Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1."

Transkript

1 Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar 2006 Oversigt over den offentlige indsats på jordforureningsområdet, jfr. Jordforureningslovens 18, stk. 1 og 19 Maj 2006 Københavns Amt Teknisk Forvaltning Jord og Vandafdelingen Stationparken Glostrup

2 Indhold 3 Forord 4 Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar Forudsætninger for udpegningen af amtets indsatsområder i henhold til jordforureningsloven 5 Stofspecifikt prioriteringssystem 5 Forudgående underr 5 Afværgeforanstaltninger 6 Københavns Amts grundvandsstrategi 6 Økonomi Næste prioriterede liste 7 Prioriteret liste pr. 1. januar 2006 Foto: Mikkel Østergaard (BAM) Layout: Schultz/550231

3 Forord 3 Københavns Amt afgiver hvert år en indberetning til Depotrådet om amtets aktiviteter og om den planlagte indsat på jordforureningsområdet. Som en del heraf fremlægger Amtsrådet en gang om året en prioriteret liste over afværgeforanstaltninger overfor forurening i amtet med forventede tidspunkter for hvornår vi går i gang med at gennemføre afværgeforanstaltninger. I henhold til jordforureningsloven har offentligheden været inddraget forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt, idet udkast til listen har været ude til offentlig kommentering i fire uger i marts Den prioriterede liste over afværgeforanstaltninger over for forurening udgør sammen med amtets årlige indberetning til Depotrådet en oversigt over den offentlige indsats på området i henhold til 18 i Lov om Forurenet Jord. Yderligere oplysninger om de enkelte forurenede grunde kan fås ved henvendelse til Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, telefon: Jørn Gettermann, direktør

4 Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar Oversigt over den offentlige indsats på jordforureningsområdet, jfr. Jordforureningslovens 18, stk. 1 og 19. Københavns Amts prioriterede liste over afværgeforanstaltninger over for jordforurening indeholder de forurenede arealer, som amtet har kortlagt på Vidensniveau 2 og udpeget som indsatsområde i henhold til Lov om Jordforurening. Som følge af kommunalreformen bliver denne prioriterede liste den sidste fra Københavns Amt. Fra den 1. januar 2007 overtager Region Hovedstaden størsteparten af amtets opgaver vedrørende Lov om Jordforurening, herunder opgaven med at prioritere og gennemføre detaljerede underr og afværgeforanstaltninger. Listen omfatter ikke forurenede arealer, som forventes behandlet via bestemmelserne i lovgivningen om påbud eller anbefalinger, ligesom der ikke er medtaget forurenede arealer, som forventes ryddet op via Oliebranchens Miljøpulje. Forurenede arealer, hvor der allerede er etableret afværgeforanstaltninger - eller hvor det er vurderet, at afværgeforanstaltninger ikke er nødvendige af hensyn til grundvand eller nuværende arealanvendelse - er heller ikke på listen. Den prioriterede liste over afværgeforanstaltninger over for jordforurening pr. 1. januar 2006 indeholder således 278 af de 782 forurenede arealer, der var kortlagt på Vidensniveau 2 den 1. januar 2006 samt 7 forurenede arealer, der var under kortlægning på Vidensniveau 2 den 1. januar Forudsætning for udpegningen af amtets indsatsområder i henhold til jordforureningsloven Indsatsområder er arealer, hvor der er konstateret forurening, som kan have skadelig virkning på - grundvandet indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser eller - grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller - mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Målsætningen for amtets beskyttelsesindsats er at forsyne forbrugerne med rent drikkevand, som kun har gennemgået en simpel vandbehandling, at amtet opretholder en indvinding af grundvand, som kan dække den væsentligste del af forbruget i amtet, at vandindvindingen har en størrelse, der ikke bevirker en forringelse af grundvandets kvalitet, at amtets ressourcer (tid og økonomi) til grundvandsbeskyttelse anvendes, så der opnås mest og bedst mulig grundvandsbeskyttelse for de afsatte ressourcer: mest grundvandsbeskyttelse for pengene. Ligestillet hermed er at fjerne forurening, der udgør en alvorlig eller akut risiko for menneskers liv og helbred. Indsatsen over for grundvandstruende forurening tilrettelægges efter amtets grundvandsstrategi (se senere) og sker fortrinsvis i de områder, der er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser og kildepladszoner i Regionplan Indenfor områder med godkendte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen (efter Vandforsyningsloven) sker indsatsen i overensstemmelse hermed.

5 Såfremt der konstateres en væsentlig risiko for grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser, men hvor der endnu ikke foreligger en vedtagen indsatsplan, iværksættes afværgeforanstaltninger efter en konkret vurdering. 5 Ligeledes såfremt der konstateres en væsentlig risiko for grundvandet i områder udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, iværksættes afværgeforanstaltninger efter en konkret vurdering. Oversigten over den miljøprioriterede afværgeindsats ændres, når ny viden om forurening nødvendiggør dette. Nye kortlægninger af forurenede arealer på Vidensniveau 2 kan derfor give anledning til, at prioriteret afværge i henhold til denne liste må udskydes. Stofspecifikt prioriteringssystem Som en hjælp til prioriteringsopgaven har amtet udviklet et værktøj (et GIS-baseret Edb-program) til prioritering af amtets unders- og afværgeindsats i forhold til grundvandet - og til at få bedre sammenhæng mellem den offentlige indsats inden for henholdsvis jordforureningsloven og vandforsyningsloven. Programmet bruger viden om de kemiske egenskaber af de stoffer, der er konstateret på de enkelte forurenede er og kæder den sammen med viden om naturgivne forhold som f.eks. grundvandsdannelse, geologi, vandtype og afstand til aktuel indvinding af drikkevand. Forudgående underr De forurenede arealer er normalt kortlagt på Vidensniveau 2 på baggrund af tekniske underr. Men kortlægningsunderrne er ikke så fyldestgørende, at de kan udgøre grundlaget for beslutning om afværgeforanstaltninger. Derfor gennemføres detaljerede underr på de kortlagte arealer, og resultaterne heraf er afgørende for, om der skal ske afværge, og hvordan disse afværgeforanstaltninger i givet fald skal udføres. Konklusionen på en under kan også blive, at afværgeforanstaltninger ikke er fornødne. Såfremt det vurderes, at forureningen ikke udgør en trussel mod grundvand eller arealanvendelse, kan der, som en ekstra sikkerhed, udføres monitering (overvågning) for at holde øje med, at forureningsforholdene ikke udvikler sig ugunstigt. Som supplement til eller erstatning for en offentlig afværgeindsats er der i jordforureningsloven hjemmel til at give sundhedsfaglige anbefalinger. Anbefalinger eller påbud kan også bruges som en midlertidig forholdsregel i tilfælde, hvor afværgeforanstaltninger er prioriteret til senere udførelse og frem til, at amtet når til den pågældende ejendom i prioriteringsrækkefølgen. Københavns Amt forventer, at der over en årrække for hele amtet vil være behov for detaljerede underr på ca er i forhold til grundvand og yderligere et antal i forhold til arealanvendelse/indeklima med henblik på vurdering af nødvendigheden af at etablere afværgeforanstaltninger. Disse forurenede arealer vil herefter komme ind på den prioriterede liste over afværgeforanstaltninger og bevirke, at allerede prioriterede afværgeforanstaltninger på listen må udskydes. Afværgeforanstaltninger En afværgeforanstaltning kan i enkelte tilfælde være bortgravning af hele forureningen, hvorefter ejendommen ikke længere vil være kortlagt. Oftest vil afværgeforanstaltningen bestå af etablering af et teknisk anlæg, som skal være på ejendommen i en kortere eller længere periode, til opsamling og rensning af forurenet poreluft og/eller grundvand. I de fleste tilfælde vil der blive efterladt en mindre restforurening, så ejendommen forbliver kortlagt. Det sker, når omkostningen til at fjerne den sidste for-

6 urening ikke står mål med nytteværdien. Restforureningen vil sjældent udgøre en væsentlig risiko for grundvandsressourcen eller for den aktuelle arealanvendelse ved efterlevelse af sundhedsmæssige anbefalinger om brug af og ophold på arealerne. 6 En afværgeforanstaltning kan godt gennemføres i to tempi. Først etableres afværgeforanstaltninger over for grundvandet eller indeklimaet, mens man vælger at efterlade en mindre alvorlig forurening i forhold til arealanvendelse eller grundvand på den samme ejendom til senere afværgeforanstaltning. Tidspunktet for afværgeforanstaltningens gennemførelse afhænger af to forhold: 1) placeringen på den prioriterede liste 2) de økonomiske rammer for jordforureningsområdet. Det skal fremhæves, at det angivne tidspunkt på den prioriterede liste er udtryk for en aktuel planlægning og ikke er en beslutning om igangsætning af underr eller afværgeforanstaltninger. I takt med at amtet får mere kvalificeret indsigt i forureningsforholdene på de enkelte forurenede arealer vil der løbende blive foretaget omprioriteringer, og rækkefølgen af den faktiske udførelse af opgaverne vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Københavns Amts Grundvandsstrategi Amtsrådet vedtog i efteråret 2003 en strategi for den fremtidige grundvandsbeskyttelse i Københavns Amt. Hovedelementerne i strategien er: at fortsætte den nuværende praksis med etablering af afværgeforanstaltninger med økonomiske og miljømæssige optimale metoder, at sikre, det er den rigtige grundvandsressource, der beskyttes, at optimere grundvandsbeskyttelsen gennem udvikling og forbedring af risikovurderings- og prioriteringsværktøjerne, at øge udviklingen af afværgeteknologier, nye samarbejdsformer og styrke fokus på innovative metoder. Strategien er beskrevet i Grundvandsstrategi. September Københavns Amt som kan ses på amtets hjemmeside (www.kbhamt.dk). Økonomi i 2006 Til opgaven detaljerede underr og afværgeforanstaltninger i henhold til Jordforureningsloven er der i 2006 afsat hhv. 6,5 mio. kr. og 21,6 mio. kr. Yderligere oplysninger om de enkelte forureninger kan fås ved henvendelse til Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, Jord og Vand, tlf

7 Prioriteret liste Signatur * under kortlægning på Vidensniveau 2 pr. 1. januar 2006 R : Ombygning/udbygning af eksisterende afværge Drik. I: Beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser Drik. U(k): Beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, men indenfor kildepladszone Drik. U: Beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokaliteterne er med på den prioriterede liste, da de ligger i opland til offentlig vandforsyning, og det ikke på det nuværende vidensgrundlag kan afvises, at forureningerne kan udgøre en væsentlig risiko for betydende vandforsyningsinteresser. Såfremt de detaljerede underr viser, at der ikke er væsentlig risiko for drikkevandsinteresser eller risiko i forhold til arealanvendelse/indeklima, udgår erne efterfølgende af den prioriterede liste Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i 2006 (eller fortsætter etablering igangsat i 2005) Søborg Hovedgade , U er sket Renseri Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg opløsningsmidler indeklima R Djursvang 3, U er sket Industri- Trichlorethylen, Grundvand 2620 Albertslund grund tetrachlorethylen R Vesterkøb 1-7, I er sket Renseri- Tetrachlorethylen i Grundvand 2640 Hedehusene virksom- grundvand og jord hed Akacievej 2, I er sket Renseri Chlorerede Grundvand 2640 Hedehusene opløsningsmidler M.W. Gjøes Vej, I er sket Tidligere Chlorerede Grundvand, M.W. Gjøes Vej 8-20, pelsrenseri opløsningsmidler indeklima 2640 Hedehusene Østerparken 5-7, I er sket Plast- Chlorerede opløsnings- Grundvand, 2630 Taastrup fabrikation midler, kulbrinter indeklima R Nørgaardsvej 18-24, I er sket Renseri Chlorerede Grundvand, 2800 Lyngby opløsningsmidler indeklima

8 8 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i R Skovlunde Byvej 96, U Industri Olie og chlorerede Grundvand 96 A og grund opløsningsmidler 2740 Skovlunde Søborg Hovedgade U(k) Diffus samt Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg nabo til opløsningsmidler, jordhåndtering, renseri PAH'er ændret arealanvendelse Sanidan Rens I er sket Renseri Chlorerede Grundvand Bagsværd Hovedgade 79, opløsningsmidler 2880 Bagsværd R Glostrup Regnvandsbassin U er sket Regnvands- Opløsningsmidler Grundvand, Industrivej 3, bassin arealanvendelse 2600 Glostrup Vadsbyvej 16A, Soderup, I Kemikalie- Chlorerede Grundvand 2640 Hedehusene 2006 fordelings- opløsningsmidler, central pesticider, kulbrinter, m.v Cerestar Scandinavia A/S I Industri- Chlorerede Grundvand Skovlytoften 33, 2006 grund opløsningsmidler, olie Skættekæret 11, 2840 Holte Trørød Nyvask I Renseri Tetrachlorethylen Indeklima Trørødvej 63 b, 2950 Vedbæk Rundforbivej 176, I er sket Industri, Chlorerede Grundvand 2850 Nærum materiel- opløsningsmidler, plads, oliekomponenter, tankanlæg pesticider Baldersbækvej 5, I er sket Filmvirk- Chlorerede Grundvand, 2635 Ishøj somhed opløsningsmidler, ændret areal- BTEX'er, olie anvendelse Blendex og Novo I er sket Industri- Chlorerede Grundvand, Ny Vestergårdsvej / grunde opløsningsmidler ændret areal- Kirke Værløsevej 30, anvendelse 3500 Værløse

9 9 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Klausdalsbrovej 1-47, I Renseri Chlorerede Grundvand 2860 Søborg 2006 opløsningsmidler Herlev Hovedgade 17, U(k) Overflade- Chlorerede Grundvand 2730 Herlev 2006 behandling opløsningsmidler, af metal og olie affedtning Herlev Hovedgade 15, U(k) Overflade- Chlorerede Grundvand, 2730 Herlev 2006 behandling opløsningsmidler indeklima ved af metal og ændret arealaffedtning anvendelse Herlev Hovedgade 100, U Renseri Chlorerede Grundvand 2730 Herlev 2006 opløsningsmidler Møllehøjvej 8, U(K) 2007 Renseri Chlorerede Grundvand, 2650 Hvidovre opløsningsmidler, ændret arealkulbrinter anvendelse Køgevej 37, I Vogn- Gasolie, DEHP, Grundvand, 2630 Taastrup 2006 mandsvirk- chlorerede ændret arealsomhed opløsningsmidler anvendelse (tanke) Elektrolux I er sket Industri- Chlorerede Grundvand Lundtoftevej 160, 2, grund opløsningsmidler 800 Lyngby Hempel's Skibsfarvefabrik I er sket Skibsfarve- Chlorerede Grundvand Lundtoftevej 150, fabrik opløsningsmidler 2800 Lyngby Bagsværdvej 93, I Renseri, Chlorerede Grundvand, 2800 Lyngby 2006 olietank opløsningsmidler, arealanvendelse BaP, kulbrinter Lyngby Hovedgade 44 A-C, I Renseri Chlorerede Grundvand, 2800 Lyngby 2006 opløsningsmidler arealanvendelse

10 10 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Pan Rens & Vask I er sket Renseri Chlorerede Bøgesvinget 4, opløsningsmidler, olie Grundvand 2740 Skovlunde Baltorpvej 22, I 2006 Renseri og Chlorerede Grundvand 2750 Ballerup dieseltank- opløsningsmidler anlæg Tornerosevej 58, U er sket Industri- Spild af chlorerede Grundvand 2730 Herlev grund opløsningsmidler * Gl. Køge Landevej , U 2007 Sprøjte- Chlorerede Grundvand, 2650 Hvidovre værksted, opløsningsmidler, olie arealanvendelse lakeri mv. (indeklima) Tåstrup Autogård I Autoværk- PAH'er, bly, cadmium, Grundvand, Køgevej 55 C, 2006 sted, chlorerede og ikke arealanvendelse 2630 Taastrup maskin- chlorerede opløsningsværksted midler Sorgenfrigårdsvej 78-80/ I 2006 Renseri Chlorerede Grundvand Lyngvej 2-6, opløsningsmidler 2800 Lyngby * Klampenborgvej 239, I 2006 Renseri Chlorerede Grundvand 2800 Kgs. Lyngby opløsningsmidler, olie Rødovrevej 254, U(k) 2007 Sprøjte- Chlorerede Grundvand, 2610 Rødovre malings- opløsningsmidler, følsom arealværksted, bly, PAH anvendelse diffus forurening Slotsherrensvej 203, U 2006 Maskin- Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre værksted opløsningsmidler, kulbrinter, tungmetaller, PAH Baldershøj 32, I 2006 Industri- Chlorerede Grundvand 2635 Ishøj vask- og opløsningsmidler renseri

11 11 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Værebrovej 115, I 2006 Olietank Olie Grundvand, 2880 Bagsværd indeklima, jordflytning Rugvænget 11B, I 2009 Tanke, Bly, cadmium, olie Grundvand 2630 Taastrup spild, oplag Kirkevej 1-3, I 2007 Keramik-, Totalkulbrinter, chlorerede Grundvand, 2630 Taastrup plast-, opløsningsmidler, PAH ændret arealtrådvare- anvendelse fabrikation Fjeldhammervej 6, U 2008 Metalindu- Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre stri, maler- opløsningsmidler, værksted tungmetaller Grønlunds Allé 34B, U 2007 Renseri Chlorerede Grundvand, 2610 Rødovre opløsningsmidler indeklima Rødovrevej , U 2007 Renseri, Chlorerede Grundvand, Voldumvej 6-17, nedgravet opløsningsmidler, ændret areal Rødovre olietank total kulbrinter anvendelse Roskildevej 327, U 2007 Renseri Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre opløsningsmidler Sødal Dampvaskeri I 2007 Renseri Chlorerede Grundvand, Søbakkevej 30, opløsningsmidler recipient (sø) 2840 Holte Industrigrenen 4-6 / I Industri- Opløsningsmidler, Indeklima, Industribuen 2, 2006 grund bindemidler fra farve og grundvand 2635 Ishøj lakproduktion Birketoften 16A-B, I 2007 Maskin- Chlorerede Grundvand 3500 Værløse værksted opløsningsmidler, totalkulbrinter, tungmetaller

12 12 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Møntvask/Møntrens I er sket Renseri Chlorerede Grundvand Aldershvilevej 102, opløsningsmidler 2880 Bagsværd Larco U(k) Industri- Chlornitrobenzener, Grundvand Arnold Nielsens 2006 grund nitrobenzen, chloranilin, Boulevard 67, xylener mm., olie 2650 Hvidovre Arnold Nielsens U(k) 2006 Elektronik-, Chlorerede Grundvand, Boulevard , metalvare-, opløsningsmidler ændret areal Hvidovre plast-, anvendelse maskinfabrik Tørvevej 2, I 2008 Gartneri Olie, PAH'er, Grundvand Sengeløse, pesticider (BAM) 2630 Taastrup Hyldevangen 10, I 2008 Gartneri Pesticider (BAM) Grundvand 2630 Taastrup Nybøllevej Losseplads I 2007 Fyldplads/ Have-, bygge- og Grundvand Nybøllevej 61, Losseplads overskudsjord 2765 Smørum Jægersborg Dyrehave I 2008 Fyldplads Jordfyld, haveaffald og Grundvand Fyldplads evt. kemikalieaffald Jægersborgvej 53, Hvidegårdsparken 69, 2800 Lyngby Ruskær 34, U er sket Renseri Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre opløsningsmidler Rødovrevej 40 U 2007 Renseri Chlorerede Grundvand Rødovrevej 40, opløsningsmidler 2610 Rødovre Frøslevvej 22, U 2007 Kemisk Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre virksom- opløsningsmidler, hed (sæbe olieprodukter og kosmetik)

13 13 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Industrivej 8, U er sket Industri- Tetrachlorethylen Grundvand 2605 Brøndby grund Kores Nordic U(k) 2007 Industri- Isobuthylacetat, iso- og Grundvand, Midtager 29, grund n-butanol, acetone, indeklima Engager 2-4, ethanol, æther, toluen 2605 Brøndby m.v., * Miltona U 2007 Industri- Chlorerede Grundvand, Ringager 20, grund opløsningsmidler indeklima 2605 Brøndby Lyngager 12, U 2007 Industri- Chlorerede Grundvand 2605 Brøndby grund opløsningsmidler Sdr. Ringvej 49, U 2007 Elektronik, Kulbrinter (bl.a. BTX) Grundvand, 2605 Brøndby plastprod., og chlorerede arealgalvaniser- opløsningsmidler anvendelse, ing jordflytning Vibeholms Allé 14, U 2008 Metalvare- Chlorerede Grundvand 2605 Brøndby fabrik opløsningsmidler Monks Auto U(k) 2009 Tank- Olie / benzin produkter Grundvand Holsbjergvej 35, station 2620 Albertslund Landsbygaden 36, I 2009 Benzin- Olie- og benzinprodukter Grundvand 2630 Taastrup station Snubbekorsvej 20, I 2010 Gartneri Pesticider, specielt BAM Grundvand 2630 Taastrup Valhøjs Allé 150, U Renseri, Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre 2006 autolake- opløsningsmidler, ring/ olie, benzin -værksted, servicestation

14 14 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Sauntesvej 11-13, I 2012 Autolake- Totalkulbrinter, PAH'er Arealanvendelse, 2820 Søborg ring, jordflytning sprøjtemaling, værksted, plastfabrik DUBA U 2008 Møbel- Chlorerede Grundvand Vandtårnsvej 62, industri opløsningsmidler 2860 Søborg Knapholm 2-4, U(K) 2008 Industri Chlorerede Grundvand 2730 Herlev (affedtning opløsningsmidler med TCE) Herstedøstervej 103, U(K) 2010 Skrotplads Kulbrinter, nikkel, bly Grundvand, 2620 Albertslund arealanvendelse Taastrup Fjernvarme I 2009 Olietank Oliespild/lækage Grundvand Mølleholmen 5, 2630 Taastrup Roskildevej 400, I 2008 Gartneri Pesticider, BAM Grundvand 2630 Taastrup Riskær 10/Kratkær 5, I 2009 Auto- Kulbrinter, xylener, Grundvand, 2765 Smørum værksted PAH'er ændret arealanvendelse Islevdalvej 161, U 2007 Landbrug, Olie, chlorerede Grundvand 2610 Rødovre industri, opløsningsmidler, renseri zink, kobber, bly Valhøjs Allé 126, U Sæbefabrik Chlorerede Grundvand 2610 Rødovre 2006 opløsningsmidler, kulbrinter, dichlorprop Vejleåstien Losseplads I 2008 Losseplads Bygningsaffald, Grundvand Vejleåstien, haveaffald, 2635 Ishøj dagrenovation

15 15 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Bindeleddet 8-16, I 2009 Olietank Kulbrinter Grundvand Aldershvilevej , og ledning 2880 Bagsværd Transformervej 25, U 2008 Galvanise- Chlorerede Grundvand 2730 Herlev ring opløsningsmidler Rosenkæret 43, U 2008 Metalvare- Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg fabrik og opløsningsmidler, ændret arealtrykkeri tungmetaller, PAH'er, anvendelse olie Dynamovej 12B, U 2008 Smede- og Trichlorethylen Grundvand 2730 Herlev maskinværksted Tinghøjvej 57-59, 71-77, U 2010 Vognmand, Olie, tjære, tungmetaller, Grundvand, Telefonvej 2, autoværk- chlorerede arealanvendelse Gladsaxe Ringvej 11, sted, opløsningsmidler 2860 Søborg bronchestøberi Glostrup Gasværk U 2007 Gasværks- Koks, tjære, myremalm, Grundvand Ørnebjergvej 7-9, grund ammoniak o.a Glostrup Nordisk Trykfarve Industri U 2010 Industri- Kulbrinter og vandbland- Grundvand, Roholmsvej 7, grund bare opløsningsmidler ændret areal Albertslund anvendelse A/S Trifolium Frøbehandling I 2010 Spild Olie, pesticider Grundvand Taastrupgårdsvej 24, 2630 Taastrup Hedelykken 10, I 2009 Bereds- Oliekomponenter, Grundvand, 2640 Hedehusene skabs- kulbrinter, PAH'er ændret arealcenter anvendelse Råbrovej 32 I 2010 Auto- Kulbrinter, PAH'er, Grundvand, 2765 Smørum værksted, benz(a)pyren arealanvendelse skrotoplag

16 16 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i VUC Ballerup I 2011 Olietanke, Oliekomponenter Grundvand, Baltorpvej 18, restfor- ændret areal Ballerup urening anvendelse Ellegårdsvej 25, I 2009 Benzin- og Totalkulbrinter, Grundvand, 2820 Gentofte service- naphthalen i indeklima, stationer, grundvand, benzen, arealanvendelse fyldplads tjære i fyldjord Ørnebjergvej 1, U 2012 Støberi Olie, phenoler o.a. Grundvand 2600 Glostrup Marielundvej 34, U(k) 2010 Autoværk- Olie Grundvand 2730 Herlev sted, tanke Herlev Hovedgade 195, U(k) 2010 Autoværk- Olie, chlorerede Grundvand 2730 Herlev sted opløsningsmidler Nørgårdsvej 29, I 2010 Olietanke Olie Grundvand, Kanalvej, ændret areal Lyngby anvendelse Baldersbækvej 38, I 2008 Fabrik, Mineralsk terpentin Grundvand 2635 Ishøj rengøringsmidler PREMO Skumfugefabrik I 2009 Tanke Benzen i sekundært Grundvand og Baldersbækvej 36, grundvand arealanvendelse 2635 Ishøj (indeklima) Industrivangen 16, U 2009 Metalfor- Dieselolie, trichlorethylen Grundvand 2635 Ishøj arbejdning Industriskellet 22, U(K) 2007 Metal- Chlorerede Grundvand 2635 Ishøj sliberi, opløsningsmidler vognmandsforretning

17 17 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Clarasvej 8b, I 2009 Gas- Dieselolie, tjærestoffer, bly Grundvand, 2920 Charlottenlund beholder areal ved ændret anvendelse Mesterlodden 7, I 2010 Industri- Kulbrinter, BTEX Grundvand, 2820 Gentofte lakering jordhåndtering, evt. indeklima Søborg Hovedgade 7, U(k) 2012 Renseri, Kulbrinter Grundvand 2860 Søborg automobilforhandler Ringvej B4, 4, I 2011 Service- Benzin Grundvand 2730 Herlev station Gungevej 9-11, U(K) 2009 Farve- Olie- og benzinprodukter, Grundvand, 2650 Hvidovre lakfabrik BTEX evt. ændret arealanvendelse Rundageren 4, I 2011 Spild med Toluen, kulbrinter Evt. grundvand, 2640 Hedehusene oliekom- ændret arealponenter anvendelse Midtervej 47, I 2012 Olietank Olie Grundvand, 2630 Taastrup ændret arealanvendelse Lyngby Station I 2011 Station, Dieselolie, bly Grundvand Jernbanepladsen, dieseltank Lyngby anlæg * Mortonsvej 11-25, I 2008 Gardin og Chlorerede Grundvand 2800 Kgs.Lyngby plastfabrik opløsningsmidler, kulbrinter Skelstedet 1a, I 2011 Tanke Olie Grundvand 2950 Vedbæk

18 18 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Skjoldagervej 40-44, I 2012 Oliespild Olie Grundvand, 2820 Gentofte jordarbejder, ændret arealanvendelse Gladsaxe Møllevej 21, U 2013 Sprøjte- Olie, chlorerede Grundvand, 2860 Søborg maling, opløsningsmidler, indeklima olietanke Ni, Zn, Pb Sydmarken 48, U 2008 Sprøjte- Kulbrinter, chlorerede Grundvand, 2860 Søborg lakering opløsningsmidler ændret arealanvendelse Krogshøjvej 42-44, I 2011 Maskin- Kulbrinter, Grundvand, 2880 Bagsværd værksted, evt. chlorerede jordhåndtering sprøjte- opløsningsmidler lakering Rydagervej 17 C, U 2010 Auto- Olie Grundvand, 2620 Albertslund værksted, jordhåndtering olieudskiller Virumgade 39, I 2010 Brændsels- Benzin og olieprodukter Grundvand, 2830 Virum virksomhed, gravearbejder tankanlæg dybere end 0,5 m * Akademivej 100A, I 2012 Oliespild Kulbrinter Grundvand, 2800 Kgs. Lyngby ændret arealanvendelse * Vejlebrovej 2A, I 2012 Værksted, Olie, PAH'er Grundvand, 2635 Ishøj tankstation arealanvendelse Tårnbygårdvej 11-13, U(k) 2012 Automale- Kulbrinter, tungmetaller Grundvand, 2770 Kastrup værksted jordhåndtering og pladeværksted Orthana, U(K) 2012 Kemisk Chlorerede Grundvand Englandsvej , industri opløsningsmidler, 2770 Kastrup toluen, zylener, acetone m.m.

19 19 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Fremtidsvej 23, I 2014 Olietank, Olie Grundvand 2860 Søborg standeranlæg Gladsaxevej , U 2013 Vulkani- Kulbrinter, PAH'er, Grundvand, 2860 Søborg serings- tungmetaller ændret arealanstalt anvendelse Turbinevej 7, U(k) 2010 Lastbil- Oliekomponenter og Grundvand, 2730 Herlev reparation BTEX ændret arealanvendelse Harrestrup Mose Losseplads U 2009 Losseplads Haveaffald, kloakslam Grundvand Orchidévej, 2620 Albertslund Naverland 25-27, U 2013 Olietank Olie Grundvand, 2600 Glostrup jordflytning Langstrupvej 3 C, U 2016 Olieforurening Kulbrinter 2650 Hvidovre Arealanvendelse Korsebjergengen 23, I 2009 Benzin- Total kulbrinter Grundvand 2630 Taastrup tank, l Nybølle Gadekærsvej 10, I 2010 Autoværk- Olie, Cadmium Grundvand, 2765 Smørum sted, maler- arealanvendelse værksted, smedje Lundevej 4, I 2010 Maskinst., Kulbrinter, BAM Grundvand 2765 Smørum rep. af motorer, brændstofanl Tidl. Kirke Værløsevej 62 I 2010 Maskin- Pesticider, BAM Grundvand Højgårdshaven 1, station Lærkehaven og 26-64, 3500 Værløse

20 20 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Kongelysvej 11, I 2011 Tanke Olie Grundvand 2820 Gentofte Morescosvej 4, I 2014 Olietank Dieselolie Grundvand, 2920 Charlottenlund jordhåndtering Ferrosan A/S U 2011 Industri- Kemikalieaffald fra farve Grundvand, Sydmarken 1-15, grund og lakindustri, pesticider, ændret areal Søborg kulbrinter anvendelse Generatorvej 6, U 2008 Industri- 1,1,1-trichlorethan, Grundvand 2730 Herlev grund acetone o.a Hedemarksvej 84, U(k) 2012 Olietank Olie Grundvand, 2620 Albertslund jordflytning Naverland 38, U 2011 Tankanlæg Olie/benzin Grundvand 2600 Glostrup Argentinavej 4, I 2011 Udsivning Olie Grundvand 2800 Lyngby fra villaolietank Ålebækken Renseanlæg I 2009 Industri- Olie, olieprodukter, Bredevej 120 og 120 A, grund benzen, toluen, bly Grundvand, 2830 Virum arealanvendelse, recipient Tårnvej 300, U 2012 Benzin- Dieselolie, totalkulbrinter Grundvand 2610 Rødovre station Magle Allé 10, U(k) er sket Renseri Chlorerede Grundvand, 2770 Kastrup opløsningsmidler indeklima

21 21 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Skovlunde Byvej 62, U 2014 Vogn- Olie Grundvand, 2740 Skovlunde mands- arealanvendelse virksomhed Rosenkæret 8 og 10, U 2008 Industri Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg opløsningsmidler ændret arealanvendelse Rosenkæret 15, U 2008 Spild med Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg chlorerede opløsningsmidler jordhåndtering opløsningsmidler Gladsaxe Fort U(K) 2009 Kemikalie- Totalkulbrinter, benzen Grundvand Batterivej 54, oplag 2730 Herlev Knapholm 3, U(k) 2012 Industri- Dieselolie, benzin Grundvand, 2730 Herlev grund indeklima Lyskær 3B, U(k) l Olie/totalkulbrinter, bly Grundvand, 2730 Herlev olietank ændret arealanvendelse Roskildevej , I 2013 Vognmand, Dieselolie, BTEX Grundvand, 2640 Hedehusene tankanlæg arealanvendelse Stubbeled 2, I 2011 Tanke Olie Grundvand 2950 Vedbæk Gisselfeldvej 4, U 2010 Tanke, Olie Grundvand 2665 Vallensbæk Strand olieudskillere Elsevej 30, I 2012 Oplag af Oliekomponenter Grundvand, 3500 Værløse oliepro- (gasolie) jordflytning dukter

22 22 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Tjæreborgvej 15, I 2011 Olietanke, Kulbrinter Grundvand 2750 Ballerup tankanlæg Lyngager 14, U 2007 Industri- Olie, terpentin, Grundvand, 2605 Brøndby grund BTEX'er i jord arealanvendelse KAS Gentofte, I 2013 Utæt Oliekomponenter, Grundvand Niels Andersens Vej 65, kloak- xylener og phenoler 2900 Hellerup ledning ved laboratorium C.L. Ibsens Vej 62, I 2011 Gartner- Tjærestoffer, olie og Grundvand, 2820 Gentofte og vej- tungmetaller arealanvendelse mandsplads Hans Jensens Vej 7, I 2012 Gamle Kulbrinter Grundvand, 2900 Hellerup nedgravede indeklima olietanke (villa) Gl. Cheminova-grund, U er sket Industri- Tjære, dieselolie, Grundvand, Søborg grund chlorerede opl.midler, kontakt Sydmarken 6-20, tungmetaller (Pb, Cu, Cd) 2860 Søborg Stensmosevej 22, U 2011 Varme- Total kulbrinter Grundvand, 2620 Albertslund central ændret arealanvendelse Tørringvej 20, U 2013 Industri- Opløsnings- og plastblød Grundvand 2610 Rødovre grund -gøringsmidler Roskildevej 316, U 2014 Benzin- Benzin- og Grundvand, 2610 Rødovre salgsanlæg oliekomponenter ændret arealanvendelse, jordflytning Tibberup Allé 67-69, I 2010 Service- Benzin og olieprodukter Grundvand 3500 Værløse station

23 23 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Stengårdens Losseplads I 2010 Losseplads Dagrenovation, Grundvand Jonstrupvej 144, industriaffald og muligvis 2750 Ballerup kemikalieaffald NNE-Bagsværd I 2014 Olietank Olie, tungmetaller Grundvand Krogshøjvej 30, 2880 Bagsværd Mørkhøj Bygade 32 B, U 2013 Industri- Chlorerede Grundvand, 2860 Søborg grund opløsningsmidler, bygge- og BTX'er anlægsprojekter Paul Bergsøes Vej 14, U 2014 Tanke Olie Grundvand 2600 Glostrup Gammelgård U 2008 Fyldplads/ Opløsningsmidler: Grundvand Gammel Klausdalsbrovej 436, Losseplads Acetone, xylen og 2730 Herlev trichlorethan. Benzol, toluol, xylol Fabriksparken 5-7, U 2013 Auto- Oliekomponenter og Grundvand, 2600 Glostrup værksted, BTEX ændret arealoplag af anvendelse brændsel Mølleåparkens Losseplads I 2013 Fyldplads/ Dagrenovation, have- Grundvand Mølleåparken 40, Losseplads affald, jordfyld og evt Lyngby kemikalieaffald * Peter Lundsvej 1/Høstvej 3, I 2013 Fyrings- Olie Grundvand 2800 Kgs. Lyngby olietanke Roskildevej 310, U 2014 Tanksta- Petroleum, dielseolie Grundvand, 2610 Rødovre tion m.v. jordhåndtering Torslundevej 2, I 2011 Nedgravede Olie- benzinkomponenter Grundvand 2635 Ishøj tanke, tankstation

24 24 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Skotteparkens Losseplads I 2008 Losseplads Fyld Grundvand Skovvej 56-58, 2750 Ballerup Scandiflex U 2013 Industri, Olierester, pillekoks og Grundvand Sydmarken 33A-35, losseplads falsespåner (strimler af 2860 Søborg cromgarvet læder) Formervangen og 18, U 2013 Industri- Terpentin, dieselolie Grundvand, 2600 Glostrup grund ændret arealanvendelse Landlystvej 30A-32, U 2015 Smede- Tungmetaller, tjærestoffer, Grundvand, 2650 Hvidovre værksted olie arealanvendelse Shell Depot I 2013 Olietanke, Olie Grundvand Snedkervej 9, olieud Taastrup skillere Lillemosevej 1, I 2012 Overflade- Olie Grundvand Stærkende, spild 2640 Hedehusene Roskildevej 336, I 2013 Auto- Olie, tjærestoffer, bly Grundvand 2630 Taastrup værksted Eremitageparkens Fyldplads I 2009 Fyldplads Bygningsaffald, Grundvand Lundtoftevej 256, kemikalieaffald Lyngby Lossepladsgas Skelstedet 16, I 2006 Kemisk Pesticider, især Grundvand 2950 Vedbæk produk- mechlorprop tionsvirksomhed Staktoften 22, I 2006 Kemisk Pesticider, især Grundvand 2950 Vedbæk virksom- mechlorprop hed, aftapning

25 25 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Roskildevej 519, U 2013 Auto- Benzin, dieselolie, Grundvand 2605 Brøndby værksted terpentin Fabriksparken 31, U 2013 Brænd- Benzin, xylener, Grundvand, 2620 Albertslund stofanlæg ethylbenzen jordhåndtering Formervangen 5, U 2012 Tankanlæg, Benzin, Toluen, Grundvand 2620 Albertslund prod af Xylener plastlakker Naverland 7-11, U 2012 Tank- Olieprodukter Grundvand, 2600 Glostrup anlæg kontaktrisiko ved jordflytning Lodsvej 38, U 2006 Oprindelig Nikkel, cadmium, Grundvand, 2650 Hvidovre industri- bly, fuelolie arealanvendelse grund, nu bolig Simonsen & Levring A/S I 2010 Maskin- Olie Grundvand Rugvænget 44-46, værksted 2630 Taastrup Skelvej 26, I 2009 Tank Terpentin Grundvand, 2640 Hedehusene arealanvendelse Vandmestervej 21, I 2013 Auto- Kulbrinter Grundvand, 2630 Taastrup værksted, ændret arealvognmands- anvendelse forretning Minerva U 2012 Skrotplads Olie og opløsningsmidler Grundvand, Valhøjs Allé 159, arealanvendelse H.J. Holst Vej 8, 2610 Rødovre Søengen 19, I 2011 Vogn- Olie Grundvand, 2840 Holte mands- arealanvendelse forretning

26 26 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Industriparken 10, U 2014 Plastvirk- Toluen, fyringsolie Grundvand, v/ 2750 Ballerup somhed, følsom arealfyringsolie- anvendelse tank Skolesvinget 2, U 2011 Tank- Olie og benzin Grundvand 2860 Søborg station Vandtårnsvej 78, U 2015 Oplag af Kulbrinter, BTEX Grundvand 2860 Søborg olieprodukter Gl. Klausdalsbrovej , U 2014 Entrepre- PAH'er og kulbrinter Grundvand, 2730 Herlev nørvirk- ændret arealsomhed anvendelse Stenstykkevej 49, U 2014 Metal- Totalkulbrinter, PAH'er, Grundvand, 2650 Hvidovre varefabrik benz(a)pyren arealanvendelse med sprøjtelakering Nymølle Stenindustrier I 2015 Olietank, Olie Grundvand Hovedgaden 539, olieudskiller 2640 Hedehusene Vognmand Erik Jensen I 2016 Vogn- Dieselolie Grundvand og Sønner mands- Landsbygaden 19, forretning Sengeløse, 2630 Taastrup Roskildevej 327B, I 2014 Olietank Olie Grundvand 2640 Hedehusene Lyngby Hovedgade 10-12, I 2014 Industri- Olie, tungmetaller Grundvand, 2800 Kgs. Lyngby kvarter, og PAH'er ændret arealfyldjord anvendelse Egegårdsvej 59-61, U 2012 Tankanl., Olie, tjærestoffer herunder Grundvand, 2610 Rødovre fyldjord, benz(a)pyren, tungmetaller kontaktrisiko el. mekanisk værksted

27 27 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Vilvordeparken 16, I 2016 Villatank Olie Grundvand, 2920 Charlottenlund arealanvendelse, recipient Bregnegårdsvej 21B, U(k) 2015 Olietank Olie Grundvand, 2900 Hellerup kontakt ved gravearbejder Mørkhøj Bygade 30, U er sket Industri- Opl.midler, chlorphenoler, Grundvand 2860 Søborg grund olie, plastblødgøringsmidler, PAH-forbindelser og tjærestoffer Buddinge Hovedgade 169, U 2015 Tanke Olie Grundvand 2860 Søborg Paul Bergsøe & Søn A/S U er sket Industri- Blyslagger og tungmetaller Grundvand, Hvissingevej 100, grund arealanvendelse 2600 Glostrup Metalstøberiet Hvilsted & U(k) 2017 Metal- Tungmetaller Grundvand, Clausen I/S støberi arealanvendelse Vasekær 2, 2730 Herlev Roskildevej 5-7, U 2014 Oplag af Oliekomponenter Grundvand, 2620 Albertslund brændstof jordflytning Hedeland 2, I 2015 Olie- Olie Grundvand 2640 Hedehusene udskillere, tankanlæg Reerslevvej 63-65, I 2014 Brændsels- Olie Grundvand 2640 Hedehusene handler Tømmerup Haveby U 2013 Industri- Organiske Grundvand Holdkærs Ager 95, grund opløsningsmidler 2770 Kastrup

28 28 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Fruevej 16, I 2011 Fyringsolie Olie Indeklima 2860 Søborg under kældergulv Maltevangen 14, I 2015 Villaolie- Kulbrinter Grundvand 2820 Gentofte tank Gladsaxevej 367 / U 2015 Sprøjte- Olie, BTEX'er, PAH'er, Grundvand, Rosenkæret 45, lakering, tungmetaller ændret areal Søborg maskin- anvendelse værksted, trykkeri Frøstjernevej 26, I 2012 Utæt Fyringsolie Grundvand, 2880 Bagsværd AJVA arealanvendelse kugletank Vasekær 10, U(k) 2015 Olietank Olie, diesel, kulbrinter Grundvand 2730 Herlev Hædersdalvej 2A, U 2016 Vogn- Dieselolie Grundvand 2650 Hvidovre mandsforretning Roskildevej 335, I 2013 Service- Olie Grundvand 2640 Hedehusene station Rosendahls Kontor- I 2016 Olietank Olie Grundvand materiale Fabrik Rugvænget 7, 2630 Taastrup Erhvervsvej 30, U 2015 Maskin- Kulbrinter, bly, cadmium Grundvand, 2610 Rødovre fabrik, ændret arealm.m. anvendelse Industriskellet 17-19, U 2014 Industri- Terpentin Grundvand 2635 Ishøj grund

29 29 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Mørkhøj Bygade 32A, U er sket Industri- Div. olier, opløsnings- Grundvand 2860 Søborg grund midler, pentachlor phenoler o.a Vandtårnsvej 84, U 2017 Industri- Bly, cadmium, kobber, Grundvand 2860 Søborg grund nikkel, zink Østmarken 6, U 2015 Olie- og Kulbrinter, benz(a)pyren Grundvand, 2860 Søborg benzin- kontaktrisiko tanke Knud Højgaards Vej 1, U 2015 Ikke kendt Cyanid Grundvand, 2860 Søborg jordflytning Strandholms Allé 38-40, U 2013 Industri- Chlorerede opløsnings- Grundvand, 2650 Hvidovre grund midler, phenoler, Cu, Hg marin recipient, indeklima Hedehusene Fjernvarme I 2015 Olietanke Olie Grundvand Kallerupvej 5B, 2640 Hedehusene Engbrinken 21, I 2015 Vogn- Kulbrinter, PAH'er, Arealanvendelse, 2630 Taastrup mand dichlorethylen, evt. grundvand tungmetaller Rødovrevej 31, U 2016 Metal- PAH'er, tungmetaller, olie Arealanvendelse, 2610 Rødovre fabrik, evt. grundvand olietanke Nordre Paradisvej 14, I 2016 Fyldjord Bly, PAH'er, kulbrinter Arealanvendelse 2840 Holte Pileskovvej 2, U 2014 Olietank Benzin og olie Grundvand, 2635 Ishøj arealanvendelse

30 30 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Søndre Ringvej 33A, U 2014 Auto- Kulbrinter Grundvand, 2605 Brøndby værksted ændret arealanvendelse Grønnemose Allé 61b, U 2014 Fyrings- Olie Grundvand, 2860 Søborg olietank jordflytning Niels Bohrs Allé 36-38, U(k) 2014 Auto- og Tungmetaller og diesel- Grundvand 2860 Søborg plade- fyringsolie værksted, nabo til Holgers Autolakering I 2015 Olietank Olie Grundvand Kuldyssen 12-14, 2630 Taastrup Rugvænget 33, I 2015 Olietanke, Olie Grundvand 2630 Taastrup olieudskillere Akacievej 6, I 2015 Olieud- Olie Grundvand 2640 Hedehusene skiller H. Jessens Grovvarehandel I 2015 Tanke Oliekomponenter Grundvand Ahornvej 6, 2630 Taastrup John Kirkebye I 2015 Olietank Dieselolie Grundvand Langs Hegnet 30, 2800 Lyngby Industriskellet 23, U 2015 Olietanke, Diesel, kulbrinter Grundvand 2635 Ishøj olieudskillere Industrikrogen 14, I 2016 Vogn- Olie Grundvand 2635 Ishøj mandsforretning

31 31 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Ågesdal Losseplads (jord) I 2016 Losseplads PAH'er incl. benz(a)pyren, Arealanvendelse Udbakken / Pb,Cd,Cu,Ni,Zn, olie- Kastebjergvej 45-47, komponenter, gas 2750 Ballerup Lindegårdsvej 8, I 2016 Maskin- Cu, Zn, Pb, Olie Arealanvendelse 2920 Charlottenlund fabrik Bergsøe diffusforurening U 2018 Diffus Bly, cadmium Arealanvendelse Indenfor: Vældegårdsvej, forurening Hvissingevej, Langagervej, fra Bergsøe Ravnager Roskildevej 90, U(K) 2016 Olietank Dieselolie Arealanvendelse 2620 Albertslund Smedevænget 14, I 2017 Gartneri DDT i jord Arealanvendelse Marbjerg, 2640 Hedehusene Spangåvej 13, I 2016 Udlagt Tjærestoffer, tung- Arealanvendelse 2630 Taastrup slagge og metaller og olie værkstedsaktivitet Rendebæksvej 13, I 2017 Maskin-, Kulbrinter, PAH'er, Arealanvendelse, 2750 Smørum auto-, tungmetaller jordflytning, smede- gravearbejder værksted Asylgade 5, I 2016 Tilkørt PAH'er, bly Arealanvendelse 2800 Lyngby fyld Hadsundvej 12, 14, 15, U 2011 Industri- Jordforurening, gas- og Grundvand 2610 Rødovre grund dieselolie, aromater og chlorerede opløsningsmidler Frøslevvej 45, U 2011 Brud på Olie, totalkulbrinter Arealanvendelse, 2610 Rødovre ledning til indeklima oliefyr

32 32 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Møllegårdens Losseplads I 2009 Losseplads Gas Arealanvendelse Bagsværd Møllevej 6-9 og Amundsensvej 13, 2800 Lyngby Triumph Grusgrav, I 2009 Losseplads Gas Arealanvendelse Bondehavevej Bondehavevej 192 og Skoleparken I og II, 2800 Lyngby Tornhøjgård U 2017 Tidl. Olieprodukter, PAH'er, Jordkontakt, Klausdalsbrovej 271, industri- tungmetaller jordflytning 2730 Herlev grund Baldersbrøndegade 14B / I 2017 Tidl. PAH'er, tungmetaller Arealanvendelse Teglevej 9, smede Hedehusene værksted Hovedgaden 345, I 2018 Vogn- PAH'er Arealanvendelse 2640 Hedehusene mand, brændselsforhandler Søvej 12, I 2017 Auto- Oliekomponenter, PAH, Arealanvendelse 2840 Holte værksted bly, diffus forurening fra naboejendom Baldersbækvej 2, 4A, 4B, I 2018 Vognmand Benz(a)pyren Arealanvendelse 2635 Ishøj Østergården, Vejleåparken, U 2017 Ukendt Kulbrinter Arealanvendelse 2635 Ishøj Baldersvej 2, I 2017 Galvani- Bly, Nikkel, TCE Arealanvendelse 2635 Ishøj seringsforkromningsanstalt Smedegade 3, I 2017 Smede- PAH'er, tungmetaller Arealanvendelse 3500 Værløse værksted

33 33 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Hovedgaden 14, U 2018 Diffus Bly, Cadmium, Arealanvendelse, St. Magleby, forurening benz(a)pyren jordflytning 2791 Dragør Ordrupvej 112, I er sket Plastfabrik PAH'er, benz(a)pyren Arealanvendelse 2920 Charlottenlund (måske tilkørt jord) Valby Søndergade 3b, I 2018 Auto- PAH'er Arealanvendelse 2630 Taastrup lakering, snedkeri Valby Søndergade 3c, I er sket Diffus PAH'er Arealanvendelse 2630 Taastrup forurening Valby Søndergade 3e, I er sket Diffus PAH'er Arealanvendelse 2630 Taastrup forurening Hovedgaden 652, I 2016 Auto- PAH, benz(a)pyren, bly, Arealanvendelse 2640 Hedehusene ophugger, cadmium, zink, kulbrinter skiltemaler Ravnholmvej 6, I er sket Smede- Olie, tungmetaller og Arealanvendelse, 2800 Kgs. Lyngby værksted PAH'er jordflytning Damhusdalen, U(k) 2018 Opfyld fra PAH'er, benz(a)pyren, Arealanvendelse Panter-,Bjørne-,Leopard-, den Kgl. bly, cadmium Løve-og Nordkærvej Porcelæns Rødovre fabrik Søllerød Gasværk I er sket Gasværks- Koks, tjære, ammoniak, Arealanvendelse, Øverødvej/Skovgærdet/ grund myremalm, phenoler, jordflytning Søengen/Søvej, PAH'er, o.a Holte Flex Rens I er sket Renseri/ PAH'er Arealanvendelse Nærum Hovedgade 92,96/ PAH fra Nærumhusvej 1/Bystykket 4, remise 2850 Nærum

34 34 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Teglvænget 7, U 2017 Forurenet PAH'er, benz(a)pyren, Arealanvendelse 2920 Charlottenlund opfyld bly Peter Lieps Vej 1, U 2017 Diffust PAH'er, tungmetaller Arealanvendelse, 2930 Klampenborg forurenet jordflytning fyldjord Herstedhøje U 2016 SlaggedepotBlyslagge m.v. Grundvand Vestskoven, 2620 Albertslund Vojensvej 26, U 2017 Galvani- Tungmetaller Arealanvendelse 2650 Hvidovre seringsanstalt Reerslevgård I 2018 Opfyld Tungmetaller Ændret areal- Thorsbrovej 8 a-c, med anvendelse, 2640 Hedehusene affald recipient Køgevej 169, I 2017 Metal- Tungmetaller Arealanvendelse 2630 Taastrup støberi Køgevej 59, I 2017 Maskin- PAH'er, Pb, spor af Arealanvendelse 2630 Taastrup værksted chlorerede opløsningsmidler Lyngevej 22, I 2016 Vogn- Totalkulbrinter Arealanvendelse 2640 Hedehusene mand, værksted Torsøvej 1, U 2017 Olietank Oliekomponenter Arealanvendelse 2610 Rødovre Trørød Deponeringsplads, I 2017 Fyldplads Tungmetaller og PAH Arealanvendelse, Vedbæk i Trørød Park og jordflytning Havesvinget 1-9, Majsletten, Lossepladsgas Nørreeng 2-8, i store dele af området Kløvereng 5-21, Majsletten 50

35 35 Forurenede arealer, hvor amtet forventer at gå i gang med at afværge forurening i Thulevej 14, I 2017 Fyld PAH'er, bly Arealanvendelse 2870 Dyssegård * Søborg Hovedgade 10, I 2018 Auto- PAH'er Arealanvendelse 2870 Dyssegård værksted Columbusvej 3, U 2016 Fyrings- Kulbrinter Grundvand 2860 Søborg olietank Oksbjerget U 2016 Slagge- Blyslagge m.v. Grundvand Oxbjergvej 2, depot 2600 Glostrup Køgevej 142, I 2016 Nedgravet Olieprodukt Arealanvendelse 2630 Taastrup olietank på nabo ejendom Valbyvej 52, I 2017 Salg af Olie, benzin Arealanvendelse 2630 Taastrup brændsel (petroleum, benzin, dieselolie) Kongevejen , I 2017 Fyrings- Oliekomponenter Arealanvendelse 2830 Virum olietank Ny Hjortespringvej 6B, I 2016 Fyldjord, Kulbrinter, PA'er Arealanvendelse 3500 Værløse udstødning fra biler, røg

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009. Sag nr. 6

Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009. Sag nr. 6 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009 Sag nr. 6 Emne: Oversigt over den offentlige indsats i henhold til jordforureningsloven - resultat af offentlig kommentering bilag Koncern

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Oversigt over brandsyn udført i 2008

Oversigt over brandsyn udført i 2008 Beredskabskontoret Oversigt over brandsyn udført i 2008 Der er givet påbud ved 140 brandsyn 02.01.2009 Side 1 01.1 Fredede bygninger Interval : 5 år 1 i kategorien 0210 Mørkhøjgård Mørkhøj Bygade 19 02.1

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening. Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune

Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening. Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Indhold 1. Præsentation af Slagelse Kommunes kampagne 2. Resultater

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordforurening fra olieudskilleranlæg

Jordforurening fra olieudskilleranlæg Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Slagelse Kommunes projekt Med det formål at kvalificere det almindelige miljøtilsyn fik

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 1 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet

Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet 1 Varmtvandsbassiner i hovedstadsområdet Navn Adresse/tlf. Adgangsforhold Albertslund Avedøre Idrætscenter Bagsværd Ballerup Plejehjemmet Lindehaven Nyvej 9 2620 Albertslund 43646819 Trædrejerporten 1-3

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ],

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0028 Ref.: PBR/dbh/jeg Den Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], og[ ],

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1 Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2012-2012 29. november 2012 udgave 1 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed

Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed I vejledningen gennemgås de oplysninger vedrørende forureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed,

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere