A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under"

Transkript

1 A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller private klinikker, har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af det lovpligtige tandreguleringstilbud til Odense Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår at varetage driften af tandreguleringstilbud for samtlige deltagende kommuner. 2 Målsætning Stk. 1. Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tand-stillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og /eller psykosociale belastninger. Stk. 2. Alle børn og unge i de deltagende kommuner skal sikres et tilbud om tandregulering i overensstemmelse med gældende lov og bekendtgørelse afvejet efter den enkeltes behov. Stk. 3. Som delmål i henhold til nærværende aftale, er det ønsket at sikre et ensartet tilbud om tandregulering i henhold til gældende lovgivning for alle børn og unge i de deltagende kommuner at sikre, at de patienter, der har gennemgået en tandreguleringsbehandling, forlader den kommunale tandpleje med en tandstilling, der ud fra individuelle og faglige skøn må betragtes som optimal. Stk. 4. Foruden de i stk. 1-3 nævnte mål, er det ønsket med Tandreguleringscenter Fyn at sikre Forsyningssikkerheden i henhold til den omfattede ydelse Fortsat faglig kvalitet og rationel udvikling i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel En konkurrencedygtig tandreguleringsenhed

2 3 Aftalens parter Stk. 1. Som ydelsesbrugere deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune 4 Ydelsesleverandør Stk. 1. Odense Kommune fungerer som ydelsesleverandør i henhold til denne aftale. Stk. 2. Ansvarlig for levering af ydelserne er Odense Kommunal Tandpleje [INDSÆT ADRESSE] Stk. 3. Den overordnede leder for Tandreguleringscenter Fyn er den til enhver tid siddende overtandlæge i Odense Kommune. Stk. 4. Den faglige leder ansættes af Odense Kommunale Tandpleje. Stk. 5. Det er aftalt, at Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med samarbejdet. Stk. 6. Administrative opgaver i forbindelse med Tandreguleringscenter Fyn varetages af Odense Tandpleje. 5 Aftalens varighed Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og løber indtil den opsiges. 2

3 Stk. 2. Aftalen er uopsigelig i de første 3 år, hvorefter den kan opsiges med 2½ års varsel til den 1. januar. Stk. 3. Aftalens ikrafttræden er betinget af politisk tilsagn fra samtlige de deltagende kommuner. Giver én eller flere kommuner ikke et sådant tilsagn, er de tilbageværende kommuner berettigede til at genoverveje deres deltagelse i samarbejdet, eksempelvis som følge af eventuelle økonomiske konsekvenser af et reduceret antal deltagere. 6 Patienter omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter tandreguleringsydelser til alle børn og unge under 18 år, der opfylder betingelserne i bilag 1 til tandplejebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. Stk. 2. Aftalen omfatter personer, der er tilmeldt folkeregisteret i en af de i 3 nævnte kommuner. 7 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter samtlige de til tandregulering hørende opgaver, herunder: Systematisk visitation, visitation af yngre børn og visitation af tidligere visiterede. Vejledning til generelle tandlæger: forud for visitation, i forbindelse med interceptive behandlinger samt i forbindelse med kliniske fund, som tandlægerne mangler fagprofessionel sparring omkring, Samarbejde med generelle tandlæger i forbindelse med hen- og tilbagevisninger, eksempelvis ekstraktioner samt omkring patienter med mangelfuld mundhygiejne. Hen- og tilbagevisninger til Regionstandplejen og andre eksterne samarbejdspartnere samt samtaler med forældre i den forbindelse. Forundersøgelser inklusiv røntgen. og aftryk Behandlingsplanlægning, herunder detaljeret tidsplan og koordinering og samtaler ved fremlæggelse af behandlingsplan Behandling med aftageligt og/ eller fast apparatur, som er individuelle projekter, der strækker sig over flere år. Fjernelse af apparatur og indsættelse af retentionsapparatur Løbende kontrol af retentionsapparatur 3

4 Løbende kontrol af observationspatienter Undervisning af hjælpepersonale, kalibrering af personale og internt samarbejde Stk. 2. Øvrige tandplejeydelser efter sundhedsloven eller lovgivningen i øvrigt, omfattes ikke af aftalen. Stk. 3. Aftalen omfatter ikke udgifter til patienttransport, forplejning, overnatning mv., som patientens særlige forhold måtte tilsige, men som falder uden for den i stk. 1 nævnte driftsopgave. Stk. 4. Odense Kommune forpligter sig til at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for personer, der henvises til behandling af de i 3 nævnte kommuner. Stk. 5. Ydelsesbrugerne forpligter sig til ikke at anvende andre leverandører end Odense Kommune af de ydelser, der omfattes af aftalen. Stk. 6. Uanset det i stk. 5 anførte vil unge på 16 og 17 år være berettiget til at vælge at få foretaget tandregulering hos en privatpraktiserende tandlæge, jf. Sundhedslovens 129, stk. 2. I det omfang en sådan behandling i øvrigt ville være omfattet af nærværende aftale, vil betalingen til den privatpraktiserende tandlæge være indeholdt i abonnementsordningen. 8 Visitation til ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Udvælgelse til ortodontisk behandling finder sted på grundlag af en biologisk risikovurdering, idet formålet er at diagnosticere de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/ eller psykosociale belastninger. Udvælgelsen finder sted dels ved de regelmæssige, generelle undersøgelser, dels ved systematisk screening. Stk. 2. Ud over de ortodontiske undersøgelser ved de regelmæssige, generelle undersøgelser bør det sikres, at alle børn med tandstillingsfejl visiteres af specialtandlæge ved en screening, som tilstræbes foretaget sammen med barnets sædvanlige tandlæge. Stk. 3. Formålet med screeningen efter stk. 2 er at sikre en ensartet og rettidig udvælgelse af de børn, der har indikation for behandling. Det skønnes ikke nødvendigt at lade børn, der ikke har tandstillingsfejl, deltage i denne screening. Barnets sædvanlige tandlæge forventes at være i stand til at foretage denne vurdering og at journalføre den. Stk. 4. Efter screening får hjemmet en meddelelse om screeningens resultat. Dersom screeningen fører til nøjere vurdering om evt. behandlingstilbud henvises efter indhentning af informeret sam- 4

5 tykke til Centralklinikken for tandregulering. Visse mindre interceptive behandlinger foregår ved barnets sædvanlige tandlæge på den lokale klinik. Stk. 5. Visitation ved specialtandlæge foregår årligt i basistandplejen i de enkelte kommuner. (Dette aftales nærmere ved opstart i forhold til patienttal og fordelingen heraf). Stk. 6. Alle børn med manglende anlæg for blivende tænder skal undersøges af en specialtandlæge for vurdering af tandstilling (okklusion) og overordnet behandlingsplan samt evt. henvisning til Regionstandplejen. Specialtandlægen foretager henvisning til Regionstandplejen. Både henvisning og svar på denne journalføres tydeligt, således at barnets sædvanlige tandlæge er orienteret. Stk. 7. Odense Kommune kan som driftsansvarlig afvise at behandle personer, der er henvist til Tandreguleringscenter Fyn, men som efter en tandlægefaglig vurdering ikke skønnes at have behov for tandregulering mv. Odense Kommune har således det fulde ansvar for visitation ud fra reglerne for ortodontivisitation og ortodontiindikationer, jf. Tandplejebekendtgørelsens bilag 1. 9 Indkaldelse til behandling mv. Stk. 1. Odense Kommune indkalder visiterede patienter til undersøgelse og behandling i den rækkefølge, de visiteres. Stk. 2. Uanset stk. 1, kan Odense Kommune træffe beslutning om at prioritere patienter, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen af patienterne må der ikke tages hensyn til, hvilken kommune, patienten er visiteret fra. Stk. 3. Uanset stk. 1, er Odense Kommune forpligtet til - udenom ventelister og visitationskrav - at færdiggøre behandlingen på tilflyttere, der er omfattet af aftalens 6, og som gennem sin tidligere bopælskommune er i et påbegyndt men ikke afsluttet behandlingsforløb. 10 Behandlingens omfang Stk. 1. Odense Kommune varetager den tandlægefaglige vurdering af, hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til patienten. Stk. 2. Odense Kommune forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er tandlægefagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal Odense Kommune anvende den billigste behandlingsmetode. 5

6 Stk. 3. Den ortodontiske behandling skal udføres på specialistniveau og efter anerkendte retningslinjer. Stk. 4. Odense Kommune forpligter sig til alene at udføre behandling mv., som ud fra en tandlægefaglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til patienten. Stk. 5. Behandlingsniveau, kvalitet og service (herunder ventetid) fastsættes uden hensyntagen hvor patienten har bopæl. 11 Kvalitetssikring Stk. 1. I henhold til Odense Tandplejes retningslinjer gennemføres der hvert år kalibrering på afdelingen i marts måned. Yderligere erfaringsudveksling og evaluering af behandlingsresultater sker ved jævnlige patientkonferencer mellem centerets specialtandlæger. Stk. 2. Odense Tandpleje er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Tandreguleringscenter Fyn vil arbejde efter det samme grundlag og indgå, som en ekstra afdeling i det daglige kvalitetsarbejdet med samme forventninger, krav og opfølgninger, som den resterende tandpleje. Stk. 3. De eksisterende retningsgivende dokumenter vil danne grundlag for Tandreguleringscenter Fyns opstart. Det forventes, at Tandreguleringsafdelingen deltager aktivt i udarbejdelsen og opdatering af de retningsgivende dokumenter, der vedrører tandregulering. Stk. 4. Gennem systematisk oplæring og uddelegering af jobfunktioner til klinikassistenter og tandplejere sikres LEON-princippet (Lavest Effektive Omkostnings Niveau). Stk. 5. Det tilstræbes, at der sker kontinuerlig efter- og videreuddannelse og implementering af nye evidensbaserede arbejdsmetoder. Dette gælder for alle faggrupper jf. de retningsgivende dokumenter for kompetenceudvikling i Odense Tandpleje. 12 Klage- og ankemuligheder Stk. 1. Patienter, pårørende eller andre interessenter har mulighed for at klage over den faglige behandling i tandplejen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Stk. 2. Mundtlige klager kan rettes direkte til behandleren eller en anden af klinikkens personale. Stk. 3. Skriftlige klager kan rettes til Odense Kommunale Tandpleje. 6

7 Stk. 4. Uanset patientens bopælskommune skal klage stiles til Odense Kommune som ydelsesleverandør. 13 Samarbejde med basistandplejen Stk. 1. Der afholdes et årligt møde for specialtandlæger og relevant personale i basistandplejerne vedrørende visitationskriterierne. Stk. 2. Kalibrering mellem specialtandlæge og det personale i basistandplejen, som varetager de regelmæssige undersøgelser, skal dels sikre, at børn med tandstillingsfejl ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver tilset af specialtandlæge, dels sikre rettidig udvælgelse af barnet til behandling. Stk. 3. Efter behov afholdes faglige temamøder mellem centret og basistandplejen i de involverede kommuner. Stk. 4. Der skal foreligge retningslinjer for i hvilket regi behandlinger, som udføres i forbindelse med ortodontisk behandling f.eks. kirurgiske indgreb, ekstraktioner, separation, opfølgning af mundhygiejne mv. skal udføres. (Dette aftales ved centerets opstart.) 14 Ydelsernes pris Stk. 1. Tandreguleringscenter Fyn drives efter abonnementskoncept, hvor prisen beregnes på baggrund af de med centeret forbundne udgifter i forhold til antal henviste i behandling, jf. takstberegningsprincipperne i bilag til Styringsaftalen for det specialiserede socialområde. Stk. 2. Hver af de deltagende kommuner afholder en forholdsmæssig andel af udgifterne til centeret, baseret på den pågældende kommunes forholdsmæssige andel af 0-17 årige i det foregående år i de deltagende kommuner. Stk. 3. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik opgør Odense Kommune hvert år pr. 2. kvartal de deltagende kommuners forholdsmæssige andel af 0-17 årige. Stk.4. Senest den 1. april fremlægger Odense Kommune et endeligt regnskab for det foregående års drift. Over-/underskud fra det foregående års drift indregnes i betalingen for det følgende år jf. dog stk. 5. Stk. 5. Senest én måned efter Odense Kommunes byråds vedtagelse af det kommunale budget, udarbejder og fremsender Odense Kommunale Tandpleje et budget for det førstkommende år for 7

8 Tandreguleringscenter Fyn. Budgettet skal ledsages af en opgørelse over de forventede abonnementsbetalinger for det førstkommende kalenderår. Stk. 6. Såfremt der administrativt lægges op til ændringer i budgettet, skal budgettet forelægges til godkendelse hos de deltagende kommuner. Stk. 7. Odense Kommune kan beslutte at overføre underskud eller overskud helt eller delvist til det følgende budgetår med henblik på efterfølgende modregning i abonnementsafregning vedrørende senere regnskabsår. Stk. 8. Såfremt aftalen opsiges af en eller flere aftalepartnere, jf. nærmere 5, udarbejdes refusionsopgørelse for den udtrædende kommunes andel af overskud/underskud for det seneste regnskabsår. 15 Betaling Stk. 1. For ydelser omfattet af denne aftale i 7, stk.1 sender ydelsesleverandøren til ydelsesbrugerne senest den 15. i hver måned en a conto afregning for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år. A conto afregning for januar måned tilsendes ydelsesbrugeren senest den 15. december i det forudgående år. Stk. 2. Ydelsesbrugerens betalingsforpligtelse, herunder betalingsform, forpligtelse til at betale morarenter mv. er reguleret efter samme regler, som er fastsat i styringsaftalen på det sociale område i Region Syddanmark for det pågældende år. 16 Konkurrenceudsættelse Stk. 1. Senest 4 år efter aftalens ikrafttræden forpligter Tandreguleringscenter Fyn sig til at konkurrenceudsætte de af aftalen omfattede ydelser. Herefter foretages en konkurrenceudsættelse hvert fjerde år. Stk. 2. Det nærmere omfang af konkurrenceudsættelsen følger af parternes efterfølgende aftale, men omfanget skal understøtte formålet med konkurrenceudsættelsen, dvs. at sikre at Tandreguleringscenter Fyns ydelser leveres til en konkurrencedygtig pris. 8

9 17 Salg af overskudskapacitet Stk. 1. Odense Kommune er forpligtet til at informere ydelsesbrugerne om eventuel overskudskapacitet. Odense Kommune er endvidere forpligtet til at søge overskudskapacitet, som ikke kan fjernes af hensyn til det samlede beredskab, solgt til andre kommuner i eller uden for regionen. Stk. 2 Salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, må ikke ske på vilkår, der er mere favorable end de vilkår, der fremgår af denne aftale. Stk. 3. Indtægter ved salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, skal indgå i det samlede driftsregnskab. 18 Misligholdelse Stk. 1. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af nærværende aftale er den ikke-misligholdende kommune berettiget til at ophæve aftalen overfor den misligholdende kommune. Stk. 2. En ophævelse kan ske alene med virkning for det direkte forhold mellem én ydelsesbruger og Odense Kommune med den konsekvens, at aftalen fortsætter mellem de øvrige parter. Stk. 3. Som væsentlig misligholdelse for ydelsesbrugerne betragtes eksempelvis manglende betaling af abonnementsafgift, anvendelse af andre leverandører end Odense Kommune, jf. 7, stk. 5 og gentagne manglende deltagelse i samarbejdet jf. 13. Stk. 4. Som væsentlig misligholdelse for ydelsesleverandøren betragtes eksempelvis gentagne mangelfuld udførelse af de af aftalen omfattede ydelser og indkaldelse til behandling i strid med 9. Stk. 5. I tilfælde af aftalens ophævelse er den misligholdende kommune ikke berettiget til at kræve erlagte abonnementsbetalinger eller oparbejdet overskud tilbagebetalt. Den misligholdende kommune er derimod forpligtet til at afholde sin forholdsmæssige andel af et eventuelt oparbejdet underskud. 19 Udtræden Stk. 1. I tilfælde af hel eller delvis - opsigelse af samarbejdet, jf. 5, er udtrædende ydelsesbrugere ikke berettigede til tilbagebetaling af indskud, abonnementsbetalinger eller andre former for økonomiske ydelser, jf. dog 14, stk. 8. 9

10 20 Optagelse af nye parter Stk. 1. Odense Kommune er berettiget til at optage yderligere kommuner i samarbejdet, forudsat at dette ikke medfører en merudgift for de allerede deltagende kommuner. Stk. 2. Nye kommuner efter stk. 1 afholder de med optagelsen forbundne investeringsomkostninger og indgår herefter på lige fod med de øvrige kommuner i abonnementsbetalingerne, jf Kommunikation og IT Stk. 1. Tandreguleringscenter Fyns administration af patienters stamdata, aftalekalender, journalføring, digital røntgen, digialfoto, studiemodeller styres ved aftalens indgåelse via IT-fagsystemet TMTand. Systemet giver mulighed for brug af SMS og ved indkaldelse af patienter. Stk. 2. Odense Kommune er berettiget til at skifte IT-system uden forudgående orientering af de deltagende kommuner. 22 Planer og retningslinjer Stk. 1. Ved Tandreguleringscenter Fyns opstart udarbejdes nærmere forløbsbeskrivelser for samtaler, behandlingsplaner med angivelse af mål og midler og forventet behandlingsstart samt estimeret behandlingstid. Stk. 2. Odense Kommunale Tandpleje udfærdiger retningslinjer for patientsamarbejdet Stk. 3. Odense Kommunale Tandpleje udfærdiger i samarbejde med de enkelte øvrige kommuner de i 13, stk. 4 nævnte retningslinjer vedrørende behandlinger, som udføres i forbindelse med ortodontisk behandling. 23 Opfølgning Stk. 1. Odense Kommunale Tandpleje udarbejder en årsrapport over tandreguleringsydelser, der danner grundlag for en evaluering af Tandreguleringscenter Fyn. Stk. 2. I forbindelse med evalueringen vil der være særlig fokus på, om 10

11 patienten får behandlingstilbud og igangsættes på det fagligt mest gunstige tidspunkt der behandles et tilstrækkeligt antal patienter. Tandreguleringscenter Fyn tilstræber at følge Sundhedsstyrelsens vejledende behandlingsprocent som ved aftalens indgåelse er op til 25 %. Stk. 3. Odense Kommunale Tandpleje udarbejder en månedsrapport til de enkelte involverede kommuner over udførte tandreguleringsydelser og behandlings flow, dvs. antal påbegyndte og afsluttede behandlinger i forhold til estimeret antal. Stk. 4. Der foretages med mellemrum en brugerundersøgelse. Denne brugerundersøgelse vil være grundlaget for en evaluering af brugernes tilfredshed jf. retningslinjerne for informeret samtykke og borgerinddragelse (DDKM). 24 Tvister Stk. 1. De deltagende kommuner er enige om at søge enhver tvist i henhold til aftalen løst gennem dialog og forhandling. 25 Kontaktinformation Adresse: Tandreguleringscenter Fyn Gade 5000 Odense C Telefonnr. Mail: 11

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 16 år bosiddende i de geografiske områder, der tidligere var omfattet af Videbæk og Holmsland kommuner, fremover kaldet

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen.

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen. 1 I august 2008 besluttede økonomi- og erhvervsudvalget i Struer, at Struer Kommune skulle tage initiativ til at undersøge mulighederne for etablering af et fælleskommunalt samarbejde om tandreguleringsservice

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG 55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.70.1 Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere