YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER"

Transkript

1 1 af 14 YB <udbudsnummer> YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 18. juni 2012 Mindre generelle teksttilpasninger. Specificering af leverancer i fase 3, 4 og 5 i afsnit Links rettet til efter ny platform Dokumentstyring tilføjet i paradigmet Koordinering mellem ydelsesbeskrivelse og opgavebeskrivelse for bygværker Afsnit 2.5 justeret ifht. opgavebeskrivelser. Nyt afsnit 4.6 (TES)

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli / Rasmus Bang september 2013 Dorthe Hessellund Hansen (afsnit 2.5) KORT VEJLEDNING SKAL FJERNES INDEN UDBUD OBS: Dette dokument bruges primært af ANL, men kan også anvendes af andre divisioner. Det kan eventuelt ske ved at relevante afsnit indarbejdes i opgavebeskrivelsen for den konkrete opgave. Generelt: Paradigmerne er udarbejdet for at sikre følgende at: Vejdirektoratet altid stiller ensartede krav til rådgiver. kravene i udbudsmaterialerne er projektspecifikke (gamle passus er fra tidligere udbud er luset ud, og ikke går i arv fra projekt til projekt) vigtige afsnit ikke udelades (glemmes) udbudsmaterialet har et ensartet og professionelt udseende (opfylder VD s designpolitik) udbudsmaterialet er gennemarbejdet og kontrolleret inden læsning tekst kun anføres ét sted. Undgå at skrive det samme to steder. Notation og symboler: Skabelonen udarbejdes under følgende rammer og er opbygget med særlige teksttyper: Sort tekst på hvid baggrund, som er Vejdirektoratets ønske til standardtekst og skal medtages og må hverken rettes eller slettes. Sort tekst i blåt felt, som er tekst den projekterende skal forholde sig til. Hvis teksten er i en [firkantet parentes], skal man alene forholde sig til om teksten skal med eller ej. Ordlyden må ikke ændres. Hvis teksten er i <kantet parentes>, skal man anføre tekst i parentesen f.eks. et tidsrum. Resten af det blå afsnit må ikke ændres. Endeligt er der afsnit, som ikke er med parenteser, og det er tekst, der må ændres, så den passer til projektet. De blå felter må først fjernes efter sidste læsning, så det tydeligt for alle på læsningerne, hvad der er standardtekst og hvad der er projektspecifik tekst. Tekst med rødt, er vejledende tekst til den projekterende og skal slettes inden udbud. Det røde skema vedrører dokumentstyring, som sker i flere trin: Denne skabelon til paradigmet for ydelsesbeskrivelse er godkendt af Souschefen. I forbindelse med godkendelse af et fagspecifikt paradigme (fx afvanding)skal skemaet udfyldes af den dokumentansvarlige for dette, dvs. netværksejer Skemaet slettes, når man udarbejder en projektspecifik ydelsesbeskrivelse i det fagspecifikke paradigme. PARADIGME GODKENDT CWR 27. august 2013 DATO ENHED/NETVÆRK UDARBEJDET DOKUMENTNR. ANL-PRO / Broer og bygværker PLANLAGT REVISION RBA, AHM 12/ aug 2014

3 3 af 14 BYGVÆRKER 1. GENERELT Her kan anføres generel information om projektet antal bygværker, nyanlæg, udvidelse, renovering etc. Afsnittet er særligt relevant ved større udbud, hvor bygværkerne blot er en del af det samlede udbud. (Ved rene broudbud forventes dette beskrevet under det generelle afsnit med orientering mv.). Overordnet beskrivelse af hvad ydelsen vedrører: Ydelsesbeskrivelsen for bygværker omfatter også en beskrivelse af sammenhængen til fagområder, som har deres egen selvstændige ydelsesbeskrivelse efterfølgende. 2. YDELSENS INDHOLD For definition af rådgiverens ydelser, kan vores interne opgavebeskrivelser anvendes fra Projektmodel (link slettes i det endelige dokument): Med henvisning til relevante opgavebeskrivelser beskrives hvad ydelsen indeholder og hvad den ikke indeholder. Afsnittet kan gerne inddeles i underafsnit iht. Vejdirektoratets Projektmodel eller anden for ydelsen relevant inddeling. 2.3 FASE 3 PROJEKT TIL BESIGTIGELSE For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 3 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 3 forventes <bl.a.> følgende ydelser: Skitseprojekt for alle bygværker. Skitseprojektet skal indeholde løsningsforslag til valg af brotype inkl. en kort angivelse af konsekvenser ved de forskellige løsninger, anlægsoverslag samt indstilling til valg af løsning herunder grænsefladekoordinering med øvrige fagområder. Fagentreprise: Levering af projektforslag for hvert bygværk inkl. plan, opstalt, tværsnit, notat der beskriver konstruktionsprincipper, grænseflader, udførelsesmetoder, anlægsoverslag mm. Totalentreprise: Levering af alle relevante input/afsnit til udbudsmaterialet (SBB inkl. SAB projektering for broer, projektbasis/designbasis samt eventuelle principskitser). For udvidelsesprojekter kan følgende tilføjes: Overvej at flytte leverance og aktiviteter over i opgavebeskrivelsen. Vurdering af eksisterende konstruktioner med hensyn til behov for større reparationer/forstærkninger til udførelse samtidig med udvidelsesprojekt. Screening af eksisterende bygværker, der skal istandsættes eller rives ned for PCB (typisk fuger mellem kantbjælkeelementer, mellem tunnelelementer eller mel-

4 4 af 14 lem stål- og betonkonstruktionen i kompositkonstruktioner), blyholdig maling (stålkonstruktioner, autoværn etc.) og andre miljøfarlige stoffer. 2.4 FASE 4 PROJEKT TIL ANLÆG For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 4 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 4 forventes <bl.a.> følgende leverancer: Fagentreprise: Levering af detailprojekt inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale (SBB, TAG, TBL, tegninger) samt koordinere og indarbejde alle input fra andre faggrupper. Levering af hvidbog. Totalentreprise: Bygherrerådgivning inkl. projektgranskning og eventuel 3. partskontrol. 2.5 FASE 5 ANLÆG Afsnittet udarbejdes og vedligeholdes af TES i samarbejde med PRO s fagansvarlige for bygværker. For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 5 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 5 forventes <bl.a.> følgende ydelser: Fagentreprise: Projektopfølgning. Fagentreprise: Fagtilsyn (option) og levering af materiale til arkivering i DANBRO inkl. levering af som udført tegninger. Totalentreprise: Projektopfølgning / modtagekontrol (option). Totalentreprise: Bygherretilsyn og indhentning af materiale til arkivering i DANBRO inkl. som udført tegninger (option). Kontrol af stilladsberegninger (option i forbindelse med tilsyn). Udarbejdelse af ibrugtagningstilladelse for OF af bane eller, hvor der foretages arbejde tæt på Banedanmarks arealer Projektopfølgning Hvis der under anlægsarbejderne opdages forhold i projektet, der virker uhensigtsmæssige, skal rådgiveren stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer. Først når ændringerne er accepteret af Vejdirektoratet, kan ændringen implementeres. Rådgiveren skal tillige stå til rådighed med ad hoc fagteknisk bistand til tilsynet under anlægsfasen og ved afleverings- og eftersynsforretninger. Rådgiveren deltager i overdragelse til tilsyn og til entreprenør. Bistanden rekvireres af Vejdirektoratets tilsynsleder, som koordinerer og styrer entreprisen (eller af fagtilsynet) Som Udført dokumentation For fagentrepriser gælder:

5 5 af 14 Under og efter entreprisens afslutning skal rådgiveren, på baggrund af input og materiale fra entreprenør og tilsyn, udarbejde og levere som udført dokumentation i henhold til SAB Styring og samarbejde, afsnit 5. Rådgiverens dokumentation. Der henvises specifikt til følgende afsnit i Instruktion: Som udført dokumentation og overdragelse til drift: Bygværker Heraf fremgår bl.a. at Tilsynsrapport og som udført tegninger skal leveres til arkivering i broforvaltningssystemet DANBRO. Rådgiveren skal give Vejdirektoratets tilsynsleder besked, når bygværkernes data er klar til aflevering. Materialet afleveres til Vejdirektoratets fagansvarlige for bygværker Tilsyn Det skal aftales med TES s fagprojektleder om tilsyn med bygværker skal være med i ydelsen eller ej, eller om det skal med som option. (Det er normalt med i ydelsen) Er det med, eller med som option, anføres: Udførelse Rådgiveren repræsenterer i anlægsfasen Vejdirektoratet i forholdet til entreprenøren. Rådgiverens ydelser er nærmere specificeret i afsnit 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse i FRI s Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning <april 2006> suppleret med følgende tilføjelser og afvigelser: Byggeledelse Byggeledelsens opgaver som defineret i FRI s Ydelsesbeskrivelser vil for størstedelens vedkommende blive varetaget af rådgiverens fagtilsyn. Det aftales ved arbejdets begyndelse med Vejdirektoratets fagprojektleder eller tilsynsleder, i hvilket omfang de enkelte discipliner nævnt i FRI s Ydelsesbeskrivelser udføres af Vejdirektoratet eller af rådgiverens fagtilsyn. Der kan udarbejdes et grænsefladenotat, der beskriver fordelingen. Rådgiverens fagtilsyn skal desuden udføre tilsynsledelse iht. aktiviteterne i vedlagte opgavebeskrivelse<-r> for fase 5 <og 6>. Se vejledning: * (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen Udførende er angivet TL, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen Intern samarbejdspartner er angivet TL). Aftales med TES, enten: [Arbejdsmiljøkoordinering i anlægsfasen forestås af Vejdirektoratet.] Eller: [Arbejdsmiljøkoordinering i anlægsfasen forestås af rådgiveren. Særlige uddannelseskrav til tilsynet fremgår af afsnit 4.6.] [Fagtilsyn Fagtilsynet udarbejder selv oplæg til tilsynsplan for fagtilsyn med bygværker.]

6 6 af 14 Rådgiveren skal desuden føre fagtilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte opgavebeskrivelse<r> for fase 5 <og 6>. Se vejledning: * (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen Udførende er angivet FT, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen Intern samarbejdspartner er angivet FT). Rådgiverens fagtilsyn skal være særligt opmærksom på at sikre opfølgning iht. Stilladshåndbogen. Entreprenørens afsætningsberegninger og afsætninger ud fra afsætningspunkterne kontrolleres ud fra fagtilsynets egne beregninger. Fagtilsynet bidrager efter aftale med Vejdirektoratets tilsynsleder til håndtering af forholdene til <myndigheder, ledningsejere, trafikselskaber> og andre, der berøres af arbejdet. Hvor varetagelse af disse forhold er pålagt entreprenøren, skal fagtilsynet påse at det sker i overensstemmelse med entrepriseaftalen. Fagtilsynet kan rekvirere specialassistance indenfor geoteknik, betonteknologi og lignende i form af specialister fra moderfirmaet. Specialassistancen kan kun indhentes efter skriftlig rekvisition fra Vejdirektoratets tilsynsleder, fagprojektleder eller projektleder. [Vejdirektoratets paradigmer for byggemødereferater, protokoller mv. skal anvendes. Se SAB Styring og samarbejde, afsnit 5. Rådgiverens dokumentation. Fagtilsynets opgaver vedrørende således udført dokumentation er beskrevet i følgende afsnit i Instruktion: Som udført dokumentation og overdragelse til drift: Overdragelse til drift Bygværker Særlige uddannelseskrav til tilsynet fremgår af afsnit 4.6] Aftales med TES og koordineres med TAG-tekst: Vejdirektoratet stiller et lokale (almindeligvis sammen med vejtilsynet) til rådighed for rådgiveren ved arbejdspladsen. *) Vejledning til TES s fagprojektledere ved rådgiverudbud: For afsnit kan følgende opgavebeskrivelser (OB) være relevante at vedlægge i udsnit: OB: Tilsyn og entreprisestyring, Større anlæg, fase 5 Evt. OB Tilsyn og entreprisestyring, Mindre anlæg, fase 5 Evt. OB Trafikafvikling og trafikrelateret anlægslogistik, fase 5 Evt. OB Garantiperiode, fase 6 Ved rådgiverudbud medtages kun de relevante leverancer og aktiviteter i de relevante OB er for lige netop det pågældende udbud. Som udgangspunkt medtages de aktiviteter som er markeret med hvid og grå i OBskabelonen. Der kan dog godt være aktiviteter iblandt disse som ikke er relevante,

7 7 af 14 f.eks. fordi de vedrører en bestemt faglig disciplin, som måske ikke skal være med i det pågældende rådgiverudbud. De lilla aktiviteter (som VD normalt udfører) skimmes for at se om nogle af disse eventuelt også skal medtages ved udbuddet. F.eks. hvis der indgår tilsynsledelse i rådgiveropgaven. Yderligere vejledning kan fås hos en videnambassadør. 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG / FORUDSÆTNINGER FOR OPGAVEN Her anføres relevante forudsætninger for den specifikke ydelse dvs. oplysninger der ikke er nævnt i øvrige dokumenter. Angivelse af grænseflader 3.1 Normer, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign. Udbuddet udføres iht. gældende normer, regler, standarder og vejledninger. Vejregler, vejregelforslag, AAB ere og vejledning kan hentes på Rådgiveren skal levere designgrundlag til gennemgang hos Vejdirektoratet forud for opstart af projektering. Dato for igangsætning af projektering skal fremgå af designgrundlag. 3.2 Geotekniske forhold Enten, hvis rådgiver selv skal udarbejde geotekniske rapporter: Samtidig med rådgiverens projektering af bygværker udføres geotekniske undersøgelser ved Vejdirektoratets foranstaltning. Der udarbejdes som resultat heraf geotekniske datarapporter for jordbundsforholdene ved de enkelte bygværker. Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen i samarbejde med geoteknikeren udarbejde det endelige geotekniske undersøgelsesprogram for fastlæggelse af nødvendige undersøgelser for bygværkerne. De geotekniske rapporter skal som minimum indeholde udførte undersøgelser, efterfølgende vurderinger og anbefalinger for bygværkets anlæggelse. Rådgiveren skal udføre alle supplerende geotekniske undersøgelser i forbindelse med udvidelse/nyanlæg af broer. Til orientering kan de geotekniske rapporter, der allerede er udarbejdet til brug for projektering af vejanlægget, ses på Leverandørportal.dk under Aktuelle udbud. Eller, hvis anden geotekniker udfører såvel boringer som geotekniske brorapporter: Samtidig med rådgiverens projektering af bygværker udføres geotekniske undersøgelser ved Vejdirektoratets foranstaltning. Der udarbejdes som resultat heraf geotekniske undersøgelsesrapporter for jordbundsforholdene ved de enkelte bygværker. De geotekniske undersøgelsesrapporter vil have indhold som beskrevet i Eurocode 7 DS/EN :2007, der kan findes på:

8 8 af 14 Leverandørportal.dk under fanen standarder og paradigmer, entreprenør, instruktioner og vejledninger, geoteknik og belægninger. /Geoteknik-og-belægninger.aspx Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen i samarbejde med Vejdirektoratets geotekniker udarbejde det endelige geotekniske undersøgelsesprogram for fastlæggelse af nødvendige undersøgelser for bygværkerne. Videre informationer vedrørende blødbundsområder og andre funderingsforhold kan anføres her hvis kendt på udbudstidspunktet. 4. DIMENSIONERINGSGRUNDLAG / KRAV TIL RÅDGIVNINGEN Her anføres krav og bestemmelser der afviger i for hold til generelle projekteringsnormer. Afsnittet kan gerne inddeles i underafsnit. Dette afsnit vedrørende dimensioneringsgrundlag for vej- og stibroer er supplerende til de krav og retningslinjer, som er anført i Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag for vej- og stibroer, juli De enkelte afsnitsnumre i parentes refererer til vejledningen. 4.1 Brogrupper Alle vejbroer henføres til brogruppe <I>. Stibroer henføres til brogruppe <III> Udvidelser af vejbroer skal projekteres svarende til klasse 150 for normal passage og det skal sikres, at sideudvidelsen udføres på en hensigtsmæssig måde, således at der uden nævneværdig meromkostningsforøgelse opnås størst mulig bæreevne af det samlede bygværk. Alm. broer henføres normalt til brogruppe I, mens stibroer henføres til brogruppe III, men husk hensyntagen til evt. snerydnings- og beredskabskørsel. 4.2 Dimensioneringsgrundlag Overordnede generelle krav (afsnit 5.1) Krav til bygværkets levetid fastlægges til 100 år for alle primære konstruktionsdele; dvs. for overbygning (eksklusive belægning, fugtisolering og fuger) og underbygning (eksklusive lejer). For visse sekundære konstruktionsdele, der kan udskiftes, f.eks. lejer, tillades levetiden reduceret, dog ikke til mindre end 50 år. Ved konstruktionens levetid forstås, at der indenfor denne periode kun foregår almindelige vedligeholdelsesarbejder og kun reparationsarbejder i begrænset omfang. Disse arbejder må ikke give anledning til væsentlige driftsgener for trafikken.

9 9 af 14 Såfremt der undtagelsesvis påtænkes udformet konstruktioner, således at enkelte konstruktionselementer ikke er tilgængelige for inspektion, i forbindelse med bygværkets drift, herunder lejekonstruktioner og lignende, skal disse i projekteringsfasen godkendes af Vejdirektoratet Sikkerhedsbestemmelser (afsnit 5.2) Alle broer skal henføres til konsekvensklasse CC3. Alle betonbroer skal udføres i skærpet kontrolklasse. Såfremt stålbroer indgår i entreprisen medtages følgende: Alle stålbroer skal forventes udført i normal kontrolklasse. Kontrolklassen for stålbroer fastlægges endeligt i samråd med Vejdirektoratet Robusthed (afsnit 5.2.1) Det skal af projektmaterialet fremgå, hvilke tiltag der er foretaget for at minimere risikoen for udførelsesfejl for de detaljer i konstruktionerne, hvor udførelsesfejl vil have en særlig stor effekt på sikkerhed og holdbarhed. Som et eksempel på en sådan detalje kan nævnes fastgørelsen af autoværnsceptre eller støbeskel, hvor kabler kobles Dæklag De i DS/EN 1992;1;1 Afsnit tabel 4.5NA anførte krav til dæklag erstattes af nedenstående krav: Slap armering og førspændt armering (ikke bundtet) Miljøklasse E A M Minimum dæklag mm, c min,dur Foreskrevet dæklag mm 55 ± 5 45 ± 5 35 ± 5 Efterspændt armering i foringsrør Miljøklasse E A M Minimum dæklag mm, c min,dur Foreskrevet dæklag mm 65 ± 5 55 ± 5 50 ± 5 Indstøbningsdele i stål (for eksempel til fuger og lejer) skal have fuld korrosionsbeskyttelse indenfor det normale dæklag for den pågældende konstruktionsdel. Hvor der er risiko for slitage som følge af is; og sedimenttransport i vandløb øges de foreskrevne dæklag med 10 mm.

10 10 af Lastbestemmelser Eftergiven af understøtninger (afsnit 6.5) Brooverbygningerne dimensioneres for differenssætninger svarende til de beregnede sætninger af understøtningerne. Der skal dog minimum dimensioneres for ± 10 mm indbyrdes mellem adskilte fundamenter Påkørselslaster fra køretøjer (afsnit 6.12) Autoværn på vejbroerne dimensioneres for en regningsmæssig kraft på 100 kn. Lasten er som anført i EN 1991;2 defineret som værende en ulykkeslast. 4.4 Krav til projekteringen Information om bygværkernes design angives, hvis det er fastlagt. Der henvises til skitsehæfte/designmanual, hvis det foreligger. Der kan også angives generelle guidelines for udformninger eller sti til tidligere gennemførte broudbud, der ligner arkitektonisk. Broernes overordnede geometri og brotype fremgår af tegningshæftet fra <X & Y> og er beskrevet i afsnittet Bemærkninger til de enkelte broer. På vej- og stibærende broer skal krav til civil bæreevneklasse aftales med bygherren inden projektering. Den aktuelle klasse skal altid angives. For udvidelsesprojekter: Broerne skal projekteres under hensyn til den geometri, som er givet på tegningerne i tegningshæftet samt de eksisterende broer. Det vil sige, at fag og faglængder i videst muligt omfang skal fastholdes. I forbindelse med udvidelsesprojekter skal frihøjden på de udvidede overføringer være min. 4,50 m. For nye anlægsprojekter i fastpris: Broerne skal projekteres under hensyn til den fastlagte vejgeometri. Broerne tænkes udformet som vist i det foreliggende projektforslag (projektforslagstegninger er vedlagt). Dimensioner, koter, konstruktive forhold m.v. anført på tegninger er alene indikative, og skal endeligt fastlægges som en del af detailprojekteringen. Frihøjden under broerne er angivet i nedenstående tabel: Bro nr. og betegnelse Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Frihøjde (m) Xx Xx Xx Xx Xx Xx

11 11 af 14 For nye anlægsprojekter efter rammeaftale: Broerne skal projekteres under hensyn til den fastlagte vejgeometri. Frihøjden skal være min. 4,63 m under alle nye broer. For stitunneler skal frihøjden være 2,80 m. Der stilles følgende krav til konstruktionsudformningen og til omfanget af de statiske beregninger: Beregningerne udføres ved hjælp af tredimensionale modeller, der tager højde for broernes ortotrope virkemåde. Beregningerne skal være gennemskuelige og kontrollerbare. Bygherren skal orienteres om fremgangsmåden, og bygherren skal have lejlighed til at kommentere denne. (medtages ved fastprisaftaler) Der må ikke ske overdimensionering af konstruktionerne. Armeringen i konstruktionen skal varieres som følge af forskellige belastninger af forskellige områder af konstruktionen. Armeringsmængderne skal optimeres ud fra dels modelfinhed og belastning samt under hensynet til den praktiske udførelse. Vejdirektoratet skal godkende, at beregningerne er tilstrækkeligt detaljerede, og rådgiveren skal efterkomme alle krav fra Vejdirektoratet med henblik på yderligere detaljering. For alle brokonstruktionernes vedkommende er tilpasningen til terrænet tænkt udført i tæt sammenhæng med vejanlæggets terrænudformning. Skrå skæring skal minimeres. Alle vejbroer udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Alle stibroer udføres med kunststofbelægning. Supplerende oplysning om hvad der ønskes af fugtisolering og asfaltbelægninger, for de forskellige broer skrives ind her eller under afsnit med bemærkninger til de enkelte broer. Eventuelle oplysninger om autoværn anføres her. Broerne forsynes med CE-mærket broautoværn i iht. DS/EN Hvis der er broer med skråningsbeklædning skal det nævnes her (typisk for OF men evt. også i skråvægsrammer): Skråningsanlæg under broerne forsynes med skråningsbeklædning, der føres til skråningsfod. Der udføres kontrabanket ved alle understøtninger. Rådgiveren skal beregne civile bæreevneklasser som en del af Som Udført dokumentationen.

12 12 af Tegningsstandard Tegningerne skal indeholde bygværks ID for de enkelte konstruktioner. Tegningshoved og -nummerering skal udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets standard, som kan findes her: ts.vd.dk Bestemmelsen slettes, såfremt ydelsen ikke omfatter tegninger Entrepriseinddeling Broarbejderne er tænkt udbudt i <antal> fagentrepriser/hovedentrepriser/totalentrepriser. Udbuddene omfatter: Bropakke 1 Entreprise <entreprise nummer>: UF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> OF af <geografisk stednavn>, km <stationering> Bropakke <n> Entreprise <entreprise nummer>: OF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> OF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> Eller: Eventuel opdeling i bropakker fastlægges af Vejdirektoratet i samarbejde med rådgiveren under projekteringen Kvalitetssikring Rapporter, udbudsmateriale og tilsvarende dokumenter, der skal publiceres må ikke fremsendes til Vejdirektoratet uden at være kvalitetssikret og forsynet med underskrift af, at dette er foretaget. I modsat fald vil det pågældende materiale blive returneret med henblik på afhjælpning uden mulighed for tidsmæssig eller økonomisk kompensation. Ovenstående afsnit medtages kun hvis det vurderes meget væsentligt. Overvej desuden at flytte til det generelle afsnit (ved rent broudbud) Tredjepartskontrol Rådgiveren er pligtig til at lade den/de af rådgivningen omfattede konstruktion(er) være genstand for tredjepartskontrol, såfremt rådgiverens ydelse omfatter Broer med stor spændvidde (større end 50 m) eller broer med særlige konstruktive principper, som sjældent benyttes. Broer med nye materialer, som indgår i den bærende konstruktion. Store tunneller og broer, hvor rådgiveren ikke har en direkte kontakt med Vejdirektoratet (totalentrepriser), eller konstruktioner, hvor det konkret vurderes, at tredjepartskontrol er påkrævet. Aftale om tredjepartskontrol indgås direkte mellem Vejdirektoratet og tredjeparten.

13 13 af 14 Bestemmelsen slettes, såfremt den ikke er relevant. 4.5 Bemærkninger til de enkelte broer Generelt Information om designet for broerne hvis fastlagt, med henvisning til skitsehæfte eller broteknisk rapport, såfremt dette foreligger. Generelle guidelines for udformninger. Evt. kan angives sti til tidligere gennemførte broudbud der ligner arkitektonisk; Leverandørportal.dk under Afsluttede udbud. Supplerende oplysninger om konstruktionsudformningerne og materialerne der ønskes brugt. Med evt. henvisning til tegningsbilaget Bygværksspecifikke bemærkninger Beskrivelse af de enkelte bygværker se eksemplerne nedenfor: Underføring af <Odsherredbanen, st. 7.0> Broen udføres med lodrette endevederlag. Fritrumsprofilet angiver min. 5,00 meter horisontalt fra spormidte til endevederlag og en frihøjde på 5,10 meter. Broen udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Broen forsynes med CE-mærket broautoværn. Overføring af <Odsherredbanen, st. 23.7> Broen udføres med tre fag, som støbes ved siden af banen, og som skubbes på plads med en banelukning på maks. 14 dage. Broen udføres med rækværk efter aftale med BaneDanmark. Projekteringen af denne bro omfatter også at projektere de nødvendige sporarbejder (fjernelse af de eksisterende spor og sikringsanlæg samt en senere reetablering af spor og sikringsanlæg, når broen er skubbet på plads). Disse arbejder skal indgå i broentreprisen. Medtages kun hvis tilsyn er med i opgaven: [4.6 Uddannelseskrav til fagtilsynet Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført VEJ-EU kurset Vejen som arbejdsplads (trin II), og skal kunne fremvise gyldigt kursusbevis. Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført kurset Forebyggelse af stilladssvigt. Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført VEJ-EU kurset Tilsyn med fugtisolering.] Hvis rådgiverens fagtilsyn skal have rollen som arbejdsmiljøkoordinator i anlægsfasen anføres:

14 14 af 14 [Rådgiveren skal have gennemført Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Har rådgiveren i perioden 1. april 1991 til 1. januar 2006 gennemført Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse ( 9-uddannelsen) er denne tilstrækkelig] Hvis rådgiverens fagtilsyn skal opholde sig på eller nær banearealer anføres: [Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemgået Banestyrelsens instruktionskursus: Pas på på banen og have gyldigt adgangskort til arbejder på Banedanmarks områder.] Den ansvarlige FPL udfylder skemaet og godkender den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse inden dokumentet anvendes til læsning. Når hele udbudsmaterialet samles til trykning fjernes det skemaet, idet data (godkendt, dato, udarb.) vedr. dokumentstyring fremgår af det samlede udbudsmateriale GODKENDELSE DATO UDARBEJDET <initial> <dato> <intialer>

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < >

IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < > SIDE 1 af 11 YB IKT YDELSESBESKRIVELSE FOR < > AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 01-07-2013

Læs mere

Rådgivningsudbud 6714.R02

Rådgivningsudbud 6714.R02 udbudsbetingelser Rådgivningsudbud 6714.R02 Banebroer og øvrige bygværker 67 Holstebro - Vejle >>> 6714 Holstebro N - Aulum oktober 2013 2 af 38 Indhold 6714.R02 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker

Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker 1 af 20 Rådgivning vedr. tilsyn med bygværker 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 4 3.1.

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter)

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Dato 12. september 2014 Sagsbehandler Kirsten Helboe Jørgensen Mail khj@vd.dk Telefon 7244 2453 Dokument 13/23447 Side 1/5 r i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Listen indeholder forkortelser

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL 14. juni 2016 13/19381-1 Per Bundgaard Øster pbos@vd.dk INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION 1. FORMÅL Formålet med denne instruktion er at beskrive, hvordan og hvornår

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 OF af M10 over forbindelsesspor til Køge Udvidelse af UF Lille Syd Banen under M10 Nedrivning af eksisterende bro for OF Ølsemaglevej

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING.

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. juli 2013 13/15323-1 Anne Marie Flensted/DHH amf@vd.dk 72442332 INSTRUKTION TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001

Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001 Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001 Nye Vejregler for broer og tunneler Af Jørn Lauridsen Vejdirektoratet Broafdelingen Formand, Projektgruppe 4 jl@vd.dk

Læs mere

Konvertering af Lygten Varmeværk

Konvertering af Lygten Varmeværk Konvertering af Lygten Varmeværk 04 Tilbudsliste Teknisk Rådgivning HOFOR A/S 02. Maj 2016 Tilbudsliste Teknisk rådgivning Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilbudsgrundlag... 3 3 Tilbudsdokumenter...

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen esl@vd.dk +45 2122 4496 STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE BILAG D INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 2 PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

BAR Bygge og Anlæg Informationsmøde/netværksmøde Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde

BAR Bygge og Anlæg Informationsmøde/netværksmøde Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde BAR Bygge og Anlæg Informationsmøde/netværksmøde Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Arbejdsmiljøkoordinering PSS Koordinering Godt arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Allerødruten Konkurrencebetingelser

Allerødruten Konkurrencebetingelser 1 Generel information... 2 1.1 Overordnet tidsplan... 2 1.2 Udbyder... 3 1.3 Tilbudsgivere... 3 2 Udbudsform... 3 3 Udbudsmateriale... 3 4 Regler for afgivelse af tilbud... 4 5 Ydelsesbeskrivelse... 4

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING Skibsstødssikring Svend Engelund, COWI 1 Historik (Aggersundbroen) Identifikation af kritiske broer - Aggersundbroen - Limfjordsbroen - Sallingsundbroen - Svendborgsundbroen 2008 Analyse af broens sikkerhed

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park BILAG 1 13.05.2015 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park Opgavebeskrivelse 13.05.2015 1. Opgavebeskrivelse... 2 2. Proces... 45 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park - Opgavebeskrivelse Side 1 af 6 1. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Holstebromotorvejen Entreprise 6714.002 Måbjerg Mejrup St. 11,2 16,6 Orienteringsmøde 15. september 2015 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Gennemgang af projektet Vejprojekt v/ Per Øster

Læs mere

SIDE 1 af 14 BUT ANL-ANA.R003

SIDE 1 af 14 BUT ANL-ANA.R003 1 af 14 BUT ANL-ANA.R003 2 af 14 BUT ANL-ANA.R003 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 3 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 4

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere