Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING"

Transkript

1 FAMILIEFORSIKRING

2

3 Pkt. Side 1.0. Sikrede Hvor dækker forsikringen Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v Kortslutning Vandskade m.v Tyveriskader Færdselsskader Dybfrostskader Anden pludselig skade Rejsegodsforsikring Redningsomkostninger, indirekte tab Førstehjælp Erstatningsopgørelse ved indboforsikring Ansvarsforsikringen Retshjælpsforsikring Elskadedækning for hårde hvidevarer (gælder kun, hvis det fremgår af policen) Glas- og kummedækning (gælder kun, hvis det fremgår af policen) Forsikringens varighed Præmiens betaling Fortrydelsesret Indeksregulering Flytning og risikoændring Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Ankenævn 14

4

5 1.0. Sikrede: 1.1 Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift med, henholdsvis lever i fast parforhold med, forsikringstageren, eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt to personer, sidestilles med parforhold Ugifte børn med bopæl uden for husstanden: Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis den pågældende lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. 1.3 Medhjælp i husholdningen: Medhjælp, der ikke er fastboende, er dog kun sikret af ansvarsforsikringen (punkt 14), og kun for handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens husførelse Logerende: Logerende er ikke dækket Ændringer: Hvis dækningen ophører p. g. a. ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højest i indtil tre måneder fra ændringen. 2.0 Hvor dækker forsikringen: Indboforsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befinder sig: 2.1 I og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækkes i indtil 15 dage før og 15 dage efter den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig i såvel den gamle som den nye helårsbolig. Om skade ved færdseisuheld under flytningen se punkt 8. Se endvidere punkt 23 om flytning og risikoændring. 2.2 I kundeboks i pengeinstitut. 2.3 I opbevaringsmagasin samt flyttevogn og container. 2.4 I fritidshus: Når det forsikrede er medbragt fra helårsbolig til fritidshus, så længe en sikret bor der. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i fritidshuset. selvom dette ikke er beboet Når almindeligt privat indbo (Jfr. punkt 3.2.) uden for ovennævnte periode er medbragt, selvom fritidshuset ikke bebos af en sikret. Genstandene skal dog befinde sig i fritidshuset. 2.5 I campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj Forsikringen dækker, når forsikrede genstande er medbragt fra helårsbolig, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der. 2.6 Genstande, der i øvrigt i Danmark (excl. Færøerne og Grønland) midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet. Uden særlig aftale med selskabet dækkes dog alene de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet. Dækket herunder er endvidere: genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet, genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet, 1

6 genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet, dog kun i de første 2 måneder. 2.7 For genstande, der medbringes på udenlandsrejser, dækker forsikringen i indtil tre måneder efter afrejse. 2.8 Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark (excl. Færøerne og Grønland). Ved rejser uden for Danmark dækkes i indtil tre måneder efter afrejsedato. 3.0 Forsikrede genstande: 3.1 Forsikringen omfatter med visse begrænsninger nedenstående genstande, hvis disse tilhører en sikret eller denne bærer risikoen for dem: 3.2 Almindeligt privat indbo: Cykler Herved forstås private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i punkt eller undtaget i punkt 3.9. Herunder dækkes endvidere: Windsurfere og småbåde under 5 m. længde og med under 5 hk. motorkraft. Dækningen for sådanne genstande incl. tilhørende udstyr kan dog ikke overstige 5% af forsikringssummen 3.3 Særligt privat indbo: Som særligt privat indbo anses Antikviteter. Beror værdien i det væsentlige på, at de er af guld, sølv eller platin, anses de dog som private værdigenstande, jfr. punkt Radio og tv-udstyr, herunder bånd- og pladespillere, bånd, kassetter, plader og compact discs, forstærkere, højttaleranlæg, radioamatørudstyr, herunder walkie-talkies, radio-, tv-, og videoapparater med tilbehør Edb-udstyr, herunder hjemmecomputere Fotoudstyr, film, kikkerter Kunstværker, malerier og ægte tæpper Mobiltelefoner Musikinstrumenter Pelse, pelsværk, skind, skindtøj Vin og spiritus Ure Våben og ammunition. 3.4 Særlige private værdigenstande: Dækningen herfor kan max. udgøre 15 % af forsikringssummen. Som særlige private værdigenstande anses: Mønt og frimærkesamlinger Smykker, perler og ædelstene, herunder genstande, hvori det nævnte indgår som en væsentlig bestanddel Ting, hvis værdi i det væsentlige beror på, at de er af guld, platin eller sølv. 3.5 Penge m. v. Herunder medregnes pengerepræsentativer, f.eks. ubrugte frimærker, værdipapirer. Dækningen herfor kan ikke overstige 2 % af forsikringssummen. 3.6 Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen herfor kan max. udgøre 2 % af forsikringssummen. 3.7 Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer og benytter som lønmodtager i sit erhverv. Dækningen herfor kan max. udgøre 5 % af forsikringssummen. 2

7 3.8 Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der ikke for ejendommen findes en bygningsforsikring, der dækker. Dækningen herfor omfatter alene tyveriog hærværksskader. 3.9 Forsikringen omfatter ikke - motorkøretøjer, knallerter, luft- eller søfartøjer, jfr. dog pkt Dog dækkes skade på knallerter i forbindelse med brand m. v. - ting, der anvendes i forbindelse med nogle af de sikredes erhverv, jfr. dog pkt Hvilke skader dækker forsikringen: 4.0 Brand m. v.: 4.1 Forsikringen dækker skade i form af Brand (ildsvåde) Lynnedslag, når lynet slår ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig Eksplosion Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning og smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. 4.2 Forsikringen dækker ikke: Skade, der alene består i svidning eller smeltning af småhuller, medmindre skaden er en følge af ildsvåde eller et tilfælde, som omtalt i punkt Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme Kortslutning i hårde hvidevarer, medmindre tillægsforsikring er tegnet. 5.0 Kortslutning Forsikringen dækker kortslutning i elektriske husholdningsapparater m.v., der lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for. 5.1 Til»elektriske husholdningsapparater«henregnes: -kaffemaskiner, støvsugere, strygejern, strygeruller og køkkenmaskiner m. v. (f. eks. mixere, blendere og kødhakkere). -elektriske hobbyværktøj, -hår- og føntørrer m.v., barbermaskiner, -elektriske ure. - bånd- og pladespillere, forstærkere, højttaleranlæg og elektriske musikinstrumenter, radio-, TV- og videoapparater samt tilbehør hertil, skrivemaskiner, hjemmecomputere, symaskiner og walkie talkies (dog ikke udstyr, der kræver sendetilladelse). 5.2 Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater som følge af kortslutning, induktion overspænding eller lignende samt anden skade på apparatet som følge af sådan skade. 5.3 Forsikringen dækker ikke Skader, der omfattes af garanti eller service Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader. der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelser eller konstruktion. 3

8 5.3.4 Skader på andre genstande end de i punkt 5.1 nævnte Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning, dog dækkes skade på elektrisk hobbyværktøj. 5.4 Erstatningsopgørelse Vedr. erstatningsopgørelse henvises til punkt Vandskade m. v.: 6.1 Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølervæske eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 I eller derover. Nedløbsrør og tagrender anses ikke for installationer eller beholdere. 6.2 Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum. 6.3 Forsikringen dækker ikke: Skade, som følge af frostsprængning i lokaler, som den sikrede selv disponerer over, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade, opstået under påfyldning og aftapning af olietanke og andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade, der skyldes opstigning af grundeller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, som sikrede ikke har indflydelse på Skade, som følge af bygnings- og reparationsarbejder. 6.4 Storm- og visse nedbørsskader. Forsikringen dækker skade på det forsikrede som følge af: Storm, hvis der samtidig er forvoldt skade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m/sek Oversvømmelse fra tag eller terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller anden pludselig skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Smeltevand eller nedbør, der pludseligt trænger ind igennem utætheder eller åbninger i bygningen, såfremt disse utætheder eller åbninger er opstået ved en begivenhed, der er sket samtidigt med eller umiddelbart før gennemtrængningen af smeltevandet eller nedbøren. 6.5 Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande, der på skadestidspunktet beroede uden for bygning Oversvømmelse fra hav, sø, eller vandløb, medmindre skaden skyldes et forudgående voldsomt sky- eller tøbrud Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger. 6.6 Vandskade på lejers forsikrede genstande: Udover de i punkt nævnte vand- og nedbørsskader dækkes skade på lejeres forsikrede genstande som føl- 4

9 ge af at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen, at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler. der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen dækker ikke, hvor udlejeren efter lejeloven eller lejeaftalen ikke er forpligtet til at udbedre skaden, -hvor lejeren ikke kan godtgøre at have underrettet udlejeren om vandskaden og den bagved liggende bygningsskade, -hvor lejeren har forsømt at gøre krav mod udlejeren, og -skade på genstande uden for bygning 7.0 Tyveriskader: Forsikringen dækker tyveri- og hærværksskader efter de bestemmelser, der fremgår af punkt : 7.1 Indbrudstyveri: Som indbrudstyveri anses tyveri, begået ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Tyveri fra hotelværelse, kahyt, lystfartøj eller togkupe anses ikke som indbrudstyveri, når voldeligt opbrud ikke kan konstateres Forsikringen dækker ikke indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i over 6 måneder Der gælder for denne dækning følgende særlige begrænsninger: Almindeligt privat indbo: Max. 5 % af forsikringssummen for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, samt udhuse og garager. Særligt privat indbo: Ikke dækning for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri samt udhuse og garager. Særlige private værdigenstande samt penge m. v.: Ikke dækning for genstande i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, udhuse og garager samt fra boliger, der har været ubeboet i mere end to måneder. Værktøj Ikke dækning for genstande i arbejdsskure. 7.2 Simpelt tyveri: Ved simpelt tyveri forstås tyveri begået uden for bygning, tyveri fra uaflåset bygning eller lokale, samt tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer, samt campingvogne og telte Forsikringen dækker ikke: - glemte, tabte eller forlagte genstande - tyveri, begået af en anden af de sikrede, medhjælp eller logerende og dermed ligestillede, - tyveri af ting, som befinder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet, -ting under opmagasinering, -tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed, -tyveri fra uaflåsede biler, private sø- eller luftfartøjer, campingvogne og telte, og -tyveri af både, windsurfere m. v. begået uden for forsikringsstedet eller begået, uden at det pågældende befandt sig i sikredes umiddelbare nærhed, medmindre de pågældende genstande har været fastgjort med lås, kæde eller lignende. 5

10 -tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres, dog dækkes udvendig bagage på biler For dækningen gælder følgende begrænsninger: Max. 2 % af forsikringssummen ved dækning af genstande fra lofts- og kælder rum i etagebyggeri, udhuse og garager samt udvendig bagage på biler. Særligt vedrørende cykler, se punkt 7.5. angående krav til aflåsning. Særligt privat indbo: Max. 10 % af forsikringssummen, og ikke dækning af genstande fra -lofts- og kælderrum i etagebyggeri, udhuse og garager, og - biler, private sø- eller luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte, dog dækkes med indtil 5 % af forsikringssummen genstande, der har været anbragt i et fra en bils kabine adskilt og aflåset bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Særlige private værdigenstande, penge m. v. samt værktøj, som nævnt under pkt. 3.7: Ikke dækning 7.3 Ran og røveri: Som ran og røveri anses -tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, hvis (1) tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkeligt gøres anskrig, eller (2) tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, -tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede, (dækningen herfor kan dog ikke overstige kr.) og - andre skader på de forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer. 7.4 Hærværk Forsikringen dækker: Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i eller ved forsikredes helårsbolig. Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. Om dækning under flytning se punkt Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig ved fritidshus. Se dog punkt om begrænsninger i dækningen Hærværk på bygningsdele, som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der ikke for ejendommen findes en bygningsforsikring, der dækker Forsikringen dækker ikke: Hvis helårsboligen har været ubeboet i mere end 6 måneder. Hærværk på særligt privat indbo, på penge og værdipapirer eller på særlige private værdigenstande, såfremt de nævnte effekter befinder sig uden for sikredes beboelse. Under flytning dækkes dog hærværk på almindeligt privat indbo samt på særligt privat indbo. Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller i fritidshuset. -tyveri, sket under anvendelse af eller 6

11 7.5 Cykeltyverier: Dækningen er betinget af, at cyklens stelnummer kan oplyses, at cyklen var aflåst med fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller opfylder selskabets krav til forsvarlig aflåsning. 8.0 Færdselsskader: 8.1 Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande som følge af Færdselsuheld, hvor trafikmiddel er indblandet. Som færdselsuheld anses påkørsel, sammenstød og væltning. Som trafikmiddel anses -motorkøretøjer, omfattet af færdselsloven, - to- og trehjulede cykler med stelnr., -hestevogne -øvrige offentlige trafikmidler, og -invalidekøretøjer Havaritilfælde med lystfartøjer, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke overstige kr. 8.2 Forsikringen dækker ikke: skade på flytte- eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling, og skade på selve trafikmidlet, 9.0 Dybfrostskader: Med indtil 2 % af forsikringssummen dækkes skader på varer i køle- eller dybfrostanlæg i helårsboligen, såfremt skaden skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af fryseren Skade på køle- eller dybfrostanlæg samt på indbogenstande, hvis skaden er opstået i forbindelse med en skade, der er dækket efter disse bestemmelser. 9.2 Forsikringen dækker ikke: hvis den sikrede, eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen har afbrudt strømmen, skade, der dækkes af garanti, skade, der skyldes manglende vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion, skade på fryseren som følge af apparatsvigt, hvis fryseren er over 12 år gammel Anden pludselig skade: Forsikringen dækker anden fysisk skade end de ovenfor nævnte på de forsikrede genstande, såfremt sådan skade sker pludseligt, uventet og utilsigtet Skader anses alene for pludselige såfremt såvel skadeårsagen som selve skadehændelsen er øjeblikkeligt virkende hændelser, der alene virker over et ganske kort tidsrum (ikke over få timer) Der gælder for denne dækningsudvidelse en selvrisiko på 10% af skaden, min kr Skader, der sker under almindeligt brug, f.eks. ridser, skrammer og tilsmudsning, dækkes ikke Rejsegodsforsikring: Forsikringen dækker under rejse til, fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil tre måneder fra afrejsedato Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen, når genstanden medbringes eller sendes som rejsegods Indskrevet rejsegods, der sendes med fly, bane eller fragtmand er desuden dækket ved bortkomst, hvad enten be- 7

12 stemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet Forsikringen dækker ikke: -skader, der skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker, -skader, der består i almindelig ramponering af kufferter og tasker, - tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods, og -skader, der er dækket af en anden forsikring, der omfatter rejsegods Redningsomkostninger, indirekte tab: Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbart truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen erstattes udover forsikringssummen endvidere 12.1 rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning, 12.2 rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning, 12.3 andre rimelige og nødvendige merudgifter. herunder til opmagasinering, i indtil et år i anledning af helårsboligens fraflytning De under nævnte udgifter erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgiften ikke kan forlanges afholdt af ejeren Førstehjælp 13.1 Forsikringen omfatter de skader, der opstår på de forsikrede genstande i forbindelse med sikredes udøvelse af førstehjælp. Dvs. skader, der opstår i forbindelse med sikredes redningsaktioner til fordel for 3. mand, i det omfang redningsaktionen ikke sker som led i sikredes erhverv Erstatningsopgørelse ved indboforsikring: Selskabet kan ved såvel totalskade som delskade vælge mellem en eller flere af de erstatningsformer, der er angivet i punkt Erstatning ved totalskade: Totalskade anses at foreligge, når -udbedringsomkostningen overstiger genstandens værdi før skaden, -genstanden er bortkommet ved tyveri, eller -genstanden er købt som ny inden for de seneste to år og reparationsudgiften overstiger 50 % af nyværdien Nye genstande: 1. Kontanterstatning: Erstatningen opgøres til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. 2. Levering af nye genstande: Selskabet kan fremskaffe og levere nye genstande, som er identiske med dem, der er blevet beskadiget eller stjålet, hvis dette kan ske uden ulempe for sikrede. Kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan selskabet i stedet levere tilsvarende nye genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende svarer til de beskadigede eller stjålne. Modsætter sikrede sig genanskaffelse, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør selskabet har anvist. 8

13 Brugte genstande 1. Kontanterstatning: Erstatningen fastsættes til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Sådant fradrag sker dog alene, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. Er genanskaffelse praktisk umulig, fastsættes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for en tilsvarende genstand, dog ikke udover, hvad en sammenlignelig genstand kan anskaffes for. 2. Levering af nye genstande: Erstatningen fastsættes som angivet I punkt (Levering af nye genstande). 3. Levering af brugte identiske genstande: For disse kategorier af genstande, der er købt som brugte eller er mere end to år gamle, kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande, d. v. s. genstande, der i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende er identiske med de beskadigede eller stjålne genstande: -guld- og sølvvarer, dog ikke smykker, - porcelæn, incl. platter, - lamper og glasvarer. I øvrigt henvises til punkt (Levering af nye genstande) Delskade: Som delskade anses skade eller tab, som ikke er totalskade, jfr. oven for punkt Reparation: 14.3 Cykler: Selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden reparere, således at genstanden er i væsentlig samme stand som før skaden. Derved forstås, at genstanden i ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. 2. Godtgøre værdiforringelse Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og godtgørelse for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparationen er blevet mindre værd. I de tilfælde, der er angivet i punkt og anvendes særlige afskrivningsregler. Ved erstatning for cykler beregnes erstatningen af cyklens genanskaffelsespris som ny på skadestidspunktet med fradrag for alder som angivet nedenfor: Cyklens alder: Erstatning: 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13 % år 10 % 9

14 14.4 Elektriske husholdningsartikler og hårde hvidevarer, der før skaden var ubeskadigede erstattes med nedenstående procenter af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet: Alder Erstatning: 0-2 år 100 % 2-3 år 90 % ect. 8 år og derover 30 % Til elektriske husholdningsmaskiner henregnes de i punkt 5.1. nævnte genstande Ved skader på private film- eller båndoptagelser/ Edb-programmer, manuskripter el. lign. ydes kun erstatning for anvendt råmateriale Erstatningen kan ikke overstige den aftalte forsikringssum med senere indeksregulering Erstatningsopgørelsen sker i øvrigt efter forsikringsaftalelovens 37, der er gældende i det omfang, den ikke udtrykkeligt er fraveget ved ovenstående bestemmelser Ansvarsforsikringen: Forsikringen dækker 15.1 i de tilfælde, hvor en sikret som privatperson pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting, forvoldt i forsikringstiden selv om juridisk ansvar ikke foreligger, skader forvoldt af små børn. Forsikringen dækker person- og tingskade, sidstnævnte, dog kun, hvis skaden overstiger kr., hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller udvikling gæstebudsskader. Derved forstås tingskader som uagtsomt forvoldes under privat samvær uden at juridisk ansvar foreligger. Der gælder for denne dækning en selvrisiko på 10% af skadens beløb. min. 200 kr sikredes ansvar som lejer over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejers erstatningspligt for skade, der er forårsaget af installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke omfattet af forsikringen sikredes ansvar som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Se dog punkt om hunde 15.6 sikredes ansvar som grundejer vedrørende privat grund og en- og tofamiliehus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset, og der ikke findes en bygnings- forsikring med ansvarsdækning, og fritidshus og grund, hvor der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning 15.7 Forsikringen dækker ikke ansvar pådraget med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand pådraget under selvforskyldt beruselse eller selv- forskyldt påvirkning af narkotika, uanset skadevolderens sindstilstand der udelukkende støttes på misligholdelse af aftaler eller består af rene formuetab, der ikke er en følge af skade på person eller ting i forbindelse med udførelse af erhverv eller arbejde for andre pådraget af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- eller udgravningsarbejder samt piloteringer o. I. Dog dæk- 10

15 kes ansvar for personskader for skader eller tab som følge af forurening. Dog dækkes, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar som hus- og grundejer er ikke dækket som ejer eller besidder af hund(e) for skader, sket under jagt, såfremt ansvaret er eller vil være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring pådraget under benyttelse af motorkøretøj eller registreringspligtigt luftfartøj. Forsikringen dækker dog ansvar for -skader ved brug af kørestole, -skader ved brug af legetøj med motorkraft under 1 hk, samt for personskader ved brug af go-karts med motorkraft op til 25 hk. -skader, forvoldt ved brug af motoriserede haveredskaber til privat brug, uanset hk., - skader på selve motorkøretøjet, luftfartøjet eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år og derunder for skade på ting eller dyr, som sikrede ejer, bruger, har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i varetægt 15.8 Særligt om ansvar, pådraget ved brug af både. Forsikringen dækker ansvar for: personskade, forvoldt med både uden motor, herunder windsurfere og både hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk skade på ting eller dyr, forvoldt med både, herunder windsurfere, hvis længde ikke overstiger 5 m, og som ikke i skadesøjeblikket drives med motor over 5 hk Særligt om ansvar for skade på lånte eller lejede genstande eller dyr: Forsikringen dækker ansvar for skade på lånte og lejede private indbogenstande, såfremt skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. For denne dækning gælder en selvrisiko på 10 % af skaden, min. 200 kr Forsikringssummer: Personskader erstattes med indtil 5 mil. kr. pr forsikringsbegivenhed Tingsskader og skader på dyr erstattes med indtil 2 mil. kr. pr. forsikringsbegivenhed Omkostninger, renter: Forsikringen dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålet afgørelse, selvom forsikringssummen derved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, der er dækket af forsikringen Retshjælpsforsikring: Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger ved visse private retstvister. Specificerede vilkår vedr. denne dækning, hvor dækningsomfanget er ens i alle selskaber, kan rekvireres hos selskabet Elskadedækning for hårde hvidevarer: (gælder kun, hvis det fremgår af policen): 17.1 Forsikret efter denne bestemmelse hårde hvidevarer, som lovligt kan forhandles eller anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, Eller som sikrede har vedligeholdelsespligt for, dog kun hvis de er beregnet til ikkeerhvervsmæssig anvendelse. Herunder regnes køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, el-radiatorer, vandvarmere samt olie- og 11

16 gasfyr Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden Forsikringen dækker ikke: Skader. der er dækket af service- eller garantiordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelser eller konstruktion Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Skadeopgørelse: Skaderne opgøres efter betingelserne punkt Glas- og kummedækning: (gælder kun, hvis det fremgår af policen) 18.1 Forsikrede genstande: Glas, der er bygningsdele Wc-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og badekar Genstandene skal i alle tilfælde befinde sig i den sikredes helårsbolig, og de skal være indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele Dækkede skader Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når disse som følge heraf er blevet ubrugelige Ikke dækkede skader: Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse Skader på drivhuse Skade på genstande i erhvervslokaler Skader sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse, eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende Skader, som er dækket på en tegnet bygningsforsikring Erstatningsopgørelse: Skade erstattes enten ved, at der indsættes til svarende glas eller monteres tilsvarende kummer som de beskadigede eller ved at tabet udlignes kontant Kan eksisterende toiletsæder og haner ikke af konstruktionsmæssige årsager genanvendes, betales endvidere erstatning for nyt i samme standard som det eksisterende Forsikringens varighed: 19.1 Forsikringen træder i kraft på det i policen angivne ikrafttrædelsestidspunkt Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er fortløbende, indtil den af en parterne skriftligt opsiges med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt op- 12

17 siges mod betaling af et gebyr på 50 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår. Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel Præmiens betaling: 20.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist. Betales beløbet ikke rettidigt, således af selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr Fortrydelsesret 21.1 Forsikringen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagelsen af police samt forsikringsbetingelser Indeksregulering: 22.1 Præmien og de i indboforsikringen angivne summer og selvrisici indeksreguleres hvert år efter gennemsnittet af forbrugerprisindekset og løntallet fra Danmarks Statistik. Indboforsikringens dækningssum efter indeksreguleringen fremgår af de årlige forsikringsoversigter Flytning og risikoændring: 23.1 Selskabet skal underrettes, hvis sikrede flytter til anden helårsbolig, helårsboligens tagbelægning ændres i forhold til angivelsen i policen Undladelse af at give sådan meddelelse kan medføre bortfald af eller reduktion i erstatningen Anmeldelse af skade: 24.1 Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet 24.2 Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Er sådan skade sket i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige udenlandske politi vedlægges anmeldelsen til selskabet Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet samt så vidt muligt til den ansvarshavende på stedet Undladelse af at efterkomme de nævnte forskrifter kan få betydning for selskabets pligt til at yde erstatning Ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sand- synliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstan- 13

18 de ikke erstattes Forsikring i andet selskab: 25.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet forsikringsselskab, og har dette taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne Ankenævn: 26.1 Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klage kan indgives til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København V. Tlf

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Tilvalg til Aros Indboforsikring

Tilvalg til Aros Indboforsikring Familiens bedste forsikringsselskab Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P02-02 Aros Indboforsikring gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

50unik Familieforsikring

50unik Familieforsikring 50unik Familieforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan 50unik Familieforsikring Ord, der er mærket med*), er forklaret

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere