YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER"

Transkript

1 1 af 14 YB <udbudsnummer> YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 18. juni 2012 Mindre generelle teksttilpasninger. Specificering af leverancer i fase 3, 4 og 5 i afsnit Links rettet til efter ny platform Dokumentstyring tilføjet i paradigmet Koordinering mellem ydelsesbeskrivelse og opgavebeskrivelse for bygværker Afsnit 2.5 justeret ifht. opgavebeskrivelser. Nyt afsnit 4.6 (TES)

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli / Rasmus Bang september 2013 Dorthe Hessellund Hansen (afsnit 2.5) KORT VEJLEDNING SKAL FJERNES INDEN UDBUD OBS: Dette dokument bruges primært af ANL, men kan også anvendes af andre divisioner. Det kan eventuelt ske ved at relevante afsnit indarbejdes i opgavebeskrivelsen for den konkrete opgave. Generelt: Paradigmerne er udarbejdet for at sikre følgende at: Vejdirektoratet altid stiller ensartede krav til rådgiver. kravene i udbudsmaterialerne er projektspecifikke (gamle passus er fra tidligere udbud er luset ud, og ikke går i arv fra projekt til projekt) vigtige afsnit ikke udelades (glemmes) udbudsmaterialet har et ensartet og professionelt udseende (opfylder VD s designpolitik) udbudsmaterialet er gennemarbejdet og kontrolleret inden læsning tekst kun anføres ét sted. Undgå at skrive det samme to steder. Notation og symboler: Skabelonen udarbejdes under følgende rammer og er opbygget med særlige teksttyper: Sort tekst på hvid baggrund, som er Vejdirektoratets ønske til standardtekst og skal medtages og må hverken rettes eller slettes. Sort tekst i blåt felt, som er tekst den projekterende skal forholde sig til. Hvis teksten er i en [firkantet parentes], skal man alene forholde sig til om teksten skal med eller ej. Ordlyden må ikke ændres. Hvis teksten er i <kantet parentes>, skal man anføre tekst i parentesen f.eks. et tidsrum. Resten af det blå afsnit må ikke ændres. Endeligt er der afsnit, som ikke er med parenteser, og det er tekst, der må ændres, så den passer til projektet. De blå felter må først fjernes efter sidste læsning, så det tydeligt for alle på læsningerne, hvad der er standardtekst og hvad der er projektspecifik tekst. Tekst med rødt, er vejledende tekst til den projekterende og skal slettes inden udbud. Det røde skema vedrører dokumentstyring, som sker i flere trin: Denne skabelon til paradigmet for ydelsesbeskrivelse er godkendt af Souschefen. I forbindelse med godkendelse af et fagspecifikt paradigme (fx afvanding)skal skemaet udfyldes af den dokumentansvarlige for dette, dvs. netværksejer Skemaet slettes, når man udarbejder en projektspecifik ydelsesbeskrivelse i det fagspecifikke paradigme. PARADIGME GODKENDT CWR 27. august 2013 DATO ENHED/NETVÆRK UDARBEJDET DOKUMENTNR. ANL-PRO / Broer og bygværker PLANLAGT REVISION RBA, AHM 12/ aug 2014

3 3 af 14 BYGVÆRKER 1. GENERELT Her kan anføres generel information om projektet antal bygværker, nyanlæg, udvidelse, renovering etc. Afsnittet er særligt relevant ved større udbud, hvor bygværkerne blot er en del af det samlede udbud. (Ved rene broudbud forventes dette beskrevet under det generelle afsnit med orientering mv.). Overordnet beskrivelse af hvad ydelsen vedrører: Ydelsesbeskrivelsen for bygværker omfatter også en beskrivelse af sammenhængen til fagområder, som har deres egen selvstændige ydelsesbeskrivelse efterfølgende. 2. YDELSENS INDHOLD For definition af rådgiverens ydelser, kan vores interne opgavebeskrivelser anvendes fra Projektmodel (link slettes i det endelige dokument): Med henvisning til relevante opgavebeskrivelser beskrives hvad ydelsen indeholder og hvad den ikke indeholder. Afsnittet kan gerne inddeles i underafsnit iht. Vejdirektoratets Projektmodel eller anden for ydelsen relevant inddeling. 2.3 FASE 3 PROJEKT TIL BESIGTIGELSE For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 3 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 3 forventes <bl.a.> følgende ydelser: Skitseprojekt for alle bygværker. Skitseprojektet skal indeholde løsningsforslag til valg af brotype inkl. en kort angivelse af konsekvenser ved de forskellige løsninger, anlægsoverslag samt indstilling til valg af løsning herunder grænsefladekoordinering med øvrige fagområder. Fagentreprise: Levering af projektforslag for hvert bygværk inkl. plan, opstalt, tværsnit, notat der beskriver konstruktionsprincipper, grænseflader, udførelsesmetoder, anlægsoverslag mm. Totalentreprise: Levering af alle relevante input/afsnit til udbudsmaterialet (SBB inkl. SAB projektering for broer, projektbasis/designbasis samt eventuelle principskitser). For udvidelsesprojekter kan følgende tilføjes: Overvej at flytte leverance og aktiviteter over i opgavebeskrivelsen. Vurdering af eksisterende konstruktioner med hensyn til behov for større reparationer/forstærkninger til udførelse samtidig med udvidelsesprojekt. Screening af eksisterende bygværker, der skal istandsættes eller rives ned for PCB (typisk fuger mellem kantbjælkeelementer, mellem tunnelelementer eller mel-

4 4 af 14 lem stål- og betonkonstruktionen i kompositkonstruktioner), blyholdig maling (stålkonstruktioner, autoværn etc.) og andre miljøfarlige stoffer. 2.4 FASE 4 PROJEKT TIL ANLÆG For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 4 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 4 forventes <bl.a.> følgende leverancer: Fagentreprise: Levering af detailprojekt inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale (SBB, TAG, TBL, tegninger) samt koordinere og indarbejde alle input fra andre faggrupper. Levering af hvidbog. Totalentreprise: Bygherrerådgivning inkl. projektgranskning og eventuel 3. partskontrol. 2.5 FASE 5 ANLÆG Afsnittet udarbejdes og vedligeholdes af TES i samarbejde med PRO s fagansvarlige for bygværker. For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 5 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 5 forventes <bl.a.> følgende ydelser: Fagentreprise: Projektopfølgning. Fagentreprise: Fagtilsyn (option) og levering af materiale til arkivering i DANBRO inkl. levering af som udført tegninger. Totalentreprise: Projektopfølgning / modtagekontrol (option). Totalentreprise: Bygherretilsyn og indhentning af materiale til arkivering i DANBRO inkl. som udført tegninger (option). Kontrol af stilladsberegninger (option i forbindelse med tilsyn). Udarbejdelse af ibrugtagningstilladelse for OF af bane eller, hvor der foretages arbejde tæt på Banedanmarks arealer Projektopfølgning Hvis der under anlægsarbejderne opdages forhold i projektet, der virker uhensigtsmæssige, skal rådgiveren stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer. Først når ændringerne er accepteret af Vejdirektoratet, kan ændringen implementeres. Rådgiveren skal tillige stå til rådighed med ad hoc fagteknisk bistand til tilsynet under anlægsfasen og ved afleverings- og eftersynsforretninger. Rådgiveren deltager i overdragelse til tilsyn og til entreprenør. Bistanden rekvireres af Vejdirektoratets tilsynsleder, som koordinerer og styrer entreprisen (eller af fagtilsynet) Som Udført dokumentation For fagentrepriser gælder:

5 5 af 14 Under og efter entreprisens afslutning skal rådgiveren, på baggrund af input og materiale fra entreprenør og tilsyn, udarbejde og levere som udført dokumentation i henhold til SAB Styring og samarbejde, afsnit 5. Rådgiverens dokumentation. Der henvises specifikt til følgende afsnit i Instruktion: Som udført dokumentation og overdragelse til drift: Bygværker Heraf fremgår bl.a. at Tilsynsrapport og som udført tegninger skal leveres til arkivering i broforvaltningssystemet DANBRO. Rådgiveren skal give Vejdirektoratets tilsynsleder besked, når bygværkernes data er klar til aflevering. Materialet afleveres til Vejdirektoratets fagansvarlige for bygværker Tilsyn Det skal aftales med TES s fagprojektleder om tilsyn med bygværker skal være med i ydelsen eller ej, eller om det skal med som option. (Det er normalt med i ydelsen) Er det med, eller med som option, anføres: Udførelse Rådgiveren repræsenterer i anlægsfasen Vejdirektoratet i forholdet til entreprenøren. Rådgiverens ydelser er nærmere specificeret i afsnit 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse i FRI s Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning <april 2006> suppleret med følgende tilføjelser og afvigelser: Byggeledelse Byggeledelsens opgaver som defineret i FRI s Ydelsesbeskrivelser vil for størstedelens vedkommende blive varetaget af rådgiverens fagtilsyn. Det aftales ved arbejdets begyndelse med Vejdirektoratets fagprojektleder eller tilsynsleder, i hvilket omfang de enkelte discipliner nævnt i FRI s Ydelsesbeskrivelser udføres af Vejdirektoratet eller af rådgiverens fagtilsyn. Der kan udarbejdes et grænsefladenotat, der beskriver fordelingen. Rådgiverens fagtilsyn skal desuden udføre tilsynsledelse iht. aktiviteterne i vedlagte opgavebeskrivelse<-r> for fase 5 <og 6>. Se vejledning: * (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen Udførende er angivet TL, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen Intern samarbejdspartner er angivet TL). Aftales med TES, enten: [Arbejdsmiljøkoordinering i anlægsfasen forestås af Vejdirektoratet.] Eller: [Arbejdsmiljøkoordinering i anlægsfasen forestås af rådgiveren. Særlige uddannelseskrav til tilsynet fremgår af afsnit 4.6.] [Fagtilsyn Fagtilsynet udarbejder selv oplæg til tilsynsplan for fagtilsyn med bygværker.]

6 6 af 14 Rådgiveren skal desuden føre fagtilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte opgavebeskrivelse<r> for fase 5 <og 6>. Se vejledning: * (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen Udførende er angivet FT, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen Intern samarbejdspartner er angivet FT). Rådgiverens fagtilsyn skal være særligt opmærksom på at sikre opfølgning iht. Stilladshåndbogen. Entreprenørens afsætningsberegninger og afsætninger ud fra afsætningspunkterne kontrolleres ud fra fagtilsynets egne beregninger. Fagtilsynet bidrager efter aftale med Vejdirektoratets tilsynsleder til håndtering af forholdene til <myndigheder, ledningsejere, trafikselskaber> og andre, der berøres af arbejdet. Hvor varetagelse af disse forhold er pålagt entreprenøren, skal fagtilsynet påse at det sker i overensstemmelse med entrepriseaftalen. Fagtilsynet kan rekvirere specialassistance indenfor geoteknik, betonteknologi og lignende i form af specialister fra moderfirmaet. Specialassistancen kan kun indhentes efter skriftlig rekvisition fra Vejdirektoratets tilsynsleder, fagprojektleder eller projektleder. [Vejdirektoratets paradigmer for byggemødereferater, protokoller mv. skal anvendes. Se SAB Styring og samarbejde, afsnit 5. Rådgiverens dokumentation. Fagtilsynets opgaver vedrørende således udført dokumentation er beskrevet i følgende afsnit i Instruktion: Som udført dokumentation og overdragelse til drift: Overdragelse til drift Bygværker Særlige uddannelseskrav til tilsynet fremgår af afsnit 4.6] Aftales med TES og koordineres med TAG-tekst: Vejdirektoratet stiller et lokale (almindeligvis sammen med vejtilsynet) til rådighed for rådgiveren ved arbejdspladsen. *) Vejledning til TES s fagprojektledere ved rådgiverudbud: For afsnit kan følgende opgavebeskrivelser (OB) være relevante at vedlægge i udsnit: OB: Tilsyn og entreprisestyring, Større anlæg, fase 5 Evt. OB Tilsyn og entreprisestyring, Mindre anlæg, fase 5 Evt. OB Trafikafvikling og trafikrelateret anlægslogistik, fase 5 Evt. OB Garantiperiode, fase 6 Ved rådgiverudbud medtages kun de relevante leverancer og aktiviteter i de relevante OB er for lige netop det pågældende udbud. Som udgangspunkt medtages de aktiviteter som er markeret med hvid og grå i OBskabelonen. Der kan dog godt være aktiviteter iblandt disse som ikke er relevante,

7 7 af 14 f.eks. fordi de vedrører en bestemt faglig disciplin, som måske ikke skal være med i det pågældende rådgiverudbud. De lilla aktiviteter (som VD normalt udfører) skimmes for at se om nogle af disse eventuelt også skal medtages ved udbuddet. F.eks. hvis der indgår tilsynsledelse i rådgiveropgaven. Yderligere vejledning kan fås hos en videnambassadør. 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG / FORUDSÆTNINGER FOR OPGAVEN Her anføres relevante forudsætninger for den specifikke ydelse dvs. oplysninger der ikke er nævnt i øvrige dokumenter. Angivelse af grænseflader 3.1 Normer, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign. Udbuddet udføres iht. gældende normer, regler, standarder og vejledninger. Vejregler, vejregelforslag, AAB ere og vejledning kan hentes på Rådgiveren skal levere designgrundlag til gennemgang hos Vejdirektoratet forud for opstart af projektering. Dato for igangsætning af projektering skal fremgå af designgrundlag. 3.2 Geotekniske forhold Enten, hvis rådgiver selv skal udarbejde geotekniske rapporter: Samtidig med rådgiverens projektering af bygværker udføres geotekniske undersøgelser ved Vejdirektoratets foranstaltning. Der udarbejdes som resultat heraf geotekniske datarapporter for jordbundsforholdene ved de enkelte bygværker. Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen i samarbejde med geoteknikeren udarbejde det endelige geotekniske undersøgelsesprogram for fastlæggelse af nødvendige undersøgelser for bygværkerne. De geotekniske rapporter skal som minimum indeholde udførte undersøgelser, efterfølgende vurderinger og anbefalinger for bygværkets anlæggelse. Rådgiveren skal udføre alle supplerende geotekniske undersøgelser i forbindelse med udvidelse/nyanlæg af broer. Til orientering kan de geotekniske rapporter, der allerede er udarbejdet til brug for projektering af vejanlægget, ses på Leverandørportal.dk under Aktuelle udbud. Eller, hvis anden geotekniker udfører såvel boringer som geotekniske brorapporter: Samtidig med rådgiverens projektering af bygværker udføres geotekniske undersøgelser ved Vejdirektoratets foranstaltning. Der udarbejdes som resultat heraf geotekniske undersøgelsesrapporter for jordbundsforholdene ved de enkelte bygværker. De geotekniske undersøgelsesrapporter vil have indhold som beskrevet i Eurocode 7 DS/EN :2007, der kan findes på:

8 8 af 14 Leverandørportal.dk under fanen standarder og paradigmer, entreprenør, instruktioner og vejledninger, geoteknik og belægninger. /Geoteknik-og-belægninger.aspx Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen i samarbejde med Vejdirektoratets geotekniker udarbejde det endelige geotekniske undersøgelsesprogram for fastlæggelse af nødvendige undersøgelser for bygværkerne. Videre informationer vedrørende blødbundsområder og andre funderingsforhold kan anføres her hvis kendt på udbudstidspunktet. 4. DIMENSIONERINGSGRUNDLAG / KRAV TIL RÅDGIVNINGEN Her anføres krav og bestemmelser der afviger i for hold til generelle projekteringsnormer. Afsnittet kan gerne inddeles i underafsnit. Dette afsnit vedrørende dimensioneringsgrundlag for vej- og stibroer er supplerende til de krav og retningslinjer, som er anført i Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag for vej- og stibroer, juli De enkelte afsnitsnumre i parentes refererer til vejledningen. 4.1 Brogrupper Alle vejbroer henføres til brogruppe <I>. Stibroer henføres til brogruppe <III> Udvidelser af vejbroer skal projekteres svarende til klasse 150 for normal passage og det skal sikres, at sideudvidelsen udføres på en hensigtsmæssig måde, således at der uden nævneværdig meromkostningsforøgelse opnås størst mulig bæreevne af det samlede bygværk. Alm. broer henføres normalt til brogruppe I, mens stibroer henføres til brogruppe III, men husk hensyntagen til evt. snerydnings- og beredskabskørsel. 4.2 Dimensioneringsgrundlag Overordnede generelle krav (afsnit 5.1) Krav til bygværkets levetid fastlægges til 100 år for alle primære konstruktionsdele; dvs. for overbygning (eksklusive belægning, fugtisolering og fuger) og underbygning (eksklusive lejer). For visse sekundære konstruktionsdele, der kan udskiftes, f.eks. lejer, tillades levetiden reduceret, dog ikke til mindre end 50 år. Ved konstruktionens levetid forstås, at der indenfor denne periode kun foregår almindelige vedligeholdelsesarbejder og kun reparationsarbejder i begrænset omfang. Disse arbejder må ikke give anledning til væsentlige driftsgener for trafikken.

9 9 af 14 Såfremt der undtagelsesvis påtænkes udformet konstruktioner, således at enkelte konstruktionselementer ikke er tilgængelige for inspektion, i forbindelse med bygværkets drift, herunder lejekonstruktioner og lignende, skal disse i projekteringsfasen godkendes af Vejdirektoratet Sikkerhedsbestemmelser (afsnit 5.2) Alle broer skal henføres til konsekvensklasse CC3. Alle betonbroer skal udføres i skærpet kontrolklasse. Såfremt stålbroer indgår i entreprisen medtages følgende: Alle stålbroer skal forventes udført i normal kontrolklasse. Kontrolklassen for stålbroer fastlægges endeligt i samråd med Vejdirektoratet Robusthed (afsnit 5.2.1) Det skal af projektmaterialet fremgå, hvilke tiltag der er foretaget for at minimere risikoen for udførelsesfejl for de detaljer i konstruktionerne, hvor udførelsesfejl vil have en særlig stor effekt på sikkerhed og holdbarhed. Som et eksempel på en sådan detalje kan nævnes fastgørelsen af autoværnsceptre eller støbeskel, hvor kabler kobles Dæklag De i DS/EN 1992;1;1 Afsnit tabel 4.5NA anførte krav til dæklag erstattes af nedenstående krav: Slap armering og førspændt armering (ikke bundtet) Miljøklasse E A M Minimum dæklag mm, c min,dur Foreskrevet dæklag mm 55 ± 5 45 ± 5 35 ± 5 Efterspændt armering i foringsrør Miljøklasse E A M Minimum dæklag mm, c min,dur Foreskrevet dæklag mm 65 ± 5 55 ± 5 50 ± 5 Indstøbningsdele i stål (for eksempel til fuger og lejer) skal have fuld korrosionsbeskyttelse indenfor det normale dæklag for den pågældende konstruktionsdel. Hvor der er risiko for slitage som følge af is; og sedimenttransport i vandløb øges de foreskrevne dæklag med 10 mm.

10 10 af Lastbestemmelser Eftergiven af understøtninger (afsnit 6.5) Brooverbygningerne dimensioneres for differenssætninger svarende til de beregnede sætninger af understøtningerne. Der skal dog minimum dimensioneres for ± 10 mm indbyrdes mellem adskilte fundamenter Påkørselslaster fra køretøjer (afsnit 6.12) Autoværn på vejbroerne dimensioneres for en regningsmæssig kraft på 100 kn. Lasten er som anført i EN 1991;2 defineret som værende en ulykkeslast. 4.4 Krav til projekteringen Information om bygværkernes design angives, hvis det er fastlagt. Der henvises til skitsehæfte/designmanual, hvis det foreligger. Der kan også angives generelle guidelines for udformninger eller sti til tidligere gennemførte broudbud, der ligner arkitektonisk. Broernes overordnede geometri og brotype fremgår af tegningshæftet fra <X & Y> og er beskrevet i afsnittet Bemærkninger til de enkelte broer. På vej- og stibærende broer skal krav til civil bæreevneklasse aftales med bygherren inden projektering. Den aktuelle klasse skal altid angives. For udvidelsesprojekter: Broerne skal projekteres under hensyn til den geometri, som er givet på tegningerne i tegningshæftet samt de eksisterende broer. Det vil sige, at fag og faglængder i videst muligt omfang skal fastholdes. I forbindelse med udvidelsesprojekter skal frihøjden på de udvidede overføringer være min. 4,50 m. For nye anlægsprojekter i fastpris: Broerne skal projekteres under hensyn til den fastlagte vejgeometri. Broerne tænkes udformet som vist i det foreliggende projektforslag (projektforslagstegninger er vedlagt). Dimensioner, koter, konstruktive forhold m.v. anført på tegninger er alene indikative, og skal endeligt fastlægges som en del af detailprojekteringen. Frihøjden under broerne er angivet i nedenstående tabel: Bro nr. og betegnelse Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Frihøjde (m) Xx Xx Xx Xx Xx Xx

11 11 af 14 For nye anlægsprojekter efter rammeaftale: Broerne skal projekteres under hensyn til den fastlagte vejgeometri. Frihøjden skal være min. 4,63 m under alle nye broer. For stitunneler skal frihøjden være 2,80 m. Der stilles følgende krav til konstruktionsudformningen og til omfanget af de statiske beregninger: Beregningerne udføres ved hjælp af tredimensionale modeller, der tager højde for broernes ortotrope virkemåde. Beregningerne skal være gennemskuelige og kontrollerbare. Bygherren skal orienteres om fremgangsmåden, og bygherren skal have lejlighed til at kommentere denne. (medtages ved fastprisaftaler) Der må ikke ske overdimensionering af konstruktionerne. Armeringen i konstruktionen skal varieres som følge af forskellige belastninger af forskellige områder af konstruktionen. Armeringsmængderne skal optimeres ud fra dels modelfinhed og belastning samt under hensynet til den praktiske udførelse. Vejdirektoratet skal godkende, at beregningerne er tilstrækkeligt detaljerede, og rådgiveren skal efterkomme alle krav fra Vejdirektoratet med henblik på yderligere detaljering. For alle brokonstruktionernes vedkommende er tilpasningen til terrænet tænkt udført i tæt sammenhæng med vejanlæggets terrænudformning. Skrå skæring skal minimeres. Alle vejbroer udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Alle stibroer udføres med kunststofbelægning. Supplerende oplysning om hvad der ønskes af fugtisolering og asfaltbelægninger, for de forskellige broer skrives ind her eller under afsnit med bemærkninger til de enkelte broer. Eventuelle oplysninger om autoværn anføres her. Broerne forsynes med CE-mærket broautoværn i iht. DS/EN Hvis der er broer med skråningsbeklædning skal det nævnes her (typisk for OF men evt. også i skråvægsrammer): Skråningsanlæg under broerne forsynes med skråningsbeklædning, der føres til skråningsfod. Der udføres kontrabanket ved alle understøtninger. Rådgiveren skal beregne civile bæreevneklasser som en del af Som Udført dokumentationen.

12 12 af Tegningsstandard Tegningerne skal indeholde bygværks ID for de enkelte konstruktioner. Tegningshoved og -nummerering skal udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets standard, som kan findes her: ts.vd.dk Bestemmelsen slettes, såfremt ydelsen ikke omfatter tegninger Entrepriseinddeling Broarbejderne er tænkt udbudt i <antal> fagentrepriser/hovedentrepriser/totalentrepriser. Udbuddene omfatter: Bropakke 1 Entreprise <entreprise nummer>: UF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> OF af <geografisk stednavn>, km <stationering> Bropakke <n> Entreprise <entreprise nummer>: OF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> OF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> Eller: Eventuel opdeling i bropakker fastlægges af Vejdirektoratet i samarbejde med rådgiveren under projekteringen Kvalitetssikring Rapporter, udbudsmateriale og tilsvarende dokumenter, der skal publiceres må ikke fremsendes til Vejdirektoratet uden at være kvalitetssikret og forsynet med underskrift af, at dette er foretaget. I modsat fald vil det pågældende materiale blive returneret med henblik på afhjælpning uden mulighed for tidsmæssig eller økonomisk kompensation. Ovenstående afsnit medtages kun hvis det vurderes meget væsentligt. Overvej desuden at flytte til det generelle afsnit (ved rent broudbud) Tredjepartskontrol Rådgiveren er pligtig til at lade den/de af rådgivningen omfattede konstruktion(er) være genstand for tredjepartskontrol, såfremt rådgiverens ydelse omfatter Broer med stor spændvidde (større end 50 m) eller broer med særlige konstruktive principper, som sjældent benyttes. Broer med nye materialer, som indgår i den bærende konstruktion. Store tunneller og broer, hvor rådgiveren ikke har en direkte kontakt med Vejdirektoratet (totalentrepriser), eller konstruktioner, hvor det konkret vurderes, at tredjepartskontrol er påkrævet. Aftale om tredjepartskontrol indgås direkte mellem Vejdirektoratet og tredjeparten.

13 13 af 14 Bestemmelsen slettes, såfremt den ikke er relevant. 4.5 Bemærkninger til de enkelte broer Generelt Information om designet for broerne hvis fastlagt, med henvisning til skitsehæfte eller broteknisk rapport, såfremt dette foreligger. Generelle guidelines for udformninger. Evt. kan angives sti til tidligere gennemførte broudbud der ligner arkitektonisk; Leverandørportal.dk under Afsluttede udbud. Supplerende oplysninger om konstruktionsudformningerne og materialerne der ønskes brugt. Med evt. henvisning til tegningsbilaget Bygværksspecifikke bemærkninger Beskrivelse af de enkelte bygværker se eksemplerne nedenfor: Underføring af <Odsherredbanen, st. 7.0> Broen udføres med lodrette endevederlag. Fritrumsprofilet angiver min. 5,00 meter horisontalt fra spormidte til endevederlag og en frihøjde på 5,10 meter. Broen udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Broen forsynes med CE-mærket broautoværn. Overføring af <Odsherredbanen, st. 23.7> Broen udføres med tre fag, som støbes ved siden af banen, og som skubbes på plads med en banelukning på maks. 14 dage. Broen udføres med rækværk efter aftale med BaneDanmark. Projekteringen af denne bro omfatter også at projektere de nødvendige sporarbejder (fjernelse af de eksisterende spor og sikringsanlæg samt en senere reetablering af spor og sikringsanlæg, når broen er skubbet på plads). Disse arbejder skal indgå i broentreprisen. Medtages kun hvis tilsyn er med i opgaven: [4.6 Uddannelseskrav til fagtilsynet Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført VEJ-EU kurset Vejen som arbejdsplads (trin II), og skal kunne fremvise gyldigt kursusbevis. Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført kurset Forebyggelse af stilladssvigt. Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført VEJ-EU kurset Tilsyn med fugtisolering.] Hvis rådgiverens fagtilsyn skal have rollen som arbejdsmiljøkoordinator i anlægsfasen anføres:

14 14 af 14 [Rådgiveren skal have gennemført Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Har rådgiveren i perioden 1. april 1991 til 1. januar 2006 gennemført Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse ( 9-uddannelsen) er denne tilstrækkelig] Hvis rådgiverens fagtilsyn skal opholde sig på eller nær banearealer anføres: [Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemgået Banestyrelsens instruktionskursus: Pas på på banen og have gyldigt adgangskort til arbejder på Banedanmarks områder.] Den ansvarlige FPL udfylder skemaet og godkender den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse inden dokumentet anvendes til læsning. Når hele udbudsmaterialet samles til trykning fjernes det skemaet, idet data (godkendt, dato, udarb.) vedr. dokumentstyring fremgår af det samlede udbudsmateriale GODKENDELSE DATO UDARBEJDET <initial> <dato> <intialer>

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale om tilsynsopgaver

Rammeaftale om tilsynsopgaver YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere