FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Forsikringsbetingelser nr.: FAB 1

2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med ETU Forsikring A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Fortrydelsesret I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler vedrørende oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse følgende: Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med mandag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftendag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ETU Forsikring A/S om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postbestillingen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. Kort opsigelse Du kan opsige dine private skadeforsikringer i ETU Forsikring A/S - f.eks. hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv. med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for, at opsige din forsikring uden for hovedforfald, koster det dig et gebyr. Hvis din forsikring kun har været i ETU Forsikring A/S mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere forsikring. Fortrydelsesret. Du har stadig gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår. Gælder ikke særlige forsikringer. Ejerskifteforsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Hvem hører til gruppen af sikrede Hvor dækker forsikringen Hvilke genstande er dækket Hvilke typer skader, dækker forsikringen Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Storm og visse nedbørsskader Vandskade på lejeres forsikrede genstande Køle- og dybfrostdækning Elskadedækning I (almindelige elektriske apparater) Færdselsuheld og havari Tyveri Røveri, overfald m.v Hærværk Dækning under rejser Redningsudgifter, flytteomkostninger og dokumenterede merudgifter ved fraflytning Erstatningsopgørelse Ansvarsforsikringen Privatansvar Retshjælpsforsikringen Retshjælpsforsikring Tilvalg til indboforsikringen Dækning for windsurfere og tillægsdækning for småbåde (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Glas- og kummedækning (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Elskadedækning II (særlige elektriske apparater) (gælder kun, hvis det fremgår af policen) Pludselig skade Elektronikforsikring Fælles bestemmelser Præmiens betaling Regulering af præmie, forsikringssummer og selvrisiko Andre ændringer i præmie, forsikringssummer, selvrisiko eller forsikringsvilkår Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoændringer Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Ankenævn Selvrisiko Bilag 1 Dækningsskema for tyveri Forsikringsbetingelser nr.: FAB 3

4 Forsikringsbetingelser for Familiens basisforsikring Forsikringsbetingelser for Familiens basisforsikring (Forhandlet mellem Forsikring & Pension og Forbrugerrådet) bestående af indboforsikring ansvarsforsikring retshjælpsforsikring samt tilvalgsdækninger for windsurfere og småbåde glas- og kummeforsikring elskadeforsikring pludselig skadedækning, samt elektronikforsikring Når man har tegnet Familiens Basisforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader, forsikringen dækker. Det står i forsikringsbetingelserne, hvad forsikringen dækker. Familiens Basisforsikring dækker mange risici inden for mange private livsområder, og derfor kan forsikringsbetingelserne hverken være helt kortfattede eller helt enkle at læse. Familiens Basisforsikring består af en indboforsikring, en ansvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring, og der kan tilvælges dækning af windsurfere og udvidet dækning for småbåde, glas- og kummeforsikring, samt forsikring for elektriske apparater. Tilvalgsdækninger følger de fælles bestemmelser for hovedforsikringen (indboforsikringen), jf. punkt 1, 2 og I tilfælde af skade er det især vigtigt at vide, om man hører til gruppen af sikrede (forsikringsbetingelsernes afsnit 1), om skaden er indtruffet på et sted, hvor forsikringen dækker (forsikringsbetingelsernes afsnit 2) om den genstand, der er blevet skadet, er dækket af forsikringen (forsikringsbetingelsernes afsnit 3), og om den type skade, der er indtrådt, er dækket af forsikringen (forsikringsbetingelsernes afsnit 4-12) Forsikringsbetingelserne for Familiens Basisforsikring Erfaringen viser, at det især kan være vanskeligt for forsikringstagere at skaffe sig overblik over indboforsikringen. Forsikringsbetingelserne er udformet således, at det under de enkelte punkter først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dækker. Derefter nævnes det, i hvilke tilfælde forsikringen ikke dækker og herunder nævnes det særligt, hvis forsikringen alligevel dækker i bestemte situationer. Det er derfor ved læsningen af de enkelte punkter i forsikringsbetingelserne meget vigtigt at være opmærksom på overskrifterne og at huske på, under hvilken overskrift, man læser. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 4

5 Hvem og hvor dækkes (Afsnit 1-2) 1. Hvem hører til gruppen af sikrede 1.1 Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregistreret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket. Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. 1.2 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår ansvarsforsikringen (afsnit 8), og kun for så vidt angår handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. 2. Hvor dækker forsikringen 2.1 Med de begrænsninger, der følger af de enkelte bestemmelser i afsnit 3 og 4 dækker indboforsikringen i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befinder sig, a. i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet) b. Ved flytning dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve flytningen, se punkt 4.7. Se endvidere afsnit 17 om flytning og risikoændringer, c. i kundeboks i bank eller sparekasse, d. i et af forsikringsselskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Penge m.m., jf. punkt 3.3, og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, er ikke dækket. Der henvises til dækningsskemaet på s Herudover dækkes: Forsikrede genstande i fritidshuse: e. Når genstandene er medbragt fra helårsbolig til fritidshus, så længe en sikret bor der. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i fritidshuset, selv om det ikke er beboet. f. Når almindeligt privat indbo (afsnit 3.1) uden for den i punkt 2.2.e nævnte periode, midlertidigt er medbragt, selv om fritidshuset ikke er beboet af en sikret. Genstandene skal dog befinde sig i fritidshuset. g. Forsikrede genstande, der er medbragt fra helårsbolig til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der. h. Forsikrede genstande, der i øvrigt i Danmark (minus Færøerne og Grønland) midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet, jf. punkt 2.1.a. Uden særlig aftale med selskabet dækkes kun de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet, se særligt punkt 2.2.h.c. Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsstedet anses også: a. Genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet. b. Genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet. c. Genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet. Dog kun de første 2 måneder. i. For genstande, der medbringes på udlandsrejser, gælder særlige vilkår. Se afsnit Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 5

6 Indboforsikringen (Afsnit 3 7) 3. Hvilke genstande er dækket Forsikringen dækker med de i afsnit 3 6 nævnte begrænsninger nedennævnte genstande, såfremt disse tilhører en sikret, eller denne bærer risikoen for dem. Der henvises til dækningsskemaet på s. 22. Vedrørende dækning af ansvar for skade på lånte eller lejede genstande (eller dyr) henvises til punkt 8.4.L. 3.1 Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i afsnit eller er undtaget efter afsnit Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: - antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som særlige private værdigenstande, jf. nærmere under afsnit 3.4). - plader, dvd er, compact discs (cd er), cd-rom er samt spil til spillekonsoller, - fotoudstyr og film, - kikkerter, - kunstværker, - malerier, - mobiltelefoner og iphone med tilbehør, - musikinstrumenter, - navigations- og satelitudstyr med tilbehør, - pelse, - pelsværk, - private computere med tilbehør (stationære, bærbare og håndholdte), herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammel, printer, kopimaskine, scanner, joystick, tapestation, cd-rom og diskette-station, - radioamatørudstyr, - radio- og tv-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvdafspillere, højtalere, forstærkere, videokameraer, mp3 afspillere, ipods) og tilbehør, - spillekonsoller (f.eks. Play-station, X-box, PSP, Gameboy, Nintendo DS, Wii, Ipad o.l.), - skind, - skindtøj, - spiritus, - ure, - vin, - våben og ammunition, - walkie-talkies, - ægte tæpper. Der kan maksimalt udbetales kr pr. genstand. I forbindelse med tyveri/indbrud er dækningen begrænset til 15% af forsikringssummen, dog maksimalt kr pr. genstand. 3.3 Penge m.m. Som penge m.m. anses: - penge, - pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker, - møntkort samt klippekort til bus og tog, - taletidskort. Dækningen er begrænset til maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. 3.4 Særlige private værdigenstande Som særlige private værdigenstande anses: - frimærkesamlinger, - ting af guld, platin eller sølv*), - møntsamlinger, - perler*), - smykker, - ædelstene*). Genstande, hvori de med *)-markerede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt 10% af forsikringssummen. Er dækningen udvidet fremgår dette af policen. I forbindelse med tyveri/indbrud kan der ikke udbetales mere end kr. pr. genstand. Hvis dækningen udvides med højere sum end standard, skal der ved tyveriskade kunne dokumenteres, at der har været monteret tyverialarm med alarmoverførsel til godkendt alarmcentral, og at alarmen har været aktiv på gerningstidspunktet. 3.5 Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.6 Cykler, dog maksimalt 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. Der er dog altid dækning indtil kr (basisår 2011 ) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 6

7 Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo. Hvis der er tegnet udvidet forsikringssum vil dette fremgå af policen. 3.7 Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som sikrede ejer, og som vedkommende sikrede som lønmodtager benytter i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt 4 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.8 Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. 3.9 Forsikringen omfatter ikke motordrevne køretøjer, jf. færdselsloven, haveredskaber over 18 hk, campingvogne, luft- og søfartstøjer af enhver art, herunder windsurfere. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer og kajakker, inklusive tilbehør hertil, er dog omfattet af forsikringen med indtil kr (basisår 2011) pr. forsikringsbegivenhed. Påhængsmotorer over 5 hk er ikke dækket af forsikringen. Windsurfere betragtes ikke som både og er derfor kun medforsikret, såfremt der tegnes særlig tilvalgsdækning. Dækningen omfatter kun tyveri- og hærværksskader. 4. Hvilke typer skader, dækker forsikringen 4.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: a. Brand. Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. b. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig. c. Eksplosion. d. Pludselig tilsodning fra forskriftmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. e. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. f. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket. Såfremt der foreligger dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være dækket, såfremt maskinen er under 9 år gammel Forsikringen dækker ikke: a. Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannende ild (brand), eller der er tale om et skadetilfælde omfattet af punkt f. b. Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme, medmindre tilfældet er omfattet af punkt f. 4.2 Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, vandsenge eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure, eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen dækker ikke: a. Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. b. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietank eller andre beholdere. c. Tabet af selve den udflydende væske. d. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud (se punkt b). e. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 7

8 4.3 Storm og visse nedbørsskader Ved enhver skade som følge af voldsomt sky- eller tøbrud er dækningen begrænset til: - max kr for kælderrum i etagebyggeri - max kr for kælder i villa Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: a. Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. b. Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. c. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringen dækker ikke: a. Skade på genstande uden for bygning. b. Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb. c. Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger. d. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 4.4 Vandskade på lejeres forsikrede genstande Ud over de i afsnit 4.2 og 4.3 nævnte vand- og nedbørsskader dækkes skade på lejeres forsikrede genstande som følge af, a. at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen, b. at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen dækker ikke: a. Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen. b. I tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden. c. Krav, der er betalt af udlejeren. d. Skade på genstande uden for bygning. e. Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet. 4.5 Køle- og dybfrostdækning Forsikringen dækker: a. Med indtil 1 % af forsikringssummen skader på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af anlægget. b. Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af punkt a Forsikringen dækker ikke: a. Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen. b. Skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, f.eks. en sælger. c. Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion. d. Skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er mere end 12 år gammelt Elskadedækning I (almindelige elektriske apparater) Forsikrede genstande: Almindelige elektriske apparater til privat brug, herunder hårde hvidevarer, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for for så vidt de er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. genstand, dog maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. Til almindelige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Forsikringen dækker: a. Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. b. Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med elskaden Forsikringen dækker ikke: a. Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit 20. b. I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger. c. Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. d. Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. e. Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning. f. Skader, der er dækket af en brandforsikring. g. Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 8

9 4.6.3 Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt Færdselsuheld og havari Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: a. Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses: a. motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer) b. tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer c. to- og trehjulede cykler med stelnr. d. hestevogne e. øvrige offentlige trafikmidler f. invalidekøretøjer b. Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke overstige kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker ikke: a. Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. b. Skade på trafikmidlet. c. Skade på dyr. 4.8 Tyveri Tyveri dækkes efter bestemmelserne i dækningsskemaet, som kan ses som bilag 1. Hvis der er indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, og der er installeret tyverialarm med direkte alarmoverførsel til en bemandet vagtcentral, vil der ved indbrud ikke være nogen selvrisiko, hvis det kan dokumenteres fra alarmfirmaet, at alarmen har været tilsluttet på gerningstidspunktet. 4.9 Røveri, overfald m.v Forsikringen dækker: a. Tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri) b. Tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 3.3 maksimalt kr (beløbet indekseres ikke), og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, kan dog ikke overstige kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. c. Tyveri af tasker med indhold, når disse fra rives sikrede. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 3.3 maksimalt kr (beløbet indekseres ikke), og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, kan dog ikke overstige kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. d. Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer Hærværk. Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen dækker: a. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet). Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. Om dækningen under flytning se endvidere punkt 2.1.b. b. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i fritidshus. Se dog punkt 2.2 om begrænsninger i dækningen. c. Hærværk på bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, som dækker Forsikringen dækker ikke: a. Hvis helårsboligen er ubeboet og har været ubeboet i mere end 6 måneder. b. Hærværk på særligt privat indbo, på penge m.m. eller på særlige private værdigenstande, såfremt de nævnte effekter befinder sig uden for den sikredes beboelse. Under flytning dækkes dog hærværk på almindeligt privat indbo samt på særligt privat indbo. c. Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller fritidshuset. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 9

10 5. Dækning under rejser. 5.1 Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen for indboforsikringen: a. Under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato. b. Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods. c. Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4), der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. d. Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. Punkt 3.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4), der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. e. Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet. 5.2 Forsikringen dækker ikke: a. Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker. b. Skader, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker. c. Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods. d. Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods. 6. Redningsudgifter, flytteomkostninger og dokumenterede merudgifter ved fraflytning 6.1 Forsikringen dækker: a. Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. b. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: a. Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning. b. Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning. c. Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning. c. De under punkt 6.1.b nævnte udgifter erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren. 7. Erstatningsopgørelse 7.1 Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: a. Sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden reparere. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50 % af nyværdien på skadestidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter punkt 7.1.c eller 7.1.d, med mindre forsikringstageren ønsker reparation. b. Godtgøre værdiforringelsen for beskadigede genstande. Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter punkt 7.1.c eller 7.1.d, med mindre forsikringstageren ønsker reparation. c. Fremskaffe eller levere nye genstande, som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålne, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. Kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan selskabet vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Modsætter sikrede sig genanskaffelse af Forsikringsbetingelser nr.: FAB 10

11 nye genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist. For genstande, der er købt som brugte eller er mere end to år gamle på skadestidspunktet, kan selskabet erstatte med identiske brugte genstande, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. For følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end to år gamle, kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande: - guld- og sølvvarer - smykker, som er købt som brugte - porcelæn, inkl. platter - lamper - glasvarer Modsætter sikrede sig genanskaffelse af de nævnte genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist. d. I øvrigt udligne det lidte tab kontant for genstande, der er indkøbt som nye, er mindre end to år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog kun, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. Er genanskaffelse undtagelsesvis praktisk umulig, og må genanskaffelsesprisen derfor fastsættes med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er selskabet ikke forpligtet til at udbetale mere, end hvad en ny genstand, der er nærliggende at sammenligne den beskadigede eller stjålne med, kan anskaffes for. 7.2 Afskrivningsregler Vedrørende de genstande, for hvilke der er fastsat særlige afskrivningsregler, kan sikrede altid, medmindre selskabet fremskaffer eller leverer nye genstande, jf. punkt 7.1.c, forlange kontanterstatning i overensstemmelse med følgende regler, såfremt genstandene i øvrigt var ubeskadigede: Cykler erstattes efter nedenstående tabel: Cyklens alder 0 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år 6 7 år 7 8 år 8 9 år 9 10 år 10 % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunkt 100 % 85 % 76 % 67 % 58 % 49 % 40 % 31 % 22 % 13 % 10 % Briller erstattes efter nedenstående tabel: Alder 0 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år 6 7 år 7 8 år 8 9 år 9 10 år år 11 år % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet 100 % 100 % 80% 75 % 70 % 65 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Elskade I Almindelige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug: Til almindelige elektriske apparater henregnes: - Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.) - Elartikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.) - Elektrisk hobbyværktøj - Radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, dvd-/cd-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer samt tilbehør til de nævnte genstande). - Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer og vandvarmere). - Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner). Forsikringsbetingelser nr.: FAB 11

12 - Telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med tilbehør. Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter denne tabel: Alder 0 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år 6 7 år 7 8 år 8 - år % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunkt 100 % 75 % 65 % 55 % 40 % 25 % 15 % 10 % Elskade II (hvis det fremgår af policen) Særlige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug. Til særlige elektriske apparater henregnes: - Private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inkl. standard- programmer, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation. - Telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner med tilbehør. Elektriske musikinstrumenter, walkie-talkies og radioamatørudstyr, dog anvendes for disse genstande afskrivningsregler som anført i punkt Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede erstattes efter denne tabel: Alder 0 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet 100 % 75 % 50 % 30 % 10 % 7.3 Såfremt reglerne i 7.1.a 7.1.d samt 7.2 findes uanvendelige i en skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens Ved skader på private film-, båndoptagelser/edbprogrammer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter m.v. 7.5 Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger. 7.6 Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. 7.7 Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Hvis værdien af indboet f.eks. er dobbelt så stor som forsikringssummen for indboet, medfører det, at selv en partiel skade kun erstattes med halvdelen af tabet. De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt direkte eller indirekte anføres en højeste forsikringssum (f.eks. ved penge, særlige private værdigenstande og husdyr) erstattes skade, inden for de angivne summer dog fuldt ud. 7.8 Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadesanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen i det omfang man er i besiddelse heraf indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende: - at cyklens stelnr. kan oplyses, - at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet, samt - at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. Hvis cyklen ikke er forsynet med/ og låst med godkendt lås, er der udelukkende dækning for cykeltyveri, såfremt cyklen er stjålet fra aflåst rum, hvor kun forsikringstageren og dennes bopæl har adgang. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 12

13 Ansvarsforsikringen (Afsnit 8) 8. Privatansvar Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting forvoldt i forsikringstiden. Derudover dvs. uanset, at der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar yder forsikringen dækning ved skader forvoldt af små børn, jf. punkt 8.3.1, og ved gæstebudsskader, jf. punkt Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Nærværende forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, idet man herved forpligter sig uden at have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig at godtgøre disse. Se nærmere herom i afsnit Forsikringen dækker de sikredes ansvar a. som privatpersoner, b. som lejere over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen. c. som ejer eller bruger af husdyr til privat brug. Se dog punkt 8.4.f om hunde og heste. d. som grundejer vedrørende, a. privat grund og en- og to familiehus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt 8.4.e og 8.4.h, b. fritidshus og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt 8.4.e og 8.4.h. 8.2 Anerkendelse af erstatningskrav Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer sikrede at skulle betale selv. 8.3 Nedenfor er anført nogle typiske situationer, der erfaringsmæssigt giver anledning til problemer: Skader forvoldt af børn. Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingskade, dog gælder en selvrisiko på kr I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Gæstebudsskader Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på kr I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret Forsikringsbetingelser nr.: FAB 13

14 sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Skader omfattet af tingsforsikring. Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. 8.4 Følgende ansvar er ikke dækket: a. Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. b. Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand. c. Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting. d. Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed. e. Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering o.l. dog dækkes personskader. f. Ansvar for skader forvoldt af hunde og heste. Der skal tegnes lovpligtig hunde/heste ansvarsforsikring. g. Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring. h. Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen. i. Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. j. Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder. k. Ansvar for skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog ansvar for: Personskade forvoldt med: - Både uden motor samt windsurfere og både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk. - Skade på ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajakker, robåde og andre både samt windsurfere, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk. l. Ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Skaderne kan dog være dækket efter reglerne i afsnit 4, hvis genstanden efter sin art er omfattet af indboforsikringen, jf. afsnit 3. Forsikringen dækker også ansvar for skade på lånte og lejede genstande af de arter, der er nævnt i afsnit 3.1, 3.2, 3.5 og 3.6, når der er tale om pludselig skade, såfremt skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. For cykler er dækningen dog begrænset til børnecykler, dvs. cykler tilhørende børn på 12 år og derunder. For dækningen gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst kr. 500 i det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. m. Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som en af de sikrede - ejer, - bruger eller har brugt, - opbevarer, transportere, bearbejder, behandler, - har sat sig i besiddelse af, - af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt Forsikringen dækker dog ansvar for: 8.5 Skader ved brug af kørestole. 8.6 Skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 hk samt for personskader ved brug af gokarts med motorkraft op til 25 hk. 8.7 Skader ved brug af haveredskaber til og med 18 hk. 8.8 Forsikringssummer. Personskader erstattes med indtil 5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeksreguleres ikke. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 14

15 8.9 Omkostninger og renter. Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Retshjælpsforsikringen (afsnit 9) 9. Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen indgår ikke i forhandlingerne mellem Forbrugerrådet og Forsikring & Pension om Familiens Basisforsikring. Det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikringen, der lægges til grund for dækningen, herunder de til enhver tid gældende forsikringssummer og selvrisiko. Forsikringen dækker med indtil kr. Der er en selvrisiko på pr. instans (eksempelvis byret og landsret). Det, der neden for er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet. Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Som eksempler på områder, der er dækket, kan nævnes tvister vedrørende: - mindre private lejeforhold, - erstatning (ikke erhverv), - køb og salg af indbogenstande - ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er sikrede, der er part i sagen (og altså ikke ejerlejligheds- og andelsboligforeningen), - familie- eller andre private forsikringers dækningsområde. Som eksempler på områder, der ikke er omfattet, kan nævnes tvister vedrørende: - Arbejds- eller lønspørgsmål - Skatte- og afgiftssager - De fleste familieretlige spørgsmål - Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber - Skiftesager - Straffesager - Inkassosager mod den sikrede - Fast ejendom (dækkes på bygningsforsikringen) - Motorkøretøjer (dækkes på autokaskoforsikringen) - Lystbåde (dækkes på lystfartøjs-forsikringen) Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. Tilvalg til indboforsikringen (Afsnit 10 12) 10. Dækning for windsurfere og tillægsdækning for småbåde (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 10.1 Dækningen omfatter: - windsurfere samt tilbehør hertil med indtil kr (basisår 2011) - både under 5,5 meters længde, hvor værdien overstiger summen efter punkt på kr (basisår 2011), med yderligere kr (basisår 2011) Forsikringen dækker skade på: Windsurfere eller både som følge af: a. Brand b. Tyveri - Ved tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis windsurferen eller båden har været fastgjort til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, eller hvis windsurferen eller båden er blevet stjålet, medens den befandt sig i den c. sikredes umiddelbare nærhed, og - hvis enten tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog windsurferen eller båden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller- hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. d. Hærværk - For hærværksskader gælder en selvrisiko på kr (basisår 2011) ved hver skadebegivenhed. Er der samtidig forvoldt skade på tilbehør, beregnes kun selvrisiko én gang. I Forsikringsbetingelser nr.: FAB 15

16 det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. e. Nedstyrtende genstande 10.3 Forsikringen dækker ikke: a. væltning eller nedstyrtning af windsurfere eller både b. Tilbehør som følge af: a. Brand b. Tyveri fra aflåst bygning c. Tyveri fra aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres d. Tyveri af ned- eller fastlåst tilbehør til fartøjet, når voldeligt opbrud kan konstateres e. Tyveri, såfremt tilbehøret befandt sig i den sikredes umiddelbare nærhed, og - hvis enten tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog tilbehøret, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller- hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. f. Hærværk i aflåst bygning g. Hærværk i aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres h. Hærværk på ned- og eller fastlåst tilbehør til fartøjet. For sådanne hærværksskader gælder en selvrisiko på kr (basisår 2011) ved enhver skadebegivenhed. Er der samtidig forvoldt skade på windsurfer eller båd, beregnes kun selvrisiko èn gang. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. i. Nedstyrtende genstande bortset fra nedstyrtning af windsurfere eller både j. Nedbør, hvis nedbørsskaden skyldes en umiddelbar forudgående storm- eller anden pludselig skade på den bygning, hvor tilbehøret befinder sig 10.4 Erstatningsopgørelse. Erstatningen opgøres til, hvad det koster at reparere den skaderamte genstand. Kan genstanden ikke repareres, eller overstiger reparationsudgiften genstandens dagsværdi på skadetidspunktet, udbetales erstatning svarende til den nævnte dagsværdi. Erstatningen ved tillægsforsikringen ved en enkelt forsikringsbegivenhed kan ikke overstige kr (basisår 2011). Hvis tilvalgsdækningen er tegnet som supplement til dækning af småbåde m.v., dækkes i alt med op til kr (basisår 2011) pr. forsikringsbegivenhed. Såfremt en skade er dækket efter tilvalgsdækningen, men ikke efter grunddækningen, og der er tegnet tilvalgsdækning for småbåde m.v., ydes dækning efter tilvalgsdækningen inden for den i alt tegnede forsikringssum på kr (basisår 2011). 11. Glas- og kummedækning (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 11.1 Forsikrede genstande: a. Glas, der er bygningsbestanddele b. Glaskeramiske kogeplader c. Wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske og badekar. Genstandene skal befinde sig i den sikredes helårsbolig, og de skal være indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande tilhører sikrede, eller at sikrede har vedligeholdelsespligten for genstandene Dækkede skader: Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når disse som følge heraf er blevet ubrugelige Ikke-dækkede skader: a. Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse b. Skade på drivhuse c. Skade på genstande i erhvervslokaler, selv om genstandene ifølge punkt 11.1.c ellers ville være forsikrede d. Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende e. Skade, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring f. Frostsprængning af forsikrede genstande, medmindre skaden skyldes en i forhold til sikrede tilfældigt svigtende varmeforsyning g. Skade på glaskeramiske kogeplader som følge af slitage eller dagligt brug h. Tilbehør. Se dog punkt Erstatningsopgørelse Der beregnes altid en selvrisiko på kr. 500 uanset at policen måtte være tegnet med en højere selvrisiko. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 16

17 Genanskaffelse Selskabet betaler, hvad det koster at udskifte de beskadigede med tilsvarende nyt. Hævder sikrede, at tilsvarende genstande ikke kan skaffes, kan selskabet udbetale erstatning til sikrede svarende til, hvad det koster at udskifte glas eller sanitet, som er i samme standard, og som er gængs på skadetidspunktet Reparation Selskabet betaler, hvad det koster at reparere det skaderamte. Erstatning til dækning af reparations-udgifter kan dog ikke overstige udgiften til genanskaffelse inkl. eventuelle monteringsudgifter Kan eksisterende toiletsæder og haner ikke anvendes af konstruktionsmæssige årsager i situationer nævnt i punkt og , betales endvidere erstatning for nyt sæde/nye haner i samme standard som det eksisterende. 12. Elskadedækning II (særlige elektriske apparater) (gælder kun, hvis det fremgår af policen) 12.1 Forsikrede genstande: Særlige elektriske apparater til privat brug, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for for så vidt de er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. genstand, dog maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. Til særlige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Forsikringen dækker: a. Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. b. Ud over skader på de elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med elskaden. c. Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. d. Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. e. Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning. f. Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring. g. Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat, beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat Forsikringen dækker ikke: a. Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit 20. b. I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til den skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt Pludselig skade (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) 13.1 Forsikrede genstande: Dækningen omfatter alene genstande, som sikrede ejer. Pludselig skade dækningen er begrænset til kr. pr. genstand, dog maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. (beløbene indekseres ikke) a. Almindeligt privat indbo, se afsnit 3.1 b. Særligt privat indbo, se afsnit 3.2 c. Særlige private værdigenstande, se afsnit 3.4 dog med undtagelse af mønt- og frimærkesamlinger Forsikringen dækker: Forsikringen dækker anden pludselig skade, der ikke er nævnt eller undtaget i de dækninger, der er omfattet af Familiens Basisforsikring. Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 17

18 Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum, som f.eks. vandskade forårsaget af dryp eller udsivning Forsikringen dækker ikke: a. Skade, der er fremkommet ved almindeligt brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk samt spild af fødevarer og væsker. b. Skade, der er forvoldt af dyr. c. Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening. d. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller udførelsen. e. Skade, der er dækket af garanti- og serviceordning. f. Glemte, bortkomne eller forlagte genstande. g. Skade, hvis sikrede har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. h. Påregnelige skader. i. Skader sket under eller i forbindelse med flytning til anden adresse Erstatningsopgørelse a. Skaden opgøres efter reglerne i Familiens Basisforsikring afsnit Selvrisiko: Der beregnes altid en selvrisiko på min. kr (beløbet indekseres ikke) ved alle skader der dækkes på pludselig skade dækningen. Hvis policen er tegnet med højere selvrisiko, er det den, der er gældende. 14. Elektronikforsikring (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) Det er betingelse ved tegning af elektronikforsikringen, at el-skade 1 og 2 er tegnet på forsikringen Forsikrede genstande: Dækningen omfatter nedenstående genstande, der er under 4 år fra apparatets første købsdato. Forsikringen omfatter kun apparater, som er købt af sikrede som nye, og som lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som sikrede ejer jfr. Familiens Basisforsikring. Elektronikforsikringen er begrænset til kr. pr. genstand, dog maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. (beløbene indekseres ikke) a. Almindelig elektriske apparater jfr. punkt Afskrivningstabel nævnt i punkt er ikke gældende. b. Særlige elektriske apparater jfr. punkt Afskrivningstabel nævnt i punkt er ikke gældende Forsikringen dækker: a. Funktionsfejl, som gør det elektriske apparat, der lovligt kan forhandles eller lovligt anvendes i Danmark, uanvendeligt i forhold til dets oprindelige formål. b. Pludselige skader på de forsikrede genstande Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikke lig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum Forsikringen dækker ikke: a. Skade, der består af ridser, skrammer og afskalning eller anden kosmetisk skade f.eks. farveforskelle. b. Skade, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar iht. købsloven. c. Skade, der er dækket eller undtaget under Familiens Basisforsikringens øvrige dækninger. d. Skade, hvis sikrede har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. e. Skade, der skyldes overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, fejlbehandling, mangelfuld vedligeholdelse, slidtage eller skader sker under reparation. f. Skade af enhver type, hvor billedet brænder sig fast på skærmen, herunder pixelfejl. g. Fejl i eller tab af software og data, f.eks. billeder eller musikfiler samt skader som følge af virus angreb. h. Udgifter til justering eller fejlfinding, hvor der ikke er fejl i apparatet. i. Skade, der er forvoldt af dyr. j. Glemte, bortkomne eller forlagte genstande. k. Skader sket under eller i forbindelse med flytning til anden adresse Erstatningopgørelse: Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. ETU Forsikring kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: a. Reparation. Hvis den beskadiget genstand kan sættes i væsentlig samme stand som før skaden, dækker ETU Forsikring skaden ved at reparere genstanden jfr. Familiens Basisforsikring pkt. 7.1.a. b. Genlevering eller ombytning. ETU Forsikring kan vælge at betale for en ny eller en renoveret genstand, så længe genstanden er i samme eller bedre stand og i alt væsentlighed er identisk med eller svarer til den beskadiget genstand. Modsætter sikrede sig ombytning eller genlevering af genstanden, udbetaler ETU Forsikring kontanterstatning, svarende til den pris, som Forsikringsbetingelser nr.: FAB 18

19 ETU Forsikring skal betale for genstande hos den leverandør, som ETU Forsikring har anvist. c. Nyværdi. Hvis det ikke kan betale sig at reparere, ombytte eller genlevere genstanden, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand. I øvrigt gælder Familiens Basisforsikring pkt Selvrisiko: Der beregnes altid en selvrisiko på min. kr (beløbet indekseres ikke) ved alle skader der dækkes på elektronikforsikringen. Hvis policen er tegnet med højere selvrisiko, er det den, der er gældende. Fælles bestemmelser (Afsnit 15 22) 15. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmien opkræves via indbetalingskort eller efter anmodning fra forsikringstageren via BetalingsService. Sammen med præmien opkræves tillige opkrævningsgebyr. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. Opkræves præmien efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter afsendelsen af påmindelsen. Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er det berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 16. Regulering af præmie, forsikringssummer og selvrisiko Præmien og de i indboforsikringen anførte summer og selvrisiko reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. Basis for reguleringen er løntallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. 17. Andre ændringer i præmie, forsikringssummer, selvrisiko eller forsikringsvilkår Såfremt selskabet ønsker at foretage ændringer i forsikringsvilkår, præmie, forsikringssummer og selvrisiko ud over ændringer som følge af afsnit 15, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode ifølge policen, og kun med respekt af det i punkt 18 angivne opsigelsesvarsel. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder punkt Forsikringens varighed og opsigelse. Forsikringen er tegnet for èt-årige perioder og er fortløbende, indtil den af èn af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningen eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 19

20 19. Flytning og risikoændringer Selskabet skal underrettes: - hvis forsikringstageren flytter til anden helårsbolig (nyt forsikringssted). Har den nye helårsbolig anden tagdækning, skal dette også oplyses. - hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag til anden tagbelægning. - Undladelse af at give ovennævnte meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom De under punkt 18 nævnte forhold kan endvidere indvirke på præmie eller selvrisiko i op- eller nedadgående retning. 20. Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet. Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Er sådan skade sket i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige, udenlandske politi vedlægges skadeanmeldelsen til selskabet. Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet samt så vidt muligt til den ansvarshavende på stedet. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for selskabets erstatningsforpligtigelse, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. Ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes. 21. Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således, at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssig af selskaberne. 22. Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: 22.1 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et land, hvori den sikrede opholder sig på rejse uden for Danmark. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse ind i et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark. Dog dækkes på Færøerne og Grønland Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 23. Ankenævn Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension. Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal 1572 København V Telefon kl I forbindelse med en klage skal der betales et gebyr, som skal indsættes på Ankenævnets postgirokonto som forudsætning for, at Ankenævnet kan behandle Forsikringsbetingelser nr.: FAB 20

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Tilvalg til Aros Indboforsikring

Tilvalg til Aros Indboforsikring Familiens bedste forsikringsselskab Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P02-02 Aros Indboforsikring gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring Forsikringsbetingelser for Indboforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 1828 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2137002 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes? afsnit 10-11 Side 6 3. Indboforsikringen afsnit

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 CA STUDIEFORSIKRING Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01 Forsikringsbetingelser P07-01 Indholdsfortegnelse Indboforsikringens hvem hvad hvor? 2 1. Hvem omfatter forsikringen 2 2. Hvor dækker forsikringen 3 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen 4 Generelt for

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 CA STUDIEFORSIKRING Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Indholdsfortegnelse Indboforsikring...4 1 Hvem er sikret...4 2 Hvor dækker forsikringen...5 3 Hvilke genstande

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere