1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007"

Transkript

1 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007

2 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Udbudte distrikter, BUT-distrikt 2 og Kontraktens løbetid Aftale om overgangsperiode for distrikterne 5 3 Tandplejefaglige krav Behandlingsniveau serviceniveau 6 4 Krav til procedurer Indkaldelse af børn og unge Opfølgning på udeblivelse Skift af PPT Henvisning til tandregulering Akut og nødbehandling Kommunikation PPT s interne kvalitetssystem Behandling af klager fra borgere PPT s underretningsforpligtelse Offentligretlig lovgivning Statistiske indberetninger 9 5 Generelle krav til PPT Arbejdsmiljø Uddannelse Arbejdsmarked Sprogkrav Forpligtelse til at levere til alle PPT s fysiske rammer Børnevenligt venteværelse 12

3 3/20 6 Kommune og PPT Kommunens kvalitetssikring Samarbejde mellem kommunen og PPT Møder 13 7 Kommunens opgaver Det generelle forebyggende arbejde Tilmeldelse af børn til PPT Oplysning om kommunens tandpleje tilbud Frit valg - 16 år Røntgen Tandregulering Større enkeltbehandlinger 15 8 Yderligere krav til PPT - tilbudsdokumenter PPT klinikkens geografiske placering PPT s kapacitet Dokumenteret autorisation som tandlæge Dokumenteret erhvervsansvarsforsikring Dokumenteret kvalitetssikring og egenkontrol Ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder 17 9 Tilbudsdokumenter og beskrivelseskrav 19

4 4/20 1 Indledning Denne Kravspecifikation, med bilag, indgår som bilag til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje mellem ordregiver og tjenesteyder. Overordnet består opgaven i at omsætte Aabenraa Kommunes serviceniveau for den kommunale vederlagsfrie tandpleje (0-15 årige inkl.) i henhold til gældende love, bekendtgørelser og de kommunale retningslinjer - uanset om ydelsen leveres af en kommunal klinik eller en privat praktiserende tandlæge. Opgaven omfatter 0-15 årige med folkeregisteradresse i tandplejedistrikt 2 og 3, jf. punkt Udbudte distrikter, BUT-distrikt 2 og 3 Tandplejeområdet i Aabenraa kommune er opdelt i tre tandplejedistrikter, som omfatter: - Distrikt 1 tidligere Aabenraa, Lundtoft og Tinglev kommuner - Distrikt 2 tidligere Bov kommune (udbydes) - Distrikt 3 tidligere Rødekro kommune (udbydes) Antal børn og unge i de udbudte distrikter (estimeret): - Distrikt børn og unge - Distrikt børn og unge Børn og ungetandplejen for Distrikt 1 varetages af kommunale klinikker og børn og unge i dette distrikt kan vælge vederlagsfri børn og unge tandpleje blandt kommunale klinikker. Børn og unge tandpleje i distrikt 2 og 3 ønskes varetaget af PPT, som Aabenraa Kommune indgår aftale med. Børn og unge i disse distrikter vil kunne vælge vederlagsfri børn og unge tandpleje bland de PPT, der er indgået aftale med i de pågældende distrikter. Vederlagsfri børn og unge tandplejen i distrikt 2 og 3 løses på nuværende tidspunkt af PPT, som kommunen har indgået aftale med.

5 5/20 2 Kontraktens løbetid Kontrakten om udførelse af børn og unge tandpleje i henholdsvis distrikt 2 og 3 træder i kraft den 1. april 2007 og løber ind til 31. marts Ordregiver har option på forlængelse af aftalen i 2x1 år. Såfremt ordregiver ønsker at udnytte optionen skal dette meddeles senest 3 måneder inden kontraktens udløb, jf. kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og Aftale om overgangsperiode for distrikterne Aabenraa kommune kan etablere en overgangsaftale i forhold til distrikterne, med de privat praktiserende tandlæger, der indgår kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje ved nærværende udbud, og som på nuværende tidspunkt har tilmeldt børn fra henholdsvis BUT-distrikt 2 og 3. Overgangsaftalen omfatter ligeledes børn med folkeregisteradresse i distrikt 2 og distrikt 3, der pt. går på friskoler eller de tyske skoler m. fl. i distrikt 1, og som har valgt den kommunale tandpleje i distrikt 1. Disse børn kan i overgangsperioden fortsætte i de kommunale tandplejeklinikker. Overgangsaftalen indeholder tilsvarende vilkår vedrørende opgaver, samarbejde, pris og afregning, som gælder for dette udbud. Overgangsaftalen er tidsbegrænset til 31. juli 2008, for derved at sikre, at forældre og børn kan træffe valg indenfor de givne muligheder, ligesom det søges at hindre drop-out hos børn og unge i forbindelse med tandlægeskift.

6 6/20 3 Tandplejefaglige krav 3.1 Behandlingsniveau serviceniveau Udførelsen af børn og unge tandpleje skal ske på baggrund af Aabenraa kommune serviceniveau på området. Det nuværende serviceniveau i henhold til kommunes vedtagne budget for 2007, afspejles af de fastsatte kvalitets- og udførelseskrav. PPT varetager det individuelle vederlagsfri tandplejetilbud for de børn/unge der er tilmeldt PPT i henhold til kontrakten, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling. Opgaven skal løses i henhold til god praksis og gældende normer på området og under anvendelse af anerkendte metoder og godkendte materialer. Udførelsen skal matche det behandlingsniveau, der er angivet i Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje 1-6 (bekendtgørelse vedlagt som bilag 1) og afsnit 1 og 10 i Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje af juni 2006 (Uddrag af vejledningen vedlagt som bilag 2). Behandlingsniveauet skal desuden følge ydelsesbeskrivelsen i protokollat nr. 1 i den til enhver tid gældende overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening. Seneste protokollat nr. 1 fra 2000 er vedlagt som bilag 3.

7 7/20 4 Krav til procedurer 4.1 Indkaldelse af børn og unge Det er Kommunens Tandpleje Kontor som oplyser PPT om hvilke børn/unge der har valgt at være tilmeldt PPT, og hvornår de skal indkaldes, jf. punkt 7.2. PPT indkalder børn og unge der er tilmeldt den pågældende PPT til undersøgelser og behandling. For indkaldelse gælder følgende: - Første undersøgelse skal ske ved ca. 2 ½ års alder - der indføres indkaldetidspunkter baseret på dentalaldre (Ekstrandmodellen) - der indkaldes til almindelig undersøgelse ca. hver 12. måned - børn med særlig god tandsundhed kan indkaldes med længere intervaller - børn med dårlig tandsundhed kan indkaldes med kortere intervaller - kun 20 % af børnene indkaldes med intervaller som risikobørn - PPT løser de administrative opgaver i forbindelse med gennemførelse af tandplejetilbuddet for sine tilknyttede patienter dvs., sørger for indkaldelser, rykkere ved manglende respons etc. Fastlæggelsen af konkrete indkaldelsesintervaller, vil med baggrund i ovenstående, ske efter nærmere kriterier, der aftales på et fælles opstartsmøde med PPT, der på baggrund af nærværende udbud er indgået aftale med om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikt 2 og 3. PPT skal over for kommunens Tandpleje Kontor redegøre for eventuelle tilfælde, hvor der ikke har været muligt at overholde minimumsfristen med hensyn til indkaldelse for undersøgelse og behandling. Disse tilfælde skal beskrives og dokumenteres med hensyn til forklaring af, hvorfor minimumsfristen ikke er overholdt samt hvilke tiltag, der er gjort for at sørge for undersøgelse/behandling af den pågældende. I tilfælde, hvor forholdet skyldes tandlægens manglende indkaldelse, vil der for hvert tilfælde blive foretaget et afslag i afregningsprisen på 500 kr. i førstkommende afregning, jf. kontrakten.

8 8/20 Derudover skal der ske umiddelbar indkaldelse af barnet til undersøgelse og behandling. Såfremt det ikke lykkes at gennemføre behandlingen indenfor en måned, skal der gives meddelelse herom til Tandplejens Kontor. 4.2 Opfølgning på udeblivelse Efter 2 udeblivelser fra aftaler, giver PPT Tandplejens Kontor meddelelse herom, som herefter iværksætter nødvendig opsøgende virksomhed. 4.3 Skift af PPT Børn/unge kan skifte PPT med 12 måneders interval. Ønskes skift til anden tandlæge, meddelelses dette til Tandplejens Kontor. Tandplejens Kontor underretter PPT om hvilke børn/unge der er tilmeldt den pågældende PPT, jf. punkt Henvisning til tandregulering Den kommunale tandpleje, v/ specialtandlæge, forestår visitation af kommunens børn og unge til ortodonti. Alle børn på givent klassetrin vil blive undersøgt og visiteret, hvad enten de er tilknyttet kommunale klinikker eller PPT i henhold til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje. Visitationens konklusion fremsendes til barn/forældre og til den PPT, som barnet er tilknyttet. PPT er herefter forpligtet til at henvise barnet til tandregulering, når tandlægen vurderer, at barnet er klar til dette eller i henhold til eventuel særskilt instruktion. 4.5 Akut og nødbehandling Akut behandling og nødbehandling løses indenfor klinikkens normale åbningstid. Akut nødbehandling uden for klinikkens normale arbejdstid er ikke omfattet af aftalen og afregnes særskilt efter gældende regler. 4.6 Kommunikation PPT varetager al kommunikation i forbindelse med opgaveløsningen, herunder henvisning til anden behandling, kommunikation med forældre, børn og unge, skoler, andre institutioner og offentlige instanser, hvor det ikke direkte er anført, at Aabenraa Kommune varetager kommunikationen.

9 9/ PPT s interne kvalitetssystem PPT holder sig og sit personale ajour med Sundhedsstyrelsens retningslinjer på opgaveområdet, og sikrer, at opgaveløsningen lever op til kravene. PPT er forpligtet til at informere Tandplejens Kontor s ledelse om uventede/ekstraordinære faglige tildragelser, som kommer PPT til kundskab. 4.8 Behandling af klager fra borgere Såfremt der opstår klager fra borger, er det som udgangspunkt den enkelte PPT der behandler klagen. PPT skal videresende klagen til kommunen, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Såfremt dette er tilfældet skal klagen fremsendes til kommune umiddelbart efter modtagelse. Aabenraa Kommune, v/ overtandlægen, orienteres om klager, utilsigtede hændelser, fejlbehandling og lignende. 4.9 PPT s underretningsforpligtelse PPT skal ved konstaterede behandlingsbehov, som ligger ud over kontrakten om udførelse af børn og unge tandpleje, rettes henvendelse til den kommunale overtandlæge med henblik på tilrettelæggelse af det videre forløb Offentligretlig lovgivning Aabenraa Kommune henleder opmærksomheden på, at også PPT er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres, og at de i forhold til indhentelse og videregivelse af oplysninger er omfattet af Forvaltningslovens 27, 29, 31 og 32. PPT er ligeledes omfattet af reglerne om tavshedspligt i henhold til Sundhedslovens 40 og Forvaltningslovens 27. PPT skal desuden overholde den udvidede underretningspligt jf. lov om social service 35, hvoraf det fremgår, at autoriserede sundhedspersoner har et særligt ansvar overfor de børn og unge, man møder som led i sit daglige virke Statistiske indberetninger PPT forestår den årlige tandsundhedsindberetning for alle børn via SCOR, for alle årgange (3-15 år). Udgifterne til registrering og IT på klinikkerne afholdes af PPT, mens udgiften til databearbejdning (SCOR-tabellerne) afholdes af Aabenraa Kommune.

10 10/20 Evaluering af faglig serviceprofil gennemføres ved ydelsesregistrering. Dette gælder både PPT med hvem der er indgået aftale om udførelse af børn og unge tandpleje og kommunale klinikker.

11 11/20 5 Generelle krav til PPT 5.1 Arbejdsmiljø PPT skal leve op til de danske lovgivningsmæssigt fastsatte arbejdsmiljøkrav m.v., eller tilsvarende krav i den medlemsstat PPT er etableret i. Dette indebærer bl.a. at kommunalbestyrelsen kræver, at den enkelte PPT skal sørge for / afholde udgiften til sikring af arbejdsmiljø, herunder sikre, at personalet til enhver tid har opdateret viden om arbejdsstillinger, sikkerhedsforhold o. lign. 5.2 Uddannelse PPT skal leve op til de lovgivningsmæssigt fastsatte krav m.v. i Danmark, eller i den medlemsstat hvor PPT er etableret, i forhold til patientsikkerhed, og sikre, at opgaver udføres i overensstemmelse med ny viden og god praksis. 5.3 Arbejdsmarked PPT skal medvirke til at bevare og udbygge arbejdspladsens rummelighed gennem initiativer, der medvirker til forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. PPT skal således være positivt indstillet på at påtage sig et socialt ansvar, for eksempel ved at oprette særlige stillinger (fleksjob el.lign.). PPT skal desuden i sin løn- og personalepolitik, som minimum følge de regler, der svarer til de kollektive/lokale overenskomster på det danske arbejdsmarked eller den medlemsstat hvor PPT er etableret. 5.4 Sprogkrav Det er et krav, at PPT og dennes personale kan kommunikere i både skrift og tale med børn, forældre og samarbejdspartnere på flydende dansk. Herudover stilles der krav om, at børn og forældre med tilknytning til det tyske mindretal kan blive betjent på tysk, jf. mindretalsbeskyttelsens sprogkrav. 5.5 Forpligtelse til at levere til alle Under forudsætning af, at PPT har ledig kapacitet, jf. punkt 8.2, skal PPT acceptere alle børn/unge, der vælger den pågældende PPT fra det distrikt/distrikter, som PPT har indgået kontrakt om. Det er principielt kun forældre, der kan iværksætte et skift til en anden PPT.

12 12/ PPT s fysiske rammer Det forudsættes, at PPT s fysiske rammer til enhver tid lever op til de gældende krav fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende myndighed i den medlemsstat hvor PPT er etableret. Det er et krav, at klinikken har røntgenfaciliteter Børnevenligt venteværelse Såfremt PPT modtager børn/unge i henhold til den indgåede kontrakt, skal PPT sørge for, at der er adgang til legetøj, eks. børnebøger, i venteværelset.

13 13/20 6 Kommune og PPT 6.1 Kommunens kvalitetssikring Aabenraa Kommune forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol på den individuelle forebyggelse og tandbehandling. Kommunen forbeholder sig desuden retten til at gennemføre generelle brugerundersøgelser. 6.2 Samarbejde mellem kommunen og PPT Aabenraa Kommune lægger i forbindelse med udbuddet af den vederlagsfri børn og unge tandpleje i BUT-distrikt 2 og 3 op til, at der skal være en tæt og tillidsfuld dialog mellem Aabenraa Kommune og den PPT kommunen har indgået kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje med. Dette fordrer stor fleksibilitet fra begge sider. PPT skal således være indstillet herpå Møder Der holdes som minimum kvartalsmæssige møder, med drøftelse og fastlæggelse af: - profylakseplan, ny lovgivning m.v. - serviceniveau og kvalitetsstandard for de kommunale og private leverandører - aftaler om fælles mål, opfølgning, evaluering, fælles metoder m.v. Der føres mødereferat af møderne, og referat fremsendes til de faste mødedeltagere. Mødeaktivitet er indregnet i afregningsprisen, hvorfor PPT selv afholder udgifter i forbindelse hermed. Møder afholdes fortrinsvis udenfor tandlægens/tandlægernes sædvanlige åbningstid. Såfremt PPT undlader at deltage i planlagte møder 2 gange, fremsendes en advarselsskrivelse til PPT. Såfremt PPT herefter udebliver fra planlagte møder betragtes dette som væsentlig misligeholdelse, jf. kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3.

14 14/20 7 Kommunens opgaver 7.1 Det generelle forebyggende arbejde Aabenraa Kommune har til opgave at varetage den generelle forebyggelse. Dette sker efter kommunes profylakseplan, som revideres af kommunen en gang årligt. Til varetagelse af denne opgave har Aabenraa Kommune ansat tandplejepersonale, som udfører opgaven. 7.2 Tilmeldelse af børn til PPT Tandplejens Kontor oplyser PPT om hvilke børn der har valgt at gå hos dem i henhold til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje. Tandplejens Kontor oplyser om hvornår barnet skal indkaldes. PPT indkalder børn og unge til undersøgelser og behandling, jf. punkt 4.1. Tandplejens Kontor giver PPT løbende advis om til- og frameldinger af børn/unge. 7.3 Oplysning om kommunens tandpleje tilbud Aabenraa Kommune er forpligtet til at oplyse kommunens borgere om kommunens tandplejetilbud, herunder hvilke tandlæger i distrikt 2 og 3, der kan anvendes i kommunen, samt hvilke valgmuligheder der er. Børn og unge under 15 år, der ønsker andet tandplejetilbud end det kommunen vederlagsfrit tilbyder, kan vælge privat tandlægepraksis efter eget valg. Dette indebærer en egenbetaling på 35%. Kommunen administrer dette område. Området er ikke omfattet af nærværende udbud. 7.4 Frit valg - 16 år Når barnet fylder 16 år, fremsender Tandplejens Kontor brev om frit valg mellem kommunale og private klinikker til alle børn i kommunen. Hvis der ikke foretages et fravalg, fortsætter den unge ved samme tandlæge.

15 15/ Røntgen Ekstraorale røntgenbilleder kan bestilles hos de kommunale klinikker (Aabenraa eller Tinglev). Billedet tages vederlagsfrit. 7.6 Tandregulering Den udbudte opgave omfatter ikke tandregulering. 7.7 Større enkeltbehandlinger Større enkeltbehandlinger, herunder behandlinger i generel anæstesi, kroner og broer mv. er ikke omfattet af nærværende udbud. Der skal ansøges særskilt om honorering af disse.

16 16/20 8 Yderligere krav til PPT - tilbudsdokumenter 8.1 PPT klinikkens geografiske placering Privat praktiserende tandlæger, der ønsker at udføre børn og unge tandpleje i henhold til kontrakten, må maksimalt være beliggende 20 km. fra en skole i det distrikt, der er indgået kontrakt om. Det er således et krav for at afgive tilbud, at tilbudsgivers klinik ikke er beliggende mere en 20 km. fra en skole i det eller de distrikter der afgives tilbud på. Privat praktiserende tandlæger, som ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik inden for denne grænse, kan afgive tilbud på udførelse af børn og unge tandpleje i et eller begge distrikter, såfremt tilbudsgiver erklærer at denne vil, og dokumenterer at denne vil kunne, etablere en klinik, som er beliggende inden for de givne geografiske rammer. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på både distrikt 2 og 3, må tilbudsgivers klinik maksimalt ligge 20 km. fra en skole i hvert distrikt. Aabenraa kommune skal for en god ordens skyld henlede opmærksomheden på sprogkravet i punkt 5.4. DOK 1 Tilbudsgivers geografiske placering INFO 1 Tilbudsgiver skal, som dokumentation for den geografiske placering, angive navn og adressen på tandlægeklinikken. INFO 2 Såfremt tilbudsgiver ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik, der er beliggende indenfor de angivne rammer, skal tilbudsgiver erklære at denne vil, og dokumentere at denne vil kunne, etablere en klinik inden for de givne rammer, såfremt der indgås kontrakt med tilbudsgiver. INFO 3 Såfremt tilbudsgiver fremlægger erklæring og dokumentation i henhold til INFO 2, skal tilbudsgiver, såfremt denne er indehaver af en klinik, som er placeret uden for de givne geografiske rammer, oplyse om navn og placering af denne tandlægeklinik.

17 17/ PPT s kapacitet DOK 2 Tilbudsgivers kapacitet maksimalt antal børn/unge pr. år. INFO 4 Tilbudsgivere skal oplyse om det maksimale antal børn/unge pr. år de har kapacitet til at have tilknyttet i henhold til kontrakten. 8.3 Dokumenteret autorisation som tandlæge Tilbudsgivere der ønsker at udføre børn og unge tandpleje skal være i besiddelse af Sundhedsstyrelsens autorisationer som tandlæge eller tilsvarende autorisationer i den medlemsstat hvor tilbudsgiver er etableret. DOK 3 Tilbudsgivers autorisationer som tandlæge INFO 5 Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for at være i besiddelse af ovennævnte autorisation 8.4 Dokumenteret erhvervsansvarsforsikring Tilbudsgivere der ønsker at udføre børn og unge tandpleje skal have tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring, inkl. person- og tingskade samt produktansvar. DOK 4 Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring INFO 6 Tilbudsgiver skal aflevere dokumentation for at være i besiddelse af gyldig erhvervsansvarsforsikring, inkl. person- og tingskaldedækning samt produktansvar. 8.5 Dokumenteret kvalitetssikring og egenkontrol Tilbudsgivere skal være i besiddelse af et internt kvalitetssikrings og en egenkontrol for at udføre børn og unge tandpleje i henhold til kontrakten. DOK 5 Tilbudsgivers kvalitetssikrings og egenkontrol INFO 7 Tilbudsgiver skal beskrive kvalitetssikrings og egenkontrollen, således at ordregiver kan se, at tilbudsgiver er i besiddelse af en kvalitetssikring og en egen kontrol. 8.6 Ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder DOK 6 Tro- og love-erklæring, vedlagt som bilag 4, skal udfyldes og afleveres.

18 18/20 INFO 8 Tilbudsgiver skal aflevere en erklæring på tro- og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love.

19 19/20 9 Tilbudsdokumenter og beskrivelseskrav Nedenfor er kravene til de krævede tilbudsdokumenter sammenfattet i oversigtsform. DOK 1 Tilbudsgivers geografiske placering 16 INFO 1 Tilbudsgiver skal, som dokumentation for den geografiske placering, angive navn og adressen på tandlægeklinikken. 16 INFO 2 Såfremt tilbudsgiver ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik, der er beliggende indenfor de angivne rammer, skal tilbudsgiver erklære at denne vil, og dokumentere at denne vil kunne, etablere en klinik inden for de givne rammer, såfremt der indgås kontrakt med tilbudsgiver. 16 INFO 3 Såfremt tilbudsgiver fremlægger erklæring og dokumentation i henhold til INFO 2, skal tilbudsgiver, såfremt denne er indehaver af en klinik, som er placeret uden for de givne geografiske rammer, oplyse om navn og placering af denne tandlægeklinik. 16 DOK 2 Tilbudsgivers kapacitet maksimalt antal børn/unge pr. år. 17 INFO 4 Tilbudsgivere skal oplyse om det maksimale antal børn/unge pr. år de har kapacitet til at have tilknyttet i henhold til kontrakten. 17 DOK 3 Tilbudsgivers autorisationer som tandlæge 17 INFO 5 Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for at være i besiddelse af ovennævnte autorisation 17 DOK 4 Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring 17 INFO 6 Tilbudsgiver skal aflevere dokumentation for at være i besiddelse af gyldig erhvervsansvarsforsikring, inkl. personog tingskaldedækning samt produktansvar. 17 DOK 5 Tilbudsgivers kvalitetssikringssystem og egenkontrol 17 INFO 7 Tilbudsgiver skal beskrive kvalitetssikringssystemet og egenkontrollen, således at ordregiver kan se, at tilbudsgiver er i besiddelse af et kvalitetssikringssystem og en egen kontrol. 17 DOK 6 Tro- og love-erklæring, vedlagt som bilag 4, skal udfyldes og afleveres. 17 INFO 8 Tilbudsgiver skal aflevere en erklæring på tro- og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love. 18

20 20/20

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin tilgang til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en opgaveløsning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsbeskrivelse: Frederikssund Kommune ønsker at etablere en behandlingsordning med virkning fra 1. januar 2009. Aftalens forventede løbetid

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE VUC Storstrøm Juni 2008 Indholdsfortegnelse Bilag:... 3 1. Udbyder... 4 2. Tilbuddets form... 4 2.1 Tilbuddets udformning... 4 2.3 Dokumentation...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere