Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune."

Transkript

1 Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget og som har erfaring med behandling af børn, herunder har et patientunderlag, der udgør mere end årige, hvorved der er grundlag for den faglig kvalitetsudvikling, der indgår i aftalen. 1. Aftalens parter. Nærværende aftale er indgået mellem Silkeborg Kommune og følgende praktiserende tandlæger: Erik Holm Harald Pehrson Harry Fløjborg Lars Daa Jakobsen Lars Laursen Charlotte Præstmark 2. Aftalens formål. Formålet med aftalen er at de praktiserende tandlæger leverer vederlagsfri tandpleje til 0-18 årige i henhold til lov nr. 546 af 24 juni 2005 med senere ændringer (Sundhedsloven) for de 0-18 årige, der har deres folkeregisteradresse i den del af Silkeborg Kommune, der før udgjorde Kjellerup Kommune.( Efterfølgende benævnt Kjellerup området) Det organisatoriske formål er at sikre at de praktiserende tandlægers klinikker udgør et tandplejedistrikt, der leverer tandpleje til børn og unge med samme serviceniveau/sundhedsfagligt tilbud, som leveres fra Silkeborg Kommunes egne klinikker i de øvrige tandplejedistrikter. 3. Valgfrihed for de 0-18-årige. Aftalen respekterer de regler for valgfrihed, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen og som fremgår af serviceinformationen. Det betyder, at alle 0-15 årige i Silkeborg Kommune kan vælge at modtage den vederlagsfri tandpleje enten på en af de i aftalen nævnte private klinikker eller på en af de kommunale klinikker og at de årige kan vælge vederlagsfri tandpleje såvel hos alle førnævnte klinikker som hos alle andre privatpraktiserende tandlæger årige kan desuden frit vælge tandlæge med 65% tilskud. 4. Aftalens sundhedsfaglige indhold. Stk.1. Aftalen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Bekendtgørelse om tandpleje nr. 285 af 4. april 2006 og omfatter de i 2 i Bekendtgørelsen nævnte tiltag, dog således at pkt.1 om almen forebyggelse kun gælder for opfølgning og sammenhæng, der udføres på klinik jf. pkt.3 om individuel forebyggelse. De praktiserende tandlæger orienteres

2 løbende om den almene forebyggelse, der udføres i henhold til sundhedsplanen, således at sammenhæng mellem almen og individuel forebyggelse kan skabes. Stk.2. Gennemførelse og tilrettelæggelse af undersøgelser, forebyggelse og behandling sker i overensstemmelse med den fælles sundhedsplan for Silkeborg Kommunes tandplejedistrikter. De praktiserende tandlæger er ansvarlige for indkald af patienter, der er tilmeldt deres klinik. Ved udeblivelser orienteres Tandplejens Kontor i overensstemmelse med fælles retningslinier for alle tandplejedistrikter. Stk 3. SCOR-systemet anvendes med udfyldelse af ny SCOR-blanket 1 x årligt. For patienter med korte undersøgelsesintervaller laves ny registrering ved den første undersøgelse i kalenderåret. For patienter med undersøgelsesintervaller over 12 måneder tilstræbes det at der laves ny registrering i hvert kalenderår. Hvis dette ikke er muligt undlades indkaldelse alene med dette formål for alle årgange bortset fra de 5, 7, 12 og 15 årige for hvilke, der er lovpligtig indberetning. Stk. 4. Særlige behandlinger. Ved behov for behandling i helnarkose for patienter, der ikke er omfattet af den specialiserede tandpleje foretages intern henvisning. Udgiften hertil afholdes af Silkeborg Kommune under fællesudgifter. Fast protetik udføres kun efter ansøgning og godkendelse af overtandlægen. Udgiften afholdes af Silkeborg Kommune under fællesudgifter. 5. Tandregulering. Stk.1. I overensstemmelse med den fælles sundhedsplan udfylder tandlægen ORstamkort på det tidspunkt i udviklingen, hvor det er fagligt relevant. Tandlægerne udfylder stamkort/visiterer 50-65% af børnene, der ikke har indikation for tilbud om tandregulering. Visitation af øvrige patienter gennemføres af specialtandlæge sammen med barnets egen tandlæge efter dennes planlægning på pågældende tandlæges klinik. Ved disse visitationer tilsættes et antal patienter efter nærmere aftale. Stk 2. Interceptive behandlinger ( gennemsnitligt 3-4% af en årgang ) er ikke omfattet af denne aftale. Når de udføres af praktiserende tandlæge er det altid efter behandlingsplan lagt af specialtandlæge og efter særskilt honorar ifølge lokal honoraraftale. Alternativt henvises disse behandlinger til orto-afdelingen / de kommunale klinikker. 6. Niveaulægning, fastholdelse af faglige kriterier og behandlingsniveau samt kvalitetsudvikling. Stk 1.De praktiserende tandlæger og tandplejerne i de pågældende klinikker deltager, max. 2 x årligt, i fagmøder med tandlæger og tandplejere fra øvrige tandplejedistrikter i klinikkernes åbningstid samt i møder udenfor klinikkernes åbningstid, der er af betydning for denne aftales gennemførelse. På disse fagmøder drøftes og fastlægges faglige kriterier og der gennemføres kalibreringsøvelser mhp. at sikre et

3 ensartet niveau for forebyggelse og behandling samt for risikovurdering. Klinikassistenter fra de praktiserende tandlægers klinikker kan deltage i fagmøder for alle klinikassistenter efter aftale med Overtandlægen, når der er uddannelse/kompetenceudvikling på dagsordenen. Repræsentanter for alle 3 stillingskategorier fra alle tandlægepraksis deltager min. 1 gang årligt i en temadag for alle medarbejdere, hvor faglige emner af betydning for alle tandplejedistrikter behandles. Stk 2.Alle journaloplysninger hos de praktiserende tandlæger står anonymt til rådighed for statistiske analyser i Silkeborg kommunale tandpleje. Oplysningerne kan indhentes af overtandlægen i form af ydelsesregistreringer på art, antal og frekvenser. Det tilstræbes at flest mulige oplysninger indhentes over SCOR-systemet jf. 4 stk.3. Journaloplysninger på individniveau indhentes efter reglerne i Sundhedsloven om patientrettigheder. 7. Honorar. Stk. 1. Tandlægerne modtager et årligt honorar på kr pr årig, der er tilmeldt deres klinik. Honoraret udbetales pr. kvartal med ¼. Første gang i kalenderåret den 1.4. Honoraret opgøres pr antal tilmeldte patienter på udbetalingsdagen. Patienter betragtes som tilmeldte så længe de ikke er frameldte. Første gang den for februar og marts 2007 med 2/3 af et kvartal. Honorarets størrelse er fastsat som gennemsnitsprisen pr. barn i Silkeborg Kommune i henhold til budgettet fratrukket udgifterne til tandregulering, til almen forebyggelse, til administration, til andre udgifter til praktiserende tandlæger m.v. og tillagt relevante indirekte omkostninger på de kommunale klinikker samt en kompensation relateret til sygdomsbilledet (positiv eller negativ), der svarer til den kompensation som overtandlægen fastlægger klinikdistrikterne imellem. Stk.2. Honoraret reguleres årligt ud fra det vedtagne budget. Reguleringen finder sted pr med virkning fra den 1.1. i efterfølgende kalenderår. 8. Tavshedspligt m.v. Denne aftale er omfattet af Sundhedslovens bestemmelser om patientrettigheder, d.v.s. videregivelse af helbredsoplysninger m.v., samtykke og aktindsigt. 9. Anvendelse af IT. Stk.1 SCOR-registrering i henhold til 4 stk 3. og OR-stamkort i henhold til 5 stk 1. foretages elektronisk. Hvor dette ikke er muligt samarbejder aftalens parter om at gøre det muligt. Frem til dette tidspunkt udføres registreringerne manuelt på blanketter, der indsendes til Tandplejens Kontor. Stk.2. Honorar jf. 7. udbetales elektronisk. Stk.3. Udgifterne til IT på klinikkerne afholdes af de praktiserende tandlæger og udgifterne til udvikling af dataoverførselsmetoder afholdes af Silkeborg Kommune. 10. Evaluering.

4 Evaluering gennemføres årligt. Første gang i jan Stk.1. Evaluering af sundhedsresultatet gennemføres via SCOR jf. 4 stk. 3. Evaluering af faglig serviceprofil gennemføres ved ydelsesregistrering jf. 6 stk.2. Såfremt kalibrering afslører niveauforskelle beskrives dette i evalueringen. Evalueringen gennemføres af overtandlægen. Evalueringen drøftes med de praktiserende tandlæger, hvorefter de får den til høring for afgivelse af skriftligt høringssvar. Stk.2. Evaluering af økonomien består alene i en vurdering af, hvad der ydes for den faste årlige pris pr. barn jf. stk Forsikring. Stk.1. For de patienter, der modtager deres vederlagsfrie tandpleje i henhold til denne aftale er den praktiserende tandlæges klinik ansvarlig for de skader, der måtte overgå patienterne i forbindelse med tandbehandling eller som følge af tandbehandling. Klinikkerne er pligtig til at være forsikret i denne relation og er ikke dækket af Silkeborg Kommunes forsikringer. Forpligtelser mellem de private klinikker og tredjemand er Silkeborg Kommune uvedkommende. Stk. 2. De praktiserende tandlæger gennemfører ved tandtraumer forsikringsanmeldelser m.v. for børn og unge, der er omfattet af forsikring i forbindelse med ophold på kommunale institutioner og skoler, efter Silkeborg Kommunes interne regler. 12. Vagtordning og nødbehandling. Stk.1. De praktiserende tandlæger er pligtige til at stå til rådighed i den interne vagtordning på skolefridage i et omfang, der fastlægges ud fra klinikkens andel af patienter i forhold til det samlede antal patienter i Silkeborg Kommune. Vagtforpligtigelse opgøres i hele dage. Skolefridage er dage, der ikke er skoledage, ikke er weekender og ikke er helligdage. Stk.2. Nødbehandling udenfor klinikkernes åbningstid er ikke omfattet af denne aftale, men afregnes efter anden gældende aftale. Udgifterne til nødbehandling afholdes af Silkeborg Kommune som en fællesudgift. 13. Opsigelse Stk. 1. Opsigelse. Aftalen kan af begge parter skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.. Stk 2. Såfremt opsigelsesperioden omfatter 2 budgetår reguleres honoraret i det andet år med den fremskrivningsprocent for løn og priser, der generelt anvendes af Silkeborg Kommune. 14. Misligholdelse. Såfremt en af parterne væsentligt misholder aftalen, er den anden part berettiget til at hæve denne og at kræve erstatning for sit konkret lidte tab - alt i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

5 15. Konfliktløsning. Uenighed om opfyldelse af denne aftale afklares direkte mellem overtandlægen og den anden part i aftalen. Såfremt der ikke kan findes en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter indkaldes alle praktiserende tandlæger med aftale til fælles drøftelse med overtandlægen. Såfremt der ikke kan findes en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter, skal tvisten afgøres efter Regler om forenklet Voldgiftproces ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Dato: Lars Laursen Tandlæge Erik Sørensen Overtandlæge Charlotte Præstmark Tandlæge Leif Sønderup Direktør

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 16 år bosiddende i de geografiske områder, der tidligere var omfattet af Videbæk og Holmsland kommuner, fremover kaldet

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere