Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) Karina Gajhede (Idrætssamvirket) Mogens Brag (V (Kultur- og Fritidsudvalget) Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) - Formand Else Schaltz (Idrætssamvirket) Børge Jensen (DOF) Brian Kjær (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Beslutning om fordeling af anlægsmidler Ansøgning fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd vedrørende Projekt FIT DEAL Opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og renovering af fritidsfaciliteter i landdistrikterne Ansøgning vedr. godkendelse af kunststofbane - Boldklubben Bangsbo Freja Drøftelse af BDO rapport Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Ansøgning om åbning af hal til landholdssamling i Floorball 3-4. januar Folkeoplysningsudvalgets mødekalender Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget Orientering fra Center for Kultur og Fritid Eventuelt...26 Underskrifter: Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 2 af 27

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Oversigt over ansøgere til anlægspuljen /14 Åben Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx /14 Åben FIT DEAL Evaluering /14 Åben Budget FitDeal v /14 Åben Fit Deal foreningsfolder /14 Åben FitDeal - Kort status /14 Åben Bilag til Grønvækst /14 Åben Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af foreningsfaciliteter /14 Åben Mail ang. projekter / Grønvækst /14 Åben Bangsbo Freja Ansøgning om godkendelse af kunststofbane /13 Åben Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån /13 Åben Brev vedr. Bevilling af rente og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja /14 Åben BDO Rapport uden foreningsbilag /14 Åben Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet /14 Åben Idræt for sjov /14 Åben SMIL-konferencen Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 3 af 27

4 1. Beslutning om fordeling af anlægsmidler 2014 Sagsfremstilling I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen, besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet den 28. august at nedsætte en underudvalgsgruppe bestående Steen Jensen, Børge Jensen, Karina Gajhede og Henrik Carlsen samt repræsentant fra Center fra Kultur og Fritid. Åben sag Sagsnr: 14/3893 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Underudvalget har på møde den 06. november 2014 gennemgået ansøgningerne og blev enige om vedlagte forslag til fordeling af anlægsmidler På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud og underarbejdsgruppens anbefalinger beslutter Folkeoplysningsudvalget sig for hvilke projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte beløbsrammer. I 2014 er den samlede afsatte ramme på 1,1 mio. kr. Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi. Retningslinjer for anlægspuljen er vedlagt. Anlægsmidlerne vil blive uddelt således: De første 25 % til projektstart og de resterende 75 % ved projektets afslutning. Foreningen har til ultimo 2016, til at gennemføre projektet, hvis ikke dette er sket, skal foreningen tilbagebetale de 25 % til Folkeoplysningsudvalget. (Underarbejdsgruppens bilag vil blive lagt ved referatet efter mødet d. 20. november.) Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender underudvalgs forslag til fordeling af anlægsmidler Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender underudvalget forslag til fordeling af anlægsmidler i Bilag Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 4 af 27

5 Oversigt over ansøgere til anlægspuljen (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 5 af 27

6 2. Ansøgning fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd vedrørende Projekt FIT DEAL Sagsfremstilling Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) har fremsendt en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om støtte på kr. i 2014 og kr. i 2015 til Projekt FIT DEAL. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget FUF ønsker i efteråret 2014 at etablere et FITDEAL tilbud til borgere i Frederikshavn Kommune. FUF oplyser at de vil arbejde for et samarbejde om projektet med Idræts Samvirket Frederikshavn (IS), Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune om en fælles finansiering af projektet. Som noget nyt for FITDEAL konceptet har FUF i samarbejde med Viborg Idrætsråd introduceret at konceptet kan bruges på alle typer folkeoplysende foreninger, dvs. udover traditionelle idrætstilbud f.eks. introducere spejder og friluftsaktiviteter, hobbyaktiviteter, musik og teater samt idebetonet foreningsarbejde. FITDEAL er udviklet med støtte fra Danmarks Idræts Forbund DIF og tilbydes som koncept til alle landets kommuner. I ansøgningen fremføre FUF, at Frederikshavn Kommune vil kunne påvirke og videreudvikle konceptet ved at indgå i samarbejdet, ligesom der vil kunne drages fælles erfaringer og laves tværkommunale fritidsaktivitets sammenligninger. Målet med FITDEAL er at styrke det lokale foreningsliv og projektet skal efter senest 3 år være selvfinancierende med 1-2 ansatte. Konceptet øger brugen af etablerede fritidsfaciliteter og skærper interessen for foreningslivet i hele kommunen. Endvidere kan konceptet bruges af alle byer og landsbyer i Frederikshavn Kommune. Projektet skal drives på non-profit basis af deltagende paraplyorganisationer i Frederikshavn kommune. Af budgettet fremgår det at man ansøger FOU om kr. over en toårig periode. Her ud over ansøges Sundhedsudvalget om kr. over 2 år, mens FUF og IS hver skal stille kr. over en toårig periode. Sundhedsudvalget har endnu ikke behandlet ansøgningen. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter om udvalget ønsker, at støtte FIT DEAL med kr. i 2014 og Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 6 af 27

7 kr. i Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender delvis ansøgningen fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd vedr. Projekt FIT Deal med støtte på kr. i Punktet genoptages på Folkeoplysningsudvalget mødet i november omkring støtte af projektet i Endvidere ønsker Folkeoplysningsudvalget en evaluering af projektet i november. Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 24. april 2014 at tildele Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) kr. i 2014 til projektet FIT DEAL. Af Folkeudvalgets beslutning fremgår det endvidere, at sagen ønskes genoptaget på møde i november, hvor udvalget ønsker en evaluering af projektet med henblik på at afklare om projektet skal støttes i FIT DEAL er ikke er iværksat endnu, men jf. statuspapir forventes at gå i gang til 1. januar 2015 FUF har fremsendt skriftlig evaluering af projektet, som fremgår af bilag til sagen. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 1. Tager status af projekt FIT DEAL til efterretning 2. Beslutter om udvalget ønsker at støtte projektet i 2015 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget tager status af projektet til efterretning. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 7 af 27

8 Folkeoplysningsudvalget beslutter at støtte Fit Deal med kr. i 2014 og kr Bilag Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx (dok.nr.65709/14) FIT DEAL Evaluering 2014 (dok.nr /14) Budget FitDeal v.3.0. (dok.nr /14) Fit Deal foreningsfolder (dok.nr /14) FitDeal - Kort status (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 8 af 27

9 3. Opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og renovering af fritidsfaciliteter i landdistrikterne Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 28. august 2014 sag vedr. opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og renovering af fritidsfaciliteter i landdistrikterne. Åben sag Sagsnr: 13/1808 Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Besl. komp: FOU Udvalget besluttede, at afsætte midlerne i 2014 under forudsætning af, at de fastfrostende midler fra 2013 på kr blev frigivet og valgte i den forbindelse at fremsende et brev med anmodningen til Økonomiudvalget. Det er imidlertid lykkedes at fremskaffe de fornødne midler på kr. via ikkeanvendte anlægsmidler på den samlede kommunale ramme og det skal nu afklares, om Folkeoplysningsudvalget ønsker at igangsætte projektet. I den forbindelse er det afgørende, at Folkeoplysningsudvalget forholder sig til projektindholdet og beslutter, om de 5 beskrevne projekter i sagsfremstillingen skal fastholdes, eller om udvalget ønsker en anden prioritering. Sæby Fritidscenter, FFI og Østervrå Idræts- og Kulturcenter har alle givet positive tilsagn om gennemførelse af projekterne. Ang. Bannerslund hallen så er Ejendomscenteret ved at kvalificere tilbuddene. Ang. Værestedet i Lyngsaa så har de gennemført projektet i ansøgningsperioden og har selv betalt for energirenoveringen. CKF afventer svar fra NaturErhvervstyrelsen om der kan gives dispensation for reglen om at alle faktura skal udstedets til tilsagnsholder. Det fremgår af tilsagnsskrivelsen at projektperioden er frem til 1. juli Det er kun at få tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt og betalt i projektperioden. Anmodning om udbetaling og afsluttende projektrapport skal være modtaget i naturerhvervsstyrelsen senest den 1.juli 2015 på grund af programperiodens ophør 31. Dec CKF har efterspurgt NaturErhvervstyrelsen, om der kan gives dispensation såfremt, et af projekterne ikke kan færdiggøres inden projektperioden udløber. Alle faktura vedrørende projektet skal være udstedt til tilsagnsholder (ufbo) Det fremgår af tilsagnsskrivelsen at projektperioden er frem til 1. juli Det er kun muligt at få tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt og betalt i projektperioden. Anmodning om udbetaling og afsluttende projektrapport skal være modtaget i Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 9 af 27

10 naturerhvervsstyrelsen senest den 1.juli 2015 på grund af programperiodens ophør 31. Dec CKF har efterspurgt NaturErhvervstyrelsen, om der kan gives dispensation såfremt, et af projekterne ikke kan færdiggøres inden projektperioden udløber. Alle faktura vedrørende projektet skal være udstedt til tilsagnsholder (ufbo) Svar fra Ejendomscenteret og NaturErhvervstyrelsen forventes at foreligge ved behandling af sagen. Det bemærkes, at det er muligt at søge om ændringer før projektperiodens udløb, man at man ikke må igangsætte ændringer før de er godkendt af Naturerhvervsstyrelsen. Ændringer i projektet, ift. Ex ændring af projektperiode, ændringer i budgettet eller andet, skal der ansøges skriftligt til den lokale aktionsgruppe (LAG) Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. Ved ændringer under 10 % er det ikke nødvendigt at ansøge. Indstilling Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter Om projektet ombygning og etablering af fritidsfaciliteter som kraftcenter for sammenhold i landdistrikterne skal i gangsættes og derved afsætter kr. af udvalgets anlægspulje i Om de i sagsfremstillingen beskrevne projekter kan godkendes, som de foreligger Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 10 af 27

11 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget beslutter at igangsætter projektet. Folkeoplysningsudvalget iværksætter projekterne under de forudsætninger, at projekterne kan gennemføres før og at rationalet på de energimæssige besparelser tilbageføres til det kommunale budget. Bilag Bilag til Grønvækst (dok.nr /14) Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af foreningsfaciliteter (dok.nr /14) Mail ang. projekter / Grønvækst (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 11 af 27

12 4. Ansøgning vedr. godkendelse af kunststofbane - Boldklubben Bangsbo Freja Sagsfremstilling Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt ansøgning vedrørende ny helårsudendørs-aktivitetsbane. Åben sag Sagsnr: 14/20948 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: FOU Bangsbo Freja ønsker at få afklaret om foreninger der lejer sig ind på banen, kan modtage lokaletilskud dertil og om de selv som ejer af anlægget selv kan medtage deres driftsudgifter med ind under ansøgning om lokale tilskud. Banen er etableret med hensigt på, at kunne tilbyde helårs træning for kommunale foreninger og andre private brugere. Projektet er behandlet og godkendt af Frederikshavn Byråd den. 27. november Bilag 2. Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at, ved udlejning til foreningslivet og private brugere vil prisen være 700 kr. eskl.moms. Udlejningsudgifterne fordeler sig på: Bane: 500 kr. pr. time eskl. moms Lys: 100 kr. pr. time eskl. moms Omklædning: 100 kr. pr. time eskl. moms I ansøgningen fra boldklubben ansøges der endvidere om godkendelse af lokaletilskud til Boldklubben Bangsbo Freja. De årlige driftsudgifter er fordelt på renteudgifter, vedligehold af banen samt elforbrug. Bilag 1- Center for Kultur- og Fritid kan oplyse at der ved godkendelse af projektet i Frederikshavn Byråd er skrevet til Boldklubben Bangsbo Freja at, alle vedligeholdelsesforpligtigelser der måtte være eller komme i forbindelse med anlægget, skal afholdes af Boldklubben, herunder snerydning. Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at de årlige lejeindtægter på anlægget er estimeret til kr. eskl./moms. Det er muligt for udvalget at give tilskud til Bangsbo Freja driftsudgifter med en maksimumudgift årligt. I Frederikshavn Kommune er der i dag én kunststofbane til rådighed for de godt 21 aktive fodboldklubber. Der fordeles tider en gang årligt, hvor klubberne indsender ønsker og efterfølgende fordeles tiderne i en nedsat arbejdsgruppe. Der har i de seneste år været gået på kompromis med fordelingskriterierne således at alle har fået ca. 50 % af de tider de er berettigede til. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 12 af 27

13 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget beslutter: - Om anlægget kan godkendes som tilskuds berettiget under frederikshavnordningen - Om Bangsbo Freja kan medtage driftsudgifter i beregning af deres lokaletilskud til selve anlægget. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 27/ Udvalget ønsker at gennemføre et tema møde om emnet i januar. Bilag Bangsbo Freja Ansøgning om godkendelse af kunststofbane (dok.nr /14) Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån (dok.nr /13) Brev vedr. Bevilling af rente og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 13 af 27

14 5. Drøftelse af BDO rapport Sagsfremstilling Den 26. januar 2012, besluttede det daværende folkeoplysningsudvalg at gennemføre en 2-årig proces, hvor alle støtteberettigede foreningers støtteforhold blev gennemgået, herunder sammenhængen mellem de indsendte ansøgninger og den udbetalte støtte i henhold til Frederikshavner Ordningen. Åben sag Sagsnr: 12/474 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: FOU Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget indgik i den forbindelse aftale med det Statsautoriseret revisionsaktieselskab, BDO. Der ønskes en drøftelse af hvilke tiltag, der skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter hvilke tiltag, der skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget beslutter at man ønsker at gennemføre 5 % årlige stikprøvekontroller af foreningerne. Der sættes fokus på skiftende foreningsområder/foreningstyper de enkle år. Bilag BDO Rapport uden foreningsbilag (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 14 af 27

15 6. Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Sagsfremstilling Strandby-Elling-Nielstrup IF fremsender ansøgning om godkendelse af oprettelse af SEIF Crossfitness som ny aktivitet tilknyttet til SEIF Håndbold. Åben sag Sagsnr: 14/18573 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Klubben ønsker at tilbyde Crossfitness medlemmer i for Strandby-Elling-Nielstrup IF SEIF Crossfitness har eksisteret som prøveordning siden d. 1. april SEIF Crossfitness har indgået en aftale med ARK-Holdnings lagerhal på Ravnmarken 6, 9970 Strandby. Aktiviteten kører på prøve ca. 10 timer pr. ugen men foreningen forventer at dette forøges til ca. 23 timer pr. uge i 52 uger. Medlemstal er p.t på 90, herunder er 45 under 25 år. I henhold til Frederikshavner Ordningen kan Folkeoplysningsudvalget efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til lejet lokale, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Strandby-Elling-Nielstrup IF ansøger på baggrund af dette om godkendelse til, at medtage forøget aktivitetstimer og lokaleleje, svarende til kr. ved fuld refusion. SEIF oplyser at huslejen er gratis det første år (2014) - og derefter er huslejen 25 % af kontingentindtægten - dog max. kr kr. Center for Kultur og Fritid har gennemgået klubbens vedtægter og finder dem i overensstemmelse med Frederikshavner Ordningen og Folkeoplysningsloven. Der findes på nuværende tidspunkt ikke et egnet kommunalt lokale som kan stilles rådighed i nærområdet, Center for Kultur og Fritid har tjekket bookningssystemet om der muligvis næste år vil blive plads i et egnet kommunale lokale, men ud fra tidligere år vil alt i fremtiden også blive lejet ud. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 15 af 27

16 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Supplerende sagsfremstilling Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen fra SEIF om ny aktivitet. Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen om privat lejemål. Supplerende sagsfremstilling Ifølge aftale med Formand Steen Jensen genoptages sagen på bagrund af henvendelser fra Christian Bang og Else Schaltz. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 16 af 27

17 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget vælger at fastholde beslutningen. Udvalget opfordrer til at administrationen til at gå i dialog med SEIF om at finde en placering til aktiviteten Bilag Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 17 af 27

18 7. Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Sagsfremstilling Strandby-Elling-Nielstrup IF fremsender ansøgning om godkendelse af oprettelse af Idræt for sjov som ny aktivitet tilknyttet til SEIF Håndbold. Åben sag Sagsnr: 14/19168 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Klubben ønsker at tilbyde Idræt for sjov til alle. SEIF Idræt for sjov aktiviteter vil forgå i Bannerslundhallen. Klubben forventer at aktiviteten vil forgå ca. 12,5 timer pr. ugen i 48 uger om året. Det forventes at der tages 12 personer ind fra start. Der er pt. ingen medlemmer. Center for Kultur og Fritid har gennemgået klubbens vedtægter og finder dem i overensstemmelse med Frederikshavner Ordningen og Folkeoplysningsloven. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014 Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen fra SEIF om ny aktivitet. Supplerende sagsfremstilling Ifølge aftale med Formand Steen Jensen genoptages sagen på bagrund af henvendelse fra Christian Bang. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 18 af 27

19 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender aktiviteten. Strandby-Elling-Nielstrup IF gøres opmærksom på at skolen har fortrinsret til hallen indtil kl. 16:00. Bilag Idræt for sjov (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 19 af 27

20 8. Ansøgning om åbning af hal til landholdssamling i Floorball 3-4. januar 2015 Sagsfremstilling Thorkild Kristoffersen Landsholdstræner for Floorball i Danmark har anmodet Center for Kultur og Fritid om at benytte Abildgårdhallen i forbindelse til samling og træning den 3- og 4. januar Åben sag Sagsnr: 14/21483 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Center for Kultur- og Fritid har drøftet dette med Ejendomscenteret og det er muligt for at stille bemanding til rådighed i denne periode. Abildgårdhallen skal åbnes fra lørdag d. 3/1-15 fra kl. 08:00 23:00 Abildgårdhallen skal åbnes fra søndag d. 4/1-15 fra kl. 09:00 16:30 El, vand og varme: Vagt / Indgang: slås fra) Let rengøring: = ca.145 kr. = De kan åbne selv (alarmen = 1 time a 225 kr. Rødklynge skal åbnes fra lørdag d. 3/1-15 fra kl. 08:00 23:00 Rødklynge skal åbnes fra søndag d. 4/1-15 fra kl. 08:00 16:30 Floorball i Danmark afholder selv gebyrpris for halleje på: 25pers*15kr. = 375 kr. Let rengøring: = 2 time a = 225 kr. Samlet pris ca. =1.200kr. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter anmodning og beslutter om udvalget vil give en særtilladelse. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen. Floorball i Danmark afholder selv hele udgiften ved halåbningen. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 20 af 27

21 Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 21 af 27

22 9. Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2015 Sagsfremstilling I henhold til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 8 fremgår det, at Folkeoplysningsudvalget som minimum skal afholde møde 1. gang hvert kvartal. Center for Kultur- og Fritid har udformet en mødekalender der tager udgangspunkt i, at der afholder Folkeoplysningsudvalgsmøde ca. hver 2. måned. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget 29. januar kl marts kl maj kl august kl september kl november kl Møderne afholdes på Frederikshavn Rådhus. Folkeoplysningsudvalget bedes vurdere om ovenstående mødekalender skal justeres. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2015 fastlægges. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget beder om et nyt forslag fra Center for Kultur og Fritid som fremsendes til udvalget på mail. Udvalget ønsker 8 møder og afholdelse af et af møderne på Is Center Nord. Folkeoplysningsudvalget første møde er 27/ kl Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 22 af 27

23 Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 23 af 27

24 10. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 2014 Sagsfremstilling Mail fra Dansk Folkeoplysnings Samråd - Vil udvalget modtage mail fra dem? Åben sag Sagsnr: 14/2394 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget SMIL-konferencen Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget vil modtage mail fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Folkeoplysningsudvalgets mails må fremgå på nettet. Der blev orienteret om SMIL-konferencen Bilag SMIL-konferencen (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 24 af 27

25 11. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2014 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Intet. Åben sag Sagsnr: 14/2396 Forvaltning: BFK Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 25 af 27

26 12. Eventuelt Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Møde mellem Ejendomscenteret og Folkeoplysningsudvalget. Center for Kultur og Fritid undersøger mulighederne, og orientere udvalget i januar. Udkast til ny Frederikshavner ordning. Orienteringsmøde ang. ny multihal. Åben sag Sagsnr: 14/2396 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 26 af 27

27 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Bent H. Pedersen Henrik Carlsen Karina Gajhede Mogens Brag Steen Jensen Else Schaltz Børge Jensen Brian Kjær Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 27 af 27

28 Bilag: 1.1. Oversigt over ansøgere til anlægspuljen Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

29 Anlægspuljen 2014 Energibesparende foranstaltninger Nr. Ansøger Beskrivelse Budget Heraf værdi af eget arbejde Heraf egenbetaling Ansøgte beløb Forventet driftsbesparelse Bevilliget Bemærkninger 1 Strandby-Elling Nielstrup IF Energirenovering af klubhus, herunder udskiftning af oliefyr og vandtank til fjernvarme, efterisolering og etablering af luft til luft varmepumpe De Grønne Pigespejdere-Hørkær grup. Isolering af Hørkærhytten Frederikshavn Golfklub Energirenovering af de tekniske anlæg, herunder installation af solcelleanlæg, opsætning af vandmålere og udskiftning til LED Forventet indtjent på 4 år 4 Lyngså Boldklub Renovering af gulve i klubhuset og isolering i denne forbindelse Skagen Motionscenter Udskiftning til LED-lamper, bevægelsesfølere, vandbesparende brusehoveder samt nye håndvaskbatterier med tilhørende sensor Frederikshavn Firmaidrætsklub Udskiftning af dør i fyrrum , ,00 0, , Værdi af eget arbejde vedr. isætning af dør, nye karme mv. 7 Sæbygaard Gruppen Opsætning af varmepumpe med SMS-modul i spejderhuset Værdi af eget arbejde vedr. montering af varmepumpe 8 Sæbygaard Gruppen Opsætning af varmepumpe med SMS-modul i Skovmandshytten Værdi af eget arbejde vedr. montering af varmepumpe 9 Frederikshavn Roklub Opsætning af 3 stk. varmepumper Udskiftning og nyetablering Nr. Ansøger Beskrivelse Budget Heraf værdi af eget arbejde Heraf egenbetaling Ansøgte beløb Bemærkninger 10 Lars Kruse Skagen Gruppe Ny gulv i opholdsrum samt gangen i spejderhytten Frederikshavn Tennisklub Udskiftning af hegn omkring 3 tennisbaner inkl. tidlskud fra Foreningen fik i 2013 bevilliget til udskiftning af hegn på 2 baner men da yderligere en bane trængte valgte de at udskifte hegn omkring 3 baner, foreningen søger derfor nu om hjælp til restbeløbet 12 Frederikshavn Tennisklub Anskaffelse af plænetraktor Skagen Sportsdykkerklub Udskiftning af motor i kytteren Oberon Frederikshavn Golfklub Renovering af parkeringsplads, indkøb af mandskabsvogn og bagskabe Sæby og Omegns Skytteforening Udskiftning af ventilationsanlæg og materialer til udskiftning af tæpper + maling FDF Elling Reparation af sokkel ,25 0,00 0, , ,00 Foreningen har ansøgt "Frederikshavn Håndværkerforening, Varelotteriet" om hel eller delvis støtte 17 Frederikshavn Rideklub Anskaffelse af mobil lydanlæg , , , ,00 0,00 18 Frederikshavn Rideklub Etablering af ventilation i ridehal , ,00 0, , Skagen Model Jernbane Klub Udskiftning af 2 vinduer og 1 dør, rensning og maling af klubhus og skur , , , , Skagen Svømmeklub Udskiftning af elevator i Skagen Kultur og Fritidscenter ,50 0,00 0, , Skagen Kultur- og Fritidscenter bidrager med til formålet og foreningen har til hensigt at søge tilskud fra andre fonde 21 Frederikshavn Moto Cross Klub, FMCK Etablering af handicaptoilet med tilhørende adgangsmuligheder for kørestolsbrugere , , , , Boldklubben Bangsbo Freja Etablering af kunstgræsbane på Donbækvej , , , , Værdi af eget arbejde vedr. primært jordarbejde og tømrearbejde 23 Frederikshavn Kajakklub Etablering af terrasse/udsigtsplatform ,00 0,00 0, , Præstbro Borger og Gymnastikforening Sammenflytning v. Inventar Borde, stol og plads til containere , ,00 0, , ,50 sammenflytning af Præstbro Borger og Gymnastikforening og Rødder og Vinger I alt Søgt i alt , ,25

30 Bilag: 2.1. Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 65709/14

31 Projekt Fit Deal Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF ønsker i efteråret 2014 at etablere et FITDEAL tilbud til borgere i Frederikshavn Kommune. FUF vil arbejde på at indgå i samarbejde om projektet med IdrætsSamvirket, Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune. Som noget nyt for FITDEAL konceptet har FUF i samarbejde med Viborg Idrætsråd introduceret at konceptet kan bruges på alle typer folkeoplysende foreninger, dvs. udover traditionelle idrætstilbud f.eks. introducere spejder og friluftsaktiviteter, hobbyaktiviteter, musik og teater samt idebetonet foreningsarbejde. FITDEAL er udviklet med støtte fra Danmarks Idræts Forbund DIF og tilbydes som koncept til alle landets kommuner. Frederikshavn Kommune vil ved at indgå i samarbejdet kunne påvirke og videreudvikle konceptet, ligesom der vil kunne drages fælles erfaringer og laves tværkommunale fritidsaktivitets sammenligninger. Målet med FITDEAL er at styrke det lokale foreningsliv og projektet skal efter senest 3 år være selvfinancierende med 1-2 ansatte. Konceptet øger brugen af etablerede fritidsfaciliteter og skærper interessen for foreningslivet i hele kommunen. Endvidere kan konceptet bruges af alle byer og landsbyer i Frederikshavn Kommune. Projektet skal drives på non-profit basis af deltagende paraplyorganisationer i Frederikshavn kommune. Hvad er FIT DEAL? FIT DEAL er et fleksibelt og varieret fritidsaktivitets og idrætstilbud tilpasset hverdagen. 1-2 gange om ugen udsendes aktivitetsoplevelser i en forening via nyhedsmail til alle tilmeldte FIT DEAL brugere, der køber oplevelser som pay and play. FIT DEAL skaber flere aktive borgere FIT DEAL er et fleksibelt forenings- og idrætstilbud FIT DEAL understøtter et mangfoldigt fritidsliv FIT DEAL er en markedsføringsplatform for alle kommunes foreninger FIT DEAL er pt fungerende i Viborg og Holstebro Kommuner Markedsførings og tilmeldingsportal.: - Foreningerne kan bruge FITDEAL.dk til at markedsføre arrangementer, sommerlejre, foredrag, stævner mm. - Foreningerne kan bruge FITDEAL.dk, som tilmeldingssystem arrangementer, foredrag, stævner mm. Virksomheder i FIT DEAL: FIT DEAL tilbyder virksomhedsordninger, hvor virksomheder kan købe et antal FIT DEAL klip til deres ansatte. Disse bruges enten på eksisterende eller på lukkede foreningshold oprettet til den enkelte virksomhed.

32 Målgruppe: FIT DEAL er åben for alle voksne + 15 år, men er særlig henvendt til de årige, der af forskellige årsager vælger traditionel foreningsliv og regelmæssig aktivitet, sport og motion fra. Organisering: FIT DEAL er en markedsføringsportal for foreningerne, og alle aktiviteter udbudt på gennemføres på foreningshold med ledige pladser eller løse hold oprettet til formålet. Endvidere har FIT DEAL god erfaring med hjælp til opstart af nye aktiviteter i den enkelte forening. Hver uge udsendes en nyhedsmail til brugerne. I nyhedsmailen fremhæves en aktivitet særligt. De enkelte aktivitetstilbud figurerer kun en kort periode på IT: FIT DEAL er bygget op omkring et dertil udviklet IT-system. Systemet er i to dele: hjemmeside og administrationssystem. Administrationssystemet indeholder overblik over aktiviteterne, udsendelse af nyhedsmail, ordre, betaling mm., endvidere statistikker til informationsbrug mm. Se mere på

33 BUDGET Pris for FITDEAL kr ,- Drift incl. Support kr ,- årligt Opstartsomkostninger de første 3 år (årligt) ansat, kr kørsel, kr ,- telefon, kr ,- møder og administration, kr ,- markedsføring, kr ,- indtægter FOU , , ,- Sundhedsudvalg , , ,- FUF , , ,- IS , , ,- Fonde , , ,- Forventede indtægter (brugere) , ,- Forventede indtægter (firma) , ,- Pris for FITDEAL aktivitet kr. 35,- heraf går kr. 15,- til FITDEAL og kr. 20,- til foreningen

34 Erfaringer fra Viborg Frederikshavn Kommune Indtægter DIF Kommune ? Deltagerbetaling Idrætsråd/samråd/lign Sponsorer Samlet Udgifter Løn Markedsføring Klubandel Udviklingsomkostninger Diverse Resultat Minus Minus Balance Lille indtægt I forhold til tallene skal du være opmærksom på, at: Vi har haft som en klar ambition, at vi i år 4 skal gå fra projekt til drift altså uden udviklingsstøtte og med et minimalt overskud (det handler om at skabe medlemmer i foreningerne, ikke om at tjene penge til Idrætsrådet) Vi har i udviklingsperioden budgetteret med en fuldtidsansættelse. Når projektet går i drift vurderer vi, at et ½ årsværk giver rigtigt gode muligheder for at køre projektet (der er dog lagt lidt slack ind) således er det vores anbefaling til jer, at I skal regne med et halvt årsværk Vi har været bevidste om, at vi i udviklingsfasens 2 første år ville få omkostninger på projektet dette dog prioriteret af bestyrelsen idet vi ser et enormt perspektiv for vore medlemsforeninger og deres muligheder for at rekruttere voksenmedlemmer Vi har haft en udviklingsplan, der siger, at i år 1 handlede det om det om systemet og foreningerne. I år 2 bliver der mere fokus på virksomhederne. I år 3 og fremad accelererer vi indsatsen omkring virksomhederne det går fornuftigt fremad og vi har store forventninger til dette Med venlig hilsen Morten Erfurth, Sportschef Skottenborg 12 14, 8800 Viborg Tlf: /

35 Bilag: 2.2. FIT DEAL Evaluering 2014 Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

36

37 En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte de inaktive stadig mere fleksible, varierede idrætstilbud, der i højere grad var tilpasset deres travle og uforudsigelige oplevelses-prægede hverdag. Opgaven lød derfor, at udvikle et lettilgængeligt tilbud og en platform, der kunne forbinde foreningernes eksisterende aktiviteter med ønsker hos de voksne, som ikke benyttede sig af traditionel foreningsidræt. Vores svar blev FIT DEAL. En markedsføringsportal for foreningerne, hvor alle aktiviteter gennemføres på rigtige foreningshold - enten på faste hold med ledige pladser eller løse hold oprettet til formålet og med udgangspunkt i mere end 50 forskellige foreningsdrevne idrætsgrene. Derover suppleres med relevante foredrag, events mv. også afholdt i foreningsregi. De lokale idrætsforeninger sikrer faciliteter, idrætsmaterialer og instruktion, mens projektledelsen (Viborg Idrætsråd) udvikler, etablerer, koordinerer, og rekrutterer aktiviteter, partnere og deltagere. Nu er der gået tre år og projektet har fundet sin form. På FIT DEAL tilmelder brugere sig nu foreningsidræt efter pay n`play metoden. Ugeprogrammet skifter fra uge til uge, så brugerne kan gå til fodbold, håndbold, ridning, gymnastik, karate, svømning og 50 andre idrætsgrene lige når det passer dem. Der er ingen binding og det typiske beløb for en idrætsaktivitet er 35 kr. (20 kr. går til foreningen og 15 kr. går til administration). Man tilmelder sig og betaler via nettet, og modtager derefter en kvittering, som fungerer som indgangsbillet til aktiviteten. 12 gange om ugen udsendes idrætsoplevelser i foreningsregi via nyhedsmail til alle tilmeldte. Hvordan er det så gået? På Viborg Idrætsråd får vi tit og ofte spørgsmål til FIT DEAL fra interesserede kommuner, foreninger og brugere. Det er vi rigtigt glade for. Selv er vi også nysgerrige på, hvordan vores nye tilbud mere præcist fungerer. Evalueringsrapporten her er et forsøg på at blive klogere på det. Vi håber, at rigtigt mange idrætsforeninger, kommuner, idrætsråd mv. vil finde inspiration i rapporten, så der kan skabes endnu flere idrætstilbud, der er tilpasset vores travle, uforudsigelige og oplevelsesprægede hverdag. Anne Stampe Olesen Projektleder Viborg Idrætsråd Morten Erfurth Sportschef Viborg Idrætsråd

38 Overordnede resultater Formålet med evalueringsrapporten er at undersøge de nærmere karakteristika hos implicerede brugere (fx demografi, geografi, tidligere idrætsvaner mv.) og foreninger (fx nye medlemmer, økonomi, ekstra arbejde mv.). Det skal bl.a. synliggøre hvad andre kommuner, idrætsråd mv. kan forvente ved at implementere et lignende koncept. Kontekst I den sammenhæng er det naturligvis vigtigt at erindre at konceptet er gennemført i Viborg Kommune. Dvs. i et område med borgere, 175 idrætsforeninger, få større byer - Viborg ( indbyggere) og Bjerringbro (8.000 indbyggere) samt ca landsbyer. Kommuner med større indbyggertal og større befolkningstæthed vil givetvis kunne forvente andre resultater. Succeskriterium Det overordnede mål med FIT DEAL er, at markedsføre foreningernes aktiviteter for nye målgrupper herunder skabe flere aktive borgere og nye typer af foreningsbrugere der benytter de lokale idrætsforeninger. Milepæle undervejs i projektet er præciseret på følgende måde Tabel 1: Milepæle i FIT DEAL ( juni ) Udbudte Aktiviteter Solgte FIT DEALs Tilbudsmodtagere Resultater Nedenstående tabel viser projektets overordnede resultater i perioden primo 2012 til medio 2014: Tabel 2: Overordnede resultater Udbudte Aktiviteter Idrætsgrene ( juni ) Solgte FIT DEALs Heraf idrætsrelateret Heraf sundhedsrelateret Heraf forskellige prs Tilbudsmodtagere År 1 blev projektet afprøvet på en række større grupper (fx virksomheder). Det kan forklare forskelle i solgte Fit deals mellem år 1 og 2. 2 Tallet på 933 forskellige (unikke) brugere er et absolut minimums tal. FIT DEAL-systemet registrerer den bruger, der melder sig til og hvor mange klip samme bruger køber, men ikke hvem brugeren anvender disse klip sammen med. Hvis en virksomhed fx tilmelder 15 personer til et lukket FIT DEAL arrangement opgøres disse som èn enkelt bruger. Der er afholdt 65 af sådanne større gruppearrangementer med i alt forskellige deltagere. Derved bliver antallet af unikke brugere betydeligt større og snarere i omegnen af

39 Af tabellen fremgår det bl.a., at projektet har tilbudsmodtagere, årligt sælger FIT DEALs, samt udbyder aktiviteter fordelt på 72 aktive idrætsgrene indenfor nogenlunde samme antal foreninger. De realiserede data viser således markant højere aktivitet end forventet i projektets milepæle. Det gælder både for udbudte aktiviteter og solgte FIT DEALs og det på trods af, at antallet af nyhedsbrevsmodtagere er lavere end målsat. 3 Det er vanskeligt på baggrund af ovenstående at fastslå præcist, hvor mange nye foreningsmedlemmer, der er skabt via FIT DEAL i perioden Tal senere i denne rapport vil imidlertid indikere at op imod 25 pct. af FIT DEAL brugerne efterfølgende melder sig ind i den pågældende forening. Fokusområder Projektet har i udviklingsperioden haft en række forskellige indsatsområder (se tabel 3). Tabel 3: Indsatsområdet i de tre år År 1 ( 2012 ) År 2 (2013) År 3 ( 2014 ) Aftale med foreninger Indsamling af mailadresser Salg til virksomheder Det har været med til at påvirke udviklingen i ovennævnte data de enkelte år. Fx er antallet af tilbudsmodtagere steget markant fra år 1 til år 2, hvor fokus netop var på indsamling af adresser, mens den blot er steget beskedent i år 3, hvor fokus har været på salg til virksomheder. Det samme gælder antallet af deltagende foreninger. De er af samme grund blot steget fra 70 til 72 i år 3. Det kan endvidere ses som udtryk for at antal foreninger fandt et passende leje i år 2. Fx svarer 81 pct. af de adspurgte FIT DEAL-brugere, at der er et passende antal aktiviteter at vælge mellem. 4 I det følgende er det hensigten at gå bag om tallene i tabel 2 og fokusere på brugere, foreningerne og forventet økonomi i et FIT DEAL projekt. Først undersøges brugernes karakteristika herunder deres alder, køn, geografi og tidligere idrætsvaner. 3 Det lavere antal af nyhedsbrevsmodtagere hænger primært sammen med, at det mod forventningerne og trods kommunal velvilje ikke kunne lade sig gøre at udsende nyhedsbrevet til samtlige kommunale ansatte. 4 Spørgeskemaet er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og sendt til respondenter fra den daværende Fit Deal datebase (primo 2014). 210 personer svarede på spørgeskemaet.

40 Brugere (demografi) FIT DEAL-Viborg har haft som primær ambition at appellere til brugere i alderen år både mænd og kvinder. Det er fordi mange personer netop fravælger foreningsidræt i denne livsfase, hvor de bl.a. stifter familie, etablerer sig på arbejdsmarkedet mv.. Der er i den sammenhæng ikke noget problem med at udbyde FIT DEAL aktiviteter til fx aldersgruppen 6-15 år, hvis de sendes til forældrene. Det har imidlertid ikke været et fokusområde i FIT DEAL- Viborg. Alder. Som det fremgår af figur 1 befinder 47 pct. af brugerne sig i den primære målgruppe (16-39 år), mens 52 pct. ligger i den sekundære målgruppe (+40 år). Ser man nærmere på tallene i databasen, finder man endvidere at hovedparten af FIT DEALs brugere er år. FIT DEAL ser på den måde ud til at passe fint ind i en travl hverdag med børn, skiftende arbejdstider mv.. FIT DEAL brugere fordelt på alder. Figur 1 % Under 16 år år år Over 60 år Køn. Som det fremgår af figur 2, er kvinder (62 pct.) en smule mere aktive i FIT DEAL end mænd (38 pct.). FIT DEAL brugere fordelt på køn. 40% Mand Kvinde 60% Figur 2 Projektleder: Det første halve år, var kvinderne langt over-repræsenteret. Herefter begyndte vi at sætte tilbud på programmet specifikt rettet til mændene, som fx floorball for mænd, mountainbike, undervandsrugby, gokart mm. Derefter kom mændene også på banen.

41 Geografi. Som det fremgår af figur 3 er hovedparten af FIT DEALs brugere (70 pct.) fra postnr. 8800, dvs. de centrale og delvist de vestlige områder af Viborg Kommune, mens 22 pct. af FIT DEAL brugerne er bosiddende i et andet postnr. i kommunen. Det er en forskel ifht den reelle fordeling af borgere i Viborg Kommune, hvor ca. halvdelen af borgerne er bosiddende i Det tyder på, at FIT DEAL passer særligt godt til byområder. En forklaring kan være, at der i lokalområder ofte er èn flerstrenget forening, som lokale beboer har et særligt tilhørsforhold til og derfor i mindre grad har brug for at søge alternative tilbud. I byerne er der endvidere flere forskellige idrætstilbud indenfor kort afstand, ligesom brugerne her synes mere vant til at shoppe mellem foreninger. FIT DEALs brugere fordelt på postnr. 8% Postnummer % Viborg kommune Udenfor Viborg kommune 70% Figur 3 Karate i Viborg Kampsport

42 Idrætsvaner. Som det fremgår af figur 4 gælder det endvidere for 52 pct. af FIT DEAL-brugerne, at de ikke er medlem af en idrætsforening. For hele 19 pct. gælder det at de aldrig har været medlem af en idrætsforening.5 FIT DEAL rekrutterer således ikke blot mange brugere, der ikke er medlem af en idrætsforening i dag, men også en stor andel, som aldrig tidligere har været det - og som således i kraft af FIT DEAL guides ud i det lokale foreningsliv for første gang. FIT DEAL kan på den måde fungere som en markedsføringsportal, der kan kommunikere med store grupper af ikke-foreningsaktive. Det er samtidig værd at bemærke, at brugerne relativt ofte deltager alene (se figur 5) og således ikke afhængig af at have en ven med. Hele 24 % af brugerne, angiver at de deltager alene i FIT DEAL arrangementer. Er du medlem af en idrætsforening i dag? Figur 4 Deltog du i et FIT DEAL arrangement alene eller sammen med nogen? Figur 5 5 Tallet 19 pct. er overraskende højt. En fejlkilde kan være, at nogle respondenter måske utilsigtet vælger svaret nej frem for svaret nej, men har tidligere været.

43 Foreninger I det følgende er det nu hensigten at se nærmere på hvad der kendetegner foreningernes aktiviteter. Fx i forhold til organisering, markedsføring og nye medlemmer mv.. Eksisterende hold. For det første kan det bemærkes at hovedparten af alle FIT DEAL-aktiviteter etableres på allerede eksisterende hold i en forening, som udbyder ledige pladser. Det betyder, at det ikke medfører ekstra arbejde for en forening at udbyde aktiviteter. Når aktiviteten finder sted på eksisterende hold giver det endvidere gode betingelser for at integrere FIT DEAL-brugere i foreningen. Denne type af arrangementer giver fx brugerne kendskab til foreningens beliggenhed, faciliteter, trænere, aktivitetsformer, parkeringsforhold mv., dvs. skaber kontakt mellem forening, aktivitet og det potentielle medlem, som foreningen kan bygge oven på ved at skabe gode oplevelser for brugerne, der får dem til at vende tilbage. Selv hvis et FIT DEAL-medlem ikke melder sig ind i den pågældende forening umiddelbart efter aktiviteten, er der således skabt en kontakt, hvor brugeren har besøgt faciliteten og kender muligheden for aktiviteten, hvilket alt andet lige gør det nemmere at vende tilbage på et senere tidspunkt. Projektleder: Vi forventede en række udfordringer, med at få foreningerne med på hele tankegangen, men de var straks med på ideen. Det viste sig at mange selv arbejdede på klippekort mv.. Foreningerne har endvidere været super dygtige til at skabe gode oplevelser for brugerne - og i løbet af projektets tre-årige levetid har vi blot haft 3 klager. Gokart i Viborg motorklub

44 Deltagere og nye medlemmer Der er stor forskel på hvor mange FIT DEAL-brugere, der deltager i et konkret arrangement. Det varierer med alt fra 1 person til 40 personer men ligger oftest på 2-6 personer. For foreningerne er det særligt interessant hvor mange af disse, der efterfølgende melder sig ind i foreningen. Af figur 6 fremgår det, at 68 pct. af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen har lyst til at melde sig ind i foreningen efter et FIT DEAL-arrangement, at 12 pct. allerede har meldt sig ind og at yderligere 14 pct. forventer at gøre det. Blot 32 pct. svarer, at de ikke har lyst til at melde sig ind. Har du efter deltagelsen haft lyst til at melde dig ind i foreningen? Figur 6 Man kunne måske frygte, at tidsånden fik projektet til at appellere til zappere, der blev hængende og blot gik til FIT DEAL på samme måde som man går til fodbold eller håndbold i foreningen. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Blot 149 af de 933 unikke FIT DEAL brugere svarende til 16 pct. - har således deltaget FIT DEAL-aktiviteter i to forskellige kalender-år. Det indikerer, at FIT DEAL-brugerne relativt hurtigt afklarer deres fremtidige foreningsaktivitet herunder afklarer i hvilken grad foreningens aktiviteter appellerer til dem. FIT DEAL-brugere er således ikke kendetegnet ved at gå til FIT DEAL i flere år. De bruger snarere FIT DEAL til at identificere og afprøve interessante aktiviteter herunder vurdere om de har lyst til at melde sig ind i foreningen. Foreningerne behøver med andre ord ikke at se FIT DEAL som en konkurrent til deres faste hold, men kan snarere betragte det som en rekrutteringsplatform. Projektleder: Bag tallene gemmer sig selvfølgelig rigtige historier. Fx havde Sportsdykkerklubben Triton 16 medlemmer, der dyrkede undervandsrugby, men meget få der kendte klubben. Via FIT DEAL kom deres tilbud ud til mere end borgere. De har siden haft besøg af 9 FIT DEAL-brugere og fået 2 nye medlemmer. På samme måde stod der pludselig 8 somaliere til træning i en lokal fodboldklub. De havde også set arrangementet via FIT DEAL.

45 Markedsføring af foreningens tilbud At FIT DEAL skaber synlighed og nye kontaktflader mellem foreninger og brugere ses endvidere ved, at 72 pct. af brugerne svarer nej til om de tidligere har benyttet faciliteten, ligesom 44 pct. svarer at de end ikke vidste, at aktiviteten fandtes i den pågældende forening (figur 7 og 8). Det er markante tal særligt set i lyset af, at viden om er en første forudsætning for at kunne deltage i en idrætsaktivitet på et givent sted. FIT DEAL synes på den baggrund at kombinere kendskab og tilgængelighed med lysten til rent faktisk at melde sig ind i den pågældende forening og således at være et godt instrument til at styrke det frivillige foreningsliv i en kommune på en måde som tager højde for danskernes motionsvaner og ønsket om mere fleksibilitet. Havde du benyttede faciliteten i besøgte før? Figur 7 Vidste du at man kunne dyrke den aktivitet i denne forening? Figur 8

46 FIT DEAL kan endvidere hjælpe foreningerne med at udbyde aktiviteter til virksomheder, og dermed konkurrere på markedet for de kommercielle idrætsevents. Der er ca. 10 virksomheder i Viborg kommune der bruger FIT DEAL som sundhedsordning. Fx ved at virksomheden enten køber et antal koder, som de deler ud til deres ansatte, får en event i foreningsregi (fx til en sommerfest) eller et idrætsforløb, hvor foreninger kommer ud til virksomheden og dyrker idræt med de ansatte. I Viborg er der ansat en provisionslønnet sælger, som sælger FIT DEALs pakker til virksomhederne. Billeder fra FIT DEAL arrangementer

47 Økonomi FIT DEAL har arbejdet ud fra nedenstående budget. Vi har data fra år 1 og 2, men er fortsat hensat til at kommentere på forventninger til fremtiden. År 1: Fokus har været på udviklingen og udbredelsen er FIT DEAL i samarbejde med de lokale foreninger. Der er blevet brugt mange projekttimer på udvikling og markedsføring af konceptet, endvidere er der blevet brugt væsentlige ressourcer på udvikling af det bagved liggende it system. Samlet set holder rammerne for år 1 (se bilag 1), men internt i budgettet har der været forskydning. Således har de deltagende foreninger ikke efterspurgt midler til materiel, men dette er modsvaret af øgede udgifter til markedsføring og deltagerbetaling til klubberne. På indtægtssiden har vi ikke prioriteret arbejdet med sponsorer, og således ligger vi indtægtsmæssigt under på denne parameter, men dette modsvares af en højere deltagerbetaling end forventet.

48 År 2: Fokus har været på indsamling af mailadresser og en yderligere involvering af foreninger og lokale virksomheder. Endvidere har vi tilført og brugt en del ressourcer på at markedsføre konceptet for andre af landets kommuner qua vore gode erfaringer. Billedet er det samme som i år 1 (se bilag 2) med den tilføjelse, at vi har brugt yderligere mandetimer på kommunesalg, samt at vi har en indtægt for salg af konceptet til en kommune. År 3 I år 3 og fremad accelereres indsatsen omkring de lokale virksomheders engagement både i et bruger-volumen og sponsor perspektiv, hvor virksomhederne tilbyder medarbejderne en god sundhedsordning med FIT DEAL. Endvidere indsatses for at udbrede FIT DEAL til andre kommuner, hvilket vil være med til at understøtte den fortsatte udvikling af konceptet. År 4 og fremad Ambitionerne er fortsat, at FIT DEAL i år 4 skal gå fra projekt til drift. Vore erfaringer fra projektperioden peger på, at det er muligt at drifte FIT DEAL med et halvt årsværk. Det giver mulighed for at håndtere alle lokale relationer i forhold til foreninger, sponsorere, brugere og vedligehold/opdateringer af IT systemet. Dette forventes fortsat primært finansieret af sponsorere og brugernes egenbetaling. Derudover oplever vi en kraftig interesse fra en række af landets kommuner, der ønsker at erhverve FIT DEAL. Det vil være et indsatsområde for projektet i den kommende tid, og naturligvis øge kravet til de ressourcer, som idrætsrådet også fremover vil lægge i FIT DEAL.

49 FIT DEAL i andre kommuner FIT DEAL har oplevet en stor interesse fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt er FIT DEAL i Viborg og Holstebro kommuner, og forventes at opstarte i Helsingør samt Frederikshavn kommune fra 1. januar Konceptet kan organiseres på forskellig vis. Fx er er kommunen projektejer i Holstebro og Helsingør, mens det er en kombination af ungdomsfællesrådet og idrætsrådet i Frederikshavn. Undervandsrugby i Sportsdykkerklubben Triton

50 Projektleder: Jeg anbefaler, at der prioriteres et ½ årsværk til at servicere og udvikle FIT DEAL i en kommune. Finansieringen af FIT DEAL sker kun delvist via brugerbetaling fra de almindelig FIT DEALer, idet en aktivitet typisk koster kr. 35 (hvoraf foreningen i Viborg modtager 20 kr.). Der er 3 oplagte måder, hvor på FIT DEAL kan finansieres: 1. En kommune prioriterer FIT DEAL som et idræts tilbud til sine borgere og en måde, hvorpå kommunen kan understøtte udviklingen af det lokale foreningsliv. 2. Det lokale erhvervsliv involveres så erhvervslivet bidrager til finansieringen af projektet. 3. Alternative løsninger. Fx vil kommuner med megen turisme kunne ind tænke FIT DEAL og foreningslivet i at udbyde sommeraktiviteter til en fornuftig pris. Kommuner med særlige udfordringer inden for forebyggelse og sundhed kan bruge FIT DEAL i det regi. Optimalt set giver en kombination af ovenstående med et bredt partnerskab de bedste muligheder for at forankre FIT DEAL og få endnu mere idrætsaktive borgere.

51 FORENINGSIDRÆT PÅ DINE VILKÅR Kontakt: Viborg Idrætsråd, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg Projektleder: Anne Olesen, Tlf:

52 Bilag: 2.3. Budget FitDeal v.3.0. Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

53 FITDEAL i Frederikshavn Kommune Indtægter Revideret d budget FOU FUF IS Sundhedsudv Fonde Sponsorer Virksomhedspakker Brugere I alt Udgifter System Drift Markedsføring Møder Kørsel Aflønning I alt Driftsresultat

54 Aktuelt d

55 Bilag: 2.4. Fit Deal foreningsfolder Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag Fit Deal foreningsfolder kunne desværre ikke findes.

56 Bilag: 2.5. FitDeal - Kort status Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag FitDeal - Kort status kunne desværre ikke findes.

57 Bilag: 3.1. Bilag til Grønvækst Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

58

59

60

61 Bilag: 3.2. Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af foreningsfaciliteter Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 Bilag: 3.3. Mail ang. projekter / Grønvækst Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

83 Hej Jørgen. Ang. a) jeg har vedhæftet tilbud stilet til Frederikshavn Kommune. Håber det er tilfredsstillende jeg er dog nød til at efter sende det sidste tilbud vedr. Bannerslund til tilbudsgiver har fremsendt materialet. Ang. b) Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på at Frederikshavn Kommune med sin erklæring om selvfinansiering har valgt at prioritere de ansøgte projekter ved at afsætte kr. over en 2 årig periode. Pengene er øremærket de konkrete projekter i ansøgningen, der har fokus på en grøn omstilling i lokalsamfundene i Frederikshavn Kommune. I forhold til ejerforhold til de enkelte projekter så er disse som følger: Energioptimering af Bannerslund idrætshal Kommunalt eget idrætsanlæg. Da vi ansøgte Grøn Vækstpuljen i januar 2013 var der et konkret projekt om at gøre Bannerslund til selvejende institution, men denne plan er skinlagt. Der vil også i de næste mange år være behov for en idrætshal til foreningslivet og dag- og fritidstilbud i Elling og omegn, og her er Bannerslund hallen som den eneste idrætshal i nærområdet et fast holdepunkt for børn, unge og voksne i området. Frederikshavn Kommune vil forsætte med at sikre driften af Bannerslund hallen de næste 5 år og frem. Sæby Fritidscenter en selvejende institution som Frederikshavn Kommune har en driftsaftale sammen med. Kommunen har gennem mere end 20 år udbetalt et årligt fast driftsstøttebeløb til institutionen som sikre at børn og unge kan dyrke idræt og motion i Sæbyområdet. Sæby Fritidscenter har konkrete planer om at udvide centeret, hvilket Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har bifaldet. Frederikshavn Kommune vil forsætte med at understøtte driften af Sæby Fritidscenter i de næste 5 år og frem. Østervrå Kultur- og Fritidscenter er en selvejende institution, som Frederikshavn Kommune ligeledes har en driftsaftale sammen med. Kommunen har gennem en lang årrække udbetalt et årligt fast driftsstøttebeløb til institutionen som sikre at børn og unge kan dyrke idræt og svømning i hallen. Centeret har også planer om udvidelse og skabe en bases som kraftcenter i området via både sine idræts- og kulturaktiviteter. Frederikshavn Kommune vil forsætte med at understøtte driften af Øster Vrå Kultur- og Fritidscenter i de næste 5 år og frem. FFI klubhus er privat eget klubhus på kommunalt eget jord. Foreningen har gennem de seneste par år arbejdet for en grøn omstilling af deres klubfaciliteter, men mangler stadig isolering af loftet. Foreningen har en stolt fortid og arbejder intensivt på at styrke foreningens fundament så fremtiden også tegner lys. Foreningen arrangere de 2 største cupper i Frederikshavn (Rødspætte Cup og Cup no. 1) hvor tusindvis af besøgende fra ind og udland kommer til Frederikshavn for at dyrke håndbold og fodbold. Frederikshavn Kommune støtter naturligvis op omkring FFI og deres klubfaciliteter og støtter dem årligt med tilskud på forskellig vis. Frederikshavn Kommune vil uden tvivl forsætte med at understøtte driften af FFI fodbolds klubfaciliteter i de næste 5 år og frem. Kulturhuset værestedet er en selvejende institution i Lyngså. Værestedet er borgernes hus i Lyngså, indrettet i det tidligere mejeri, og ejet i fællesskab af borgerforeningen, lokalhistorisk forening samt børneklubben Vildbasserne. Foreningerne har gennem en årrække modtaget årligt driftsstøtte fra Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune vil forventeligt forsætte med at understøtte driften af Klubhuset Værestedet i de næste 5 år og frem.

84 Håber ovenstående er fyldestgørende ellers er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig i uge 14 da jeg er bortrejst resten af uge 13. Med venlig hilsen Uffe Borg Kultur og Fritidskonsulent Team BK

85 Bilag: 4.1. Bangsbo Freja Ansøgning om godkendelse af kunststofbane Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

86

87

88 Bilag: 4.2. Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

89 Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån Sagsfremstilling Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt en ansøgning om et rente- og afdragsfrit lån, der skal anvendes til at medfinansiere projektet Helårs-Udendørs- Aktivitetscenter Bangsbo Freja. Projektet omfatter: Åben sag Sagsnr: 13/20150 Forvaltning: CKF Sbh: ufbo Besl. komp: KFU/ØU/BR Etablering af en ny sportscafé i tilknytning til det eksisterende klubhus. Der vil være tale om en delvis ombygning af de eksisterende lokaler til et nyt energimæssigt passivt opholdslokale. Omlægning af foldboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårsaktivitets-græsbane, som skal være omdrejningspunkt for den videre aktivitetsudvikling i klubben Det er foreningens ønske, at projektet kan udvikle de eksisterende faciliteter og arealer til et aktivitetscenter til gavn og glæde for alle brugere og besøgende i området. Foreningen peger i den forbindelse på en række interessegrupper, der kan bidrage med at øge aktiviteten i området, (se vedlagte ansøgning). Projekt økonomi/finansiering Boldklubben Bangsbo Freja oplyser, at anlægsbudgettet for projektet inkl. moms, samlet vil beløbe sig kr. og at klubben i den forbindelse søger om tilsagn til et rente- og afdragsfrit lån på kr., alternativt kr. Foreningen ønsker at anvende den såkaldte DIF-model, hvor ansøger har fremsendt en anmodning til skattemyndighederne om at blive fritaget for moms. Såfremt foreningen opnår tilsagn fra SKAT betyder det, at lånebehovet bliver kr. mindre. Hvis/når Boldklubben Bangsbo Freja opnår momsfritagelsen vil klubbens lånebehov være kr. Lånet ønskes at være afdragsfrit i 8 år og herefter afvikles det over 7 år, således at lånets samlede løbetid bliver 15 år. Hvis klubben ikke opnår momsfritagelse vil lånebehovet være kr. Dette lån skal også være afdragsfrit i 8 år, men herefter afvikles lånet over 12 år, så lånets samlede løbetid bliver 20 år. Foreningen anmoder om, at låneprovenuet kan være disponibelt i 2014, eventuelt i 2-3 rater. Repræsentanter for Ledelsessekretariatet, Økonomicenteret og Center for Kultur og Fritid har gennemgået ansøgningen og har noteret sig følgende opmærksomhedspunkter: Etablering af helårs-aktivitets-græsbane kan komme til at belaste FrederikshavnerOrdningen såfremt der vil være tale om timebetaling for lokale klubber der modtager tilskud som folkeoplysende forening. Ansøger oplyser i den forbindelse, at man forventer, at der vil være en lejebetaling i forbindelse med Frederikshavn Byråd november 2013 Side 1 af 3

90 brug af arealet og at der i prissætning vil blive skelet til, om foreningen er lokal eller uden for kommunen. Behandling af ansøgningen bør ses i forhold til den vedtagne budgetbemærkning fra 2013 angående kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af den offentlige bygningsmasse i kommunens lokalområder og indgå i projektplanen I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal det bemærkes, at det er ansøger som har det fulde ansvar for at sikre momsfritagelse hos SKAT og efterlever bestemmelserne herefter. Det bemærkes at Frederikshavn Kommune, såfremt man ønsker at støtte projektet, kan vælge, at klubben skal afdrage på gælden til kommunen selvom klubben ikke får tilsagn om momsfritagelse. Ansøger oplyser, at hvis foreningen - mod forventning - ikke når i mål med kapitalbehovet, så kan projektet faseopdeles, men det vil ikke være ønskeligt. Foreningen oplyser, at det er afgørende for virkeliggørelsen af aktivitetscenteret, at Frederikshavn kommune deltager i finansieringen og samarbejder med foreningen omkring udviklingen/brugen af aktivitetscenteret. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. drøfter henvendelse fra Boldklubben Bangsbo Freja 2. tilkendegiver, om henvendelsen skal indgå i projektplanen om Kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af den offentlige bygningsmasse i kommunens lokalområder 3. under forudsætning af ja til pind 2, anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på kr. ( kr.) som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november Drøftet 2. Udgår, idet der ikke i budget 2014 er afsat midler til dette projekt. 3. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen overfor Økonomiudvalg og Byrådet. Samtidig bemærker udvalget, at der pt. arbejdes på udredning af kommunens fritidsfaciliteter og at der afledt heraf kunne være andre klubber i kommunen, som ønsker at omlægge deres fodboldbaner fra græs/grusbane til helårs aktivitetsgræsbane. Kultur- og Fritidsudvalget bemærker også, at del af ansøgning, der vedrører etablering af ny sportscafé normalt skulle sendes til Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje. Fraværende: Peter Laigaard Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2013 Indstillingens punkt 3 anbefales overfor Byrådet. Side 2 af 3

91 Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. november 2013 Anders Gram Mikkelsen forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Erik Sørensen, Jens Porsborg og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen, Hanne Lundholm og Lars Kringelholt Bilag Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja incl projektbeskrivelse og regnskab 2012 (dok.nr /13) Side 3 af 3

92 Bilag: 4.3. Brev vedr. Bevilling af rente og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

93 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Boldklubben bangsbo Freja Vrangbækvej Frederikshavn Tel.: CVR-nr december 2013 Vedr. ansøgning om rente- og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja. Boldklubben Bangsbo Freja har pr. den 27. september 2013, ansøgt Frederikshavn Kommune om et rente- og afdragfrit lån på maksimalt kr. Lånet forventes ekstraordinært nedbragt med i løbet af 2014 pga. momsfritagelse. Der søges om afdragsfrihed i 8 år hvorefter lånet vil blive påbegyndt afdraget med kr. om året indtil lånet er indfriet. Lånet skal bruges til delvis finansiering af etablering af sportscafé i tilknytning til eksisterende klubhus samt omlægning af fodboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårs-aktivitetsbane. Frederikshavn Byråd Økonomicenteret Sagsnummer: 13/20150 Dokument nr Sagsbehandler: Uffe borg/leif Christensen Det skal hermed meddeles, at Frederikshavn Byråd på mødet den 27. november 2013 har godkendt, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på kr. ( kr.), som beskrevet i ansøgningen. Lånet gives under forudsætning af, at de investeringer som er anført i ansøgning udføres: etablering af sportscafé i tilknytning til eksisterende klubhus samt omlægning af fodboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårsaktivitetsbane. Det er kommunens forventning at der fortsat arbejdes på opnåelse af momsfritagelse for at nedbringe lånet. Udbetalingen af lånet er betinget af at finansieringen fra fonde ( kr.) er opnået og dette skal dokumenteres overfor kommunen. I den udstrækning Boldklubben Bangsbo Freja modtager finansiering ud over det i ansøgningen beskrevet, vil det nedbringe lånet fra Frederikshavn Kommune. Udbetalingen af lånet vil kunne ske i rater. Alle vedligeholdelsesforpligtigelser der måtte være eller komme i forbindelse med anlægget, skal afholdes af Boldklubben, herunder snerydning.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl,

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere