Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1."

Transkript

1 Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar 2006 Oversigt over den offentlige indsats på jordforureningsområdet, jfr. Jordforureningslovens 18, stk. 1 og 19 Maj 2006 Københavns Amt Teknisk Forvaltning Jord og Vandafdelingen Stationparken Glostrup

2 Indhold 3 Forord 4 Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar Forudsætninger for udpegningen af amtets indsatsområder i henhold til jordforureningsloven 5 Stofspecifikt prioriteringssystem 5 Forudgående underr 5 Afværgeforanstaltninger 6 Københavns Amts grundvandsstrategi 6 Økonomi Næste prioriterede liste 7 Prioriteret liste pr. 1. januar 2006 Foto: Mikkel Østergaard (BAM) Layout: Schultz/550231

3 Forord 3 Københavns Amt afgiver hvert år en indberetning til Depotrådet om amtets aktiviteter og om den planlagte indsat på jordforureningsområdet. Som en del heraf fremlægger Amtsrådet en gang om året en prioriteret liste over afværgeforanstaltninger overfor forurening i amtet med forventede tidspunkter for hvornår vi går i gang med at gennemføre afværgeforanstaltninger. I henhold til jordforureningsloven har offentligheden været inddraget forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt, idet udkast til listen har været ude til offentlig kommentering i fire uger i marts Den prioriterede liste over afværgeforanstaltninger over for forurening udgør sammen med amtets årlige indberetning til Depotrådet en oversigt over den offentlige indsats på området i henhold til 18 i Lov om Forurenet Jord. Yderligere oplysninger om de enkelte forurenede grunde kan fås ved henvendelse til Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, telefon: Jørn Gettermann, direktør

4 Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar Oversigt over den offentlige indsats på jordforureningsområdet, jfr. Jordforureningslovens 18, stk. 1 og 19. Københavns Amts prioriterede liste over afværgeforanstaltninger over for jordforurening indeholder de forurenede arealer, som amtet har kortlagt på Vidensniveau 2 og udpeget som indsatsområde i henhold til Lov om Jordforurening. Som følge af kommunalreformen bliver denne prioriterede liste den sidste fra Københavns Amt. Fra den 1. januar 2007 overtager Region Hovedstaden størsteparten af amtets opgaver vedrørende Lov om Jordforurening, herunder opgaven med at prioritere og gennemføre detaljerede underr og afværgeforanstaltninger. Listen omfatter ikke forurenede arealer, som forventes behandlet via bestemmelserne i lovgivningen om påbud eller anbefalinger, ligesom der ikke er medtaget forurenede arealer, som forventes ryddet op via Oliebranchens Miljøpulje. Forurenede arealer, hvor der allerede er etableret afværgeforanstaltninger - eller hvor det er vurderet, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige af hensyn til grundvand eller nuværende arealanvendelse - er heller ikke på listen. Den prioriterede liste over afværgeforanstaltninger over for jordforurening pr. 1. januar 2006 indeholder således 278 af de 782 forurenede arealer, der var kortlagt på Vidensniveau 2 den 1. januar 2006 samt 7 forurenede arealer, der var under kortlægning på Vidensniveau 2 den 1. januar Forudsætning for udpegningen af amtets indsatsområder i henhold til jordforureningsloven Indsatsområder er arealer, hvor der er konstateret forurening, som kan have skadelig virkning på - grundvandet indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser eller - grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller - mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Målsætningen for amtets beskyttelsesindsats er at forsyne forbrugerne med rent drikkevand, som kun har gennemgået en simpel vandbehandling, at amtet opretholder en indvinding af grundvand, som kan dække den væsentligste del af forbruget i amtet, at vandindvindingen har en størrelse, der ikke bevirker en forringelse af grundvandets kvalitet, at amtets ressourcer (tid og økonomi) til grundvandsbeskyttelse anvendes, så der opnås mest og bedst mulig grundvandsbeskyttelse for de afsatte ressourcer: mest grundvandsbeskyttelse for pengene. Ligestillet hermed er at fjerne forurening, der udgør en alvorlig eller akut risiko for menneskers liv og helbred. Indsatsen over for grundvandstruende forurening tilrettelægges efter amtets grundvandsstrategi (se senere) og sker fortrinsvis i de områder, der er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser og kildepladszoner i Regionplan Indenfor områder med godkendte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen (efter Vandforsyningsloven) sker indsatsen i overensstemmelse hermed.

5 Såfremt der konstateres en væsentlig risiko for grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser, men hvor der endnu ikke foreligger en vedtagen indsatsplan, iværksættes afværgeforanstaltninger efter en konkret vurdering. 5 Ligeledes såfremt der konstateres en væsentlig risiko for grundvandet i områder udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, iværksættes afværgeforanstaltninger efter en konkret vurdering. Oversigten over den miljøprioriterede afværgeindsats ændres, når ny viden om forurening nødvendiggør dette. Nye kortlægninger af forurenede arealer på Vidensniveau 2 kan derfor give anledning til, at prioriteret afværge i henhold til denne liste må udskydes. Stofspecifikt prioriteringssystem Som en hjælp til prioriteringsopgaven har amtet udviklet et værktøj (et GIS-baseret Edb-program) til prioritering af amtets unders- og afværgeindsats i forhold til grundvandet - og til at få bedre sammenhæng mellem den offentlige indsats inden for henholdsvis jordforureningsloven og vandforsyningsloven. Programmet bruger viden om de kemiske egenskaber af de stoffer, der er konstateret på de enkelte forurenede er og kæder den sammen med viden om naturgivne forhold som f.eks. grundvandsdannelse, geologi, vandtype og afstand til aktuel indvinding af drikkevand. Forudgående underr De forurenede arealer er normalt kortlagt på Vidensniveau 2 på baggrund af tekniske underr. Men kortlægningsunderrne er ikke så fyldestgørende, at de kan udgøre grundlaget for beslutning om afværgeforanstaltninger. Derfor gennemføres detaljerede underr på de kortlagte arealer, og resultaterne heraf er afgørende for, om der skal ske afværge, og hvordan disse afværgeforanstaltninger i givet fald skal udføres. Konklusionen på en under kan også blive, at afværgeforanstaltninger ikke er fornødne. Såfremt det vurderes, at forureningen ikke udgør en trussel mod grundvand eller arealanvendelse, kan der, som en ekstra sikkerhed, udføres monitering (overvågning) for at holde øje med, at forureningsforholdene ikke udvikler sig ugunstigt. Som supplement til eller erstatning for en offentlig afværgeindsats er der i jordforureningsloven hjemmel til at give sundhedsfaglige anbefalinger. Anbefalinger eller påbud kan også bruges som en midlertidig forholdsregel i tilfælde, hvor afværgeforanstaltninger er prioriteret til senere udførelse og frem til, at amtet når til den pågældende ejendom i prioriteringsrækkefølgen. Københavns Amt forventer, at der over en årrække for hele amtet vil være behov for detaljerede underr på ca er i forhold til grundvand og yderligere et antal i forhold til arealanvendelse/indeklima med henblik på vurdering af nødvendigheden af at etablere afværgeforanstaltninger. Disse forurenede arealer vil herefter komme ind på den prioriterede liste over afværgeforanstaltninger og bevirke, at allerede prioriterede afværgeforanstaltninger på listen må udskydes. Afværgeforanstaltninger En afværgeforanstaltning kan i enkelte tilfælde være bortgravning af hele forureningen, hvorefter ejendommen ikke længere vil være kortlagt. Oftest vil afværgeforanstaltningen bestå af etablering af et teknisk anlæg, som skal være på ejendommen i en kortere eller længere periode, til opsamling og rensning af forurenet poreluft og/eller grundvand. I de fleste tilfælde vil der blive efterladt en mindre restforurening, så ejendommen forbliver kortlagt. Det sker, når omkostningen til at fjerne den sidste for-

6 urening ikke står mål med nytteværdien. Restforureningen vil sjældent udgøre en væsentlig risiko for grundvandsressourcen eller for den aktuelle arealanvendelse ved efterlevelse af sundhedsmæssige anbefalinger om brug af og ophold på arealerne. 6 En afværgeforanstaltning kan godt gennemføres i to tempi. Først etableres afværgeforanstaltninger over for grundvandet eller indeklimaet, mens man vælger at efterlade en mindre alvorlig forurening i forhold til arealanvendelse eller grundvand på den samme ejendom til senere afværgeforanstaltning. Tidspunktet for afværgeforanstaltningens gennemførelse afhænger af to forhold: 1) placeringen på den prioriterede liste 2) de økonomiske rammer for jordforureningsområdet. Det skal fremhæves, at det angivne tidspunkt på den prioriterede liste er udtryk for en aktuel planlægning og ikke er en beslutning om igangsætning af underr eller afværgeforanstaltninger. I takt med at amtet får mere kvalificeret indsigt i forureningsforholdene på de enkelte forurenede arealer vil der løbende blive foretaget omprioriteringer, og rækkefølgen af den faktiske udførelse af opgaverne vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Københavns Amts Grundvandsstrategi Amtsrådet vedtog i efteråret 2003 en strategi for den fremtidige grundvandsbeskyttelse i Københavns Amt. Hovedelementerne i strategien er: at fortsætte den nuværende praksis med etablering af afværgeforanstaltninger med økonomiske og miljømæssige optimale metoder, at sikre, det er den rigtige grundvandsressource, der beskyttes, at optimere grundvandsbeskyttelsen gennem udvikling og forbedring af risikovurderings- og prioriteringsværktøjerne, at øge udviklingen af afværgeteknologier, nye samarbejdsformer og styrke fokus på innovative metoder. Strategien er beskrevet i Grundvandsstrategi. September Københavns Amt som kan ses på amtets hjemmeside (www.kbhamt.dk). Økonomi i 2006 Til opgaven detaljerede underr og afværgeforanstaltninger i henhold til Jordforureningsloven er der i 2006 afsat hhv. 6,5 mio. kr. og 21,6 mio. kr. Yderligere oplysninger om de enkelte forureninger kan fås ved henvendelse til Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, Jord og Vand, tlf

7 Prioriteret liste Signatur * under kortlægning på Vidensniveau 2 pr. 1. januar 2006 R : Ombygning/udbygning af eksisterende afværge Drik. I: Beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser Drik. U(k): Beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, men indenfor kildepladszone Drik. U: Beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokaliteterne er med på den prioriterede liste, da de ligger i opland til offentlig vandforsyning, og det ikke på det nuværende vidensgrundlag kan afvises, at forureningerne kan udgøre en væsentlig risiko for betydende vandforsyningsinteresser. Såfremt de detaljerede underr viser, at der ikke er væsentlig risiko for drikkevandsinteresser eller risiko i forhold til arealanvendelse/indeklima, udgår erne efterfølgende af den prioriterede liste Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i 2006 (eller fortsætter etablering igangsat i 2005) Søborg Hovedgade , U er sket Renseri Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg opløsningsmidler indeklima R Djursvang 3, U er sket Industri- Trichlorethylen, Grundvand 2620 Albertslund grund tetrachlorethylen R Vesterkøb 1-7, I er sket Renseri- Tetrachlorethylen i Grundvand 2640 Hedehusene virksom- grundvand og jord hed Akacievej 2, I er sket Renseri Chlorerede Grundvand 2640 Hedehusene opløsningsmidler M.W. Gjøes Vej, I er sket Tidligere Chlorerede Grundvand, M.W. Gjøes Vej 8-20, pelsrenseri opløsningsmidler indeklima 2640 Hedehusene Østerparken 5-7, I er sket Plast- Chlorerede opløsnings- Grundvand, 2630 Taastrup fabrikation midler, kulbrinter indeklima R Nørgaardsvej 18-24, I er sket Renseri Chlorerede Grundvand, 2800 Lyngby opløsningsmidler indeklima

8 8 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i R Skovlunde Byvej 96, U Industri Olie og chlorerede Grundvand 96 A og grund opløsningsmidler 2740 Skovlunde Søborg Hovedgade U(k) Diffus samt Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg nabo til opløsningsmidler, jordhåndtering, renseri PAH'er ændret arealanvendelse Sanidan Rens I er sket Renseri Chlorerede Grundvand Bagsværd Hovedgade 79, opløsningsmidler 2880 Bagsværd R Glostrup Regnvandsbassin U er sket Regnvands- Opløsningsmidler Grundvand, Industrivej 3, bassin arealanvendelse 2600 Glostrup Vadsbyvej 16A, Soderup, I Kemikalie- Chlorerede Grundvand 2640 Hedehusene 2006 fordelings- opløsningsmidler, central pesticider, kulbrinter, m.v Cerestar Scandinavia A/S I Industri- Chlorerede Grundvand Skovlytoften 33, 2006 grund opløsningsmidler, olie Skættekæret 11, 2840 Holte Trørød Nyvask I Renseri Tetrachlorethylen Indeklima Trørødvej 63 b, 2950 Vedbæk Rundforbivej 176, I er sket Industri, Chlorerede Grundvand 2850 Nærum materiel- opløsningsmidler, plads, oliekomponenter, tankanlæg pesticider Baldersbækvej 5, I er sket Filmvirk- Chlorerede Grundvand, 2635 Ishøj somhed opløsningsmidler, ændret areal- BTEX'er, olie anvendelse Blendex og Novo I er sket Industri- Chlorerede Grundvand, Ny Vestergårdsvej / grunde opløsningsmidler ændret areal- Kirke Værløsevej 30, anvendelse 3500 Værløse

9 9 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Klausdalsbrovej 1-47, I Renseri Chlorerede Grundvand 2860 Søborg 2006 opløsningsmidler Herlev Hovedgade 17, U(k) Overflade- Chlorerede Grundvand 2730 Herlev 2006 behandling opløsningsmidler, af metal og olie affedtning Herlev Hovedgade 15, U(k) Overflade- Chlorerede Grundvand, 2730 Herlev 2006 behandling opløsningsmidler indeklima ved af metal og ændret arealaffedtning anvendelse Herlev Hovedgade 100, U Renseri Chlorerede Grundvand 2730 Herlev 2006 opløsningsmidler Møllehøjvej 8, U(K) 2007 Renseri Chlorerede Grundvand, 2650 Hvidovre opløsningsmidler, ændret arealkulbrinter anvendelse Køgevej 37, I Vogn- Gasolie, DEHP, Grundvand, 2630 Taastrup 2006 mandsvirk- chlorerede ændret arealsomhed opløsningsmidler anvendelse (tanke) Elektrolux I er sket Industri- Chlorerede Grundvand Lundtoftevej 160, 2, grund opløsningsmidler 800 Lyngby Hempel's Skibsfarvefabrik I er sket Skibsfarve- Chlorerede Grundvand Lundtoftevej 150, fabrik opløsningsmidler 2800 Lyngby Bagsværdvej 93, I Renseri, Chlorerede Grundvand, 2800 Lyngby 2006 olietank opløsningsmidler, arealanvendelse BaP, kulbrinter Lyngby Hovedgade 44 A-C, I Renseri Chlorerede Grundvand, 2800 Lyngby 2006 opløsningsmidler arealanvendelse

10 10 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Pan Rens & Vask I er sket Renseri Chlorerede Bøgesvinget 4, opløsningsmidler, olie Grundvand 2740 Skovlunde Baltorpvej 22, I 2006 Renseri og Chlorerede Grundvand 2750 Ballerup dieseltank- opløsningsmidler anlæg Tornerosevej 58, U er sket Industri- Spild af chlorerede Grundvand 2730 Herlev grund opløsningsmidler * Gl. Køge Landevej , U 2007 Sprøjte- Chlorerede Grundvand, 2650 Hvidovre værksted, opløsningsmidler, olie arealanvendelse lakeri mv. (indeklima) Tåstrup Autogård I Autoværk- PAH'er, bly, cadmium, Grundvand, Køgevej 55 C, 2006 sted, chlorerede og ikke arealanvendelse 2630 Taastrup maskin- chlorerede opløsningsværksted midler Sorgenfrigårdsvej 78-80/ I 2006 Renseri Chlorerede Grundvand Lyngvej 2-6, opløsningsmidler 2800 Lyngby * Klampenborgvej 239, I 2006 Renseri Chlorerede Grundvand 2800 Kgs. Lyngby opløsningsmidler, olie Rødovrevej 254, U(k) 2007 Sprøjte- Chlorerede Grundvand, 2610 Rødovre malings- opløsningsmidler, følsom arealværksted, bly, PAH anvendelse diffus forurening Slotsherrensvej 203, U 2006 Maskin- Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre værksted opløsningsmidler, kulbrinter, tungmetaller, PAH Baldershøj 32, I 2006 Industri- Chlorerede Grundvand 2635 Ishøj vask- og opløsningsmidler renseri

11 11 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Værebrovej 115, I 2006 Olietank Olie Grundvand, 2880 Bagsværd indeklima, jordflytning Rugvænget 11B, I 2009 Tanke, Bly, cadmium, olie Grundvand 2630 Taastrup spild, oplag Kirkevej 1-3, I 2007 Keramik-, Totalkulbrinter, chlorerede Grundvand, 2630 Taastrup plast-, opløsningsmidler, PAH ændret arealtrådvare- anvendelse fabrikation Fjeldhammervej 6, U 2008 Metalindu- Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre stri, maler- opløsningsmidler, værksted tungmetaller Grønlunds Allé 34B, U 2007 Renseri Chlorerede Grundvand, 2610 Rødovre opløsningsmidler indeklima Rødovrevej , U 2007 Renseri, Chlorerede Grundvand, Voldumvej 6-17, nedgravet opløsningsmidler, ændret areal Rødovre olietank total kulbrinter anvendelse Roskildevej 327, U 2007 Renseri Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre opløsningsmidler Sødal Dampvaskeri I 2007 Renseri Chlorerede Grundvand, Søbakkevej 30, opløsningsmidler recipient (sø) 2840 Holte Industrigrenen 4-6 / I Industri- Opløsningsmidler, Indeklima, Industribuen 2, 2006 grund bindemidler fra farve og grundvand 2635 Ishøj lakproduktion Birketoften 16A-B, I 2007 Maskin- Chlorerede Grundvand 3500 Værløse værksted opløsningsmidler, totalkulbrinter, tungmetaller

12 12 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Møntvask/Møntrens I er sket Renseri Chlorerede Grundvand Aldershvilevej 102, opløsningsmidler 2880 Bagsværd Larco U(k) Industri- Chlornitrobenzener, Grundvand Arnold Nielsens 2006 grund nitrobenzen, chloranilin, Boulevard 67, xylener mm., olie 2650 Hvidovre Arnold Nielsens U(k) 2006 Elektronik-, Chlorerede Grundvand, Boulevard , metalvare-, opløsningsmidler ændret areal Hvidovre plast-, anvendelse maskinfabrik Tørvevej 2, I 2008 Gartneri Olie, PAH'er, Grundvand Sengeløse, pesticider (BAM) 2630 Taastrup Hyldevangen 10, I 2008 Gartneri Pesticider (BAM) Grundvand 2630 Taastrup Nybøllevej Losseplads I 2007 Fyldplads/ Have-, bygge- og Grundvand Nybøllevej 61, Losseplads overskudsjord 2765 Smørum Jægersborg Dyrehave I 2008 Fyldplads Jordfyld, haveaffald og Grundvand Fyldplads evt. kemikalieaffald Jægersborgvej 53, Hvidegårdsparken 69, 2800 Lyngby Ruskær 34, U er sket Renseri Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre opløsningsmidler Rødovrevej 40 U 2007 Renseri Chlorerede Grundvand Rødovrevej 40, opløsningsmidler 2610 Rødovre Frøslevvej 22, U 2007 Kemisk Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre virksom- opløsningsmidler, hed (sæbe olieprodukter og kosmetik)

13 13 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Industrivej 8, U er sket Industri- Tetrachlorethylen Grundvand 2605 Brøndby grund Kores Nordic U(k) 2007 Industri- Isobuthylacetat, iso- og Grundvand, Midtager 29, grund n-butanol, acetone, indeklima Engager 2-4, ethanol, æther, toluen 2605 Brøndby m.v., * Miltona U 2007 Industri- Chlorerede Grundvand, Ringager 20, grund opløsningsmidler indeklima 2605 Brøndby Lyngager 12, U 2007 Industri- Chlorerede Grundvand 2605 Brøndby grund opløsningsmidler Sdr. Ringvej 49, U 2007 Elektronik, Kulbrinter (bl.a. BTX) Grundvand, 2605 Brøndby plastprod., og chlorerede arealgalvaniser- opløsningsmidler anvendelse, ing jordflytning Vibeholms Allé 14, U 2008 Metalvare- Chlorerede Grundvand 2605 Brøndby fabrik opløsningsmidler Monks Auto U(k) 2009 Tank- Olie / benzin produkter Grundvand Holsbjergvej 35, station 2620 Albertslund Landsbygaden 36, I 2009 Benzin- Olie- og benzinprodukter Grundvand 2630 Taastrup station Snubbekorsvej 20, I 2010 Gartneri Pesticider, specielt BAM Grundvand 2630 Taastrup Valhøjs Allé 150, U Renseri, Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre 2006 autolake- opløsningsmidler, ring/ olie, benzin -værksted, servicestation

14 14 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Sauntesvej 11-13, I 2012 Autolake- Totalkulbrinter, PAH'er Arealanvendelse, 2820 Søborg ring, jordflytning sprøjtemaling, værksted, plastfabrik DUBA U 2008 Møbel- Chlorerede Grundvand Vandtårnsvej 62, industri opløsningsmidler 2860 Søborg Knapholm 2-4, U(K) 2008 Industri Chlorerede Grundvand 2730 Herlev (affedtning opløsningsmidler med TCE) Herstedøstervej 103, U(K) 2010 Skrotplads Kulbrinter, nikkel, bly Grundvand, 2620 Albertslund arealanvendelse Taastrup Fjernvarme I 2009 Olietank Oliespild/lækage Grundvand Mølleholmen 5, 2630 Taastrup Roskildevej 400, I 2008 Gartneri Pesticider, BAM Grundvand 2630 Taastrup Riskær 10/Kratkær 5, I 2009 Auto- Kulbrinter, xylener, Grundvand, 2765 Smørum værksted PAH'er ændret arealanvendelse Islevdalvej 161, U 2007 Landbrug, Olie, chlorerede Grundvand 2610 Rødovre industri, opløsningsmidler, renseri zink, kobber, bly Valhøjs Allé 126, U Sæbefabrik Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre 2006 opløsningsmidler, kulbrinter, dichlorprop Vejleåstien Losseplads I 2008 Losseplads Bygningsaffald, Grundvand Vejleåstien, haveaffald, 2635 Ishøj dagrenovation

15 15 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Bindeleddet 8-16, I 2009 Olietank Kulbrinter Grundvand Aldershvilevej , og ledning 2880 Bagsværd Transformervej 25, U 2008 Galvanise- Chlorerede Grundvand 2730 Herlev ring opløsningsmidler Rosenkæret 43, U 2008 Metalvare- Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg fabrik og opløsningsmidler, ændret arealtrykkeri tungmetaller, PAH'er, anvendelse olie Dynamovej 12B, U 2008 Smede- og Trichlorethylen Grundvand 2730 Herlev maskinværksted Tinghøjvej 57-59, 71-77, U 2010 Vognmand, Olie, tjære, tungmetaller, Grundvand, Telefonvej 2, autoværk- chlorerede arealanvendelse Gladsaxe Ringvej 11, sted, opløsningsmidler 2860 Søborg bronchestøberi Glostrup Gasværk U 2007 Gasværks- Koks, tjære, myremalm, Grundvand Ørnebjergvej 7-9, grund ammoniak o.a Glostrup Nordisk Trykfarve Industri U 2010 Industri- Kulbrinter og vandbland- Grundvand, Roholmsvej 7, grund bare opløsningsmidler ændret areal Albertslund anvendelse A/S Trifolium Frøbehandling I 2010 Spild Olie, pesticider Grundvand Taastrupgårdsvej 24, 2630 Taastrup Hedelykken 10, I 2009 Bereds- Oliekomponenter, Grundvand, 2640 Hedehusene skabs- kulbrinter, PAH'er ændret arealcenter anvendelse Råbrovej 32 I 2010 Auto- Kulbrinter, PAH'er, Grundvand, 2765 Smørum værksted, benz(a)pyren arealanvendelse skrotoplag

16 16 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i VUC Ballerup I 2011 Olietanke, Oliekomponenter Grundvand, Baltorpvej 18, restfor- ændret areal Ballerup urening anvendelse Ellegårdsvej 25, I 2009 Benzin- og Totalkulbrinter, Grundvand, 2820 Gentofte service- naphthalen i indeklima, stationer, grundvand, benzen, arealanvendelse fyldplads tjære i fyldjord Ørnebjergvej 1, U 2012 Støberi Olie, phenoler o.a. Grundvand 2600 Glostrup Marielundvej 34, U(k) 2010 Autoværk- Olie Grundvand 2730 Herlev sted, tanke Herlev Hovedgade 195, U(k) 2010 Autoværk- Olie, chlorerede Grundvand 2730 Herlev sted opløsningsmidler Nørgårdsvej 29, I 2010 Olietanke Olie Grundvand, Kanalvej, ændret areal Lyngby anvendelse Baldersbækvej 38, I 2008 Fabrik, Mineralsk terpentin Grundvand 2635 Ishøj rengøringsmidler PREMO Skumfugefabrik I 2009 Tanke Benzen i sekundært Grundvand og Baldersbækvej 36, grundvand arealanvendelse 2635 Ishøj (indeklima) Industrivangen 16, U 2009 Metalfor- Dieselolie, trichlorethylen Grundvand 2635 Ishøj arbejdning Industriskellet 22, U(K) 2007 Metal- Chlorerede Grundvand 2635 Ishøj sliberi, opløsningsmidler vognmandsforretning

17 17 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Clarasvej 8b, I 2009 Gas- Dieselolie, tjærestoffer, bly Grundvand, 2920 Charlottenlund beholder areal ved ændret anvendelse Mesterlodden 7, I 2010 Industri- Kulbrinter, BTEX Grundvand, 2820 Gentofte lakering jordhåndtering, evt. indeklima Søborg Hovedgade 7, U(k) 2012 Renseri, Kulbrinter Grundvand 2860 Søborg automobilforhandler Ringvej B4, 4, I 2011 Service- Benzin Grundvand 2730 Herlev station Gungevej 9-11, U(K) 2009 Farve- Olie- og benzinprodukter, Grundvand, 2650 Hvidovre lakfabrik BTEX evt. ændret arealanvendelse Rundageren 4, I 2011 Spild med Toluen, kulbrinter Evt. grundvand, 2640 Hedehusene oliekom- ændret arealponenter anvendelse Midtervej 47, I 2012 Olietank Olie Grundvand, 2630 Taastrup ændret arealanvendelse Lyngby Station I 2011 Station, Dieselolie, bly Grundvand Jernbanepladsen, dieseltank Lyngby anlæg * Mortonsvej 11-25, I 2008 Gardin og Chlorerede Grundvand 2800 Kgs.Lyngby plastfabrik opløsningsmidler, kulbrinter Skelstedet 1a, I 2011 Tanke Olie Grundvand 2950 Vedbæk

18 18 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Skjoldagervej 40-44, I 2012 Oliespild Olie Grundvand, 2820 Gentofte jordarbejder, ændret arealanvendelse Gladsaxe Møllevej 21, U 2013 Sprøjte- Olie, chlorerede Grundvand, 2860 Søborg maling, opløsningsmidler, indeklima olietanke Ni, Zn, Pb Sydmarken 48, U 2008 Sprøjte- Kulbrinter, chlorerede Grundvand, 2860 Søborg lakering opløsningsmidler ændret arealanvendelse Krogshøjvej 42-44, I 2011 Maskin- Kulbrinter, Grundvand, 2880 Bagsværd værksted, evt. chlorerede jordhåndtering sprøjte- opløsningsmidler lakering Rydagervej 17 C, U 2010 Auto- Olie Grundvand, 2620 Albertslund værksted, jordhåndtering olieudskiller Virumgade 39, I 2010 Brændsels- Benzin og olieprodukter Grundvand, 2830 Virum virksomhed, gravearbejder tankanlæg dybere end 0,5 m * Akademivej 100A, I 2012 Oliespild Kulbrinter Grundvand, 2800 Kgs. Lyngby ændret arealanvendelse * Vejlebrovej 2A, I 2012 Værksted, Olie, PAH'er Grundvand, 2635 Ishøj tankstation arealanvendelse Tårnbygårdvej 11-13, U(k) 2012 Automale- Kulbrinter, tungmetaller Grundvand, 2770 Kastrup værksted jordhåndtering og pladeværksted Orthana, U(K) 2012 Kemisk Chlorerede Grundvand Englandsvej , industri opløsningsmidler, 2770 Kastrup toluen, zylener, acetone m.m.

19 19 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Fremtidsvej 23, I 2014 Olietank, Olie Grundvand 2860 Søborg standeranlæg Gladsaxevej , U 2013 Vulkani- Kulbrinter, PAH'er, Grundvand, 2860 Søborg serings- tungmetaller ændret arealanstalt anvendelse Turbinevej 7, U(k) 2010 Lastbil- Oliekomponenter og Grundvand, 2730 Herlev reparation BTEX ændret arealanvendelse Harrestrup Mose Losseplads U 2009 Losseplads Haveaffald, kloakslam Grundvand Orchidévej, 2620 Albertslund Naverland 25-27, U 2013 Olietank Olie Grundvand, 2600 Glostrup jordflytning Langstrupvej 3 C, U 2016 Olieforurening Kulbrinter 2650 Hvidovre Arealanvendelse Korsebjergengen 23, I 2009 Benzin- Total kulbrinter Grundvand 2630 Taastrup tank, l Nybølle Gadekærsvej 10, I 2010 Autoværk- Olie, Cadmium Grundvand, 2765 Smørum sted, maler- arealanvendelse værksted, smedje Lundevej 4, I 2010 Maskinst., Kulbrinter, BAM Grundvand 2765 Smørum rep. af motorer, brændstofanl Tidl. Kirke Værløsevej 62 I 2010 Maskin- Pesticider, BAM Grundvand Højgårdshaven 1, station Lærkehaven og 26-64, 3500 Værløse

20 20 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Kongelysvej 11, I 2011 Tanke Olie Grundvand 2820 Gentofte Morescosvej 4, I 2014 Olietank Dieselolie Grundvand, 2920 Charlottenlund jordhåndtering Ferrosan A/S U 2011 Industri- Kemikalieaffald fra farve Grundvand, Sydmarken 1-15, grund og lakindustri, pesticider, ændret areal Søborg kulbrinter anvendelse Generatorvej 6, U 2008 Industri- 1,1,1-trichlorethan, Grundvand 2730 Herlev grund acetone o.a Hedemarksvej 84, U(k) 2012 Olietank Olie Grundvand, 2620 Albertslund jordflytning Naverland 38, U 2011 Tankanlæg Olie/benzin Grundvand 2600 Glostrup Argentinavej 4, I 2011 Udsivning Olie Grundvand 2800 Lyngby fra villaolietank Ålebækken Renseanlæg I 2009 Industri- Olie, olieprodukter, Bredevej 120 og 120 A, grund benzen, toluen, bly Grundvand, 2830 Virum arealanvendelse, recipient Tårnvej 300, U 2012 Benzin- Dieselolie, totalkulbrinter Grundvand 2610 Rødovre station Magle Allé 10, U(k) er sket Renseri Chlorerede Grundvand, 2770 Kastrup opløsningsmidler indeklima

21 21 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Skovlunde Byvej 62, U 2014 Vogn- Olie Grundvand, 2740 Skovlunde mands- arealanvendelse virksomhed Rosenkæret 8 og 10, U 2008 Industri Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg opløsningsmidler ændret arealanvendelse Rosenkæret 15, U 2008 Spild med Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg chlorerede opløsningsmidler jordhåndtering opløsningsmidler Gladsaxe Fort U(K) 2009 Kemikalie- Totalkulbrinter, benzen Grundvand Batterivej 54, oplag 2730 Herlev Knapholm 3, U(k) 2012 Industri- Dieselolie, benzin Grundvand, 2730 Herlev grund indeklima Lyskær 3B, U(k) l Olie/totalkulbrinter, bly Grundvand, 2730 Herlev olietank ændret arealanvendelse Roskildevej , I 2013 Vognmand, Dieselolie, BTEX Grundvand, 2640 Hedehusene tankanlæg arealanvendelse Stubbeled 2, I 2011 Tanke Olie Grundvand 2950 Vedbæk Gisselfeldvej 4, U 2010 Tanke, Olie Grundvand 2665 Vallensbæk Strand olieudskillere Elsevej 30, I 2012 Oplag af Oliekomponenter Grundvand, 3500 Værløse oliepro- (gasolie) jordflytning dukter

22 22 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Tjæreborgvej 15, I 2011 Olietanke, Kulbrinter Grundvand 2750 Ballerup tankanlæg Lyngager 14, U 2007 Industri- Olie, terpentin, Grundvand, 2605 Brøndby grund BTEX'er i jord arealanvendelse KAS Gentofte, I 2013 Utæt Oliekomponenter, Grundvand Niels Andersens Vej 65, kloak- xylener og phenoler 2900 Hellerup ledning ved laboratorium C.L. Ibsens Vej 62, I 2011 Gartner- Tjærestoffer, olie og Grundvand, 2820 Gentofte og vej- tungmetaller arealanvendelse mandsplads Hans Jensens Vej 7, I 2012 Gamle Kulbrinter Grundvand, 2900 Hellerup nedgravede indeklima olietanke (villa) Gl. Cheminova-grund, U er sket Industri- Tjære, dieselolie, Grundvand, Søborg grund chlorerede opl.midler, kontakt Sydmarken 6-20, tungmetaller (Pb, Cu, Cd) 2860 Søborg Stensmosevej 22, U 2011 Varme- Total kulbrinter Grundvand, 2620 Albertslund central ændret arealanvendelse Tørringvej 20, U 2013 Industri- Opløsnings- og plastblød Grundvand 2610 Rødovre grund -gøringsmidler Roskildevej 316, U 2014 Benzin- Benzin- og Grundvand, 2610 Rødovre salgsanlæg oliekomponenter ændret arealanvendelse, jordflytning Tibberup Allé 67-69, I 2010 Service- Benzin og olieprodukter Grundvand 3500 Værløse station

23 23 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Stengårdens Losseplads I 2010 Losseplads Dagrenovation, Grundvand Jonstrupvej 144, industriaffald og muligvis 2750 Ballerup kemikalieaffald NNE-Bagsværd I 2014 Olietank Olie, tungmetaller Grundvand Krogshøjvej 30, 2880 Bagsværd Mørkhøj Bygade 32 B, U 2013 Industri- Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg grund opløsningsmidler, bygge- og BTX'er anlægsprojekter Paul Bergsøes Vej 14, U 2014 Tanke Olie Grundvand 2600 Glostrup Gammelgård U 2008 Fyldplads/ Opløsningsmidler: Grundvand Gammel Klausdalsbrovej 436, Losseplads Acetone, xylen og 2730 Herlev trichlorethan. Benzol, toluol, xylol Fabriksparken 5-7, U 2013 Auto- Oliekomponenter og Grundvand, 2600 Glostrup værksted, BTEX ændret arealoplag af anvendelse brændsel Mølleåparkens Losseplads I 2013 Fyldplads/ Dagrenovation, have- Grundvand Mølleåparken 40, Losseplads affald, jordfyld og evt Lyngby kemikalieaffald * Peter Lundsvej 1/Høstvej 3, I 2013 Fyrings- Olie Grundvand 2800 Kgs. Lyngby olietanke Roskildevej 310, U 2014 Tanksta- Petroleum, dielseolie Grundvand, 2610 Rødovre tion m.v. jordhåndtering Torslundevej 2, I 2011 Nedgravede Olie- benzinkomponenter Grundvand 2635 Ishøj tanke, tankstation

24 24 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Skotteparkens Losseplads I 2008 Losseplads Fyld Grundvand Skovvej 56-58, 2750 Ballerup Scandiflex U 2013 Industri, Olierester, pillekoks og Grundvand Sydmarken 33A-35, losseplads falsespåner (strimler af 2860 Søborg cromgarvet læder) Formervangen og 18, U 2013 Industri- Terpentin, dieselolie Grundvand, 2600 Glostrup grund ændret arealanvendelse Landlystvej 30A-32, U 2015 Smede- Tungmetaller, tjærestoffer, Grundvand, 2650 Hvidovre værksted olie arealanvendelse Shell Depot I 2013 Olietanke, Olie Grundvand Snedkervej 9, olieud Taastrup skillere Lillemosevej 1, I 2012 Overflade- Olie Grundvand Stærkende, spild 2640 Hedehusene Roskildevej 336, I 2013 Auto- Olie, tjærestoffer, bly Grundvand 2630 Taastrup værksted Eremitageparkens Fyldplads I 2009 Fyldplads Bygningsaffald, Grundvand Lundtoftevej 256, kemikalieaffald Lyngby Lossepladsgas Skelstedet 16, I 2006 Kemisk Pesticider, især Grundvand 2950 Vedbæk produk- mechlorprop tionsvirksomhed Staktoften 22, I 2006 Kemisk Pesticider, især Grundvand 2950 Vedbæk virksom- mechlorprop hed, aftapning

25 25 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Roskildevej 519, U 2013 Auto- Benzin, dieselolie, Grundvand 2605 Brøndby værksted terpentin Fabriksparken 31, U 2013 Brænd- Benzin, xylener, Grundvand, 2620 Albertslund stofanlæg ethylbenzen jordhåndtering Formervangen 5, U 2012 Tankanlæg, Benzin, Toluen, Grundvand 2620 Albertslund prod af Xylener plastlakker Naverland 7-11, U 2012 Tank- Olieprodukter Grundvand, 2600 Glostrup anlæg kontaktrisiko ved jordflytning Lodsvej 38, U 2006 Oprindelig Nikkel, cadmium, Grundvand, 2650 Hvidovre industri- bly, fuelolie arealanvendelse grund, nu bolig Simonsen & Levring A/S I 2010 Maskin- Olie Grundvand Rugvænget 44-46, værksted 2630 Taastrup Skelvej 26, I 2009 Tank Terpentin Grundvand, 2640 Hedehusene arealanvendelse Vandmestervej 21, I 2013 Auto- Kulbrinter Grundvand, 2630 Taastrup værksted, ændret arealvognmands- anvendelse forretning Minerva U 2012 Skrotplads Olie og opløsningsmidler Grundvand, Valhøjs Allé 159, arealanvendelse H.J. Holst Vej 8, 2610 Rødovre Søengen 19, I 2011 Vogn- Olie Grundvand, 2840 Holte mands- arealanvendelse forretning

26 26 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Industriparken 10, U 2014 Plastvirk- Toluen, fyringsolie Grundvand, v/ 2750 Ballerup somhed, følsom arealfyringsolie- anvendelse tank Skolesvinget 2, U 2011 Tank- Olie og benzin Grundvand 2860 Søborg station Vandtårnsvej 78, U 2015 Oplag af Kulbrinter, BTEX Grundvand 2860 Søborg olieprodukter Gl. Klausdalsbrovej , U 2014 Entrepre- PAH'er og kulbrinter Grundvand, 2730 Herlev nørvirk- ændret arealsomhed anvendelse Stenstykkevej 49, U 2014 Metal- Totalkulbrinter, PAH'er, Grundvand, 2650 Hvidovre varefabrik benz(a)pyren arealanvendelse med sprøjtelakering Nymølle Stenindustrier I 2015 Olietank, Olie Grundvand Hovedgaden 539, olieudskiller 2640 Hedehusene Vognmand Erik Jensen I 2016 Vogn- Dieselolie Grundvand og Sønner mands- Landsbygaden 19, forretning Sengeløse, 2630 Taastrup Roskildevej 327B, I 2014 Olietank Olie Grundvand 2640 Hedehusene Lyngby Hovedgade 10-12, I 2014 Industri- Olie, tungmetaller Grundvand, 2800 Kgs. Lyngby kvarter, og PAH'er ændret arealfyldjord anvendelse Egegårdsvej 59-61, U 2012 Tankanl., Olie, tjærestoffer herunder Grundvand, 2610 Rødovre fyldjord, benz(a)pyren, tungmetaller kontaktrisiko el. mekanisk værksted

27 27 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Vilvordeparken 16, I 2016 Villatank Olie Grundvand, 2920 Charlottenlund arealanvendelse, recipient Bregnegårdsvej 21B, U(k) 2015 Olietank Olie Grundvand, 2900 Hellerup kontakt ved gravearbejder Mørkhøj Bygade 30, U er sket Industri- Opl.midler, chlorphenoler, Grundvand 2860 Søborg grund olie, plastblødgøringsmidler, PAH-forbindelser og tjærestoffer Buddinge Hovedgade 169, U 2015 Tanke Olie Grundvand 2860 Søborg Paul Bergsøe & Søn A/S U er sket Industri- Blyslagger og tungmetaller Grundvand, Hvissingevej 100, grund arealanvendelse 2600 Glostrup Metalstøberiet Hvilsted & U(k) 2017 Metal- Tungmetaller Grundvand, Clausen I/S støberi arealanvendelse Vasekær 2, 2730 Herlev Roskildevej 5-7, U 2014 Oplag af Oliekomponenter Grundvand, 2620 Albertslund brændstof jordflytning Hedeland 2, I 2015 Olie- Olie Grundvand 2640 Hedehusene udskillere, tankanlæg Reerslevvej 63-65, I 2014 Brændsels- Olie Grundvand 2640 Hedehusene handler Tømmerup Haveby U 2013 Industri- Organiske Grundvand Holdkærs Ager 95, grund opløsningsmidler 2770 Kastrup

28 28 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Fruevej 16, I 2011 Fyringsolie Olie Indeklima 2860 Søborg under kældergulv Maltevangen 14, I 2015 Villaolie- Kulbrinter Grundvand 2820 Gentofte tank Gladsaxevej 367 / U 2015 Sprøjte- Olie, BTEX'er, PAH'er, Grundvand, Rosenkæret 45, lakering, tungmetaller ændret areal Søborg maskin- anvendelse værksted, trykkeri Frøstjernevej 26, I 2012 Utæt Fyringsolie Grundvand, 2880 Bagsværd AJVA arealanvendelse kugletank Vasekær 10, U(k) 2015 Olietank Olie, diesel, kulbrinter Grundvand 2730 Herlev Hædersdalvej 2A, U 2016 Vogn- Dieselolie Grundvand 2650 Hvidovre mandsforretning Roskildevej 335, I 2013 Service- Olie Grundvand 2640 Hedehusene station Rosendahls Kontor- I 2016 Olietank Olie Grundvand materiale Fabrik Rugvænget 7, 2630 Taastrup Erhvervsvej 30, U 2015 Maskin- Kulbrinter, bly, cadmium Grundvand, 2610 Rødovre fabrik, ændret arealm.m. anvendelse Industriskellet 17-19, U 2014 Industri- Terpentin Grundvand 2635 Ishøj grund

29 29 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Mørkhøj Bygade 32A, U er sket Industri- Div. olier, opløsnings- Grundvand 2860 Søborg grund midler, pentachlor phenoler o.a Vandtårnsvej 84, U 2017 Industri- Bly, cadmium, kobber, Grundvand 2860 Søborg grund nikkel, zink Østmarken 6, U 2015 Olie- og Kulbrinter, benz(a)pyren Grundvand, 2860 Søborg benzin- kontaktrisiko tanke Knud Højgaards Vej 1, U 2015 Ikke kendt Cyanid Grundvand, 2860 Søborg jordflytning Strandholms Allé 38-40, U 2013 Industri- Chlorerede opløsnings- Grundvand, 2650 Hvidovre grund midler, phenoler, Cu, Hg marin recipient, indeklima Hedehusene Fjernvarme I 2015 Olietanke Olie Grundvand Kallerupvej 5B, 2640 Hedehusene Engbrinken 21, I 2015 Vogn- Kulbrinter, PAH'er, Arealanvendelse, 2630 Taastrup mand dichlorethylen, evt. grundvand tungmetaller Rødovrevej 31, U 2016 Metal- PAH'er, tungmetaller, olie Arealanvendelse, 2610 Rødovre fabrik, evt. grundvand olietanke Nordre Paradisvej 14, I 2016 Fyldjord Bly, PAH'er, kulbrinter Arealanvendelse 2840 Holte Pileskovvej 2, U 2014 Olietank Benzin og olie Grundvand, 2635 Ishøj arealanvendelse

30 30 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Søndre Ringvej 33A, U 2014 Auto- Kulbrinter Grundvand, 2605 Brøndby værksted ændret arealanvendelse Grønnemose Allé 61b, U 2014 Fyrings- Olie Grundvand, 2860 Søborg olietank jordflytning Niels Bohrs Allé 36-38, U(k) 2014 Auto- og Tungmetaller og diesel- Grundvand 2860 Søborg plade- fyringsolie værksted, nabo til Holgers Autolakering I 2015 Olietank Olie Grundvand Kuldyssen 12-14, 2630 Taastrup Rugvænget 33, I 2015 Olietanke, Olie Grundvand 2630 Taastrup olieudskillere Akacievej 6, I 2015 Olieud- Olie Grundvand 2640 Hedehusene skiller H. Jessens Grovvarehandel I 2015 Tanke Oliekomponenter Grundvand Ahornvej 6, 2630 Taastrup John Kirkebye I 2015 Olietank Dieselolie Grundvand Langs Hegnet 30, 2800 Lyngby Industriskellet 23, U 2015 Olietanke, Diesel, kulbrinter Grundvand 2635 Ishøj olieudskillere Industrikrogen 14, I 2016 Vogn- Olie Grundvand 2635 Ishøj mandsforretning

31 31 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Ågesdal Losseplads (jord) I 2016 Losseplads PAH'er incl. benz(a)pyren, Arealanvendelse Udbakken / Pb,Cd,Cu,Ni,Zn, olie- Kastebjergvej 45-47, komponenter, gas 2750 Ballerup Lindegårdsvej 8, I 2016 Maskin- Cu, Zn, Pb, Olie Arealanvendelse 2920 Charlottenlund fabrik Bergsøe diffusforurening U 2018 Diffus Bly, cadmium Arealanvendelse Indenfor: Vældegårdsvej, forurening Hvissingevej, Langagervej, fra Bergsøe Ravnager Roskildevej 90, U(K) 2016 Olietank Dieselolie Arealanvendelse 2620 Albertslund Smedevænget 14, I 2017 Gartneri DDT i jord Arealanvendelse Marbjerg, 2640 Hedehusene Spangåvej 13, I 2016 Udlagt Tjærestoffer, tung- Arealanvendelse 2630 Taastrup slagge og metaller og olie værkstedsaktivitet Rendebæksvej 13, I 2017 Maskin-, Kulbrinter, PAH'er, Arealanvendelse, 2750 Smørum auto-, tungmetaller jordflytning, smede- gravearbejder værksted Asylgade 5, I 2016 Tilkørt PAH'er, bly Arealanvendelse 2800 Lyngby fyld Hadsundvej 12, 14, 15, U 2011 Industri- Jordforurening, gas- og Grundvand 2610 Rødovre grund dieselolie, aromater og chlorerede opløsningsmidler Frøslevvej 45, U 2011 Brud på Olie, totalkulbrinter Arealanvendelse, 2610 Rødovre ledning til indeklima oliefyr

32 32 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Møllegårdens Losseplads I 2009 Losseplads Gas Arealanvendelse Bagsværd Møllevej 6-9 og Amundsensvej 13, 2800 Lyngby Triumph Grusgrav, I 2009 Losseplads Gas Arealanvendelse Bondehavevej Bondehavevej 192 og Skoleparken I og II, 2800 Lyngby Tornhøjgård U 2017 Tidl. Olieprodukter, PAH'er, Jordkontakt, Klausdalsbrovej 271, industri- tungmetaller jordflytning 2730 Herlev grund Baldersbrøndegade 14B / I 2017 Tidl. PAH'er, tungmetaller Arealanvendelse Teglevej 9, smede Hedehusene værksted Hovedgaden 345, I 2018 Vogn- PAH'er Arealanvendelse 2640 Hedehusene mand, brændselsforhandler Søvej 12, I 2017 Auto- Oliekomponenter, PAH, Arealanvendelse 2840 Holte værksted bly, diffus forurening fra naboejendom Baldersbækvej 2, 4A, 4B, I 2018 Vognmand Benz(a)pyren Arealanvendelse 2635 Ishøj Østergården, Vejleåparken, U 2017 Ukendt Kulbrinter Arealanvendelse 2635 Ishøj Baldersvej 2, I 2017 Galvani- Bly, Nikkel, TCE Arealanvendelse 2635 Ishøj seringsforkromningsanstalt Smedegade 3, I 2017 Smede- PAH'er, tungmetaller Arealanvendelse 3500 Værløse værksted

33 33 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Hovedgaden 14, U 2018 Diffus Bly, Cadmium, Arealanvendelse, St. Magleby, forurening benz(a)pyren jordflytning 2791 Dragør Ordrupvej 112, I er sket Plastfabrik PAH'er, benz(a)pyren Arealanvendelse 2920 Charlottenlund (måske tilkørt jord) Valby Søndergade 3b, I 2018 Auto- PAH'er Arealanvendelse 2630 Taastrup lakering, snedkeri Valby Søndergade 3c, I er sket Diffus PAH'er Arealanvendelse 2630 Taastrup forurening Valby Søndergade 3e, I er sket Diffus PAH'er Arealanvendelse 2630 Taastrup forurening Hovedgaden 652, I 2016 Auto- PAH, benz(a)pyren, bly, Arealanvendelse 2640 Hedehusene ophugger, cadmium, zink, kulbrinter skiltemaler Ravnholmvej 6, I er sket Smede- Olie, tungmetaller og Arealanvendelse, 2800 Kgs. Lyngby værksted PAH'er jordflytning Damhusdalen, U(k) 2018 Opfyld fra PAH'er, benz(a)pyren, Arealanvendelse Panter-,Bjørne-,Leopard-, den Kgl. bly, cadmium Løve-og Nordkærvej Porcelæns Rødovre fabrik Søllerød Gasværk I er sket Gasværks- Koks, tjære, ammoniak, Arealanvendelse, Øverødvej/Skovgærdet/ grund myremalm, phenoler, jordflytning Søengen/Søvej, PAH'er, o.a Holte Flex Rens I er sket Renseri/ PAH'er Arealanvendelse Nærum Hovedgade 92,96/ PAH fra Nærumhusvej 1/Bystykket 4, remise 2850 Nærum

34 34 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Teglvænget 7, U 2017 Forurenet PAH'er, benz(a)pyren, Arealanvendelse 2920 Charlottenlund opfyld bly Peter Lieps Vej 1, U 2017 Diffust PAH'er, tungmetaller Arealanvendelse, 2930 Klampenborg forurenet jordflytning fyldjord Herstedhøje U 2016 SlaggedepotBlyslagge m.v. Grundvand Vestskoven, 2620 Albertslund Vojensvej 26, U 2017 Galvani- Tungmetaller Arealanvendelse 2650 Hvidovre seringsanstalt Reerslevgård I 2018 Opfyld Tungmetaller Ændret areal- Thorsbrovej 8 a-c, med anvendelse, 2640 Hedehusene affald recipient Køgevej 169, I 2017 Metal- Tungmetaller Arealanvendelse 2630 Taastrup støberi Køgevej 59, I 2017 Maskin- PAH'er, Pb, spor af Arealanvendelse 2630 Taastrup værksted chlorerede opløsningsmidler Lyngevej 22, I 2016 Vogn- Totalkulbrinter Arealanvendelse 2640 Hedehusene mand, værksted Torsøvej 1, U 2017 Olietank Oliekomponenter Arealanvendelse 2610 Rødovre Trørød Deponeringsplads, I 2017 Fyldplads Tungmetaller og PAH Arealanvendelse, Vedbæk i Trørød Park og jordflytning Havesvinget 1-9, Majsletten, Lossepladsgas Nørreeng 2-8, i store dele af området Kløvereng 5-21, Majsletten 50

35 35 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Thulevej 14, I 2017 Fyld PAH'er, bly Arealanvendelse 2870 Dyssegård * Søborg Hovedgade 10, I 2018 Auto- PAH'er Arealanvendelse 2870 Dyssegård værksted Columbusvej 3, U 2016 Fyrings- Kulbrinter Grundvand 2860 Søborg olietank Oksbjerget U 2016 Slagge- Blyslagge m.v. Grundvand Oxbjergvej 2, depot 2600 Glostrup Køgevej 142, I 2016 Nedgravet Olieprodukt Arealanvendelse 2630 Taastrup olietank på nabo ejendom Valbyvej 52, I 2017 Salg af Olie, benzin Arealanvendelse 2630 Taastrup brændsel (petroleum, benzin, dieselolie) Kongevejen , I 2017 Fyrings- Oliekomponenter Arealanvendelse 2830 Virum olietank Ny Hjortespringvej 6B, I 2016 Fyldjord, Kulbrinter, PA'er Arealanvendelse 3500 Værløse udstødning fra biler, røg

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Teknik og Administration Nr. 1 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Problemstillinger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen 19. december 2006 Jord & Affald Departementet EUK GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens Temastrategi for jordbundsbeskyttelse

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997 Branchebeskrivelse for varmeværker Teknik og Administration Nr. 11 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. INDLEDNING... 2 2. SAMMENFATNING... 4 3. Generel beskrivelse af branchen... 6 3.1 Branchedefinition og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as Indholdsfortegnelse Side GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as VVM FOR DE SRORE REGIONALE VADFORSYNINGFER 7-10 Regionplanlægger René Paul Hansen,

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for A V J i n f o Nr. 1-2005 leder Opfølgning på udvalget om jordforurening det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for jord har afgivet rapport i december 2004. Regeringen vil på baggrund heraf fremsætte

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998

Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998 Notater om priser på små afværgeprojekter Teknik og Administration Nr. 2 1998 3 notater om priser og små afværgeprojekter Denne rapport indeholder tre notater om, hvordan man laver overslagspriser, finder

Læs mere