ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE"

Transkript

1 ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S KMS 407 Ver. 6.0

2 Indhold 1 Indledning og baggrund Nye pleje- og seniorboliger samt plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune Analysens opbygning 4 2 Scenarier Scenarie 1: Scenarie 2: Scenarie 3: 5 3 Plejeboliger i Rønde Involverede parter ved etableringen af plejeboliger i Rønde Eksisterende forhold i Rønde Bevaring og nedrivninger Kommunale matrikler Lokalplan Investeringsoversigt Rønde 13 4 Demensplejeboliger i Kolind Involverede parter ved etableringen af demensboliger i Kolind Eksisterende forhold i Kolind Bevaring og nedrivninger Kommunale matrikler Lokalplan Investeringsoversigt Kolind 19 5 Samlet investerings- og finansieringsoversigt 20 Side 2 af 20

3 1 Indledning og baggrund 1.1 Nye pleje- og seniorboliger samt plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune Behovet for såvel pleje- og seniorboliger som plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune er markant. Derfor igangsætter kommunen nu arbejdet med at etablere nye og tidssvarende boliger til kommunens ældre og demente. Dette vil ske i henholdsvis Rønde og Kolind, hvor Rønde skal rumme pleje- og eventuelle seniorboliger, mens Frejasvænge i Kolind bliver rammen om plejeboliger til demente. Der bliver tale om den største anlægsinvestering i kommunens historie, som skal medvirke til at fremtidssikre boligbehovet på ældre-, pleje- og demensområdet. Plejeboliger i Rønde I Rønde bliver der i løbet af de kommende år tale om en udbygning af området, der i dag rummer dele af kommunens administrationsbygning. Her etableres der efter planen 40 nye plejeboliger, mens de nuværende 42 plejeboliger mod Vester Fasanvej bevares. Der vil således på det samlede område blive tale om både nybyggeri og bevaring af eksisterende bygninger. Sideløbende med byggeriet af plejeboligerne bliver der mulighed for eventuelt at sælge en del af grunden i Rønde til en almennyttig boligorganisation, der vil kunne opføre op til 30 seniorboliger på området i to eller tre punkthuse. Det er visionen for byggeriet, at plejeboligerne og de tilhørende faciliteter kommer til at fremstå som en levende, aktiv og integreret del af det samlede bymiljø i Rønde og med nem adgang til alle byens servicefunktioner i form af blandt andet butikker, kollektiv trafik og grønne områder. Der er i dag, i henhold til kommuneplanen, mulighed for at bygge i op til to etager. For at muliggøre byggeriet af de mange nye pleje- og seniorboliger ønsker Byrådet dog, at der på området gives mulighed for byggeri i op til fire etager, ligesom det i dag er muligt i andre dele af Rønde Midtby. Inden projektet kan sættes i gang, skal lokalplanen for området derfor ændres. Dette arbejde forventes igangsat i efteråret 2015, og der vil i forbindelse hermed blive gennemført en proces med borgerinddragelse og borgermøder, der skal sikre, at alle får mulighed for at bidrage med forslag og idéer til projektet. hermed blive gennemført en proces med borgerinddragelse og borgermøder, der skal sikre, at alle får mulighed for at bidrage med forslag og idéer til projektet. Som grundlag for arbejdet med en ny lokalplan skal der afholdes en projektkonkurrence. Projektkonkurrencen udskrives i juni 2015, hvorefter resultatet af konkurrencen forventes offentliggjort i oktober Til brug for projektkonkurrencen udarbejdes i foråret 2015 et konkurrenceprogram. I forbindelse med offentliggørelse af masterplanen for Rønde midtby vil der blive orienteret om de nye planer for området omkring det tidligere rådhus i Rønde. Efter udarbejdelsen af ny lokalplan for området venter en proces med projektering af byggeriet og efterfølgende EU-udbud i forbindelse med entrepriseopgaven. Selve byggeriet skydes derfor efter planen i gang i efteråret 2016, hvorefter det samlede byggeri forventes indviet sommeren Plejeboliger til demente i Kolind Byrådet har samtidig rettet sigtekornet mod en udvidelse af de nuværende plejeboliger til demente på Frejasvænge i Kolind. Sideløbende med udbygningen af pleje- og seniorboligerne i Rønde igangsættes derfor arbejdet med en udvidelse af plejeboliger til demente ved Frejasvænge, således at der her vil være tale om en samlet kapacitet på ca. 42 plejeboliger til demente med tilhørende centerfaciliteter. Plejeboliger til demente med tilhørende faciliteter opføres i ét plan med gode afskærmede udenomsarealer, og byggeriet forventes ligeledes at stå færdigt i sommeren Side 3 af 20

4 1.2 Analysens opbygning Denne analyse tjener til formål at belyse udbygningen af Plejecentret Rønde og demensboligerne i Kolind med særligt henblik på de nuværende tilstedeværende institutioners behov, herunder behovet for erstatningsbyggeri. Analysen omfatter derfor: Tilstedeværende institutioners behov indenfor området (som beskrevet i Kommissoriet 1 ) kortlægges. Analyse af behov for erstatningsbyggeri til øvrige aktiviteter. Analysen bygger på 3 scenarier, der kort skitseres indledningsvist. Derefter gennemgås de tilstedeværende institutioners behov mere detaljeret samt investeringsoversigter for hvert af de 3 scenarier. Analysen er opdelt i to dele for henholdsvis projektet omkring udbygningen af Plejecentret i Rønde og projektet for udbygningen af demensboligerne i Kolind. Til slut opsummeres de samlede økonomiske konsekvenser af de tre scenarier. Oversigt over tilstedeværende institutioners behov og behov for erstatningsbyggeri til øvrige aktiviteter fremgår af skemaer og kortbilag: Involverede parter Rønde scenarie I III (analyse 1) Kortbilag Rønde (projektgrundlag analyse 1) Samlet investering Rønde (analyse 1) Involverede parter Kolind scenarie I III (analyse 1) Samlet investering Kolind (analyse 1) Kortbilag Kolind (projektgrundlag analyse 1) Samlet investering Rønde og Kolind (analyse 1) Samlet finansiering Rønde og Kolind (analyse 1) Manglende Finansiering Rønde og Kolind (analyse 1) 1 Kommissorium- 2. udgave: Udvikling og planlægning af pleje i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind Side 4 af 20

5 2 Scenarier Nedenfor skitseres kort de tre scenarier. Forskellene mellem scenarierne vedrører Sygeplejerskerne (punkt 6), Familieværket (punkt 9), Rusmiddelrådgivning (punkt 11) og Parkeringskælder (punkt 15). 2.1 Scenarie 1: Alle funktioner der er på arealet i Rønde i dag, genplaceres på Området med undtagelse af Demensdagcentret, som flyttes til Kolind. Herudover foreslås at flytte Rusmiddelrådgivningen fra Hovedgaden 61 i Rønde til Området. Rusmiddelrådgivningen foreslås placeret tæt ved/i nærheden af Midtpunktet(psykiatri). Scenarie 1 betyder behov for et stort antal parkeringspladser, hvoraf det vil blive nødvendigt at placere en stor del i parkeringskælder, fordi der ikke er tilstrækkelig plads på terræn. Alene sygeplejerskernes behov for parkeringspladser, ud fra nuværende personale, er på 80 pladser. I alle 3 scenarier foreslås ejendommen Lillerupvej 3 nedrevet og grunden omdannet til parkering for Området. Lillerupvej 3 vil give i alt 36 parkeringspladser. I Kolind placeres Demensdagcentret og plejeboliger for demente på området, hvor Dorteabørnehaven ligger i dag, nabo til plejeboliger for demente Frejasvænge. Dorteabørnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatning for Dorteabørnehaven ved Børnehaven Romlehøj/Kolind Centralskole. 2.3 Scenarie 3: I scenarie 3 foreslås, at Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket. Herudover foreslås at flytte Rusmiddelrådgivningen fra Hovedgaden 61 i Rønde til Området. Rusmiddelrådgivningen foreslås placeret tæt ved/i nærheden af Midtpunktet (psykiatri). Sygeplejerskerne flyttes til Kolind på kommunalt ejet areal, nabo til de kommende plejeboliger til demente, men med indkørsel i erhvervsområdet ved Frellingvej. Ved denne løsning reduceres nettoudgifter til parkering til sygeplejerskerne med skønsmæssigt 8,95 mio., udgifter til nybyggeri til sygeplejerskerne er uændret. Ombygning af Lilleruphus til Familieværket fremfor nybyggeri reducerer udgifter med 3,24 mio. I alt 12,19 mio. 2.2 Scenarie 2: I scenarie 2 foreslås, at Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket. Sygeplejerskerne forbliver i den midlertidige placering i Thorsager, som de flytter ind i år. Rusmiddelrådgivningen bliver på den nuværende placering på Hovedgaden 61 i Rønde. Ved denne løsning reduceres nettoudgifter til parkering til sygeplejerskerne med skønsmæssigt 10 mio., udgifter til nybyggeri til sygeplejerskerne med 4,24 mio., ombygning af Lilleruphus til Familieværket fremfor nybyggeri reducerer udgifter med 3,24 mio. Rusmiddelrådgivningen forbliver på Hovedgaden 61 i Rønde og reducerer udgiften med 3,7 mio. I alt 21,18 mio. Side 5 af 20

6 3 Plejeboliger i Rønde 3.1 Involverede parter ved etableringen af plejeboliger i Rønde Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder 1 42 Eksist. plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 2 40 Nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 3 1 Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen 4 1 (40 boliger) Servicearealer - nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 5 1 Hjemmeplejen Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen 6 1 Sygeplejerskerne Grethe Vestergaard 7 1 Aktivitetscenter - VTA Jette Skriver 8 1 Træning og sundhed - AGS Karen Jensen 9 1 Familieværket Johs. Thorst Boliger til ældre med plejebehov. Boliger til ældre med plejebehov. Arealer til fælles aktiviteter for beboere i plejeboliger. Pleje af beboere i plejeboliger. Pleje af beboere i eget hjem. Pleje af beboere i eget hjem. Vedligeholdende træning og aktivitet Ambulant genoptræning og aktivitet Familierådgivning Samarbejdspartnere - i dag Sygeplejerskere Nuværende placering Hovedgaden 79A-G Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Uændret. Uændret. Uændret. Hovedgaden Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Hjemmeplejere Sygeplejersker Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Plejepersonale i plejeboligerne Hjemmeplejere Sygeplejerskere Plejepersonale i plejeboliger Sygeplejerskere Plejepersonale i plejeboliger Hjemmeplejere Hovedgaden Hovedgaden Ingen. Ingen. 0 m² Beboerne i plejeboligerne. Hovedgaden Hovedgaden 79F Dalgårdsvej 2A Thorsager AGS Hovedgaden 69 E og F VTA PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning Hovedgaden 79F Vagtelvej 3 Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Lillerup hus (tag-, stue- og kælderetage) A-huset (stue- og kælderetage) Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Møde- og terapirum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. (stue- og tagetage) 150 m² Plejepersonale i plejeboligerne Sygeplejerskerne. 303 m² Plejepersonale i plejeboligerne Hjemmeplejen 369 m² 357 m² I alt: 726 m² (dårlig udnyttels e) AGS Hovedgaden Scenarie I - Hovedgaden 73-79, 8410 Rønde Scenarie II - Dalgårdsvej 2A, Thorsager, Scenarie III - Bugtrupvej 33, 8560 Kolind Hovedgaden 69F og m² VTA Hovedgaden m² PPR Hovedgaden 69E Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse m2 - fremtidige forhold Genhusning - I byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Uændret. Uændret. Skal ikke genhuses. Ingen. Ingen kommentarer. 0,00 kr plejeboliger. Nybyggeri m² Ikke relevant. Beliggenhed gerne tæt ved eksisterende plejeboliger. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Arealer placeres ved og i nærheden af plejeboligerne. Arealerne placeres i nærheden af servicearealerne til plejeboliger og sygeplejerskernes lokaler. Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Arealerne sammentænkes med AGS. A-huset bevares til VTA. Lilleruphus nedrives og erstattes af nybyggeri. Placering på grunden uafklaret. Arealerne sammentænkes med VTA. Placering på grunden uafklaret. Møde- og terapirum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. (stue- og tagetage) Nybyggeri 120 m² Ikke relevant. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Nybyggeri 480 m² Hjemmeplejen og servicearealer til ældreboliger bygges som én enhed - i alt 650 m². Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri 170 m² Hjemmeplejen og servicearealer til ældreboliger bygges som én enhed - i alt 650 m². Scenarie I - Nybyggeri - i alt: 450 m² Scenarie II - Nuværende lokaler (Thorsager) udvides med 150 m². I alt: 450 m² Scenarie III - Nybyggeri - i alt: 450 m² A-huset 357 m² (eksisterende) Nybyggeri ca. 400 m² (deler multisal med AGS) Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri ca. 250 m² (deler multisal med VTA) Eksisterende bygning nedrives. Lilleruphus ombygges. Ikke relevant. Skal genhuses. Skal ikke genhuses. Skal ikke genhuses. Funktioner fra Lilleruphus flyttes over til nybyggeri, når byggeriet står færdigt. Skal genhuses. Kan genhuses i Lilleruphus. (Arealet svarer til nuværende forhold + kælder) Nogen af arealerne kan sammentænkes med hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Nogen af arealerne kan sammentænkes med servicearealerne til plejeboliger og sygeplejerskernes lokaler. Sygeplejerskerne har behov for et meget stort antal parkeringspladser: Arealerne sammentænkes med AGS. A-huset bevares til VTA. Lilleruphus nedrives og erstattes af nybyggeri. Placering på grunden uafklaret. Arealerne sammentænkes med VTA. Placering på grunden uafklaret. Lilleruphus står tomt, hvis VTA fraflytter til nye lokaler. Familieværkets nuværende placering er meget uhensigtsmæssigt for de eksisterende og de nye plejeboliger og bør nedrives. Byggeprogram følger kr. 10 Byggeprogram følger kr. 0 Byggeprogram følger kr. 10 Byggeprogram følger. Nybyggeri: kr. Byggeprogram følger. For at være fremtidssikret bør arealet, samt parkeringsforholdene, øges med 20%, grundet nye plejeopgaver. I Thorsager er det ikke muligt at femtidssikre pga. manglende plads til parkering. Scenarie I - Nybyggeri: kr. Scenarie II - Udvidelse: kr. Parkering på terræn: kr. I alt: kr. Scenarie III - Nybyggeri: kr. Parkering på terræn: kr. I alt: kr. Byggeprogram følger kr. 15 Byggeprogram følger. Er en del af økonomien til VTA. Byggeprogram følger. Scenarie I m² nybyggeri kr. Scenarie II og III m² Lilleruphus (inkl. kælder) ombygges: kr. Parkeringsbehov - SKØN 20 Scenarie I - 80 Scenarie II - Ikke relevant. Scenarie II - Ikke relevant Side 6 af 20

7 Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder 10 1 Midtpunktet (psykiatri) Jan Saaby 11 1 Rusmiddelrådgiv ning (Misbrugscenter Djursland) Bente Helweg Mikkelsen 12 1 Politi Brian Slot 13 1 Administration Brian Slot 14 1 Hovedserver Lone Smedegaard Krings 15 1 Parkeringskælde r Arne Gynther Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien Vejledning, viden og behandling for misbruger og pårørende. Samarbejdspartnere - i dag Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter Djursland) Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien (Midtpunktet) Nuværende placering Vagtelvej 1A-D Hovedgaden 61 Landpoliti Ingen. Hovedgaden 77 Administrative opgaver Ikke relevant. Hovedgaden 77 Arkivering Ikke relevant. Hovedgaden 77 Parkering til beboere, klienter og personale. Alle. Hovedgaden Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende ældreboliger - dårlig udnyttelse. Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende bygning - høj husleje. Kontorlokaler og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende bygning. Er lejere hos Syddjurs Kommune. Garage og carport lejet andet sted. Kontorlokaler og personalefaciliteter. Serverrum. m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet 320 m² Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter) ca. 244 m² Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien (Midtpunktet) Fremtidig placering Hovedgaden Hovedgaden m² Ingen. Centralt i Rønde by Ikke relevant. Ikke relevant. Overfladeparkering. 145 pladser, inkl. ældreboli ger "Lillerup". Her af ca. 15 pladser til ældreboli ger. Ingen. Tingvej Hornslet Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende ældreboliger. Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende lokaler. Kontorlokaler og personalefaciliteter, samt garage til to biler. Ikke relevant. m2 - fremtidige forhold Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri: 300 m² Eksisterende lejekontrakt opsiges. Nybyggeri: 220 m² Nybyggeri: 75 m² Nybyggeri garage: 44 m² Særskilt projekt: Ombygning af to administrationsbygnin ger - Hornslet og Ebeltoft Lundbergsvej Ebeltoft Ikke relevant. Udgår. Ikke relevant. Særskilt projekt: Ombygning af to administrationsbygnin ger - Hornslet og Ebeltoft Hovedgaden Lillerupvej 3 22 m² per p-plads. I alt: m² Genhusning - I byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Skal genhuses. Bør ligge i forbindelse med / i nærheden af rusmiddelrådgivningen. Skal ikke genhuses. Er på nuværende tidspunk ikke del af projektet, men bør ligge i forbindelses med / i nærheden af aktivitetstilbud i social psykiatrien (Midtpunktet). Skal genhuses. Skal ligge synligt, ud mod hovedgaden. Skal ikke genhuses. Fraflytter når ombygningerne er afsluttet. Byggeprogram følger. Er på nuværende tidspunk ikke del af projektet, men bør ligge i forbindelses med / i nærheden af aktivitetstilbud i social psykiatrien (Midtpunktet). Byggeprogram bør udarbejdes. Er på nuværende tidspunkt del af projektet, men kan placeres et andet sted centralt i byen. Behøver ikke være del af byggeprogrammet. 300 m² nybyggeri kr. Scenarie I og III m² nybyggeri kr. Scenarie II - 0 kr. 75 m² nybyggeri kr. 44 m² nybyggeri garage: kr. Ingen kommentarer. 0 kr. 0 Skal ikke genhuses. Opgaven er udliciteret. Ingen kommentarer. 0 kr. 0 Ikke relevant. 50 p-pladser etableres på Byggeprogram følger. terræn på Hovedgaden 73-79,. 36 p-pladser etableres på terræn på Lillerupvej 3,. Resten af p-pladserne etableres underjordisk - i p- kælder på Hovedgaden 73-79,. Scenarie I - i alt 216 Der skal etableres 130 p- pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie II - Der skal etableres 50 p-pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie III - Der skal etableres 50 p-pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie I kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Scenarie II kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Scenarie III kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Parkeringsbehov - SKØN Scenarie I 216 Scenarie II 136 Scenarie III Nedrivning Steen Daugaard 17 5 Genhusning Steen Daugaard Nedrivning af eksisterende bygninger. Genhusning af personer, hvor eksisterende bygninger nedrives. Ikke relevant. Ikke relevant. Hovedgaden 69E Hovedgaden 77 Vagtelvej 1A-D Vagtelvej 1E-F (Vagtelvej 3) (Hovedgaden 79F) Hovedgaden 69E Hovedgaden 77 Hovedgaden 79F,8410 Rønde Se nr. 5, (7), 8, 9, 10, 12 Bygninger : 3700 m² Parkering m.m.: 2000 m² Ikke relevant. Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Se nr. 5, 7, 8, m² Ikke relevant. Se nr. 5, 7, 8, 12 Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Ikke relevant. Bygninger på i alt 3700 m² nedrives. Asfaltbelægning på i alt 2000 m² fjernes. Der tages forbehold for eventuelle forureninger m.m. Se nr. 5, 7, 8, 12 Se nr. 5, 7, 8, 12 Ikke relevant. Behovet for genhusning er betinget af byggeriet udføres i 2 etaper. Der regnes med en 2-årig lejeperiode. Der opstilles midlertidige pavilloner på Rønde Skoles matrikel. Der etableres grusparkering. Byggeprogram følger kr. Ikke relevant. Byggeprogram følger kr. Ikke relevant. Side 7 af 20

8 Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder Seniorboliger Kuben Henrik Steen Sørensen Boliger, som også er egnede til seniorer. Samarbejdspartnere - i dag Nuværende placering Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Ikke relevant. Ingen. Ingen. 0 m² Ikke relevant. Hovedgaden Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse m2 - fremtidige forhold Genhusning - I byggeperioden 30 seniorboliger m² Ikke relevant. Opføres af boligselskab som støttet byggeri. Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Byggeprogram følger. (Udarbejdes af Kuben) Ikke relevant. Opføres af boligselskab som støttet byggeri. Parkeringsbehov - SKØN 30 Side 8 af 20

9 3.2 Eksisterende forhold i Rønde Side 9 af 20

10 3.3 Bevaring og nedrivninger Side 10 af 20

11 3.4 Kommunale matrikler Side 11 af 20

12 3.5 Lokalplan Side 12 af 20

13 3.6 Investeringsoversigt Rønde Samlet investering - Rønde (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III (40 boliger) Eksist. plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen Servicearealer - nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Hjemmeplejen Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen Sygeplejerskerne Grethe Vestergaard Aktivitetscenter - VTA Jette Skriver Træning og sundhed - AGS Karen Jensen Familieværket Johs. Thorst Midtpunktet (psykiatri) Jan Saaby Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter Djursland) Bente Helweg Mikkelsen Politi Brian Slot Administration Brian Slot Hovedserver Lone Smedegaard Krings Parkeringskælder Arne Gynther Nedrivning Steen Daugaard Genhusning Steen Daugaard Seniorboliger Kuben Management, Henrik Steen Sørensen kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - Rønde - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 13 af 20

14 4 Demensplejeboliger i Kolind 4.1 Involverede parter ved etableringen af demensboliger i Kolind Analyse 1 - involverede parter - Kolind - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder Samarbejdspartnere - i dag Nuværende placering Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² eksisteren de forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Behov - kort beskrivelse af lokalerne m2 fremtidige forhold Genhusning i byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Parkeringsbehov - SKØN 1 12 Eksisterende plejeboliger til demente (Frejas Vænge) Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Boliger til demente med plejebehov Sygeplejerskerne Bugtrupvej 35A 8560 Kolind Uændret. Uændret. Uændret. Bugtrupvej 35A 8560 Kolind Uændret. Uændret. Skal ikke genhuses. Boligerne lever ikke helt op til nudagens standard. En ombygning, hvor boligstørrelsen øges fra et til to rum, bør overvejes, hvis det viser sig, at boligerne er svære at udleje. Ombygningen er ikke del af projektet. 0,00 kr. Ingen mulighed for lån og støtte støttet byggeri. Uændret. Eksisterende pladser på kommunal grund Nye plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Boliger til demente med plejebehov Sygeplejerskerne Ingen. Ingen. 0 m² Hjemmeplejere Sygeplejerskerne Bugtrupvej Kolind 30 plejeboliger til demente m² Ikke relevant. Ingen. Byggeprogram følger kr Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Arealer til fælles aktiviteter for demente beboere i plejeboliger. Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Plejepersonale i plejeboligerne Bugtrupvej Kolind Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Nybyggeri 90 m² Ikke relevant. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Byggeprogram følger kr (30 boliger) Servicearealer - plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen 5 1 Dagcenter - plejeboliger til demente Birthe Moe Pleje af beboere i plejeboligerne (demente). Dagtilbud for demente og pårørende. Hjemmeplejere Sygeplejerskerne Terapeuter Ingen. Ingen. 0 m² Beboere i plejeboligerne Vagtelvej 1E-F Dagcenterfaciliteter indrettet i eksisterende ældreboliger. Bugtrupvej Kolind 130 m² Terapeuter Bugtrupvej Kolind Arealerne placeres ved og i nærheden af plejeboligerne til demente. Arealet placeres i sammenhæng med servicearealet. 360 m² Her af 36 m² i tilknytning til boligerne og 324 m² i Dorthea Børnehavens gamle bygning. 130 m² i Dorthea Børnehavens gamle bygning Ikke relevant. Skal genhuses. Skal fraflytte Rønde, når nybyggeriet begynder. Nogen af arealerne placeres i forbindelses med/i nærheden af dagcenteret. (Dorthea Børnehavens gamle bygning) Placeres i forbindelses med / i nærheden af servicearealer til plejeboliger til demente. (Dorthea Børnehavens gamle bygning) Byggeprogram følger. Byggeprogram følger. Ombygning: kr. Nybyggeri: kr. Ombygning: kr Dorthea Børnehaven Kenneth E. Petersen Pædagogisk dagtilbud for børn i børnehavealderen. Ingen. Bugtrupvej Kolind Børnehave med tre grupper. 454 m² Kolind Centralskole Bugtrupvej Kolind (Børnehuset Romlehøj) Faciliteter til børnehaven placeres i forbindelse med Børnehuset Romlehøj - gerne mellem Rømlehøj og Kolind Centralskole. 495 m² (samme nettoareal som i dag + tillæg af 8 %, grundet skærpede energikrav) Skal genhuses. Skal fraflytte den gamle bygning, når ombygningen begynder. Hvis den nye bygning ved Børnehuset Romlehøj står klar til ibrugtagning, kan midlertidig genhusning undgås. Placeres i forbindelses med Børnehuset Rømlehøj og sammenlægges til én institution. Placeres i nærheden af Kolind Centralskole. Byggeprogram følger. Nybyggeri: kr. Indtægt fra salg af gammel bygning (dagcenter og servicearealer): kr. Manglende finansiering: kr. 5 Eksisterende parkering udvides. Side 14 af 20

15 4.2 Eksisterende forhold i Kolind Side 15 af 20

16 4.3 Bevaring og nedrivninger Side 16 af 20

17 4.4 Kommunale matrikler Side 17 af 20

18 4.5 Lokalplan Side 18 af 20

19 4.6 Investeringsoversigt Kolind Samlet investering - Kolind (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III 1 12 Eksisterende plejeboliger til demente (Frejas Vænge) B. D. Antonsen + G. Povlsen kr. - kr. - kr Nye plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen, Gitte Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , Fælleslokaler B. D. Antonsen + G. Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , (30 boliger) Servicearealer - plejeboliger til demente B. D. Antonsen + G. Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , Dagcenter - plejeboliger til demente Birthe Moe kr ,00 kr ,00 kr , Dorthea Børnehaven Kenneth E. Petersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 19 af 20

20 5 Samlet investerings- og finansieringsoversigt Samlet investering - Rønde og Kolind (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III Rønde og Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Manglende finansiering - Rønde og Kolind (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM/SD) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III Rønde og Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 20 af 20

1 of 5. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet

1 of 5. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet 1 of 5 Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde og Kolind - fremlæggelse af 3 delanalyser, herunder analyse af øvrige tilstedeværende institutioners behov. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Kommissorium- 2. udgave : Udvikling og planlægning af pleje i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind

Kommissorium- 2. udgave : Udvikling og planlægning af pleje i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind Kommissorium- 2. udgave : Udvikling og planlægning af pleje i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind Baggrund Sektorplanen for Ældreområdet i Syddjurs Kommune skaber grundlag for organisering, prioritering

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 10 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 30. september 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Administrationsbygning Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Medlemmer

Læs mere

Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 7 Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Baggrund Sektorplanen for Ældreområdet i Syddjurs Kommune skaber grundlag for organisering, prioritering og udvikling af

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret november 2016 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret november 2016 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret november 2016 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret februar 2016 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret februar 2016 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret februar 2016 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: Dato: 17. november 2011 Udarbejdet af: Torben S. Nielsen E-mail: Torben.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631068 Den langsigtede

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

VTA VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 7. Præsentation. Formål. Indledning

VTA VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 7. Præsentation. Formål. Indledning 1 of 7 VTA VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) A Præsentation B Formål C Indledning D Vision og værdier D.1 Syddjurs Kommune (Ældrepolitik, sundhedspolitik, handicappolitik, klima- og energistrategi)

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

VÆRDI- OG FUNKTIONSPROGRAM

VÆRDI- OG FUNKTIONSPROGRAM VÆRDI- OG FUNKTIONSPROGRAM (byggeprogram 1) Udvikling af plejeboliger og offentlige faciliteter i Rønde Betegnes i programmet som Plejecenter og funktionsområder 1 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDSÆTTES

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget 13. august 2015 Oplæg til anlægsbudget Regnskabsår 2016 2017 2018 2019 10645 ØK Administrativ organisation

Læs mere

KOFOEDSMINDE. 4970 Rødbyhavn. Den 24. april 2015 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 15038

KOFOEDSMINDE. 4970 Rødbyhavn. Den 24. april 2015 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 15038 KOFOEDSMINDE 4970 Rødbyhavn WHITE arkitekter A/S - Højbygård Papirfabrik, Fabriksvej 2, bygning A, 4960 Holeby Den 24. april 20 UDKAST 01 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 038 ( KRAK) KOFOEDSMINDE Med ønske

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for eksisterende kommuneplanrammer

Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for eksisterende kommuneplanrammer Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for kommuneplanrammer Nedenfor fremgår en oversigt over mulige placeringer i Ry inden for de kommuneplanrammer. Placering Kvm Etager Planmæssige opmærksomhedsp

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger NOTAT 26. januar 2006 PC/gm Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger Notatet indeholder: A. Moderniseringsplanens indhold B. Økonomisk ramme for moderniseringsplanen C. Demografikorrektionen D.

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Glædelig jul. Godt nytår

Glædelig jul. Godt nytår djursbo NYT DECEMBER 2017 Glædelig jul. Godt nytår Alle beboere og beboerdemokrater i djursbo ønskes en glædelig jul og godt nytår. I DETTE NUMMER: NYBYGGERIER GODKENDT RENOVERINGER NY HJEMMESIDE I de

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde.

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. For begge steder gælder det, at beboere der ikke kan give et informeret samtykke alene kan flyttes efter reglerne om magtanvendelse. Dette betyder,

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommissorium for Lokalplan nr. 327 Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Kommissorium for Lokalplan nr. 327 Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Kommissorium for Lokalplan nr. 327 Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 1. Motivation/baggrund for projektet I foråret 2012 blev forslaget til den nye skolestruktur

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 18. februar Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Parkering under Torvet

Parkering under Torvet Parkering under Torvet Velkommen til møde for naboer og butikker omkring Torvet og Rådhusgade Det gamle Rådhus 29. oktober 2014 Kl 16 18. Hvad har byrådet besluttet? Udviklingsstrategi 2024 og Udviklingsstrategi

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog den 8.9.2016 forslag til Fremtidens Rehabiliterings- og plejecentre, som skal gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Område til plejeboliger og andre offentlige faciliteter, samt boliger og erhverv ved Hovedgaden, Rønde.

Område til plejeboliger og andre offentlige faciliteter, samt boliger og erhverv ved Hovedgaden, Rønde. Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 24 til Syddjurs Kommuneplan 2013 401 Område til plejeboliger

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Hedebo Centret - Grenaa Dato : 23. januar 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.45 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

Demensby i Svendborg Kommune

Demensby i Svendborg Kommune Demensby i Svendborg Kommune demensby på Plejecenter Bryghuset/Bryggerlunden November 2015 Sag nr. 15/25927 Baggrund Statistisk set er der i dag ca. 1.150 borgere med demens i Svendborg Kommune. Et antal,

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere