International tilgængelighed på skinner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International tilgængelighed på skinner"

Transkript

1 International tilgængelighed på skinner Hovedrapport November 2014

2 2 Forord Københavns Lufthavn præsenterede i januar 2014 Expanding CPH. Expanding CPH er en konkret vækstvision for fremtidens lufthavn, som understøttes af CPHs udbygningsplan frem mod 40 mio. passagerer om året. Det er 16 mio. flere passager end i dag, hvilket vil skabe nye jobs. Københavns Lufthavns mulighed for at realisere den vision afhænger blandt andet af, at det bliver hurtigere at komme til og fra lufthavnen for flere mennesker. Undersøgelser viser, at 63 procent af passagererne i Københavns Lufthavn vælger lufthavn ud fra transporttid fra hjem til lufthavn, og omkring 58 pct. af passagererne i lufthavnen anvender kollektive transportmidler, når de skal ud på en flyrejse og når de skal hjem igen. I regi af Transportministeriet har Trængselskommissionen og de Strategiske Analyser bidraget med en række anbefalinger til, hvordan mobiliteten i Danmark styrkes. Denne rapport står på skuldrene af disse, og bidrager til drøftelsen af fremtidens infrastruktur, ved at supplere med et perspektiv om at bruge investeringerne til at styrke den internationale tilgængelighed. CPH har på denne baggrund igangsat et analysearbejde hos konsulenthuset Transport Data Lab, hvis opdrag er at undersøge, hvordan flere mennesker får kortere transporttid til Københavns Lufthavn med kollektive transportmidler. Det skal forbedre den internationale tilgængelighed for flere mennesker og være med til at realisere CPHs vækstvision. Denne hovedrapport indeholder resultaterne fra delrapporten om Vestdanmark og supplerer med analyser af Femern-regionen og Sydsverige. Henrik Sylvan, Transport Data Lab

3 3 International tilgængelighed skaber vækst Koblingen til det globale marked via en effektiv infrastruktur og hurtige transportforbindelser er af vital betydning for København, Øresundsregionen og hele Danmarks økonomi. Der er nemlig en klar sammenhæng imellem international tilgængelighed og produktivitet. Undersøgelser viser, at en 10 pct. stigning i antallet af passagerer pr. indbygger er forbundet med 0,5 pct. stigning i BNP pr. indbygger. 1 Samtidig viser undersøgelser, at det europæiske erhvervsliv rangerer transportforbindelser til andre byer og internationale markeder højere end et lands skattepolitik. 2 Danmarks forbindelse til resten af verden er tæt knyttet til Københavns Lufthavns rolle som knudepunkt. I dag bor 4 mio. mennesker i Københavns Lufthavns catchment area. Det vil sige, at 4 mio. mennesker, hovedsageligt bosat i Østdanmark og Sydsverige, har to timers transportafstand til Københavns Lufthavn. Det opland kan øges med strategisk planlægning og investeringer, der nedbringer transporttiden til Købehavns Lufthavn. Når flere mennesker og virksomheder kommer tættere på Københavns Lufthavn, kommer de tættere på resten af verden. Og resten af verden kommer tættere på dem. Det betyder, at det bliver nemmere at tiltrække virksomheder og turister til større dele af Danmark og Sydsverige. Samtidig vil det stille virksomhederne i disse områder bedre i den internationale konkurrence. En netop offentliggjort undersøgelse fra Copenhagen Capacity viser, at initiativerne i bl.a. Global Connected i forhold til at udvikle nye ruter bærer frugt. Københavns Lufthavn tilbyder ifølge undersøgelsen direkte ruter til langt størstedelen af de byregioner, som har den største økonomiske attraktivitet og innovationskraft ifølge internationale ranglister og flest økonomiske aktiviteter i relation til danske styrkepositioner baseret på branchetræk og ekspertvurderinger 3. International tilgængelighed er et konkurrenceparameter EU s analyseinstitut ESPON laver opgørelser af de europæiske landes vækstpotentialer især set ud fra regionale vinkler. Kvaliteten af den trafikale infrastruktur er en afgørende parameter for økonomisk vækst. ESPON ser i sine analyser, at vækst ikke kun skabes ved, at der er en høj befolkningskoncentration eller ved at megen industriel aktivitet er samlet i et bestemt område, f.eks. i Ruhr-området. Tværtimod kan mere perifiert beliggende områder godt have relativ høj vækst, hvis adgangen til de store markeder er god og det er nemt at 1 Florida, Mellander & Holgersson (2012) 2 Cushmann & Wakefield (2011) 3 Copenhagen Capacity (2013)

4 4 komme i kontakt med mange mennesker. ESPON måler dette i deres tilgængelighedsindex, som handler om hvor mange kontaktmuligheder, mennesker og virksomheder i en given region har i forhold til den øvrige verden ikke målt i forhold til fysisk afstand men i forhold til den tidsmæssige afstand. Regionerne i Skandinavien har det ikke lige så let som i Centraleuropa, hvor befolkningskoncentrationen er høj, og der ligger mange store lufthavne tæt på hinanden. Desuden er infrastrukturen mange steder mere veludbygget herunder med højhastighedstogforbindelser. Der kan gøres en enkel sammenligning mellem to storbyområder i Danmark og Tyskland; det vil i ESPON-terminologi sige Københavnsområdet inkl. Skåne og Sjælland, og Berlin inkl. oplandet i Brandenburg-regionen. Resultatet af sammenligningen er, at Skåne/Østdanmark klarer sig relativt godt i tilgængelighed. Vi ligger kun lidt efter Berlin, men dette beror i høj grad på de mange internationale ruter ud af Københavns Lufthavn. På vej- som baneinfrastruktur ligger Skåne/Østdanmark dog under EUgennemsnittet. Det vil blive en udfordring inden for kort tid, at Berlinregionen både åbner ny lufthavn og med tilhørende ny højhastighedsbane. Det vil få indexet til at gå op i Tyskland og dermed er konkurrencen skærpet. Fig.: Eksempel fra ESPON s tilgængelighedsindex (IBU2005) = niveauet for størrelsen af den potentielle kontaktflade på basis af fly, tog og bil, og som en kombination (total).

5 5 Hvor står vi nu? Gennemførelse af Timemodellen udgør en unik chance for at koble hele Danmark op udlandet via en større international tilgængelighed, dvs. med kombinationen af tog og fly. Der er indgået politisk aftale i januar 2014 mellem Regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om at udmønte 28,5 mia. DKK fra Togfonden-DK til investeringer i opgradering primært af det danske hovedbanenet. 94% af midlerne i Togfonden går til projekter vest for Storebælt og 6% øst for Storebælt. Når planens etaper er gennemført forventeligt i 2027 mindskes rejsetiden med danske fjerntog med op til 35%. Et større opland til alverdens muligheder For alle virksomheder gælder, at der er nytte i direkte flyruter. CPH s nuværende store internationaliseringsgrad udgør et meget højt prioriteret konkurrencevilkår for erhvervslivet i regionen. Med de mange direkte flyruter ud af CPH nås lande, der tilsammen dækker 71% af verdens økonomi (målt i BNP). Ud fra alle øvrige lufthavne vest for Storebælt og i Sydsverige nås 19% af verdensøkonomien. Opgørelsen viser: Virksomhederne øst for Storebælt kan kun vanskeligt øge deres direkte tilgængelighed til verdens økonomier og potentielle vækstmarkeder ved at anvende lufthavne vest for Storebælt eller i Sydsverige. Derimod kan f.eks. skånske og jyske virksomheder få adgang til det store verdensmarked ved at anvende de direkte ruter i CPH. Hermed opnås adgang til yderligere 52% af verdens samlede økonomi (målt i BNP). Fig: Opgørelse af verdensøkonomien som funktion af direkte ruter fra CPH henholdsvis øvrige lufthavne til de pågældende lande. Et bedre jernbanenet til/fra lufthavnen medvirker til at øge den internationale tilgængelighed for virksomheder og personer. Kommer disse oplande tættere på, øges den kritiske masse. Herved understøttes CPHs ekspansion i det fortsatte arbejde på at udvikle nye interkontinentale flyruter.

6 6 Københavns Lufthavn har omkring 140 internationale flyruter, men et særligt træk, som gør lufthavnen langt mere international end de øvrige skandinaviske lufthavne, er de mange interkontinentale ruter, jf. nedenstående oversigt. En større international tilgængelighed er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne og for de regionale vækstbetingelser. Intet forekommer derfor mere enkelt end at pege på, at væksthandlingsplaner må omfatte strategier for udvikling af infrastrukturen og transporten både på landjorden og i luften. Erhvervsfremme-perspektivet af en samordnet infrastrukturudbygning hænger sammen med udvikling af lufthavnens langsigtede forretning, der er skitseret i Expanding CPH. Fig.: CPH s igangværende Expanding plan.

7 7 Vestdanmark Timemodellen gør togene langt hurtigere end i dag. Trekantsområdet kommer til at ligge kun 1½ time fra Københavns Lufthavn. Inden for 2 timers rejsetid kan man nå fra den jyske vestkyst samt Aarhus til København. I tidsbæltet 2½ time dækkes Randers-området, det østjyske bybånd, dele af Midtjylland mv. Virksomhederne og mere end 1 mio. indbyggere i det vestdanske område får meget hurtigere forbindelser til København, til Københavns Lufthavn og dermed resten af verden. Der kræves en lang række projekterings- og anlægslove inden Timemodellen står færdig i Det hermed forbundne beslutningsforløb vil strække sig over 4-6 år. Fig: Togfondens investeringer i Timemodellen. Den blå streg angiver rejsetiden i dag på 2 timer til/fra København H. I fremtiden på 2 henholdsvis 2½ time.

8 8 Den samlede implementering af Timemodellen er opdelt i flere faser, hvor de første byggeprojekter er finansieret med midler ud over Togfonden: 1. etape ( ): Denne omfatter i første omgang åbningen af København-Ringsted strækningen, der i sig selv giver store fordele for Sjælland. I 2020 kan hele strækningen fra Ringsted til Odense være opgraderet, hvorved Odense men også Jylland rykker et kvarter tættere på hovedstadsområdet. Rejsetiden Odense-København bliver da 1 time. En større del af befolkningen i Danmark får dermed reel adgang til hurtige tog til Københavns Lufthavn, og 1. etape skønnes at øge danskeres internationale tilgængelighed markant. Forudsætningen er dog: 1) etablering af flyover i Ringsted, så tog kan passere med 200 km/h, med 350 mio. DKK finansieret af Infrastrukturfonden. 2) etablering af flyover og stationsfaciliteter i København V (Ny Ellebjerg) med 510 mio. DKK jf. aftalen om Togfonden - den lille løsning. Allerede fra 2018 vil det være muligt at indføre 2 direkte regionale toglinjer fra de sjællandske oplande til Københavns Lufthavn via København V - Ny Ellebjerg, hvor knudepunktet kan forventes færdigt (hvis byggeriet gennemføres efter foreliggende aftaler, jf. Togfonden). Det vil også være muligt at køre en direkte lyntogslinje fra Esbjerg til København, idet strækningen Kolding-Esbjerg da vil være elektrificeret. 2. etape ( ): Opgradering af strækningen Århus-Aalborg er igangsat 2012 (Infrastrukturfonden), og det er aftalt at der skal etableres jernbane ud til Aalborg Lufthavn. Rejsetiden Århus-Aalborg nedsættes til 1 time, og vil give den interne kollektive trafik i Nordjylland et boost. 3. etape ( ): Århus-Odense strækningens opgradering med en ny bro over Vejle fjord, ny bane over Fyn, elektrificering af den østjyske banestrækning mv., betyder at rejsetiden til Københavns Lufthavn nedsættes til 1½ time for Trekantsområdet og 2 timer for strækningen Århus/Esbjerg-København. Af særlig vigtighed er effekten af den nye strækning Odense-Lillebælt og opgradering af jernbanen i selve trekantsområdet. Hvis de hurtige tog også servicerer Københavns Lufthavn med en ekstra direkte linje, skønnes det, at yderligere danskeres internationale tilgængelighed øges. Totalt vil 1,2 mio. indbyggere få øget deres internationale tilgængelighed, når den samlede Timemodel i Jylland inkl. nye hurtige tog til Herning, Århus og Randers er etableret. Med effektuering af den samlede Timemodel er passagerantallet i togene øget med næsten 40 pct. Transportministeriet har igangsat strategiske analyser der viser, at der i 2030 vil være kapacitetsproblemer på jernbanen, der skal håndteres. Der er i den sammenhæng fremlagt en analyse om, hvordan en ny Lillebæltsforbindelse for både tog og bil kan bygges. Der er også peget på, at der er behov for at bygge Øresundsbanens kapacitet ud. Timemodel Sjælland ( ): Med Togfonden og en række projekter vedr. dobbeltspor, elektrificering og nye signaler vil nettet på Sjælland få markant forkortede rejsetider og mulighed for at køre 2-3 regionaltog direkte til Københavns Lufthavn via København V (Ny Ellebjerg).

9 9 Kattegatforbindelsen (2040). Behandles ikke nærmere her. Timemodellens realisering kan ses som et første skridt for en bredere opgradering af det danske net på basis af Togfondens 28,5 mia. DKK, mens Kattegatbroen med over 100 mia. DKK vil stå for den langsigtede vision om at binde Danmark sammen. Sådan bliver Timemodellen global i sit udsyn Det moderne togkoncept er i sin orientering rettet ind mod Københavns Hovedbanegård, som det fremgår af nedenstående illustration af Timemodellens grundsystem. Toglinjerne består af de såkaldte SuperLyn som grundsystem (de 3 farvede linjer), og hertil kommer IC-fjerntog (angivet med de 3 grå linjer). Fig. Timemodellens grundsystem: Toglinjer pr time via Storebælt. I dagens fjerntogssystem, som køres af DSB, er der hver time 2 IC-tog og 1 IC-Lyn. Med 6 tog over Storebælt er der lagt op til en fordobling i fremtiden, og belastningen af Københavns Hovedbanegård vil nå sit maksimale punkt. Da kun 30% af passagererne har København H eller nærområdet omkring som destination (Landstrafikmodel, DTU), synes det relevant at foreslå en justering af ovenstående trafikeringsmodel. I stedet for at de 3 grå IC/fjerntogslinjer kører mellem Odense og København H foreslås det, at 2 af disse linjer kører direkte til CPH via København V (Ny Ellebjerg). Alternativt kan en lyntogsforbindelse køre direkte til CPH. Der vil være større fordele end ulemper for hovedparten af passagererne i dette kørselsmønster. Desuden vil der være en fordel i at aflaste Københavns Hovedbanegård. Timemodellen med SuperLyn og IC-fjerntog

10 10 Fig: Forslag til Timemodel, hvor Københavns Lufthavn kobles direkte på. Ovenstående trafikskitse vil samlet set skabe en mere effektiv mobilitet. For de mange rejsende til Københavns Lufthavn vil rejsetiden via København V (Ny Ellebjerg) kunne afkortes med 10 minutter i forhold til, hvis alle tog skal køre via Hovedbanegården. Det vil være optimalt, hvis København V (Ny Ellebjerg) bygges ud i samme kvalitetsniveau som Flintholm station, dvs. som et knudepunkt, hvor der er forbindelse til metronettet. Samlet set vil endnu flere mennesker hurtigere nå deres destination i København ved at anvende København V (Ny Ellebjerg) som skiftestation, og endnu flere mennesker vil kunne komme direkte til lufthavnen. Effekten er at godt 1 mio. mennesker vil få kortere rejsetid til lufthavnen. Oplandet omfatter virksomheder med en beskæftigelse i størrelsesorden medarbejdere, der får nemmere adgang til internationale forbindelser. Fig: Rejsetidsafstanden mindskes, hvorved en større del af befolkningen får en øget international tilgængelighed.

11 11 Femern-regionen Den faste Femern Bælt-forbindelse er beregnet til at åbne De forventede samlede tysk-danske infrastrukturinvesteringer på hele strækningen vil ligge i størrelsesorden 80 mia. DKK inkl. vejdelen af Femerntunnelen. Femern A/S finansierer ud over den faste forbindelse også landanlæggene gennem brugerbetaling. Togrejsetiden fra Tyskland til København afkortes 2 timer svarende til en halvering af rejsetiden. Med bil over den danske-tyske forbindelse spares ca. 1 time. Samlet vil over 1 mio. mennesker opnå en direkte forbedring i den internationale tilgængelighed. 2021: Fra første dag bliver det muligt at trafikere banen med tog hver anden time Hamburg-København med en rejsetid på 2 timer 40 minutter. Det samme transitgods på jernbanen, som er årsag til udfordringer på Øresundsbanen, udgør også et kapacitetsproblem på Femern Bælt lige ved starten i : Etablering af nyt dobbeltspor på tysk side løser dels kapacitetsproblem for godstog, dels opnås mulighed for regulær timedrift for højhastighedstog. Sandsynlig rejsetid Hamburg-København bliver 2:30 og Lübeck-København på 2 timer. På dansk side er det besluttet, at hastigheden skal være 250 km/h på nybyggede spor og 200 km/h på opgraderede spor. Der installeres nyeste signalteknologi ETCS. Finansieringen er på plads På tysk side er standarden 160 km/h (jf. minimumsbestemmelsen i den dansk-tyske traktat), men hastigheden kan blive 200 km/h (endelig tysk standard afventer beslutning). Fehmarnsund Brücke forbliver enkeltsporet i første omgang. Fig: Overblik på investeringsprojekter i sydkorridoren, STRING gruppen.

12 12 De foreløbige markedsanalyser udført i regi af Green String Corridorprojektet (COWI 2014) indikerer, at der er et befolknings- og passagermæssigt grundlag for at køre et dobbeltsystem. Analyserne peger på, at trafikken med ICE-højhastighedstog vil følge et udviklingsscenarie, hvor der ud af en total grænseoverskridende togtrafik på 2,3 mio. rejser i 2025 vil være basis for at køre 1,9 mio. passagerer i fjerntogssystemet. En sådan passagerstrøm er tilstrækkelig til at etablere 2 fjerntog pr time og evt. også et lokaltog. Der foreslås her, at fjerntogssystemet deles, så der hver time vil være 1 direkte mellem Hamburg-Lübeck og Københavns Lufthavn via København Vest (Ny Ellebjerg). Fig.: Trafikeringsforslag med 2 fjerntog via Femern Bælt til Hamburg og 1 lokaltog. Intermodalitet kræver et vist partnerskab DB, DSB og SJ vil enten være i konkurrence eller i samarbejde, når Femern Bælt forbindelsen åbner. Der diskuteres muligheden for at dele markedet, idet SJ har meldt ud at man finder det interessant at gå ind på markedet. Om det skal ske med et selvstændigt tog Malmö-Hamburg eller om det skal være en forlængelse af enten Göteborg-linjen eller Stockholm-linjen til Femern-strækningen, har SJ ikke taget stilling til. SJ gennemfører for tiden en opgradering af deres X2000-flåde for 3,5 mia. SEK. Hvis operatørerne på strækningen (dvs. DB, DSB, SJ) indgår en aftale om fælles drift, vil ovenstående toglinjer blive lanceret som ét fælles produkt i korridoren. Det er også muligt at der opstår en konkurrencesituation. Her vil det være en mulighed at SJ kører direkte fra Københavns Lufthavn mod København V (Ny Ellebjerg) og videre sydpå. Dette har stort potentiale som en kobling mellem internationale hurtige fjerntog (over 2 landegrænser) og knudepunktet CPH. Intermodale samarbejder mellem togselskaber og flyselskaber er set før mellem SJ og SAS. Et samarbejde der desværre pt er sat i bero. I Tyskland

13 13 fungerer dette AirRail samarbejde mellem Lufthansa og DB ganske effektivt f.eks. til/fra Frankfurt lufthavn. I tilfældet Frankfurt lufthavn er der bygget en højhastighedstogstation. Landinfrastrukturen er veludviklet herunder med højhastighedsbaner, der indgår i et vidtforgrenet net. I en tidsmæssig afstand på 2 timer rummer catchment-området 35 mio. mennesker. I modsætning hertil har Hamburg lufthavn ikke den samme Hub-funktion, selvom Hamburgs catchment er på 10 mio. mennesker. I forhold til CPH s store rutenet med 27 interkontinentale ruter og godt 24 mio. flypassagerer, tilbyder Hamburg med 13,5 mio. passagerer færre flydestinationer samlet set herunder kun 4 interkontinentale ruter. Her kan Københavns Lufthavn tilbyde et langt større serviceniveau. Med den faste forbindelse over Femern Bælt vil rejsetiderne ændre sig radikalt på jernbanen. Det ellers afsides beliggende Sydsjælland vil opnå en helt anderledes høj international tilgængelighed, og det samme gælder områderne på den anden side af grænsen. På den tyske side vil det først og fremmest være oplandene i Ostholstein, Hansestad Lübeck, kreis Neustadt og områderne i et bælte mod Hamburgs østlige forstæder, som opnår fordele i relation til international mobilitet, som Hamburgs lufthavn ikke dækker i dag. Lige på den anden side af grænsen findes et opland med næsten arbejdspladser. Tælles Hamburgs nordøstlige forstæder med, hvor der er tale om et industristærkt område, fordobles antallet af arbejdspladser til En voksende international tilgængelighed for knap 1,2 mio. mennesker vil blive resultatet i takt med at rejsetiderne i korridoren mindskes markant efter 2021, hvis driften af togene indrettes optimalt. Fig: Rejsetidsafstanden mindskes, hvorved et større befolkningsopland opnår en større grad af international tilgængelighed Meget er på vej ind i byggefase på Femern Bælt, men der er stadig behov for at udvikle togenes ruteplan: Et afgørende succeskriterie er, at den faste Femern Bælt-forbindelse udnyttes effektivt. Det indebærer, at der ikke kun indsættes 1 persontog hver time gennem Femern-tunnelen, dvs. et tog der ligner det nuværende regionale IC-tog som DSB/DB kører. Derimod bør der indsættes såvel 1 direkte tog som 1 interregionalt tog, der standser ved flere stationer begge hver time. Der er markedsgrundlag herfor (jf. GSC-market study, Cowi 2014). Det er samtidig et vigtigt fokus, at det hurtige tog skal køre mellem Hamburg/Lübeck via knudepunktet København V (Ny Ellebjerg) direkte til Københavns Lufthavn. En rejsetid på 2 timer til Lübeck er meget afgørende.

14 14 Sydsverige I Sverige er Københavns Lufthavn den anden mest benyttede lufthavn. Samtidig er CPH af helt central betydning for Sydsveriges internationale tilgængelighed. Trafikken over Øresund er i dag 20% større end over Storebælt. Tilsvarende kører flere tog over Øresundsbroen end over Storebælt. Selv når Timemodellen er implementeret vil person- og godstrafikken over Øresund være væsentlig større. Meget taler derfor for, at togtrafikken mellem Sverige og Danmark skal udbygges. På svensk side kræves store tiltag. Vejinfrastrukturen i Skåne vil blive forbedret i den kommende nationale Transportplan , og det vil kapaciteten i det bestående jernbanenet også. Der bygges imidlertid ikke nye strækninger, så i de første par år er der tale om mindre rejsetidsforbedringer. Västkustbanen Göteborg-Malmö er under ombygning med tunnel gennem Hallandsåsen mv. Hvis der desuden tages beslutning om en opgradering af banen og anlæg af Tågaborg-tunnelen gennem Helsingborg kan Göteborg nås fra Københavns Lufthavn på 2 timer. For stambanen Stockholm-Linköping-Malmö har regeringen besluttet det svenske højhastighedstogprojekt igangsat mht. første etape (denne koster 45 mia. kr.). Forventet drift i Etapen Linköping- Malmö er ikke med, og først når denne bygges er nytten stor for Skåne og for adgangen til Københavns Lufthavn. I Skåne er der besluttet kapacitetsudbygning af Södra Stambane Malmö-Lund. Der er også afsat penge til oprustning af Godsstråket, indførelse af flere pendeltogslinjer mm. Göteborg-CPH: I sommerkøreplanen 2014 indfører SJ direkte X2000 mellem Göteborg og Københavns Lufthavn med rejsetid 2:59 (foreløbig kun i sommerhalvåret). Øresundstogene har længere rejsetid og kører Göteborg-CPH på 3:33 hver time. 2015: Hallandsåstunnelen indvies og alt andet lige mindskes rejsetiden fra Göteborg til Københavns Lufthavn til 2:50 for X2000. Når tunnelen gennem Varberg og dobbeltsporet Ängelholm-Maria ibrugtages i 2023 vil rejsetiden Göteborg-CPH kunne mindskes til ca. 2:30, idet flaskehalsen stadig eksisterer Maria-Helsingborg og i øvrigt også ved Kungsbacka-Göteborg (Västlänken). En evt. fast HH-forbindelse kan medvirke til at løse flaskehalsen ved Knutpunkten (2030?) som en del af landanlæggene. Dette koster omkring 5 mia. kr. i form af etablering af den såkaldte Tågaborgtunnel. Når Femern er etableret i 2021: En mulig udvikling vil være, at SJ integrerer sit Göteborg-Malmö-København system i det kommende Hamburg-system over Femern Bælt. Principielt ønsker det regionale politiske niveau at satse på en fuld udbygning af højhastighedsbaner. På nationalt niveau overvejes hvad der skal ske med de store satsninger, og udestående spørgsmål handler om muligheden for at løfte finansieringen, som vil være på Femern Bælt-niveau.

15 15 Den svenske højhastighedsstrategi skal nærmere klarlægges. Målene er dog opstillet med 2 timers rejsetid Göteborg-Stockholm og 2½ times rejsetid Malmö-Stockholm. I mellemtiden presser den norske regering på, og man har besluttet at bygge banen ud til højhastighedstog for 40 mia. kr fra Oslo mod den svenske grænse. I samarbejdsprojektet COINCO 8 Million City samt Den Skandinaviske Arena diskuteres den politiske vision om 2½ times rejsetid Oslo-København. Muligheden for at realisere dette skønnes at ligge et stykke ude i fremtiden. For Göteborg-CPH er der formuleret en 1. etape med rejsetid på 2:00. Industribyen Trollhättan vil være i rejsetidsafstand 2½ time jf. med dagens rejsetid på 4:15 timer. Et forslag til trafikering af strækningen Göteborg-CPH er, at de grønne regionallinjer (Øresundstog) suppleres med hurtige tog, som kører direkte mellem Tyskland og Sverige. Det vil derfor være interessant at lade nogle af de hurtige tog køre direkte fra/til Lübeck-Hamburg via København V (Ny Ellebjerg), hvorved rejseriderne mindskes. Togene opnår dermed flere passagerer, og et større befolkningsområde får flere internationale destinationsmuligheder gennem CPH s mange flyruter. Fig: Forslag til videre udvikling af tognettet mellem Sverige og Danmark på basis af skitserne fra 8 Million City, dvs. Coinco-projektet. For at nå en rejsetid på 2 timer Göteborg-CPH har COINCO projektet konkluderet, at følgende investeringer for Västkustbanen bør gennemføres (udover de som ligger i plan/bygges inden for aktuelt budget): 2 ekstra spor omkring Kungsbacka (2,2 mia. kr.), opgradering til 250 km/h på dele af strækning Varberg-Halmstad-Hallandsåsen (1,5 mia. kr.), 2 ekstra spor Helsingborg-Maria og Ramlösa-Lund (6 mia. kr.). Samlet er der tale om behov for at finde 10 mia.kr. til færdiggørelse af projektet med Västkustbanens opgradering. Etapen Malmö-Linköping med forbindelse til den besluttede etape Linköping-Stockholm vil koste i størrelsesorden 40 mia. kr.

16 16 Et svensk højhastighedsnet vil naturligvis få store nationale effekter, men vil også mindsker rejsetiderne til Københavns Lufthavn, og dermed vil oplandet øges med godt 1 mio. mennesker. Fig: Rejsetidsafstanden mindskes, hvorved et større svensk befolkningsopland opnår en større grad af international tilgængelighed. Der er gjort indledende effektvurderinger af de store svenske (og norske) investeringer i et højhastighedsnet. Basisprognoserne fra Trafikverket skønner en vækst på 60% i det nationale transportarbejde i Sverige frem mod 2050 under forudsætning af en generel kapacitetsudbygning. Inkluderes en højhastighedssatsning, vil en fordobling af den kollektive trafik ikke være usandsynlig frem mod Det er ikke ende-markederne alene, der bærer et højhastighedsnet. Analyserne peger på, at mellemmarkederne også har stor betydning for efterspørgslen. Prognosen viser, at der på hver af linjerne København-Oslo og København Stockholm vil være 1 mio. passagerer, der benytter et fly til Københavns Lufthavn og som skal videre til destinationer på de to hovedlinjer. Fig: Prognoser fra Transtools-modellen, anvendt af Jernbaneverket og COINCO (2014). Der er med grå angivet lufthavnens andel ud af Københavns-trafikken.

17 17 Konklusion Planerne for udbygning af infrastruktur og bedre togforbindelser giver store muligheder for at øge den internationale tilgængelighed både i Vestdanmark på basis af Timemodellen, i Femern-regionen med den faste forbindelse og de omfattende landanlæg, og i Sverige ved etablering af højhastighedsbaner. Sammenlignet med dagens situation tegnes et billede, hvor godt 3 mio. flere mennesker end i dag får en reel forøget international tilgængelighed og omverdenens muligheder for at komme nemt til sydskandinaviske byer øges tilsvarende. Resultatet er et jernbanesystem, som over 20 år vil fordoble sin trafik målt i transportarbejde. Et dobbelt-op scenarie for den kollektive trafik er i Danmark et led i den grønne transportpolitik. De hurtige fjerntog vil udgøre et nødvendigt feedersystem til Københavns Lufthavn. Det er ikke fly alene eller tog alene, der vil øge indbyggernes og virksomhedernes internationale mobilitet og tilgængelighed, - det vil være kombinationen. Fig: Det fremtidige udvidede område med højere international tilgængelighed med fuld udbygning af baneforbindelserne i Danmark, Tyskland og Sverige Skabelsen af de såkaldte grønne transportkorridorer indgik med stor vægt i EU s seneste White Paper (2011) om transportsektorens udvikling: Roadmap to a Single European Transport Area 2050.

18 18 EU s 10 vigtigste Core Network korridorer indeholder en høj prioritering af jernbanen. Linjen over Øresundsbroen forbi Københavns Lufthavn og videre til Tyskland er en af de 10 vigtigste korridorer. Korridorerne ønskes prioriteret med en høj grad af accessibility, capacity and connectivity i forhold til de strækninger og knudepunkter som korridorerne passerer. Investeringerne ligger højt: I Femern-korridoren drejer det sig om 80 mia. DKK incl tyske landanlæg, som EU støtter moderniseringen af med mellem 20% og 30%. I korridoren mod Vestdanmark er der med Togfondens finansiering af Timemodellen afsat knap 30 mia. DKK til en national opgradering af jernbanen. I Sydsverige ligger investeringsniveauet noget lavere på omkring 10 mia. DKK i den nærmeste 10 års periode. Reelt mangler etablering af en form for Skånepakke, der kunne medvirke til at booste de nødvendige investeringer. Skal Västkustbanen færdiggøres med høj standard behøves yderligere 10 mia. DKK. En ny højhastighedsbane mod Linköping-Stockholm vil kræve finansiering på Femern Bæltniveau. Nærværende rapport har vist, at der skal yderligere tiltag til for at opfylde målet om at øge virksomhedernes og befolkningens internationale tilgængelighed og mobilitet optimalt. Mange økonomiske ressourcer står på spil, og derfor kræves et koordineret initiativ på tværs af de nationale grænser for at sikre, at der ikke bliver overset flaskehalse som mindsker lønsomheden af de store investeringer. Muligheden for at gennemføre Expanding CPH-vækstvisionen afhænger ikke kun af lufthavnsspecifikke investeringer men i høj grad af investeringer i tilbringernettet, der går over både Storebælt og Lillebælt, over Femern Bælt og over Øresund. Det er samtidig vigtigt ikke at glemme investeringerne i nærområdet, dvs. på Øresundsbanen, hvor der må findes løsninger på den tiltagende kapacitetsbelastning.

19 19 BILAG Vestdanmark Femern-region Sverige Oversigt over tiltag, der øger catchment Ny Ellebjerg Fly-over (½) indb. København- Ringsted indb. 1 direkte IC-Lyn Jylland-CPH indb. Ny Ellebjerg Fly-over (½) indb. Ringsted-Femern banen (½) indb. Sydsjælland mod Femern = indb. Malmö-Lund (½) ny kapacitet indb. Västkystbanen Göteborg-Hels indb. Västkysten IC-opgradering = indb. Ringsted-Odense opgradering indb. Timemodel Kbh-Odense = indb. Odense-Lillebælt ny bane indb. Ringsted-Femern banen (½) indb. Femern Bæltforbindelsen (⅓) indb. Ostholstein Oldenburg mm = indb. Malmö-Lund (½) ny kapacitet indb. Södra Stambane Lund-Jönköping indb. Højhastighed mod Stockholm = indb. +1 direkte IC-Lyn Jylland-CPH indb. Trekantsområdet = indb. Vejle Fjord- Aarhus indb. Femern Bæltforbindelsen (⅓) indb. Puttgarden-Lübeck ny bane (½) indb. Hansestad Lübeck mm. = indb Herning-Vejle opgradering indb. 1 direkte ICE Tyskland-CPH indb. Kolding-Esbjerg opgradering indb. Femern Bæltforbindelsen (⅓) indb.. Århus-Aalborg elektrificering indb. De øvrige etaper Timemodel = indb. Puttgarden-Lübeck ny bane (½) indb. Hamburg øst- Lübeck = indb TOTAL Vestdanmark indb. TOTAL Femern-region indb. TOTAL Sverige indb. Note: Effekten af visse af byggeklodserne, herunder Ny Ellebjerg knudepunkt, Femern-banen og Femern Bælt-forbindelsen, er splittet op på flere etaper. Der er ikke tale om absolut indbyggertal i bestemte områder, men om forøgelsen af catchment i.f.t. det opland, som CPH har i dag i 2 timers rejsetidsbæltet.

20 20

International tilgængelighed på skinner

International tilgængelighed på skinner International tilgængelighed på skinner Delrapport Oktober 2014 2 Forord Københavns Lufthavn præsenterede i januar 2014 Expanding CPH. Expanding CPH er en konkret vækstvision for fremtidens lufthavn, som

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Perspektiver for infrastruktur i Jyllandskorridoren

Perspektiver for infrastruktur i Jyllandskorridoren Perspektiver for infrastruktur i Jyllandskorridoren Chefkonsulent Annette Lokalt erhvervsklima 5124 virksomheder 4752 virksomheder 2186 virksomheder 2 Infrastruktur topper ønskesedlen Hvilke to områder

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Timemodellen Baggrund Aftale om En grøn transportpolitik fra 2009. Visionen er

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere