Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) Karina Gajhede (Idrætssamvirket) Mogens Brag (V (Kultur- og Fritidsudvalget) Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) - Formand Else Schaltz (Idrætssamvirket) Børge Jensen (DOF) Brian Kjær (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Beslutning om fordeling af anlægsmidler Ansøgning fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd vedrørende Projekt FIT DEAL Opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og renovering af fritidsfaciliteter i landdistrikterne Ansøgning vedr. godkendelse af kunststofbane - Boldklubben Bangsbo Freja Drøftelse af BDO rapport Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Ansøgning om åbning af hal til landholdssamling i Floorball 3-4. januar Folkeoplysningsudvalgets mødekalender Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget Orientering fra Center for Kultur og Fritid Eventuelt...26 Underskrifter: Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 2 af 27

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Oversigt over ansøgere til anlægspuljen /14 Åben Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx /14 Åben FIT DEAL Evaluering /14 Åben Budget FitDeal v /14 Åben Fit Deal foreningsfolder /14 Åben FitDeal - Kort status /14 Åben Bilag til Grønvækst /14 Åben Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af foreningsfaciliteter /14 Åben Mail ang. projekter / Grønvækst /14 Åben Bangsbo Freja Ansøgning om godkendelse af kunststofbane /13 Åben Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån /13 Åben Brev vedr. Bevilling af rente og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja /14 Åben BDO Rapport uden foreningsbilag /14 Åben Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet /14 Åben Idræt for sjov /14 Åben SMIL-konferencen Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 3 af 27

4 1. Beslutning om fordeling af anlægsmidler 2014 Sagsfremstilling I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen, besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet den 28. august at nedsætte en underudvalgsgruppe bestående Steen Jensen, Børge Jensen, Karina Gajhede og Henrik Carlsen samt repræsentant fra Center fra Kultur og Fritid. Åben sag Sagsnr: 14/3893 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Underudvalget har på møde den 06. november 2014 gennemgået ansøgningerne og blev enige om vedlagte forslag til fordeling af anlægsmidler På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud og underarbejdsgruppens anbefalinger beslutter Folkeoplysningsudvalget sig for hvilke projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte beløbsrammer. I 2014 er den samlede afsatte ramme på 1,1 mio. kr. Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi. Retningslinjer for anlægspuljen er vedlagt. Anlægsmidlerne vil blive uddelt således: De første 25 % til projektstart og de resterende 75 % ved projektets afslutning. Foreningen har til ultimo 2016, til at gennemføre projektet, hvis ikke dette er sket, skal foreningen tilbagebetale de 25 % til Folkeoplysningsudvalget. (Underarbejdsgruppens bilag vil blive lagt ved referatet efter mødet d. 20. november.) Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender underudvalgs forslag til fordeling af anlægsmidler Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender underudvalget forslag til fordeling af anlægsmidler i Bilag Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 4 af 27

5 Oversigt over ansøgere til anlægspuljen (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 5 af 27

6 2. Ansøgning fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd vedrørende Projekt FIT DEAL Sagsfremstilling Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) har fremsendt en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om støtte på kr. i 2014 og kr. i 2015 til Projekt FIT DEAL. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget FUF ønsker i efteråret 2014 at etablere et FITDEAL tilbud til borgere i Frederikshavn Kommune. FUF oplyser at de vil arbejde for et samarbejde om projektet med Idræts Samvirket Frederikshavn (IS), Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune om en fælles finansiering af projektet. Som noget nyt for FITDEAL konceptet har FUF i samarbejde med Viborg Idrætsråd introduceret at konceptet kan bruges på alle typer folkeoplysende foreninger, dvs. udover traditionelle idrætstilbud f.eks. introducere spejder og friluftsaktiviteter, hobbyaktiviteter, musik og teater samt idebetonet foreningsarbejde. FITDEAL er udviklet med støtte fra Danmarks Idræts Forbund DIF og tilbydes som koncept til alle landets kommuner. I ansøgningen fremføre FUF, at Frederikshavn Kommune vil kunne påvirke og videreudvikle konceptet ved at indgå i samarbejdet, ligesom der vil kunne drages fælles erfaringer og laves tværkommunale fritidsaktivitets sammenligninger. Målet med FITDEAL er at styrke det lokale foreningsliv og projektet skal efter senest 3 år være selvfinancierende med 1-2 ansatte. Konceptet øger brugen af etablerede fritidsfaciliteter og skærper interessen for foreningslivet i hele kommunen. Endvidere kan konceptet bruges af alle byer og landsbyer i Frederikshavn Kommune. Projektet skal drives på non-profit basis af deltagende paraplyorganisationer i Frederikshavn kommune. Af budgettet fremgår det at man ansøger FOU om kr. over en toårig periode. Her ud over ansøges Sundhedsudvalget om kr. over 2 år, mens FUF og IS hver skal stille kr. over en toårig periode. Sundhedsudvalget har endnu ikke behandlet ansøgningen. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter om udvalget ønsker, at støtte FIT DEAL med kr. i 2014 og Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 6 af 27

7 kr. i Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender delvis ansøgningen fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd vedr. Projekt FIT Deal med støtte på kr. i Punktet genoptages på Folkeoplysningsudvalget mødet i november omkring støtte af projektet i Endvidere ønsker Folkeoplysningsudvalget en evaluering af projektet i november. Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 24. april 2014 at tildele Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) kr. i 2014 til projektet FIT DEAL. Af Folkeudvalgets beslutning fremgår det endvidere, at sagen ønskes genoptaget på møde i november, hvor udvalget ønsker en evaluering af projektet med henblik på at afklare om projektet skal støttes i FIT DEAL er ikke er iværksat endnu, men jf. statuspapir forventes at gå i gang til 1. januar 2015 FUF har fremsendt skriftlig evaluering af projektet, som fremgår af bilag til sagen. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 1. Tager status af projekt FIT DEAL til efterretning 2. Beslutter om udvalget ønsker at støtte projektet i 2015 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget tager status af projektet til efterretning. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 7 af 27

8 Folkeoplysningsudvalget beslutter at støtte Fit Deal med kr. i 2014 og kr Bilag Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx (dok.nr.65709/14) FIT DEAL Evaluering 2014 (dok.nr /14) Budget FitDeal v.3.0. (dok.nr /14) Fit Deal foreningsfolder (dok.nr /14) FitDeal - Kort status (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 8 af 27

9 3. Opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og renovering af fritidsfaciliteter i landdistrikterne Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 28. august 2014 sag vedr. opfølgning på tilsagn om EU-støtte til ombygning og renovering af fritidsfaciliteter i landdistrikterne. Åben sag Sagsnr: 13/1808 Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Besl. komp: FOU Udvalget besluttede, at afsætte midlerne i 2014 under forudsætning af, at de fastfrostende midler fra 2013 på kr blev frigivet og valgte i den forbindelse at fremsende et brev med anmodningen til Økonomiudvalget. Det er imidlertid lykkedes at fremskaffe de fornødne midler på kr. via ikkeanvendte anlægsmidler på den samlede kommunale ramme og det skal nu afklares, om Folkeoplysningsudvalget ønsker at igangsætte projektet. I den forbindelse er det afgørende, at Folkeoplysningsudvalget forholder sig til projektindholdet og beslutter, om de 5 beskrevne projekter i sagsfremstillingen skal fastholdes, eller om udvalget ønsker en anden prioritering. Sæby Fritidscenter, FFI og Østervrå Idræts- og Kulturcenter har alle givet positive tilsagn om gennemførelse af projekterne. Ang. Bannerslund hallen så er Ejendomscenteret ved at kvalificere tilbuddene. Ang. Værestedet i Lyngsaa så har de gennemført projektet i ansøgningsperioden og har selv betalt for energirenoveringen. CKF afventer svar fra NaturErhvervstyrelsen om der kan gives dispensation for reglen om at alle faktura skal udstedets til tilsagnsholder. Det fremgår af tilsagnsskrivelsen at projektperioden er frem til 1. juli Det er kun at få tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt og betalt i projektperioden. Anmodning om udbetaling og afsluttende projektrapport skal være modtaget i naturerhvervsstyrelsen senest den 1.juli 2015 på grund af programperiodens ophør 31. Dec CKF har efterspurgt NaturErhvervstyrelsen, om der kan gives dispensation såfremt, et af projekterne ikke kan færdiggøres inden projektperioden udløber. Alle faktura vedrørende projektet skal være udstedt til tilsagnsholder (ufbo) Det fremgår af tilsagnsskrivelsen at projektperioden er frem til 1. juli Det er kun muligt at få tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt og betalt i projektperioden. Anmodning om udbetaling og afsluttende projektrapport skal være modtaget i Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 9 af 27

10 naturerhvervsstyrelsen senest den 1.juli 2015 på grund af programperiodens ophør 31. Dec CKF har efterspurgt NaturErhvervstyrelsen, om der kan gives dispensation såfremt, et af projekterne ikke kan færdiggøres inden projektperioden udløber. Alle faktura vedrørende projektet skal være udstedt til tilsagnsholder (ufbo) Svar fra Ejendomscenteret og NaturErhvervstyrelsen forventes at foreligge ved behandling af sagen. Det bemærkes, at det er muligt at søge om ændringer før projektperiodens udløb, man at man ikke må igangsætte ændringer før de er godkendt af Naturerhvervsstyrelsen. Ændringer i projektet, ift. Ex ændring af projektperiode, ændringer i budgettet eller andet, skal der ansøges skriftligt til den lokale aktionsgruppe (LAG) Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. Ved ændringer under 10 % er det ikke nødvendigt at ansøge. Indstilling Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter Om projektet ombygning og etablering af fritidsfaciliteter som kraftcenter for sammenhold i landdistrikterne skal i gangsættes og derved afsætter kr. af udvalgets anlægspulje i Om de i sagsfremstillingen beskrevne projekter kan godkendes, som de foreligger Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 10 af 27

11 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget beslutter at igangsætter projektet. Folkeoplysningsudvalget iværksætter projekterne under de forudsætninger, at projekterne kan gennemføres før og at rationalet på de energimæssige besparelser tilbageføres til det kommunale budget. Bilag Bilag til Grønvækst (dok.nr /14) Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af foreningsfaciliteter (dok.nr /14) Mail ang. projekter / Grønvækst (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 11 af 27

12 4. Ansøgning vedr. godkendelse af kunststofbane - Boldklubben Bangsbo Freja Sagsfremstilling Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt ansøgning vedrørende ny helårsudendørs-aktivitetsbane. Åben sag Sagsnr: 14/20948 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: FOU Bangsbo Freja ønsker at få afklaret om foreninger der lejer sig ind på banen, kan modtage lokaletilskud dertil og om de selv som ejer af anlægget selv kan medtage deres driftsudgifter med ind under ansøgning om lokale tilskud. Banen er etableret med hensigt på, at kunne tilbyde helårs træning for kommunale foreninger og andre private brugere. Projektet er behandlet og godkendt af Frederikshavn Byråd den. 27. november Bilag 2. Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at, ved udlejning til foreningslivet og private brugere vil prisen være 700 kr. eskl.moms. Udlejningsudgifterne fordeler sig på: Bane: 500 kr. pr. time eskl. moms Lys: 100 kr. pr. time eskl. moms Omklædning: 100 kr. pr. time eskl. moms I ansøgningen fra boldklubben ansøges der endvidere om godkendelse af lokaletilskud til Boldklubben Bangsbo Freja. De årlige driftsudgifter er fordelt på renteudgifter, vedligehold af banen samt elforbrug. Bilag 1- Center for Kultur- og Fritid kan oplyse at der ved godkendelse af projektet i Frederikshavn Byråd er skrevet til Boldklubben Bangsbo Freja at, alle vedligeholdelsesforpligtigelser der måtte være eller komme i forbindelse med anlægget, skal afholdes af Boldklubben, herunder snerydning. Boldklubben Bangsbo Freja oplyser at de årlige lejeindtægter på anlægget er estimeret til kr. eskl./moms. Det er muligt for udvalget at give tilskud til Bangsbo Freja driftsudgifter med en maksimumudgift årligt. I Frederikshavn Kommune er der i dag én kunststofbane til rådighed for de godt 21 aktive fodboldklubber. Der fordeles tider en gang årligt, hvor klubberne indsender ønsker og efterfølgende fordeles tiderne i en nedsat arbejdsgruppe. Der har i de seneste år været gået på kompromis med fordelingskriterierne således at alle har fået ca. 50 % af de tider de er berettigede til. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 12 af 27

13 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget beslutter: - Om anlægget kan godkendes som tilskuds berettiget under frederikshavnordningen - Om Bangsbo Freja kan medtage driftsudgifter i beregning af deres lokaletilskud til selve anlægget. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 27/ Udvalget ønsker at gennemføre et tema møde om emnet i januar. Bilag Bangsbo Freja Ansøgning om godkendelse af kunststofbane (dok.nr /14) Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån (dok.nr /13) Brev vedr. Bevilling af rente og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja (dok.nr /13) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 13 af 27

14 5. Drøftelse af BDO rapport Sagsfremstilling Den 26. januar 2012, besluttede det daværende folkeoplysningsudvalg at gennemføre en 2-årig proces, hvor alle støtteberettigede foreningers støtteforhold blev gennemgået, herunder sammenhængen mellem de indsendte ansøgninger og den udbetalte støtte i henhold til Frederikshavner Ordningen. Åben sag Sagsnr: 12/474 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: FOU Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget indgik i den forbindelse aftale med det Statsautoriseret revisionsaktieselskab, BDO. Der ønskes en drøftelse af hvilke tiltag, der skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter hvilke tiltag, der skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget beslutter at man ønsker at gennemføre 5 % årlige stikprøvekontroller af foreningerne. Der sættes fokus på skiftende foreningsområder/foreningstyper de enkle år. Bilag BDO Rapport uden foreningsbilag (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 14 af 27

15 6. Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Sagsfremstilling Strandby-Elling-Nielstrup IF fremsender ansøgning om godkendelse af oprettelse af SEIF Crossfitness som ny aktivitet tilknyttet til SEIF Håndbold. Åben sag Sagsnr: 14/18573 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Klubben ønsker at tilbyde Crossfitness medlemmer i for Strandby-Elling-Nielstrup IF SEIF Crossfitness har eksisteret som prøveordning siden d. 1. april SEIF Crossfitness har indgået en aftale med ARK-Holdnings lagerhal på Ravnmarken 6, 9970 Strandby. Aktiviteten kører på prøve ca. 10 timer pr. ugen men foreningen forventer at dette forøges til ca. 23 timer pr. uge i 52 uger. Medlemstal er p.t på 90, herunder er 45 under 25 år. I henhold til Frederikshavner Ordningen kan Folkeoplysningsudvalget efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til lejet lokale, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Strandby-Elling-Nielstrup IF ansøger på baggrund af dette om godkendelse til, at medtage forøget aktivitetstimer og lokaleleje, svarende til kr. ved fuld refusion. SEIF oplyser at huslejen er gratis det første år (2014) - og derefter er huslejen 25 % af kontingentindtægten - dog max. kr kr. Center for Kultur og Fritid har gennemgået klubbens vedtægter og finder dem i overensstemmelse med Frederikshavner Ordningen og Folkeoplysningsloven. Der findes på nuværende tidspunkt ikke et egnet kommunalt lokale som kan stilles rådighed i nærområdet, Center for Kultur og Fritid har tjekket bookningssystemet om der muligvis næste år vil blive plads i et egnet kommunale lokale, men ud fra tidligere år vil alt i fremtiden også blive lejet ud. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 15 af 27

16 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Supplerende sagsfremstilling Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen fra SEIF om ny aktivitet. Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen om privat lejemål. Supplerende sagsfremstilling Ifølge aftale med Formand Steen Jensen genoptages sagen på bagrund af henvendelser fra Christian Bang og Else Schaltz. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 16 af 27

17 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget vælger at fastholde beslutningen. Udvalget opfordrer til at administrationen til at gå i dialog med SEIF om at finde en placering til aktiviteten Bilag Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 17 af 27

18 7. Strandby-Elling-Nielstrup IF - Ansøgning om oprettelse af ny aktivitet Sagsfremstilling Strandby-Elling-Nielstrup IF fremsender ansøgning om godkendelse af oprettelse af Idræt for sjov som ny aktivitet tilknyttet til SEIF Håndbold. Åben sag Sagsnr: 14/19168 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Klubben ønsker at tilbyde Idræt for sjov til alle. SEIF Idræt for sjov aktiviteter vil forgå i Bannerslundhallen. Klubben forventer at aktiviteten vil forgå ca. 12,5 timer pr. ugen i 48 uger om året. Det forventes at der tages 12 personer ind fra start. Der er pt. ingen medlemmer. Center for Kultur og Fritid har gennemgået klubbens vedtægter og finder dem i overensstemmelse med Frederikshavner Ordningen og Folkeoplysningsloven. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2014 Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen fra SEIF om ny aktivitet. Supplerende sagsfremstilling Ifølge aftale med Formand Steen Jensen genoptages sagen på bagrund af henvendelse fra Christian Bang. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 18 af 27

19 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning fra Strandby-Elling-Nielstrup IF. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender aktiviteten. Strandby-Elling-Nielstrup IF gøres opmærksom på at skolen har fortrinsret til hallen indtil kl. 16:00. Bilag Idræt for sjov (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 19 af 27

20 8. Ansøgning om åbning af hal til landholdssamling i Floorball 3-4. januar 2015 Sagsfremstilling Thorkild Kristoffersen Landsholdstræner for Floorball i Danmark har anmodet Center for Kultur og Fritid om at benytte Abildgårdhallen i forbindelse til samling og træning den 3- og 4. januar Åben sag Sagsnr: 14/21483 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Center for Kultur- og Fritid har drøftet dette med Ejendomscenteret og det er muligt for at stille bemanding til rådighed i denne periode. Abildgårdhallen skal åbnes fra lørdag d. 3/1-15 fra kl. 08:00 23:00 Abildgårdhallen skal åbnes fra søndag d. 4/1-15 fra kl. 09:00 16:30 El, vand og varme: Vagt / Indgang: slås fra) Let rengøring: = ca.145 kr. = De kan åbne selv (alarmen = 1 time a 225 kr. Rødklynge skal åbnes fra lørdag d. 3/1-15 fra kl. 08:00 23:00 Rødklynge skal åbnes fra søndag d. 4/1-15 fra kl. 08:00 16:30 Floorball i Danmark afholder selv gebyrpris for halleje på: 25pers*15kr. = 375 kr. Let rengøring: = 2 time a = 225 kr. Samlet pris ca. =1.200kr. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter anmodning og beslutter om udvalget vil give en særtilladelse. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen. Floorball i Danmark afholder selv hele udgiften ved halåbningen. Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 20 af 27

21 Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 21 af 27

22 9. Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2015 Sagsfremstilling I henhold til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 8 fremgår det, at Folkeoplysningsudvalget som minimum skal afholde møde 1. gang hvert kvartal. Center for Kultur- og Fritid har udformet en mødekalender der tager udgangspunkt i, at der afholder Folkeoplysningsudvalgsmøde ca. hver 2. måned. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget 29. januar kl marts kl maj kl august kl september kl november kl Møderne afholdes på Frederikshavn Rådhus. Folkeoplysningsudvalget bedes vurdere om ovenstående mødekalender skal justeres. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2015 fastlægges. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget beder om et nyt forslag fra Center for Kultur og Fritid som fremsendes til udvalget på mail. Udvalget ønsker 8 møder og afholdelse af et af møderne på Is Center Nord. Folkeoplysningsudvalget første møde er 27/ kl Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 22 af 27

23 Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 23 af 27

24 10. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 2014 Sagsfremstilling Mail fra Dansk Folkeoplysnings Samråd - Vil udvalget modtage mail fra dem? Åben sag Sagsnr: 14/2394 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget SMIL-konferencen Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Folkeoplysningsudvalget vil modtage mail fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Folkeoplysningsudvalgets mails må fremgå på nettet. Der blev orienteret om SMIL-konferencen Bilag SMIL-konferencen (dok.nr /14) Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 24 af 27

25 11. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2014 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Intet. Åben sag Sagsnr: 14/2396 Forvaltning: BFK Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 25 af 27

26 12. Eventuelt Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. november 2014 Møde mellem Ejendomscenteret og Folkeoplysningsudvalget. Center for Kultur og Fritid undersøger mulighederne, og orientere udvalget i januar. Udkast til ny Frederikshavner ordning. Orienteringsmøde ang. ny multihal. Åben sag Sagsnr: 14/2396 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 26 af 27

27 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Bent H. Pedersen Henrik Carlsen Karina Gajhede Mogens Brag Steen Jensen Else Schaltz Børge Jensen Brian Kjær Folkeoplysningsudvalget - Referat november 2014 Side 27 af 27

28 Bilag: 1.1. Oversigt over ansøgere til anlægspuljen Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

29 Anlægspuljen 2014 Energibesparende foranstaltninger Nr. Ansøger Beskrivelse Budget Heraf værdi af eget arbejde Heraf egenbetaling Ansøgte beløb Forventet driftsbesparelse Bevilliget Bemærkninger 1 Strandby-Elling Nielstrup IF Energirenovering af klubhus, herunder udskiftning af oliefyr og vandtank til fjernvarme, efterisolering og etablering af luft til luft varmepumpe De Grønne Pigespejdere-Hørkær grup. Isolering af Hørkærhytten Frederikshavn Golfklub Energirenovering af de tekniske anlæg, herunder installation af solcelleanlæg, opsætning af vandmålere og udskiftning til LED Forventet indtjent på 4 år 4 Lyngså Boldklub Renovering af gulve i klubhuset og isolering i denne forbindelse Skagen Motionscenter Udskiftning til LED-lamper, bevægelsesfølere, vandbesparende brusehoveder samt nye håndvaskbatterier med tilhørende sensor Frederikshavn Firmaidrætsklub Udskiftning af dør i fyrrum , ,00 0, , Værdi af eget arbejde vedr. isætning af dør, nye karme mv. 7 Sæbygaard Gruppen Opsætning af varmepumpe med SMS-modul i spejderhuset Værdi af eget arbejde vedr. montering af varmepumpe 8 Sæbygaard Gruppen Opsætning af varmepumpe med SMS-modul i Skovmandshytten Værdi af eget arbejde vedr. montering af varmepumpe 9 Frederikshavn Roklub Opsætning af 3 stk. varmepumper Udskiftning og nyetablering Nr. Ansøger Beskrivelse Budget Heraf værdi af eget arbejde Heraf egenbetaling Ansøgte beløb Bemærkninger 10 Lars Kruse Skagen Gruppe Ny gulv i opholdsrum samt gangen i spejderhytten Frederikshavn Tennisklub Udskiftning af hegn omkring 3 tennisbaner inkl. tidlskud fra Foreningen fik i 2013 bevilliget til udskiftning af hegn på 2 baner men da yderligere en bane trængte valgte de at udskifte hegn omkring 3 baner, foreningen søger derfor nu om hjælp til restbeløbet 12 Frederikshavn Tennisklub Anskaffelse af plænetraktor Skagen Sportsdykkerklub Udskiftning af motor i kytteren Oberon Frederikshavn Golfklub Renovering af parkeringsplads, indkøb af mandskabsvogn og bagskabe Sæby og Omegns Skytteforening Udskiftning af ventilationsanlæg og materialer til udskiftning af tæpper + maling FDF Elling Reparation af sokkel ,25 0,00 0, , ,00 Foreningen har ansøgt "Frederikshavn Håndværkerforening, Varelotteriet" om hel eller delvis støtte 17 Frederikshavn Rideklub Anskaffelse af mobil lydanlæg , , , ,00 0,00 18 Frederikshavn Rideklub Etablering af ventilation i ridehal , ,00 0, , Skagen Model Jernbane Klub Udskiftning af 2 vinduer og 1 dør, rensning og maling af klubhus og skur , , , , Skagen Svømmeklub Udskiftning af elevator i Skagen Kultur og Fritidscenter ,50 0,00 0, , Skagen Kultur- og Fritidscenter bidrager med til formålet og foreningen har til hensigt at søge tilskud fra andre fonde 21 Frederikshavn Moto Cross Klub, FMCK Etablering af handicaptoilet med tilhørende adgangsmuligheder for kørestolsbrugere , , , , Boldklubben Bangsbo Freja Etablering af kunstgræsbane på Donbækvej , , , , Værdi af eget arbejde vedr. primært jordarbejde og tømrearbejde 23 Frederikshavn Kajakklub Etablering af terrasse/udsigtsplatform ,00 0,00 0, , Præstbro Borger og Gymnastikforening Sammenflytning v. Inventar Borde, stol og plads til containere , ,00 0, , ,50 sammenflytning af Præstbro Borger og Gymnastikforening og Rødder og Vinger I alt Søgt i alt , ,25

30 Bilag: 2.1. Ansøgning om FitDeal - Projekt Fit Deal_ansøgning.docx Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 65709/14

31 Projekt Fit Deal Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF ønsker i efteråret 2014 at etablere et FITDEAL tilbud til borgere i Frederikshavn Kommune. FUF vil arbejde på at indgå i samarbejde om projektet med IdrætsSamvirket, Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune. Som noget nyt for FITDEAL konceptet har FUF i samarbejde med Viborg Idrætsråd introduceret at konceptet kan bruges på alle typer folkeoplysende foreninger, dvs. udover traditionelle idrætstilbud f.eks. introducere spejder og friluftsaktiviteter, hobbyaktiviteter, musik og teater samt idebetonet foreningsarbejde. FITDEAL er udviklet med støtte fra Danmarks Idræts Forbund DIF og tilbydes som koncept til alle landets kommuner. Frederikshavn Kommune vil ved at indgå i samarbejdet kunne påvirke og videreudvikle konceptet, ligesom der vil kunne drages fælles erfaringer og laves tværkommunale fritidsaktivitets sammenligninger. Målet med FITDEAL er at styrke det lokale foreningsliv og projektet skal efter senest 3 år være selvfinancierende med 1-2 ansatte. Konceptet øger brugen af etablerede fritidsfaciliteter og skærper interessen for foreningslivet i hele kommunen. Endvidere kan konceptet bruges af alle byer og landsbyer i Frederikshavn Kommune. Projektet skal drives på non-profit basis af deltagende paraplyorganisationer i Frederikshavn kommune. Hvad er FIT DEAL? FIT DEAL er et fleksibelt og varieret fritidsaktivitets og idrætstilbud tilpasset hverdagen. 1-2 gange om ugen udsendes aktivitetsoplevelser i en forening via nyhedsmail til alle tilmeldte FIT DEAL brugere, der køber oplevelser som pay and play. FIT DEAL skaber flere aktive borgere FIT DEAL er et fleksibelt forenings- og idrætstilbud FIT DEAL understøtter et mangfoldigt fritidsliv FIT DEAL er en markedsføringsplatform for alle kommunes foreninger FIT DEAL er pt fungerende i Viborg og Holstebro Kommuner Markedsførings og tilmeldingsportal.: - Foreningerne kan bruge FITDEAL.dk til at markedsføre arrangementer, sommerlejre, foredrag, stævner mm. - Foreningerne kan bruge FITDEAL.dk, som tilmeldingssystem arrangementer, foredrag, stævner mm. Virksomheder i FIT DEAL: FIT DEAL tilbyder virksomhedsordninger, hvor virksomheder kan købe et antal FIT DEAL klip til deres ansatte. Disse bruges enten på eksisterende eller på lukkede foreningshold oprettet til den enkelte virksomhed.

32 Målgruppe: FIT DEAL er åben for alle voksne + 15 år, men er særlig henvendt til de årige, der af forskellige årsager vælger traditionel foreningsliv og regelmæssig aktivitet, sport og motion fra. Organisering: FIT DEAL er en markedsføringsportal for foreningerne, og alle aktiviteter udbudt på gennemføres på foreningshold med ledige pladser eller løse hold oprettet til formålet. Endvidere har FIT DEAL god erfaring med hjælp til opstart af nye aktiviteter i den enkelte forening. Hver uge udsendes en nyhedsmail til brugerne. I nyhedsmailen fremhæves en aktivitet særligt. De enkelte aktivitetstilbud figurerer kun en kort periode på IT: FIT DEAL er bygget op omkring et dertil udviklet IT-system. Systemet er i to dele: hjemmeside og administrationssystem. Administrationssystemet indeholder overblik over aktiviteterne, udsendelse af nyhedsmail, ordre, betaling mm., endvidere statistikker til informationsbrug mm. Se mere på

33 BUDGET Pris for FITDEAL kr ,- Drift incl. Support kr ,- årligt Opstartsomkostninger de første 3 år (årligt) ansat, kr kørsel, kr ,- telefon, kr ,- møder og administration, kr ,- markedsføring, kr ,- indtægter FOU , , ,- Sundhedsudvalg , , ,- FUF , , ,- IS , , ,- Fonde , , ,- Forventede indtægter (brugere) , ,- Forventede indtægter (firma) , ,- Pris for FITDEAL aktivitet kr. 35,- heraf går kr. 15,- til FITDEAL og kr. 20,- til foreningen

34 Erfaringer fra Viborg Frederikshavn Kommune Indtægter DIF Kommune ? Deltagerbetaling Idrætsråd/samråd/lign Sponsorer Samlet Udgifter Løn Markedsføring Klubandel Udviklingsomkostninger Diverse Resultat Minus Minus Balance Lille indtægt I forhold til tallene skal du være opmærksom på, at: Vi har haft som en klar ambition, at vi i år 4 skal gå fra projekt til drift altså uden udviklingsstøtte og med et minimalt overskud (det handler om at skabe medlemmer i foreningerne, ikke om at tjene penge til Idrætsrådet) Vi har i udviklingsperioden budgetteret med en fuldtidsansættelse. Når projektet går i drift vurderer vi, at et ½ årsværk giver rigtigt gode muligheder for at køre projektet (der er dog lagt lidt slack ind) således er det vores anbefaling til jer, at I skal regne med et halvt årsværk Vi har været bevidste om, at vi i udviklingsfasens 2 første år ville få omkostninger på projektet dette dog prioriteret af bestyrelsen idet vi ser et enormt perspektiv for vore medlemsforeninger og deres muligheder for at rekruttere voksenmedlemmer Vi har haft en udviklingsplan, der siger, at i år 1 handlede det om det om systemet og foreningerne. I år 2 bliver der mere fokus på virksomhederne. I år 3 og fremad accelererer vi indsatsen omkring virksomhederne det går fornuftigt fremad og vi har store forventninger til dette Med venlig hilsen Morten Erfurth, Sportschef Skottenborg 12 14, 8800 Viborg Tlf: /

35 Bilag: 2.2. FIT DEAL Evaluering 2014 Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

36

37 En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte de inaktive stadig mere fleksible, varierede idrætstilbud, der i højere grad var tilpasset deres travle og uforudsigelige oplevelses-prægede hverdag. Opgaven lød derfor, at udvikle et lettilgængeligt tilbud og en platform, der kunne forbinde foreningernes eksisterende aktiviteter med ønsker hos de voksne, som ikke benyttede sig af traditionel foreningsidræt. Vores svar blev FIT DEAL. En markedsføringsportal for foreningerne, hvor alle aktiviteter gennemføres på rigtige foreningshold - enten på faste hold med ledige pladser eller løse hold oprettet til formålet og med udgangspunkt i mere end 50 forskellige foreningsdrevne idrætsgrene. Derover suppleres med relevante foredrag, events mv. også afholdt i foreningsregi. De lokale idrætsforeninger sikrer faciliteter, idrætsmaterialer og instruktion, mens projektledelsen (Viborg Idrætsråd) udvikler, etablerer, koordinerer, og rekrutterer aktiviteter, partnere og deltagere. Nu er der gået tre år og projektet har fundet sin form. På FIT DEAL tilmelder brugere sig nu foreningsidræt efter pay n`play metoden. Ugeprogrammet skifter fra uge til uge, så brugerne kan gå til fodbold, håndbold, ridning, gymnastik, karate, svømning og 50 andre idrætsgrene lige når det passer dem. Der er ingen binding og det typiske beløb for en idrætsaktivitet er 35 kr. (20 kr. går til foreningen og 15 kr. går til administration). Man tilmelder sig og betaler via nettet, og modtager derefter en kvittering, som fungerer som indgangsbillet til aktiviteten. 12 gange om ugen udsendes idrætsoplevelser i foreningsregi via nyhedsmail til alle tilmeldte. Hvordan er det så gået? På Viborg Idrætsråd får vi tit og ofte spørgsmål til FIT DEAL fra interesserede kommuner, foreninger og brugere. Det er vi rigtigt glade for. Selv er vi også nysgerrige på, hvordan vores nye tilbud mere præcist fungerer. Evalueringsrapporten her er et forsøg på at blive klogere på det. Vi håber, at rigtigt mange idrætsforeninger, kommuner, idrætsråd mv. vil finde inspiration i rapporten, så der kan skabes endnu flere idrætstilbud, der er tilpasset vores travle, uforudsigelige og oplevelsesprægede hverdag. Anne Stampe Olesen Projektleder Viborg Idrætsråd Morten Erfurth Sportschef Viborg Idrætsråd

38 Overordnede resultater Formålet med evalueringsrapporten er at undersøge de nærmere karakteristika hos implicerede brugere (fx demografi, geografi, tidligere idrætsvaner mv.) og foreninger (fx nye medlemmer, økonomi, ekstra arbejde mv.). Det skal bl.a. synliggøre hvad andre kommuner, idrætsråd mv. kan forvente ved at implementere et lignende koncept. Kontekst I den sammenhæng er det naturligvis vigtigt at erindre at konceptet er gennemført i Viborg Kommune. Dvs. i et område med borgere, 175 idrætsforeninger, få større byer - Viborg ( indbyggere) og Bjerringbro (8.000 indbyggere) samt ca landsbyer. Kommuner med større indbyggertal og større befolkningstæthed vil givetvis kunne forvente andre resultater. Succeskriterium Det overordnede mål med FIT DEAL er, at markedsføre foreningernes aktiviteter for nye målgrupper herunder skabe flere aktive borgere og nye typer af foreningsbrugere der benytter de lokale idrætsforeninger. Milepæle undervejs i projektet er præciseret på følgende måde Tabel 1: Milepæle i FIT DEAL ( juni ) Udbudte Aktiviteter Solgte FIT DEALs Tilbudsmodtagere Resultater Nedenstående tabel viser projektets overordnede resultater i perioden primo 2012 til medio 2014: Tabel 2: Overordnede resultater Udbudte Aktiviteter Idrætsgrene ( juni ) Solgte FIT DEALs Heraf idrætsrelateret Heraf sundhedsrelateret Heraf forskellige prs Tilbudsmodtagere År 1 blev projektet afprøvet på en række større grupper (fx virksomheder). Det kan forklare forskelle i solgte Fit deals mellem år 1 og 2. 2 Tallet på 933 forskellige (unikke) brugere er et absolut minimums tal. FIT DEAL-systemet registrerer den bruger, der melder sig til og hvor mange klip samme bruger køber, men ikke hvem brugeren anvender disse klip sammen med. Hvis en virksomhed fx tilmelder 15 personer til et lukket FIT DEAL arrangement opgøres disse som èn enkelt bruger. Der er afholdt 65 af sådanne større gruppearrangementer med i alt forskellige deltagere. Derved bliver antallet af unikke brugere betydeligt større og snarere i omegnen af

39 Af tabellen fremgår det bl.a., at projektet har tilbudsmodtagere, årligt sælger FIT DEALs, samt udbyder aktiviteter fordelt på 72 aktive idrætsgrene indenfor nogenlunde samme antal foreninger. De realiserede data viser således markant højere aktivitet end forventet i projektets milepæle. Det gælder både for udbudte aktiviteter og solgte FIT DEALs og det på trods af, at antallet af nyhedsbrevsmodtagere er lavere end målsat. 3 Det er vanskeligt på baggrund af ovenstående at fastslå præcist, hvor mange nye foreningsmedlemmer, der er skabt via FIT DEAL i perioden Tal senere i denne rapport vil imidlertid indikere at op imod 25 pct. af FIT DEAL brugerne efterfølgende melder sig ind i den pågældende forening. Fokusområder Projektet har i udviklingsperioden haft en række forskellige indsatsområder (se tabel 3). Tabel 3: Indsatsområdet i de tre år År 1 ( 2012 ) År 2 (2013) År 3 ( 2014 ) Aftale med foreninger Indsamling af mailadresser Salg til virksomheder Det har været med til at påvirke udviklingen i ovennævnte data de enkelte år. Fx er antallet af tilbudsmodtagere steget markant fra år 1 til år 2, hvor fokus netop var på indsamling af adresser, mens den blot er steget beskedent i år 3, hvor fokus har været på salg til virksomheder. Det samme gælder antallet af deltagende foreninger. De er af samme grund blot steget fra 70 til 72 i år 3. Det kan endvidere ses som udtryk for at antal foreninger fandt et passende leje i år 2. Fx svarer 81 pct. af de adspurgte FIT DEAL-brugere, at der er et passende antal aktiviteter at vælge mellem. 4 I det følgende er det hensigten at gå bag om tallene i tabel 2 og fokusere på brugere, foreningerne og forventet økonomi i et FIT DEAL projekt. Først undersøges brugernes karakteristika herunder deres alder, køn, geografi og tidligere idrætsvaner. 3 Det lavere antal af nyhedsbrevsmodtagere hænger primært sammen med, at det mod forventningerne og trods kommunal velvilje ikke kunne lade sig gøre at udsende nyhedsbrevet til samtlige kommunale ansatte. 4 Spørgeskemaet er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og sendt til respondenter fra den daværende Fit Deal datebase (primo 2014). 210 personer svarede på spørgeskemaet.

40 Brugere (demografi) FIT DEAL-Viborg har haft som primær ambition at appellere til brugere i alderen år både mænd og kvinder. Det er fordi mange personer netop fravælger foreningsidræt i denne livsfase, hvor de bl.a. stifter familie, etablerer sig på arbejdsmarkedet mv.. Der er i den sammenhæng ikke noget problem med at udbyde FIT DEAL aktiviteter til fx aldersgruppen 6-15 år, hvis de sendes til forældrene. Det har imidlertid ikke været et fokusområde i FIT DEAL- Viborg. Alder. Som det fremgår af figur 1 befinder 47 pct. af brugerne sig i den primære målgruppe (16-39 år), mens 52 pct. ligger i den sekundære målgruppe (+40 år). Ser man nærmere på tallene i databasen, finder man endvidere at hovedparten af FIT DEALs brugere er år. FIT DEAL ser på den måde ud til at passe fint ind i en travl hverdag med børn, skiftende arbejdstider mv.. FIT DEAL brugere fordelt på alder. Figur 1 % Under 16 år år år Over 60 år Køn. Som det fremgår af figur 2, er kvinder (62 pct.) en smule mere aktive i FIT DEAL end mænd (38 pct.). FIT DEAL brugere fordelt på køn. 40% Mand Kvinde 60% Figur 2 Projektleder: Det første halve år, var kvinderne langt over-repræsenteret. Herefter begyndte vi at sætte tilbud på programmet specifikt rettet til mændene, som fx floorball for mænd, mountainbike, undervandsrugby, gokart mm. Derefter kom mændene også på banen.

41 Geografi. Som det fremgår af figur 3 er hovedparten af FIT DEALs brugere (70 pct.) fra postnr. 8800, dvs. de centrale og delvist de vestlige områder af Viborg Kommune, mens 22 pct. af FIT DEAL brugerne er bosiddende i et andet postnr. i kommunen. Det er en forskel ifht den reelle fordeling af borgere i Viborg Kommune, hvor ca. halvdelen af borgerne er bosiddende i Det tyder på, at FIT DEAL passer særligt godt til byområder. En forklaring kan være, at der i lokalområder ofte er èn flerstrenget forening, som lokale beboer har et særligt tilhørsforhold til og derfor i mindre grad har brug for at søge alternative tilbud. I byerne er der endvidere flere forskellige idrætstilbud indenfor kort afstand, ligesom brugerne her synes mere vant til at shoppe mellem foreninger. FIT DEALs brugere fordelt på postnr. 8% Postnummer % Viborg kommune Udenfor Viborg kommune 70% Figur 3 Karate i Viborg Kampsport

42 Idrætsvaner. Som det fremgår af figur 4 gælder det endvidere for 52 pct. af FIT DEAL-brugerne, at de ikke er medlem af en idrætsforening. For hele 19 pct. gælder det at de aldrig har været medlem af en idrætsforening.5 FIT DEAL rekrutterer således ikke blot mange brugere, der ikke er medlem af en idrætsforening i dag, men også en stor andel, som aldrig tidligere har været det - og som således i kraft af FIT DEAL guides ud i det lokale foreningsliv for første gang. FIT DEAL kan på den måde fungere som en markedsføringsportal, der kan kommunikere med store grupper af ikke-foreningsaktive. Det er samtidig værd at bemærke, at brugerne relativt ofte deltager alene (se figur 5) og således ikke afhængig af at have en ven med. Hele 24 % af brugerne, angiver at de deltager alene i FIT DEAL arrangementer. Er du medlem af en idrætsforening i dag? Figur 4 Deltog du i et FIT DEAL arrangement alene eller sammen med nogen? Figur 5 5 Tallet 19 pct. er overraskende højt. En fejlkilde kan være, at nogle respondenter måske utilsigtet vælger svaret nej frem for svaret nej, men har tidligere været.

43 Foreninger I det følgende er det nu hensigten at se nærmere på hvad der kendetegner foreningernes aktiviteter. Fx i forhold til organisering, markedsføring og nye medlemmer mv.. Eksisterende hold. For det første kan det bemærkes at hovedparten af alle FIT DEAL-aktiviteter etableres på allerede eksisterende hold i en forening, som udbyder ledige pladser. Det betyder, at det ikke medfører ekstra arbejde for en forening at udbyde aktiviteter. Når aktiviteten finder sted på eksisterende hold giver det endvidere gode betingelser for at integrere FIT DEAL-brugere i foreningen. Denne type af arrangementer giver fx brugerne kendskab til foreningens beliggenhed, faciliteter, trænere, aktivitetsformer, parkeringsforhold mv., dvs. skaber kontakt mellem forening, aktivitet og det potentielle medlem, som foreningen kan bygge oven på ved at skabe gode oplevelser for brugerne, der får dem til at vende tilbage. Selv hvis et FIT DEAL-medlem ikke melder sig ind i den pågældende forening umiddelbart efter aktiviteten, er der således skabt en kontakt, hvor brugeren har besøgt faciliteten og kender muligheden for aktiviteten, hvilket alt andet lige gør det nemmere at vende tilbage på et senere tidspunkt. Projektleder: Vi forventede en række udfordringer, med at få foreningerne med på hele tankegangen, men de var straks med på ideen. Det viste sig at mange selv arbejdede på klippekort mv.. Foreningerne har endvidere været super dygtige til at skabe gode oplevelser for brugerne - og i løbet af projektets tre-årige levetid har vi blot haft 3 klager. Gokart i Viborg motorklub

44 Deltagere og nye medlemmer Der er stor forskel på hvor mange FIT DEAL-brugere, der deltager i et konkret arrangement. Det varierer med alt fra 1 person til 40 personer men ligger oftest på 2-6 personer. For foreningerne er det særligt interessant hvor mange af disse, der efterfølgende melder sig ind i foreningen. Af figur 6 fremgår det, at 68 pct. af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen har lyst til at melde sig ind i foreningen efter et FIT DEAL-arrangement, at 12 pct. allerede har meldt sig ind og at yderligere 14 pct. forventer at gøre det. Blot 32 pct. svarer, at de ikke har lyst til at melde sig ind. Har du efter deltagelsen haft lyst til at melde dig ind i foreningen? Figur 6 Man kunne måske frygte, at tidsånden fik projektet til at appellere til zappere, der blev hængende og blot gik til FIT DEAL på samme måde som man går til fodbold eller håndbold i foreningen. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Blot 149 af de 933 unikke FIT DEAL brugere svarende til 16 pct. - har således deltaget FIT DEAL-aktiviteter i to forskellige kalender-år. Det indikerer, at FIT DEAL-brugerne relativt hurtigt afklarer deres fremtidige foreningsaktivitet herunder afklarer i hvilken grad foreningens aktiviteter appellerer til dem. FIT DEAL-brugere er således ikke kendetegnet ved at gå til FIT DEAL i flere år. De bruger snarere FIT DEAL til at identificere og afprøve interessante aktiviteter herunder vurdere om de har lyst til at melde sig ind i foreningen. Foreningerne behøver med andre ord ikke at se FIT DEAL som en konkurrent til deres faste hold, men kan snarere betragte det som en rekrutteringsplatform. Projektleder: Bag tallene gemmer sig selvfølgelig rigtige historier. Fx havde Sportsdykkerklubben Triton 16 medlemmer, der dyrkede undervandsrugby, men meget få der kendte klubben. Via FIT DEAL kom deres tilbud ud til mere end borgere. De har siden haft besøg af 9 FIT DEAL-brugere og fået 2 nye medlemmer. På samme måde stod der pludselig 8 somaliere til træning i en lokal fodboldklub. De havde også set arrangementet via FIT DEAL.

45 Markedsføring af foreningens tilbud At FIT DEAL skaber synlighed og nye kontaktflader mellem foreninger og brugere ses endvidere ved, at 72 pct. af brugerne svarer nej til om de tidligere har benyttet faciliteten, ligesom 44 pct. svarer at de end ikke vidste, at aktiviteten fandtes i den pågældende forening (figur 7 og 8). Det er markante tal særligt set i lyset af, at viden om er en første forudsætning for at kunne deltage i en idrætsaktivitet på et givent sted. FIT DEAL synes på den baggrund at kombinere kendskab og tilgængelighed med lysten til rent faktisk at melde sig ind i den pågældende forening og således at være et godt instrument til at styrke det frivillige foreningsliv i en kommune på en måde som tager højde for danskernes motionsvaner og ønsket om mere fleksibilitet. Havde du benyttede faciliteten i besøgte før? Figur 7 Vidste du at man kunne dyrke den aktivitet i denne forening? Figur 8

46 FIT DEAL kan endvidere hjælpe foreningerne med at udbyde aktiviteter til virksomheder, og dermed konkurrere på markedet for de kommercielle idrætsevents. Der er ca. 10 virksomheder i Viborg kommune der bruger FIT DEAL som sundhedsordning. Fx ved at virksomheden enten køber et antal koder, som de deler ud til deres ansatte, får en event i foreningsregi (fx til en sommerfest) eller et idrætsforløb, hvor foreninger kommer ud til virksomheden og dyrker idræt med de ansatte. I Viborg er der ansat en provisionslønnet sælger, som sælger FIT DEALs pakker til virksomhederne. Billeder fra FIT DEAL arrangementer

47 Økonomi FIT DEAL har arbejdet ud fra nedenstående budget. Vi har data fra år 1 og 2, men er fortsat hensat til at kommentere på forventninger til fremtiden. År 1: Fokus har været på udviklingen og udbredelsen er FIT DEAL i samarbejde med de lokale foreninger. Der er blevet brugt mange projekttimer på udvikling og markedsføring af konceptet, endvidere er der blevet brugt væsentlige ressourcer på udvikling af det bagved liggende it system. Samlet set holder rammerne for år 1 (se bilag 1), men internt i budgettet har der været forskydning. Således har de deltagende foreninger ikke efterspurgt midler til materiel, men dette er modsvaret af øgede udgifter til markedsføring og deltagerbetaling til klubberne. På indtægtssiden har vi ikke prioriteret arbejdet med sponsorer, og således ligger vi indtægtsmæssigt under på denne parameter, men dette modsvares af en højere deltagerbetaling end forventet.

48 År 2: Fokus har været på indsamling af mailadresser og en yderligere involvering af foreninger og lokale virksomheder. Endvidere har vi tilført og brugt en del ressourcer på at markedsføre konceptet for andre af landets kommuner qua vore gode erfaringer. Billedet er det samme som i år 1 (se bilag 2) med den tilføjelse, at vi har brugt yderligere mandetimer på kommunesalg, samt at vi har en indtægt for salg af konceptet til en kommune. År 3 I år 3 og fremad accelereres indsatsen omkring de lokale virksomheders engagement både i et bruger-volumen og sponsor perspektiv, hvor virksomhederne tilbyder medarbejderne en god sundhedsordning med FIT DEAL. Endvidere indsatses for at udbrede FIT DEAL til andre kommuner, hvilket vil være med til at understøtte den fortsatte udvikling af konceptet. År 4 og fremad Ambitionerne er fortsat, at FIT DEAL i år 4 skal gå fra projekt til drift. Vore erfaringer fra projektperioden peger på, at det er muligt at drifte FIT DEAL med et halvt årsværk. Det giver mulighed for at håndtere alle lokale relationer i forhold til foreninger, sponsorere, brugere og vedligehold/opdateringer af IT systemet. Dette forventes fortsat primært finansieret af sponsorere og brugernes egenbetaling. Derudover oplever vi en kraftig interesse fra en række af landets kommuner, der ønsker at erhverve FIT DEAL. Det vil være et indsatsområde for projektet i den kommende tid, og naturligvis øge kravet til de ressourcer, som idrætsrådet også fremover vil lægge i FIT DEAL.

49 FIT DEAL i andre kommuner FIT DEAL har oplevet en stor interesse fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt er FIT DEAL i Viborg og Holstebro kommuner, og forventes at opstarte i Helsingør samt Frederikshavn kommune fra 1. januar Konceptet kan organiseres på forskellig vis. Fx er er kommunen projektejer i Holstebro og Helsingør, mens det er en kombination af ungdomsfællesrådet og idrætsrådet i Frederikshavn. Undervandsrugby i Sportsdykkerklubben Triton

50 Projektleder: Jeg anbefaler, at der prioriteres et ½ årsværk til at servicere og udvikle FIT DEAL i en kommune. Finansieringen af FIT DEAL sker kun delvist via brugerbetaling fra de almindelig FIT DEALer, idet en aktivitet typisk koster kr. 35 (hvoraf foreningen i Viborg modtager 20 kr.). Der er 3 oplagte måder, hvor på FIT DEAL kan finansieres: 1. En kommune prioriterer FIT DEAL som et idræts tilbud til sine borgere og en måde, hvorpå kommunen kan understøtte udviklingen af det lokale foreningsliv. 2. Det lokale erhvervsliv involveres så erhvervslivet bidrager til finansieringen af projektet. 3. Alternative løsninger. Fx vil kommuner med megen turisme kunne ind tænke FIT DEAL og foreningslivet i at udbyde sommeraktiviteter til en fornuftig pris. Kommuner med særlige udfordringer inden for forebyggelse og sundhed kan bruge FIT DEAL i det regi. Optimalt set giver en kombination af ovenstående med et bredt partnerskab de bedste muligheder for at forankre FIT DEAL og få endnu mere idrætsaktive borgere.

51 FORENINGSIDRÆT PÅ DINE VILKÅR Kontakt: Viborg Idrætsråd, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg Projektleder: Anne Olesen, Tlf:

52 Bilag: 2.3. Budget FitDeal v.3.0. Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

53 FITDEAL i Frederikshavn Kommune Indtægter Revideret d budget FOU FUF IS Sundhedsudv Fonde Sponsorer Virksomhedspakker Brugere I alt Udgifter System Drift Markedsføring Møder Kørsel Aflønning I alt Driftsresultat

54 Aktuelt d

55 Bilag: 2.4. Fit Deal foreningsfolder Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag Fit Deal foreningsfolder kunne desværre ikke findes.

56 Bilag: 2.5. FitDeal - Kort status Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag FitDeal - Kort status kunne desværre ikke findes.

57 Bilag: 3.1. Bilag til Grønvækst Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

58

59

60

61 Bilag: 3.2. Ansøgning inkl. bilag til NaturErhvervsstyrelsen - energioptimering og energirenovering af foreningsfaciliteter Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 Bilag: 3.3. Mail ang. projekter / Grønvækst Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

83 Hej Jørgen. Ang. a) jeg har vedhæftet tilbud stilet til Frederikshavn Kommune. Håber det er tilfredsstillende jeg er dog nød til at efter sende det sidste tilbud vedr. Bannerslund til tilbudsgiver har fremsendt materialet. Ang. b) Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på at Frederikshavn Kommune med sin erklæring om selvfinansiering har valgt at prioritere de ansøgte projekter ved at afsætte kr. over en 2 årig periode. Pengene er øremærket de konkrete projekter i ansøgningen, der har fokus på en grøn omstilling i lokalsamfundene i Frederikshavn Kommune. I forhold til ejerforhold til de enkelte projekter så er disse som følger: Energioptimering af Bannerslund idrætshal Kommunalt eget idrætsanlæg. Da vi ansøgte Grøn Vækstpuljen i januar 2013 var der et konkret projekt om at gøre Bannerslund til selvejende institution, men denne plan er skinlagt. Der vil også i de næste mange år være behov for en idrætshal til foreningslivet og dag- og fritidstilbud i Elling og omegn, og her er Bannerslund hallen som den eneste idrætshal i nærområdet et fast holdepunkt for børn, unge og voksne i området. Frederikshavn Kommune vil forsætte med at sikre driften af Bannerslund hallen de næste 5 år og frem. Sæby Fritidscenter en selvejende institution som Frederikshavn Kommune har en driftsaftale sammen med. Kommunen har gennem mere end 20 år udbetalt et årligt fast driftsstøttebeløb til institutionen som sikre at børn og unge kan dyrke idræt og motion i Sæbyområdet. Sæby Fritidscenter har konkrete planer om at udvide centeret, hvilket Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har bifaldet. Frederikshavn Kommune vil forsætte med at understøtte driften af Sæby Fritidscenter i de næste 5 år og frem. Østervrå Kultur- og Fritidscenter er en selvejende institution, som Frederikshavn Kommune ligeledes har en driftsaftale sammen med. Kommunen har gennem en lang årrække udbetalt et årligt fast driftsstøttebeløb til institutionen som sikre at børn og unge kan dyrke idræt og svømning i hallen. Centeret har også planer om udvidelse og skabe en bases som kraftcenter i området via både sine idræts- og kulturaktiviteter. Frederikshavn Kommune vil forsætte med at understøtte driften af Øster Vrå Kultur- og Fritidscenter i de næste 5 år og frem. FFI klubhus er privat eget klubhus på kommunalt eget jord. Foreningen har gennem de seneste par år arbejdet for en grøn omstilling af deres klubfaciliteter, men mangler stadig isolering af loftet. Foreningen har en stolt fortid og arbejder intensivt på at styrke foreningens fundament så fremtiden også tegner lys. Foreningen arrangere de 2 største cupper i Frederikshavn (Rødspætte Cup og Cup no. 1) hvor tusindvis af besøgende fra ind og udland kommer til Frederikshavn for at dyrke håndbold og fodbold. Frederikshavn Kommune støtter naturligvis op omkring FFI og deres klubfaciliteter og støtter dem årligt med tilskud på forskellig vis. Frederikshavn Kommune vil uden tvivl forsætte med at understøtte driften af FFI fodbolds klubfaciliteter i de næste 5 år og frem. Kulturhuset værestedet er en selvejende institution i Lyngså. Værestedet er borgernes hus i Lyngså, indrettet i det tidligere mejeri, og ejet i fællesskab af borgerforeningen, lokalhistorisk forening samt børneklubben Vildbasserne. Foreningerne har gennem en årrække modtaget årligt driftsstøtte fra Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune vil forventeligt forsætte med at understøtte driften af Klubhuset Værestedet i de næste 5 år og frem.

84 Håber ovenstående er fyldestgørende ellers er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig i uge 14 da jeg er bortrejst resten af uge 13. Med venlig hilsen Uffe Borg Kultur og Fritidskonsulent Team BK

85 Bilag: 4.1. Bangsbo Freja Ansøgning om godkendelse af kunststofbane Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

86

87

88 Bilag: 4.2. Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

89 Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja om et rente- og afdragsfrit lån Sagsfremstilling Boldklubben Bangsbo Freja har fremsendt en ansøgning om et rente- og afdragsfrit lån, der skal anvendes til at medfinansiere projektet Helårs-Udendørs- Aktivitetscenter Bangsbo Freja. Projektet omfatter: Åben sag Sagsnr: 13/20150 Forvaltning: CKF Sbh: ufbo Besl. komp: KFU/ØU/BR Etablering af en ny sportscafé i tilknytning til det eksisterende klubhus. Der vil være tale om en delvis ombygning af de eksisterende lokaler til et nyt energimæssigt passivt opholdslokale. Omlægning af foldboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårsaktivitets-græsbane, som skal være omdrejningspunkt for den videre aktivitetsudvikling i klubben Det er foreningens ønske, at projektet kan udvikle de eksisterende faciliteter og arealer til et aktivitetscenter til gavn og glæde for alle brugere og besøgende i området. Foreningen peger i den forbindelse på en række interessegrupper, der kan bidrage med at øge aktiviteten i området, (se vedlagte ansøgning). Projekt økonomi/finansiering Boldklubben Bangsbo Freja oplyser, at anlægsbudgettet for projektet inkl. moms, samlet vil beløbe sig kr. og at klubben i den forbindelse søger om tilsagn til et rente- og afdragsfrit lån på kr., alternativt kr. Foreningen ønsker at anvende den såkaldte DIF-model, hvor ansøger har fremsendt en anmodning til skattemyndighederne om at blive fritaget for moms. Såfremt foreningen opnår tilsagn fra SKAT betyder det, at lånebehovet bliver kr. mindre. Hvis/når Boldklubben Bangsbo Freja opnår momsfritagelsen vil klubbens lånebehov være kr. Lånet ønskes at være afdragsfrit i 8 år og herefter afvikles det over 7 år, således at lånets samlede løbetid bliver 15 år. Hvis klubben ikke opnår momsfritagelse vil lånebehovet være kr. Dette lån skal også være afdragsfrit i 8 år, men herefter afvikles lånet over 12 år, så lånets samlede løbetid bliver 20 år. Foreningen anmoder om, at låneprovenuet kan være disponibelt i 2014, eventuelt i 2-3 rater. Repræsentanter for Ledelsessekretariatet, Økonomicenteret og Center for Kultur og Fritid har gennemgået ansøgningen og har noteret sig følgende opmærksomhedspunkter: Etablering af helårs-aktivitets-græsbane kan komme til at belaste FrederikshavnerOrdningen såfremt der vil være tale om timebetaling for lokale klubber der modtager tilskud som folkeoplysende forening. Ansøger oplyser i den forbindelse, at man forventer, at der vil være en lejebetaling i forbindelse med Frederikshavn Byråd november 2013 Side 1 af 3

90 brug af arealet og at der i prissætning vil blive skelet til, om foreningen er lokal eller uden for kommunen. Behandling af ansøgningen bør ses i forhold til den vedtagne budgetbemærkning fra 2013 angående kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af den offentlige bygningsmasse i kommunens lokalområder og indgå i projektplanen I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal det bemærkes, at det er ansøger som har det fulde ansvar for at sikre momsfritagelse hos SKAT og efterlever bestemmelserne herefter. Det bemærkes at Frederikshavn Kommune, såfremt man ønsker at støtte projektet, kan vælge, at klubben skal afdrage på gælden til kommunen selvom klubben ikke får tilsagn om momsfritagelse. Ansøger oplyser, at hvis foreningen - mod forventning - ikke når i mål med kapitalbehovet, så kan projektet faseopdeles, men det vil ikke være ønskeligt. Foreningen oplyser, at det er afgørende for virkeliggørelsen af aktivitetscenteret, at Frederikshavn kommune deltager i finansieringen og samarbejder med foreningen omkring udviklingen/brugen af aktivitetscenteret. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. drøfter henvendelse fra Boldklubben Bangsbo Freja 2. tilkendegiver, om henvendelsen skal indgå i projektplanen om Kortlægning og effektiv ressourceudnyttelse af den offentlige bygningsmasse i kommunens lokalområder 3. under forudsætning af ja til pind 2, anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på kr. ( kr.) som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november Drøftet 2. Udgår, idet der ikke i budget 2014 er afsat midler til dette projekt. 3. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen overfor Økonomiudvalg og Byrådet. Samtidig bemærker udvalget, at der pt. arbejdes på udredning af kommunens fritidsfaciliteter og at der afledt heraf kunne være andre klubber i kommunen, som ønsker at omlægge deres fodboldbaner fra græs/grusbane til helårs aktivitetsgræsbane. Kultur- og Fritidsudvalget bemærker også, at del af ansøgning, der vedrører etablering af ny sportscafé normalt skulle sendes til Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje. Fraværende: Peter Laigaard Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2013 Indstillingens punkt 3 anbefales overfor Byrådet. Side 2 af 3

91 Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. november 2013 Anders Gram Mikkelsen forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Erik Sørensen, Jens Porsborg og Mogens Brag, i stedet mødte Steen Jensen, Hanne Lundholm og Lars Kringelholt Bilag Ansøgning fra Boldklubben Bangsbo Freja incl projektbeskrivelse og regnskab 2012 (dok.nr /13) Side 3 af 3

92 Bilag: 4.3. Brev vedr. Bevilling af rente og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 20. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

93 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Boldklubben bangsbo Freja Vrangbækvej Frederikshavn Tel.: CVR-nr december 2013 Vedr. ansøgning om rente- og afdragsfrit lån til Boldklubben Bangsbo Freja. Boldklubben Bangsbo Freja har pr. den 27. september 2013, ansøgt Frederikshavn Kommune om et rente- og afdragfrit lån på maksimalt kr. Lånet forventes ekstraordinært nedbragt med i løbet af 2014 pga. momsfritagelse. Der søges om afdragsfrihed i 8 år hvorefter lånet vil blive påbegyndt afdraget med kr. om året indtil lånet er indfriet. Lånet skal bruges til delvis finansiering af etablering af sportscafé i tilknytning til eksisterende klubhus samt omlægning af fodboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårs-aktivitetsbane. Frederikshavn Byråd Økonomicenteret Sagsnummer: 13/20150 Dokument nr Sagsbehandler: Uffe borg/leif Christensen Det skal hermed meddeles, at Frederikshavn Byråd på mødet den 27. november 2013 har godkendt, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på kr. ( kr.), som beskrevet i ansøgningen. Lånet gives under forudsætning af, at de investeringer som er anført i ansøgning udføres: etablering af sportscafé i tilknytning til eksisterende klubhus samt omlægning af fodboldbane på Donbækvej fra græs/grusbane til en helårsaktivitetsbane. Det er kommunens forventning at der fortsat arbejdes på opnåelse af momsfritagelse for at nedbringe lånet. Udbetalingen af lånet er betinget af at finansieringen fra fonde ( kr.) er opnået og dette skal dokumenteres overfor kommunen. I den udstrækning Boldklubben Bangsbo Freja modtager finansiering ud over det i ansøgningen beskrevet, vil det nedbringe lånet fra Frederikshavn Kommune. Udbetalingen af lånet vil kunne ske i rater. Alle vedligeholdelsesforpligtigelser der måtte være eller komme i forbindelse med anlægget, skal afholdes af Boldklubben, herunder snerydning.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Anlægsmidler 2010-2012

Anlægsmidler 2010-2012 Anlægsmidler - Ansøger Beskrivelse Bevilliget Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger Indkøb af trailer kr 20.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja udskiftning af gasfyr kr 30.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 14-11-2013 - Ekstraordinært møde Dato 14. november 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ekstraordinært møde Frode Thule Jensen, Bent H. Pedersen,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Møde om klubhuse/hytter D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Klubhusanalyse Historik: Politisk dialog mellem KFU og Viborg Idrætsråd Arbejdsgruppe: Jens Ejnar Hansen, Poul Johannessen, Peter Mandrup, Ejnar

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkter 1 Referat Sag: PU-møde den 2. april 2008 (66) Referat fra mødet den 2. april 2008 til endelig godkendelse.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter - april 2015 1 Forord / Baggrund Efter aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Viborg Idrætsråd (VI) har idrætsrådet i sæsonen 2014/15 udarbejdet

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere