FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Forsikringsbetingelser nr.: FAB 1

2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med ETU Forsikring A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Fortrydelsesret I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler vedrørende oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse følgende: Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med mandag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftendag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ETU Forsikring A/S om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postbestillingen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. Kort opsigelse Du kan opsige dine private skadeforsikringer i ETU Forsikring A/S - f.eks. hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv. med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for, at opsige din forsikring uden for hovedforfald, koster det dig et gebyr. Hvis din forsikring kun har været i ETU Forsikring A/S mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere forsikring. Fortrydelsesret. Du har stadig gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår. Gælder ikke særlige forsikringer. Ejerskifteforsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Hvem hører til gruppen af sikrede Hvor dækker forsikringen Hvilke genstande er dækket Hvilke typer skader, dækker forsikringen Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Storm og visse nedbørsskader Vandskade på lejeres forsikrede genstande Køle- og dybfrostdækning Elskadedækning I (almindelige elektriske apparater) Færdselsuheld og havari Tyveri Røveri, overfald m.v Hærværk Dækning under rejser Redningsudgifter, flytteomkostninger og dokumenterede merudgifter ved fraflytning Erstatningsopgørelse Ansvarsforsikringen Privatansvar Retshjælpsforsikringen Retshjælpsforsikring Tilvalg til indboforsikringen Dækning for windsurfere og tillægsdækning for småbåde Glas- og kummedækning Elskadedækning II (særlige elektriske apparater) Pludselig skade Elektronikforsikring Cykel kasko Fælles bestemmelser Præmiens betaling Regulering af præmie, forsikringssummer og selvrisiko Andre ændringer i præmie, forsikringssummer, selvrisiko eller forsikringsvilkår Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoændringer Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Ankenævn Selvrisiko Bilag 1 Dækningsskema for tyveri Forsikringsbetingelser nr.: FAB 3

4 Forsikringsbetingelser for Familiens basisforsikring Forsikringsbetingelser for Familiens basisforsikring (Forhandlet mellem Forsikring & Pension og Forbrugerrådet) bestående af indboforsikring ansvarsforsikring retshjælpsforsikring samt tilvalgsdækninger for windsurfere og småbåde glas- og kummeforsikring elskadeforsikring pludselig skadedækning, elektronikforsikring samt cykelkasko Når man har tegnet Familiens Basisforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader, forsikringen dækker. Det står i forsikringsbetingelserne, hvad forsikringen dækker. Familiens Basisforsikring dækker mange risici inden for mange private livsområder, og derfor kan forsikringsbetingelserne hverken være helt kortfattede eller helt enkle at læse. Familiens Basisforsikring består af en indboforsikring, en ansvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring, og der kan tilvælges dækning af windsurfere og udvidet dækning for småbåde, glas- og kummeforsikring, samt forsikring for elektriske apparater. Tilvalgsdækninger følger de fælles bestemmelser for hovedforsikringen (indboforsikringen), jf. punkt 1, 2 og I tilfælde af skade er det især vigtigt at vide, om man hører til gruppen af sikrede (forsikringsbetingelsernes afsnit 1), om skaden er indtruffet på et sted, hvor forsikringen dækker (forsikringsbetingelsernes afsnit 2) om den genstand, der er blevet skadet, er dækket af forsikringen (forsikringsbetingelsernes afsnit 3), og om den type skade, der er indtrådt, er dækket af forsikringen (forsikringsbetingelsernes afsnit 4-12) Forsikringsbetingelserne for Familiens Basisforsikring Erfaringen viser, at det især kan være vanskeligt for forsikringstagere at skaffe sig overblik over indboforsikringen. Forsikringsbetingelserne er udformet således, at det under de enkelte punkter først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dækker. Derefter nævnes det, i hvilke tilfælde forsikringen ikke dækker og herunder nævnes det særligt, hvis forsikringen alligevel dækker i bestemte situationer. Det er derfor ved læsningen af de enkelte punkter i forsikringsbetingelserne meget vigtigt at være opmærksom på overskrifterne og at huske på, under hvilken overskrift, man læser. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 4

5 Hvem og hvor dækkes (Afsnit 1-2) 1. Hvem hører til gruppen af sikrede 1.1 Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregistreret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket. Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. 1.2 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår ansvarsforsikringen (afsnit 8), og kun for så vidt angår handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. 2. Hvor dækker forsikringen 2.1 Med de begrænsninger, der følger af de enkelte bestemmelser i afsnit 3 og 4 dækker indboforsikringen i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befinder sig, a. i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet) b. Ved flytning dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve flytningen, se punkt 4.7. Se endvidere afsnit 17 om flytning og risikoændringer, c. i kundeboks i bank eller sparekasse, d. i et af forsikringsselskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Penge m.m., jf. punkt 3.3, og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, er ikke dækket. Der henvises til dækningsskemaet på s Herudover dækkes: Forsikrede genstande i fritidshuse: e. Når genstandene er medbragt fra helårsbolig til fritidshus, så længe en sikret bor der. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i fritidshuset, selv om det ikke er beboet. f. Når almindeligt privat indbo (afsnit 3.1) uden for den i punkt 2.2.e nævnte periode, midlertidigt er medbragt, selv om fritidshuset ikke er beboet af en sikret. Genstandene skal dog befinde sig i fritidshuset. g. Forsikrede genstande, der er medbragt fra helårsbolig til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der. h. Forsikrede genstande, der i øvrigt i Danmark (minus Færøerne og Grønland) midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet, jf. punkt 2.1.a. Uden særlig aftale med selskabet dækkes kun de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet, se særligt punkt 2.2.h.c. Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsstedet anses også: a. Genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet. b. Genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet. c. Genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet. Dog kun de første 2 måneder. i. For genstande, der medbringes på udlandsrejser, gælder særlige vilkår. Se afsnit Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 5

6 Indboforsikringen (Afsnit 3 7) 3. Hvilke genstande er dækket Forsikringen dækker med de i afsnit 3 6 nævnte begrænsninger nedennævnte genstande, såfremt disse tilhører en sikret, eller denne bærer risikoen for dem. Der henvises til dækningsskemaet på s. 22. Vedrørende dækning af ansvar for skade på lånte eller lejede genstande (eller dyr) henvises til punkt 8.4.L. 3.1 Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i afsnit eller er undtaget efter afsnit Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: - antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som særlige private værdigenstande, jf. nærmere under afsnit 3.4). - plader, dvd er, compact discs (cd er), cd-rom er samt spil til spillekonsoller, - fotoudstyr og film, - kikkerter, - kunstværker, - malerier, - mobiltelefoner og iphone med tilbehør, - musikinstrumenter, - navigations- og satelitudstyr med tilbehør, - pelse, - pelsværk, - private computere med tilbehør (stationære, bærbare og håndholdte), herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammel, printer, kopimaskine, scanner, joystick, tapestation, cd-rom og diskette-station, - radioamatørudstyr, - radio- og tv-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvdafspillere, højtalere, forstærkere, videokameraer, mp3 afspillere, ipods) og tilbehør, - spillekonsoller (f.eks. Play-station, X-box, PSP, Gameboy, Nintendo DS, Wii, Ipad o.l.), - skind, - skindtøj, - spiritus, - ure, - vin, - våben og ammunition, - walkie-talkies, - ægte tæpper. Der kan maksimalt udbetales kr pr. genstand. I forbindelse med tyveri/indbrud er dækningen begrænset til 15% af forsikringssummen, dog maksimalt kr pr. genstand. 3.3 Penge m.m. Som penge m.m. anses: - penge, - pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker, - møntkort samt klippekort til bus og tog, - taletidskort. Dækningen er begrænset til maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. 3.4 Særlige private værdigenstande Som særlige private værdigenstande anses: - frimærkesamlinger, - ting af guld, platin eller sølv*), - møntsamlinger, - perler*), - smykker, - ædelstene*). Genstande, hvori de med *)-markerede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt 10% af forsikringssummen. Er dækningen udvidet fremgår dette af policen. I forbindelse med tyveri/indbrud kan der ikke udbetales mere end kr. pr. genstand. Hvis dækningen udvides med højere sum end standard, skal der ved tyveriskade kunne dokumenteres, at der har været monteret tyverialarm med alarmoverførsel til godkendt alarmcentral, og at alarmen har været aktiv på gerningstidspunktet. 3.5 Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.6 Cykler, dog maksimalt 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. Der er dog altid dækning indtil kr (basisår 2011 ) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 6

7 Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo. Hvis der er tegnet cykelkasko vil dette fremgå af policen. 3.7 Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som sikrede ejer, og som vedkommende sikrede som lønmodtager benytter i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt 4 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.8 Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. Dækningen omfatter kun tyveri- og hærværksskader. 3.9 Forsikringen omfatter ikke motordrevne køretøjer, jf. færdselsloven, haveredskaber over 18 hk, campingvogne, luft- og søfartstøjer af enhver art, herunder windsurfere. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer og kajakker, inklusive tilbehør hertil, er dog omfattet af forsikringen med indtil kr (basisår 2011) pr. forsikringsbegivenhed. Påhængsmotorer over 5 hk er ikke dækket af forsikringen. Windsurfere betragtes ikke som både og er derfor kun medforsikret, såfremt der tegnes særlig tilvalgsdækning ATV og crosser er medforsikret, såfremt der tegnes særlig tilvalgsdækning for disse, og der kan kun forsikres uindregistrerede køretøjer. Tilvalgsdækningen skal fremgå af policen, og dækker ved brand og indbrudstyveri fra forsikringsstedet. Dækningen er begrænset til maksimalt kr pr. forsikringsbegivenhed. 4. Hvilke typer skader, dækker forsikringen 4.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: a. Brand. Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. b. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig. c. Eksplosion. d. Pludselig tilsodning fra forskriftmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. e. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. f. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket. Såfremt der foreligger dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være dækket, såfremt maskinen er under 9 år gammel Forsikringen dækker ikke: a. Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannende ild (brand), eller der er tale om et skadetilfælde omfattet af punkt f. b. Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme, medmindre tilfældet er omfattet af punkt f. 4.2 Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, vandsenge eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure, eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 7

8 4.2.2 Forsikringen dækker ikke: a. Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. b. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietank eller andre beholdere. c. Tabet af selve den udflydende væske. d. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud (se punkt b). e. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 4.3 Storm og visse nedbørsskader Ved enhver skade som følge af voldsomt sky- eller tøbrud er dækningen begrænset til: - max kr for kælderrum i etagebyggeri - max kr for kælder i villa Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: a. Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. b. Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. c. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringen dækker ikke: a. Skade på genstande uden for bygning. b. Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb. c. Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger. d. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 4.4 Vandskade på lejeres forsikrede genstande Ud over de i afsnit 4.2 og 4.3 nævnte vand- og nedbørsskader dækkes skade på lejeres forsikrede genstande som følge af, a. at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen, b. at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen dækker ikke: a. Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen. b. I tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden. c. Krav, der er betalt af udlejeren. d. Skade på genstande uden for bygning. e. Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet. 4.5 Køle- og dybfrostdækning Forsikringen dækker: a. Med indtil 1 % af forsikringssummen skader på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af anlægget. b. Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af punkt a Forsikringen dækker ikke: a. Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen. b. Skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, f.eks. en sælger. c. Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion. d. Skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er mere end 12 år gammelt Elskadedækning I (almindelige elektriske apparater) Forsikrede genstande: Almindelige elektriske apparater til privat brug, herunder hårde hvidevarer, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for for så vidt de er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. genstand, dog maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. Til almindelige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Forsikringen dækker: a. Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. b. Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med elskaden. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 8

9 4.6.2 Forsikringen dækker ikke: a. Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit 20. b. I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger. c. Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. d. Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. e. Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning. f. Skader, der er dækket af en brandforsikring. g. Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt Færdselsuheld og havari Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: a. Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses: a. motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer) b. tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer c. to- og trehjulede cykler med stelnr. d. hestevogne e. øvrige offentlige trafikmidler f. invalidekøretøjer b. Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke overstige kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker ikke: a. Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. b. Skade på trafikmidlet. c. Skade på dyr. 4.8 Tyveri Tyveri dækkes efter bestemmelserne i dækningsskemaet, som kan ses som bilag 1. Hvis der er indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, og der er installeret tyverialarm med direkte alarmoverførsel til en bemandet vagtcentral, vil der ved indbrud ikke være nogen selvrisiko, hvis det kan dokumenteres fra alarmfirmaet, at alarmen har været tilsluttet på gerningstidspunktet. 4.9 Røveri, overfald m.v Forsikringen dækker: a. Tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri) b. Tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 3.3 maksimalt kr (beløbet indekseres ikke), og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, kan dog ikke overstige kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. c. Tyveri af tasker med indhold, når disse fra rives sikrede. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 3.3 maksimalt kr (beløbet indekseres ikke), og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, kan dog ikke overstige kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. d. Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer Hærværk. Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen dækker: a. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet). Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. Om dækningen under flytning se endvidere punkt 2.1.b. b. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i fritidshus. Se dog punkt 2.2 om begrænsninger i dækningen. c. Hærværk på bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, som dækker. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 9

10 Forsikringen dækker ikke: a. Hvis helårsboligen er ubeboet og har været ubeboet i mere end 6 måneder. b. Hærværk på særligt privat indbo, på penge m.m. eller på særlige private værdigenstande, såfremt de nævnte effekter befinder sig uden for den sikredes beboelse. Under flytning dækkes dog hærværk på almindeligt privat indbo samt på særligt privat indbo. c. Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller fritidshuset. 5. Dækning under rejser. 5.1 Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen for indboforsikringen: a. Under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato. b. Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods. c. Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4), der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. d. Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. Punkt 3.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4), der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. e. Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet. 5.2 Forsikringen dækker ikke: a. Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker. b. Skader, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker. c. Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods. d. Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods. 6. Redningsudgifter, flytteomkostninger og dokumenterede merudgifter ved fraflytning 6.1 Forsikringen dækker: a. Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. b. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: a. Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning. b. Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning. c. Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning. c. De under punkt 6.1.b nævnte udgifter erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren. 7. Erstatningsopgørelse 7.1 Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: a. Sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden reparere. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50 % af nyværdien på skadestidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter punkt 7.1.c eller 7.1.d, med mindre forsikringstageren ønsker reparation. b. Godtgøre værdiforringelsen for beskadigede genstande. Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstat- Forsikringsbetingelser nr.: FAB 10

11 ning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter punkt 7.1.c eller 7.1.d, med mindre forsikringstageren ønsker reparation. c. Fremskaffe eller levere nye genstande, som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålne, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. Kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan selskabet vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Modsætter sikrede sig genanskaffelse af nye genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist. For genstande, der er købt som brugte eller er mere end to år gamle på skadestidspunktet, kan selskabet erstatte med identiske brugte genstande, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. For følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end to år gamle, kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande: - guld- og sølvvarer - smykker, som er købt som brugte - porcelæn, inkl. platter - lamper - glasvarer Modsætter sikrede sig genanskaffelse af de nævnte genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist. d. I øvrigt udligne det lidte tab kontant for genstande, der er indkøbt som nye, er mindre end to år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog kun, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. Er genanskaffelse undtagelsesvis praktisk umulig, og må genanskaffelsesprisen derfor fastsættes med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er selskabet ikke forpligtet til at udbetale mere, end hvad en ny genstand, der er nærliggende at sammenligne den beskadigede eller stjålne med, kan anskaffes for. 7.2 Afskrivningsregler Vedrørende de genstande, for hvilke der er fastsat særlige afskrivningsregler, kan sikrede altid, medmindre selskabet fremskaffer eller leverer nye genstande, jf. punkt 7.1.c, forlange kontanterstatning i overensstemmelse med følgende regler, såfremt genstandene i øvrigt var ubeskadigede: Cykler erstattes efter nedenstående tabel: Cyklens alder 0 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år 6 7 år 7 8 år 8 9 år 9 10 år 10 % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunkt 100 % 85 % 76 % 67 % 58 % 49 % 40 % 31 % 22 % 13 % 10 % Briller erstattes efter nedenstående tabel: Alder 0 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år 6 7 år 7 8 år 8 9 år 9 10 år år 11 år % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet 100 % 100 % 80% 75 % 70 % 65 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Elskade I Almindelige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug: Til almindelige elektriske apparater henregnes: - Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.) - Elartikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.) - Elektrisk hobbyværktøj - Radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, dvd-/cd-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer samt tilbehør til de nævnte genstande). - Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskema- Forsikringsbetingelser nr.: FAB 11

12 skiner, tørretumblere, elradiatorer og vandvarmere). - Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner). - Telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med tilbehør. Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter denne tabel: Alder 0 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år 6 7 år 7 8 år 8 - år % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunkt 100 % 75 % 65 % 55 % 40 % 25 % 15 % 10 % Elskade II (hvis det fremgår af policen) Særlige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug. Til særlige elektriske apparater henregnes: - Private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inkl. standard- programmer, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation. - Telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner med tilbehør. Elektriske musikinstrumenter, walkie-talkies og radioamatørudstyr, dog anvendes for disse genstande afskrivningsregler som anført i punkt Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede erstattes efter denne tabel: Alder 0 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 % af genanskaffelsesprisen som ny på skadestidspunktet 100 % 75 % 50 % 30 % 10 % 7.3 Såfremt reglerne i 7.1.a 7.1.d samt 7.2 findes uanvendelige i en skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens Ved skader på private film-, båndoptagelser/edbprogrammer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter m.v. 7.5 Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger. 7.6 Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. 7.7 Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Hvis værdien af indboet f.eks. er dobbelt så stor som forsikringssummen for indboet, medfører det, at selv en partiel skade kun erstattes med halvdelen af tabet. De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt direkte eller indirekte anføres en højeste forsikringssum (f.eks. ved penge, særlige private værdigenstande og husdyr) erstattes skade, inden for de angivne summer dog fuldt ud. 7.8 Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadesanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen i det omfang man er i besiddelse heraf indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende: - at cyklens stelnr. kan oplyses, - at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet, samt - at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. Hvis cyklen ikke er forsynet med/ og låst med godkendt lås, er der udelukkende dækning for cykeltyveri, såfremt cyklen er stjålet fra aflåst rum, hvor kun forsikringstageren og dennes bopæl har adgang. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 12

13 Ansvarsforsikringen (Afsnit 8) 8. Privatansvar Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting forvoldt i forsikringstiden. Derudover dvs. uanset, at der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar yder forsikringen dækning ved skader forvoldt af små børn, jf. punkt 8.3.1, og ved gæstebudsskader, jf. punkt Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Nærværende forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, idet man herved forpligter sig uden at have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig at godtgøre disse. Se nærmere herom i afsnit Forsikringen dækker de sikredes ansvar a. som privatpersoner, b. som lejere over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen. c. som ejer eller bruger af husdyr til privat brug. Se dog punkt 8.4.f om hunde og heste. d. som grundejer vedrørende, a. privat grund og en- og to familiehus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt 8.4.e og 8.4.h, b. fritidshus og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt 8.4.e og 8.4.h. 8.2 Anerkendelse af erstatningskrav Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer sikrede at skulle betale selv. 8.3 Nedenfor er anført nogle typiske situationer, der erfaringsmæssigt giver anledning til problemer: Skader forvoldt af børn. Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingskade, dog gælder en selvrisiko på kr I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Gæstebudsskader Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på kr I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 13

14 8.3.3 Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Skader omfattet af tingsforsikring. Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. 8.4 Følgende ansvar er ikke dækket: a. Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. b. Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand. c. Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting. d. Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed. e. Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering o.l. dog dækkes personskader. f. Ansvar for skader forvoldt af hunde og heste. Der skal tegnes lovpligtig hunde/heste ansvarsforsikring. g. Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring. h. Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen. i. Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. j. Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder. k. Ansvar for skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog ansvar for: Personskade forvoldt med: - Både uden motor samt windsurfere og både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk. - Skade på ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajakker, robåde og andre både samt windsurfere, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk. l. Ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Skaderne kan dog være dækket efter reglerne i afsnit 4, hvis genstanden efter sin art er omfattet af indboforsikringen, jf. afsnit 3. Forsikringen dækker også ansvar for skade på lånte og lejede genstande af de arter, der er nævnt i afsnit 3.1, 3.2, 3.5 og 3.6, når der er tale om pludselig skade, såfremt skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. For cykler er dækningen dog begrænset til børnecykler, dvs. cykler tilhørende børn på 12 år og derunder. For dækningen gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst kr. 500 i det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. m. Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som en af de sikrede - ejer, - bruger eller har brugt, - opbevarer, transportere, bearbejder, behandler, - har sat sig i besiddelse af, - af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt Forsikringen dækker dog ansvar for: 8.5 Skader ved brug af kørestole. 8.6 Skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 hk samt for personskader ved brug af gokarts med motorkraft op til 25 hk. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 14

15 8.7 Ansvar ATV og crosser (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Sikrede: Sikret er: - Forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse bruger køretøjet, lader det bruge eller er fører af det og anvender køretøjet i forsikringstagerens interesse. - Ansvar for skade på ting, der befordres med køretøjet - Ansvar for skade ved ulovlig anvendelse af køretøjet. Er skaden sket ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om selskabet skal have regres, og i bekræftende fald i hvilket omfang. - virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende for så vidt angår kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse Hvilket ansvar er dækket: Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede ifalder, for skade på person eller ting ved det motordrevne køretøjs brug som køretøj. Det er en betingelse, at køretøjet er uindregistreret Hvilket ansvar er ikke dækket: - Ansvar for skade ved brug af registreringspligtigt køretøj. - Ansvar for skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. - Ansvar på førerens person eller dennes hustand samt eventuelle passagerer. - Ansvar på tilkoblet køretøj Forsikringssummer Skader erstattes iht. Forsikringsbetingelsernes pkt Skader ved brug af haveredskaber til og med 18 hk. 8.9 Forsikringssummer. Personskader erstattes med indtil 5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeksreguleres ikke Omkostninger og renter. Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Retshjælpsforsikringen (afsnit 9) 9. Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen indgår ikke i forhandlingerne mellem Forbrugerrådet og Forsikring & Pension om Familiens Basisforsikring. Det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikringen, der lægges til grund for dækningen, herunder de til enhver tid gældende forsikringssummer og selvrisiko. Forsikringen dækker med indtil kr. Der er en selvrisiko på pr. instans (eksempelvis byret og landsret). Det, der neden for er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Som eksempler på områder, der er dækket, kan nævnes tvister vedrørende: - mindre private lejeforhold, - erstatning (ikke erhverv), - køb og salg af indbogenstande - ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er sikrede, der er part i sagen (og altså ikke ejerlejligheds- og andelsboligforeningen), - familie- eller andre private forsikringers dækningsområde. Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 15

16 Som eksempler på områder, der ikke er omfattet, kan nævnes tvister vedrørende: - Arbejds- eller lønspørgsmål - Skatte- og afgiftssager - De fleste familieretlige spørgsmål - Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber - Skiftesager - Straffesager - Inkassosager mod den sikrede - Fast ejendom (dækkes på bygningsforsikringen) - Motorkøretøjer (dækkes på autokaskoforsikringen) - Lystbåde (dækkes på lystfartøjs-forsikringen) Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. Tilvalg til indboforsikringen (Afsnit 10 15) 10. Dækning for windsurfere og tillægsdækning for småbåde (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 10.1 Dækningen omfatter: - windsurfere samt tilbehør hertil med indtil kr (basisår 2011) - både under 5,5 meters længde, hvor værdien overstiger summen efter punkt på kr (basisår 2011), med yderligere kr (basisår 2011) Forsikringen dækker skade på: Windsurfere eller både som følge af: a. Brand b. Tyveri - Ved tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis windsurferen eller båden har været fastgjort til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, eller hvis windsurferen eller båden er blevet stjålet, medens den befandt sig i den c. sikredes umiddelbare nærhed, og - hvis enten tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog windsurferen eller båden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller- hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. d. Hærværk - For hærværksskader gælder en selvrisiko på kr (basisår 2011) ved hver skadebegivenhed. Er der samtidig forvoldt skade på tilbehør, beregnes kun selvrisiko én gang. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. e. Nedstyrtende genstande 10.3 Forsikringen dækker ikke: a. væltning eller nedstyrtning af windsurfere eller både b. Tilbehør som følge af: a. Brand b. Tyveri fra aflåst bygning c. Tyveri fra aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres d. Tyveri af ned- eller fastlåst tilbehør til fartøjet, når voldeligt opbrud kan konstateres e. Tyveri, såfremt tilbehøret befandt sig i den sikredes umiddelbare nærhed, og - hvis enten tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog tilbehøret, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller- hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. f. Hærværk i aflåst bygning g. Hærværk i aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres h. Hærværk på ned- og eller fastlåst tilbehør til fartøjet. For sådanne hærværksskader gælder en selvrisiko på kr (basisår 2011) ved enhver skadebegivenhed. Er der samtidig forvoldt skade på windsurfer eller båd, beregnes kun selvrisiko èn gang. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. i. Nedstyrtende genstande bortset fra nedstyrtning af windsurfere eller både j. Nedbør, hvis nedbørsskaden skyldes en umiddelbar forudgående storm- eller anden pludselig skade på den bygning, hvor tilbehøret befinder sig Forsikringsbetingelser nr.: FAB 16

17 10.4 Erstatningsopgørelse. Erstatningen opgøres til, hvad det koster at reparere den skaderamte genstand. Kan genstanden ikke repareres, eller overstiger reparationsudgiften genstandens dagsværdi på skadetidspunktet, udbetales erstatning svarende til den nævnte dagsværdi. Erstatningen ved tillægsforsikringen ved en enkelt forsikringsbegivenhed kan ikke overstige kr (basisår 2011). Hvis tilvalgsdækningen er tegnet som supplement til dækning af småbåde m.v., dækkes i alt med op til kr (basisår 2011) pr. forsikringsbegivenhed. Såfremt en skade er dækket efter tilvalgsdækningen, men ikke efter grunddækningen, og der er tegnet tilvalgsdækning for småbåde m.v., ydes dækning efter tilvalgsdækningen inden for den i alt tegnede forsikringssum på kr (basisår 2011). 11. Glas- og kummedækning (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 11.1 Forsikrede genstande: a. Glas, der er bygningsbestanddele b. Glaskeramiske kogeplader c. Wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske og badekar. Genstandene skal befinde sig i den sikredes helårsbolig, og de skal være indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande tilhører sikrede, eller at sikrede har vedligeholdelsespligten for genstandene Dækkede skader: Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når disse som følge heraf er blevet ubrugelige Ikke-dækkede skader: a. Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse b. Skade på drivhuse c. Skade på genstande i erhvervslokaler, selv om genstandene ifølge punkt 11.1.c ellers ville være forsikrede d. Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende 11.4 Erstatningsopgørelse Der beregnes altid en selvrisiko på kr. 500 uanset at policen måtte være tegnet med en højere selvrisiko Genanskaffelse Selskabet betaler, hvad det koster at udskifte de beskadigede med tilsvarende nyt. Hævder sikrede, at tilsvarende genstande ikke kan skaffes, kan selskabet udbetale erstatning til sikrede svarende til, hvad det koster at udskifte glas eller sanitet, som er i samme standard, og som er gængs på skadetidspunktet Reparation Selskabet betaler, hvad det koster at reparere det skaderamte. Erstatning til dækning af reparations-udgifter kan dog ikke overstige udgiften til genanskaffelse inkl. eventuelle monteringsudgifter Kan eksisterende toiletsæder og haner ikke anvendes af konstruktionsmæssige årsager i situationer nævnt i punkt og , betales endvidere erstatning for nyt sæde/nye haner i samme standard som det eksisterende. e. Skade, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring f. Frostsprængning af forsikrede genstande, medmindre skaden skyldes en i forhold til sikrede tilfældigt svigtende varmeforsyning g. Skade på glaskeramiske kogeplader som følge af slitage eller dagligt brug h. Tilbehør. Se dog punkt Forsikringsbetingelser nr.: FAB 17

18 12. Elskadedækning II (særlige elektriske apparater) (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 12.1 Forsikrede genstande: Særlige elektriske apparater til privat brug, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for for så vidt de er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. genstand, dog maksimalt kr (beløbet indekseres ikke) pr. forsikringsbegivenhed. Til særlige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Forsikringen dækker: a. Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. b. Ud over skader på de elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med elskaden Forsikringen dækker ikke: a. Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit 20. b. I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger. c. Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. d. Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. e. Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning. f. Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring. g. Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat, beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til den skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt Pludselig skade (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret. ) 13.1 Forsikrede genstande: Dækningen omfatter alene genstande, som sikrede ejer. Pludselig skade dækningen er begrænset til kr. pr. genstand, dog maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. (beløbene indekseres ikke) a. Almindeligt privat indbo, se afsnit 3.1 b. Særligt privat indbo, se afsnit 3.2 c. Særlige private værdigenstande, se afsnit 3.4 dog med undtagelse af mønt- og frimærkesamlinger Forsikringen dækker: Forsikringen dækker anden pludselig skade, der ikke er nævnt eller undtaget i de dækninger, der er omfattet af Familiens Basisforsikring. Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum, som f.eks. vandskade forårsaget af dryp eller udsivning Forsikringen dækker ikke: a. Skade, der er fremkommet ved almindeligt brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk samt spild af fødevarer og væsker. b. Skade, der er forvoldt af dyr. c. Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening. d. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller udførelsen. e. Skade, der er dækket af garanti- og serviceordning. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 18

19 f. Glemte, bortkomne eller forlagte genstande. g. Skade, hvis sikrede har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. h. Påregnelige skader. i. Skader sket under eller i forbindelse med flytning til anden adresse Erstatningsopgørelse a. Skaden opgøres efter reglerne i Familiens Basisforsikring afsnit Selvrisiko: Der beregnes altid en selvrisiko på kr (beløbet indekseres ikke) ved alle skader der dækkes på pludselig skade dækningen, uanset hvilken selvrisiko, der fremgår af policen 14. Elektronikforsikring (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) Det er betingelse ved tegning af elektronikforsikringen, at el-skade 1 og 2 er tegnet på forsikringen Forsikrede genstande: Dækningen omfatter nedenstående genstande, der er under 4 år fra apparatets første købsdato. Forsikringen omfatter kun apparater, som er købt af sikrede som nye, og som lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som sikrede ejer jfr. Familiens Basisforsikring. Elektronikforsikringen er begrænset til kr. pr. genstand, dog maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. (beløbene indekseres ikke) a. Almindelig elektriske apparater jfr. punkt Afskrivningstabel nævnt i punkt er ikke gældende. b. Særlige elektriske apparater jfr. punkt Afskrivningstabel nævnt i punkt er ikke gældende Forsikringen dækker: a. Funktionsfejl, som gør det elektriske apparat, der lovligt kan forhandles eller lovligt anvendes i Danmark, uanvendeligt i forhold til dets oprindelige formål. b. Pludselige skader på de forsikrede genstande Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikke lig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum Forsikringen dækker ikke: a. Skade, der består af ridser, skrammer og afskalning eller anden kosmetisk skade f.eks. farveforskelle. b. Skade, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar iht. købsloven. c. Skade, der er dækket eller undtaget under Familiens Basisforsikringens øvrige dækninger. d. Skade, hvis sikrede har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. e. Skade, der skyldes overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, fejlbehandling, mangelfuld vedligeholdelse, slidtage eller skader sker under reparation. f. Skade af enhver type, hvor billedet brænder sig fast på skærmen, herunder pixelfejl. g. Fejl i eller tab af software og data, f.eks. billeder eller musikfiler samt skader som følge af virus angreb. h. Udgifter til justering eller fejlfinding, hvor der ikke er fejl i apparatet. i. Skade, der er forvoldt af dyr. j. Glemte, bortkomne eller forlagte genstande. k. Skader sket under eller i forbindelse med flytning til anden adresse Erstatningopgørelse: Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. ETU Forsikring kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: a. Reparation. Hvis den beskadiget genstand kan sættes i væsentlig samme stand som før skaden, dækker ETU Forsikring skaden ved at reparere genstanden jfr. Familiens Basisforsikring pkt. 7.1.a. b. Genlevering eller ombytning. ETU Forsikring kan vælge at betale for en ny eller en renoveret genstand, så længe genstanden er i samme eller bedre stand og i alt væsentlighed er identisk med eller svarer til den beskadiget genstand. Modsætter sikrede sig ombytning eller genlevering af genstanden, udbetaler ETU Forsikring kontanterstatning, svarende til den pris, som ETU Forsikring skal betale for genstande hos den leverandør, som ETU Forsikring har anvist. c. Nyværdi. Hvis det ikke kan betale sig at reparere, ombytte eller genlevere genstanden, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand. I øvrigt gælder Familiens Basisforsikring pkt Selvrisiko: Der beregnes altid en selvrisiko på kr (beløbet indekseres ikke) ved alle skader der dækkes på elektronikforsikringen, uanset hvilken selvrisiko, der fremgår af policen. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 19

20 15. Cykel kasko (Gælder kun, hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret.) Dækker cykler, der udelukkende er købt og anvendes til privat brug Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker skader på cykler som nævnt under indboforsikringen samt pludselig skader. Ved pludselig skader forstås en skade, hvor skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal således ske samtidig og ikke over et tidsrum Forsikringen dækker med op til kr. pr cykel, summen fremgår af policen og maksimalt kr. pr. forsikrings år. (Ovenstående beløb indeksreguleres ikke) 15.3 Forsikringen dækker ikke: Skader, der er dækket af garanti- og serviceordninger Skader som følge af træthedsbrud og rustangreb i rammer og konstruktion samt skader som skyldes slidtage eller manglende vedligeholdelse Kørselsskader af enhver art på eger, dæk og fælge samt skader som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering eller skader sket under reparation Påregnelige kosmetiske skader i form af skrammer, ridser og afskalninger, der ikke indebærer nedsat funktion. Farve- og mønsterforskelle efter reparation dækkes ikke Merudgifter som følge af opgradering til nyere eller større komponentgrupper Skader på cyklen i forbindelse med udlån eller udlejning til personer, der ikke er omfattet af husstanden jf. punkt Skade, der alene opstår i og er begrænset til cyklens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (f.eks. elmotor) samt funktionsfejl, hvor der i øvrigt ikke er sket skade på cyklen Skader på cyklen under deltagelse i hel- og halvprofessionelle cykelløb afviklet under DCU eller UCI, herunder løb på bane og seniorløb under A, B og C licenser under Dansk Cykel Union Tyveri fra kælderrum i etagebyggeri Selvrisiko. Af enhver skade under denne dækning fratrækkes en selvrisiko på kr (indekseres ikke) 15.5 Hvorledes beregnes erstatningen Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede cykel repareret. En reparationserstatning kan højst udgøre et beløb der svarer til en totalerstatning opgjort efter punkt Kan cyklen ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Erstatningen reguleres herefter med de procenter, der er anført i tabellen under totalskade Totalskade herunder tyveri dækkes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien for en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Cyklens alder 0 1 år 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 6 år 6 7 år 7 8 år 8 9 år 9 10 år 10 % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunkt 100 % 85 % 76 % 67 % 58 % 49 % 40 % 31 % 22 % 13 % 10 % Er cyklen ældre end 10 år, erstattes med 10% af nyværdien Er cyklen købt brugt, og det kan dokumenteres, at den var fuldstændig istandsat, beregnes erstatningen fra det tidspunkt cyklen er købt. Istandsættelse, der har karakter af almindelig vedligeholdelse, kan derimod ikke medfører højere erstatning. Ved beregningen bruges de nævnte procenter af det beløb, man kan købe en tilsvarende brugt cykel for på det tidspunkt, selskabet opgør skaden. Ved almindelig vedligeholdelse forstås sædvanlig udskiftning af sliddele f.eks. dæk, slanger, kæder, låse og fjernelse af rustdannelser For cykler, der er under 1 år gamle, kan selskabet i stedet for at udbetale kontant erstatning jævnfør alderstabellen, vælge at levere en ny cykel, der er identisk eller nærmest identisk med den beskadigede eller stjålne cykel Retten til dækning af cykeltyveri er betinget af følgende: - at cyklens stelnummer kan oplyses. Ved håndbyggede cykler eller carboncykler uden stelnummer, kan der ved henvendelse til politiet laves et politistelnummer, som kan påføres cyklen og meddelt til selskabet. Forsikringsbetingelser nr.: FAB 20

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere