Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN"

Transkript

1 Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

2 Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger. Noget af det tætteste vi vel kommer fuld beskæftigelse og fyldte ordrebøger på den ene side, og flotte virksomhedsregnskaber og direktørers og bestyrelsesformænds guldrandede aftaler på den anden, var med til at skrue forventningerne op. Vi har sikret reallønnen og lidt til alene i kraft af reguleringen i mindstebetalingssatserne, som er et rigtigt godt udgangspunkt for de lokale forhandlinger. Murere og murerarbejdsmænd får en ekstraordinær forhøjelse, idet der er aftalt et særligt tillæg på i første omgang 25 kroner i timen til minimallønnen, hvis der arbejdes på timeløn. Tilsvarende er der aftalt et tillæg på 18 kroner i timen til minimallønssatsen til alle, der har gennemgået den ny stenindustriarbejderuddannelse. Akkordsatserne er reguleret med tre procent om året. Også her er der tale om minimumsbestemmelser, som ude på arbejdspladserne i den nuværende situation kan veksles til endnu mere. I alle overenskomster forhøjes elevers og lærlinges løn med 3,5 procent hvert år. Der forbedring af søgnehelligdags- og feriefridagskontoen med flere penge til at holde fri for. Alle får glæde af forbedringerne. Som noget nyt bliver der mulighed for at indbetale restbeløb som ekstraordinært pensionsbidrag. Og apropos pension, så forhøjes pensionsbidraget i alle overenskomster til 12 procent af lønnen i løbet af perioden. Vi har i vores overenskomster hidtil haft meget forskellig betaling i forbindelse med sygdom, barns første sygedag og barsel. Vi har denne gang taget endnu et skridt mod ensartet betaling ved de nævnte former for fravær. I de fleste overenskomster stiger sygelønnen til 130 kroner i timen sidst i perioden. Ved overenskomstfornyelsen i 2004 tog vi hul på, hvad jeg dengang håbede kunne blive en egentlig efteruddannelsesfond for alle medarbejdere, der er omfattet af vores overenskomster. Det mål når vi allerede i denne overenskomstperiode. Alle medarbejdere sikres ret til to ugers selvvalgt uddannelse, der skal være relevant inden for overenskomstens dækningsområde og så er det i den forbindelse ligegyldigt, om man er ansat i en stor landsdækkende virksomhed eller hos en lille mester. I vores nye overenskomster med Dansk Byggeri har vi fået indarbejdet nye, gode redskaber til kontrol med udenlandske firmaer og udenlandske bygningsarbejdere. Det er regler, der i højere grad forpligter Dansk Byggeri, og det er administrative tiltag, som gør det muligt løbende at følge indbetaling af feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og pension. Det er heldigvis de færreste udenlandske firmaer, der melder sig ind i en dansk arbejdsgiverorganisation med den hensigt at snyde, men vi har desværre set eksempler på kalkuleret snyd. De nye redskaber er tiltænkt det faglige arbejde i afdelinger og forbund, men derfor er de alligevel vigtige også for det enkelte 3F-medlem. Kontrolforanstaltninger skal sikre, at vores overenskomster og vores løn- og arbejdsforhold ikke undergraves. Under ét er der tale om meget tilfredsstillende overenskomstforlig, som jeg anbefaler at der stemmes ja til. John Larsen Gruppeformand Byggegruppen

3 Mere i lønningsposen På alle minimallønsoverenskomster sker der regulering af såvel mindstebetalingssatsen som akkordsatserne tre gange i løbet af overenskomstperioden. Reguleringerne sker enten pr. time eller i procent. Mindste- Lærlinge Minut- Pris- Genesats faktor kurant tillæg 1. marts ,00 kr. 3,5% 3% 1. maj øre 3% 1. januar øre 3% 1. marts ,50 kr. 3,5% 3% 1. marts ,50 kr. 3,5% 6 øre 3% 3% Mere i løn under sygdom Der ydes løn under sygdom i indtil 4 uger. Satsen for løn under sygdom hæves tre gange i perioden: 1. marts 2007 til 124 kroner i timen, fra 1. marts 2008 til 127 kroner i timen, og fra 1. marts 2009 til 130 kroner i timen dog aldrig mere end fuld løn. Samme betaling ydes i forbindelse med barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse. Ved tilskadekomst betaler virksomheden løn under sygdom i indtil 8 uger. Medarbejderen kan ikke opsiges i denne periode. Det er et krav, at medarbejderen er dagpengeberettiget. Reglerne gælder også i forbindelse med erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed. Mere i pension Udbygningen af arbejdsmarkedspensionen fortsætter. Det nuværende pensionsbidrag på 10,8 procent af lønnen hæves to gange i periode med 0,6 procent til samlet 12 procent. Det sker 1. juli 2007 og igen 1. juli Arbejdsgiveren betaler 2/3, lønmodtageren 1/3. Det kræves, at lønmodtageren er fyldt 20 år og har seks måneders anciennitet eller erhvervserfaring. For østarbejdere gælder, at erhvervserfaring kan optjenes i hjemlandet. For kvindelige medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt indbetales under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag. Det er fra 1. juli ,50 kroner i timen eller kroner pr. måned, fra 1. juli ,80 kroner i timen eller kroner om måneden og endelig 1. juli ,25 kroner i timen eller kroner om måneden. Arbejdsgiveren betaler 2/3, medarbejderen 1/3. Side 3

4 Forhøjet søgnehelligdagsbetaling Betalingen til at holde fri på søgnehelligdage og feriefridage forbedres væsentligt i perioden. Fra 1. marts 2007 hæves opsparingen fra 5,75 procent af lønnen til 6,25 procent. 1. marts 2008 hæves opsparingen til 6,65 procent, og endelig 1. marts 2009 stiger satsen til 6,90 procent af lønnen, herunder den overenskomstmæssige sygeløn. Forskudsbetalingen til søgnehelligdage og feriefridage hæves med virkning fra 1. marts 2007 til 850 kroner pr. dag for voksne arbejdere og til 525 kroner pr. dag for ungarbejdere. Den enkelte medarbejders søgnehelligdags- og feriefridagskonto opgøres hvert år i uge 52. Overskud/restbeløb på kontoen udbetales senest ved første udbetaling i januar. Som noget nyt er det aftalt, at medarbejdere kan få restbeløbet indbetalt som ekstraordinært pensionsbidrag ved at fremsætte ønske om det inden 30. november. Forbedrede barselsmuligheder Forholdene under barselsorlov og forældreorlov er forbedret i alle 3F s byggeoverenskomster. De hidtidige regler ændres, så kvindelige medarbejdere kun skal have 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder for at være berettiget til barselsorlov i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Barselsløn svarer til sygelønssatserne og stiger dermed i perioden til 130 kroner i timen. I umiddelbar forlængelse af barselsorloven yder virksomheden betaling under forældreorlov i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Betaling for de sidste 3 uger bortfalder, hvis den ene forælder ikke benytter sin ret til forældreorlov. Betalingen for forældreorlov svarer også til sygelønssatserne. Side 4 Forbedrede kontrolmuligheder De nye overenskomster med Dansk Byggeri som modpart har tre protokollater, der under ét giver bedre mulighed for at sikre, at den udenlandske arbejdskraft også reelt arbejder på overenskomstens vilkår. For det første er det aftalt, at overenskomsterne er at betragte som områdeoverenskomster, som gælder for alle beskæftigede inden for overenskomsternes gyldighedsområde. Det er ligeledes aftalt, at når en virksomhed er optaget i Dansk Byggeri, kan 3F begære afholdt organisationsmøde. Formålet med mødet er at undersøge mulighederne for, hvorledes medarbejderne kan indpasses i gældende overenskomstforhold. Derudover er der aftalt skærpede regler, hvis der er anledning til at formode, overenskomsten

5 ikke overholdes. I så fald påhviler det virksomheden at bevise overfor Dansk Byggeri, at overenskomstens bestemmelser overholdes, og det påhviler Dansk Byggeri efter påkrav at fremlægge dokumentation overfor forbundet. Hvis det viser sig, at overenskomsten ikke overholdes, er Dansk Byggeri forpligtet til at få virksomheden til at rette forholdene. Sker det ikke snarest, kan sagen bringes for Arbejdsretten. For det andet indføres der særlige regler for betaling af søgnehelligdage og ferie for medarbejdere udstationeret til midlertidigt arbejde i Danmark. Forbundene i BAT-kartellet etablerer med virkning fra optjeningsåret 2008 en fælles kasse til at administrere ferie- og feriebetaling samt feriefridagsog søgnehelligdagsbetaling for de udstationerede medarbejdere. For det tredje anerkendes de udenlandske arbejderes erhvervserfaring fra hjemlandet som anciennitet i forhold til pension. Det vil i praksis sige, at alle udenlandske arbejdere, der er fyldt 20 år, er omfattet af reglerne for pensionsbidrag. Ret til selvvalgt uddannelse Medarbejdere med minimum 3 måneders anciennitet får efter aftale med arbejdsgiveren ret til at deltage i selvvalgt uddannelse af op til 2 ugers varighed. Uddannelsen skal være relevant i forhold til beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. Uddannelsen kan omfatte deltagelse i en individuel kompetencevurdering i forhold til relevant erhvervs- og markedsuddannelse inden for overenskomstområdet. På baggrund af kompetencevurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Medarbejderen har efter aftale med arbejdsgiveren ret til at deltage i uddannelse i henhold til uddannelsesplanen. Der oprettes en særlig udviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Med virkning fra 1. januar 2008 indbetaler virksomheden 260 kroner pr. medarbejder pr. år. Beløbet forhøjes pr. 1. januar 2009 til 520 kroner. Beløbene omregnes til et beløb pr. arbejdstime, som det er kendt fra de eksisterende uddannelsesfonde. Fondens midler kan anvendes til Kompetencevurdering Almen og faglig efter- og videreuddannelse Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder Kampagner vedr. uddannelsesplanlægning i virksomheder Mulighed for kortere arbejdstid for seniorer Byggegruppens nye overenskomster indeholder et nyt ord: Seniorpolitik. Der er indgået aftale om, at der lokalt kan indgås aftaler om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid for medarbejdere, der er fyldt 60 år. Arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn dog 29 timer pr. uge. Placering af arbejdstiden skal ske under hensyn til begge parters tarv. Som kompensation for nedsættelse af den ugentlige arbejdstid, forhøjes den overenskomstmæssige minimallønssats med 10% for de præsterede arbejdstimer. Der er givet mulighed for nye tryghedsbestemmelser for medarbejdere, der er fyldt 60 år. Det indebærer længere opsigelsesvarsel samt at medarbejderen ikke kan opsiges under dokumenteret sygdom de første 3 måneder. Side 5

6 De enkelte overenskomster: Byggegruppen har fornyet syv overenskomster på det private arbejdsmarked. Hovedpunkterne og det fælles indhold er omtalt på de foregående sider i denne pjece. Der er imidlertid forskelle og særbestemmelser i de enkelte overenskomster. I det følgende fremhæves de vigtigste forskelle i forhold til det fælles indhold. BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Det er aftalt, at der i løbet af overenskomstperioden nedsættes et paritetisk udvalg, der skal analysere akkordtidssystemet, herunder se på eventuelle muligheder for et mere tidssvarende priskurantsystem. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i struktør-, brolægger- og tagdækkerfagene. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. I brolæggerpriskuranten indskrives, at arbejdsgiveren leverer det nødvendige værktøj, der dog forbliver arbejdsgiverens ejendom. MURER- OG MURERARBEJDSMANDS- OVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Murer- og murerarbejdsmandsarbejde betales, hvor der ikke er aftalt akkord, til alle med mindst 1 måneds erfaring et akkordafsavnstillæg til minimallønnen. Akkordafsavnstillægget udgør 1. marts kr. i timen. Det reduceres med to gange 2,50 kr. 1. marts 2008 og 1. marts 2009, samtidig med at mindstebetalingssatsen stiger tilsvarende. Priskuranter for såvel murer- som for murerarbejdsmandsarbejde justeres og opdateres inden 31. december I øvrigt forhøjes priskuranterne med 3% i begyndelsen af den uge, hvor 1. marts falder i 2007, 2008 og Overenskomstens bestemmelser om betaling ved barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse er harmoniseret med de øvrige overenskomster med Dansk Byggeri. Det betyder, at betalingen 1. marts i år hæves 24 kroner til 124 kroner pr. time. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i murer-, stenhugger- og stukkatørfaget. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Det er med overenskomstfornyelsen aftalt, at murerarbejdsmandsuddannelsen gøres permanent. ISOLERINGSOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Industri Der er enighed om at lave en ny, landsdækkende prisliste, der skal træde i kraft 2. januar Prislisten bygger principielt på de pr. 1. maj 2007 gældende priser for Øst, idet der dog kan ske regulering af priserne. De nuværende prislister reguleres med 3 procent 1. maj Den ny landsdækkende prisliste reguleres med 3 procent 1. marts 2008 og igen 1. marts Side 6

7 Betalingen under sygdom og barsel reguleres 1. maj 2007 med 4 kroner til 122,00 kroner i timen, igen 1. marts 2008 med 3 kroner til 125,00 kroner i timen og endelig 1. marts 2009 med 3 kroner til 128,00 kroner i timen. Pensionsbidrag reguleres således: 1. januar 2008 forhøjes bidraget med 0,3 procent; 1. januar 2009 forhøjes bidraget med 0,9 procent, hvorefter det samlede pensionsbidrag udgør 12 procent. Arbejdsgiveren betaler 2/3, arbejdstageren 1/3. Nyoptagne medlemmer af DI, der ikke hidtil har haft pensionsordning for medarbejderne på isoleringsoverenskomsten, kan kræve, at pensionsbidraget fra optagelsestidspunktet skal udgøre mindst 20 procent af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 50 procent og senest 2 år efter mindst 75 procent af de overenskomstmæssige bidrag. Efter senest 3 år skal der betales fuldt bidrag. Hver medarbejder på overenskomsten får sin egen Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen får blandt andet mulighed for at hæve ekstra beløb i forbindelse med ferie, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage. Medarbejderen kan også frit vælge at indbetale en del af kontoen til sin pensionsopsparing. Den nuværende S/H-betaling på 5,75 procent indgår i Fritvalgs Lønkontoen. Fra 1. maj 2007 indbetales 0,5 procent ekstra til kontoen, og 1. maj 2008 yderligere 0,40 procent og fra 1. maj 2009 yderligere 0,25 procent. Kontoen tømmes og restbeløb udbetales i forbindelse med årets sidste lønudbetaling. anciennitet har ret til op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse, der er relevant i forhold til overenskomstens dækningsområde. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 1 promille af lønsummen. INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri For uddannede stenindustriarbejdere indføres et tillæg til minimallønssatsen på 18 kroner pr. time. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i murer-, stenhugger- og stukkatørfaget. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Der er i overenskomsten aftalt regler for midlertidig forkortelse af arbejdstiden (arbejdsfordeling). modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Til kompetenceudvikling i isoleringsbranchen bygges der videre på den eksisterende Isoleringsbranchens Uddannelsesfond. Virksomhederne betaler i dag 1,50 promille af lønnen til fonden: Med virkning fra 1. april 2008 betales yderligere 0,8 promille og igen 1. april ,5 promille af forudgående års pensionsgivende lønsum. Medarbejdere under overenskomsten kan søge om tilskud. Midler kan tidligst uddeles fra 1. januar Medarbejdere med minimum 9 måneders MALEROMRÅDET 3F Danske Malermestre Timelønnen stiger som for andre overenskomster med 8 kroner over overenskomstens tre år. Det indebærer, at den minimale timeløn for voksne medarbejdere fra 26. februar 2007 er 104,05 kr., fra Side 7

8 3. marts ,55 kr. og fra 2. marts ,05 kr. For nyansatte uden brancheerfaring er den minimale timeløn de første 3 måneder tilsvarende 26. februar 2007 på 100,05 kr., fra 3. marts ,55 kr. og fra 2. marts ,05 kr. Løn under sygdom og tilskadekomst samt fravær i forbindelse med barns første sygedag hæves 26. februar 2007 med 18 kroner til 117,75 kr. Efterfølgende hæves satsen både 3. marts 2008 og 2. marts 2009 med 2,50 kroner pr. time. I tilfælde af at medarbejderen må forlade arbejdet i løbet af arbejdsdaget som følge af sygdom eller barns sygdom betales der sygeløn for resterende timer. Løn under barselsorlov, forældreorlov og fædreorlov udgør 26. februar ,75 kr. pr. time, 3. marts ,25 kr. og fra 2. marts ,75 kr. Søgnehelligdagsbetalingen hæves fra 1. januar 2008 med 1%, hvorefter den samlede S/H-betaling er 6,75%. Medarbejderne omfattes af Malerfagets Kompetenceudviklingsfond. Virksomhederne indbetaler med virkning fra 1. januar ,08% af lønsummen til fonden. Beløbet forhøjes 1. januar 2009 til 0.16% af lønsummen. Medarbejdere med 6 måneders anciennitet får ret til 2 ugers relevant efteruddannelse. ASFALTOMRÅDET 3F og Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening Der oprettes en Asfaltbranchens Udviklingsfond efter samme principper som i Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Indbetalingerne til Asfaltindustriens Uddannelsesfond indgår i Asfaltbranchens Udviklingsfond. I overenskomstperioden nedsættes et paritetisk udvalg, som skal undersøge mulighederne for anvendelse af produktivitetsfremmende lønsystemer. Hvis hjemsendelse har varet 3 måneder, bør virksomheden kontakte den pågældende medarbejder og oplyse, hvornår hjemsendelsen forventes at ophøre. GULVOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Satserne i forbindelse med barns første sygedag og ved fravær i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse reguleres 1. marts 2007 til 122 kroner pr. time, 1. marts 2008 til 125 kroner pr. time og pr. 1. marts 2009 til 128 kroner pr. time. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Udgivet af Byggegruppen i 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V. Design og grafisk produktion: Schultz Grafisk. Fotos: Harry Nielsen og Søren Zeuth. Side 8

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning 2007 2010 Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Industrioverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles... 11 AFSNIT 2 Industrielle virksomheder... 86 AFSNIT 3 Dansk Beton Industri... 97 AFSNIT

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere