YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER"

Transkript

1 1 af 14 YB <udbudsnummer> YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 18. juni 2012 Mindre generelle teksttilpasninger. Specificering af leverancer i fase 3, 4 og 5 i afsnit Links rettet til efter ny platform Dokumentstyring tilføjet i paradigmet Koordinering mellem ydelsesbeskrivelse og opgavebeskrivelse for bygværker Afsnit 2.5 justeret ifht. opgavebeskrivelser. Nyt afsnit 4.6 (TES)

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli / Rasmus Bang september 2013 Dorthe Hessellund Hansen (afsnit 2.5) KORT VEJLEDNING SKAL FJERNES INDEN UDBUD OBS: Dette dokument bruges primært af ANL, men kan også anvendes af andre divisioner. Det kan eventuelt ske ved at relevante afsnit indarbejdes i opgavebeskrivelsen for den konkrete opgave. Generelt: Paradigmerne er udarbejdet for at sikre følgende at: Vejdirektoratet altid stiller ensartede krav til rådgiver. kravene i udbudsmaterialerne er projektspecifikke (gamle passus er fra tidligere udbud er luset ud, og ikke går i arv fra projekt til projekt) vigtige afsnit ikke udelades (glemmes) udbudsmaterialet har et ensartet og professionelt udseende (opfylder VD s designpolitik) udbudsmaterialet er gennemarbejdet og kontrolleret inden læsning tekst kun anføres ét sted. Undgå at skrive det samme to steder. Notation og symboler: Skabelonen udarbejdes under følgende rammer og er opbygget med særlige teksttyper: Sort tekst på hvid baggrund, som er Vejdirektoratets ønske til standardtekst og skal medtages og må hverken rettes eller slettes. Sort tekst i blåt felt, som er tekst den projekterende skal forholde sig til. Hvis teksten er i en [firkantet parentes], skal man alene forholde sig til om teksten skal med eller ej. Ordlyden må ikke ændres. Hvis teksten er i <kantet parentes>, skal man anføre tekst i parentesen f.eks. et tidsrum. Resten af det blå afsnit må ikke ændres. Endeligt er der afsnit, som ikke er med parenteser, og det er tekst, der må ændres, så den passer til projektet. De blå felter må først fjernes efter sidste læsning, så det tydeligt for alle på læsningerne, hvad der er standardtekst og hvad der er projektspecifik tekst. Tekst med rødt, er vejledende tekst til den projekterende og skal slettes inden udbud. Det røde skema vedrører dokumentstyring, som sker i flere trin: Denne skabelon til paradigmet for ydelsesbeskrivelse er godkendt af Souschefen. I forbindelse med godkendelse af et fagspecifikt paradigme (fx afvanding)skal skemaet udfyldes af den dokumentansvarlige for dette, dvs. netværksejer Skemaet slettes, når man udarbejder en projektspecifik ydelsesbeskrivelse i det fagspecifikke paradigme. PARADIGME GODKENDT CWR 27. august 2013 DATO ENHED/NETVÆRK UDARBEJDET DOKUMENTNR. ANL-PRO / Broer og bygværker PLANLAGT REVISION RBA, AHM 12/ aug 2014

3 3 af 14 BYGVÆRKER 1. GENERELT Her kan anføres generel information om projektet antal bygværker, nyanlæg, udvidelse, renovering etc. Afsnittet er særligt relevant ved større udbud, hvor bygværkerne blot er en del af det samlede udbud. (Ved rene broudbud forventes dette beskrevet under det generelle afsnit med orientering mv.). Overordnet beskrivelse af hvad ydelsen vedrører: Ydelsesbeskrivelsen for bygværker omfatter også en beskrivelse af sammenhængen til fagområder, som har deres egen selvstændige ydelsesbeskrivelse efterfølgende. 2. YDELSENS INDHOLD For definition af rådgiverens ydelser, kan vores interne opgavebeskrivelser anvendes fra Projektmodel (link slettes i det endelige dokument): Med henvisning til relevante opgavebeskrivelser beskrives hvad ydelsen indeholder og hvad den ikke indeholder. Afsnittet kan gerne inddeles i underafsnit iht. Vejdirektoratets Projektmodel eller anden for ydelsen relevant inddeling. 2.3 FASE 3 PROJEKT TIL BESIGTIGELSE For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 3 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 3 forventes <bl.a.> følgende ydelser: Skitseprojekt for alle bygværker. Skitseprojektet skal indeholde løsningsforslag til valg af brotype inkl. en kort angivelse af konsekvenser ved de forskellige løsninger, anlægsoverslag samt indstilling til valg af løsning herunder grænsefladekoordinering med øvrige fagområder. Fagentreprise: Levering af projektforslag for hvert bygværk inkl. plan, opstalt, tværsnit, notat der beskriver konstruktionsprincipper, grænseflader, udførelsesmetoder, anlægsoverslag mm. Totalentreprise: Levering af alle relevante input/afsnit til udbudsmaterialet (SBB inkl. SAB projektering for broer, projektbasis/designbasis samt eventuelle principskitser). For udvidelsesprojekter kan følgende tilføjes: Overvej at flytte leverance og aktiviteter over i opgavebeskrivelsen. Vurdering af eksisterende konstruktioner med hensyn til behov for større reparationer/forstærkninger til udførelse samtidig med udvidelsesprojekt. Screening af eksisterende bygværker, der skal istandsættes eller rives ned for PCB (typisk fuger mellem kantbjælkeelementer, mellem tunnelelementer eller mel-

4 4 af 14 lem stål- og betonkonstruktionen i kompositkonstruktioner), blyholdig maling (stålkonstruktioner, autoværn etc.) og andre miljøfarlige stoffer. 2.4 FASE 4 PROJEKT TIL ANLÆG For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 4 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 4 forventes <bl.a.> følgende leverancer: Fagentreprise: Levering af detailprojekt inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale (SBB, TAG, TBL, tegninger) samt koordinere og indarbejde alle input fra andre faggrupper. Levering af hvidbog. Totalentreprise: Bygherrerådgivning inkl. projektgranskning og eventuel 3. partskontrol. 2.5 FASE 5 ANLÆG Afsnittet udarbejdes og vedligeholdes af TES i samarbejde med PRO s fagansvarlige for bygværker. For en detaljering af rådgiverens ydelser i fase 5 henvises til opgavebeskrivelserne (OB) på Leverandørportalen under Aktuelle udbud. I fase 5 forventes <bl.a.> følgende ydelser: Fagentreprise: Projektopfølgning. Fagentreprise: Fagtilsyn (option) og levering af materiale til arkivering i DANBRO inkl. levering af som udført tegninger. Totalentreprise: Projektopfølgning / modtagekontrol (option). Totalentreprise: Bygherretilsyn og indhentning af materiale til arkivering i DANBRO inkl. som udført tegninger (option). Kontrol af stilladsberegninger (option i forbindelse med tilsyn). Udarbejdelse af ibrugtagningstilladelse for OF af bane eller, hvor der foretages arbejde tæt på Banedanmarks arealer Projektopfølgning Hvis der under anlægsarbejderne opdages forhold i projektet, der virker uhensigtsmæssige, skal rådgiveren stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer. Først når ændringerne er accepteret af Vejdirektoratet, kan ændringen implementeres. Rådgiveren skal tillige stå til rådighed med ad hoc fagteknisk bistand til tilsynet under anlægsfasen og ved afleverings- og eftersynsforretninger. Rådgiveren deltager i overdragelse til tilsyn og til entreprenør. Bistanden rekvireres af Vejdirektoratets tilsynsleder, som koordinerer og styrer entreprisen (eller af fagtilsynet) Som Udført dokumentation For fagentrepriser gælder:

5 5 af 14 Under og efter entreprisens afslutning skal rådgiveren, på baggrund af input og materiale fra entreprenør og tilsyn, udarbejde og levere som udført dokumentation i henhold til SAB Styring og samarbejde, afsnit 5. Rådgiverens dokumentation. Der henvises specifikt til følgende afsnit i Instruktion: Som udført dokumentation og overdragelse til drift: Bygværker Heraf fremgår bl.a. at Tilsynsrapport og som udført tegninger skal leveres til arkivering i broforvaltningssystemet DANBRO. Rådgiveren skal give Vejdirektoratets tilsynsleder besked, når bygværkernes data er klar til aflevering. Materialet afleveres til Vejdirektoratets fagansvarlige for bygværker Tilsyn Det skal aftales med TES s fagprojektleder om tilsyn med bygværker skal være med i ydelsen eller ej, eller om det skal med som option. (Det er normalt med i ydelsen) Er det med, eller med som option, anføres: Udførelse Rådgiveren repræsenterer i anlægsfasen Vejdirektoratet i forholdet til entreprenøren. Rådgiverens ydelser er nærmere specificeret i afsnit 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse i FRI s Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning <april 2006> suppleret med følgende tilføjelser og afvigelser: Byggeledelse Byggeledelsens opgaver som defineret i FRI s Ydelsesbeskrivelser vil for størstedelens vedkommende blive varetaget af rådgiverens fagtilsyn. Det aftales ved arbejdets begyndelse med Vejdirektoratets fagprojektleder eller tilsynsleder, i hvilket omfang de enkelte discipliner nævnt i FRI s Ydelsesbeskrivelser udføres af Vejdirektoratet eller af rådgiverens fagtilsyn. Der kan udarbejdes et grænsefladenotat, der beskriver fordelingen. Rådgiverens fagtilsyn skal desuden udføre tilsynsledelse iht. aktiviteterne i vedlagte opgavebeskrivelse<-r> for fase 5 <og 6>. Se vejledning: * (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen Udførende er angivet TL, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen Intern samarbejdspartner er angivet TL). Aftales med TES, enten: [Arbejdsmiljøkoordinering i anlægsfasen forestås af Vejdirektoratet.] Eller: [Arbejdsmiljøkoordinering i anlægsfasen forestås af rådgiveren. Særlige uddannelseskrav til tilsynet fremgår af afsnit 4.6.] [Fagtilsyn Fagtilsynet udarbejder selv oplæg til tilsynsplan for fagtilsyn med bygværker.]

6 6 af 14 Rådgiveren skal desuden føre fagtilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte opgavebeskrivelse<r> for fase 5 <og 6>. Se vejledning: * (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen Udførende er angivet FT, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen Intern samarbejdspartner er angivet FT). Rådgiverens fagtilsyn skal være særligt opmærksom på at sikre opfølgning iht. Stilladshåndbogen. Entreprenørens afsætningsberegninger og afsætninger ud fra afsætningspunkterne kontrolleres ud fra fagtilsynets egne beregninger. Fagtilsynet bidrager efter aftale med Vejdirektoratets tilsynsleder til håndtering af forholdene til <myndigheder, ledningsejere, trafikselskaber> og andre, der berøres af arbejdet. Hvor varetagelse af disse forhold er pålagt entreprenøren, skal fagtilsynet påse at det sker i overensstemmelse med entrepriseaftalen. Fagtilsynet kan rekvirere specialassistance indenfor geoteknik, betonteknologi og lignende i form af specialister fra moderfirmaet. Specialassistancen kan kun indhentes efter skriftlig rekvisition fra Vejdirektoratets tilsynsleder, fagprojektleder eller projektleder. [Vejdirektoratets paradigmer for byggemødereferater, protokoller mv. skal anvendes. Se SAB Styring og samarbejde, afsnit 5. Rådgiverens dokumentation. Fagtilsynets opgaver vedrørende således udført dokumentation er beskrevet i følgende afsnit i Instruktion: Som udført dokumentation og overdragelse til drift: Overdragelse til drift Bygværker Særlige uddannelseskrav til tilsynet fremgår af afsnit 4.6] Aftales med TES og koordineres med TAG-tekst: Vejdirektoratet stiller et lokale (almindeligvis sammen med vejtilsynet) til rådighed for rådgiveren ved arbejdspladsen. *) Vejledning til TES s fagprojektledere ved rådgiverudbud: For afsnit kan følgende opgavebeskrivelser (OB) være relevante at vedlægge i udsnit: OB: Tilsyn og entreprisestyring, Større anlæg, fase 5 Evt. OB Tilsyn og entreprisestyring, Mindre anlæg, fase 5 Evt. OB Trafikafvikling og trafikrelateret anlægslogistik, fase 5 Evt. OB Garantiperiode, fase 6 Ved rådgiverudbud medtages kun de relevante leverancer og aktiviteter i de relevante OB er for lige netop det pågældende udbud. Som udgangspunkt medtages de aktiviteter som er markeret med hvid og grå i OBskabelonen. Der kan dog godt være aktiviteter iblandt disse som ikke er relevante,

7 7 af 14 f.eks. fordi de vedrører en bestemt faglig disciplin, som måske ikke skal være med i det pågældende rådgiverudbud. De lilla aktiviteter (som VD normalt udfører) skimmes for at se om nogle af disse eventuelt også skal medtages ved udbuddet. F.eks. hvis der indgår tilsynsledelse i rådgiveropgaven. Yderligere vejledning kan fås hos en videnambassadør. 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG / FORUDSÆTNINGER FOR OPGAVEN Her anføres relevante forudsætninger for den specifikke ydelse dvs. oplysninger der ikke er nævnt i øvrige dokumenter. Angivelse af grænseflader 3.1 Normer, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign. Udbuddet udføres iht. gældende normer, regler, standarder og vejledninger. Vejregler, vejregelforslag, AAB ere og vejledning kan hentes på Rådgiveren skal levere designgrundlag til gennemgang hos Vejdirektoratet forud for opstart af projektering. Dato for igangsætning af projektering skal fremgå af designgrundlag. 3.2 Geotekniske forhold Enten, hvis rådgiver selv skal udarbejde geotekniske rapporter: Samtidig med rådgiverens projektering af bygværker udføres geotekniske undersøgelser ved Vejdirektoratets foranstaltning. Der udarbejdes som resultat heraf geotekniske datarapporter for jordbundsforholdene ved de enkelte bygværker. Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen i samarbejde med geoteknikeren udarbejde det endelige geotekniske undersøgelsesprogram for fastlæggelse af nødvendige undersøgelser for bygværkerne. De geotekniske rapporter skal som minimum indeholde udførte undersøgelser, efterfølgende vurderinger og anbefalinger for bygværkets anlæggelse. Rådgiveren skal udføre alle supplerende geotekniske undersøgelser i forbindelse med udvidelse/nyanlæg af broer. Til orientering kan de geotekniske rapporter, der allerede er udarbejdet til brug for projektering af vejanlægget, ses på Leverandørportal.dk under Aktuelle udbud. Eller, hvis anden geotekniker udfører såvel boringer som geotekniske brorapporter: Samtidig med rådgiverens projektering af bygværker udføres geotekniske undersøgelser ved Vejdirektoratets foranstaltning. Der udarbejdes som resultat heraf geotekniske undersøgelsesrapporter for jordbundsforholdene ved de enkelte bygværker. De geotekniske undersøgelsesrapporter vil have indhold som beskrevet i Eurocode 7 DS/EN :2007, der kan findes på:

8 8 af 14 Leverandørportal.dk under fanen standarder og paradigmer, entreprenør, instruktioner og vejledninger, geoteknik og belægninger. /Geoteknik-og-belægninger.aspx Rådgiveren skal ved igangsætningen af projekteringen i samarbejde med Vejdirektoratets geotekniker udarbejde det endelige geotekniske undersøgelsesprogram for fastlæggelse af nødvendige undersøgelser for bygværkerne. Videre informationer vedrørende blødbundsområder og andre funderingsforhold kan anføres her hvis kendt på udbudstidspunktet. 4. DIMENSIONERINGSGRUNDLAG / KRAV TIL RÅDGIVNINGEN Her anføres krav og bestemmelser der afviger i for hold til generelle projekteringsnormer. Afsnittet kan gerne inddeles i underafsnit. Dette afsnit vedrørende dimensioneringsgrundlag for vej- og stibroer er supplerende til de krav og retningslinjer, som er anført i Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag for vej- og stibroer, juli De enkelte afsnitsnumre i parentes refererer til vejledningen. 4.1 Brogrupper Alle vejbroer henføres til brogruppe <I>. Stibroer henføres til brogruppe <III> Udvidelser af vejbroer skal projekteres svarende til klasse 150 for normal passage og det skal sikres, at sideudvidelsen udføres på en hensigtsmæssig måde, således at der uden nævneværdig meromkostningsforøgelse opnås størst mulig bæreevne af det samlede bygværk. Alm. broer henføres normalt til brogruppe I, mens stibroer henføres til brogruppe III, men husk hensyntagen til evt. snerydnings- og beredskabskørsel. 4.2 Dimensioneringsgrundlag Overordnede generelle krav (afsnit 5.1) Krav til bygværkets levetid fastlægges til 100 år for alle primære konstruktionsdele; dvs. for overbygning (eksklusive belægning, fugtisolering og fuger) og underbygning (eksklusive lejer). For visse sekundære konstruktionsdele, der kan udskiftes, f.eks. lejer, tillades levetiden reduceret, dog ikke til mindre end 50 år. Ved konstruktionens levetid forstås, at der indenfor denne periode kun foregår almindelige vedligeholdelsesarbejder og kun reparationsarbejder i begrænset omfang. Disse arbejder må ikke give anledning til væsentlige driftsgener for trafikken.

9 9 af 14 Såfremt der undtagelsesvis påtænkes udformet konstruktioner, således at enkelte konstruktionselementer ikke er tilgængelige for inspektion, i forbindelse med bygværkets drift, herunder lejekonstruktioner og lignende, skal disse i projekteringsfasen godkendes af Vejdirektoratet Sikkerhedsbestemmelser (afsnit 5.2) Alle broer skal henføres til konsekvensklasse CC3. Alle betonbroer skal udføres i skærpet kontrolklasse. Såfremt stålbroer indgår i entreprisen medtages følgende: Alle stålbroer skal forventes udført i normal kontrolklasse. Kontrolklassen for stålbroer fastlægges endeligt i samråd med Vejdirektoratet Robusthed (afsnit 5.2.1) Det skal af projektmaterialet fremgå, hvilke tiltag der er foretaget for at minimere risikoen for udførelsesfejl for de detaljer i konstruktionerne, hvor udførelsesfejl vil have en særlig stor effekt på sikkerhed og holdbarhed. Som et eksempel på en sådan detalje kan nævnes fastgørelsen af autoværnsceptre eller støbeskel, hvor kabler kobles Dæklag De i DS/EN 1992;1;1 Afsnit tabel 4.5NA anførte krav til dæklag erstattes af nedenstående krav: Slap armering og førspændt armering (ikke bundtet) Miljøklasse E A M Minimum dæklag mm, c min,dur Foreskrevet dæklag mm 55 ± 5 45 ± 5 35 ± 5 Efterspændt armering i foringsrør Miljøklasse E A M Minimum dæklag mm, c min,dur Foreskrevet dæklag mm 65 ± 5 55 ± 5 50 ± 5 Indstøbningsdele i stål (for eksempel til fuger og lejer) skal have fuld korrosionsbeskyttelse indenfor det normale dæklag for den pågældende konstruktionsdel. Hvor der er risiko for slitage som følge af is; og sedimenttransport i vandløb øges de foreskrevne dæklag med 10 mm.

10 10 af Lastbestemmelser Eftergiven af understøtninger (afsnit 6.5) Brooverbygningerne dimensioneres for differenssætninger svarende til de beregnede sætninger af understøtningerne. Der skal dog minimum dimensioneres for ± 10 mm indbyrdes mellem adskilte fundamenter Påkørselslaster fra køretøjer (afsnit 6.12) Autoværn på vejbroerne dimensioneres for en regningsmæssig kraft på 100 kn. Lasten er som anført i EN 1991;2 defineret som værende en ulykkeslast. 4.4 Krav til projekteringen Information om bygværkernes design angives, hvis det er fastlagt. Der henvises til skitsehæfte/designmanual, hvis det foreligger. Der kan også angives generelle guidelines for udformninger eller sti til tidligere gennemførte broudbud, der ligner arkitektonisk. Broernes overordnede geometri og brotype fremgår af tegningshæftet fra <X & Y> og er beskrevet i afsnittet Bemærkninger til de enkelte broer. På vej- og stibærende broer skal krav til civil bæreevneklasse aftales med bygherren inden projektering. Den aktuelle klasse skal altid angives. For udvidelsesprojekter: Broerne skal projekteres under hensyn til den geometri, som er givet på tegningerne i tegningshæftet samt de eksisterende broer. Det vil sige, at fag og faglængder i videst muligt omfang skal fastholdes. I forbindelse med udvidelsesprojekter skal frihøjden på de udvidede overføringer være min. 4,50 m. For nye anlægsprojekter i fastpris: Broerne skal projekteres under hensyn til den fastlagte vejgeometri. Broerne tænkes udformet som vist i det foreliggende projektforslag (projektforslagstegninger er vedlagt). Dimensioner, koter, konstruktive forhold m.v. anført på tegninger er alene indikative, og skal endeligt fastlægges som en del af detailprojekteringen. Frihøjden under broerne er angivet i nedenstående tabel: Bro nr. og betegnelse Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Bro <xxx.xx, UF / OF af xxx>. Frihøjde (m) Xx Xx Xx Xx Xx Xx

11 11 af 14 For nye anlægsprojekter efter rammeaftale: Broerne skal projekteres under hensyn til den fastlagte vejgeometri. Frihøjden skal være min. 4,63 m under alle nye broer. For stitunneler skal frihøjden være 2,80 m. Der stilles følgende krav til konstruktionsudformningen og til omfanget af de statiske beregninger: Beregningerne udføres ved hjælp af tredimensionale modeller, der tager højde for broernes ortotrope virkemåde. Beregningerne skal være gennemskuelige og kontrollerbare. Bygherren skal orienteres om fremgangsmåden, og bygherren skal have lejlighed til at kommentere denne. (medtages ved fastprisaftaler) Der må ikke ske overdimensionering af konstruktionerne. Armeringen i konstruktionen skal varieres som følge af forskellige belastninger af forskellige områder af konstruktionen. Armeringsmængderne skal optimeres ud fra dels modelfinhed og belastning samt under hensynet til den praktiske udførelse. Vejdirektoratet skal godkende, at beregningerne er tilstrækkeligt detaljerede, og rådgiveren skal efterkomme alle krav fra Vejdirektoratet med henblik på yderligere detaljering. For alle brokonstruktionernes vedkommende er tilpasningen til terrænet tænkt udført i tæt sammenhæng med vejanlæggets terrænudformning. Skrå skæring skal minimeres. Alle vejbroer udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Alle stibroer udføres med kunststofbelægning. Supplerende oplysning om hvad der ønskes af fugtisolering og asfaltbelægninger, for de forskellige broer skrives ind her eller under afsnit med bemærkninger til de enkelte broer. Eventuelle oplysninger om autoværn anføres her. Broerne forsynes med CE-mærket broautoværn i iht. DS/EN Hvis der er broer med skråningsbeklædning skal det nævnes her (typisk for OF men evt. også i skråvægsrammer): Skråningsanlæg under broerne forsynes med skråningsbeklædning, der føres til skråningsfod. Der udføres kontrabanket ved alle understøtninger. Rådgiveren skal beregne civile bæreevneklasser som en del af Som Udført dokumentationen.

12 12 af Tegningsstandard Tegningerne skal indeholde bygværks ID for de enkelte konstruktioner. Tegningshoved og -nummerering skal udarbejdes i henhold til Vejdirektoratets standard, som kan findes her: ts.vd.dk Bestemmelsen slettes, såfremt ydelsen ikke omfatter tegninger Entrepriseinddeling Broarbejderne er tænkt udbudt i <antal> fagentrepriser/hovedentrepriser/totalentrepriser. Udbuddene omfatter: Bropakke 1 Entreprise <entreprise nummer>: UF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> OF af <geografisk stednavn>, km <stationering> Bropakke <n> Entreprise <entreprise nummer>: OF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> OF af <geografisk stednavn>,, km <stationering> Eller: Eventuel opdeling i bropakker fastlægges af Vejdirektoratet i samarbejde med rådgiveren under projekteringen Kvalitetssikring Rapporter, udbudsmateriale og tilsvarende dokumenter, der skal publiceres må ikke fremsendes til Vejdirektoratet uden at være kvalitetssikret og forsynet med underskrift af, at dette er foretaget. I modsat fald vil det pågældende materiale blive returneret med henblik på afhjælpning uden mulighed for tidsmæssig eller økonomisk kompensation. Ovenstående afsnit medtages kun hvis det vurderes meget væsentligt. Overvej desuden at flytte til det generelle afsnit (ved rent broudbud) Tredjepartskontrol Rådgiveren er pligtig til at lade den/de af rådgivningen omfattede konstruktion(er) være genstand for tredjepartskontrol, såfremt rådgiverens ydelse omfatter Broer med stor spændvidde (større end 50 m) eller broer med særlige konstruktive principper, som sjældent benyttes. Broer med nye materialer, som indgår i den bærende konstruktion. Store tunneller og broer, hvor rådgiveren ikke har en direkte kontakt med Vejdirektoratet (totalentrepriser), eller konstruktioner, hvor det konkret vurderes, at tredjepartskontrol er påkrævet. Aftale om tredjepartskontrol indgås direkte mellem Vejdirektoratet og tredjeparten.

13 13 af 14 Bestemmelsen slettes, såfremt den ikke er relevant. 4.5 Bemærkninger til de enkelte broer Generelt Information om designet for broerne hvis fastlagt, med henvisning til skitsehæfte eller broteknisk rapport, såfremt dette foreligger. Generelle guidelines for udformninger. Evt. kan angives sti til tidligere gennemførte broudbud der ligner arkitektonisk; Leverandørportal.dk under Afsluttede udbud. Supplerende oplysninger om konstruktionsudformningerne og materialerne der ønskes brugt. Med evt. henvisning til tegningsbilaget Bygværksspecifikke bemærkninger Beskrivelse af de enkelte bygværker se eksemplerne nedenfor: Underføring af <Odsherredbanen, st. 7.0> Broen udføres med lodrette endevederlag. Fritrumsprofilet angiver min. 5,00 meter horisontalt fra spormidte til endevederlag og en frihøjde på 5,10 meter. Broen udføres med traditionel fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Broen forsynes med CE-mærket broautoværn. Overføring af <Odsherredbanen, st. 23.7> Broen udføres med tre fag, som støbes ved siden af banen, og som skubbes på plads med en banelukning på maks. 14 dage. Broen udføres med rækværk efter aftale med BaneDanmark. Projekteringen af denne bro omfatter også at projektere de nødvendige sporarbejder (fjernelse af de eksisterende spor og sikringsanlæg samt en senere reetablering af spor og sikringsanlæg, når broen er skubbet på plads). Disse arbejder skal indgå i broentreprisen. Medtages kun hvis tilsyn er med i opgaven: [4.6 Uddannelseskrav til fagtilsynet Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført VEJ-EU kurset Vejen som arbejdsplads (trin II), og skal kunne fremvise gyldigt kursusbevis. Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført kurset Forebyggelse af stilladssvigt. Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført VEJ-EU kurset Tilsyn med fugtisolering.] Hvis rådgiverens fagtilsyn skal have rollen som arbejdsmiljøkoordinator i anlægsfasen anføres:

14 14 af 14 [Rådgiveren skal have gennemført Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Har rådgiveren i perioden 1. april 1991 til 1. januar 2006 gennemført Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse ( 9-uddannelsen) er denne tilstrækkelig] Hvis rådgiverens fagtilsyn skal opholde sig på eller nær banearealer anføres: [Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemgået Banestyrelsens instruktionskursus: Pas på på banen og have gyldigt adgangskort til arbejder på Banedanmarks områder.] Den ansvarlige FPL udfylder skemaet og godkender den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse inden dokumentet anvendes til læsning. Når hele udbudsmaterialet samles til trykning fjernes det skemaet, idet data (godkendt, dato, udarb.) vedr. dokumentstyring fremgår af det samlede udbudsmateriale GODKENDELSE DATO UDARBEJDET <initial> <dato> <intialer>

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE BILAG TIL SAB - STYRING OG SAMARBEJDE Indholdsfortegnelse 1. ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE... 2 1.1 Generelt... 2 2. ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR...

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Totalentreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Aulum - Snejbjerg Vej- og broarbejder Revision 1 Bilag til SAB styring og samarbejde November

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Rammeaftale om tilsynsopgaver

Rammeaftale om tilsynsopgaver YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Ekisterende tegninger - tegningsliste

Ekisterende tegninger - tegningsliste Ekisterende tegninger - tegningsliste Svendborgsundbroen Tegningerne markeret med rødt i tegningslisten er medtaget i udbuddet. De resterende tegninger kan fremsendes efter nærmere aftale. Filnavn Tegningsnavn

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015 Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer Poul Linneberg, COWI 1 Agenda 1. Præfab vs. in situ støbte broer 2. Værktøjer til levetidsomkostninger (LCC) og livscyklusanalyser

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere