skal ikke genhuses. Opgaven er udliciteret. Ingen kommentarer. 0 kr. 0 Ikke relevant. 50 p-pladser etableres på Byggeprogram følger. terræn på Hovedgaden 73-79,. 36 p-pladser etableres på terræn på Lillerupvej 3,. Resten af p-pladserne etableres underjordisk - i p- kælder på Hovedgaden 73-79,. Scenarie I - i alt 216 Der skal etableres 130 p- pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie II - Der skal etableres 50 p-pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie III - Der skal etableres 50 p-pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie I kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Scenarie II kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Scenarie III kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Parkeringsbehov - SKØN Scenarie I 216 Scenarie II 136 Scenarie III Nedrivning Steen Daugaard 17 5 Genhusning Steen Daugaard Nedrivning af eksisterende bygninger. Genhusning af personer, hvor eksisterende bygninger nedrives. Ikke relevant. Ikke relevant. Hovedgaden 69E Hovedgaden 77 Vagtelvej 1A-D Vagtelvej 1E-F (Vagtelvej 3) (Hovedgaden 79F) Hovedgaden 69E Hovedgaden 77 Hovedgaden 79F,8410 Rønde Se nr. 5, (7), 8, 9, 10, 12 Bygninger : 3700 m² Parkering m.m.: 2000 m² Ikke relevant. Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Se nr. 5, 7, 8, m² Ikke relevant. Se nr. 5, 7, 8, 12 Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Ikke relevant. Bygninger på i alt 3700 m² nedrives. Asfaltbelægning på i alt 2000 m² fjernes. Der tages forbehold for eventuelle forureninger m.m. Se nr. 5, 7, 8, 12 Se nr. 5, 7, 8, 12 Ikke relevant. Behovet for genhusning er betinget af byggeriet udføres i 2 etaper. Der regnes med en 2-årig lejeperiode. Der opstilles midlertidige pavilloner på Rønde Skoles matrikel. Der etableres grusparkering. Byggeprogram følger kr. Ikke relevant. Byggeprogram følger kr. Ikke relevant. Side 7 af 20

8 Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder Seniorboliger Kuben Henrik Steen Sørensen Boliger, som også er egnede til seniorer. Samarbejdspartnere - i dag Nuværende placering Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Ikke relevant. Ingen. Ingen. 0 m² Ikke relevant. Hovedgaden Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse m2 - fremtidige forhold Genhusning - I byggeperioden 30 seniorboliger m² Ikke relevant. Opføres af boligselskab som støttet byggeri. Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Byggeprogram følger. (Udarbejdes af Kuben) Ikke relevant. Opføres af boligselskab som støttet byggeri. Parkeringsbehov - SKØN 30 Side 8 af 20

9 3.2 Eksisterende forhold i Rønde Side 9 af 20

10 3.3 Bevaring og nedrivninger Side 10 af 20

11 3.4 Kommunale matrikler Side 11 af 20

12 3.5 Lokalplan Side 12 af 20

13 3.6 Investeringsoversigt Rønde Samlet investering - Rønde (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III (40 boliger) Eksist. plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen Servicearealer - nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Hjemmeplejen Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen Sygeplejerskerne Grethe Vestergaard Aktivitetscenter - VTA Jette Skriver Træning og sundhed - AGS Karen Jensen Familieværket Johs. Thorst Midtpunktet (psykiatri) Jan Saaby Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter Djursland) Bente Helweg Mikkelsen Politi Brian Slot Administration Brian Slot Hovedserver Lone Smedegaard Krings Parkeringskælder Arne Gynther Nedrivning Steen Daugaard Genhusning Steen Daugaard Seniorboliger Kuben Management, Henrik Steen Sørensen kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - Rønde - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 13 af 20

14 4 Demensplejeboliger i Kolind 4.1 Involverede parter ved etableringen af demensboliger i Kolind Analyse 1 - involverede parter - Kolind - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder Samarbejdspartnere - i dag Nuværende placering Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² eksisteren de forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Behov - kort beskrivelse af lokalerne m2 fremtidige forhold Genhusning i byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Parkeringsbehov - SKØN 1 12 Eksisterende plejeboliger til demente (Frejas Vænge) Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Boliger til demente med plejebehov Sygeplejerskerne Bugtrupvej 35A 8560 Kolind Uændret. Uændret. Uændret. Bugtrupvej 35A 8560 Kolind Uændret. Uændret. Skal ikke genhuses. Boligerne lever ikke helt op til nudagens standard. En ombygning, hvor boligstørrelsen øges fra et til to rum, bør overvejes, hvis det viser sig, at boligerne er svære at udleje. Ombygningen er ikke del af projektet. 0,00 kr. Ingen mulighed for lån og støtte støttet byggeri. Uændret. Eksisterende pladser på kommunal grund Nye plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Boliger til demente med plejebehov Sygeplejerskerne Ingen. Ingen. 0 m² Hjemmeplejere Sygeplejerskerne Bugtrupvej Kolind 30 plejeboliger til demente m² Ikke relevant. Ingen. Byggeprogram følger kr Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Arealer til fælles aktiviteter for demente beboere i plejeboliger. Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Plejepersonale i plejeboligerne Bugtrupvej Kolind Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Nybyggeri 90 m² Ikke relevant. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Byggeprogram følger kr (30 boliger) Servicearealer - plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen 5 1 Dagcenter - plejeboliger til demente Birthe Moe Pleje af beboere i plejeboligerne (demente). Dagtilbud for demente og pårørende. Hjemmeplejere Sygeplejerskerne Terapeuter Ingen. Ingen. 0 m² Beboere i plejeboligerne Vagtelvej 1E-F Dagcenterfaciliteter indrettet i eksisterende ældreboliger. Bugtrupvej Kolind 130 m² Terapeuter Bugtrupvej Kolind Arealerne placeres ved og i nærheden af plejeboligerne til demente. Arealet placeres i sammenhæng med servicearealet. 360 m² Her af 36 m² i tilknytning til boligerne og 324 m² i Dorthea Børnehavens gamle bygning. 130 m² i Dorthea Børnehavens gamle bygning Ikke relevant. Skal genhuses. Skal fraflytte Rønde, når nybyggeriet begynder. Nogen af arealerne placeres i forbindelses med/i nærheden af dagcenteret. (Dorthea Børnehavens gamle bygning) Placeres i forbindelses med / i nærheden af servicearealer til plejeboliger til demente. (Dorthea Børnehavens gamle bygning) Byggeprogram følger. Byggeprogram følger. Ombygning: kr. Nybyggeri: kr. Ombygning: kr Dorthea Børnehaven Kenneth E. Petersen Pædagogisk dagtilbud for børn i børnehavealderen. Ingen. Bugtrupvej Kolind Børnehave med tre grupper. 454 m² Kolind Centralskole Bugtrupvej Kolind (Børnehuset Romlehøj) Faciliteter til børnehaven placeres i forbindelse med Børnehuset Romlehøj - gerne mellem Rømlehøj og Kolind Centralskole. 495 m² (samme nettoareal som i dag + tillæg af 8 %, grundet skærpede energikrav) Skal genhuses. Skal fraflytte den gamle bygning, når ombygningen begynder. Hvis den nye bygning ved Børnehuset Romlehøj står klar til ibrugtagning, kan midlertidig genhusning undgås. Placeres i forbindelses med Børnehuset Rømlehøj og sammenlægges til én institution. Placeres i nærheden af Kolind Centralskole. Byggeprogram følger. Nybyggeri: kr. Indtægt fra salg af gammel bygning (dagcenter og servicearealer): kr. Manglende finansiering: kr. 5 Eksisterende parkering udvides. Side 14 af 20

15 4.2 Eksisterende forhold i Kolind Side 15 af 20

16 4.3 Bevaring og nedrivninger Side 16 af 20

17 4.4 Kommunale matrikler Side 17 af 20

18 4.5 Lokalplan Side 18 af 20

19 4.6 Investeringsoversigt Kolind Samlet investering - Kolind (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III 1 12 Eksisterende plejeboliger til demente (Frejas Vænge) B. D. Antonsen + G. Povlsen kr. - kr. - kr Nye plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen, Gitte Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , Fælleslokaler B. D. Antonsen + G. Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , (30 boliger) Servicearealer - plejeboliger til demente B. D. Antonsen + G. Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , Dagcenter - plejeboliger til demente Birthe Moe kr ,00 kr ,00 kr , Dorthea Børnehaven Kenneth E. Petersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 19 af 20

20 5 Samlet investerings- og finansieringsoversigt Samlet investering - Rønde og Kolind (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III Rønde og Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Manglende finansiering - Rønde og Kolind (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM/SD) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III Rønde og Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 20 af 20

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer.

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere