DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december /08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli Du har på vegne af klagerne, klaget over Kommunes brev af 22. juni 2012, modtaget 2. juli 2012, samt kommunens senere påbud af 9. august 2012 om at flytte hestehegn og fjerne jordvold med natursten i forbindelse med ekspropriation til anlæg af dobbeltrettet cykelsti vest for S vej på dine klienters ejendom, S vej 264. Du har anført, at kommunens frist til at udføre arbejdet var urimeligt kort, da det var sommerferietid. Du har også anført, at skellet ikke var klart afmærket, hvilket var en forudsætning for arbejdets udførelse. Endelig har du anført, at det var vejvæsenet, som i 1984 afmærkede stedet, hvor jordvolden med stensætning siden har ligget. I 2008 er vejen blevet udskilt i matriklen uden dine klienters vidende, og nu har vejvæsenet oplyst, at jordvolden ligger i vejarealet. Du mener derfor, at flytning af jordvolden må ske uden udgift for dine klienter. VORES AFGØRELSE Kommunens påbud om fjernelse af jordvolden er lovligt. Kommunens krav om fjernelse eller flytning af hestehegnet udgør ikke en afgørelse, vi kan tage stilling til. BAGGRUND Kommunen orienterede ved brev af 22. juni 2012 klagerne om, at kommunen ville fortsætte med at etablere cykelsti langs deres ejendom den 13. august På den baggrund anmodede kommunen om, at hestehegn i henhold til aftale blev flyttet inden da. Ligeledes bad kommunen om fjernelse af jordvold med natursten og planter langs ejendommen, som var blevet etableret på offentligt vejareal. Ved brev af 9. august 2012 meddelte kommunen påbud til klagerne om fjernelse af jordvolden på vejarealet. Fristen for at fjerne jordvolden er i påbuddet fastsat til den 22. august Hvis ikke jordvolden var fjernet til den dato, ville kommunen fjerne den for grundejernes regning, og materialerne ville blive lagt på deres ejendom. Kommunen har som hjemmel for påbuddet henvist til vejlovens Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 5 Kommunen kan ikke i sine arkiver finde tilladelse til særlig råden over vejarealet til jordvolden. Hvis en tilladelse er meddelt mundtligt af tidligere Kommune, tilbagekalder kommunen med sit påbud tilladelsen. Kommunen har under åsteds- og taksationsforretningerne oplyst, at jordvolden ikke kan bibeholdes på vejarealet. Det er også anført i påbuddet, at jordvolden ikke kan bibeholdes, fordi den vil ligge i den kommende 0,5 m yderrabat mellem den dobbeltrettede cykelsti og vejskellet. Kommunen har under klagesagen oplyst, at kommunevejen på det pågældende sted er udskilt i matriklen i Der er i 2008 foretaget nogle matrikulære magelæg mellem grundejerens og kommunens ejendom, men det berører ikke S vej. Ved samme brev af 9. august 2012 meddelte kommunen påbud om fjernelse af hestehegn på det eksproprierede areal senest den 22. august Hvis ikke hestehegnet var fjernet til den dato, ville kommunen fjerne det for grundejernes regning, og materialerne ville blive lagt på deres ejendom. Kommunen har som hjemmel for påbuddet henvist til vejlovens 44, idet hestehegnet er etableret i eksproprieret areal. Kommunen har i afgørelsen oplyst, at de nye matrikelskel mod S vej har været afsat med træpløkker siden åstedsforretningen den 5. december HVAD KAN VEJDIREKTORATET TAGE STILLING TIL Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter vejlovgivningen 2, her vejloven. Men vi kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger (skøn) inden for lovens rammer. Det følger af vejlovens 4, stk. 1. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med en sådan afgørelse har fulgt vejlovgivningen, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. God forvaltningsskik omfatter blandt andet, hvordan kommunen tilrettelægger et sagsforløb, herunder sagsbehandlingstiden, og hvordan kommunen besvarer borgernes henvendelser. REGLERNE OM SÆRLIG RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJ Det kræver kommunens tilladelse at anbringe materiel, materialer, løsøregenstande og lignende på kommuneveje. Det følger af vejlovens 102, stk. 1. VORES VURDERING AF PÅBUDDET OM FJERNELSE AF JORDVOLD Vi kan oplyse, at en jordvold er omfattet af vejlovens 102, stk. 1, og derfor kun kan anbringes på en kommunevejs areal med kommunens tilladelse. 2 Vejloven, privatvejsloven, vejbidragsloven og vintervedligeholdelsesloven 3 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012

3 3 af 5 Vi må lægge til grund, at jordvolden - siden den blev anlagt i har ligget på vejarealet. Dette er sket enten med kommunens mundtlige tilladelse, idet vejvæsenet selv har afmærket anlægsstedet eller som følge af kommunens passivitet angående forholdene på vejen siden Vi mener derfor, at påbuddet om fjernelse af jordvolden svarer til at tilbagekalde en tilladelse til særlig råden efter vejlovens 102. Mulighederne for at tilbagekalde en afgørelse Vejloven indeholder ikke regler om, at en tilladelse efter vejlovens 102 kan tilbagekaldes. Dette spørgsmål er alene reguleret i forvaltningsrettens lære om tilbagekaldelse. Det karakteristiske for en tilbagekaldelse er, at myndigheden (kommunen) vil ændre sin egen gyldige afgørelse. Der er generelt begrænset adgang for myndigheden til at omgøre sine egne gyldige afgørelser. Af den forvaltningsretlige teori 4 fremgår, at der er tre almene momenter, der må indgå i vurderingen af, om tilbagekaldelse kan ske. For det første myndighedens konkrete årsag til at tilbagekalde afgørelsen Særligt kvalificerede årsager: Liv, sundhed, velfærd, statens sikkerhed, forebyggelse og opklaring af lovovertrædelser. En bred mellemgruppe af årsager: Her kan saglige hensyn til at tilbagekalde være væsentlige hensyn efter den enkelte lovgivning. På vejområdet kunne væsentlige hensyn fx være hensynet til færdslen eller vejtekniske hensyn. Mindre tungtvejende hensyn kunne eksempelvis være myndighedens ændrede vurdering af sagen, selvom det retlige og faktiske grundlag ikke er ændret. Som udgangspunkt er dette ikke tilstrækkeligt til at tilbagekalde afgørelsen. For det andet tilbagekaldelsens virkninger for parten eller parterne Hvis tilbagekaldelsen er til gunst for parterne vil det normalt være uproblematisk at tilbagekalde. Hvis tilbagekaldelsen er til ugunst for parterne: Myndigheden skal foretage en proportionalitetsvurdering af indgrebets intensitet. Jo mere intensivt indgrebet er, des stærkere tilbagekaldelsesgrundlag kræves der. Hvis grunden til at tilbagekalde er opstået før afgørelsen blev meddelt, burde myndigheden have taget den i betragtning inden afgørelsen. Det følger af princippet om, at myndigheden skal oplyse sagen i nødvendigt omfang til at kunne træffe en korrekt afgørelse 5. Hvis partens egne forhold kan bebrejdes ham kan dette tale for en tilbagekaldelse. Det kunne fx være partens overtrædelse af vilkår, afgivelse af svigagtige oplysninger eller urigtige forudsætninger bibragt af parten som grundlag for afgørelsen. Om parten får en rimelig frist før tilbagekaldelsen får virkning. Om parten får erstatning for tilbagekaldelsen. Hvis tilbagekaldelsen er til gunst for én part i sagen og til ugunst for en anden: 4 Se eksempelvis Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave, s. 942 ff. 5 Officialprincippet

4 4 af 5 Der er større adgang til at tilbagekalde end i sager, hvor der kun er én part og det er til skade for denne part. Men ikke fri adgang hertil. Afgørelsen kan kun tilbagekaldes (ændres), hvis særlige grunde taler derfor, enten fordi det efterfølgende viser sig, at afgørelsen hviler på urigtige forudsætninger eller fordi omstændighederne har ændret sig. For det tredje den oprindelige afgørelses karakter i øvrigt Der er en videre adgang til at tilbagekalde skønsmæssige afgørelser end lovbundne afgørelser. Vores vurdering af den konkrete tilbagekaldelse Vi kan konstatere, at påbuddet om at fjerne jordvolden er meddelt af hensyn til færdslen og af vejtekniske grunde, fordi vejen skulle ombygges med anlæg af cykelsti. Årsagen hører altså til i den brede mellemgruppe af væsentlige hensyn, der sagligt kan begrunde tilbagekaldelse. Vi kan også konstatere, at kommunen i forbindelse med ekspropriationen til cykelstien har foretaget en proportionalitetsvurdering af indgrebets intensitet for så vidt angår hele cykelstiprojektet, herunder konsekvenserne for jordvolden. Kommunen har vurderet, at der ikke er plads til, at jordvolden kan blive liggende, idet den vil ligge i den kommende 0,5 m yderrabat mellem cykelstien og vejskellet. Vi har ikke grund til at mene, at kommunen har handlet usagligt eller uproportionalt ved at vurdere, at det er nødvendigt at kræve jordvolden fjernet for at få plads til den dobbeltrettede cykelsti. Konsekvenserne angående jordvolden har endvidere været kendt siden kommunens ekspropriationsbeslutning af 29. februar 2012, som blev meddelt ved brev af 20. marts Dine klienter har således haft mindst 5 måneder til af egen drift at fjerne jordvolden, hvilket vi mener er en rimelig frist til at indrette sig på de nye forhold. Vores afgørelse om jordvolden Vi mener på den baggrund, at kommunens påbud om fjernelse af jordvolden er lovligt. VEJLOVENS 44 BORTFALD AF RETTIGHEDER TIL EKSPROPRIERET AREAL Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder til eller over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. Det fremgår af vejlovens 44, stk. 1. VORES VURDERING AF KRAVET OM FLYTNING AF HESTEHEGN Vi kan konstatere, at hestehegnet har været placeret på et areal, som kommunen ved ekspropriationsbeslutning af 29. februar 2012 har overtaget ejendomsretten til med henblik på anlæg af cykelsti. Hegnet er således omfattet af ekspropriationen, og kommunen har betalt erstatning for, at det ikke længere kan forblive på stedet. En forvaltningsretlig afgørelse er en beslutning, hvor en myndighed i forhold til en bestemt adressat eller en afgrænset kreds af adressater ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.

5 5 af 5 Vi mener ikke, at kommunens beslutning om, at hestehegnet skal fjernes, er en afgørelse efter vejloven, udover at det er omfattet af ekspropriationsafgørelsen. Kommunens oplysning om, at den ville flytte hegnet på dine klienters regning, hvis de på trods af ekspropriationsafgørelsen ikke selv gjorde det, er efter vores opfattelse udførelse af faktisk forvaltningsvirksomhed i forbindelse med ekspropriationen. Dvs. udførelse af de praktiske opgaver, som er en naturlig følge af ekspropriationen, fx fordi den eksproprierede ikke efterkommer praktiske aftaler i henhold til ekspropriationsafgørelsen. Vi kan ikke tage stilling til kommunens udførelse af faktisk forvaltningsvirksomhed, idet en beslutning herom ikke udgør en forvaltningsretlig afgørelse. Vi kan dog konstatere, at vi ved brev af 10. oktober 2012 har truffet afgørelse om, at kommunens ekspropriationsbeslutning til anlæg af cykelstien var lovlig. 6 Vi foretager os derfor ikke mere angående flytningen af hestehegnet. KONKLUSION Kommunens påbud om fjernelse af jordvolden er lovligt. Kommunens krav om fjernelse eller flytning af hestehegnet udgør ikke en afgørelse, vi kan tage stilling til. FRIST FOR ANLÆG AF SAG VED DOMSTOLENE Hvis dine klienter ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i klagesagen, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse, jf. vejlovens 4, stk. 6, 2. punktum. 6 Vores sagsnr. 12/03767

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere