LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL"

Transkript

1 LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Tilvejebringelse Byrådet kan til enhver tid udarbejde lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. Offentlig debat Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget endeligt, og bekendtgør herefter planen i pressen. Dispensationer Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, og kun hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Lokalplanen er udarbejdet af Guldborgsund Kommune. Grundkortet er leveret af Guldborgsund Kommune. Der tages forbehold for evt. unøjagtigheder i grundkortet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens indhold 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 4 Miljøforhold 4 Statslig planlægning 5 Trafikplan 7 Servitutter 7 Forsyning 7 Museumslovgivning 8 Landbrugspligt 8 Miljøvurdering 8 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 9 Endelige retsvirkninger 9 LOKALPLAN Lokalplanen har til formål Område og zonestatus Bonusvirkning Områdets anvendelse Udstykning Vej- og adgangsforhold Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og hegning Ledningsanlæg Miljøforhold Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 13 KORTBILAG 1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING KORTBILAG 2 OMRÅDETS ANVENDELSE

4 REDEGØRELSE Baggrund FORMÅL Byrådet ønsker med lokalplanen at give mulighed for at styrke idrætsaktiviteterne i Guldborgsund Kommune, samt at styrke Gundslevholm Idrætsefterskoles muligheder for at tiltrække elever, også i fremtiden. Byrådet ønsker desuden, at det kommende byggeri føjer sig naturligt ind i det omgivende landskab og eksisterende bygninger. Lokalplanen skal give mulighed for at opføre en ny gymnastikhal i en højde af ca. 9 meter og med et areal på ca m 2, samt en boldbane med kunstgræs og tilhørende lysanlæg, omgivet af en lægivende beplantning på ca. 1,5 ha. BAGGRUND PERSPEKTIVER Baggrunden for denne lokalplan er Gundslevholm Idrætsefterskoles ønske om at udvide aktiviteterne med flere klasselokaler, en ny gymnastikhal med tilhørende badefaciliteter og en belyst boldbane i kunststof. Skolen ønsker at udvide sine aktiviteter, for at kunne tiltrække flere elever. Lokalplanen skal give mulighed for at sikre den fortsatte udvikling af kommunens tilbud til uddannelsesmæssige formål. OMRÅDET Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 12b, Gundslev by, Gundslev. Området er karakteriseret ved at være meget åbent, med vidt udsyn over de omkringliggende marker. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Gundslev å, mod syd af Stubbekøbingvej og mod vest og nord af åbne marker. Området anvendes i dag til idrætsefterskole, og denne anvendelse vil fortsætte med vedtagelsen af denne lokalplan. Området udgør ca. 8,5 ha og er beliggende i landzone. Arealets eksisterende bygninger anvendes alle til undervisningsformål. Ind- og udkørsel til området foregår fra Stubbekøbingvej. Eksisterende bygninger, samt det kommende byggeri er alle beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen omkring Gundslev å. Nybyggeri vil kræve en dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Lokalplanområdet med omgivelser 2

5 BONUSVIRKNING Med vedtagelsen af nærværende lokalplan, vil landzonetilladelser efter 35, stk. 1 i Planloven blive afløst af lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens indhold BEBYGGELSE Projektets hovedidé er at skabe visuel og rumlig sammenhæng mellem den eksisterende skolebygning og den nye gymnastikhal, via en torveplads mellem bygningerne. Hallen skal ud over at rumme faciliteter til gymnastik - også indeholde 4 nye klasselokaler. Forslag til områdets disponering. Udarbejdet af Tegnestuen Apostelgården TRAFIKFORHOLD UBEBYGGEDE AREALER KORTBILAG Ind- og udkørsel til bebyggelsen skal, som hidtil, forgå fra Stubbekøbingvej. Parkering skal foregå på arealer, som vist på kortbilag 2. Der skal anlægges boldbane, omkranset af lægivende beplantning, i princippet som vist på ovenstående illustration. Plantebæltet består af fjeldribs og sølvrøn. Kortbilag 1 (områdets afgrænsning) viser lokalplanområdets afgrænsning, samt de eksisterende matrikulære forhold. Kortbilag 2 (områdets anvendelse) viser bebyggelsesplan med delområder, byggefelter, parkering og disponering af ubebyggede arealer. 3

6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING REGIONPLAN Regionplan Regionplanerne for de gamle amtskommuner er efter kommunalreformen ophøjet til landsplandirektiv, og er derfor stadig gældende. Lokalplanområdet er således omfattet af bestemmelser i Regionplan , Storstrøms Amt. Lokalplanen er beliggende indenfor et område omkring Gundslev å, som i Regionplanen er udpeget til økologisk forbindelse. For at sikre spredningskorridorer for dyr og planter, bør byggeri undgås indenfor de økologiske forbindelser, men da lokalplanens udlæg af byggefelter placeres i en afstand fra Gundslev å, som er større end afstanden til den eksisterende skolebygning, på et areal som i dag anvendes til h.h.v. parkering og boldbane, anses den økologiske forbindelse ikke at blive forringet. I den kommende kommuneplan for Guldborgsund Kommune er det ønsket, at regionplanens udpegede økologiske forbindelser bibeholdes, og at regionplanens retningslinjer for administration og planlægning i disse områder fastholdes. KOMMUNEPLAN Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i område H, det åbne land, i gældende Kommuneplan , Nørre Alslev kommune. For området gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a) At hensynet til landbrugserhvervene prioriteres højt, b) At eksisterende erhvervsvirksomheder kan opretholdes og udbygges, når miljøforhold ikke taler imod, og når det sker i lokalplan i overensstemmelse med Regionsplanens retningslinjer, c) At værdifulde landskaber i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængeligt, d) At de anlæg af rekreativ art som er beskrevet i hovedstrukturen (P-pladser, kystgange og fritidshavne) kan etableres, e) At stier, p-pladser og rastepladser o.lign. placeres og udformes under hensynstagen til landbrugsmæssige og landskabelige interesser, f) At offentlige forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg indpasses i området uden væsentlige génevirkninger i forhold til omgivelserne, g) At afvejningen af de forskellige interesser for udnyttelse af arealer i jordbrugsområdet sker i henhold til Regionsplanens retningslinjer herfor. STØJ Miljøforhold Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til støjgener. De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning skal overholdes. Foranstaltninger til afværge af støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i brug. JORDFORURENING Jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 om forurenet jord, 72 b, skal ejer eller bruger af et areal, før det ændres til boligformål, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, sikre, enten at det øverste 50 centimeters jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Som minimum skal ejer eller bruger fremsende en historisk redegørelse over arealets tidligere og nuværende anvendelse, herunder en karakteristik af potentielle forureningskilder og en stedfæstelse heraf. På baggrund heraf vurderer 4

7 kommunen, hvorvidt der er behov for yderligere undersøgelser, herunder evt. udtagning af prøver. Opdages der jordforurening i forbindelse med bygge- eller jordarbejde, skal arbejdet under alle omstændigheder standses og kommunen underrettes, jf. 71 i lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 om forurenet jord. BYGGEAFFALD Bortkørsel af nedrivningsmaterialer og jord m.m. må kun ske efter anmeldelse til kommunen i henhold til Miljøloven. Erhvervsaffald skal behandles efter reglerne fastsat i kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Dagrenovation skal behandles, og renovationsplads udformes og placeres efter reglerne fastsat i kommunens affaldsregulativ. KYSTOMRÅDE Statslig planlægning Der er i Planloven fastsat særlige regler for planlægning af kystnærhedszonen (kun landzone) og de kystnære byzonearealer. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og indenfor kystnærhedszonen. Landskabet set fra Gundslev å s udløb 5

8 Standplads og vinkel for foto Som det fremgår af ovenstående foto, kan Gundslevholm Idrætsefterskole ikke ses fra kysten. Den kommende gymnastikhal vil være lavere end den eksisterende skolebygning, og vil derfor heller ikke kunne ses. P.g.a. afstanden til kysten på ca. 1,8 km, bevoksning med skov og høje træer forventes de 18 meter høje lysmaster heller ikke at kunne ses fra kysten. ÅBESKYTTELSESLINJE En stor del af lokalplanområdet er - i henhold til Naturbeskyttelseslovens 16 - omfattet af 150 meter åbeskyttelseslinjer i forhold til Gundslev å, hvilket betyder, at der ikke inden for dette område må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Al bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter, at Byrådet giver dispensation efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens 65. Da det kommende byggeri placeres i en større afstand fra Gundslev å end den eksisterende bebyggelse, anses den nye bygning for ikke at forringe åen som landskabeligt element, eller som levested og spredningskorridor for plante- og dyrelivet. Byrådet er derfor indstillet på at dispensere fra Naturbeskyttelseslovens 16. 6

9 Åbeskyttelseslinjen omkring Gundslev å Trafikplan Området er omfattet af Trafiksikkerhedsplan for Nørre Alslev af oktober Servitutter Lokalplanområdet er omfattet af en række tinglyste servitutter om forsyningsog afløbsledninger og adgangsbegrænsning m.v. Ingen af de gældende servitutter bortfalder med vedtagelsen af nærværende lokalplan. VANDFORSYNING BRANDHANER SPILDEVAND FJERNVARME TRAFIKPLAN Forsyning Vandforsyning til lokalplanområdet sker fra fælles vandforsyningsnet (Gundslev Vandværk), og ny bebyggelse skal tilsluttes dette net. Der skal etableres vandforsyning med tilstrækkelig kapacitet for opstilling af brandhaner jf. Guldborgsund Redningsberedskabs vurdering af det konkrete projekt. Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes det offentlige kloaksystem, når dette er etableret Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogen varmeplan, og er ikke tilsluttet kollektivt varmeanlæg. Idrætsefterkolen har sin egen varmecentral, og ny bebyggelse skal tilsluttes denne. Der blev udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for daværende Nørre Alslev kommune i 2005, med en række anbefalinger og indsatsområder for at øge trafiksikkerheden. Området for nærværende lokalplan, som grænser op til Stubbekøbingvej, er dog ikke nævnt som et problemområde, hvorfor der ikke er tiltag til at ændre de trafikale forhold på stedet. VEJ- OG STIPROJEKTER Vej- og stiprojekter - udført efter lokalplanens vedtagelse - skal under alle omstændigheder godkendes af Guldborgsund Kommunes vejmyndighed. 7

10 AFFALDSPLAN FORTIDSMINDER Lokalplanområdet er omfattet af den af tidligere Nr. Alslev Byråd godkendte Affaldsplan for tidligere Nr. Alslev kommune. Museumslovgivning Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden. Landbrugspligt Forinden ejendomme med landbrugspligt kan udstykkes og ændres anvendelse, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. Landbrugsloven, 6. Ifølge Landbrugslovens 6, kan ophævelse af landbrugspligt forventes, når jorden i nær fremtid påregnes inddraget til udbygning af områder til boliger, arbejdspladser m.m., til offentlige formål eller sommerhuse, som i en endeligt vedtaget lokalplan er udlagt til nævnte formål. Ingen dele af lokalplanområdet er p.t. omfattet af landbrugspligt, da Jordbrugskommisionen den 17. november 2005 gav tilladelse til erhvervelse af matrikel nr. 12q Gundslev by, Gundslev, og sammenlægning med idrætsefterskolens ejendom, matrikel 12b, Gundslev by, Gundslev, jf. Landbrugslovens 21 og 29. Tilladelsen er betinget af, at arealet anvendes til undervisningsformål. Tilladelsen bortfalder dog, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter modtagelsen. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Guldborgsund kommune har foretaget en høring med henblik på at vurdere, om byggeri indenfor lokalplanens rammer, kræver en egentlig miljøvurdering. Følgende parter har deltaget i høringen: Guldborgsund Kommune, Natur- og Miljøafdelingen. Guldborgsund Kommune, Vejenheden. Guldborgsund Kommune, Entrepenørvirksomheden. Danmarks Naturfredningsforening. Guldbordsund Museum. Natur & Miljø, Region Sjælland. Der er ikke under høringen fremkommet bemærkninger, der indikerer, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering, 3, stk. 2 af lokalplanen eller kommuneplantillægget. Guldborgsund kommune har derfor vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, og at det derfor ikke skønnes nødvendigt at foretage en miljøvurdering. 8

11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Endelige retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning (Planloven) 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 9

12 LOKALPLAN 122 For et område til offentligt formål Udvidelse af Gundslevholm Idrætsefterskole I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanen har til formål 1.1. At udlægge området til offentligt formål, undervisnings- og idrætsfaciliteter At eksisterende landskabstræk bevares At fastlægge byggefelter for byggeri. 2. Område og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnummer: B, ejerlav Gundslev by, Gundslev Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 2, i følgende delområder:1, 2 og Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan forbliver lokalplanområdet i landzone 3. Bonusvirkning 3.1. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter 35, stk. 1 i lov om planlægning, jf. dog 13 Tilladelse fra andre myndigheder, som er nødvendige for lokalplanens gennemførelse af de i erne 5-8 inkl. som vist på kort og tegningsbilag nævnte anlæg. 4. Områdets anvendelse 4.1. Inden for delområde 1 må kun opføres eller indrettes bebyggelse til undervisningsformål Delområde 2 må anvendes til boldbaner og lignende sportsanlæg Delområde 3 må ikke bebygges. 5. Udstykning 5.1. Ejendommen må ikke udstykkes. 10

13 6. Vej- og adgangsforhold 6.1. Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag Adgang til lokalplanområdet foregår via Stubbekøbingvej, som vist på kortbilag Bebyggelsens placering og omfang 7.1. Ny bebyggelse skal placeres i delområde 1, inden for de byggefelter, som er vist på kortbilag Carporte, redskabsskure, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre, sekundære bygninger må opføres uden for byggefelterne Kældre må maks. have en højde på 1,25 meter over terræn Bygningshøjden må ikke overstige 9 meter. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen Facadehøjden må ikke overstige 8,5 meter. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Tag skal udformes som fladt tag over gymnastikhal Gymnastikhal skal forsynes med ovenlys Tage over øvrige undervisningsbygninger kan tillades en hældning på op til Tage skal udføres med sort tagpap Der må indbygges solfangere og lignende energibesparende elementer i såvel tagflader som facader og gavle, når dette sker så det ikke medfører blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende I forbindelse med byggesagsbehandling kan Guldborgsund Kommune kræve, at der opsættes en prøve som udgangspunkt for vurdering af blændingsgener Ventilationsafkast skal placeres, så de ikke er synlige fra offentlige veje og stier Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes tage eller facader Til facader skal anvendes røde teglsten Dele af facader kan tillades beklædt med antrasitgrå ikke-reflekterende stålplader Paraboler med en diameter på maks. 1 m samt antenner kan opstilles på ubebyggede arealer, såfremt de opstilles på en måde, så de ikke er synlige fra offentlig vej og friarealer Der må på den enkelte ejendom kun skiltes for erhverv hjemmehørende på ejendommen. 11

14 9. Ubebyggede arealer og hegning 9.1. Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres som parkbelysning på lave standere, max 4 meter I delområde 2 kan tillades lysmaster op til en højde af 1/5 af afstanden til nærmeste bygning på naboejendom, dog højst 18 meter Boldbanen i delområde 2 skal omkranses af en lægivende beplantning Den lægivende beplantning skal udføres med sølvrøn og fjeldribs således: Der plantes i 3 rækker med sølvrøn i midten. Sølvrøn plantes med 2 stk. pr. løbende meter. Min. afstand fra boldbanen og til bagerste planterække skal være 5 meter Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden skal overholdes Parkering af last-, flytte-, fragtbiler, busser og lignende samt henstilling af campingvogne, skurvogne, både og lignende er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 10. Ledningsanlæg Der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af forsyningskabler og -ledninger Ledninger skal fremføres som jordkabler. 11. Miljøforhold Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til støjgener. De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning skal overholdes Træffes jordforurening i forbindelse med nedrivning eller opførelse af byggeri, skal den til enhver tid gældende lovgivning på området overholdes De til enhver tid gældende retningslinjer i Kommunens affaldsregulativer skal overholdes. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse skal tilsluttes Gundslev Vandværks Forsyning. 13. Tilladelse fra andre myndigheder Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel Forinden ejendommen matr. nr. 12b, Gundslev by, Gundslev, kan anvendes til undervisningsformål, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. Landbrugsloven, 6. 12

15 14. Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 15. Vedtagelsespåtegning Således endeligt vedtaget af Guldborgsund Byråd på mødet den 19. februar Kaj Petersen Borgmester Ib Østergaard Rasmussen Administrerende direktør 13

16 1

17 Signaturforklaring 11n Lokalplangrænse Matrikel 11i 87A 12g 12b c d 12n 12m Stubbekøbingvej meter Teknik og Miljø Bygge og Plan Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Tlf Fax Lokalplan 122 kortbilag 1 Gunslevholm idrætsefterskole Dato: J.Nr. sagsid Målforhold: 1:2000 Init.: gch

18 Signaturforklaring Areal til boldbane Areal til vej og parkering Byggefelt Delområder Lokalplangrænse 11i 3 87A P m Stubbekøbingvej Teknik og Miljø Bygge og Plan meter Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster Tlf Fax Kortbilag 2 Arealanvendelse Dato: J.Nr. sagsid Målforhold: 1:2000 Init.: gch

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 049-707 Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere