Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Jørgen Chr. Jensen Mads Lund Søren Rishøj Jakobsen (afbud) Erik Lauritzen (afbud) Jørgen Bruun (afbud) Direktør Christian Roslev Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingsleder Britta Søndergaard Revisor Jan Bork Afdelingslweder Christina Vedel-Birch Andersen Informationsansvarlig Karen Stoustrup Dagsordenspunkter: 16/13 Sager til orientering /13 Regnskab /13 Principper og forudsætninger for budget /13 Opdateret salgsstrategi for Rejsekort i Sydtrafik /13 Evaluering af Lov om trafikselskaber /13 Fælles vision for Region og kommuner /13 Orientering om køreplanændringer sommeren /13 Orientering om DGI Landsstævne i Esbjerg /13 Orientering om fleksibel køreplanlægning 2013/14 og evaluering af forsøgsordningens første år

2 16/13 Sager til orientering J. nr Dato: Indstilling Til orientering. Sagsresume Rejsekort udrulning i Vejle Taxa konflikten på flextrafikområdet Mødet den 2. april med transportministeren FynBus/Sydtrafik analysen status Opfølgning på snyd med SMS-billetter Henvendelse fra Statsforvaltningen Syddanmark vedr. stillingtagen til indtægtsfordeling i Sydtrafik Gratis kørsel herunder Tønder Kommune Proces for fælles oplæg vedrørende Vestbanen Vedtagelse Orientering foretaget. Repræsentantskabsmødet den 23. maj 2013 aflyses. Der udsendes ny indkaldelse. 38

3 17/13 Regnskab 2012 J. nr Dato: 26. marts 2012 Indstilling Regnskab 2012 godkendes og oversendes til revisionen. Der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning af 3. kvartalsindbetaling Sagsresume Sydtrafiks regnskab for 2012 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet viser et samlet mindre finansieringsbehov for 2012 på 8,4 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på 569 mio. kr. Mindre finansieringsbehovet er fordelt med en merbetaling på ca. 1,0 mio. kr. fra Regionen vedr. bus- og togdriften og en tilbagebetaling på ca. 0,5 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét reguleres med 7,9 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Finansieringsbidrag* - driftsresultat Indtægter excl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering *Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 108,1 mio. kr. Mindrefinansieringsbehovet på ca. 8,4 mio. kr., som fordeler sig med merindtægter på indtægter excl. finansieringsbidrag med ca. 1,1 mio. kr. og mindreudgifter på driftsudgifter med ca. 101,0 mio. kr., jf. nedenstående. Indtægter: Mindreindtægter på billetsalg i bussen ca. 0,3 mio. kr. Merindtægter på billetsalg udenfor bussen ca. 5,6 mio. kr. Merindtægter på uddannelses-, og HyperCard ca. 0,5 mio. kr. Mindreindtægter på skolekort ca. 0,7 mio. kr. Merbetaling på betaling til DSB/Arriva ca. 5,1 mio. kr. Merindtægter på betaling fra DSB/Arriva ca. 2,5 mio. kr. Mindreindtægter på øvrige poster ca. 0,3 mio.kr. Mindreindtægter på Vestbanen ca. 0,7 mio.kr. Mindreindtægter på handicapkørsel ca. 0,4 39

4 Udgifter: Merudgift på drift af busruter ca. 1,3 mio. kr. Mindre udgift på nabotrafikselskab ca. 0,5 mio. kr. Mindre udgifter på øvrige poster ca. 3,3 mio. kr. Merudgifter på Vestbanen ca. 8,6 mio. kr. Mindre udgifter på handicapkørsel ca. 5,5 mio. kr. Mindre udgifter på flextrafik ca. 2,8 mio. kr. Merudgifter på siddende patientbefordring ca. 103,1 mio. kr. Lovgivningen Regnskabet aflægges i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget og Regnskabssystemer for kommuner. Økonomi Der henvises til Regnskab Vedtagelse Version 3 blev udleveret. Indstillingen tiltrådt. 40

5 18/13 Principper og forudsætninger for budget 2014 J. nr Dato: Indstilling At budget 2014 og overslagsårene udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag 1. Sagsresume Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2014 beskrives i det følgende en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af budgetforslaget til maj-bestyrelsesmødet. Budgetforslaget vil efter maj-mødet blive sendt i høring blandt kommuner og regionen. Budgettet forventes endeligt vedtaget på bestyrelsens møde den 30. august 2013 og fordelingsprincipper godkendes af repræsentantskabet den 23. september Budgetforudsætningerne er detaljeret beskrevet i vedlagte bilag. Busdrift Oplægget til budgetforslag 2014 vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: En overodnet uændret passagerudvikling, idet der dog er taget højde for de konkrete justeringer i køreplanomfang mv. En takststigning på forventeligt 1,4 %. Bestående af takststigningsloftet for 2014 på forventeligt 1,3 % plus opsparet takststigning på 0,1 %. Takststigning på 1,4 % indregnes med 0,98 % i provenu, det vil sige med en elasticitet på 0,7. De konkrete takster foreslås at bygge på den takststrategi, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2013, som fastslår at Rejsekortet skal være det billigste produkt, samt at Sydtrafik indgår i den fælles enkeltbillet. Entreprenøromkostningerne fremskrives med det gældende reguleringsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark på pt. 1,93 % for omkostningsindekset og 1,00 % for indeks for A- og B-kontrakter i forhold til B2013-niveau. I løbet af de næste måneder vil olieprisog renteudviklingen kunne ændre markant på denne fremskrivning, hvilket der i givet fald vil blive taget højde for i det endelige budget. Øvrige driftsomkostninger og administration samt udviklingspuljen fremskrives med KL's nuværende skøn for P/L-udviklingen. Løn tilrettes efter overenskomstaftalerne og KLs Pris og lønskøn på 1,20 % og priser fremskrives med 1,68 % for Eventuelle ændringer ved sommerens udmelding indregnes i det endelige budget. 41

6 Hvor der de seneste år har været afsat 1 mio.kr. i udviklingsmidler (dog 2 mio. kr. i 2013) lægges der i 2014 op til en udviklingspulje på 1,5 mio.kr. med det sigte at få opbygget en pulje på 2-3 mio.kr. i løbet af de kommende 2-3 år med henblik på at kunne iværksætte tiltag som realtid. Lønomkostninger (inkl. overhead) i 2014 er i øget med kr. i forhold til budget Bagrunden herfor er: o Det årlige udgiftsniveau for rejsekortet opdateres, idet 2014 er det første fulde drifts år derfor lægges der op til en ekstra ressource i Rejsekort kundecenter. o I 2014 indføres nyt køreplansystem, nyt afregningssystem, nyt økonomisystem, nyt kortsystem og Rejsekort skal udvides til et bredere brug. Dette medfører øget ressourceforbrug i form af personale. o Som konsekvens af stærkt stigende antal af kundehenvendelser og klager lægges der op til at styrke sagsbehandlingen. Der er indregnet en kompenserende besparelse for de ovenfor beskrevne budgetudvidelser i form af en ikke udmøntet rammebesparelse. Det vil kræve en drøftelse og beslutning af, hvilke opgaver, der skal nedprioriteres at udmønte besparelsen. En sådan drøftelse forudsættes at finde sted i forbindelse med færdiggørelse af analysen af potentialet ved sammenlægning af administrative funktioner og opgaver. I tilknytning hertil vil det være naturligt at drøfte fremtidige krav til trafikselskabets kompetencer. Tog Budget for togdriften vil bygge på følgende forudsætninger: Udgiften til Vestbanen fremskrives med det gældende omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark på pt. 1,93 % Udgifter til driften af Rejsekort på Vestbanen henføres direkte til Vestbanen. Flextrafik Herunder Handicapkørsel, kommunal flextrafik og siddende patientbefordring Aktiviteterne budgetteres efter analyser og kendte ændringer. Taksten for handicapkørslen vedbliver uændret som taksten for Udgiften fremskrives med det gældende omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark på pt. 1,93 %. Den faktuelle udgift afgøres imidlertid årligt ved udbud. Målopfyldelse i forhold til visionen Nye aktiviteter i 2014 er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og målsætninger. I bilag 1 ses en nærmere beskrivelse af den enkelte aktivitet inkl. målopfyldelse og økonomi. Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 42

7 Økonomi Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2014, der forelægges på bestyrelsesmødet i maj. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 43

8 19/13 Opdateret salgsstrategi for Rejsekort i Sydtrafik J. nr Dato: 3. april 2013 Indstilling Til orientering og drøftelse. Sagsresume Bestyrelsen vedtog 10. juni 2009 følgende salgsstrategi for Rejsekort i Sydtrafik: Den primære salgskanal for salg og optankning af rejsekort er via internettet Rutebilstationerne i byer uden DSB/ARRIVA-station bliver kundecentre med både salg, optankning og servicecenter for borgerne Yderområderne betjenes af borgerservice, dog kun optankning af bestående rejsekort Salgssteder i kiosker og forretninger nedlægges Tredjeparts finansierede kort udstedes fortsat fra kundecentret i Vejen Salg af anonyme kort undlades og optankning af kort holdes ude af busserne. Den hidtidige udrulning på såvel landsplan som i Sydtrafik har givet en række erfaringer og medført en række beslutninger, som giver grundlag for opdatering af Sydtrafiks salgsstrategi for Rejsekort. Siden ovenstående beslutning har benyttelsen af internettet taget yderligere fart, og 72 % af de hidtil udstedte Rejsekort er bestilt via rejsekort.dk, mens kun 16 % sælges på betjente salgssteder. Sydtrafiks salgsstrategi skal derfor fortsat fastholde internettet som primære salgskanal. DSB har ændret salgsstrategi, og satser nu næsten udelukkende på salg via rejsekort.dk og ikke på stationerne, hvor salgsstederne efterhånden nedlægges. Sydtrafik kan derfor ikke i fremtiden forvente i samme omfang at benytte DSB s salgssteder til salg af Rejsekort. Der overvejes p.t. en løsning for et mobilt salgssted i en bus, hvor kunderne kan få hjælp til bestilling af Rejsekort, og som løbende kan flyttes rundt i Sydtrafiks område i takt med udrulningen af Rejsekortet i Sydtrafik. Sydtrafiks rutebilstationer har ikke i dag installeret salgsudstyr til Rejsekort, men vil kunne hjælpe kunderne med selv at bestille via rejsekort.dk og modtage bestillingsskemaer, som videresendes til Rejsekort kundecentret. Med den videre udvikling i anvendelsen af internettet som salgskanal, skal det derfor vurderes nøje, hvorvidt der fremtidigt vil være behov for en egentlig salgsinstallation på rutebilstationerne, eller de alene skal hjælpe med bestilling af kort. 44

9 De enkelte punkter er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Lovgivningen Intet Økonomi Intet Målopfyldelse i forhold til visionen En fastholdelse af rejsekort.dk som den primære salgskanal og efterfølgende indgåelse af tank-opaftaler understøtter visionen om lettere tilgængelighed til billettering. Vedtagelse Orientering og drøftelses skete. 45

10 20/13 Evaluering af Lov om trafikselskaber J. nr. Dato: 8. april 2013 Indstilling At evaluering af Lov om trafikselskaber drøftes, og at holdninger til høringsbrevet besluttes. Sagsresume Evaluering af Lov om trafikselskaber er sendt i høring til bl.a. alle trafikselskaber, Regionerne, KL og Trafikselskaberne i Danmark med høringsfrist d. 31. maj Det er hensigten, at der på baggrund af evalueringens forslag skal udarbejdes lovforslag til efteråret. På nærværende bestyrelsesmøde lægges der op til en principiel drøftelse af punkterne i evalueringen, hvorefter der til bestyrelsesmødet i maj måned, vil blive udarbejdet et egentligt høringssvar til bestyrelsens godkendelse. Evalueringen anbefaler at der, for at sikre en mere langsigtet planlægning af trafikken og af regioner og kommuners udgifter, udarbejdes strategiske grundlag i de enkelte trafikselskaber, så den økonomiske og planlægningsmæssige horisont rækker længere end blot det kommende budgetår. Det skal fortsat være obligatorisk at deltage i et trafikselskab. Modellen med trafikselskaber, der står for udbud og planlægning af bustrafik, har grundlæggende vist sig at være velfungerende og bæredygtig. Dog foreslås det, at indføre en dispensationsmulighed så ø-kommuner, der ikke har bro eller anden fast forbindelse, kan melde sig ud af trafikselskabet, idet dette ikke vil påvirke sammenhængen i den kollektive trafik. I evalueringen peges endvidere på en række hjørner af loven, som med fordel kan justeres. Det foreslås bl.a., at trafikselskabet overtager drift og opsætning af stoppesteder på de kommunale veje i form af læskure, informationsstandere, skraldespande mv. Endvidere lægges der med evalueringen op til, at kommunerne fremover vil få mulighed for at beslutte, at alle borgere kan køre gratis med skolebussen. Målopfyldelse i forhold til visionen Flerårige aftaler vil betyde mulighed for, at der kan arbejdes mere som proaktiv konsulent i samarbejdet og overdragelse af ansvaret for stoppesteder vil kunne føre til Gode ventefaciliteter med et ensartet udseende og serviceniveau i hele Sydtrafiks område. 46

11 Lovgivningen Evalueringen er i høring til og med d. 31. maj Den vil give baggrund til et lovforslag der forventes færdig i efteråret. Den nuværende Lov om trafikselskaber blev vedtaget i 2005 og trådte i kraft d. 1. januar Økonomi En budgetplanlægning med længere tidshorisont end et år vil give bindinger hos bestillerne der ikke er i dag. Der ville skulle overføres budgetter til trafikselskaberne fra bestillerne som følge af at drift og opsætning af stoppesteder flyttes. Vedtagelse Evalueringen drøftedes og på baggrund heraf forelægges et høringsbrev til beslutning på næste bestyrelsesmøde. 47

12 21/13 Fælles vision for Region og kommuner J. nr. Dato: 8. april 2013 Indstilling At vedlagte brev i bilag 1 fremsendes til KKR Sagsresume KKR har d. 14. marts fremsendt Vision for den offentlige trafik i Syddanmark til FynBus og Sydtrafik til orientering. Udkastet til den fælles vision er blevet udarbejdet af kommunerepræsentanter, regionsrepræsentanter og KKR. KKR Syddanmark skal på sit møde d. 15. april drøfte udkastet og Region Syddanmark vil efterfølgende også behandle sagen politisk. Sydtrafik er enig i behovet for at have en fælles vision og at der er mange fornuftige tanker i KKRs oplæg. Dog mener vi, at der kan skabes reelle alternativer til bilen andre steder end i Odense. Målopfyldelse i forhold til visionen En klar og fælles vision mellem kommunerne og regionen vil være til gavn for samarbejdet og være medvirkende til opfyldelse af Sydtrafik som proaktiv konsulent, Kørselstilbud til alle behov og Bus til tiden, gode korrespondancer, hurtige forbindelser og høj frekvens. Lovgivningen Ingen Økonomi Ingen Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 48

13 22/13 Orientering om køreplanændringer sommeren 2013 J. nr Dato: 4. april 2013 Indstilling Til orientering Sagsresume Til køreplanskiftet sommeren 2013 sker der flere ændringer af både større og mindre karakter. Billund Kommune: Kun mindre ændringer som følge af driftstilpasninger. Kørslen suppleres med Flextur. Esbjerg Kommune: Mange ændringer på de lokale ruter. Som følge af et besparelseskrav bliver der også reduceret på bybuskørslen. Kørslen indstilles en halv time tidligere om aftenen. Ruter og vognløb splittes op. Kørslen suppleres med Flextur. Fanø Kommune: Ingen ændringer. Fredericia Kommune: Ingen ændringer udover at rute 541 fremover betjener Elbohallen. Haderslev Kommune: Mange ændringer på de lokale ruter, de er som følge af driftstilpasninger. Derudover er der oprettet en ny rute 620 med tilhørende ny bus med baggrund i at betjene passagerer fra oplandet Starup, Vilstrup og Vandling ind til Haderslev. Kørslen suppleres med Flextur. Kolding Kommune: Flere ændringer som følge af driftstilpasninger. Kørslen suppleres med Flextur. Sønderborg Kommune: Principiel ændring på tilbud om kørsel i specifikke tidspunkter. Højere frekvens på kommunens hovedrute 223, mellem Gråsten og Nordborg, herunder også A-bus koncept med mere direkte kørsel på flere afgange. Ingen søndagskørsel på lokalruter (rute 223 og ruten til Fynshav undtaget) og bybusser. Ingen kørsel efter kl. 19 på hverdage og efter kl. 15 på lørdage (rute 223 og ruten til Fynshav undtaget). Kørslen suppleres af Flextur. Derudover flere ændringer som følge af driftstilpasninger. Natbuskørslen er endnu ikke blevet dør-til-dør kørsel som ønsket, da det afventer fornyet politisk behandling. Tønder Kommune: På hjemkørslerne er den første tur omkring middag sløjfet på næste alle lokalruter. I områderne Bredebro og Løgumkloster er den sidste fase i kommunens ændring skolestrukturen nu gennemført med nyoprettelse af rute og tilpasning af eksisterende ruter til følge. Derudover er der foretaget driftsoptimeringer også i den større skala med ny rute mellem Skærbæk og Toftlund. Kørslen suppleres med Flextur. Varde Kommune: Få ændringer som følge af driftstilpasninger. Kørslen suppleres med Flextur. 49

14 Vejen Kommune: Meget få ændringer som følge af driftstilpasninger. Vejle Kommune: Større ændringer i store dele af bybussystemet. Flere ændringer som følge af driftstilpasninger på de lokale ruter. Kørslen suppleres med Flextur. Aabenraa Kommune: Nyt bybussystem med bl.a. integreret bybusbetjening af Rødekro og mere direkte ruter. Få driftsændringer på de lokale ruter. Kørslen suppleres med Flextur. Region Syddanmark: Flere ændringer som følge af driftstilpasninger. Rute 198 Varde Grindsted omlægges til at køre over Skovlund på alle afgange. Frekvensen reduceres fra timefrekvens til ca. halvanden times frekvens. Målopfyldelse i forhold til visionen Nyt bybussystem og driftskøreplanlægningen er en del af visionen kørselstilbud til alle behov. Økonomi Alle ændringer medfører ændringer i økonomien hos den enkelte bestiller. Vedtagelse Orientering foretaget. 50

15 23/13 Orientering om DGI Landsstævne i Esbjerg 2013 J. nr Dato: 4. april 2013 Indstilling Til orientering. Sagsresume I dagene d juli 2013 afholdes DGI Landsstævne i Esbjerg. Sydtrafik er blevet bedt om at planlægge og udføre kørslen i forbindelse hermed. Planlægningen pågår og det endelige deltagerantal og indkvarteringssteder forventes afklaret indenfor den næste måned hvorefter den endelige køreplanlægning kan udarbejdes. Udover køreplanlægningen varetager Sydtrafik opgaver såsom vognmandsafregning, chaufførforhold, chaufførinformation, passagerinformation. Målopfyldelse i forhold til visionen Kørselstilbud til alle behov. Lovgivningen Ingen Økonomi Det endelige omfang af køreplaner og dermed det endelige betalingsomfang for kørslen er endnu ikke opgjort. Beløbet skal betales af Esbjerg Kommune, herunder DGI. Når køreplanerne er kendt i sin endelige form i løbet af de næste par måneder, kan et mere præcist beløb beregnes. Planlægningsarbejdet hos Sydtrafik er en ekstraydelse og arbejdet vil formentlig koste Esbjerg Kommune, herunder DGI i omegnen af kr. Sydtrafik skal afholde omkostninger til personale der yder en ekstra arbejdsindsats under landsstævnet. Det endelige omfang kende endnu ikke, men forventes at falde på plads i løbet af de næste par måneder. Esbjerg Kommune og DGI har valt at alle passagerer skal kunne køre gratis med bybusserne i dagene d juli. Esbjerg Kommune hæfter selv for de manglende indtægter. 51

16 Vedtagelse Orientering foretaget. 52

17 24/13 Orientering om fleksibel køreplanlægning 2013/14 og evaluering af forsøgsordningens første år J. nr Dato: 4. april 2013 Indstilling Til orientering Sagsresume Jf. bestyrelsesbeslutning 46/12 er det andet år med forsøget om fleksibel køreplanlægning så småt ved at gå i gang. Forsøget er forløbet godt og planmæssigt det første år. Der har været en del ændringer som forventet og der har været god dialog med bestillere og vognmænd om hvornår ændringerne skal træde i kraft. Internt har det været positivt, at kunne efterkomme ønsker til ændringer hurtigere, og det har også været lettere at inddrage passagerønsker i køreplanlægningen. Alle kommuner har udtrykt glæde ved muligheden for at kunne benytte den nye ordning. Det har vist sig nødvendigt i forhold til antal ønsker og køreplanlæggerressourcer, at give længere planlægningstid og dermed ændre på tidsfristen for ændringer til sommerkøreplanskiftet. Ændringerne skal i 2013 afleveres senest 1. december mod sidste års 1. januar, dvs. 1 måned tidligere. Målopfyldelse i forhold til visionen Med en mere smidig tidsplan vil opfattelsen af Sydtrafiks serviceydelser langt bedre kunne indgå i den definerede rolle som proaktiv konsulent. Ved oftere at kunne ændre på skoleruter og regionalruter vil det samlede kørselstilbud blive opfattet som mere behovsstyret fordi behovet på disse ruter kan ændres flere gange om året og indgår derfor direkte i målsætningen om kørselstilbud til alle. Økonomi Der er ansat 2 ekstra køreplanlæggere i forsøgsperioden. Det har vist sig at være passende, men dog ikke nok op mod køreplanskiftet til sommeren, hvorfor ændringer skal afleveres tidligere i år, så planlægningsperioden bliver længere jf. ovenstående. 53

18 Vedtagelse Orientering foretaget. 54

19 Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Peter Christensen Morten Kristensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen I øvrigt deltog 55

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 15. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 22. maj 2015 kl. 09:30-12:30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 5. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag, den 21. maj 2012 kl. 14.00-16.00 Sted: Medlemmer: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 25. april 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: : Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dato: 30.05.2012 J.nr.: 00-01-1-12 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. maj 2012 kl. 9.00 11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 2. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: : Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 20.12.2013 Initialer: SK Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 20. december 2013 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 19.10,2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 26. oktober 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Varde Kommune, Rådhuset, Bytoften 2,Mødelokale 2, 6800 Varde

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Høringsfristen er 1. august 2013.

Høringsfristen er 1. august 2013. From: To:Billund Kommune;Esbjerg Kommune;Fanø Kommune;Fredericia Kommune;Haderslev Kommune;Kolding Kommune;Sønderborg Kommune;Tønder Kommune;vardekommune vardekommune;vejen Kommune;Vejle Kommune;Aabenraa

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

01 Godkendelse af dagsorden. 04 Årsrapport 2015 Afgivelse til revision. Politisk dokument uden resume

01 Godkendelse af dagsorden. 04 Årsrapport 2015 Afgivelse til revision. Politisk dokument uden resume Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. februar 2016 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 25. februar 2016 kl. 9.00-12.00 Til stede: Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 01.12.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 29. november 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Vejle Kommune, Kirketorvet 22, Teknik og Miljø, mødelokale

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 20. december 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 16. december 2016 kl. 09:00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for:

Notat. Teknik & Miljø Vej & Park. Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Dato 1. november 2016 Notat Teknik & Byggeudvalget har ønsket, at Teknik & Miljø beskriver mulighederne for: Flextur over kommunegrænsen Flexung Transport fra dør til trafikknudepunkt

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl. 9.30-12.30 Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand,

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 18. december 2017 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 15. december 2017 kl. 9:00 12:00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere