Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Jørgen Chr. Jensen Mads Lund Søren Rishøj Jakobsen (afbud) Erik Lauritzen (afbud) Jørgen Bruun (afbud) Direktør Christian Roslev Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingsleder Britta Søndergaard Revisor Jan Bork Afdelingslweder Christina Vedel-Birch Andersen Informationsansvarlig Karen Stoustrup Dagsordenspunkter: 16/13 Sager til orientering /13 Regnskab /13 Principper og forudsætninger for budget /13 Opdateret salgsstrategi for Rejsekort i Sydtrafik /13 Evaluering af Lov om trafikselskaber /13 Fælles vision for Region og kommuner /13 Orientering om køreplanændringer sommeren /13 Orientering om DGI Landsstævne i Esbjerg /13 Orientering om fleksibel køreplanlægning 2013/14 og evaluering af forsøgsordningens første år

2 16/13 Sager til orientering J. nr Dato: Indstilling Til orientering. Sagsresume Rejsekort udrulning i Vejle Taxa konflikten på flextrafikområdet Mødet den 2. april med transportministeren FynBus/Sydtrafik analysen status Opfølgning på snyd med SMS-billetter Henvendelse fra Statsforvaltningen Syddanmark vedr. stillingtagen til indtægtsfordeling i Sydtrafik Gratis kørsel herunder Tønder Kommune Proces for fælles oplæg vedrørende Vestbanen Vedtagelse Orientering foretaget. Repræsentantskabsmødet den 23. maj 2013 aflyses. Der udsendes ny indkaldelse. 38

3 17/13 Regnskab 2012 J. nr Dato: 26. marts 2012 Indstilling Regnskab 2012 godkendes og oversendes til revisionen. Der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning af 3. kvartalsindbetaling Sagsresume Sydtrafiks regnskab for 2012 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet viser et samlet mindre finansieringsbehov for 2012 på 8,4 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på 569 mio. kr. Mindre finansieringsbehovet er fordelt med en merbetaling på ca. 1,0 mio. kr. fra Regionen vedr. bus- og togdriften og en tilbagebetaling på ca. 0,5 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét reguleres med 7,9 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Finansieringsbidrag* - driftsresultat Indtægter excl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering *Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 108,1 mio. kr. Mindrefinansieringsbehovet på ca. 8,4 mio. kr., som fordeler sig med merindtægter på indtægter excl. finansieringsbidrag med ca. 1,1 mio. kr. og mindreudgifter på driftsudgifter med ca. 101,0 mio. kr., jf. nedenstående. Indtægter: Mindreindtægter på billetsalg i bussen ca. 0,3 mio. kr. Merindtægter på billetsalg udenfor bussen ca. 5,6 mio. kr. Merindtægter på uddannelses-, og HyperCard ca. 0,5 mio. kr. Mindreindtægter på skolekort ca. 0,7 mio. kr. Merbetaling på betaling til DSB/Arriva ca. 5,1 mio. kr. Merindtægter på betaling fra DSB/Arriva ca. 2,5 mio. kr. Mindreindtægter på øvrige poster ca. 0,3 mio.kr. Mindreindtægter på Vestbanen ca. 0,7 mio.kr. Mindreindtægter på handicapkørsel ca. 0,4 39

4 Udgifter: Merudgift på drift af busruter ca. 1,3 mio. kr. Mindre udgift på nabotrafikselskab ca. 0,5 mio. kr. Mindre udgifter på øvrige poster ca. 3,3 mio. kr. Merudgifter på Vestbanen ca. 8,6 mio. kr. Mindre udgifter på handicapkørsel ca. 5,5 mio. kr. Mindre udgifter på flextrafik ca. 2,8 mio. kr. Merudgifter på siddende patientbefordring ca. 103,1 mio. kr. Lovgivningen Regnskabet aflægges i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget og Regnskabssystemer for kommuner. Økonomi Der henvises til Regnskab Vedtagelse Version 3 blev udleveret. Indstillingen tiltrådt. 40

5 18/13 Principper og forudsætninger for budget 2014 J. nr Dato: Indstilling At budget 2014 og overslagsårene udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag 1. Sagsresume Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2014 beskrives i det følgende en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af budgetforslaget til maj-bestyrelsesmødet. Budgetforslaget vil efter maj-mødet blive sendt i høring blandt kommuner og regionen. Budgettet forventes endeligt vedtaget på bestyrelsens møde den 30. august 2013 og fordelingsprincipper godkendes af repræsentantskabet den 23. september Budgetforudsætningerne er detaljeret beskrevet i vedlagte bilag. Busdrift Oplægget til budgetforslag 2014 vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: En overodnet uændret passagerudvikling, idet der dog er taget højde for de konkrete justeringer i køreplanomfang mv. En takststigning på forventeligt 1,4 %. Bestående af takststigningsloftet for 2014 på forventeligt 1,3 % plus opsparet takststigning på 0,1 %. Takststigning på 1,4 % indregnes med 0,98 % i provenu, det vil sige med en elasticitet på 0,7. De konkrete takster foreslås at bygge på den takststrategi, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2013, som fastslår at Rejsekortet skal være det billigste produkt, samt at Sydtrafik indgår i den fælles enkeltbillet. Entreprenøromkostningerne fremskrives med det gældende reguleringsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark på pt. 1,93 % for omkostningsindekset og 1,00 % for indeks for A- og B-kontrakter i forhold til B2013-niveau. I løbet af de næste måneder vil olieprisog renteudviklingen kunne ændre markant på denne fremskrivning, hvilket der i givet fald vil blive taget højde for i det endelige budget. Øvrige driftsomkostninger og administration samt udviklingspuljen fremskrives med KL's nuværende skøn for P/L-udviklingen. Løn tilrettes efter overenskomstaftalerne og KLs Pris og lønskøn på 1,20 % og priser fremskrives med 1,68 % for Eventuelle ændringer ved sommerens udmelding indregnes i det endelige budget. 41

6 Hvor der de seneste år har været afsat 1 mio.kr. i udviklingsmidler (dog 2 mio. kr. i 2013) lægges der i 2014 op til en udviklingspulje på 1,5 mio.kr. med det sigte at få opbygget en pulje på 2-3 mio.kr. i løbet af de kommende 2-3 år med henblik på at kunne iværksætte tiltag som realtid. Lønomkostninger (inkl. overhead) i 2014 er i øget med kr. i forhold til budget Bagrunden herfor er: o Det årlige udgiftsniveau for rejsekortet opdateres, idet 2014 er det første fulde drifts år derfor lægges der op til en ekstra ressource i Rejsekort kundecenter. o I 2014 indføres nyt køreplansystem, nyt afregningssystem, nyt økonomisystem, nyt kortsystem og Rejsekort skal udvides til et bredere brug. Dette medfører øget ressourceforbrug i form af personale. o Som konsekvens af stærkt stigende antal af kundehenvendelser og klager lægges der op til at styrke sagsbehandlingen. Der er indregnet en kompenserende besparelse for de ovenfor beskrevne budgetudvidelser i form af en ikke udmøntet rammebesparelse. Det vil kræve en drøftelse og beslutning af, hvilke opgaver, der skal nedprioriteres at udmønte besparelsen. En sådan drøftelse forudsættes at finde sted i forbindelse med færdiggørelse af analysen af potentialet ved sammenlægning af administrative funktioner og opgaver. I tilknytning hertil vil det være naturligt at drøfte fremtidige krav til trafikselskabets kompetencer. Tog Budget for togdriften vil bygge på følgende forudsætninger: Udgiften til Vestbanen fremskrives med det gældende omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark på pt. 1,93 % Udgifter til driften af Rejsekort på Vestbanen henføres direkte til Vestbanen. Flextrafik Herunder Handicapkørsel, kommunal flextrafik og siddende patientbefordring Aktiviteterne budgetteres efter analyser og kendte ændringer. Taksten for handicapkørslen vedbliver uændret som taksten for Udgiften fremskrives med det gældende omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark på pt. 1,93 %. Den faktuelle udgift afgøres imidlertid årligt ved udbud. Målopfyldelse i forhold til visionen Nye aktiviteter i 2014 er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og målsætninger. I bilag 1 ses en nærmere beskrivelse af den enkelte aktivitet inkl. målopfyldelse og økonomi. Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 42

7 Økonomi Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2014, der forelægges på bestyrelsesmødet i maj. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 43

8 19/13 Opdateret salgsstrategi for Rejsekort i Sydtrafik J. nr Dato: 3. april 2013 Indstilling Til orientering og drøftelse. Sagsresume Bestyrelsen vedtog 10. juni 2009 følgende salgsstrategi for Rejsekort i Sydtrafik: Den primære salgskanal for salg og optankning af rejsekort er via internettet Rutebilstationerne i byer uden DSB/ARRIVA-station bliver kundecentre med både salg, optankning og servicecenter for borgerne Yderområderne betjenes af borgerservice, dog kun optankning af bestående rejsekort Salgssteder i kiosker og forretninger nedlægges Tredjeparts finansierede kort udstedes fortsat fra kundecentret i Vejen Salg af anonyme kort undlades og optankning af kort holdes ude af busserne. Den hidtidige udrulning på såvel landsplan som i Sydtrafik har givet en række erfaringer og medført en række beslutninger, som giver grundlag for opdatering af Sydtrafiks salgsstrategi for Rejsekort. Siden ovenstående beslutning har benyttelsen af internettet taget yderligere fart, og 72 % af de hidtil udstedte Rejsekort er bestilt via rejsekort.dk, mens kun 16 % sælges på betjente salgssteder. Sydtrafiks salgsstrategi skal derfor fortsat fastholde internettet som primære salgskanal. DSB har ændret salgsstrategi, og satser nu næsten udelukkende på salg via rejsekort.dk og ikke på stationerne, hvor salgsstederne efterhånden nedlægges. Sydtrafik kan derfor ikke i fremtiden forvente i samme omfang at benytte DSB s salgssteder til salg af Rejsekort. Der overvejes p.t. en løsning for et mobilt salgssted i en bus, hvor kunderne kan få hjælp til bestilling af Rejsekort, og som løbende kan flyttes rundt i Sydtrafiks område i takt med udrulningen af Rejsekortet i Sydtrafik. Sydtrafiks rutebilstationer har ikke i dag installeret salgsudstyr til Rejsekort, men vil kunne hjælpe kunderne med selv at bestille via rejsekort.dk og modtage bestillingsskemaer, som videresendes til Rejsekort kundecentret. Med den videre udvikling i anvendelsen af internettet som salgskanal, skal det derfor vurderes nøje, hvorvidt der fremtidigt vil være behov for en egentlig salgsinstallation på rutebilstationerne, eller de alene skal hjælpe med bestilling af kort. 44

9 De enkelte punkter er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Lovgivningen Intet Økonomi Intet Målopfyldelse i forhold til visionen En fastholdelse af rejsekort.dk som den primære salgskanal og efterfølgende indgåelse af tank-opaftaler understøtter visionen om lettere tilgængelighed til billettering. Vedtagelse Orientering og drøftelses skete. 45

10 20/13 Evaluering af Lov om trafikselskaber J. nr. Dato: 8. april 2013 Indstilling At evaluering af Lov om trafikselskaber drøftes, og at holdninger til høringsbrevet besluttes. Sagsresume Evaluering af Lov om trafikselskaber er sendt i høring til bl.a. alle trafikselskaber, Regionerne, KL og Trafikselskaberne i Danmark med høringsfrist d. 31. maj Det er hensigten, at der på baggrund af evalueringens forslag skal udarbejdes lovforslag til efteråret. På nærværende bestyrelsesmøde lægges der op til en principiel drøftelse af punkterne i evalueringen, hvorefter der til bestyrelsesmødet i maj måned, vil blive udarbejdet et egentligt høringssvar til bestyrelsens godkendelse. Evalueringen anbefaler at der, for at sikre en mere langsigtet planlægning af trafikken og af regioner og kommuners udgifter, udarbejdes strategiske grundlag i de enkelte trafikselskaber, så den økonomiske og planlægningsmæssige horisont rækker længere end blot det kommende budgetår. Det skal fortsat være obligatorisk at deltage i et trafikselskab. Modellen med trafikselskaber, der står for udbud og planlægning af bustrafik, har grundlæggende vist sig at være velfungerende og bæredygtig. Dog foreslås det, at indføre en dispensationsmulighed så ø-kommuner, der ikke har bro eller anden fast forbindelse, kan melde sig ud af trafikselskabet, idet dette ikke vil påvirke sammenhængen i den kollektive trafik. I evalueringen peges endvidere på en række hjørner af loven, som med fordel kan justeres. Det foreslås bl.a., at trafikselskabet overtager drift og opsætning af stoppesteder på de kommunale veje i form af læskure, informationsstandere, skraldespande mv. Endvidere lægges der med evalueringen op til, at kommunerne fremover vil få mulighed for at beslutte, at alle borgere kan køre gratis med skolebussen. Målopfyldelse i forhold til visionen Flerårige aftaler vil betyde mulighed for, at der kan arbejdes mere som proaktiv konsulent i samarbejdet og overdragelse af ansvaret for stoppesteder vil kunne føre til Gode ventefaciliteter med et ensartet udseende og serviceniveau i hele Sydtrafiks område. 46

11 Lovgivningen Evalueringen er i høring til og med d. 31. maj Den vil give baggrund til et lovforslag der forventes færdig i efteråret. Den nuværende Lov om trafikselskaber blev vedtaget i 2005 og trådte i kraft d. 1. januar Økonomi En budgetplanlægning med længere tidshorisont end et år vil give bindinger hos bestillerne der ikke er i dag. Der ville skulle overføres budgetter til trafikselskaberne fra bestillerne som følge af at drift og opsætning af stoppesteder flyttes. Vedtagelse Evalueringen drøftedes og på baggrund heraf forelægges et høringsbrev til beslutning på næste bestyrelsesmøde. 47

12 21/13 Fælles vision for Region og kommuner J. nr. Dato: 8. april 2013 Indstilling At vedlagte brev i bilag 1 fremsendes til KKR Sagsresume KKR har d. 14. marts fremsendt Vision for den offentlige trafik i Syddanmark til FynBus og Sydtrafik til orientering. Udkastet til den fælles vision er blevet udarbejdet af kommunerepræsentanter, regionsrepræsentanter og KKR. KKR Syddanmark skal på sit møde d. 15. april drøfte udkastet og Region Syddanmark vil efterfølgende også behandle sagen politisk. Sydtrafik er enig i behovet for at have en fælles vision og at der er mange fornuftige tanker i KKRs oplæg. Dog mener vi, at der kan skabes reelle alternativer til bilen andre steder end i Odense. Målopfyldelse i forhold til visionen En klar og fælles vision mellem kommunerne og regionen vil være til gavn for samarbejdet og være medvirkende til opfyldelse af Sydtrafik som proaktiv konsulent, Kørselstilbud til alle behov og Bus til tiden, gode korrespondancer, hurtige forbindelser og høj frekvens. Lovgivningen Ingen Økonomi Ingen Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 48

13 22/13 Orientering om køreplanændringer sommeren 2013 J. nr Dato: 4. april 2013 Indstilling Til orientering Sagsresume Til køreplanskiftet sommeren 2013 sker der flere ændringer af både større og mindre karakter. Billund Kommune: Kun mindre ændringer som følge af driftstilpasninger. Kørslen suppleres med Flextur. Esbjerg Kommune: Mange ændringer på de lokale ruter. Som følge af et besparelseskrav bliver der også reduceret på bybuskørslen. Kørslen indstilles en halv time tidligere om aftenen. Ruter og vognløb splittes op. Kørslen suppleres med Flextur. Fanø Kommune: Ingen ændringer. Fredericia Kommune: Ingen ændringer udover at rute 541 fremover betjener Elbohallen. Haderslev Kommune: Mange ændringer på de lokale ruter, de er som følge af driftstilpasninger. Derudover er der oprettet en ny rute 620 med tilhørende ny bus med baggrund i at betjene passagerer fra oplandet Starup, Vilstrup og Vandling ind til Haderslev. Kørslen suppleres med Flextur. Kolding Kommune: Flere ændringer som følge af driftstilpasninger. Kørslen suppleres med Flextur. Sønderborg Kommune: Principiel ændring på tilbud om kørsel i specifikke tidspunkter. Højere frekvens på kommunens hovedrute 223, mellem Gråsten og Nordborg, herunder også A-bus koncept med mere direkte kørsel på flere afgange. Ingen søndagskørsel på lokalruter (rute 223 og ruten til Fynshav undtaget) og bybusser. Ingen kørsel efter kl. 19 på hverdage og efter kl. 15 på lørdage (rute 223 og ruten til Fynshav undtaget). Kørslen suppleres af Flextur. Derudover flere ændringer som følge af driftstilpasninger. Natbuskørslen er endnu ikke blevet dør-til-dør kørsel som ønsket, da det afventer fornyet politisk behandling. Tønder Kommune: På hjemkørslerne er den første tur omkring middag sløjfet på næste alle lokalruter. I områderne Bredebro og Løgumkloster er den sidste fase i kommunens ændring skolestrukturen nu gennemført med nyoprettelse af rute og tilpasning af eksisterende ruter til følge. Derudover er der foretaget driftsoptimeringer også i den større skala med ny rute mellem Skærbæk og Toftlund. Kørslen suppleres med Flextur. Varde Kommune: Få ændringer som følge af driftstilpasninger. Kørslen suppleres med Flextur. 49

14 Vejen Kommune: Meget få ændringer som følge af driftstilpasninger. Vejle Kommune: Større ændringer i store dele af bybussystemet. Flere ændringer som følge af driftstilpasninger på de lokale ruter. Kørslen suppleres med Flextur. Aabenraa Kommune: Nyt bybussystem med bl.a. integreret bybusbetjening af Rødekro og mere direkte ruter. Få driftsændringer på de lokale ruter. Kørslen suppleres med Flextur. Region Syddanmark: Flere ændringer som følge af driftstilpasninger. Rute 198 Varde Grindsted omlægges til at køre over Skovlund på alle afgange. Frekvensen reduceres fra timefrekvens til ca. halvanden times frekvens. Målopfyldelse i forhold til visionen Nyt bybussystem og driftskøreplanlægningen er en del af visionen kørselstilbud til alle behov. Økonomi Alle ændringer medfører ændringer i økonomien hos den enkelte bestiller. Vedtagelse Orientering foretaget. 50

15 23/13 Orientering om DGI Landsstævne i Esbjerg 2013 J. nr Dato: 4. april 2013 Indstilling Til orientering. Sagsresume I dagene d juli 2013 afholdes DGI Landsstævne i Esbjerg. Sydtrafik er blevet bedt om at planlægge og udføre kørslen i forbindelse hermed. Planlægningen pågår og det endelige deltagerantal og indkvarteringssteder forventes afklaret indenfor den næste måned hvorefter den endelige køreplanlægning kan udarbejdes. Udover køreplanlægningen varetager Sydtrafik opgaver såsom vognmandsafregning, chaufførforhold, chaufførinformation, passagerinformation. Målopfyldelse i forhold til visionen Kørselstilbud til alle behov. Lovgivningen Ingen Økonomi Det endelige omfang af køreplaner og dermed det endelige betalingsomfang for kørslen er endnu ikke opgjort. Beløbet skal betales af Esbjerg Kommune, herunder DGI. Når køreplanerne er kendt i sin endelige form i løbet af de næste par måneder, kan et mere præcist beløb beregnes. Planlægningsarbejdet hos Sydtrafik er en ekstraydelse og arbejdet vil formentlig koste Esbjerg Kommune, herunder DGI i omegnen af kr. Sydtrafik skal afholde omkostninger til personale der yder en ekstra arbejdsindsats under landsstævnet. Det endelige omfang kende endnu ikke, men forventes at falde på plads i løbet af de næste par måneder. Esbjerg Kommune og DGI har valt at alle passagerer skal kunne køre gratis med bybusserne i dagene d juli. Esbjerg Kommune hæfter selv for de manglende indtægter. 51

16 Vedtagelse Orientering foretaget. 52

17 24/13 Orientering om fleksibel køreplanlægning 2013/14 og evaluering af forsøgsordningens første år J. nr Dato: 4. april 2013 Indstilling Til orientering Sagsresume Jf. bestyrelsesbeslutning 46/12 er det andet år med forsøget om fleksibel køreplanlægning så småt ved at gå i gang. Forsøget er forløbet godt og planmæssigt det første år. Der har været en del ændringer som forventet og der har været god dialog med bestillere og vognmænd om hvornår ændringerne skal træde i kraft. Internt har det været positivt, at kunne efterkomme ønsker til ændringer hurtigere, og det har også været lettere at inddrage passagerønsker i køreplanlægningen. Alle kommuner har udtrykt glæde ved muligheden for at kunne benytte den nye ordning. Det har vist sig nødvendigt i forhold til antal ønsker og køreplanlæggerressourcer, at give længere planlægningstid og dermed ændre på tidsfristen for ændringer til sommerkøreplanskiftet. Ændringerne skal i 2013 afleveres senest 1. december mod sidste års 1. januar, dvs. 1 måned tidligere. Målopfyldelse i forhold til visionen Med en mere smidig tidsplan vil opfattelsen af Sydtrafiks serviceydelser langt bedre kunne indgå i den definerede rolle som proaktiv konsulent. Ved oftere at kunne ændre på skoleruter og regionalruter vil det samlede kørselstilbud blive opfattet som mere behovsstyret fordi behovet på disse ruter kan ændres flere gange om året og indgår derfor direkte i målsætningen om kørselstilbud til alle. Økonomi Der er ansat 2 ekstra køreplanlæggere i forsøgsperioden. Det har vist sig at være passende, men dog ikke nok op mod køreplanskiftet til sommeren, hvorfor ændringer skal afleveres tidligere i år, så planlægningsperioden bliver længere jf. ovenstående. 53

18 Vedtagelse Orientering foretaget. 54

19 Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Peter Christensen Morten Kristensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen I øvrigt deltog 55

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20. april 2010 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. april 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr.

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 31.10.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 19. december 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

STRATEGI PLAN 2015-2018 SYDTRAFIKS VISION

STRATEGI PLAN 2015-2018 SYDTRAFIKS VISION STRATEGI PLAN 2015-2018 SYDTRAFIKS VISION Vi vil være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

05. Budget 2008. Andenbehandling

05. Budget 2008. Andenbehandling Politisk dokument uden resume 05. Budget 2008. Andenbehandling Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder de i ændringsnotatet beskrevne ændringer til budgettet, at 1/6 Bestyrelsen budgetbogen

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

201013 2INGETNERB3 S Y D T R A F IK B ERE T NI N G

201013 2INGETNERB3 S Y D T R A F IK B ERE T NI N G BERETNING 2013 3 BERETNING 2013 SYDTRAFIK Banegårdspladsen 5 6600 Vejen post@sydtrafik.dk sydtrafik.dk CVR-NR.: 29942897 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Direktør Lars Berg REDAKTION: Informationsansvarlig Karen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere