1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007"

Transkript

1 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007

2 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Udbudte distrikter, BUT-distrikt 2 og Kontraktens løbetid Aftale om overgangsperiode for distrikterne 5 3 Tandplejefaglige krav Behandlingsniveau serviceniveau 6 4 Krav til procedurer Indkaldelse af børn og unge Opfølgning på udeblivelse Skift af PPT Henvisning til tandregulering Akut og nødbehandling Kommunikation PPT s interne kvalitetssystem Behandling af klager fra borgere PPT s underretningsforpligtelse Offentligretlig lovgivning Statistiske indberetninger 9 5 Generelle krav til PPT Arbejdsmiljø Uddannelse Arbejdsmarked Sprogkrav Forpligtelse til at levere til alle PPT s fysiske rammer Børnevenligt venteværelse 12

3 3/20 6 Kommune og PPT Kommunens kvalitetssikring Samarbejde mellem kommunen og PPT Møder 13 7 Kommunens opgaver Det generelle forebyggende arbejde Tilmeldelse af børn til PPT Oplysning om kommunens tandpleje tilbud Frit valg - 16 år Røntgen Tandregulering Større enkeltbehandlinger 15 8 Yderligere krav til PPT - tilbudsdokumenter PPT klinikkens geografiske placering PPT s kapacitet Dokumenteret autorisation som tandlæge Dokumenteret erhvervsansvarsforsikring Dokumenteret kvalitetssikring og egenkontrol Ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder 17 9 Tilbudsdokumenter og beskrivelseskrav 19

4 4/20 1 Indledning Denne Kravspecifikation, med bilag, indgår som bilag til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje mellem ordregiver og tjenesteyder. Overordnet består opgaven i at omsætte Aabenraa Kommunes serviceniveau for den kommunale vederlagsfrie tandpleje (0-15 årige inkl.) i henhold til gældende love, bekendtgørelser og de kommunale retningslinjer - uanset om ydelsen leveres af en kommunal klinik eller en privat praktiserende tandlæge. Opgaven omfatter 0-15 årige med folkeregisteradresse i tandplejedistrikt 2 og 3, jf. punkt Udbudte distrikter, BUT-distrikt 2 og 3 Tandplejeområdet i Aabenraa kommune er opdelt i tre tandplejedistrikter, som omfatter: - Distrikt 1 tidligere Aabenraa, Lundtoft og Tinglev kommuner - Distrikt 2 tidligere Bov kommune (udbydes) - Distrikt 3 tidligere Rødekro kommune (udbydes) Antal børn og unge i de udbudte distrikter (estimeret): - Distrikt børn og unge - Distrikt børn og unge Børn og ungetandplejen for Distrikt 1 varetages af kommunale klinikker og børn og unge i dette distrikt kan vælge vederlagsfri børn og unge tandpleje blandt kommunale klinikker. Børn og unge tandpleje i distrikt 2 og 3 ønskes varetaget af PPT, som Aabenraa Kommune indgår aftale med. Børn og unge i disse distrikter vil kunne vælge vederlagsfri børn og unge tandpleje bland de PPT, der er indgået aftale med i de pågældende distrikter. Vederlagsfri børn og unge tandplejen i distrikt 2 og 3 løses på nuværende tidspunkt af PPT, som kommunen har indgået aftale med.

5 5/20 2 Kontraktens løbetid Kontrakten om udførelse af børn og unge tandpleje i henholdsvis distrikt 2 og 3 træder i kraft den 1. april 2007 og løber ind til 31. marts Ordregiver har option på forlængelse af aftalen i 2x1 år. Såfremt ordregiver ønsker at udnytte optionen skal dette meddeles senest 3 måneder inden kontraktens udløb, jf. kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og Aftale om overgangsperiode for distrikterne Aabenraa kommune kan etablere en overgangsaftale i forhold til distrikterne, med de privat praktiserende tandlæger, der indgår kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje ved nærværende udbud, og som på nuværende tidspunkt har tilmeldt børn fra henholdsvis BUT-distrikt 2 og 3. Overgangsaftalen omfatter ligeledes børn med folkeregisteradresse i distrikt 2 og distrikt 3, der pt. går på friskoler eller de tyske skoler m. fl. i distrikt 1, og som har valgt den kommunale tandpleje i distrikt 1. Disse børn kan i overgangsperioden fortsætte i de kommunale tandplejeklinikker. Overgangsaftalen indeholder tilsvarende vilkår vedrørende opgaver, samarbejde, pris og afregning, som gælder for dette udbud. Overgangsaftalen er tidsbegrænset til 31. juli 2008, for derved at sikre, at forældre og børn kan træffe valg indenfor de givne muligheder, ligesom det søges at hindre drop-out hos børn og unge i forbindelse med tandlægeskift.

6 6/20 3 Tandplejefaglige krav 3.1 Behandlingsniveau serviceniveau Udførelsen af børn og unge tandpleje skal ske på baggrund af Aabenraa kommune serviceniveau på området. Det nuværende serviceniveau i henhold til kommunes vedtagne budget for 2007, afspejles af de fastsatte kvalitets- og udførelseskrav. PPT varetager det individuelle vederlagsfri tandplejetilbud for de børn/unge der er tilmeldt PPT i henhold til kontrakten, dvs. regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse og tandbehandling. Opgaven skal løses i henhold til god praksis og gældende normer på området og under anvendelse af anerkendte metoder og godkendte materialer. Udførelsen skal matche det behandlingsniveau, der er angivet i Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje 1-6 (bekendtgørelse vedlagt som bilag 1) og afsnit 1 og 10 i Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje af juni 2006 (Uddrag af vejledningen vedlagt som bilag 2). Behandlingsniveauet skal desuden følge ydelsesbeskrivelsen i protokollat nr. 1 i den til enhver tid gældende overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening. Seneste protokollat nr. 1 fra 2000 er vedlagt som bilag 3.

7 7/20 4 Krav til procedurer 4.1 Indkaldelse af børn og unge Det er Kommunens Tandpleje Kontor som oplyser PPT om hvilke børn/unge der har valgt at være tilmeldt PPT, og hvornår de skal indkaldes, jf. punkt 7.2. PPT indkalder børn og unge der er tilmeldt den pågældende PPT til undersøgelser og behandling. For indkaldelse gælder følgende: - Første undersøgelse skal ske ved ca. 2 ½ års alder - der indføres indkaldetidspunkter baseret på dentalaldre (Ekstrandmodellen) - der indkaldes til almindelig undersøgelse ca. hver 12. måned - børn med særlig god tandsundhed kan indkaldes med længere intervaller - børn med dårlig tandsundhed kan indkaldes med kortere intervaller - kun 20 % af børnene indkaldes med intervaller som risikobørn - PPT løser de administrative opgaver i forbindelse med gennemførelse af tandplejetilbuddet for sine tilknyttede patienter dvs., sørger for indkaldelser, rykkere ved manglende respons etc. Fastlæggelsen af konkrete indkaldelsesintervaller, vil med baggrund i ovenstående, ske efter nærmere kriterier, der aftales på et fælles opstartsmøde med PPT, der på baggrund af nærværende udbud er indgået aftale med om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikt 2 og 3. PPT skal over for kommunens Tandpleje Kontor redegøre for eventuelle tilfælde, hvor der ikke har været muligt at overholde minimumsfristen med hensyn til indkaldelse for undersøgelse og behandling. Disse tilfælde skal beskrives og dokumenteres med hensyn til forklaring af, hvorfor minimumsfristen ikke er overholdt samt hvilke tiltag, der er gjort for at sørge for undersøgelse/behandling af den pågældende. I tilfælde, hvor forholdet skyldes tandlægens manglende indkaldelse, vil der for hvert tilfælde blive foretaget et afslag i afregningsprisen på 500 kr. i førstkommende afregning, jf. kontrakten.

8 8/20 Derudover skal der ske umiddelbar indkaldelse af barnet til undersøgelse og behandling. Såfremt det ikke lykkes at gennemføre behandlingen indenfor en måned, skal der gives meddelelse herom til Tandplejens Kontor. 4.2 Opfølgning på udeblivelse Efter 2 udeblivelser fra aftaler, giver PPT Tandplejens Kontor meddelelse herom, som herefter iværksætter nødvendig opsøgende virksomhed. 4.3 Skift af PPT Børn/unge kan skifte PPT med 12 måneders interval. Ønskes skift til anden tandlæge, meddelelses dette til Tandplejens Kontor. Tandplejens Kontor underretter PPT om hvilke børn/unge der er tilmeldt den pågældende PPT, jf. punkt Henvisning til tandregulering Den kommunale tandpleje, v/ specialtandlæge, forestår visitation af kommunens børn og unge til ortodonti. Alle børn på givent klassetrin vil blive undersøgt og visiteret, hvad enten de er tilknyttet kommunale klinikker eller PPT i henhold til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje. Visitationens konklusion fremsendes til barn/forældre og til den PPT, som barnet er tilknyttet. PPT er herefter forpligtet til at henvise barnet til tandregulering, når tandlægen vurderer, at barnet er klar til dette eller i henhold til eventuel særskilt instruktion. 4.5 Akut og nødbehandling Akut behandling og nødbehandling løses indenfor klinikkens normale åbningstid. Akut nødbehandling uden for klinikkens normale arbejdstid er ikke omfattet af aftalen og afregnes særskilt efter gældende regler. 4.6 Kommunikation PPT varetager al kommunikation i forbindelse med opgaveløsningen, herunder henvisning til anden behandling, kommunikation med forældre, børn og unge, skoler, andre institutioner og offentlige instanser, hvor det ikke direkte er anført, at Aabenraa Kommune varetager kommunikationen.

9 9/ PPT s interne kvalitetssystem PPT holder sig og sit personale ajour med Sundhedsstyrelsens retningslinjer på opgaveområdet, og sikrer, at opgaveløsningen lever op til kravene. PPT er forpligtet til at informere Tandplejens Kontor s ledelse om uventede/ekstraordinære faglige tildragelser, som kommer PPT til kundskab. 4.8 Behandling af klager fra borgere Såfremt der opstår klager fra borger, er det som udgangspunkt den enkelte PPT der behandler klagen. PPT skal videresende klagen til kommunen, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Såfremt dette er tilfældet skal klagen fremsendes til kommune umiddelbart efter modtagelse. Aabenraa Kommune, v/ overtandlægen, orienteres om klager, utilsigtede hændelser, fejlbehandling og lignende. 4.9 PPT s underretningsforpligtelse PPT skal ved konstaterede behandlingsbehov, som ligger ud over kontrakten om udførelse af børn og unge tandpleje, rettes henvendelse til den kommunale overtandlæge med henblik på tilrettelæggelse af det videre forløb Offentligretlig lovgivning Aabenraa Kommune henleder opmærksomheden på, at også PPT er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres, og at de i forhold til indhentelse og videregivelse af oplysninger er omfattet af Forvaltningslovens 27, 29, 31 og 32. PPT er ligeledes omfattet af reglerne om tavshedspligt i henhold til Sundhedslovens 40 og Forvaltningslovens 27. PPT skal desuden overholde den udvidede underretningspligt jf. lov om social service 35, hvoraf det fremgår, at autoriserede sundhedspersoner har et særligt ansvar overfor de børn og unge, man møder som led i sit daglige virke Statistiske indberetninger PPT forestår den årlige tandsundhedsindberetning for alle børn via SCOR, for alle årgange (3-15 år). Udgifterne til registrering og IT på klinikkerne afholdes af PPT, mens udgiften til databearbejdning (SCOR-tabellerne) afholdes af Aabenraa Kommune.

10 10/20 Evaluering af faglig serviceprofil gennemføres ved ydelsesregistrering. Dette gælder både PPT med hvem der er indgået aftale om udførelse af børn og unge tandpleje og kommunale klinikker.

11 11/20 5 Generelle krav til PPT 5.1 Arbejdsmiljø PPT skal leve op til de danske lovgivningsmæssigt fastsatte arbejdsmiljøkrav m.v., eller tilsvarende krav i den medlemsstat PPT er etableret i. Dette indebærer bl.a. at kommunalbestyrelsen kræver, at den enkelte PPT skal sørge for / afholde udgiften til sikring af arbejdsmiljø, herunder sikre, at personalet til enhver tid har opdateret viden om arbejdsstillinger, sikkerhedsforhold o. lign. 5.2 Uddannelse PPT skal leve op til de lovgivningsmæssigt fastsatte krav m.v. i Danmark, eller i den medlemsstat hvor PPT er etableret, i forhold til patientsikkerhed, og sikre, at opgaver udføres i overensstemmelse med ny viden og god praksis. 5.3 Arbejdsmarked PPT skal medvirke til at bevare og udbygge arbejdspladsens rummelighed gennem initiativer, der medvirker til forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. PPT skal således være positivt indstillet på at påtage sig et socialt ansvar, for eksempel ved at oprette særlige stillinger (fleksjob el.lign.). PPT skal desuden i sin løn- og personalepolitik, som minimum følge de regler, der svarer til de kollektive/lokale overenskomster på det danske arbejdsmarked eller den medlemsstat hvor PPT er etableret. 5.4 Sprogkrav Det er et krav, at PPT og dennes personale kan kommunikere i både skrift og tale med børn, forældre og samarbejdspartnere på flydende dansk. Herudover stilles der krav om, at børn og forældre med tilknytning til det tyske mindretal kan blive betjent på tysk, jf. mindretalsbeskyttelsens sprogkrav. 5.5 Forpligtelse til at levere til alle Under forudsætning af, at PPT har ledig kapacitet, jf. punkt 8.2, skal PPT acceptere alle børn/unge, der vælger den pågældende PPT fra det distrikt/distrikter, som PPT har indgået kontrakt om. Det er principielt kun forældre, der kan iværksætte et skift til en anden PPT.

12 12/ PPT s fysiske rammer Det forudsættes, at PPT s fysiske rammer til enhver tid lever op til de gældende krav fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende myndighed i den medlemsstat hvor PPT er etableret. Det er et krav, at klinikken har røntgenfaciliteter Børnevenligt venteværelse Såfremt PPT modtager børn/unge i henhold til den indgåede kontrakt, skal PPT sørge for, at der er adgang til legetøj, eks. børnebøger, i venteværelset.

13 13/20 6 Kommune og PPT 6.1 Kommunens kvalitetssikring Aabenraa Kommune forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol på den individuelle forebyggelse og tandbehandling. Kommunen forbeholder sig desuden retten til at gennemføre generelle brugerundersøgelser. 6.2 Samarbejde mellem kommunen og PPT Aabenraa Kommune lægger i forbindelse med udbuddet af den vederlagsfri børn og unge tandpleje i BUT-distrikt 2 og 3 op til, at der skal være en tæt og tillidsfuld dialog mellem Aabenraa Kommune og den PPT kommunen har indgået kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje med. Dette fordrer stor fleksibilitet fra begge sider. PPT skal således være indstillet herpå Møder Der holdes som minimum kvartalsmæssige møder, med drøftelse og fastlæggelse af: - profylakseplan, ny lovgivning m.v. - serviceniveau og kvalitetsstandard for de kommunale og private leverandører - aftaler om fælles mål, opfølgning, evaluering, fælles metoder m.v. Der føres mødereferat af møderne, og referat fremsendes til de faste mødedeltagere. Mødeaktivitet er indregnet i afregningsprisen, hvorfor PPT selv afholder udgifter i forbindelse hermed. Møder afholdes fortrinsvis udenfor tandlægens/tandlægernes sædvanlige åbningstid. Såfremt PPT undlader at deltage i planlagte møder 2 gange, fremsendes en advarselsskrivelse til PPT. Såfremt PPT herefter udebliver fra planlagte møder betragtes dette som væsentlig misligeholdelse, jf. kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3.

14 14/20 7 Kommunens opgaver 7.1 Det generelle forebyggende arbejde Aabenraa Kommune har til opgave at varetage den generelle forebyggelse. Dette sker efter kommunes profylakseplan, som revideres af kommunen en gang årligt. Til varetagelse af denne opgave har Aabenraa Kommune ansat tandplejepersonale, som udfører opgaven. 7.2 Tilmeldelse af børn til PPT Tandplejens Kontor oplyser PPT om hvilke børn der har valgt at gå hos dem i henhold til kontrakt om udførelse af børn og unge tandpleje. Tandplejens Kontor oplyser om hvornår barnet skal indkaldes. PPT indkalder børn og unge til undersøgelser og behandling, jf. punkt 4.1. Tandplejens Kontor giver PPT løbende advis om til- og frameldinger af børn/unge. 7.3 Oplysning om kommunens tandpleje tilbud Aabenraa Kommune er forpligtet til at oplyse kommunens borgere om kommunens tandplejetilbud, herunder hvilke tandlæger i distrikt 2 og 3, der kan anvendes i kommunen, samt hvilke valgmuligheder der er. Børn og unge under 15 år, der ønsker andet tandplejetilbud end det kommunen vederlagsfrit tilbyder, kan vælge privat tandlægepraksis efter eget valg. Dette indebærer en egenbetaling på 35%. Kommunen administrer dette område. Området er ikke omfattet af nærværende udbud. 7.4 Frit valg - 16 år Når barnet fylder 16 år, fremsender Tandplejens Kontor brev om frit valg mellem kommunale og private klinikker til alle børn i kommunen. Hvis der ikke foretages et fravalg, fortsætter den unge ved samme tandlæge.

15 15/ Røntgen Ekstraorale røntgenbilleder kan bestilles hos de kommunale klinikker (Aabenraa eller Tinglev). Billedet tages vederlagsfrit. 7.6 Tandregulering Den udbudte opgave omfatter ikke tandregulering. 7.7 Større enkeltbehandlinger Større enkeltbehandlinger, herunder behandlinger i generel anæstesi, kroner og broer mv. er ikke omfattet af nærværende udbud. Der skal ansøges særskilt om honorering af disse.

16 16/20 8 Yderligere krav til PPT - tilbudsdokumenter 8.1 PPT klinikkens geografiske placering Privat praktiserende tandlæger, der ønsker at udføre børn og unge tandpleje i henhold til kontrakten, må maksimalt være beliggende 20 km. fra en skole i det distrikt, der er indgået kontrakt om. Det er således et krav for at afgive tilbud, at tilbudsgivers klinik ikke er beliggende mere en 20 km. fra en skole i det eller de distrikter der afgives tilbud på. Privat praktiserende tandlæger, som ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik inden for denne grænse, kan afgive tilbud på udførelse af børn og unge tandpleje i et eller begge distrikter, såfremt tilbudsgiver erklærer at denne vil, og dokumenterer at denne vil kunne, etablere en klinik, som er beliggende inden for de givne geografiske rammer. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på både distrikt 2 og 3, må tilbudsgivers klinik maksimalt ligge 20 km. fra en skole i hvert distrikt. Aabenraa kommune skal for en god ordens skyld henlede opmærksomheden på sprogkravet i punkt 5.4. DOK 1 Tilbudsgivers geografiske placering INFO 1 Tilbudsgiver skal, som dokumentation for den geografiske placering, angive navn og adressen på tandlægeklinikken. INFO 2 Såfremt tilbudsgiver ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik, der er beliggende indenfor de angivne rammer, skal tilbudsgiver erklære at denne vil, og dokumentere at denne vil kunne, etablere en klinik inden for de givne rammer, såfremt der indgås kontrakt med tilbudsgiver. INFO 3 Såfremt tilbudsgiver fremlægger erklæring og dokumentation i henhold til INFO 2, skal tilbudsgiver, såfremt denne er indehaver af en klinik, som er placeret uden for de givne geografiske rammer, oplyse om navn og placering af denne tandlægeklinik.

17 17/ PPT s kapacitet DOK 2 Tilbudsgivers kapacitet maksimalt antal børn/unge pr. år. INFO 4 Tilbudsgivere skal oplyse om det maksimale antal børn/unge pr. år de har kapacitet til at have tilknyttet i henhold til kontrakten. 8.3 Dokumenteret autorisation som tandlæge Tilbudsgivere der ønsker at udføre børn og unge tandpleje skal være i besiddelse af Sundhedsstyrelsens autorisationer som tandlæge eller tilsvarende autorisationer i den medlemsstat hvor tilbudsgiver er etableret. DOK 3 Tilbudsgivers autorisationer som tandlæge INFO 5 Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for at være i besiddelse af ovennævnte autorisation 8.4 Dokumenteret erhvervsansvarsforsikring Tilbudsgivere der ønsker at udføre børn og unge tandpleje skal have tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring, inkl. person- og tingskade samt produktansvar. DOK 4 Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring INFO 6 Tilbudsgiver skal aflevere dokumentation for at være i besiddelse af gyldig erhvervsansvarsforsikring, inkl. person- og tingskaldedækning samt produktansvar. 8.5 Dokumenteret kvalitetssikring og egenkontrol Tilbudsgivere skal være i besiddelse af et internt kvalitetssikrings og en egenkontrol for at udføre børn og unge tandpleje i henhold til kontrakten. DOK 5 Tilbudsgivers kvalitetssikrings og egenkontrol INFO 7 Tilbudsgiver skal beskrive kvalitetssikrings og egenkontrollen, således at ordregiver kan se, at tilbudsgiver er i besiddelse af en kvalitetssikring og en egen kontrol. 8.6 Ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder DOK 6 Tro- og love-erklæring, vedlagt som bilag 4, skal udfyldes og afleveres.

18 18/20 INFO 8 Tilbudsgiver skal aflevere en erklæring på tro- og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love.

19 19/20 9 Tilbudsdokumenter og beskrivelseskrav Nedenfor er kravene til de krævede tilbudsdokumenter sammenfattet i oversigtsform. DOK 1 Tilbudsgivers geografiske placering 16 INFO 1 Tilbudsgiver skal, som dokumentation for den geografiske placering, angive navn og adressen på tandlægeklinikken. 16 INFO 2 Såfremt tilbudsgiver ikke på nuværende tidspunkt har etableret en klinik, der er beliggende indenfor de angivne rammer, skal tilbudsgiver erklære at denne vil, og dokumentere at denne vil kunne, etablere en klinik inden for de givne rammer, såfremt der indgås kontrakt med tilbudsgiver. 16 INFO 3 Såfremt tilbudsgiver fremlægger erklæring og dokumentation i henhold til INFO 2, skal tilbudsgiver, såfremt denne er indehaver af en klinik, som er placeret uden for de givne geografiske rammer, oplyse om navn og placering af denne tandlægeklinik. 16 DOK 2 Tilbudsgivers kapacitet maksimalt antal børn/unge pr. år. 17 INFO 4 Tilbudsgivere skal oplyse om det maksimale antal børn/unge pr. år de har kapacitet til at have tilknyttet i henhold til kontrakten. 17 DOK 3 Tilbudsgivers autorisationer som tandlæge 17 INFO 5 Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for at være i besiddelse af ovennævnte autorisation 17 DOK 4 Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring 17 INFO 6 Tilbudsgiver skal aflevere dokumentation for at være i besiddelse af gyldig erhvervsansvarsforsikring, inkl. personog tingskaldedækning samt produktansvar. 17 DOK 5 Tilbudsgivers kvalitetssikringssystem og egenkontrol 17 INFO 7 Tilbudsgiver skal beskrive kvalitetssikringssystemet og egenkontrollen, således at ordregiver kan se, at tilbudsgiver er i besiddelse af et kvalitetssikringssystem og en egen kontrol. 17 DOK 6 Tro- og love-erklæring, vedlagt som bilag 4, skal udfyldes og afleveres. 17 INFO 8 Tilbudsgiver skal aflevere en erklæring på tro- og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love. 18

20 20/20

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere