Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 K E N D E L S E Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) mod Frederiksberg Kommune (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) Som biintervenienter til støtte for Frederiksberg Kommune: Kommunernes Landsforening (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) Frederiksberg Skorstensfejervæsen ved skorstensfejermester Finn Birk Pedersen (advokat René Offersen, København) Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 (advokat René Offersen, København) Den 16. januar 1995 indgik indklagede, Frederiksberg Kommune, aftale med Frederiksberg Skorstensfejervæsen ved skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om lovpligtig skorstensfejning i kommunen. Efter en henvendelse fra Kommunernes Landsforening i december 2006 foretog klageren, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, en vurdering af, om aftaler om lovpligtig skorstensfejning er udbudspligtige. Klageren udtalte, at det var vurderingen, at skorstensfejning var en udbudspligtig tjeneste-

2 2. ydelse efter de til enhver tid gældende udbudsregler. Udtalelsen gav anledning til, at Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 stillede en række spørgsmål til klageren, idet det var skorstensfejerlaugets opfattelse, at der ikke var tale om en udbudspligtig tjenesteydelse. Kommunernes Landsforening var af samme opfattelse. Klageren foretog herefter i oktober 2007 en markedsundersøgelse af skorstensfejning i de enkelte kommuner. Formålet med undersøgelsen var at fastlægge, hvor mange borgere der reelt skifter skorstensfejer, og om kommunerne oplyser borgerne om denne mulighed. Ved brev af 6. juli 2010 rettede klageren henvendelse til indklagede. Det var klagerens generelle vurdering, at skorstensfejning var omfattet af udbudsdirektivet, og at aftaler om skorstensfejning derfor skulle udbydes efter procedurereglerne i direktivet, hvis aftalerne med skorstensfejerne oversteg de til enhver tid gældende tærskelværdier. Klageren anmodede om indklagedes udtalelse om, hvorvidt kommunen var enig i den vurdering. Indklagede besvarede klagerens henvendelse den 2. september Indklagede henholdte sig i den forbindelse til svaret fra Kommunernes Landsforening, der vurderede, at skorstensfejning ikke var en udbudspligtig opgave. Den 22. december 2010 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klagen har været behandlet på et møde den 11. november Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med direktiv 92/50/EØF (tjenesteydelsesdirektivet), herunder artikel 15, stk. 2, ved i 1995 at indgå aftale om udførelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen uden forinden at afholde et udbud. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen.

3 3. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Biintervenienterne, Kommunernes Landsforening, Frederiksberg Skorstensfejervæsen ved skorstensfejermester Finn Birk Pedersen og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, har støttet indklagedes påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Indklagede indgik den 16. januar 1995 følgende aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om udførelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde i kommunen:» 1 a. Aftalen omfatter Frederiksberg Kommunes område. 1 b. Aftalen træder i kraft den 1. april 1995 og fortsætter indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med 1 års varsel. 2 a. Skorstensfejermesteren udfører det lovpligtige skorstensfejerarbejde i henhold til bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder samt bekendtgørelse nr. 223 af 14. maj 1984 om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyringsanlæg 2 b. Skorstensfejermesteren skal gøre sig bekendt med de bestemmelser og forskrifter, der vedrører hans arbejdsområde. Han skal efterleve de påbud, der gives ham af kommunen. 3. Skorstensfejermesteren fører et register over alle de ejendomme, hvor der er indrettet ildsteder, som er omfattet af denne aftale. Kommunen fastsætter kravene til registerets indhold. Registeret skal som minimum indeholde oplysninger om ejendommens adresse, BBR-nr. og ildsteders, rørledningers og skorstenes antal og art. Registeret er tilvejebragt ved

4 4. skorstensfejermesterens foranstaltning, og det ajourføres af denne. Kommunen kan på forlangende kræve genpart af registeret. 4. Skorstensfejermesteren skal ansætte det fornødne antal svende og lærlinge til udførelse af skorstensfejerarbejdet og er ansvarlig for sit og sine ansattes arbejde samt for, at arbejdet udføres efter arbejdsmiljøloven. Skorstensfejermesteren er ansvarlig for, at de fornødne driftsmidler, køretøjer, arbejdsredskaber, kontor-, værksteds- og badefaciliteter er til stede. Skorstensfejermesteren leder det daglige arbejde, fører tilsyn med arbejdets udførelse og varetager de administrative opgaver. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver gebyrer hos husejerne over ejendomsskattesystemet og afregner med skorstensfejermesteren 2 gange årligt. Kommunen fradrager 2 % af gebyromsætningen til dækning af de faktiske omkostninger, kommunen har ved administrationen af ordningen. Gebyrerne er fastsat i henhold til de vejledende takster, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Reguleringer sker i overensstemmelse med de af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget aftalte retningslinier herfor. 6. I tættere bebyggede områder skal ejer eller bruger varsles, før skorstensfejningen foretages. Underrettes herom ved trykt blanket. Skorstensfejermesteren skal til ejer eller bruger aflevere en besøgsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke arbejder er er udført. Arbejdet skal foretages, så forurening i videst muligt omfang undgås. Sod, der ved rensningen samler sig i bunden af skorstenen og andre steder, skal fjernes af skorstensfejeren og anbringes i overensstemmelse med kommunens renovationsbestemmelser. 7. Ved umiddelbar fare for brand, forgiftning eller eksplosion skal skorstensfejermesteren give ejer eller bruger skriftligt meddelelse om, at den pågældende skorsten, ildsted m.v. ikke bør benyttes, før manglen er afhjulpet.

5 5. Kommunen skal straks underrettes om de konstaterede forhold med henblik på udstedelse af påbud eller forbud med hjemmel i byggeloven. Såfremt kommunen udsteder påbud eller forbud efter byggeloven, skal skorstensfejermesteren underrettes. Dersom de konstaterede mangler ikke rettes, eller forbud og pålæg meddelt af kommunen ikke efterkommes, skal der straks gives meddelelse herom til kommunen med henblik på håndhævelse af påbud eller forbud. 8. Skorstensfejermesteren skal have telefon på som bopæl. Det skal sikres, at han eller en af hans ansatte kan kontaktes af brandvæsenet. Ved fravær skal brandvæsenet være orienteret om, hvilke kolleger der kan kontaktes. 9. I tilfælde af væsentlig eller gentagen misligholdelse af aftalen kan denne opsiges med en måneds varsel. «Aftalen mellem indklagede og skorstensfejermester Finn Birk Pedersen var baseret på en vejledende standardaftale, som var udarbejdet af Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Af en udskrift af indklagedes hjemmeside af 13. december 2010 fremgår, at der via ejendomsskattebilletten bl.a. opkræves gebyr for skorstensfejning. Det er beskrevet, hvilken procedure der i værksættes, hvis ejendomsskattebilletten ikke betales. Det fremgår ikke af hjemmesiden, at borgerne kan vælge en anden skorstensfejer end den, som indklagede har en aftale med. Kommunernes Landsforening har i samarbejde med Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 revideret den vejledende standardaftale om lovpligtig skorstensfejning i Det fremgår herefter af standardaftalen, at en husejer frit kan vælge at lade det lovpligtige skorstensfejerarbejde udføre af en anden uddannet skorstensfejer, og at en husejer, der vælger en anden skorstensfejer, afregner direkte med vedkommende.

6 6. I forbindelse med klagerens markedsundersøgelse af skorstensfejning i kommunerne i efteråret 2007 svarede indklagede bl.a., at borgerne i kommunen frit kunne vælge, hvilken skorstensfejer de ønskede at anvende, at kommunen oplyste borgerne om, at de kunne skifte skorstensfejer, men at dette udelukkende skete ved borgernes telefoniske henvendelse til indklagede, og at mellem 0-10 borgere havde skiftet skorstensfejer inden for det seneste år. Klageren har oplyst, at 77 [78] ud af de i alt 98 kommuner deltog i klagerens undersøgelse. 17 af de deltagende kommuner svarede»ja«til, at borgerne i kommunen frit kunne vælge, hvilken skorstensfejer de ønskede at anvende, mens 61 svarede»nej«til samme spørgsmål. Ud af de 17 kommuner svarede 10, at de oplyste borgerne om, at de kunne skifte skorstensfejer, og at dette blev oplyst ved borgernes telefoniske henvendelser. 15 af de 17 kommuner oplyste, at 0-10 borgere havde skiftet skorstensfejer inden for det seneste år. Skorstensfejerlauget gennemførte også en undersøgelse, men det var blandt skorstensfejerne om, i hvilket omfang den enkelte skorstensfejer foretog skorstensfejning i andre distrikter end sit eget, om kommunen i givet fald var bekendt med dette, om udefrakommende skorstensfejere foretog skorstensfejning i den enkelte skorstensfejers eget distrikt, og om kommunen i givet fald var bekendt med dette. Det fremgår af skorstensfejermester Finn Birk Pedersens besvarelse, at han også foretog skorstensfejning i andre distrikter end sit eget, at kommunen ikke var vidnede herom, og at der ikke var udefrakommende skorstensfejere, der foretog skorstensfejning i Finn Birk Pedersens distrikt. Indklagede har fremlagt et brev af 26. januar 2011 fra kommunen til skorstensfejermester Finn Birk Pedersen vedrørende halvårsafregning. I brevet står:» Under henvisning til den mellem Frederiksberg Skorstensfejervæsen og Frederiksberg Kommune indgåede aftale, gældende fra 1. april 1995, om opkrævning af ejendomsskatter mv., skal BorgerServiceCentret meddele Dem, at afgiften for 1. halvår 2011 vil blive opkrævet med minus opkrævningsvederlag ,09 kr. incl. moms ,13 kr. incl. moms

7 7. I alt ,96 kr. incl. moms For 2. halvår 2011 vil afgiften blive opkrævet med minus opkrævningsvederlag I alt ,07 kr. incl. moms ,13 kr. incl. moms ,94 kr. incl. moms Beløbet vedrørende 1. halvår 2011 vil blive overført til Arbejdernes Landbank primo februar «Indklagede har endvidere fremlagt en»finanskladde«, hvor det fremgår, at en person med initialerne»bp«den 31. januar 2011 har godkendt afregning for skorstensfejning på ,96 kr. for 1. halvår Konkurrencerådet traf den 15. december 1999 afgørelse om, at dele af den vejledende standardaftale om lovpligtig skorstensfejning mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Kommunernes Landsforening udgjorde en konkurrencebegrænsning, som var omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Det drejede sig nærmere om de dele af aftalen, hvor skorstensfejeren tidsubestemt blev tildelt et geografisk område, og aftalens bestemmelse om vejledende gebyrer. Da der var tale om integrerede bestanddele af standardaftalen, blev Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 påbudt at ophæve standardaftalen i sin helhed. Afgørelsen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der ved afgørelse af 16. januar 2011 (sag nr ) ophævede Konkurrencerådets afgørelse, idet Konkurrenceankenævnet udtalte, at der var tale om en aftaletype, som ikke var omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Erklæringer Kontorchef Jørgen Skjødt, Ejendomsbeskatningen, Borgerservice, Frederiksberg Kommune, har den 10. november 2011 afgivet følgende skriftlige erklæring:» Opkrævning af skorstensfejerbidrag sker på følgende måde

8 8. a. Frederiksberg Kommune meddeler skorstensfejermester Finn Birk Pedersen, hvad gebyrtaksten for skorstensfejning er i medfør af de vejledende takster og evt. regulering, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. b. Ifølge aftalen med skorstensfejermesteren skal skorstensfejermesteren levere oplysningerne til kommunen om, hvilken opkrævning der herefter skal foretages fra den enkelte ejendom baseret på disse gebyrer. Af praktiske årsager har kommunen bedt skorstensfejermesteren om at levere oplysningerne direkte til kommunens IT-leverandør KMD. c. Skorstensfejermesteren (hans IT-leverandør) fremsender en datafil med oplysningerne til KMD. Datafilen fra Skorstensfejermesteren aflæses af KMD og lægges direkte ned i kommunens bidragsregister hos KMD. Der foretages ikke af kommunen eller KMD nogen kontrol af eller beregninger på de meddelte oplysninger. KMD foretager alene kontrol af formatet på den leverede datafil. d. Oplysningerne fra datafilen udskrives af KMD tillige med andre oplysninger om ejendomsskatter, renovation, rottebekæmpelse m.m. direkte på ejendomsskattebilletten (faktura) for den pågældende ejendom. Der fremsendes således ikke faktura fra skorstensfejermesteren til kommunen, idet den til husejeren fremsendte ejendomsskattebillet fungerer som faktura fra skorstensfejermesteren. e. Kommunen fremsender en opgørelse til skorstensfejermesteren over det opkrævede beløb og fradrager 2 % af gebyromsætningen til dækning af omkostninger ved administration af ordningen.«skorstensfejermester Finn Birk Pedersen har den 9. november 2011 afgivet følgende skriftlige erklæring:» han er uddannet skorstensfejer i 1979 og har fungeret som skorstensfejer i Frederiksberg Kommune siden I perioden 1986 til 1995 arbejdede Finn Birk Pedersen som svend under daværende skorstensfejermester Bernt Nørbæk. Da Bernt Nørbæk gik på pension i 1995, konkurrerede Finn Birk Pedersen mod en anden svend om at blive skorstensfejermester i kommunen. På baggrund af kvalifikationer indgik Frederiksberg Kommune aftale med Finn Birk Pedersen. Grundlæggende viderefører 1995-aftalen de samme vilkår, som Bernt Nørbæk havde haft siden Før 1994 var ordningen på Frederiksberg sammenlignelig med den nuværende ordning i Københavns Kommune, dvs. at skorstensfejerne var ansat.

9 9. Finn Birk Pedersens distrikt er afgrænset af kommunegrænsen. Frederiksberg Skorstensfejervæsen består ud over Finn Birk Pedersen af 2 svende og 1 lærling. Den ene svend er dog opsagt, således at forretningen for fremtiden vil bestå af Finn Birk Pedersen, 1 svend og 1 lærling. I starten af 1990 erne var der under Bernt Nørbæk ansat op til 6 svende. De servicerede dengang ca ejendomme. I dag servicerer Frederiksberg Skorstensfejervæsen ca ejendomme. Afgangen på ca. 500 ejendomme skyldes hovedsagelig omlægning til fjernvarme. Finn Birk Pedersens eksisterende aftale med Frederiksberg Kommune er opsagt med henblik på indgåelse af fornyet aftale baseret på den reviderede standardaftale. Om de individuelle beløb, som opkræves hos husejeren, har han om beregningen forklaret: Frederiksberg Kommune fastsætter gebyrerne ud fra de vejledende gebyrer udsendt af Kommunernes Landsforening. Skorstensfejermesteren beregner herefter vederlaget for hver enkelt ejendom ud fra de fastsatte gebyrsatser. Beregningen indeholder de sammenlagte ydelser på ejendommen sammenregnet med antallet af fejninger på ejendommen. Det betyder, at vederlaget for hver enkelt ejendom beregnes og efterfølgende opkræves husejeren nøjagtigt den sum, som ejendommens individuelle ydelse beregnes til. Skorstensfejermesteren indsender efter beregning af vederlag en datafil til kommunen med samtlige ejendommens individuelt beregnede beløb. Datafilen bearbejdes af kommunen og udsendes herefter via ejendomsskattebilletten eller forbrugsafgifterne. Vederlaget for skorstensfejning fremgår som et særskilt beløb, at ejendomsskattebilletten fra Frederiksberg Kommune. Han modtager herefter sin betaling fratrukket kommunens administrationsgebyr. Al efterfølgende regulering, som eksempelvis ekstra betaling eller tilbagebetaling, foregår udelukkende mellem skorstensfejermesteren og husejeren. Der foreligger således ingen faktura mellem skorstensfejermesteren og kommunen, da faktura skrives til den enkelte husejer via datafilen.«skorstensfejermester Keld L. Jensen, Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, har den 4. november 2011 afgivet følgende erklæring:»

10 Skorstensfejermester Keld L. Jensen har siden 2006 været oldermand i Skorstensfejerlauget af 11. februar Som oldermand har han det overordnede ansvar for lauget. Han har været selvstændig skorstensfejermester siden I dag er han skorstensfejermester i Ringsted Kommune, dele af Faxe Kommune og dele af Holbæk Kommune. 2. Keld L. Jensen har forklaret, at der i kommunerne anvendes to forskellige fremgangsmåder, enten en hvor skorstensfejermesteren opkræver selvstændigt gebyr hos husejerne, eller en hvor kommunen opkræver gebyret på skorstensfejermesterens vegne. Han benytter selv førstnævnte metode i Faxe Kommunen, mens den anden metode anvendes i Ringsted Kommune og Holbæk Kommune. I alle landets 98 kommuner anvendes en af disse to fremgangsmåder. 3. Keld L. Jensen har forklaret, at historisk set har skorstensfejermesteren selv opkrævet betalingen hos de private husejere. Baggrunden, for introduktionen af kommunen som opkræver, har rod i administrative overvejelser og kan føres tilbage til 1920 erne, hvor IT ikke var eksisterende, og hvor kommunens varetagelse af opgaven således var forbundet med en betydelig administrativ gevinst for skorstensfejermesteren. Der ligger ikke risikomæssige overvejelser bag ordningen, og skorstensfejermestrene opnår ingen reel økonomisk gevinst herved. De skorstensfejermestre, der selv forestår opkrævningen, har ikke nødvendigvis større tab på debitorer end de skorstensfejermestre, hvor kommunen varetager opkrævning. Hertil kommer, at skorstensfejermestrene ved kommunens opkrævning ikke har mulighed for at opkræve rykkergebyr og lignende. Debitoradministrationen er dog fortsat et arbejde, som mange skorstensfejermestre gerne betaler kommunerne for at foretage. Hvor kommunen på vegne af skorstensfejermesteren sørger for opkrævning af husejernes betaling, er dette en administrationsydelse, som skorstensfejermesteren køber hos kommunen. Skorstensfejermesteren betaler en aftalt procentsats af det opkrævede beløb til dækning af kommunens faktiske omkostninger forbundet med opkrævningen. Betalingen har i øvrigt ikke noget at gøre med borgernes betaling for skorstensfejerydelsen. Skorstensfejermesteren driver i øvrigt erhvervsvirksomhed uafhængigt af kommunen. Hvor opkrævning ikke sker gennem kommunen, opkræver skorstensfejermesteren selv gebyrerne hos husejerne ved fremsendelse af almindelig faktura, som husejeren indbetaler direkte til skorstensfejermesteren. Der går ingen betalinger til eller fra kommunen.

11 11. Keld L. Jensen har nyligt ændret opkrævningsformen i Faxe Kommunen, fra selv at udsende opkrævninger til husejerne, til at lade Nets (tidligere PBS) stå for dette arbejde. Her betaler skorstensfejermesteren i stedet Nets for denne administrationsydelse. 4. Uanset hvilken ordning der indgås mellem kommunen og skorstensfejermesteren, er det ifølge Keld L. Jensen skorstensfejermesteren, der bærer risikoen for husejernes betaling for den udførte skorstensfejning. Kommunen betaler ikke skorstensfejermesteren for at udføre arbejde, og kommunen dækker ikke husejernes eventuelle manglende betaling. Den eksisterende økonomiske risiko er i begge situationer placeret alene hos skorstensfejermesteren. Såfremt det ikke lykkes kommunen at inddrive skorstensfejermesterens tilgodehavende, bærer skorstensfejermesteren tabet. Kommunen dækker ikke et eventuelt tab overfor skorstensfejermesteren. Hertil kommer, at det påhviler skorstensfejermesteren at holde kommunen skadesløs for omkostninger forbundet med inddrivelsen. Ved siden af den betalingsmæssige risiko, bærer skorstensfejermesteren tillige den driftsrisiko, der i øvrigt er forbundet med hvervet. Keld L. Jensen har forklaret, at aftalen mellem kommunen og skorstensfejermesteren sikrer ikke mod omsætningsnedgang som følge af f.eks. tab af kundekreds til konkurrenter, omlægning til fjernvarme, nedlægning af skorstene eller lovændringer, tilskudsordninger og kampagner for alternativ opvarmning mv. En risiko, der forventeligt bliver større i fremtiden. At skorstensfejermesteren er afhængig af vejrliget. I aftalen mellem kommunen og skorstensfejermesteren er der ikke dækning for tabt indtjening i perioder med streng vinte elle andre vejrformer, der afskærer skorstensfejermesteren fra at udføre sit arbejde. At skorstensfejermesteren er ansvarlig for ansættelse af de fornødne personale, for arbejdes udførelse, samt for tilstedeværelsen af fornødne driftsmidler, køretøjer, arbejdsredskaber og kontor-, værksteds- og badefaciliteter, jf. Aftalens 4. Og at skorstensfejermesteren kan opsiges af kommunen med 1 års varsel. I tilfælde af opsigelse bærer skorstensfejermesteren risikoen for nyttiggørelse af investeringer i driftsmidler, lokaler mv. «Skorstensfejermester Teddy W. Nielsen har den 4. november 2011 afgivet følgende skriftlige erklæring:

12 12.» 1. Skorstensfejermester Teddy W. Nielsen fungerer i dag som konsulent for lauget. Teddy W. Nielsen er skorstensfejermester i Slagelse-området, hvilket han har været siden Teddy W. Nielsen har forklaret, at Konkurrencestyrelsen i 2007 gennemførte en undersøgelse i kommunerne, og herunder bl.a. forespurgte, om borgeren har mulighed for at vælge anden skorstensfejer. Skorstensfejerlauget anser ikke undersøgelsen for repræsentativ. De personer i kommunerne, der besvarede henvendelsen, havde sandsynligvis ikke kendskab til fritvalgsmuligheden, ligesom mange af de adspurgte sandsynligvis kun har forholdt sig til, at kommunen havde en fast aftale med en skorstensfejermester. Kommunerne var ikke nødvendigvis vidende om, at der foretoges skorstensfejning udenfor de etablerede aftaler på tværs af distriktsgrænserne. Hvis en kunde ønsker at skifte skorstensfejermester, ordnes dette ofte mellem skorstensfejermestrene uden kommunens indblanding. Skorstensfejermestrene blev ikke inddraget i undersøgelsen. 3. Teddy W. Nielsen har forklaret, at han varetog Skorstensfejerlaugets interesser ved ændringen af standardaftalen i Baggrunden var, at Konkurrencestyrelsen i 2007 havde tilkendegivet, at skorstensfejning efter styrelsens opfattelse var udbudspligtig. Konsekvensen af lavets dialog med styrelsen blev, at Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget i 2008 udarbejdede den reviderede standardaftale, hvor det bl.a. præciseredes, at borgerne frit kan vælge anden skorstensfejer end den, kommunen har aftale med. Ligeledes præciseredes, at skorstensfejermesterens betaling alene består af de beløb, han på grundlag af de fastsatte gebyrer beregner og opkræver hos den enkelte private husejer. Der var alene tale om indskrivning af forhold, der tilsvarende var gældende under dagældende standardaftale. Der har således hele tiden været fri mulighed for, at en skorstensfejer kan nedsætte sig som konkurrent til eksisterende skorstensfejermester. Muligheden (og dermed risikoen) for, at enkeltpersoner eller firmaer tilbyder sig på markedet, er både reel og eksisterende. F.eks. har der i Århus Kommune i et par år været en skorstensfejer, der har tilbudt sine ydelser til husejerne som konkurrent til de etablerede skorstensfejermestre, der har aftale med kommunen baseret på den tidligere standardaftale. I Sønderjylland er der ligeledes ti skorstensfejere, der udøver skorstensfejning som konkurrenter til de»etablerede«skorstensfejermestre. Det forhold, at der ikke måtte være nævneværdig trafik mellem di-

13 13. strikterne, er ikke ensbetydende med, at valgfrihed ikke eksisterer. Den begrænsede trafik er begrundet i ydelsens karakter og pris. Kunderne er loyale, så længe de får en ordentlig behandling. 4. Teddy W. Nielsen har forklaret, at det er vigtigt for skorstensfejermesteren, at kommunen ikke modtager henvendelser fra utilfredse kunder, da dette kan resultere i kommunens opsigelse af aftalen, hvilket tidligere er forekommet i flere kommuner. En sådan opsigelse har voldsomme konsekvenser for den ramte skorstensfejermester, der ingen mulighed har for at nyttiggøre driftsmidler, lokaler mv. Ingen af de berørte skorstensfejermestre har nogensinde opnået at få en aftale med en anden kommune. Tilsvarende kan skorstensfejermesteren risikere, at skorstensfejermesteren fra nabodistriktet tager over, hvis kunderne er utilfredse. Han kender ingen eksempler på, at en kommune har nægtet en husejer at vælge en anden skorstensfejer.«brandværnsbekendtgørelsen Af bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, ændret ved bekendtgørelse nr af 23. november 2007 og bekendtgørelse nr af 15. december 2009, fremgår bl.a.» 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes pligten til at tilbyde borgerne det lovpligtige skorstensfejerarbejde nærmere skal tilrettelægges. Stk. 3. Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med større indfyret effekt end 120 kw skal renses 2 gange årligt. 3. Skorstene tilsluttet oliefyrede anlæg med en mindre indfyret effekt end 120 kw skal renses 1 gange årligt. 4. Skorstene tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for

14 14. fast brændsel skal renses 1 gang årligt. 9. Skorstensfejeren kan efter forhandling med ejeren eller brugeren 1) fastsætte hyppigere fejningsterminer end de i 2, stk. 1, og 3 og 4, stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er påkrævet, eller såfremt ejeren eller brugeren ønsker dette. 2) fastsætte sjældnere fejningsterminer end de i 2, stk. 1, og 3 og 4, stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er forsvarligt. 14. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Stk. 2. Gebyrer, som kommunalbestyrelsen har udredt forskudsvis, kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. «Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at indklagedes aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om lovpligtigt skorstensfejerarbejde i kommunen er i strid med EU s udbudsregler, herunder tjenesteydelsesdirektivet, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidigt bebyrdende aftale i tjenesteydelsesdirektivets forstand, og den fastsætter både rettigheder og forpligtelser for parterne. Det fremgår således, hvordan skorstensfejeren skal udføre sine opgaver, og hvilke forpligtelser indklagede har vedrørende fastsættelse og afregning af gebyrer. Efter lovgivningen skal indklagede stille skorstensfejerydelser til rådighed for kommunens borgere, og medmindre indklagede selv stiller ydelsen til rådighed, er indklagede forpligtet til at indgå aftale med en eller flere skorstensfejere, som kan udføre arbejdet. Aftalen mellem indklagede og skorstensfejermester Finn Birk

15 15. Pedersen udmønter de krav, der følger af lovgivningen. Den betaling, som skorstensfejermesteren modtager i henhold til aftalen, udgør en økonomisk modydelse for udførelsen af skorstensfejerarbejdet. Det forhold, at indklagede via ejendomsskattebilletten opkræver et gebyr fra borgerne, ændrer ikke ved denne kendsgerning. Skorstensfejning er en tjenesteydelse, som er omfattet af tjenesteydelsesdirektivets bilag I A, kategori 14, og derfor fuldt udbudspligtig. Værdien af ydelserne i henhold til aftalen oversteg de tærskelværdier, der var gældende, da aftalen blev indgået. Klageren har endvidere gjort gældende, at aftalen af 16. januar 1995 mellem indklagede og skorstensfejermester Finn Birk Pedersen ikke er en koncessionsaftale. Der var ikke i tjenesteydelsesdirektivet en definition på en koncessionsaftale, men det findes i det nugældende udbudsdirektiv artikel 1, stk. 4, hvorefter der ved en koncessionskontrakt om tjenesteydelser forstås en kontrakt med samme karakteristika som tjenesteydelseskontrakter bortset fra, at vederlaget for den tjenesteydelse, der skal præsteres, enten udelukkende består af retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en pris. Aftalen opfylder hverken disse krav eller de krav, som EU-domstolen har fastlagt ved sin praksis. Skorstensfejermester Finn Birk Pedersen har således ikke fået overdraget en ret til at udnytte tjenesteydelsen, herunder ansvaret for at udnytte ydelsen, og skorstensfejeren påtager sig heller ikke en betydelig økonomisk risiko ved udførelsen af tjenesteydelsen, idet der ikke er (væsentlig) risiko for svigtende indtægter eller for forgæves afholdte udgifter. Der skal være tale om en reel betydelig forretningsmæssig risiko forbundet med indtjeningen, som tjenesteyderen må bære, før der er tale om en koncessionsaftale. Der er ingen reel risiko for, at borgerne, der efter klagerens markedsundersøgelse i realiteten ikke gøres bekendte med, at de kan vælge en anden skorstensfejer, vælger en anden skorstensfejer end den, som indklagede har en aftale med. Skorstensfejermester Finn Birk Pedersen er desuden fritaget for enhver risiko, som er forbundet med inddrivelsen af betalingen for ydelsen, da denne er sikret ved panteret i ejendommen. Indklagede har i første række gjort gældende, at indklagedes aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen ikke er en gensidigt bebyrdede aftale i tjenesteydelsesdirektivets forstand. Skorstensfejermester Finn Birk Pedersen leverer således ikke nogen tjenesteydelse til indklagede i henhold til aftalen, og indklagede betaler heller ikke for nogen tjenesteydelse i henhold til aftalen. Indklagede skal efter lovgivningen alene sikre, at kommu-

16 16. nens borgere tilbydes skorstensfejning, men har ikke ansvaret for, at skorstensfejning gennemføres. Dette er husejernes ansvar i samarbejde med skorstensfejeren. Dette ændres ikke ved, at indklagede har påtaget sig at foretage opkrævning af gebyrer for borgernes brug af skorstensfejeren via ejendomsskattebilletten. Indklagede forestår i den sammenhæng alene opkrævning og betalingsformidling mod et særskilt vederlag fra skorstensfejermesteren på 2 % af det opkrævede beløb. Indklagede har i anden række gjort gældende, at aftalen mellem indklagede og skorstensfejermester Finn Birk Pedersen er en koncessionsaftale eller en koncessionslignende aftale, der efter sin karakter ikke er omfattet af tjenesteydelsesdirektivet, idet direktivet ikke omfatter koncessionsaftaler. En tjenesteydelseskoncession er kendetegnet ved, 1) at tjenesteyderen modtager en ret til at udnytte tjenesteydelsen, 2) at en betydelig del af betalingen hidrører direkte fra brugerne, og 3) at tjenesteyderen overtager den risiko, der er forbundet med udøvelsen af tjenesteydelsen. Aftalen mellem indklagede og skorstensfejermester Finn Birk Pedersen har så væsentlige fællestræk med en koncession, at den enten bør anses som en koncessionsaftale eller bør sidestilles med en sådan. Betalingen for skorstensfejningen kommer direkte fra borgerne, og skorstensfejeren modtager ikke direkte eller indirekte betaling fra indklagede. Det forhold, at indklagede opkræver og afregner brugerbetalingen til Finn Birk Pedersen har ikke karakter af indirekte betaling, da Finn Birk Pedersen kompenserer indklagede for udgifterne i forbindelse hermed ved gebyret på 2 % af det opkrævede beløb. Skorstensfejermester Finn Birk Pedersen har endvidere fået overdraget både den driftsmæssige og økonomiske risiko ved udøvelsen af tjenesteydelsen. Han er ikke via aftalen med indklagede eller på anden måde sikret et bestemt antal brugere eller en bestemt indkomst, da den enkelte husejer har mulighed for frit at vælge, hvilken skorstensfejer denne ønsker at anvende. Det er ikke efter EU-domstolens praksis som anført af klageren opstillet et væsentlighedskriterium ved bedømmelsen af den risiko, som tjenesteyderen overtager. Biintervenienterne Kommunernes Landsforening, Frederiksberg Skorstensfejervæsen ved skorstensfejermester Finn Birk Pedersen og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 har til støtte for indklagedes påstand om, at klagen ikke tages til følge, også gjort gældende, at indklagedes aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen ikke er en gensidigt bebyrdede aftale i tjenesteydelsesdirektivets forstand, subsidiært at aftalen er en konces-

17 17. sionsaftale eller en koncessionslignende aftale, der efter sin karakter ikke er omfattet af direktivet. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagedes indgåelse af aftalen om lovpligtig skorstensfejning uden afholdelse af forudgående udbud udgør en overtrædelse af forbuddet mod direkte tildeling, jf. tjenesteydelsesdirektivets artikel 15, stk. 2. Dette er den alvorligste tilsidesættelse af EU s udbudsregler, og klagenævnet skal derfor annullere aftalen mellem indklagede og skorstensfejermester Finn Birk Pedersen. Indklagede har gjort gældende, at den omhandlede aftale ikke er udbudspligtig. Der er derfor ikke grundlag for at annullere den. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Indklagede er efter brandværnsbekendtgørelsens 1, stk. 1, forpligtet til at tilbyde borgerne i kommunen skorstensfejning. Aftalen mellem indklagede og skorstensfejermester Finn Birk Pedersen opfylder denne forpligtelse. Indklagede er ikke efter lovgivningen forpligtet til at sørge for, at skorstensfejning faktisk sker. Denne forpligtelse påhviler den enkelte borger. Aftalen omfatter ikke skorstensfejning for indklagede. Efter aftalens pkt. 5 fastsættes gebyret for skorstensfejningen af indklagede i henhold til de vejledende takster, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Indklagede opkræver gebyret hos borgerne og afregner dette til skorstensfejermester Finn Birk Pedersen. Indklagede fradrager 2 % af det opkrævede beløb til dækning af udgifterne ved administration af ordningen. Opkrævningen hos husejerne sker over ejendomsskattebilletten, hvor gebyret for skorstensfejningen fremgår som en selvstændig post. Klagenævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at skorstensfejermester Finn Birk Pedersen fra indklagede får oplyst, hvad gebyret for skorstensfejning er i medfør af de vejledende takster, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Han beregner

18 18. herefter vederlaget for hver enkelt ejendom ud fra de fastsatte gebyrer og antallet af fejninger. Finn Birk Pedersen eller hans it-leverandør sender elektronisk oplysninger om de enkelte ejendomme til indklagedes afgiftssystem hos KMD. Oplysningerne fra Finn Birk Pedersen udskrives direkte på ejendomsskattebilletten til den enkelte husejer. Finn Birk Pedersen sender således ikke faktura for skorstensfejning til indklagede. Indklagede sender en opgørelse til Finn Birk Pedersen over det opkrævede beløb og fradrager 2 % af gebyromsætningen til dækning af omkostningerne ved administration af ordningen. I tjenesteydelsesdirektivets artikel 1, litra a, defineres offentlige tjenesteydelsesaftaler som»gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en tjenesteyder og en ordregivende myndighed «. EU-domstolen udtaler i afgørelsen C-458/03: Parking Brixen GmbH mod Gemeinde Brixen m.fl., præmis 39, at»en offentlig tjenesteydelsesaftale i direktivets forstand indebærer en modydelse, der betales direkte af den ordregivende myndighed til tjenesteyderen«. I en senere afgørelse C-451/08: Helmut Müller GmbH mod Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der vedrører udbudsdirektivet, udtaler EU-domstolen i præmis 60, at gensidigt bebyrdende aftaler»bygger på den tanke, at den ordregivende myndighed forpligter sig til at gennemføre den ydelse, der er genstand for kontrakten, mod et vederlag«. For at der kan blive tale om en gensidigt bebyrdende aftale i direktivets forstand, er det således et krav, at den ordregivende myndighed får leveret en ydelse mod at betale et vederlag. Indklagede opkræver gebyret for skorstensfejningen hos den enkelte borger og afregner det fulde beløb til skorstensfejermester Finn Birk Pedersen med fradrag af 2 % for indklagedes administration af ordningen. Indklagede har således ingen udgifter til ordningen, idet indklagede ikke betaler noget vederlag til Finn Birk Pedersen for hans skorstensfejning hos kommunens borgere. Aftalen indebærer derimod, at indklagede opfylder sin forpligtelse efter brandværnsbekendtgørelsen til at sikre, at husejerne får tilbudt lovpligtig skorstensfejning, og at indklagede modtager betaling for sin ydelse til Finn Birk Pedersen for opkrævning af gebyrerne hos de enkelte husejere og afregningen heraf. Da det efter det anførte er de enkelte husejere og ikke indklagede, der modtager skorstensfejerydelsen, og da det også er de enkelte husejere, som betaler vederlaget for ydelsen, foreligger der ikke en gensidigt bebyrdende afta-

19 19. le mellem parterne, og aftalen er derfor ikke omfattet af tjenesteydelsesdirektivet. Klagenævnet tager herefter ikke påstanden til følge. Ad påstand 2 Da klagenævnet ikke har taget påstand 1 til følge, er der heller ikke grundlag for at tage påstanden om annullation til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:04-258.572/ 2005-0002362 (Erik Kjærgaard, Christian Østrup og Michael Jacobsen) 17. juni 2005 K E N D E L S E Gladsaxe Kommune (advokat Henriette Soja ved advokat Anne Buhl

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-194.555 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 9. marts 2005 K E N D E L S E A-1 Communication ved June Iramdane (advokat Trine Bøgelund-Kjær, København)

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere