Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN"

Transkript

1 Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

2 Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger. Noget af det tætteste vi vel kommer fuld beskæftigelse og fyldte ordrebøger på den ene side, og flotte virksomhedsregnskaber og direktørers og bestyrelsesformænds guldrandede aftaler på den anden, var med til at skrue forventningerne op. Vi har sikret reallønnen og lidt til alene i kraft af reguleringen i mindstebetalingssatserne, som er et rigtigt godt udgangspunkt for de lokale forhandlinger. Murere og murerarbejdsmænd får en ekstraordinær forhøjelse, idet der er aftalt et særligt tillæg på i første omgang 25 kroner i timen til minimallønnen, hvis der arbejdes på timeløn. Tilsvarende er der aftalt et tillæg på 18 kroner i timen til minimallønssatsen til alle, der har gennemgået den ny stenindustriarbejderuddannelse. Akkordsatserne er reguleret med tre procent om året. Også her er der tale om minimumsbestemmelser, som ude på arbejdspladserne i den nuværende situation kan veksles til endnu mere. I alle overenskomster forhøjes elevers og lærlinges løn med 3,5 procent hvert år. Der forbedring af søgnehelligdags- og feriefridagskontoen med flere penge til at holde fri for. Alle får glæde af forbedringerne. Som noget nyt bliver der mulighed for at indbetale restbeløb som ekstraordinært pensionsbidrag. Og apropos pension, så forhøjes pensionsbidraget i alle overenskomster til 12 procent af lønnen i løbet af perioden. Vi har i vores overenskomster hidtil haft meget forskellig betaling i forbindelse med sygdom, barns første sygedag og barsel. Vi har denne gang taget endnu et skridt mod ensartet betaling ved de nævnte former for fravær. I de fleste overenskomster stiger sygelønnen til 130 kroner i timen sidst i perioden. Ved overenskomstfornyelsen i 2004 tog vi hul på, hvad jeg dengang håbede kunne blive en egentlig efteruddannelsesfond for alle medarbejdere, der er omfattet af vores overenskomster. Det mål når vi allerede i denne overenskomstperiode. Alle medarbejdere sikres ret til to ugers selvvalgt uddannelse, der skal være relevant inden for overenskomstens dækningsområde og så er det i den forbindelse ligegyldigt, om man er ansat i en stor landsdækkende virksomhed eller hos en lille mester. I vores nye overenskomster med Dansk Byggeri har vi fået indarbejdet nye, gode redskaber til kontrol med udenlandske firmaer og udenlandske bygningsarbejdere. Det er regler, der i højere grad forpligter Dansk Byggeri, og det er administrative tiltag, som gør det muligt løbende at følge indbetaling af feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og pension. Det er heldigvis de færreste udenlandske firmaer, der melder sig ind i en dansk arbejdsgiverorganisation med den hensigt at snyde, men vi har desværre set eksempler på kalkuleret snyd. De nye redskaber er tiltænkt det faglige arbejde i afdelinger og forbund, men derfor er de alligevel vigtige også for det enkelte 3F-medlem. Kontrolforanstaltninger skal sikre, at vores overenskomster og vores løn- og arbejdsforhold ikke undergraves. Under ét er der tale om meget tilfredsstillende overenskomstforlig, som jeg anbefaler at der stemmes ja til. John Larsen Gruppeformand Byggegruppen

3 Mere i lønningsposen På alle minimallønsoverenskomster sker der regulering af såvel mindstebetalingssatsen som akkordsatserne tre gange i løbet af overenskomstperioden. Reguleringerne sker enten pr. time eller i procent. Mindste- Lærlinge Minut- Pris- Genesats faktor kurant tillæg 1. marts ,00 kr. 3,5% 3% 1. maj øre 3% 1. januar øre 3% 1. marts ,50 kr. 3,5% 3% 1. marts ,50 kr. 3,5% 6 øre 3% 3% Mere i løn under sygdom Der ydes løn under sygdom i indtil 4 uger. Satsen for løn under sygdom hæves tre gange i perioden: 1. marts 2007 til 124 kroner i timen, fra 1. marts 2008 til 127 kroner i timen, og fra 1. marts 2009 til 130 kroner i timen dog aldrig mere end fuld løn. Samme betaling ydes i forbindelse med barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse. Ved tilskadekomst betaler virksomheden løn under sygdom i indtil 8 uger. Medarbejderen kan ikke opsiges i denne periode. Det er et krav, at medarbejderen er dagpengeberettiget. Reglerne gælder også i forbindelse med erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed. Mere i pension Udbygningen af arbejdsmarkedspensionen fortsætter. Det nuværende pensionsbidrag på 10,8 procent af lønnen hæves to gange i periode med 0,6 procent til samlet 12 procent. Det sker 1. juli 2007 og igen 1. juli Arbejdsgiveren betaler 2/3, lønmodtageren 1/3. Det kræves, at lønmodtageren er fyldt 20 år og har seks måneders anciennitet eller erhvervserfaring. For østarbejdere gælder, at erhvervserfaring kan optjenes i hjemlandet. For kvindelige medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt indbetales under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag. Det er fra 1. juli ,50 kroner i timen eller kroner pr. måned, fra 1. juli ,80 kroner i timen eller kroner om måneden og endelig 1. juli ,25 kroner i timen eller kroner om måneden. Arbejdsgiveren betaler 2/3, medarbejderen 1/3. Side 3

4 Forhøjet søgnehelligdagsbetaling Betalingen til at holde fri på søgnehelligdage og feriefridage forbedres væsentligt i perioden. Fra 1. marts 2007 hæves opsparingen fra 5,75 procent af lønnen til 6,25 procent. 1. marts 2008 hæves opsparingen til 6,65 procent, og endelig 1. marts 2009 stiger satsen til 6,90 procent af lønnen, herunder den overenskomstmæssige sygeløn. Forskudsbetalingen til søgnehelligdage og feriefridage hæves med virkning fra 1. marts 2007 til 850 kroner pr. dag for voksne arbejdere og til 525 kroner pr. dag for ungarbejdere. Den enkelte medarbejders søgnehelligdags- og feriefridagskonto opgøres hvert år i uge 52. Overskud/restbeløb på kontoen udbetales senest ved første udbetaling i januar. Som noget nyt er det aftalt, at medarbejdere kan få restbeløbet indbetalt som ekstraordinært pensionsbidrag ved at fremsætte ønske om det inden 30. november. Forbedrede barselsmuligheder Forholdene under barselsorlov og forældreorlov er forbedret i alle 3F s byggeoverenskomster. De hidtidige regler ændres, så kvindelige medarbejdere kun skal have 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder for at være berettiget til barselsorlov i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Barselsløn svarer til sygelønssatserne og stiger dermed i perioden til 130 kroner i timen. I umiddelbar forlængelse af barselsorloven yder virksomheden betaling under forældreorlov i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Betaling for de sidste 3 uger bortfalder, hvis den ene forælder ikke benytter sin ret til forældreorlov. Betalingen for forældreorlov svarer også til sygelønssatserne. Side 4 Forbedrede kontrolmuligheder De nye overenskomster med Dansk Byggeri som modpart har tre protokollater, der under ét giver bedre mulighed for at sikre, at den udenlandske arbejdskraft også reelt arbejder på overenskomstens vilkår. For det første er det aftalt, at overenskomsterne er at betragte som områdeoverenskomster, som gælder for alle beskæftigede inden for overenskomsternes gyldighedsområde. Det er ligeledes aftalt, at når en virksomhed er optaget i Dansk Byggeri, kan 3F begære afholdt organisationsmøde. Formålet med mødet er at undersøge mulighederne for, hvorledes medarbejderne kan indpasses i gældende overenskomstforhold. Derudover er der aftalt skærpede regler, hvis der er anledning til at formode, overenskomsten

5 ikke overholdes. I så fald påhviler det virksomheden at bevise overfor Dansk Byggeri, at overenskomstens bestemmelser overholdes, og det påhviler Dansk Byggeri efter påkrav at fremlægge dokumentation overfor forbundet. Hvis det viser sig, at overenskomsten ikke overholdes, er Dansk Byggeri forpligtet til at få virksomheden til at rette forholdene. Sker det ikke snarest, kan sagen bringes for Arbejdsretten. For det andet indføres der særlige regler for betaling af søgnehelligdage og ferie for medarbejdere udstationeret til midlertidigt arbejde i Danmark. Forbundene i BAT-kartellet etablerer med virkning fra optjeningsåret 2008 en fælles kasse til at administrere ferie- og feriebetaling samt feriefridagsog søgnehelligdagsbetaling for de udstationerede medarbejdere. For det tredje anerkendes de udenlandske arbejderes erhvervserfaring fra hjemlandet som anciennitet i forhold til pension. Det vil i praksis sige, at alle udenlandske arbejdere, der er fyldt 20 år, er omfattet af reglerne for pensionsbidrag. Ret til selvvalgt uddannelse Medarbejdere med minimum 3 måneders anciennitet får efter aftale med arbejdsgiveren ret til at deltage i selvvalgt uddannelse af op til 2 ugers varighed. Uddannelsen skal være relevant i forhold til beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. Uddannelsen kan omfatte deltagelse i en individuel kompetencevurdering i forhold til relevant erhvervs- og markedsuddannelse inden for overenskomstområdet. På baggrund af kompetencevurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Medarbejderen har efter aftale med arbejdsgiveren ret til at deltage i uddannelse i henhold til uddannelsesplanen. Der oprettes en særlig udviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Med virkning fra 1. januar 2008 indbetaler virksomheden 260 kroner pr. medarbejder pr. år. Beløbet forhøjes pr. 1. januar 2009 til 520 kroner. Beløbene omregnes til et beløb pr. arbejdstime, som det er kendt fra de eksisterende uddannelsesfonde. Fondens midler kan anvendes til Kompetencevurdering Almen og faglig efter- og videreuddannelse Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder Kampagner vedr. uddannelsesplanlægning i virksomheder Mulighed for kortere arbejdstid for seniorer Byggegruppens nye overenskomster indeholder et nyt ord: Seniorpolitik. Der er indgået aftale om, at der lokalt kan indgås aftaler om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid for medarbejdere, der er fyldt 60 år. Arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn dog 29 timer pr. uge. Placering af arbejdstiden skal ske under hensyn til begge parters tarv. Som kompensation for nedsættelse af den ugentlige arbejdstid, forhøjes den overenskomstmæssige minimallønssats med 10% for de præsterede arbejdstimer. Der er givet mulighed for nye tryghedsbestemmelser for medarbejdere, der er fyldt 60 år. Det indebærer længere opsigelsesvarsel samt at medarbejderen ikke kan opsiges under dokumenteret sygdom de første 3 måneder. Side 5

6 De enkelte overenskomster: Byggegruppen har fornyet syv overenskomster på det private arbejdsmarked. Hovedpunkterne og det fælles indhold er omtalt på de foregående sider i denne pjece. Der er imidlertid forskelle og særbestemmelser i de enkelte overenskomster. I det følgende fremhæves de vigtigste forskelle i forhold til det fælles indhold. BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Det er aftalt, at der i løbet af overenskomstperioden nedsættes et paritetisk udvalg, der skal analysere akkordtidssystemet, herunder se på eventuelle muligheder for et mere tidssvarende priskurantsystem. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i struktør-, brolægger- og tagdækkerfagene. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. I brolæggerpriskuranten indskrives, at arbejdsgiveren leverer det nødvendige værktøj, der dog forbliver arbejdsgiverens ejendom. MURER- OG MURERARBEJDSMANDS- OVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Murer- og murerarbejdsmandsarbejde betales, hvor der ikke er aftalt akkord, til alle med mindst 1 måneds erfaring et akkordafsavnstillæg til minimallønnen. Akkordafsavnstillægget udgør 1. marts kr. i timen. Det reduceres med to gange 2,50 kr. 1. marts 2008 og 1. marts 2009, samtidig med at mindstebetalingssatsen stiger tilsvarende. Priskuranter for såvel murer- som for murerarbejdsmandsarbejde justeres og opdateres inden 31. december I øvrigt forhøjes priskuranterne med 3% i begyndelsen af den uge, hvor 1. marts falder i 2007, 2008 og Overenskomstens bestemmelser om betaling ved barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse er harmoniseret med de øvrige overenskomster med Dansk Byggeri. Det betyder, at betalingen 1. marts i år hæves 24 kroner til 124 kroner pr. time. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i murer-, stenhugger- og stukkatørfaget. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Det er med overenskomstfornyelsen aftalt, at murerarbejdsmandsuddannelsen gøres permanent. ISOLERINGSOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Industri Der er enighed om at lave en ny, landsdækkende prisliste, der skal træde i kraft 2. januar Prislisten bygger principielt på de pr. 1. maj 2007 gældende priser for Øst, idet der dog kan ske regulering af priserne. De nuværende prislister reguleres med 3 procent 1. maj Den ny landsdækkende prisliste reguleres med 3 procent 1. marts 2008 og igen 1. marts Side 6

7 Betalingen under sygdom og barsel reguleres 1. maj 2007 med 4 kroner til 122,00 kroner i timen, igen 1. marts 2008 med 3 kroner til 125,00 kroner i timen og endelig 1. marts 2009 med 3 kroner til 128,00 kroner i timen. Pensionsbidrag reguleres således: 1. januar 2008 forhøjes bidraget med 0,3 procent; 1. januar 2009 forhøjes bidraget med 0,9 procent, hvorefter det samlede pensionsbidrag udgør 12 procent. Arbejdsgiveren betaler 2/3, arbejdstageren 1/3. Nyoptagne medlemmer af DI, der ikke hidtil har haft pensionsordning for medarbejderne på isoleringsoverenskomsten, kan kræve, at pensionsbidraget fra optagelsestidspunktet skal udgøre mindst 20 procent af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 50 procent og senest 2 år efter mindst 75 procent af de overenskomstmæssige bidrag. Efter senest 3 år skal der betales fuldt bidrag. Hver medarbejder på overenskomsten får sin egen Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen får blandt andet mulighed for at hæve ekstra beløb i forbindelse med ferie, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage. Medarbejderen kan også frit vælge at indbetale en del af kontoen til sin pensionsopsparing. Den nuværende S/H-betaling på 5,75 procent indgår i Fritvalgs Lønkontoen. Fra 1. maj 2007 indbetales 0,5 procent ekstra til kontoen, og 1. maj 2008 yderligere 0,40 procent og fra 1. maj 2009 yderligere 0,25 procent. Kontoen tømmes og restbeløb udbetales i forbindelse med årets sidste lønudbetaling. anciennitet har ret til op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse, der er relevant i forhold til overenskomstens dækningsområde. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 1 promille af lønsummen. INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri For uddannede stenindustriarbejdere indføres et tillæg til minimallønssatsen på 18 kroner pr. time. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i murer-, stenhugger- og stukkatørfaget. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Der er i overenskomsten aftalt regler for midlertidig forkortelse af arbejdstiden (arbejdsfordeling). modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Til kompetenceudvikling i isoleringsbranchen bygges der videre på den eksisterende Isoleringsbranchens Uddannelsesfond. Virksomhederne betaler i dag 1,50 promille af lønnen til fonden: Med virkning fra 1. april 2008 betales yderligere 0,8 promille og igen 1. april ,5 promille af forudgående års pensionsgivende lønsum. Medarbejdere under overenskomsten kan søge om tilskud. Midler kan tidligst uddeles fra 1. januar Medarbejdere med minimum 9 måneders MALEROMRÅDET 3F Danske Malermestre Timelønnen stiger som for andre overenskomster med 8 kroner over overenskomstens tre år. Det indebærer, at den minimale timeløn for voksne medarbejdere fra 26. februar 2007 er 104,05 kr., fra Side 7

8 3. marts ,55 kr. og fra 2. marts ,05 kr. For nyansatte uden brancheerfaring er den minimale timeløn de første 3 måneder tilsvarende 26. februar 2007 på 100,05 kr., fra 3. marts ,55 kr. og fra 2. marts ,05 kr. Løn under sygdom og tilskadekomst samt fravær i forbindelse med barns første sygedag hæves 26. februar 2007 med 18 kroner til 117,75 kr. Efterfølgende hæves satsen både 3. marts 2008 og 2. marts 2009 med 2,50 kroner pr. time. I tilfælde af at medarbejderen må forlade arbejdet i løbet af arbejdsdaget som følge af sygdom eller barns sygdom betales der sygeløn for resterende timer. Løn under barselsorlov, forældreorlov og fædreorlov udgør 26. februar ,75 kr. pr. time, 3. marts ,25 kr. og fra 2. marts ,75 kr. Søgnehelligdagsbetalingen hæves fra 1. januar 2008 med 1%, hvorefter den samlede S/H-betaling er 6,75%. Medarbejderne omfattes af Malerfagets Kompetenceudviklingsfond. Virksomhederne indbetaler med virkning fra 1. januar ,08% af lønsummen til fonden. Beløbet forhøjes 1. januar 2009 til 0.16% af lønsummen. Medarbejdere med 6 måneders anciennitet får ret til 2 ugers relevant efteruddannelse. ASFALTOMRÅDET 3F og Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening Der oprettes en Asfaltbranchens Udviklingsfond efter samme principper som i Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Indbetalingerne til Asfaltindustriens Uddannelsesfond indgår i Asfaltbranchens Udviklingsfond. I overenskomstperioden nedsættes et paritetisk udvalg, som skal undersøge mulighederne for anvendelse af produktivitetsfremmende lønsystemer. Hvis hjemsendelse har varet 3 måneder, bør virksomheden kontakte den pågældende medarbejder og oplyse, hvornår hjemsendelsen forventes at ophøre. GULVOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Satserne i forbindelse med barns første sygedag og ved fravær i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse reguleres 1. marts 2007 til 122 kroner pr. time, 1. marts 2008 til 125 kroner pr. time og pr. 1. marts 2009 til 128 kroner pr. time. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Udgivet af Byggegruppen i 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V. Design og grafisk produktion: Schultz Grafisk. Fotos: Harry Nielsen og Søren Zeuth. Side 8

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F 2007 2010 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Oplag: 300 H080

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold. For servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold. For servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2005-2008 INDENDØRSBEPLANTNINGSFIRMAER Overenskomst løn- og arbejdsforhold For servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere