Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger"

Transkript

1 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu

2 2 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Reference: ECHA-14-L-01-DA Dato for offentliggørelse: Januar 2014 Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur, 2014 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Gengivelse er tilladt, hvis kilden angives i følgende form Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, og det meddeles skriftligt til ECHA s kommunikationsafdeling Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, bedes du sende dem ved hjælp af kontaktformularen (angiv dokumentreference og udstedelsesdato). Kontaktformularen findes på websiden Kontakt ECHA på adressen: Det Europæiske Kemikalieagentur (European Chemicals Agency) Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger 3 Anbefalinger for bedste praksis ved uformelt samspil mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne under stofvurdering Baggrund På ECHA s workshop om stofvurdering den maj 2013 blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fremsætte anbefalinger vedrørende harmonisering af samspillet mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne under stofvurdering. Gruppen blev ledet af Irland, en repræsentant fra European Chemical Industry Council (Cefic) og medlemmer fra Nederlandene, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Danmark, Kommissionen og ECHA. De kompetente myndigheder vedrørende REACH og CLP (CARACAL) vedtog anbefalingerne på et møde i Bruxelles den november 2013, og ECHA vedtog at offentliggøre dem på sit websted. Dette dokument henvender sig til de vurderende medlemsstaters kompetente myndigheder og registranterne af stoffer i den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP). Anbefalingerne skal vejlede om en fælles tilgang og opstille ensartede regler for samspil mellem de vurderende medlemsstater og registranterne. Disse anbefalinger supplerer folderen Stofvurdering i henhold til REACH Tips til registranter og downstream-brugere 1. CoRAP s rullende karakter indebærer, at stofferne optages til vurdering over en treårig periode: det aktuelle vurderingsår (år N) og de efterfølgende år (år N+1 og N+2). Arbejdsgruppen fokuserede hovedsagelig på det uformelle samspil mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne vedrørende stoffer under vurdering i år N. Forslagene i dette dokument giver anbefalinger for bedste praksis for at skabe et åbent, effektivt samspil mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne og bygger på erfaringerne fra det første år med vurderinger. De er ikke retligt bindende og skal ikke opfattes som udtømmende. Arbejdsgruppen konkluderede, at det i sidste instans afhænger af den enkelte vurdering, om og i hvilket omfang der skal være samspil, og at dette må afgøres af den vurderende medlemsstats kompetente myndighed. Anbefalingerne vil efter behov blive revideret på baggrund af de videre erfaringer, der gøres af medlemsstatens kompetente myndigheder og registranterne i stofvurderingsprocessen. I fortsættelse af anbefalingerne vedrørende samspil påpegede gruppen, at ECHA bør sammenstille og ajourføre oplysninger om stofvurderingsproceduren på sit websted til hjælp for registranterne. Nedenfor redegøres for de vigtigste konklusioner og anbefalinger vedrørende samspillet. I tillæg 1 gives en mere detaljeret beskrivelse. Sammenfatning af arbejdsgruppens hovedkonklusioner og anbefalinger Stofferne i den rullende fællesskabshandlingsplan i år N+1 og N+2: For stoffer, der er optaget i den rullende fællesskabshandlingsplan i år N+1 og N+2, foreslås det, at samspillet består i, at den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder giver præciseringer vedrørende stofvurderingsprocessen, og registranterne giver 1 ECHA-12-L-10_DA, offentliggjort på ECHA s websted

4 4 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger oplysninger om status af eventuel igangværende testning eller planlagte dossieropdateringer af mulig betydning for stofvurderingen. For stoffer optaget i den rullende fællesskabshandlingsplan i år N: Hvis der ikke allerede har været kontakt, anbefales det, at den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder tager kontakt med registranten eller registranterne kort efter offentliggørelsen af den rullende fællesskabshandlingsplan. For at kommunikationen skal fungere effektivt, opfordres registranterne til at udnævne en enkelt repræsentant, registranternes kontaktperson, til at føre drøftelser med den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder (Det foreslås, at der udarbejdes en skabelon til et brev, der kan underskrives af registranternes kontaktpersoner til bekræftelse af deres udpegelse). Det anbefales, at alle registranter får kopi af den første korrespondance fra den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder for at sikre, at de er bekendt med vurderingen. Arbejdsgruppen finder, at det vil være en fordel, at der etableres en ordning til underretning af alle registranter. I fravær af en sådan ordning, og når der er mange registranter, bør den vurderende medlemsstat kompetente myndigheder i første instans kontakte den ledende registrant. Da vurderingens omfang og kompleksitet varierer alt efter det pågældende stof, blev det ikke fundet hensigtsmæssigt at foreslå faste frister for den efterfølgende kontakt mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne. Registranterne tilskyndes til på forhånd at drøfte og aftale omfang og tidspunkt af eventuelle dossieropdateringer med den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder. Det blev fundet nødvendigt at drøfte funktionen af stofvurderingsrapporten og indholdets art og omfang nærmere, før der kan fremsættes en anbefaling om, hvorvidt udkastet til stofvurderingsrapporten eller dele heraf kan deles med registranterne. Det foreslås, at dette bliver et centralt emne ved drøftelsen på senere stofvurderingsworkshopper eller ekspertmøder hos ECHA. I mellemtiden foreslås det, at den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder fra sag til sag afgør, hvorvidt stofvurderingsrapporter eller aspekter heraf skal deles med registranterne. Udkastet bør ikke deles med registranterne uden for den formelle kommenteringsperiode. Det foreslås, at den vurderende medlemsstats kompetente myndighed underretter registranternes kontaktperson, f.eks. via , når vurderingen er afsluttet. I den formelle 30-dages kommenteringsperiode vedrørende udkastet til afgørelsen anbefales det, at registranterne underretter den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder om omfanget af eventuelle planlagte dossieropdateringer som støtte for deres kommentarer og på forhånd aftaler en tidsramme for indsendelse af sådanne op-

5 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger 5 dateringer, som bør finde sted senest 60 dage efter, at registranterne er blevet underrettet om udkastet til afgørelsen. Fortrinsvis bør kun én repræsentant, registranternes kontaktperson, på vegne af alle registranterne sende samlede kommentarer om udkast til afgørelser og forslag til ændringer.

6 6 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Tillæg 1: Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger Den vigtigste informationskilde for vurderingen er registreringsdossiererne. Registreringsdossierer skal indeholde alle relevante oplysninger, og registranter skal altid holde deres registreringsdossierer opdaterede. Arbejdsgruppen bemærkede, at optagelse af et stof i den rullende fællesskabshandlingsplan ikke nødvendigvis medfører, at registranterne skal generere nye data eller dossieropdateringer. Registranterne opfordres imidlertid til tidligst muligt at underrette den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder om omfanget af og tidspunktet for eventuelle planlagte dossieropdateringer. A. Stoffer optaget i den rullende fællesskabshandlingsplan i år N+1 og N+2 For stoffer, der er optaget til vurdering i år N+1 og N+2, bemærkes det, at den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder endnu ikke har haft mulighed for at vurdere registreringsdataene. For stoffer optaget i år N+1 og N+2 kan der desuden ved efterfølgende ajourføringer af den rullende fællesskabshandlingsplan ske ændringer i vurderingstidspunktet, stoffets fortsatte optagelse i fællesskabshandlingsplanen og de indledningsvis konstaterede problemer, f.eks. som reaktion på dossieropdateringer. Det foreslås derfor, at samspillet for stoffer i år N+1 og N+2 fokuseres på, at de vurderende medlemsstaters kompetente myndigheder på anmodning giver præciseringer vedrørende stofvurderingsprocessen, og at registranterne giver oplysninger om status af eventuel igangværende testning, dataindsamling eller planlagte dossieropdateringer(f.eks. nye oplysninger, ændringer af identificerede anvendelser osv.), der kan have betydning for stofvurderingen. Udkastet til den opdaterede rullende fællesskabshandlingsplan, der offentliggøres på ECHA s websted hvert efterår, giver registranterne et tidligt fingerpeg om, hvilke stoffer der kan tænkes at blive vurderet i år N+1 og N+2. Offentliggørelsen af de dokumenter, der begrunder den rullende fællesskabshandlingsplan, ved den årlige ajourføring af handlingsplanen giver desuden registranterne nærmere detaljer om den indledningsvis konstaterede bekymring, der har ført til stoffets optagelse i den rullende fællesskabshandlingsplan. B. Stoffer optaget i den rullende fællesskabshandlingsplan i år N For stoffer, der er optaget i den rullende fællesskabshandlingsplan i år N, er der fire stadier, hvor der kan forventes samspil mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranten. De gennemgås nærmere i det følgende: 1. Før vurderingen begynder Udkastet til den ajourførte rullende fællesskabshandlingsplan offentliggøres hvert efterår på ECHA s websted sammen med kontaktoplysninger for den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder. Registranterne kan derfor i dette stadium kontakte den vurderende medlemsstat kompetente myndigheder, f.eks. for at underrette dem om igangværende testning eller planlagte dossieropdateringer. Den vurderende medlemsstat kompetente myndighed kan også af egen drift kontakte registranten i dette stadium. 2. I den 12-måneders vurderingsperiode Registranternes kontaktperson Da medlemsstatens kompetente myndigheder har ansvar for stofvurdering, anbefales det, at den pågældende myndighed tager kontakt med registranten eller registranterne kort efter offentliggørelsen af den rullende fællesskabshandlingsplan, hvis den ikke allerede har gjort det. Hensigten med denne indledende kontakt er dels, at registranterne får et kontaktpunkt hos

7 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger 7 den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder til videre kommunikation, dels at forklare stofvurderingsprocessen (hvis det er nødvendigt) og dels at tilskynde registranterne til at udpege én enkelt repræsentant som registranternes kontaktperson med henblik på videre drøftelser med den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder. Registranternes kontaktperson kan f.eks. være den ledende registrant, en anden registrant eller en konsulent. Udpegelsen af en kontaktperson har til formål at sikre effektiv kommunikation mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne i vurderingsperioden. Det anbefales, at den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder desuden underretter ECHA om identiteten af registranternes kontaktperson for også at lette ECHA s kommunikation med registranterne i vurderingsperioden. Det foreslås, at der udarbejdes en skabelon til et brev, der kan underskrives af registranternes kontaktperson til bekræftelse af, at han har rådført sig med andre registranter, og at de er enige om, at han skal fungere som registranternes kontaktperson. En kopi heraf bør overgives til den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og de andre registranter. Det foreslås, at registranternes kontaktperson får ansvar for deling og indsamling af relevante oplysninger og tilbagemelding til registrantgruppen. Registranternes udpegelse af en kontaktperson bør imidlertid ikke udelukke muligheden for samspil mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne uden om kontaktpersonen, f.eks. med henblik på teknisk støtte, fortrolige spørgsmål, downstream-anvendelser osv. Under alle omstændigheder må det være klart, at alle registranter har mulighed for at kontakte den vurderende medlemsstats kompetente myndighed direkte. Skønt det anbefales, at alle registranter får kopi af den første korrespondance fra den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder for at sikre, at de har kendskab til vurderingen, er dette ikke altid praktisk muligt, når der er mange registranter. For at afhjælpe dette finder arbejdsgruppen, at det vil være til fordel at etablere en ordning til underretning af alle registranter, f.eks. udsendelse af den første kontaktmeddelelse fra den vurderende medlemsstats kompetente myndighed til alle registranter af stoffet via REACH-IT. Da REACH-IT ikke stiller en sådan funktion til rådighed for de vurderende medlemsstaters kompetente myndigheder, foreslås det, at myndigheden i første instans kontakter den ledende registrant. Registranterne opfordres desuden til at besøge ECHA s websted for at se, om der er nyt om stofvurderingsprocessen. Kontakten mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndighed og registranternes kontaktperson kan være i form af møder (direkte møder eller telekonferencer) eller skriftlig korrespondance. Hvis alle parter er enige derom, kan der udarbejdes korte uformelle notater eller indsatsområder efter møderne for at sikre, at de aftalte tiltag og frister er klare og dokumenterede. De kan også anvendes af registranternes kontaktperson til at oplyse om status til andre registranter. Det bør dog bemærkes, at samspilet forbliver af uformel karakter. Når den vurderende medlemsstats kompetente myndighed kontaktes af andre parter, f.eks. industrisammenslutninger, konsortier eller konsulenter, henledes myndighedens opmærksomhed på eventuelle fortrolighedsspørgsmål, og det foreslås, at myndigheden får den ledende registrant eller registranternes kontaktperson til at bekræfte, at tredjeparten agerer på vegne af registranterne (dvs. ikke er en del af bestemmelserne i artikel i REACH-forordningen). Kontaktens omfang På tidspunktet for den oprindelige kontakt kan den vurderende medlemsstats kompetente myndighed endnu ikke forventes at have haft mulighed for at vurdere registreringsdata i detaljer, hvorfor der ikke påregnes en detaljeret drøftelse af tekniske data. Da hver vurderende medlemsstats kompetente myndighed forventes at måtte give visse baggrundsoplysninger til registranterne om stofvurderingsprocessen under denne første kontakt, anbefaler arbejdsgruppen, at ECHA indsamler og ajourfører oplysninger om stofvurderingsproceduren på ECHA s

8 8 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger websted, så den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder har mulighed for at henvise registranterne til den pågældende del af webstedet ved den indledende kommunikation. Dette vil fremme, at alle registranter opnår samme informationsniveau ved processens begyndelse. Desuden foreslår arbejdsgruppen, at ECHA undersøger mulighederne for et optaget webinar eller en kort praktisk vejledning for registranter om stofvurderingsprocessen. Når den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder har haft mulighed for at gennemgå registreringsdataene, kan der være behov for yderligere kommunikation med registranternes kontaktperson, f.eks. for at anmode om præcisering af registreringsdataene eller nærmere enkeltheder om ikke-offentliggjorte undersøgelser, der er omhandlet i registreringsdossieret. Da vurderingen ikke er begrænset til den indledende bekymring, kan der desuden drøftes andre aspekter af registreringsdossieret med registranternes kontaktperson. Efterfølgende kontakter fra den vurderende medlemsstats kompetente myndigheds side vil afhænge af vurderingens omfang og kompleksitet, hvorfor der ikke kan anbefales faste frister for samspillet, da hver vurdering vil være forskellig. Som nævnt kan alle registranter i vurderingsperioden altid kontakte den vurderende medlemsstats kompetente myndighed, navnlig når de har oplysninger, som vil være til hjælp for vurderingen eller har betydning for den. Påbegyndelsen af en stofvurdering bør ikke udløse krav om opdatering af registreringsdossieret, da dossiererne i forvejen skal indeholde alle relevante oplysninger. Opdateringer af registreringsdossierer er vanskelige at indpasse i tidsrammen for stofvurdering, hvorfor det kan være vanskeligt for den vurderende medlemsstats kompetente myndighed at tage hensyn til dossieropdateringer. Registranterne opfordres til på forhånd at drøfte og træffe aftale med den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder om omfanget af og tidspunktet for eventuelle opdateringer, navnlig hvis de planlægges at skulle finde sted under vurderingsperioden. Stofvurderingsrapport Arbejdsgruppen bemærkede, at der er behov for yderligere drøftelser om stofvurderingsrapportens funktion og indholdets art og omfang, før der kan fremsættes en anbefaling om, hvorvidt stofvurderingsrapporten eller dele heraf kan deles med registranterne i den 12-måneders vurderingsperiode. Fra et praktisk synspunkt bemærkes det, at stofvurderingsrapporten på dette stadium af vurderingen er under udarbejdelse, og at det kan være vanskeligt for den vurderende medlemsstats kompetente myndighed at sikre, at der er taget hensyn til spørgsmål vedrørende (CBI) 2 og (IPR) 3, således at stofvurderingsrapporter kan deles, navnlig når der er mange registranter. Det bemærkes, at delingen af udkastet til stofvurderingsrapporten i den 12-måneders vurderingsperiode kan give registranterne et fingerpeg om, hvilke oplysninger der vil blive anmodet om i udkastet til afgørelsen forud for den formelle 30-dages kommenteringsperiode, hvor registranterne kan kommentere udkastet til afgørelsen. I de tilfælde, hvor udkastet til stofvurderingsrapporter kun deles af nogle medlemsstaters kompetente myndigheder, kan dette være til urimelig fordel for registranter, der modtager udkastet til stofvurderingsrapporten og får kendskab til bekymringer forud for den formelle kommenteringsperiode vedrørende udkastet til afgørelsen. Da der er behov for en fælles opfattelse af stofvurderingsrapportens funktion og omfang, foreslår arbejdsgruppen, at dette gøres til et centralt emne for drøftelse på næste workshop eller ekspertmøde. Desuden bør der udarbejdes en ajourført skabelon til stofvurderingsrapport, som vil lette deling af stofvurderingsrapporten eller dele heraf med registranterne. Det foreslås, at afgørelsen om at dele stofvurderingsrapporten eller dele heraf med registranterne foreløbig træffes fra sag til sag af den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder. 2 CBI = Fortrolige forretningsoplysninger 3 IPR = Intellektuelle ejendomsrettigheder

9 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger 9 Udkast til afgørelse om stofvurderingsrapport Det anbefales kraftigt, at udkastet til afgørelse ikke deles med registranterne i den 12- måneders vurderingsperiode. REACH fastsætter en formel tidsfrist for registranterne og, hvis det er relevant, for downstream-brugerne, til at kommentere udkastet til afgørelse ved afslutningen af vurderingsperioden. Deling af udkastet til afgørelse inden denne frist kan medføre forventninger af retlig art og ulige behandling af registranterne. Fra et praktisk synspunkt kan den nøjagtige tekst til udkastet til afgørelse desuden kun udarbejdes ved vurderingsperiodens slutning, hvilket vanskeliggør deling af teksten i vurderingsperioden. Det vedgås dog, at den vurderende medlemsstats kompetente myndighed kan ønske at få input fra registranterne om bestemte tekniske aspekter under udfærdigelse af udkastet til afgørelsen. 3. Ved afslutningen af vurderingen Registranternes kontaktperson Ved afslutningen af den 12-måneders vurderingsperiode skal den vurderende medlemsstats kompetente myndighed færdiggøre vurderingen og indsende den ønskede stofvurdering til ECHA, herunder stofvurderingsrapporten og udkastet til afgørelsen (hvis dette er nødvendigt). Det foreslås, at den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder underretter registranternes kontaktperson (f.eks. via ), når vurderingen er afsluttet. Hvis den vurderende medlemsstats kompetente myndighed har udarbejdet et udkast til en afgørelse, foreslås det, at myndigheden også meddeler, at der foreligger et udkast, og at ECHA via REACH-IT formelt opfordrer registranterne til at kommentere udkastet. En sådan meddelelse markerer slutningen af den uformelle kommunikation i den 12-måneders vurderingsperiode og begyndelsen af den formelle kommenteringsprocedure som beskrevet i REACH. Den markerer desuden over for registranterne, at de skal forvente en opfordring fra ECHA om at kommentere udkastet til afgørelsen i den 30-dages kommenteringsperiode. Når vurderingen afsluttes uden udkast til en afgørelse, foreslås det tilsvarende, at den vurderende medlemsstats kompetente myndighed i meddelelsen oplyser registranterne om, at de ikke skal forvente et udkast til en afgørelse. Stofvurderingsrapport og udkast til afgørelse Som omhandlet ovenfor kan der på nuværende tidspunkt ikke fremsættes en anbefaling for, hvorvidt stofvurderingsrapporten kan deles med registranterne. Det bemærkes, at der på dette trin i processen foreligger en foreløbig version af stofvurderingsrapporten, men at der stadig gælder samme forbehold vedrørende CBI- og IPR-spørgsmål, hvis relevant. Indtil der er truffet afgørelse om stofvurderingsrapportens funktion og indhold, foreslås det, at afgørelsen om at dele rapporten med registranterne afgøres fra sag til sag af den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder. Da REACH fastsætter en formel tidsfrist for registranterne til at kommentere udkastet til afgørelse, anbefales det, at den vurderende medlemsstats kompetente myndighed ikke deler udkastet til afgørelsen med registranterne, før ECHA formelt fremsender udkastet til afgørelsen til registranterne. 30-dages kommenteringsperiode for registranterne vedrørende udkastet til afgørelsen I den formelle 30-dages kommenteringsperiode forventes det, at registranterne indsender kommentarer til ECHA om udkast til afgørelser og, om nødvendigt, eventuelle oplysninger med relevans for udkastet i form af en dossieropdatering. Registranterne opfordres til at tale med én stemme, og det anbefales, at én repræsentant, registranternes kontaktperson, afgiver samlede kommentarer om udkast til afgørelser på vegne af alle registranterne. I denne periode har registranterne desuden mulighed for uformelt at anmode om præciseringer fra den vurderende medlemsstats kompetente myndighed vedrørende anmodninger om oplysninger i udkastet til

10 10 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger afgørelsen. Arbejdsgruppen bemærkede i en tidligere vedtagelse 4, at de vurderende medlemsstaternes kompetente myndigheder vil tage hensyn til dossieropdateringer, der modtages, før udkastet til afgørelse anmeldes til andre medlemsstaters kompetente myndigheder og ECHA til kommentering, hvis dossieropdateringen på forhånd er aftalt med den vurderende medlemsstats kompetente myndighed og forelægges senest 60 dage efter at registranterne er blevet underrettet om udkastet til afgørelsen. Registranterne opfordres derfor til under den 30-dages kommenteringsperiode at underrette medlemsstatens kompetente myndigheder om omfanget af eventuelle planlagte dossieropdateringer og om på forhånd at aftale en tidsramme for indsendelse af sådanne opdateringer. Det forventes dog, at der ikke tilføjes nye elementer til vurderingen efter den 30-dages kommenteringsperiode. Yderligere uformelt samspil mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndighed og registranterne uden for den formelle 30-dages kommenteringsperiode vedrørende udkastet til afgørelsen forventes at finde sted sag for sag, og at være begrænset til f.eks. de myndigheder, der anmoder registranterne om præcisering af deres kommentarer til udkastet til afgørelsen efter den 30-dages kommenteringsperiode. 30-dages kommenteringsperiode for medlemsstatens kompetente myndigheder og ECHA vedrørende udkastet til afgørelsen Udsendelsen af udkastet til afgørelsen til andre medlemsstaters kompetente myndigheder og ECHA til kommentering markerer slutningen af det uformelle samspil mellem den vurderende medlemsstats kompetente myndigheder og registranterne. Det bemærkes, at der ikke kan tages hensyn til yderligere dossieropdateringer, når først udkastet til afgørelse er udsendt til andre medlemsstaters kompetente myndigheder og ECHA; udkastet til afgørelse kan kun ændres på grundlag af ændringsforslag fra medlemsstatens kompetente myndigheder eller ECHA. Det anbefales, at ECHA på sit websted offentliggør dels kommenteringsperioderne, hvor andre medlemsstaters kompetente myndigheder og ECHA kan foreslå ændringer til udkast til afgørelser vedrørende stofvurdering, dels Medlemsstatsudvalget tilsvarende mødedatoer, så registranterne bliver bekendt med de forskellige kommenteringsperioder. Det bemærkes dog, at det af de generelle oplysninger om høringsperioden ikke vil fremgå, hvilke stoffer der er omfattet af hver medlemsstats kompetente myndigheds høringsrunde. I det tilfælde, hvor andre medlemsstaters kompetente myndigheder eller ECHA fremlægger ændringsforslag til udkastet til afgørelsen, opfordrer ECHA registranterne af det pågældende stof til formelt at kommentere ændringsforslagene. Kommenteringsperioden er 30 dage. Registranterne opfordres til at tale med én stemme, og det anbefales, at én repræsentant, registranternes kontaktperson, afgiver samlede kommentarer til ændringsforslagene på vegne af alle registranterne. 4. Når den endelige afgørelse er truffet Den endelige afgørelse er et selvstændigt dokument, der klart skal dokumentere anmodningen om oplysninger. Den endelige afgørelse vil derfor ikke blive drøftet mellem den vurderende medlemsstat kompetente myndigheder og registranterne. Arbejdsgruppen bemærkede dog, at registranterne kan ønske yderligere præcisering eller rådgivning fra den vurderende medlemsstat kompetente myndighed om ikke-standardiseret testning, f.eks. vedrørende forsøgets udformning. Registranterne mindes dog om den uformelle karakter af at sådant samspil og om, at teksten i den endelige afgørelse er retligt bindende. 4 Forslag AHCA/09/2013 på ad hoc-møde for medlemsstaternes kompetente myndigheder i juli 2013 og efterfølgende skriftlige aftaler

11 Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger 11 DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLAND ECHA.EUROPA.EU

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013

Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Vurdering i henhold til REACH Statusrapport 2013 Mere viden, bedre sikkerhed For at få et sundere, sikrere og mere velstående Europa behøver vi mere viden om de kemikalier, vi bruger. Sådan indsamler,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Vurdering i henhold til REACH

Vurdering i henhold til REACH Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2012 2 Vurdering i henhold til REACH ANSVARSFRASKRIVELSE Rapporten indeholder anbefalinger til potentielle registranter med henblik på at forbedre fremtidige

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til Formålet med dette dokument er i simple vendinger at forklare hovedprincipperne bag identifikation og navngivning

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Vurdering i henhold til REACH

Vurdering i henhold til REACH Vurdering i henhold til REACH Forløbsrapport 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Rapporten indeholder anbefalinger til potentielle registranter med henblik på at forbedre fremtidige registreringers kvalitet. Brugernes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning) Helsingfors, den 12. november 2010 MB/D/29/2010 endelig BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Bestyrelsens beslutning) BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 58/4 Den Europæiske Unions Tidende 24.2.2011 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Praktisk vejledning. Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet

Praktisk vejledning. Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet Praktisk vejledning Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet 1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH, beskriver forpligtelserne i REACHforordningen og

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 125/53 af 10. maj 2012 om, at dichlorvos til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere