Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 11 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 11 Offentligt"

Transkript

1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 11 Offentligt DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Godthåbsvej Skanderborg ANALYSE AF VANDSELSKABERNES SKATTEFORHOLD ADVOKATFIRMA Som led i Forligsaftale af 29. april 2015 om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor har forligspartierne besluttet, at der skal udarbejdes en analyse, som afdækker hvad forligskredsen og Folketinget i 2009 besluttede vedrørende vandselskabernes skatteforhold. Analysen skal helt præcist afdække, citat: " hvad forligskredsen og Folketinget i 2009 har besluttet vedr. både vandselskabernes skatteforhold og den såkaldte dåbsgave, samt hvad forudsætningerne for disse beslutninger var. Analysen skal også belyse de samlede konsekvenser af de eksisterende skatteregler i vandsektoren, herunder i forhold til perioden Der vil i den forbindelse blive foretaget en analyse af, om selskaberne har tilstrækkelige muligheder for at leve op til intentionerne bag indførslen af selskabspligt for vand- og spildevandsselskaber, herunder intentionerne om, at vandselskaberne ikke skal betale skat i et nævneværdigt omfang. Analysen skal også afdække konsekvenserne ved, at vandselskaberne alternativt får mulighed for at straksafskrive investeringer finansieret af dåbsgaven i en årrække på fx 5 år. Analysen forelægges forligskredsen i 4. kvartal Forligskredsen mødes for at drøfte analyseresultaterne." CVR-NR. DK PARTNER ARNE MØLLIN OTTOSEN KØBENHAVN TLF.: MOB.: ARNE MØLLIN OTTOSEN 10. JULI 2015 SAGSNR AO/ASM DOK. NR Der verserer p.t. en række skattesager for Landsskatteretten og domstolene, og disse sager er nu årsag til, at vandvirksomhedernes skatteforhold skal analyseres nærmere. Vi gennemgår i det følgende baggrunden for skattesagerne samt beskriver, hvilke forhold forligspartiernes analyse efter vores opfattelse bør forholde sig til. 1. FORUDSÆTNINGERNE FOR DE OPRINDELIGE BESLUTNINGER VEDRØ- RENDE VANDSELSKABERNES SKATTEFORHOLD OG SKATS FOR- TOLKNING AF DE EKSISTERENDE SKATTEREGLER I 2009 blev det som led i vandsektorreformen besluttet, at kommuner alene kan drive vandforsynings- og spildevandsvirksomhed ("vandvirksomhed"), hvis virksomheden er organiseret i kapitalselskabsform - fx som et A/S eller ApS, jf. Lov nr. 469 af 12. juni Der blev stillet krav om, at kommunernes eksisterende vandvirksomheder skulle udskilles til selskaber

2 senest den 1. januar Som følge af lovændringen blev vandvirksomheder i stort tal overdraget fra landets kommuner til nystiftede aktie- eller anpartsselskaber. Baggrunden for ændringen var et politisk ønske om at adskille kommunernes roller som henholdsvis forsyningsvirksomhed og myndighedsudøver. Det var derimod ikke hensigten at ændre på ejerskabet til vandvirksomhederne, og kommunerne ejer derfor hele kapitalen i de aktie- eller anpartsselskaber, som vandvirksomhederne blev overdraget til. Ved overgangen til selskabsform overgik vandvirksomhederne fra skattefrihed til skattepligt efter selskabsskattelovens almindelige regler. Det var dog Folketingets forventning, at ændringen først på lang sigt ville medføre, at vandsektoren blev skattebetalende, og da at sektoren alene ville generere et beskedent skatteprovenu. Af forarbejderne til lovforslag nr. 151 af 26. februar 2009 fremgår således "Det forventes ikke, at selskaberne i vandsektoren giver et skattemæssigt overskud på hverken kort eller mellemlangt sigt som følge af forslaget om skattepligt. Dermed forventes den foreslåede skattepligt for selskaberne ikke at lede til nogen umiddelbar provenuvirkning. Det skyldes, at selskaberne har store afskrivninger umiddelbart efter skattepligtens indtræden som følge af åbningsbalancerne." I det lovforberedende arbejde blev det helt konkret anført, at man på lang sigt forventede, at vandselskaberne ville erlægge et skatteprovenu på DKK 0,1 mia. årligt. På overgangstidspunktet udarbejdede vandselskaberne en åbningsbalance, hvor værdien af deres aktiver og passiver blev opgjort. I skattemæssig henseende skal aktiver og passiver indgå i åbningsbalancen med deres handelsværdier på tidspunktet for overgangen til skattepligt. Værdien af de aktiver, som blev anført i åbningsbalancerne, skulle senere danne grundlag for vandselskabernes skattemæssige afskrivninger. For langt de fleste vandselskabers vedkommende blev den såkaldte POLKA-værdi anset for at udgøre handelsværdien på overgangstidspunktet. POLKA-værdien udgør et gennemsnit af aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi og den nedskrevne genanskaffelsesværdi og er en værdiansættelse baseret på Naturstyrelsens pris- og levetidskatalog og godkendt for hvert enkelt selskab af Konkurrencestyrelsen (Forsyningssekretariatet). I 2011 stod det klart, at virkeligheden lå meget langt fra Folketingets forventning om, at vandselskaberne ikke ville blive skattebetalende ved overgang til selskabsform. Vandselskabernes aktiver skulle nemlig ifølge SKAT opgøres efter en såkaldt Discounted Cash Flow model-model (DCFmodel). DCF-modellen går ud på, at aktiver værdiansættes på grundlag af det afkast, som de pågældende aktiver forventes at generere for en uafhængig investor uden forsyningspligt. Vandselskaberne er underlagt både et "hvile i sig selv" princip, som indebærer, at vandselskaberne ikke må skabe et overskud, og et prisloft. I de verserende skattesager gør SKAT og Skatteministeriet gældende, at disse forhold efter DCF-modellen indebærer, at vandselskabernes aktiver får en meget lav værdi, da der ikke genereres overskud i vandselskaberne og dermed ikke i DCF-beregningen kan indregnes noget væsentligt afkast. Denne lave værdiansættelse medfører, at vandselskaberne får et meget lavt afskrivningsgrundlag og dermed en højere skattepligtig indkomst og i strid med den klare politiske hensigt bliver skattebetalende og endog i betydelig omfang. SIDE 2

3 Vandselskaberne er således ikke enige i SKAT's og Skatteministeriets fortolkning og anvendelse af DCF-modellen på de konkrete sager. Derudover mener vandselskaberne og deres brancheforening DANVA, at POLKA-værdierne udgør en mere retvisende metode til at værdiansætte vandselskabernes aktiver. Dette er baggrunden for, at selskaberne og DANVA har været nødsaget til at søge spørgsmålet om værdiansættelsen afklaret ved sager i Landsskatteretten og for domstolene. Der verserer således i øjeblikket bl.a. to retssager, som er henvist til førsteinstans-behandling i Østre Landsret pga. deres principielle karakter - de såkaldte "vandsager". Analysen bør belyse, om det er i overensstemmelse med forudsætningerne om vandselskabernes skatteforhold, at SKAT ved opgørelsen af værdien af vandselskaberne og afskrivningsgrundlaget mv. tager udgangspunkt i en DCF-model, herunder hvad en uafhængig investor uden forsyningspligt ville betale for en vand- og spildevandsvirksomhed. Analysen bør endvidere belyse, om det i højere grad er i overensstemmelse med forudsætningerne om vandselskabernes skatteforhold at anvende POLKA-værdien som handelsværdien på overgangstidspunktet, dvs. et gennemsnit af aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi og den nedskrevne genanskaffelsesværdi. 2. DÅBSGAVEN Det kan lægges til grund, at vandsektoren står over for et betydeligt investeringsefterslæb, jf. bemærkningerne til 15, stk. 3 i lovforslag nr. 150 af 26. februar Ved Bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren blev det besluttet, at vandsektoren kunne opkræve ca. DKK 218 mia. fra forbrugerne til investering i ledningsnettet. Denne investeringsramme blev senere kendt som "dåbsgaven". Baggrunden for dåbsgaven var et politisk ønske om at sikre en forbedring og fornyelse af vandsektorens infrastruktur. Ved at SKAT reducerer handelsværdien af vandselskabernes aktiver, reduceres vandselskabernes afskrivningsgrundlag, hvilket har den konsekvens, at dåbsgaven beskattes. Værdien af dåbsgaven, der skulle sikre vandsektorens infrastruktur, reduceres dermed betragteligt. Som eksempel kan det nævnes, at hvis vandselskaberne fx vælger at opkræve hele dåbsgaven med henblik på investering i vandselskabernes infrastruktur, så vil det estimerede skatteprovenu udgøre ca. DKK 22 mia. jf. revisionsfirmaet EY's publikation Energi og Forsyning nr. 53, juni 2015 (vedlagt). Vandselskaberne kan kun finansiere skatten ved at opkræve skatten hos forbrugerne. Denne opkrævning vil i sig selv være skattepligtig, og vil således lede til endnu en skattepligtig opkrævning hos forbrugerne. SKAT's tilgang i sagerne skaber således en "skatteskrue", som vandselskaberne og i sidste ende forbrugerne skal betale. Skattebetalingen og den modsvarende opkrævning hos forbrugerne skal yderligere tillægges moms. Analysen bør belyse de negative konsekvenser af DCF-modellen, sådan som SKAT anvender den, for dåbsgaven og konsekvenserne for vandsektorens infrastruktur. Såfremt domstolene finder, at DCF-modellen og SKAT's anvendelse af modellen giver en retvisende værdiansættelse, kan vandselskaberne undgå eller reducere skattebetalingen ved at undlade at opkræve dåbsgaven. Det strider mod formålet med dåbsgaven, som netop skulle fremme investeringer i det eksisterende vandforsynings- og produktionsapparat. Analysen bør ligeledes belyse, om det resultat strider mod de historiske grunde til at introducere dåbsgaven. SIDE 3

4 2.1 Straksafskrivning af investeringer finansieret af dåbsgaven over 5 år I forligsaftalen anføres det, at analysen skal afdække konsekvenserne af, at vandselskaberne alternativt får mulighed for at "straksafskrive" investeringer finansieret af dåbsgaven i en årrække på fx 5 år. Muligheden ændrer imidlertid ikke på, at langt de fleste vandselskaber bliver skattebetalende. Et forenklet eksempel kan illustrere problemstillingen: Hvis et vandselskab i år 1 anvender dåbsgavemidler på 100, så kan investeringen straksafskrives over 5 år - det vil sige med 20 om året. Det indebærer, at vandselskabet har en skattepligtig indkomst i år 1 på 80 (100-20), og vandselskabet vil således fortsat blive beskattet af dåbsgaven. Straksafskrivninger over 5 år løser således ikke det grundlæggende problem, nemlig at vandselskaberne beskattes af dåbsgaven. For enkelte vandselskaber gælder det, at afskrivningerne også kan modregnes i vandselskabets skattepligtige indkomst i år 2-5, fx hvis det pågældende vandselskab også anvender dåbsgavemidler i efterfølgende år. Det kan altså forekomme, at afskrivningerne indebærer, at anvendte dåbsgavemidler ikke beskattes. Analysen bør belyse konsekvenserne af denne alternative mulighed for at afskrive investeringer finansieret af dåbsgaven over en årrække på fx 5 år. Ved analysen bør inddrages de samlede skattemæssige konsekvenser for vandsektoren for perioden og herunder, at vandselskaberne har mistet adgang til betydelige skattemæssige afskrivninger i perioden. 2.2 Særlig overgangsordning for vandselskaberne - den alternative løsningsmodel Med henblik på at sikre udmøntningen af modellen med en såkaldt dåbsgave og samtidigt løse konflikten omkring de igangværende skattesager har EY foreslået, at der med virkning fra den 1. januar 2015 (indkomståret 2015) indføres en overgangsordning, hvor vandselskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bindende kan vælge mellem to ordninger: 1: Uændret indkomstopgørelse. Vandselskaberne kan vælge af fortsætte med at selvangive på deres nuværende grundlag og dermed afskrive på deres skattemæssige indgangsværdier. 2: Særlig overgangsordning for vandselskaber. Vandselskaberne giver afkald på at afskrive på deres skattemæssige indgangsværdier imod at kunne foretage fradrag for beløb opkrævet i overensstemmelse med dåbsgaven de beløb der i selskabernes prisloft benævnes "tillæg for historiske investeringer". Analysen bør belyse muligheden for en valgfri overgangsordning for vandselskaberne, hvorefter de kan fradrage beløb opkrævet i medfør af dåbsgaven mod at give afkald på at afskrive på deres skattemæssige indgangsværdier. Analysen bør endvidere belyse, om det herved kan sikres, at den politiske intention om, at vandselskaberne ikke skal være skattebetalende, opfyldes. I analysen bør der bl.a. tages højde for, at risikoen reduceres for, at vandselskaberne afholder sig fra at foretage nødvendige infrastrukturinvesteringer som følge af skattebetalinger, ligesom dåbsgavens værdi med den alternative løsningsmodel ikke reduceres med skatter, som igen skal finansieres af forbrugerne. 3. VANDSELSKABERNES MANGLENDE MULIGHED FOR AT INDRETTE SIG EFTER SKAT S FORTOLK- NING AF REGLERNE SKAT indtager som nævnt det standpunkt, at vandselskabernes aktiver skal værdiansættes efter DCF-modellen, og at lovog prisreguleringen på forsyningsområdet indebærer, at værdiansættelsen af selskabernes anlægsaktiver skal fastsættes til en værdi, der er markant under den POLKA-værdi, som lovgiver fastlagde, skulle anvendes på overdragelsestidspunktet. SIDE 4

5 Analysen bør belyse hvilke muligheder vandselskaberne havde for at indrette sig efter DCF-modellen i I denne sammenhæng kan det bemærkes, at det fremgår af konsekvensloven fra 2009 (Lov nr. 460 af 12. juni 2009), at selskabsskattelovens regler om overdragelse af aktiver til handelsværdi, finder anvendelse ved overdragelse af kommunernes vandforsyningsvirksomhedernes til kapitalselskaber. Konsekvensloven blev vedtaget samtidig med vandsektorloven. Det fremgår af konsekvenslovens 19 og 20, at selskabsskattelovens 5 D om overdragelse til handelsværdi finder anvendelse ved overdragelse af vandforsyningsvirksomheder til kapitalselskaber. Selskabsskattelovens regel om overdragelse til handelsværdi er en generel regel, som ikke indeholder konkret vejledning til, hvordan handelsværdien for de enkelte aktiver skal findes. Det fremgår fx hverken af reglen, at DCF-modellen skal anvendes ved værdiansættelsen, eller at reguleringen på området har den virkning, at en værdiansættelse efter DCF-modellen bliver markant lavere end POLKA-værdierne. Det fremgik heller ikke af værdiansættelsesvejledning i SKAT's juridiske vejledning for 2010, at DCF-modellen skulle anvendes ved værdiansættelse af aktiver endsige på den af SKAT anførte måde. Heller ikke i forbindelse med det lovforberedende arbejde har det været fremme, at en DCF-model skulle anvendes eller med hvilken virkning for vandselskabernes ret til at afskrive og dermed hvilke priser, selskaberne kunne opkræve hos forbrugerne. Det skyldes formentligt, at dette ellers ville undergrave vandsektorreformens præmis om, at vandselskaberne ikke skulle blive skattebetalende som følge af vandsektorloven. Først i løbet af sommeren 2010 præsenterede SKAT vandsektoren for den såkaldte "pixi-vejledning". Pixi-vejledningen var en præsentation af SKAT's forslag til værdiansættelse af vandselskabernes aktiver, og den byggede på DCF-modellen. Vandsektoren oplyste SKAT om, at DCF-modellen og i hvert fald på den anvendte måde ville medføre, at vandselskaberne ville blive skattebetalende inden for en kort årrække, og dermed afspejlede DCF-modellen ikke den politiske hensigt med vandsektorreformen. Kort tid efter præsentationen af pixi-vejledningen afholdt DANVA møde med Skatteministeriet og skatteministeriets departementschef for at drøfte vandvirksomhedernes åbningsbalance i forbindelse med overgang til skattepligt. Vandsektoren og SKAT var i efteråret 2010 i løbende dialog om vejledningen, men forsøget på at opnå enighed om, hvilke elementer i DCF-modellen der kunne justeres, således at vandsektoren kunne anvende denne, gik i hårdknude ved udgangen af Pixi-vejledningen blev ikke offentliggjort i 2010, og SKAT genoptog ikke forhandlingerne med vandsektoren, som i foråret 2011 stod for at skulle udarbejde selvangivelse og dermed værdiansætte vandselskabernes aktiver. På dette tidspunktet kunne vandsektoren alene finde værdiansættelsesvejledning i POLKA-værdierne, som både gav et kvalificeret bud på aktivernes handelsværdi og som medførte, at vandselskaberne først ville blive skattebetalende på lang sigt. SKAT offentliggjorde først deres Pixi-vejledning den 10. juni 2011, altså umiddelbart før selvangivelsesfristen for 2010 Langt de fleste vandselskaber har derfor også anvendt POLKA-værdierne ved værdiansættelse af vandselskabernes aktiver. Derimod har så vidt ses ikke ét eneste vandselskab anvendt DCF-modellen da ingen selskaber anser den for egnet som værdiansættelsesmetode, og da den medfører, at vandselskaberne bliver skattebetalende i strid med den politiske hensigt. Vandsektoren havde heller ingen indsigt i, hvordan SKAT mente, at DCF-modellen og variablerne i metoden skulle anvendes. Analysen bør ligeledes belyse betydningen af den manglende interaktion og klare retningslinjer fra SKAT. SIDE 5

6 4. FORSKELSBEHANDLING AF FORBRUGERNE For vandselskaber stiftet før 2007 har SKAT som udgangspunkt godkendt, at aktiver kan værdiansættes til den levetidsnedskrevne genanskaffelsespris, dvs. en værdi som er betydeligt højere end ved SKAT's værdiansættelse efter DCF-modellen. For vandselskaber som er stiftet fra og med 2007 har SKAT afgjort, at aktiverne skal værdiansættes meget lavt efter en særlig anvendelse af DCF-modellen. Da nedsættelserne af de skattemæssige indgangsværdier alene er gennemført for vandselskaber stiftet fra og med 2007 og frem, er der altså sket en forskelsbehandling af landets vandselskaber. Analysen bør tage stilling til, om forskelsbehandlingen af vandselskaberne også har ført til forskelsbehandling af forbrugerne. Det bemærkes i denne sammenhæng, at de vandselskaber, som ikke har fået reduceret aktivernes værdi, typisk ikke belaster forbrugerne med skattebetalinger. Omvendt vil vandselskaber stiftet fra og med 2007 typisk være skattebetalende, hvilket medfører, at forbrugere tilknyttet disse vandværker belastes med skattebetalinger. I en kommune med flere forskellige vandselskaber giver ovenstående i visse situationer det vilkårlige resultat, at borgere tilknyttet vandselskaber stiftet før 2007 betaler et betydeligt mindre beløb for vandforsyning og spildevandsafledning end de borgere, som er tilknyttet vandselskaber stiftet efter eller i Analysen bør belyse, at SKAT's værdiansættelsesmetoder har været medvirkende til, at der er sket en forskelsbehandlings af forbrugerne som følge af skattebetingede forskelle i landets vand- og spildevandspriser. Endelig bør analysen belyse forskelsbehandlingen af forbrugerne som følge af SKAT's vilkårlige behandling af vandselskaberne. ---ooooo--- Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. Med venlig hilsen Kromann Reumert Arne Møllin Ottosen Bilag: - Energi og Forsyning nr. 53, juni 2015, udgivet af EY (uddrag) SIDE 6

Vandselskaber og skat

Vandselskaber og skat Vandselskaber og skat DANVA-konference 24. august 2011 Vandselskaber og skat Emner Overordnet om skattepligten Status på de skattemæssige indgangsværdier Hvornår forventes selskaberne at blive skattebetalende?

Læs mere

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Skattepligt for varmesektoren Dansk Fjernvarme, 18. september 2017 - Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Præsentation Kim Kirk Kaiser Executive Director +45 25 29 45 87 kim.k.kaiser@dk.ey.com

Læs mere

LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD

LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD FORSLAG AF 26. FEBRUAR 2009 VEDTAGET I FOLKETINGET 28. MAJ 2009 Lov nr. 469 om VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD Lov nr. 460: ÆNDRING

Læs mere

Vandselskaber Status på skattesager mv. 31. marts 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

Vandselskaber Status på skattesager mv. 31. marts 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Vandselskaber Status på skattesager mv. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Status på skattesager Optimering af fradrag for vedligeholdelse 2 Tidshorisont Sagerne om Hvidovre Vand og Hjørring

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Baggrund Processen i skattesagerne Sagsforløbet Forløbet i prøvesagerne Problemstillinger

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0882002 - MHA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2018 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Taber Rasmussen, Ib Hounsgaard Trabjerg, Benedikte Holberg

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Ad. 1: Det skattemæssige afskrivningsgrundlag af selskabets driftsmidler

Ad. 1: Det skattemæssige afskrivningsgrundlag af selskabets driftsmidler Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V 20. december 2011 Klage over ændring af skatteansættelsen for 2007 for Hvidovre Vand A/S (CVR-nr. 31151406) På vegne af ovennævnte selskab skal

Læs mere

Artikler. Skattemæssig markedsværdi af aktiver hvad vejer bevismæssigt tungest?

Artikler. Skattemæssig markedsværdi af aktiver hvad vejer bevismæssigt tungest? 1794 Artikler 245 Skattemæssig markedsværdi af aktiver hvad vejer bevismæssigt tungest? Af advokat Hanne Søgaard Hansen (Plesner), senior manager Henrik Nielsen (PwC) og advokat Eduardo Vistisen (Vistisen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017 Temadag om fjernkøling i Danmark Skat 16. maj 2017 Præsentation Kim K. Kaiser Executive Director Tlf. 2529 4587 Kim.K.Kaiser@dk.ey.com linkedin.com/in/kim-kirk-kaiser Har siden 1999 bl.a. arbejdet med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.:

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.: Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej 30 8382 Hinnerup Tlf.: 86 98 53 00 Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 95 11 04 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA regler Hvad omtales? Regelværkets struktur Indhold Fremadrettet 2 regler Regelværkets struktur Vandsektorloven

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Analyse af skatteforhold i vandsektoren

Analyse af skatteforhold i vandsektoren Analyse af skatteforhold i vandsektoren Rapport 20. januar 2017 Rapport Sammenfatning 2 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 8 3. Baggrunden for vandselskabernes skatteforhold... 13 4. De almindelige

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens 6a

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Svar på spørgsmål vedrørende forbrugerejede forsyningsselskaber Spørgsmål fra Svend Erik Jørgensen (V) er angivet nedenfor efterfulgt

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen.

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. Andelshavere: Haarlev vandværk har i beretningsperioden haft en nettotilgang

Læs mere

Generalforsamling 24. maj 2016

Generalforsamling 24. maj 2016 Generalforsamling 24. maj 2016 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2015 4. Beslutning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark

Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark Erling Holm Erling Holm ApS Dok\Strukturreform & Serviceeftersyn Norge Nov. 2006\ Strukturreform / Kommunalreform 11 Amter (Fylker) nedlægges 5 Regioner

Læs mere