ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE"

Transkript

1 ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S KMS 407 Ver. 6.0

2 Indhold 1 Indledning og baggrund Nye pleje- og seniorboliger samt plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune Analysens opbygning 4 2 Scenarier Scenarie 1: Scenarie 2: Scenarie 3: 5 3 Plejeboliger i Rønde Involverede parter ved etableringen af plejeboliger i Rønde Eksisterende forhold i Rønde Bevaring og nedrivninger Kommunale matrikler Lokalplan Investeringsoversigt Rønde 13 4 Demensplejeboliger i Kolind Involverede parter ved etableringen af demensboliger i Kolind Eksisterende forhold i Kolind Bevaring og nedrivninger Kommunale matrikler Lokalplan Investeringsoversigt Kolind 19 5 Samlet investerings- og finansieringsoversigt 20 Side 2 af 20

3 1 Indledning og baggrund 1.1 Nye pleje- og seniorboliger samt plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune Behovet for såvel pleje- og seniorboliger som plejeboliger til demente i Syddjurs Kommune er markant. Derfor igangsætter kommunen nu arbejdet med at etablere nye og tidssvarende boliger til kommunens ældre og demente. Dette vil ske i henholdsvis Rønde og Kolind, hvor Rønde skal rumme pleje- og eventuelle seniorboliger, mens Frejasvænge i Kolind bliver rammen om plejeboliger til demente. Der bliver tale om den største anlægsinvestering i kommunens historie, som skal medvirke til at fremtidssikre boligbehovet på ældre-, pleje- og demensområdet. Plejeboliger i Rønde I Rønde bliver der i løbet af de kommende år tale om en udbygning af området, der i dag rummer dele af kommunens administrationsbygning. Her etableres der efter planen 40 nye plejeboliger, mens de nuværende 42 plejeboliger mod Vester Fasanvej bevares. Der vil således på det samlede område blive tale om både nybyggeri og bevaring af eksisterende bygninger. Sideløbende med byggeriet af plejeboligerne bliver der mulighed for eventuelt at sælge en del af grunden i Rønde til en almennyttig boligorganisation, der vil kunne opføre op til 30 seniorboliger på området i to eller tre punkthuse. Det er visionen for byggeriet, at plejeboligerne og de tilhørende faciliteter kommer til at fremstå som en levende, aktiv og integreret del af det samlede bymiljø i Rønde og med nem adgang til alle byens servicefunktioner i form af blandt andet butikker, kollektiv trafik og grønne områder. Der er i dag, i henhold til kommuneplanen, mulighed for at bygge i op til to etager. For at muliggøre byggeriet af de mange nye pleje- og seniorboliger ønsker Byrådet dog, at der på området gives mulighed for byggeri i op til fire etager, ligesom det i dag er muligt i andre dele af Rønde Midtby. Inden projektet kan sættes i gang, skal lokalplanen for området derfor ændres. Dette arbejde forventes igangsat i efteråret 2015, og der vil i forbindelse hermed blive gennemført en proces med borgerinddragelse og borgermøder, der skal sikre, at alle får mulighed for at bidrage med forslag og idéer til projektet. hermed blive gennemført en proces med borgerinddragelse og borgermøder, der skal sikre, at alle får mulighed for at bidrage med forslag og idéer til projektet. Som grundlag for arbejdet med en ny lokalplan skal der afholdes en projektkonkurrence. Projektkonkurrencen udskrives i juni 2015, hvorefter resultatet af konkurrencen forventes offentliggjort i oktober Til brug for projektkonkurrencen udarbejdes i foråret 2015 et konkurrenceprogram. I forbindelse med offentliggørelse af masterplanen for Rønde midtby vil der blive orienteret om de nye planer for området omkring det tidligere rådhus i Rønde. Efter udarbejdelsen af ny lokalplan for området venter en proces med projektering af byggeriet og efterfølgende EU-udbud i forbindelse med entrepriseopgaven. Selve byggeriet skydes derfor efter planen i gang i efteråret 2016, hvorefter det samlede byggeri forventes indviet sommeren Plejeboliger til demente i Kolind Byrådet har samtidig rettet sigtekornet mod en udvidelse af de nuværende plejeboliger til demente på Frejasvænge i Kolind. Sideløbende med udbygningen af pleje- og seniorboligerne i Rønde igangsættes derfor arbejdet med en udvidelse af plejeboliger til demente ved Frejasvænge, således at der her vil være tale om en samlet kapacitet på ca. 42 plejeboliger til demente med tilhørende centerfaciliteter. Plejeboliger til demente med tilhørende faciliteter opføres i ét plan med gode afskærmede udenomsarealer, og byggeriet forventes ligeledes at stå færdigt i sommeren Side 3 af 20

4 1.2 Analysens opbygning Denne analyse tjener til formål at belyse udbygningen af Plejecentret Rønde og demensboligerne i Kolind med særligt henblik på de nuværende tilstedeværende institutioners behov, herunder behovet for erstatningsbyggeri. Analysen omfatter derfor: Tilstedeværende institutioners behov indenfor området (som beskrevet i Kommissoriet 1 ) kortlægges. Analyse af behov for erstatningsbyggeri til øvrige aktiviteter. Analysen bygger på 3 scenarier, der kort skitseres indledningsvist. Derefter gennemgås de tilstedeværende institutioners behov mere detaljeret samt investeringsoversigter for hvert af de 3 scenarier. Analysen er opdelt i to dele for henholdsvis projektet omkring udbygningen af Plejecentret i Rønde og projektet for udbygningen af demensboligerne i Kolind. Til slut opsummeres de samlede økonomiske konsekvenser af de tre scenarier. Oversigt over tilstedeværende institutioners behov og behov for erstatningsbyggeri til øvrige aktiviteter fremgår af skemaer og kortbilag: Involverede parter Rønde scenarie I III (analyse 1) Kortbilag Rønde (projektgrundlag analyse 1) Samlet investering Rønde (analyse 1) Involverede parter Kolind scenarie I III (analyse 1) Samlet investering Kolind (analyse 1) Kortbilag Kolind (projektgrundlag analyse 1) Samlet investering Rønde og Kolind (analyse 1) Samlet finansiering Rønde og Kolind (analyse 1) Manglende Finansiering Rønde og Kolind (analyse 1) 1 Kommissorium- 2. udgave: Udvikling og planlægning af pleje i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind Side 4 af 20

5 2 Scenarier Nedenfor skitseres kort de tre scenarier. Forskellene mellem scenarierne vedrører Sygeplejerskerne (punkt 6), Familieværket (punkt 9), Rusmiddelrådgivning (punkt 11) og Parkeringskælder (punkt 15). 2.1 Scenarie 1: Alle funktioner der er på arealet i Rønde i dag, genplaceres på Området med undtagelse af Demensdagcentret, som flyttes til Kolind. Herudover foreslås at flytte Rusmiddelrådgivningen fra Hovedgaden 61 i Rønde til Området. Rusmiddelrådgivningen foreslås placeret tæt ved/i nærheden af Midtpunktet(psykiatri). Scenarie 1 betyder behov for et stort antal parkeringspladser, hvoraf det vil blive nødvendigt at placere en stor del i parkeringskælder, fordi der ikke er tilstrækkelig plads på terræn. Alene sygeplejerskernes behov for parkeringspladser, ud fra nuværende personale, er på 80 pladser. I alle 3 scenarier foreslås ejendommen Lillerupvej 3 nedrevet og grunden omdannet til parkering for Området. Lillerupvej 3 vil give i alt 36 parkeringspladser. I Kolind placeres Demensdagcentret og plejeboliger for demente på området, hvor Dorteabørnehaven ligger i dag, nabo til plejeboliger for demente Frejasvænge. Dorteabørnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatning for Dorteabørnehaven ved Børnehaven Romlehøj/Kolind Centralskole. 2.3 Scenarie 3: I scenarie 3 foreslås, at Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket. Herudover foreslås at flytte Rusmiddelrådgivningen fra Hovedgaden 61 i Rønde til Området. Rusmiddelrådgivningen foreslås placeret tæt ved/i nærheden af Midtpunktet (psykiatri). Sygeplejerskerne flyttes til Kolind på kommunalt ejet areal, nabo til de kommende plejeboliger til demente, men med indkørsel i erhvervsområdet ved Frellingvej. Ved denne løsning reduceres nettoudgifter til parkering til sygeplejerskerne med skønsmæssigt 8,95 mio., udgifter til nybyggeri til sygeplejerskerne er uændret. Ombygning af Lilleruphus til Familieværket fremfor nybyggeri reducerer udgifter med 3,24 mio. I alt 12,19 mio. 2.2 Scenarie 2: I scenarie 2 foreslås, at Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket. Sygeplejerskerne forbliver i den midlertidige placering i Thorsager, som de flytter ind i år. Rusmiddelrådgivningen bliver på den nuværende placering på Hovedgaden 61 i Rønde. Ved denne løsning reduceres nettoudgifter til parkering til sygeplejerskerne med skønsmæssigt 10 mio., udgifter til nybyggeri til sygeplejerskerne med 4,24 mio., ombygning af Lilleruphus til Familieværket fremfor nybyggeri reducerer udgifter med 3,24 mio. Rusmiddelrådgivningen forbliver på Hovedgaden 61 i Rønde og reducerer udgiften med 3,7 mio. I alt 21,18 mio. Side 5 af 20

6 3 Plejeboliger i Rønde 3.1 Involverede parter ved etableringen af plejeboliger i Rønde Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder 1 42 Eksist. plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 2 40 Nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 3 1 Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen 4 1 (40 boliger) Servicearealer - nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen 5 1 Hjemmeplejen Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen 6 1 Sygeplejerskerne Grethe Vestergaard 7 1 Aktivitetscenter - VTA Jette Skriver 8 1 Træning og sundhed - AGS Karen Jensen 9 1 Familieværket Johs. Thorst Boliger til ældre med plejebehov. Boliger til ældre med plejebehov. Arealer til fælles aktiviteter for beboere i plejeboliger. Pleje af beboere i plejeboliger. Pleje af beboere i eget hjem. Pleje af beboere i eget hjem. Vedligeholdende træning og aktivitet Ambulant genoptræning og aktivitet Familierådgivning Samarbejdspartnere - i dag Sygeplejerskere Nuværende placering Hovedgaden 79A-G Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Uændret. Uændret. Uændret. Hovedgaden Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Hjemmeplejere Sygeplejersker Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Plejepersonale i plejeboligerne Hjemmeplejere Sygeplejerskere Plejepersonale i plejeboliger Sygeplejerskere Plejepersonale i plejeboliger Hjemmeplejere Hovedgaden Hovedgaden Ingen. Ingen. 0 m² Beboerne i plejeboligerne. Hovedgaden Hovedgaden 79F Dalgårdsvej 2A Thorsager AGS Hovedgaden 69 E og F VTA PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning Hovedgaden 79F Vagtelvej 3 Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Lillerup hus (tag-, stue- og kælderetage) A-huset (stue- og kælderetage) Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Møde- og terapirum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. (stue- og tagetage) 150 m² Plejepersonale i plejeboligerne Sygeplejerskerne. 303 m² Plejepersonale i plejeboligerne Hjemmeplejen 369 m² 357 m² I alt: 726 m² (dårlig udnyttels e) AGS Hovedgaden Scenarie I - Hovedgaden 73-79, 8410 Rønde Scenarie II - Dalgårdsvej 2A, Thorsager, Scenarie III - Bugtrupvej 33, 8560 Kolind Hovedgaden 69F og m² VTA Hovedgaden m² PPR Hovedgaden 69E Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse m2 - fremtidige forhold Genhusning - I byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Uændret. Uændret. Skal ikke genhuses. Ingen. Ingen kommentarer. 0,00 kr plejeboliger. Nybyggeri m² Ikke relevant. Beliggenhed gerne tæt ved eksisterende plejeboliger. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Arealer placeres ved og i nærheden af plejeboligerne. Arealerne placeres i nærheden af servicearealerne til plejeboliger og sygeplejerskernes lokaler. Arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. Arealerne sammentænkes med AGS. A-huset bevares til VTA. Lilleruphus nedrives og erstattes af nybyggeri. Placering på grunden uafklaret. Arealerne sammentænkes med VTA. Placering på grunden uafklaret. Møde- og terapirum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende bygning. (stue- og tagetage) Nybyggeri 120 m² Ikke relevant. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Nybyggeri 480 m² Hjemmeplejen og servicearealer til ældreboliger bygges som én enhed - i alt 650 m². Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri 170 m² Hjemmeplejen og servicearealer til ældreboliger bygges som én enhed - i alt 650 m². Scenarie I - Nybyggeri - i alt: 450 m² Scenarie II - Nuværende lokaler (Thorsager) udvides med 150 m². I alt: 450 m² Scenarie III - Nybyggeri - i alt: 450 m² A-huset 357 m² (eksisterende) Nybyggeri ca. 400 m² (deler multisal med AGS) Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri ca. 250 m² (deler multisal med VTA) Eksisterende bygning nedrives. Lilleruphus ombygges. Ikke relevant. Skal genhuses. Skal ikke genhuses. Skal ikke genhuses. Funktioner fra Lilleruphus flyttes over til nybyggeri, når byggeriet står færdigt. Skal genhuses. Kan genhuses i Lilleruphus. (Arealet svarer til nuværende forhold + kælder) Nogen af arealerne kan sammentænkes med hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Nogen af arealerne kan sammentænkes med servicearealerne til plejeboliger og sygeplejerskernes lokaler. Sygeplejerskerne har behov for et meget stort antal parkeringspladser: Arealerne sammentænkes med AGS. A-huset bevares til VTA. Lilleruphus nedrives og erstattes af nybyggeri. Placering på grunden uafklaret. Arealerne sammentænkes med VTA. Placering på grunden uafklaret. Lilleruphus står tomt, hvis VTA fraflytter til nye lokaler. Familieværkets nuværende placering er meget uhensigtsmæssigt for de eksisterende og de nye plejeboliger og bør nedrives. Byggeprogram følger kr. 10 Byggeprogram følger kr. 0 Byggeprogram følger kr. 10 Byggeprogram følger. Nybyggeri: kr. Byggeprogram følger. For at være fremtidssikret bør arealet, samt parkeringsforholdene, øges med 20%, grundet nye plejeopgaver. I Thorsager er det ikke muligt at femtidssikre pga. manglende plads til parkering. Scenarie I - Nybyggeri: kr. Scenarie II - Udvidelse: kr. Parkering på terræn: kr. I alt: kr. Scenarie III - Nybyggeri: kr. Parkering på terræn: kr. I alt: kr. Byggeprogram følger kr. 15 Byggeprogram følger. Er en del af økonomien til VTA. Byggeprogram følger. Scenarie I m² nybyggeri kr. Scenarie II og III m² Lilleruphus (inkl. kælder) ombygges: kr. Parkeringsbehov - SKØN 20 Scenarie I - 80 Scenarie II - Ikke relevant. Scenarie II - Ikke relevant Side 6 af 20

7 Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder 10 1 Midtpunktet (psykiatri) Jan Saaby 11 1 Rusmiddelrådgiv ning (Misbrugscenter Djursland) Bente Helweg Mikkelsen 12 1 Politi Brian Slot 13 1 Administration Brian Slot 14 1 Hovedserver Lone Smedegaard Krings 15 1 Parkeringskælde r Arne Gynther Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien Vejledning, viden og behandling for misbruger og pårørende. Samarbejdspartnere - i dag Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter Djursland) Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien (Midtpunktet) Nuværende placering Vagtelvej 1A-D Hovedgaden 61 Landpoliti Ingen. Hovedgaden 77 Administrative opgaver Ikke relevant. Hovedgaden 77 Arkivering Ikke relevant. Hovedgaden 77 Parkering til beboere, klienter og personale. Alle. Hovedgaden Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende ældreboliger - dårlig udnyttelse. Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende bygning - høj husleje. Kontorlokaler og personalefaciliteter. Indrettet i eksisterende bygning. Er lejere hos Syddjurs Kommune. Garage og carport lejet andet sted. Kontorlokaler og personalefaciliteter. Serverrum. m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet 320 m² Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter) ca. 244 m² Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien (Midtpunktet) Fremtidig placering Hovedgaden Hovedgaden m² Ingen. Centralt i Rønde by Ikke relevant. Ikke relevant. Overfladeparkering. 145 pladser, inkl. ældreboli ger "Lillerup". Her af ca. 15 pladser til ældreboli ger. Ingen. Tingvej Hornslet Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende ældreboliger. Møde-, terapi- og aktivitetsrum, arbejdsplaser og personalefaciliteter, indrettet i eksisterende lokaler. Kontorlokaler og personalefaciliteter, samt garage til to biler. Ikke relevant. m2 - fremtidige forhold Eksisterende bygning nedrives. Nybyggeri: 300 m² Eksisterende lejekontrakt opsiges. Nybyggeri: 220 m² Nybyggeri: 75 m² Nybyggeri garage: 44 m² Særskilt projekt: Ombygning af to administrationsbygnin ger - Hornslet og Ebeltoft Lundbergsvej Ebeltoft Ikke relevant. Udgår. Ikke relevant. Særskilt projekt: Ombygning af to administrationsbygnin ger - Hornslet og Ebeltoft Hovedgaden Lillerupvej 3 22 m² per p-plads. I alt: m² Genhusning - I byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Skal genhuses. Bør ligge i forbindelse med / i nærheden af rusmiddelrådgivningen. Skal ikke genhuses. Er på nuværende tidspunk ikke del af projektet, men bør ligge i forbindelses med / i nærheden af aktivitetstilbud i social psykiatrien (Midtpunktet). Skal genhuses. Skal ligge synligt, ud mod hovedgaden. Skal ikke genhuses. Fraflytter når ombygningerne er afsluttet. Byggeprogram følger. Er på nuværende tidspunk ikke del af projektet, men bør ligge i forbindelses med / i nærheden af aktivitetstilbud i social psykiatrien (Midtpunktet). Byggeprogram bør udarbejdes. Er på nuværende tidspunkt del af projektet, men kan placeres et andet sted centralt i byen. Behøver ikke være del af byggeprogrammet. 300 m² nybyggeri kr. Scenarie I og III m² nybyggeri kr. Scenarie II - 0 kr. 75 m² nybyggeri kr. 44 m² nybyggeri garage: kr. Ingen kommentarer. 0 kr. 0 Skal ikke genhuses. Opgaven er udliciteret. Ingen kommentarer. 0 kr. 0 Ikke relevant. 50 p-pladser etableres på Byggeprogram følger. terræn på Hovedgaden 73-79,. 36 p-pladser etableres på terræn på Lillerupvej 3,. Resten af p-pladserne etableres underjordisk - i p- kælder på Hovedgaden 73-79,. Scenarie I - i alt 216 Der skal etableres 130 p- pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie II - Der skal etableres 50 p-pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie III - Der skal etableres 50 p-pladser i p-kælder. Der skal etableres 86 p-pladser på terræn. Scenarie I kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Scenarie II kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Scenarie III kr. (tillæg p-kælder) kr. (Lillerupvej) Parkeringsbehov - SKØN Scenarie I 216 Scenarie II 136 Scenarie III Nedrivning Steen Daugaard 17 5 Genhusning Steen Daugaard Nedrivning af eksisterende bygninger. Genhusning af personer, hvor eksisterende bygninger nedrives. Ikke relevant. Ikke relevant. Hovedgaden 69E Hovedgaden 77 Vagtelvej 1A-D Vagtelvej 1E-F (Vagtelvej 3) (Hovedgaden 79F) Hovedgaden 69E Hovedgaden 77 Hovedgaden 79F,8410 Rønde Se nr. 5, (7), 8, 9, 10, 12 Bygninger : 3700 m² Parkering m.m.: 2000 m² Ikke relevant. Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Se nr. 5, 7, 8, m² Ikke relevant. Se nr. 5, 7, 8, 12 Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Se nr. 5, 7, 8, 9, 10, 12 Ikke relevant. Bygninger på i alt 3700 m² nedrives. Asfaltbelægning på i alt 2000 m² fjernes. Der tages forbehold for eventuelle forureninger m.m. Se nr. 5, 7, 8, 12 Se nr. 5, 7, 8, 12 Ikke relevant. Behovet for genhusning er betinget af byggeriet udføres i 2 etaper. Der regnes med en 2-årig lejeperiode. Der opstilles midlertidige pavilloner på Rønde Skoles matrikel. Der etableres grusparkering. Byggeprogram følger kr. Ikke relevant. Byggeprogram følger kr. Ikke relevant. Side 7 af 20

8 Analyse 1 - involverede parter - Rønde - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder Seniorboliger Kuben Henrik Steen Sørensen Boliger, som også er egnede til seniorer. Samarbejdspartnere - i dag Nuværende placering Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² - eksistere nde forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Ikke relevant. Ingen. Ingen. 0 m² Ikke relevant. Hovedgaden Bygningsmæssig behov - kort beskrivelse m2 - fremtidige forhold Genhusning - I byggeperioden 30 seniorboliger m² Ikke relevant. Opføres af boligselskab som støttet byggeri. Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Byggeprogram følger. (Udarbejdes af Kuben) Ikke relevant. Opføres af boligselskab som støttet byggeri. Parkeringsbehov - SKØN 30 Side 8 af 20

9 3.2 Eksisterende forhold i Rønde Side 9 af 20

10 3.3 Bevaring og nedrivninger Side 10 af 20

11 3.4 Kommunale matrikler Side 11 af 20

12 3.5 Lokalplan Side 12 af 20

13 3.6 Investeringsoversigt Rønde Samlet investering - Rønde (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III (40 boliger) Eksist. plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen Servicearealer - nye plejeboliger Birgitte Dam Antonsen Hjemmeplejen Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen Sygeplejerskerne Grethe Vestergaard Aktivitetscenter - VTA Jette Skriver Træning og sundhed - AGS Karen Jensen Familieværket Johs. Thorst Midtpunktet (psykiatri) Jan Saaby Rusmiddelrådgivning (Misbrugscenter Djursland) Bente Helweg Mikkelsen Politi Brian Slot Administration Brian Slot Hovedserver Lone Smedegaard Krings Parkeringskælder Arne Gynther Nedrivning Steen Daugaard Genhusning Steen Daugaard Seniorboliger Kuben Management, Henrik Steen Sørensen kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr. - kr. - Rønde - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 13 af 20

14 4 Demensplejeboliger i Kolind 4.1 Involverede parter ved etableringen af demensboliger i Kolind Analyse 1 - involverede parter - Kolind - scenarie I - III (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Kerneområder Samarbejdspartnere - i dag Nuværende placering Eksisterende forhold - kort beskrivelse af lokalerne m² eksisteren de forhold Samarbejdspartnere - fremadrettet Fremtidig placering Behov - kort beskrivelse af lokalerne m2 fremtidige forhold Genhusning i byggeperioden Kommentarer / anbefaling Vision Bruttobudget Parkeringsbehov - SKØN 1 12 Eksisterende plejeboliger til demente (Frejas Vænge) Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Boliger til demente med plejebehov Sygeplejerskerne Bugtrupvej 35A 8560 Kolind Uændret. Uændret. Uændret. Bugtrupvej 35A 8560 Kolind Uændret. Uændret. Skal ikke genhuses. Boligerne lever ikke helt op til nudagens standard. En ombygning, hvor boligstørrelsen øges fra et til to rum, bør overvejes, hvis det viser sig, at boligerne er svære at udleje. Ombygningen er ikke del af projektet. 0,00 kr. Ingen mulighed for lån og støtte støttet byggeri. Uændret. Eksisterende pladser på kommunal grund Nye plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Boliger til demente med plejebehov Sygeplejerskerne Ingen. Ingen. 0 m² Hjemmeplejere Sygeplejerskerne Bugtrupvej Kolind 30 plejeboliger til demente m² Ikke relevant. Ingen. Byggeprogram følger kr Fælleslokaler Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen Arealer til fælles aktiviteter for demente beboere i plejeboliger. Ingen. Ingen. Ingen. 0 m² Plejepersonale i plejeboligerne Bugtrupvej Kolind Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Nybyggeri 90 m² Ikke relevant. Arealer placeres ved eller i nærheden af plejeboligerne. Byggeprogram følger kr (30 boliger) Servicearealer - plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen Gitte Povlsen 5 1 Dagcenter - plejeboliger til demente Birthe Moe Pleje af beboere i plejeboligerne (demente). Dagtilbud for demente og pårørende. Hjemmeplejere Sygeplejerskerne Terapeuter Ingen. Ingen. 0 m² Beboere i plejeboligerne Vagtelvej 1E-F Dagcenterfaciliteter indrettet i eksisterende ældreboliger. Bugtrupvej Kolind 130 m² Terapeuter Bugtrupvej Kolind Arealerne placeres ved og i nærheden af plejeboligerne til demente. Arealet placeres i sammenhæng med servicearealet. 360 m² Her af 36 m² i tilknytning til boligerne og 324 m² i Dorthea Børnehavens gamle bygning. 130 m² i Dorthea Børnehavens gamle bygning Ikke relevant. Skal genhuses. Skal fraflytte Rønde, når nybyggeriet begynder. Nogen af arealerne placeres i forbindelses med/i nærheden af dagcenteret. (Dorthea Børnehavens gamle bygning) Placeres i forbindelses med / i nærheden af servicearealer til plejeboliger til demente. (Dorthea Børnehavens gamle bygning) Byggeprogram følger. Byggeprogram følger. Ombygning: kr. Nybyggeri: kr. Ombygning: kr Dorthea Børnehaven Kenneth E. Petersen Pædagogisk dagtilbud for børn i børnehavealderen. Ingen. Bugtrupvej Kolind Børnehave med tre grupper. 454 m² Kolind Centralskole Bugtrupvej Kolind (Børnehuset Romlehøj) Faciliteter til børnehaven placeres i forbindelse med Børnehuset Romlehøj - gerne mellem Rømlehøj og Kolind Centralskole. 495 m² (samme nettoareal som i dag + tillæg af 8 %, grundet skærpede energikrav) Skal genhuses. Skal fraflytte den gamle bygning, når ombygningen begynder. Hvis den nye bygning ved Børnehuset Romlehøj står klar til ibrugtagning, kan midlertidig genhusning undgås. Placeres i forbindelses med Børnehuset Rømlehøj og sammenlægges til én institution. Placeres i nærheden af Kolind Centralskole. Byggeprogram følger. Nybyggeri: kr. Indtægt fra salg af gammel bygning (dagcenter og servicearealer): kr. Manglende finansiering: kr. 5 Eksisterende parkering udvides. Side 14 af 20

15 4.2 Eksisterende forhold i Kolind Side 15 af 20

16 4.3 Bevaring og nedrivninger Side 16 af 20

17 4.4 Kommunale matrikler Side 17 af 20

18 4.5 Lokalplan Side 18 af 20

19 4.6 Investeringsoversigt Kolind Samlet investering - Kolind (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III 1 12 Eksisterende plejeboliger til demente (Frejas Vænge) B. D. Antonsen + G. Povlsen kr. - kr. - kr Nye plejeboliger til demente Birgitte Dam Antonsen, Gitte Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , Fælleslokaler B. D. Antonsen + G. Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , (30 boliger) Servicearealer - plejeboliger til demente B. D. Antonsen + G. Povlsen kr ,00 kr ,00 kr , Dagcenter - plejeboliger til demente Birthe Moe kr ,00 kr ,00 kr , Dorthea Børnehaven Kenneth E. Petersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 19 af 20

20 5 Samlet investerings- og finansieringsoversigt Samlet investering - Rønde og Kolind (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III Rønde og Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Manglende finansiering - Rønde og Kolind (analyse 1) (sidst opdateret: udarbejdet af HMT/ANSM/SD) Nr. Antal Institution Scenarie I Scenarie II Scenarie III Rønde og Kolind - i alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Side 20 af 20

Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 7 Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Baggrund Sektorplanen for Ældreområdet i Syddjurs Kommune skaber grundlag for organisering, prioritering og udvikling af

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Boliger. Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011

Boliger. Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011 Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011 Masterplan for parkmæssig boligbebyggelse i det centrale Nivå, 32.000 m² Campinghytter 2011 Samarbejde med Scandibyg om udvikling af kompakte ferieboliger Himmelev,

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014 Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014 Til beboerne Frasalg af jordstykket, matrikel 25 ac, omfattende 10.235 m² som led i færdiggørelsen af visionen bag Helhedsplanen for Sorgenfrivang

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012 Notat Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. juni 2012 Vedrørende salg af Louisevej 100, Skovridervej 22 og Eugen Warmings Vej 10 Der vedlægges

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere