Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN"

Transkript

1 Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

2 Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger. Noget af det tætteste vi vel kommer fuld beskæftigelse og fyldte ordrebøger på den ene side, og flotte virksomhedsregnskaber og direktørers og bestyrelsesformænds guldrandede aftaler på den anden, var med til at skrue forventningerne op. Vi har sikret reallønnen og lidt til alene i kraft af reguleringen i mindstebetalingssatserne, som er et rigtigt godt udgangspunkt for de lokale forhandlinger. Murere og murerarbejdsmænd får en ekstraordinær forhøjelse, idet der er aftalt et særligt tillæg på i første omgang 25 kroner i timen til minimallønnen, hvis der arbejdes på timeløn. Tilsvarende er der aftalt et tillæg på 18 kroner i timen til minimallønssatsen til alle, der har gennemgået den ny stenindustriarbejderuddannelse. Akkordsatserne er reguleret med tre procent om året. Også her er der tale om minimumsbestemmelser, som ude på arbejdspladserne i den nuværende situation kan veksles til endnu mere. I alle overenskomster forhøjes elevers og lærlinges løn med 3,5 procent hvert år. Der forbedring af søgnehelligdags- og feriefridagskontoen med flere penge til at holde fri for. Alle får glæde af forbedringerne. Som noget nyt bliver der mulighed for at indbetale restbeløb som ekstraordinært pensionsbidrag. Og apropos pension, så forhøjes pensionsbidraget i alle overenskomster til 12 procent af lønnen i løbet af perioden. Vi har i vores overenskomster hidtil haft meget forskellig betaling i forbindelse med sygdom, barns første sygedag og barsel. Vi har denne gang taget endnu et skridt mod ensartet betaling ved de nævnte former for fravær. I de fleste overenskomster stiger sygelønnen til 130 kroner i timen sidst i perioden. Ved overenskomstfornyelsen i 2004 tog vi hul på, hvad jeg dengang håbede kunne blive en egentlig efteruddannelsesfond for alle medarbejdere, der er omfattet af vores overenskomster. Det mål når vi allerede i denne overenskomstperiode. Alle medarbejdere sikres ret til to ugers selvvalgt uddannelse, der skal være relevant inden for overenskomstens dækningsområde og så er det i den forbindelse ligegyldigt, om man er ansat i en stor landsdækkende virksomhed eller hos en lille mester. I vores nye overenskomster med Dansk Byggeri har vi fået indarbejdet nye, gode redskaber til kontrol med udenlandske firmaer og udenlandske bygningsarbejdere. Det er regler, der i højere grad forpligter Dansk Byggeri, og det er administrative tiltag, som gør det muligt løbende at følge indbetaling af feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og pension. Det er heldigvis de færreste udenlandske firmaer, der melder sig ind i en dansk arbejdsgiverorganisation med den hensigt at snyde, men vi har desværre set eksempler på kalkuleret snyd. De nye redskaber er tiltænkt det faglige arbejde i afdelinger og forbund, men derfor er de alligevel vigtige også for det enkelte 3F-medlem. Kontrolforanstaltninger skal sikre, at vores overenskomster og vores løn- og arbejdsforhold ikke undergraves. Under ét er der tale om meget tilfredsstillende overenskomstforlig, som jeg anbefaler at der stemmes ja til. John Larsen Gruppeformand Byggegruppen

3 Mere i lønningsposen På alle minimallønsoverenskomster sker der regulering af såvel mindstebetalingssatsen som akkordsatserne tre gange i løbet af overenskomstperioden. Reguleringerne sker enten pr. time eller i procent. Mindste- Lærlinge Minut- Pris- Genesats faktor kurant tillæg 1. marts ,00 kr. 3,5% 3% 1. maj øre 3% 1. januar øre 3% 1. marts ,50 kr. 3,5% 3% 1. marts ,50 kr. 3,5% 6 øre 3% 3% Mere i løn under sygdom Der ydes løn under sygdom i indtil 4 uger. Satsen for løn under sygdom hæves tre gange i perioden: 1. marts 2007 til 124 kroner i timen, fra 1. marts 2008 til 127 kroner i timen, og fra 1. marts 2009 til 130 kroner i timen dog aldrig mere end fuld løn. Samme betaling ydes i forbindelse med barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse. Ved tilskadekomst betaler virksomheden løn under sygdom i indtil 8 uger. Medarbejderen kan ikke opsiges i denne periode. Det er et krav, at medarbejderen er dagpengeberettiget. Reglerne gælder også i forbindelse med erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed. Mere i pension Udbygningen af arbejdsmarkedspensionen fortsætter. Det nuværende pensionsbidrag på 10,8 procent af lønnen hæves to gange i periode med 0,6 procent til samlet 12 procent. Det sker 1. juli 2007 og igen 1. juli Arbejdsgiveren betaler 2/3, lønmodtageren 1/3. Det kræves, at lønmodtageren er fyldt 20 år og har seks måneders anciennitet eller erhvervserfaring. For østarbejdere gælder, at erhvervserfaring kan optjenes i hjemlandet. For kvindelige medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt indbetales under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag. Det er fra 1. juli ,50 kroner i timen eller kroner pr. måned, fra 1. juli ,80 kroner i timen eller kroner om måneden og endelig 1. juli ,25 kroner i timen eller kroner om måneden. Arbejdsgiveren betaler 2/3, medarbejderen 1/3. Side 3

4 Forhøjet søgnehelligdagsbetaling Betalingen til at holde fri på søgnehelligdage og feriefridage forbedres væsentligt i perioden. Fra 1. marts 2007 hæves opsparingen fra 5,75 procent af lønnen til 6,25 procent. 1. marts 2008 hæves opsparingen til 6,65 procent, og endelig 1. marts 2009 stiger satsen til 6,90 procent af lønnen, herunder den overenskomstmæssige sygeløn. Forskudsbetalingen til søgnehelligdage og feriefridage hæves med virkning fra 1. marts 2007 til 850 kroner pr. dag for voksne arbejdere og til 525 kroner pr. dag for ungarbejdere. Den enkelte medarbejders søgnehelligdags- og feriefridagskonto opgøres hvert år i uge 52. Overskud/restbeløb på kontoen udbetales senest ved første udbetaling i januar. Som noget nyt er det aftalt, at medarbejdere kan få restbeløbet indbetalt som ekstraordinært pensionsbidrag ved at fremsætte ønske om det inden 30. november. Forbedrede barselsmuligheder Forholdene under barselsorlov og forældreorlov er forbedret i alle 3F s byggeoverenskomster. De hidtidige regler ændres, så kvindelige medarbejdere kun skal have 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder for at være berettiget til barselsorlov i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Barselsløn svarer til sygelønssatserne og stiger dermed i perioden til 130 kroner i timen. I umiddelbar forlængelse af barselsorloven yder virksomheden betaling under forældreorlov i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Betaling for de sidste 3 uger bortfalder, hvis den ene forælder ikke benytter sin ret til forældreorlov. Betalingen for forældreorlov svarer også til sygelønssatserne. Side 4 Forbedrede kontrolmuligheder De nye overenskomster med Dansk Byggeri som modpart har tre protokollater, der under ét giver bedre mulighed for at sikre, at den udenlandske arbejdskraft også reelt arbejder på overenskomstens vilkår. For det første er det aftalt, at overenskomsterne er at betragte som områdeoverenskomster, som gælder for alle beskæftigede inden for overenskomsternes gyldighedsområde. Det er ligeledes aftalt, at når en virksomhed er optaget i Dansk Byggeri, kan 3F begære afholdt organisationsmøde. Formålet med mødet er at undersøge mulighederne for, hvorledes medarbejderne kan indpasses i gældende overenskomstforhold. Derudover er der aftalt skærpede regler, hvis der er anledning til at formode, overenskomsten

5 ikke overholdes. I så fald påhviler det virksomheden at bevise overfor Dansk Byggeri, at overenskomstens bestemmelser overholdes, og det påhviler Dansk Byggeri efter påkrav at fremlægge dokumentation overfor forbundet. Hvis det viser sig, at overenskomsten ikke overholdes, er Dansk Byggeri forpligtet til at få virksomheden til at rette forholdene. Sker det ikke snarest, kan sagen bringes for Arbejdsretten. For det andet indføres der særlige regler for betaling af søgnehelligdage og ferie for medarbejdere udstationeret til midlertidigt arbejde i Danmark. Forbundene i BAT-kartellet etablerer med virkning fra optjeningsåret 2008 en fælles kasse til at administrere ferie- og feriebetaling samt feriefridagsog søgnehelligdagsbetaling for de udstationerede medarbejdere. For det tredje anerkendes de udenlandske arbejderes erhvervserfaring fra hjemlandet som anciennitet i forhold til pension. Det vil i praksis sige, at alle udenlandske arbejdere, der er fyldt 20 år, er omfattet af reglerne for pensionsbidrag. Ret til selvvalgt uddannelse Medarbejdere med minimum 3 måneders anciennitet får efter aftale med arbejdsgiveren ret til at deltage i selvvalgt uddannelse af op til 2 ugers varighed. Uddannelsen skal være relevant i forhold til beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. Uddannelsen kan omfatte deltagelse i en individuel kompetencevurdering i forhold til relevant erhvervs- og markedsuddannelse inden for overenskomstområdet. På baggrund af kompetencevurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Medarbejderen har efter aftale med arbejdsgiveren ret til at deltage i uddannelse i henhold til uddannelsesplanen. Der oprettes en særlig udviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Med virkning fra 1. januar 2008 indbetaler virksomheden 260 kroner pr. medarbejder pr. år. Beløbet forhøjes pr. 1. januar 2009 til 520 kroner. Beløbene omregnes til et beløb pr. arbejdstime, som det er kendt fra de eksisterende uddannelsesfonde. Fondens midler kan anvendes til Kompetencevurdering Almen og faglig efter- og videreuddannelse Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder Kampagner vedr. uddannelsesplanlægning i virksomheder Mulighed for kortere arbejdstid for seniorer Byggegruppens nye overenskomster indeholder et nyt ord: Seniorpolitik. Der er indgået aftale om, at der lokalt kan indgås aftaler om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid for medarbejdere, der er fyldt 60 år. Arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn dog 29 timer pr. uge. Placering af arbejdstiden skal ske under hensyn til begge parters tarv. Som kompensation for nedsættelse af den ugentlige arbejdstid, forhøjes den overenskomstmæssige minimallønssats med 10% for de præsterede arbejdstimer. Der er givet mulighed for nye tryghedsbestemmelser for medarbejdere, der er fyldt 60 år. Det indebærer længere opsigelsesvarsel samt at medarbejderen ikke kan opsiges under dokumenteret sygdom de første 3 måneder. Side 5

6 De enkelte overenskomster: Byggegruppen har fornyet syv overenskomster på det private arbejdsmarked. Hovedpunkterne og det fælles indhold er omtalt på de foregående sider i denne pjece. Der er imidlertid forskelle og særbestemmelser i de enkelte overenskomster. I det følgende fremhæves de vigtigste forskelle i forhold til det fælles indhold. BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Det er aftalt, at der i løbet af overenskomstperioden nedsættes et paritetisk udvalg, der skal analysere akkordtidssystemet, herunder se på eventuelle muligheder for et mere tidssvarende priskurantsystem. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i struktør-, brolægger- og tagdækkerfagene. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. I brolæggerpriskuranten indskrives, at arbejdsgiveren leverer det nødvendige værktøj, der dog forbliver arbejdsgiverens ejendom. MURER- OG MURERARBEJDSMANDS- OVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Murer- og murerarbejdsmandsarbejde betales, hvor der ikke er aftalt akkord, til alle med mindst 1 måneds erfaring et akkordafsavnstillæg til minimallønnen. Akkordafsavnstillægget udgør 1. marts kr. i timen. Det reduceres med to gange 2,50 kr. 1. marts 2008 og 1. marts 2009, samtidig med at mindstebetalingssatsen stiger tilsvarende. Priskuranter for såvel murer- som for murerarbejdsmandsarbejde justeres og opdateres inden 31. december I øvrigt forhøjes priskuranterne med 3% i begyndelsen af den uge, hvor 1. marts falder i 2007, 2008 og Overenskomstens bestemmelser om betaling ved barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse er harmoniseret med de øvrige overenskomster med Dansk Byggeri. Det betyder, at betalingen 1. marts i år hæves 24 kroner til 124 kroner pr. time. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i murer-, stenhugger- og stukkatørfaget. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Det er med overenskomstfornyelsen aftalt, at murerarbejdsmandsuddannelsen gøres permanent. ISOLERINGSOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Industri Der er enighed om at lave en ny, landsdækkende prisliste, der skal træde i kraft 2. januar Prislisten bygger principielt på de pr. 1. maj 2007 gældende priser for Øst, idet der dog kan ske regulering af priserne. De nuværende prislister reguleres med 3 procent 1. maj Den ny landsdækkende prisliste reguleres med 3 procent 1. marts 2008 og igen 1. marts Side 6

7 Betalingen under sygdom og barsel reguleres 1. maj 2007 med 4 kroner til 122,00 kroner i timen, igen 1. marts 2008 med 3 kroner til 125,00 kroner i timen og endelig 1. marts 2009 med 3 kroner til 128,00 kroner i timen. Pensionsbidrag reguleres således: 1. januar 2008 forhøjes bidraget med 0,3 procent; 1. januar 2009 forhøjes bidraget med 0,9 procent, hvorefter det samlede pensionsbidrag udgør 12 procent. Arbejdsgiveren betaler 2/3, arbejdstageren 1/3. Nyoptagne medlemmer af DI, der ikke hidtil har haft pensionsordning for medarbejderne på isoleringsoverenskomsten, kan kræve, at pensionsbidraget fra optagelsestidspunktet skal udgøre mindst 20 procent af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 50 procent og senest 2 år efter mindst 75 procent af de overenskomstmæssige bidrag. Efter senest 3 år skal der betales fuldt bidrag. Hver medarbejder på overenskomsten får sin egen Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen får blandt andet mulighed for at hæve ekstra beløb i forbindelse med ferie, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage. Medarbejderen kan også frit vælge at indbetale en del af kontoen til sin pensionsopsparing. Den nuværende S/H-betaling på 5,75 procent indgår i Fritvalgs Lønkontoen. Fra 1. maj 2007 indbetales 0,5 procent ekstra til kontoen, og 1. maj 2008 yderligere 0,40 procent og fra 1. maj 2009 yderligere 0,25 procent. Kontoen tømmes og restbeløb udbetales i forbindelse med årets sidste lønudbetaling. anciennitet har ret til op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse, der er relevant i forhold til overenskomstens dækningsområde. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 1 promille af lønsummen. INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri For uddannede stenindustriarbejdere indføres et tillæg til minimallønssatsen på 18 kroner pr. time. I elevuddannelsen gennemføres arbejdsmiljøuddannelse i murer-, stenhugger- og stukkatørfaget. Indholdet tages fra organisationernes uddannelsesplan for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Der er i overenskomsten aftalt regler for midlertidig forkortelse af arbejdstiden (arbejdsfordeling). modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Til kompetenceudvikling i isoleringsbranchen bygges der videre på den eksisterende Isoleringsbranchens Uddannelsesfond. Virksomhederne betaler i dag 1,50 promille af lønnen til fonden: Med virkning fra 1. april 2008 betales yderligere 0,8 promille og igen 1. april ,5 promille af forudgående års pensionsgivende lønsum. Medarbejdere under overenskomsten kan søge om tilskud. Midler kan tidligst uddeles fra 1. januar Medarbejdere med minimum 9 måneders MALEROMRÅDET 3F Danske Malermestre Timelønnen stiger som for andre overenskomster med 8 kroner over overenskomstens tre år. Det indebærer, at den minimale timeløn for voksne medarbejdere fra 26. februar 2007 er 104,05 kr., fra Side 7

8 3. marts ,55 kr. og fra 2. marts ,05 kr. For nyansatte uden brancheerfaring er den minimale timeløn de første 3 måneder tilsvarende 26. februar 2007 på 100,05 kr., fra 3. marts ,55 kr. og fra 2. marts ,05 kr. Løn under sygdom og tilskadekomst samt fravær i forbindelse med barns første sygedag hæves 26. februar 2007 med 18 kroner til 117,75 kr. Efterfølgende hæves satsen både 3. marts 2008 og 2. marts 2009 med 2,50 kroner pr. time. I tilfælde af at medarbejderen må forlade arbejdet i løbet af arbejdsdaget som følge af sygdom eller barns sygdom betales der sygeløn for resterende timer. Løn under barselsorlov, forældreorlov og fædreorlov udgør 26. februar ,75 kr. pr. time, 3. marts ,25 kr. og fra 2. marts ,75 kr. Søgnehelligdagsbetalingen hæves fra 1. januar 2008 med 1%, hvorefter den samlede S/H-betaling er 6,75%. Medarbejderne omfattes af Malerfagets Kompetenceudviklingsfond. Virksomhederne indbetaler med virkning fra 1. januar ,08% af lønsummen til fonden. Beløbet forhøjes 1. januar 2009 til 0.16% af lønsummen. Medarbejdere med 6 måneders anciennitet får ret til 2 ugers relevant efteruddannelse. ASFALTOMRÅDET 3F og Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening Der oprettes en Asfaltbranchens Udviklingsfond efter samme principper som i Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Indbetalingerne til Asfaltindustriens Uddannelsesfond indgår i Asfaltbranchens Udviklingsfond. I overenskomstperioden nedsættes et paritetisk udvalg, som skal undersøge mulighederne for anvendelse af produktivitetsfremmende lønsystemer. Hvis hjemsendelse har varet 3 måneder, bør virksomheden kontakte den pågældende medarbejder og oplyse, hvornår hjemsendelsen forventes at ophøre. GULVOVERENSKOMSTEN 3F Dansk Byggeri Satserne i forbindelse med barns første sygedag og ved fravær i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse reguleres 1. marts 2007 til 122 kroner pr. time, 1. marts 2008 til 125 kroner pr. time og pr. 1. marts 2009 til 128 kroner pr. time. modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler for at styrke tillidsmandsinstitutionen. bidrag på 20 øre pr. arbejdstime. Udgivet af Byggegruppen i 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V. Design og grafisk produktion: Schultz Grafisk. Fotos: Harry Nielsen og Søren Zeuth. Side 8

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012 Urafstemning information om aftalen ok 2012 1 Kære medlem En ny aftale om industriens overenskomster er forhandlet på plads også denne gang i skyggen af en svær økonomisk situation. Vores mål i forhandlingerne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG Fra FORLIGSMANDEN 2. marts 2008 MÆGLINGSFORSLAG Nedenstående overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) Gartnerier og planteskoler

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3 Afsnit 3 1. Satser a. Dansk Byggeri b. Dansk Håndværk 09-2017 afsnit 3 LØNOVERSIGT Gældende for beskæftigede hos medlemmer af Dansk Byggeri, fra begyndelsen af den lønningsuge hvor 1.marts 2017 falder

Læs mere

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3 Afsnit 3 1. Satser a. Dansk Byggeri b. Dansk Håndværk LØNOVERSIGT Gældende for beskæftigede hos medlemmer af Dansk Byggeri, fra begyndelsen af den lønningsuge hvor 1. marts 2014 falder. Nedennævnte satser

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster:

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Overenskomstændringer 1. marts og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster 2007-2010.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Textil/Beklædning

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere