Indsatsplan for jordforurening 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for jordforurening 2008"

Transkript

1 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008

2 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN I FORHOLD TIL JORD- OG GRUNDVANDSFORURENINGER I 2008 Udgivet af Regional Udvikling Jordforureningsgruppen Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø JOURNALNUMMER: maj Læs mere om Region Nordjylland på

3 Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional udvikling Indholdsfortegnelse 1. Indsatsplan for Status og indsatsen i Generel orientering Orienterende undersøgelser Udvidede forureningssundersøgelser og afværgeprojekter Oliebranchens Miljøpulje m.fl Øvrige undersøgelser og projekter Den årlige prioritering for Grundvand Arealanvendelse Resultat af prioriteringen for Udvidede undersøgelser Afværgeprojekter Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigt over nye udvidede forureningsundersøgelser Bilag 2 Oversigt over nye afværgeprojekter Bilag 3 Oversigt over igangværende afværgeprojekter Bilag 4 Bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden 3

4 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening Indsatsplan for 2008 Den 1. januar 2007 trådte "Bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger" i kraft. Bekendtgørelsen er et led i den danske gennemførelse af Århuskonventionen. Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet offentliggøre, at der er fremlagt et udkast til den årligt reviderede oversigt over den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats i forhold til jord- og grundvandsforureninger. Forslaget til den årligt reviderede oversigt over den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats i forhold til jord- og grundvandsforureninger i Region Nordjylland har været i offentlig høring i perioden fra den 26. april 2008 til den 21. maj Der er i høringsperioden ikke kommet bemækninger til forslaget. 4

5 Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional udvikling 2. Status og indsatsen i 2008 I det følgende gives en status for det forløbne års indsats efter jordforureningsloven, værditabsloven, Oliebranchens Miljøpulje m.fl., og der gives en kort orientering om planerne for Region Nordjyllands prioritering af ejendomme til undersøgelse og oprydning fremgår af afsnit Generel orientering Pr. 1. januar 2008 er der kortlagt ca lokaliteter på vidensniveau 1 (mistanke om forurening) og på vidensniveau 2 (konstateret forurenet) i Region Nordjylland. Derudover er der ca lokaliter, som fortsat er uafklarede efter jordforureningsloven. Region Nordjylland, Jordforureningsgruppen, afklarer først de lokaliteter, som ligger inden for områder med indvindingsoplande til almene vandværker eller områder med særlige drikkevandsinteresser, eller hvor der er boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser. I 2008 har Jordforureningsgruppen fået en budgetforøgelse på kr. 5 mio. kr. En del af disse midler skal i 2008 benyttes til en ekstra indsats overfor nogle af de uafklarede lokaliteter. 2.2 Orienterende undersøgelser I 2007 har Jordforureningsgruppen udført ca. 180 orienterende undersøgelser på ejendomme kortlagt på vidensniveau 1. Undersøgelserne skal afklare, om en ejendom er forurenet og dermed skal kortlægges på vidensniveau 2, eller om ejendommen kan udgå af regionens kortlægning. Det er planlagt at udføre ca. det samme antal undersøgelser i

6 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 Orienterende undersøgelser Antal År Undersøgelserne i 2008 fordeler sig på lokaliteter, som ligger inden for områder med grundvandsinteresser, på enkelte børneinstitutioner og på boliglokaliteter, som har ansøgt om en undersøgelse efter jordforureningslovens 7 stk. 3 (1 års undersøgelser). Udover disse orienterende forureningsundersøgelser er det, som et pilotprojekt i 2008, planlagt at udføre orienterende forureningsundersøgelser på 60 børneinstitutioner i Aalborg Kommune. 2.3 Udvidede forureningsundersøgelser og afværgeprojekter På lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2 udføres der udvidede forureningsundersøgelser. En udvidet forureningsundersøgelse skal afgrænse forureningen og danne grundlaget for en beslutning, om der skal, og i givet fald i hvilket omfang, gennemføres afværgeprojekter på den pågældende lokalitet. Der udføres udvidede undersøgelser og afværgeprojekter i forbindelse med Region Nordjyllands indsats efter jordforureningsloven (se afsnit 4.1 og 4.2), under værditabsordningen og af Oliebranchens Miljøpulje m.fl. I 2007 er der udført 6 udvidede forureningsundersøgelser som led i regionens indsatsplan og 35 undersøgelser under værditabsordningen. 6

7 Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional udvikling Udvidede forureningsundersøgelser Antal År Egne Udvidede undersøgelser Værditabsundersøgelser Der er desuden udført 6 afværgeprojekter som led i regionens indsatsplan og 24 afværgeprojekter under værditabsordningen. Afværgeforanstaltninger Antal År Egne Afværgeprojekter Værditabsafværgeprojekter De 6 afværgeprojekter, udført som led i regionens indsat, er beskrevet nedenfor: : Nedlagt renseri, Fredericiagade 16 og 22, Aalborg Overfor det tidligere renseri i Fredericiagade i Aalborg har regionen foretaget afværgeprojekter på 2 ejendomme beliggende Fredericiagade 16 og 22. Hensigten har været at nedbringe indeklimapåvirkningen med opløsningsmidlet tetrachlorethylen i den del af ejendommene, der benyttes til boligformål. Der er udlagt diffusionshæmmende membran samt foretaget lukning af spredningsveje. Regionen foretager efterfølgende monitering for at eftervise effekten af de gennemførte tiltag. Idet projekterne ikke indebærer en egentligt fjernelse af den konstaterede forurening i poreluften, vil ejendommene fortsat være kortlagt efter jordforureningsloven. 7

8 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening : Tidligere tjæreplads, Bertelsvej 4a-c, Skagen Regionen har udført afværgeprojekter over for forureningen fra en tidligere tjæreplads. Der er foretaget afgravning af tjæreforurenet jord til 0,3-0,8 meters dybde. I haverne er der efterladt forurenet jord i et mindre område (dybere end 0,8 meter), som er afdækket med et markeringsnet. Efterfølgende er der retableret med ren jord. Der er desuden efterladt tjæreforurenet jord under de 3 rækkehuses fælles indkørsel. Der er i alt fjernet ca. 540 tons tjæreforurenet jord : Tidligere tjæreplads, Uranienborgvej 11, Frederikshavn Regionen har udført afværgeprojekter over for forureningen fra en tidligere tjæreplads. Der er foretaget afgravning af tjæreforurenet jord til 0,5-0,7 meters dybde. Der er efterladt lettere forurenet jord, som er afdækket med et markeringsnet. Efterfølgende er der retableret med ren jord. Der er i alt fjernet ca. 550 tons tjæreforurenet jord : Nedlagt renseri, Banegaardsvej, Hobro På det tidligere renseri har regionen udført afværgeforanstaltninger. I kildeområdet er der foretaget afgravning af tetrachlorethylen - forurenet jord til overvejende mellem 4-6 meters dybde. Der er fjernet i alt ca tons forurenet jord. Idet der er efterladt restforurening, vil ejendommen fortsat være kortlagt. Regionen vil efterfølgende i en periode foretage monitering af grundvand og poreluft : Tidligere autoværksted, Østergade 3, Bedsted Regionen har udført en supplerende undersøgelse og en afvægeindsats ved afgravning af en overfladenær forurening med olie og tungmetaller i ejendommens haveareal. Der er fjernet ca. 274 tons forurenet jord. Der er ikke efterladt forurening i havearealet, som udgår af kortlægningen, men der er efterladt en forurening med olie under gulvet i en tidligere værkstedsbygning. Den efterladte forurening udgør ikke en risiko over for boligen. De 24 afværgeprojekter under værditabsordningen er alle udført på parcelhuse på en tidligere tjæreplads i Skagen. 8

9 Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional udvikling 2.4 Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje har i 2007 prioriteret 136 tidligere benzinsalgssteder og servicestationer til undersøgelse/afværgeprojekter. For 2008 er der prioriteret ca. 135 nye lokaliteter. I alt vil der med lokaliteterne for 2008 være gennemført ca undersøgelser/afværgeprojekter. De sidste benzinstationer/ servicestationer i Region Nordjylland, som er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, bliver prioriteret til opstart i Oliebranchens Miljøpulje Antal År 2.5 Øvrige undersøgelser og projekter Ud over ovennævnte projekter er Jordforureningsgruppen involveret i en lang række frivillige undersøgelser og afværgeprojekter. Nogle udføres med det formål at kunne udtage ejendomme af kortlægningen, nogle i forbindelse med salgssituationer og nogle i forbindelse med tilladelser efter jordforureningslovens 8 (bygge- og anlægsarbejder eller ændringer i arealanvendelsen på kortlagte lokaliteter). 9

10 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening Den årlige prioritering for 2008 Ved Jordforureningsgruppens prioritering af lokaliteter til videre offentlig indsats efter jordforureningslovens 18 er der taget udgangspunkt i en foreløbig ramme på ca. 7,5 mio. kr. (excl. moms) til udvidede undersøgelser og afværgeprojekter, herunder monitering og drift af igangværende projekter. Midlerne fordeles med ca. 1,5 mio. kr. til udvidede forureningsundersøgelser og ca. 6 mio. kr. til afværgeprojekter, herunder monitering og drift. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt økonomiske overslag for hvert enkelt projekt, der indgår i prioriteringen. Grundlaget for økonomien er skøn foretaget ud fra regionens egne erfaringer baseret på sammenlignelige, udvidede undersøgelser og afværgeprojekter. Regionsrådet prioriterer sin undersøgelses- og afværgeindsats på et miljø- og sundhedsmæssigt grundlag. Højst prioritet har undersøgelser og afværgeprojekter af hensyn til grundvandet, børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde med akutte forureninger, der truer indeklimaet eller udgør en risiko for eksplosion, eller hvor der er risiko for kontakt med forureningen. Ud af de forurenede lokaliteter, der er kortlagt i regionen, er ca. 700 omfattet af regionens indsats og har indgået i regionens årlige prioritering. Disse er fordelt på følgende måde: ca. 450 lokaliteter ligger i indvindingsoplande til almene vandværker eller områder med særlige drikkevandsinteresser ca. 500 lokaliteter anvendes til børneinstitution, offentlig legeplads samt bolig Heraf er de ca. 200 lokaliteter både anvendt til børneinstitution, offentlig legeplads eller bolig og ligger samtidig i indvindingsoplande til almene vandværker eller områder med særlige drikkevandsinteresser Centrale udmeldinger blandt andet i jordforureningsloven (jfl.) understreger, at hensynet til den nuværende, aktuelle arealanvendelse er lige så vigtig som hensynet til grundvandsressourcen. Ved planlægningen af indsatsen søges den udvidede undersøgelsesindsats så vidt muligt afpasset med mulighederne for at gennemføre afværgeprojekter i forlængelse heraf. 10

11 Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional udvikling I oversigterne i bilag 1 og 2 er lokaliteterne anført i en miljø- og sundhedsmæssig prioriteret rækkefølge. Lokaliteterne er angivet med et lokalitetsnummer bestående af et kommunenummer efterfulgt af et sagsnummer. 3.1 Grundvand Indsatsen rettes mod de lokaliteter, der ligger i indvindingsoplande til de almene vandværker, samt lokaliteter beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det indgår endvidere i prioriteringen, hvorvidt der er udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i disse områder. Lokaliteter, der ligger uden for større byområder, har højere prioritet end lokaliteter beliggende i større byområder. Lokaliteter, hvor der er konstateret forurening med organiske stoffer såsom lettere olieprodukter, chlorerede opløsningsmidler m.v., er højere prioriteret end lokaliteter forurenet med mindre mobile stoffer, som f.eks. tungere olieprodukter, tungmetaller m.m. 3.2 Arealanvendelse Indsatsen rettes primært mod børneinstitutioner, offentlige legepladser samt boliggrunde med akutte forureninger, der truer indeklimaet, eller hvor der er risiko for eksplosion. Boliglokaliteter, hvor der konstateres særligt kraftige forureninger i øvrigt, indgår ligeledes i den årlige prioritering. Boliglokaliteterne prioriteres efter forureningsgrad, antal boliger samt nuværende arealanvendelse i øvrigt. 11

12 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening Resultat af prioriteringen for 2008 Resultatet af Regionsrådets prioritering af indsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger fremgår af figuren på næste side samt af oversigterne i bilag 1 til 3. Bilagene er opdelt, så der er en oversigt over hvilke lokaliteter, der udføres nye udvidede forureningsundersøgelser på, og hvilke der gennemføres nye afværgeprojekter på. I bilag 3 ses de lokaliteter, hvorpå der er en igangværende afværgeindsats. Igangværende undersøgelser kan endvidere afdække nye forureninger, der nødvendiggør en hurtig indsats, hvilket dermed kan få indflydelse på den aktuelle indsats, jfl Udvidede undersøgelser Af oversigten i bilag 1 over udvidede forureningsundersøgelser er der prioriteret 6 lokaliteter af hensyn til arealanvendelsen og 2 lokaliteter af hensyn til grundvandet. Der er tale om henholdsvis en forurening med chlorerede opløsningsmidler og 2 olieforureninger, der kan udgøre en risiko for indeklimaet i boligerne. Desuden er der prioriteret en tidligere tjæreplads med i alt 59 boliger, fordelt på 2 matrikler, hvor der er konstateret forurening med tjærekomponenter i overfladejorden i haverne. En ejendom er medtaget, hvor der er konstateret en kraftig blyforurening i overfladejorden i en have. De 2 ejendomme, der er medtaget af hensyn til grundvandet, omfatter olieforureninger fra henholdsvis et autoværksted og fra et større varmeværk. Ud over de i oversigten nævnte undersøgelser er der afsat midler til supplerende undersøgelser og moniteringsrunder på yderligere ca. 25 lokaliteter, hvor der tidligere er igangsat udvidede forureningsundersøgelser. 12

13 Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional udvikling 4.2 Afværgeprojekter Oversigten i bilag 2 over nye prioriterede afværgeprojekter omfatter 3 ejendomme, hvor der tidligere har været renseri, samt to ejendomme på tidligere tjærepladser. Der er tale om boligejendomme, hvor der i indeklimaet er konstateret indhold af chlorerede opløsningsmidler stammende fra et tidligere renseri på ejendommene. Der er tale om to tidligere renserier i Thisted og et i Dronninglund. På ejendommene på de tidligere tjærepladser er der i overfladejorden konstateret en kraftig forurening med tjærekomponenter, der udgør en risiko for anvendelsen af ejendommene til beboelse. Forureningen er konstateret i den øverste halve meter i haverne. Af bilag 3 fremgår desuden 6 af de større igangværende afværgeprojekter, herunder projekter med fortsat overvågning og drift. Ifølge jordforureningsloven medfører oversigten ingen rettigheder eller pligter for ejere (jfl. 18, stk. 2). Desuden kan oversigtens prioritering fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt (jfl. 20). På ovenstående figur er de planlagte udvidede forureningsundersøgelser markeret med. De planlagte afværgeprojekter er markeret med. 13

14 Bilag 1 Lokalitetsnummer Lokalitet Tidligere renseri, Adelgade Hydro servicestation, Gærumvej Tidligere tjæreplads, Skarpæsvej Tidligere tjæreplads, Parkvej Tidligere produkthandel, Kærvej Autoværksted og tidligere benzinsalg, Bluhmesgade Nedlagt autoværksted, Skagen Landevej Vamecentral, Hammer Bakker Tidligere renseri, Østerbrogade Tidligere renseri, Hobrovej Oversigt over nye udvidede forureningsundersøgelser Kommune Forureningstype og grad Udvidede undersøgelser rettet mod: Bemærkninger Mariagerfjord TeCE 310 mg/m 3 under gulv Arealanvendelsen 2 boliger Frederikshavn Benzin > mg/m 3 under gulv Arealanvendelsen 1 bolig mg/kg (356) Frederikshavn Benzo(a)pyren 63 mg/kg (210) Arealanvendelsen 33 boliger Frederikshavn Benzo(a)pyren 62 mg/kg (207) Arealanvendelsen 26 boliger Vesthimmerland Bly mg/kg (375) Arealanvendelsen 1 bolig Mariagerfjord Olie mg/kg (220) Arealanvendelsen 1 bolig Hjørring Olie: mg/kg (180) 380 µg/l (42) Arealanvendelsen Grundvandet 1 bolig OSD Aalborg Olie Grundvandet OSD Indvindingsopland Aalborg TeCE 29 mg/m 3 under gulv Arealanvendelsen 1 bolig Aalborg TeCE 28,5 mg/m 3 under gulv Arealanvendelsen 1 bolig Ordforklaring Tallet angivet i ( ) angiver, hvor mange gange jord-, luft- eller grundvandskriteriet er overskredet. Olie er en betegnelse, der dækker over oliefraktionen dieselolie og fyringsolie. TeCE er betegnelsen for det chlorerede opløsningsmiddel TetraChlorEthylen. Benzo(a)pyren er en svært nedbrydelig fraktion af tjære. OSD angiver område med særlige drikkevandsinteresser Indvindingsopland - Lokaliteten er beliggende i indvindingsoplandet til et alment vandværk. Bemærkninger Undersøgelserne står opført i en miljø- og sundhedsmæssigt prioriteret rækkefølge. De 2 sidstnævnte undersøgelser i skemaet udføres kun, hvis der er økonomisk mulighed herfor (de gråtonede). Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere (jfl. 18, stk. 2). Oversigtens prioritering kan fraviges, og der kan gennemføres undersøgelser, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt (jfl. 20). Ud over ovennævnte undersøgelser er der monitering og fortsatte undersøgelser på 25 lokaliteter.

15 Bilag 2 Lokalitetsnummer Lokalitet Tidligere renseri, Slotsgade Tidligere renseri, Frederiksgade Tidligere renseri, Østerbakken Tidligere tjæreplads, Buttervej Tidligere tjæreplads, Rønnevej Olieforurening, Evaholmsvej Oversigt over nye afværgeprojekter Kommune Forureningstype og grad Afværgeforanstaltninger Bemærkninger rettet mod: Brønderslev Indeklima: TeCE 80 µg/m 3 (16) Arealanvendelsen 1 bolig Thisted Indeklima: TeCE 23 µg/m 3 (4) Arealanvendelsen 2 boliger Thisted Indeklima: TeCE 18 µg/m 3 (3) Arealanvendelsen 1 bolig Frederikshavn Benzo(a)pyren op til 187 mg/kg (623) Arealanvendelsen 1 bolig Frederikshavn Benzo(a)pyren op til 102 mg/kg Arealanvendelsen 1 bolig (340) Vesthimmerland Olie: 66 mg/m 3 under gulv Arealanvendelsen 1 bolig Ordforklaring Tallet angivet i ( ) angiver, hvor mange gange jord-, luft- eller grundvandskriteriet er overskredet. TeCE er betegnelsen for det chlorerede opløsningsmiddel tetrachlorethylen, også kaldet perchlor. Benzo(a)pyren er en svært nedbrydelig fraktion af tjære. Olie er en betegnelse, der dækker over oliefraktionen dieselolie og fyringsolie. Bemærkninger Det sidstnævnte afværgeprojekt i skemaet udføres kun, hvis der er økonomisk mulighed herfor (det gråtonede). Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere (jfl. 18, stk. 2). Oversigtens prioritering kan fraviges, og der kan gennemføres afværgeprojekter, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt (jfl. 20).

16 Bilag 3 Lokalitetsnummer Lokalitet Nedlagt renseri, Nørregade Nedlagt renseri, Anholtvej Nedlagt losseplads, Fuglsig Nedlagt renseri, Banegårdsvej Nedlagt renseri, Hundelev Nedlagt renseri, Fredericiagade Oversigt over igangværende afværgeprojekter Kommune Forureningstype og grad Afværgeforanstaltninger Bemærkninger rettet mod: Vesthimmerland TeCE: 648 mg/m 3, 511µg/l Arealanvendelsen 2 boliger samt naboboliger Frederikshavn TeCE i indeklimaet på Arealanvendelsen 1 bolig μg/m 3 (2-38) Hjørring Perkolat Grundvandet Indvindingsopland Mariagerfjord TeCE: 530 mg/m 3, Arealanvendelsen 1 bolig mg/kg, μg/l Hjørring TeCE: mg/m 3 Arealanvendelsen 1 bolig Aalborg TeCE: 460 mg/m 3, 29 mg/kg, μg/l Arealanvendelsen 15 lejligheder Ordforklaring Tallet angivet i ( ) angiver, hvor mange gange jord-, luft- eller grundvandskriteriet er overskredet. TeCE er betegnelsen for det chlorerede opløsningsmiddel tetrachlorethylen, også kaldet perchlor. Perkolat er betegnelsen for den væske, som udsiver fra en losseplads. Indvindingsopland - Lokaliteten er beliggende i indvindingsoplandet til et alment vandværk. Bemærkninger Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere (jfl 18, stk. 2). Oversigtens prioritering kan fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt (jfl 20).

17 Bilag 4 Bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jordog grundvandsforureninger Nr af 13. december 2006 Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) I medfør af 23 i lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret ved 4 i lov nr. 447 af 31. maj 2000 og lov nr. 568 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet skal foretage offentlig annoncering af, at udkastet til den årligt reviderede oversigt over den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats i forhold til jord- og grundvandsforureninger, jf. lovens 18, stk. 1, og 19, foreligger, samt at der inden for en frist på mindst 4 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte udkast over for regionsrådet. Stk. 2. Regionsrådet skal envidere foretage offentlig annoncering, når oversigten er endeligt udarbejdet. Oversigten skal være offentligt tilgængelig. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning for oversigter, der udarbejdes efter denne dato. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 925 af den 19. september 2000 om forudgående offentlighed ved amtsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen på jordforureningsområdet ophæves. Connie Hedegaard / Helge Andreasen

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2012 Regional Udvikling Indsatsplan INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2012 UDGIVET AF REGIONAL UDVIKLING KONTORET

Læs mere

Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2013 Fejl! Brug fanen Startside til

Læs mere

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2014 Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2014 Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening

Læs mere

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2015 Indsatsplan for jordforurening 2015 Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2016 Indsatsplan for jordforurening 2016 Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Indsatsplan for jordforurening Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2017 Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2017 Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs vej

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Appendiks 3: Paradigmer for breve

Appendiks 3: Paradigmer for breve DOKUMENT NR. 9 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter Appendiks 3: Paradigmer for breve Indholdsfortegnelse 04-50-15

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland BILAG 3 Bilag 1. Region 3 Midt s kortlægning af forurenede grunde Region Midt har pr. 3/7 2017 oplyst følgende status for de kortlagte jordforureninger: Lokaliteter, hvor det skal undersøges, Lokaliteternes

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab JORDFORURENINGSLOVEN 2011 Case No. 1 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1 Service Borgerservicegruppen Gruppens primære funktion er fortsat at yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer i Region Midtjylland. Forespørgsler

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt Redegørelse om jordforurening 2004 Redegørelse Nr. x 2005 2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 LOVGIVNING

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 2008 Titel: Indberetning om Jordforurening 2008 Udgiver: Region Sjælland Natur og Miljø Udgivelsesår: 2009 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-10-1 Udsnit af Kort-

Læs mere