International tilgængelighed på skinner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International tilgængelighed på skinner"

Transkript

1 International tilgængelighed på skinner Hovedrapport November 2014

2 2 Forord Københavns Lufthavn præsenterede i januar 2014 Expanding CPH. Expanding CPH er en konkret vækstvision for fremtidens lufthavn, som understøttes af CPHs udbygningsplan frem mod 40 mio. passagerer om året. Det er 16 mio. flere passager end i dag, hvilket vil skabe nye jobs. Københavns Lufthavns mulighed for at realisere den vision afhænger blandt andet af, at det bliver hurtigere at komme til og fra lufthavnen for flere mennesker. Undersøgelser viser, at 63 procent af passagererne i Københavns Lufthavn vælger lufthavn ud fra transporttid fra hjem til lufthavn, og omkring 58 pct. af passagererne i lufthavnen anvender kollektive transportmidler, når de skal ud på en flyrejse og når de skal hjem igen. I regi af Transportministeriet har Trængselskommissionen og de Strategiske Analyser bidraget med en række anbefalinger til, hvordan mobiliteten i Danmark styrkes. Denne rapport står på skuldrene af disse, og bidrager til drøftelsen af fremtidens infrastruktur, ved at supplere med et perspektiv om at bruge investeringerne til at styrke den internationale tilgængelighed. CPH har på denne baggrund igangsat et analysearbejde hos konsulenthuset Transport Data Lab, hvis opdrag er at undersøge, hvordan flere mennesker får kortere transporttid til Københavns Lufthavn med kollektive transportmidler. Det skal forbedre den internationale tilgængelighed for flere mennesker og være med til at realisere CPHs vækstvision. Denne hovedrapport indeholder resultaterne fra delrapporten om Vestdanmark og supplerer med analyser af Femern-regionen og Sydsverige. Henrik Sylvan, Transport Data Lab

3 3 International tilgængelighed skaber vækst Koblingen til det globale marked via en effektiv infrastruktur og hurtige transportforbindelser er af vital betydning for København, Øresundsregionen og hele Danmarks økonomi. Der er nemlig en klar sammenhæng imellem international tilgængelighed og produktivitet. Undersøgelser viser, at en 10 pct. stigning i antallet af passagerer pr. indbygger er forbundet med 0,5 pct. stigning i BNP pr. indbygger. 1 Samtidig viser undersøgelser, at det europæiske erhvervsliv rangerer transportforbindelser til andre byer og internationale markeder højere end et lands skattepolitik. 2 Danmarks forbindelse til resten af verden er tæt knyttet til Københavns Lufthavns rolle som knudepunkt. I dag bor 4 mio. mennesker i Københavns Lufthavns catchment area. Det vil sige, at 4 mio. mennesker, hovedsageligt bosat i Østdanmark og Sydsverige, har to timers transportafstand til Københavns Lufthavn. Det opland kan øges med strategisk planlægning og investeringer, der nedbringer transporttiden til Købehavns Lufthavn. Når flere mennesker og virksomheder kommer tættere på Københavns Lufthavn, kommer de tættere på resten af verden. Og resten af verden kommer tættere på dem. Det betyder, at det bliver nemmere at tiltrække virksomheder og turister til større dele af Danmark og Sydsverige. Samtidig vil det stille virksomhederne i disse områder bedre i den internationale konkurrence. En netop offentliggjort undersøgelse fra Copenhagen Capacity viser, at initiativerne i bl.a. Global Connected i forhold til at udvikle nye ruter bærer frugt. Københavns Lufthavn tilbyder ifølge undersøgelsen direkte ruter til langt størstedelen af de byregioner, som har den største økonomiske attraktivitet og innovationskraft ifølge internationale ranglister og flest økonomiske aktiviteter i relation til danske styrkepositioner baseret på branchetræk og ekspertvurderinger 3. International tilgængelighed er et konkurrenceparameter EU s analyseinstitut ESPON laver opgørelser af de europæiske landes vækstpotentialer især set ud fra regionale vinkler. Kvaliteten af den trafikale infrastruktur er en afgørende parameter for økonomisk vækst. ESPON ser i sine analyser, at vækst ikke kun skabes ved, at der er en høj befolkningskoncentration eller ved at megen industriel aktivitet er samlet i et bestemt område, f.eks. i Ruhr-området. Tværtimod kan mere perifiert beliggende områder godt have relativ høj vækst, hvis adgangen til de store markeder er god og det er nemt at 1 Florida, Mellander & Holgersson (2012) 2 Cushmann & Wakefield (2011) 3 Copenhagen Capacity (2013)

4 4 komme i kontakt med mange mennesker. ESPON måler dette i deres tilgængelighedsindex, som handler om hvor mange kontaktmuligheder, mennesker og virksomheder i en given region har i forhold til den øvrige verden ikke målt i forhold til fysisk afstand men i forhold til den tidsmæssige afstand. Regionerne i Skandinavien har det ikke lige så let som i Centraleuropa, hvor befolkningskoncentrationen er høj, og der ligger mange store lufthavne tæt på hinanden. Desuden er infrastrukturen mange steder mere veludbygget herunder med højhastighedstogforbindelser. Der kan gøres en enkel sammenligning mellem to storbyområder i Danmark og Tyskland; det vil i ESPON-terminologi sige Københavnsområdet inkl. Skåne og Sjælland, og Berlin inkl. oplandet i Brandenburg-regionen. Resultatet af sammenligningen er, at Skåne/Østdanmark klarer sig relativt godt i tilgængelighed. Vi ligger kun lidt efter Berlin, men dette beror i høj grad på de mange internationale ruter ud af Københavns Lufthavn. På vej- som baneinfrastruktur ligger Skåne/Østdanmark dog under EUgennemsnittet. Det vil blive en udfordring inden for kort tid, at Berlinregionen både åbner ny lufthavn og med tilhørende ny højhastighedsbane. Det vil få indexet til at gå op i Tyskland og dermed er konkurrencen skærpet. Fig.: Eksempel fra ESPON s tilgængelighedsindex (IBU2005) = niveauet for størrelsen af den potentielle kontaktflade på basis af fly, tog og bil, og som en kombination (total).

5 5 Hvor står vi nu? Gennemførelse af Timemodellen udgør en unik chance for at koble hele Danmark op udlandet via en større international tilgængelighed, dvs. med kombinationen af tog og fly. Der er indgået politisk aftale i januar 2014 mellem Regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om at udmønte 28,5 mia. DKK fra Togfonden-DK til investeringer i opgradering primært af det danske hovedbanenet. 94% af midlerne i Togfonden går til projekter vest for Storebælt og 6% øst for Storebælt. Når planens etaper er gennemført forventeligt i 2027 mindskes rejsetiden med danske fjerntog med op til 35%. Et større opland til alverdens muligheder For alle virksomheder gælder, at der er nytte i direkte flyruter. CPH s nuværende store internationaliseringsgrad udgør et meget højt prioriteret konkurrencevilkår for erhvervslivet i regionen. Med de mange direkte flyruter ud af CPH nås lande, der tilsammen dækker 71% af verdens økonomi (målt i BNP). Ud fra alle øvrige lufthavne vest for Storebælt og i Sydsverige nås 19% af verdensøkonomien. Opgørelsen viser: Virksomhederne øst for Storebælt kan kun vanskeligt øge deres direkte tilgængelighed til verdens økonomier og potentielle vækstmarkeder ved at anvende lufthavne vest for Storebælt eller i Sydsverige. Derimod kan f.eks. skånske og jyske virksomheder få adgang til det store verdensmarked ved at anvende de direkte ruter i CPH. Hermed opnås adgang til yderligere 52% af verdens samlede økonomi (målt i BNP). Fig: Opgørelse af verdensøkonomien som funktion af direkte ruter fra CPH henholdsvis øvrige lufthavne til de pågældende lande. Et bedre jernbanenet til/fra lufthavnen medvirker til at øge den internationale tilgængelighed for virksomheder og personer. Kommer disse oplande tættere på, øges den kritiske masse. Herved understøttes CPHs ekspansion i det fortsatte arbejde på at udvikle nye interkontinentale flyruter.

6 6 Københavns Lufthavn har omkring 140 internationale flyruter, men et særligt træk, som gør lufthavnen langt mere international end de øvrige skandinaviske lufthavne, er de mange interkontinentale ruter, jf. nedenstående oversigt. En større international tilgængelighed er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne og for de regionale vækstbetingelser. Intet forekommer derfor mere enkelt end at pege på, at væksthandlingsplaner må omfatte strategier for udvikling af infrastrukturen og transporten både på landjorden og i luften. Erhvervsfremme-perspektivet af en samordnet infrastrukturudbygning hænger sammen med udvikling af lufthavnens langsigtede forretning, der er skitseret i Expanding CPH. Fig.: CPH s igangværende Expanding plan.

7 7 Vestdanmark Timemodellen gør togene langt hurtigere end i dag. Trekantsområdet kommer til at ligge kun 1½ time fra Københavns Lufthavn. Inden for 2 timers rejsetid kan man nå fra den jyske vestkyst samt Aarhus til København. I tidsbæltet 2½ time dækkes Randers-området, det østjyske bybånd, dele af Midtjylland mv. Virksomhederne og mere end 1 mio. indbyggere i det vestdanske område får meget hurtigere forbindelser til København, til Københavns Lufthavn og dermed resten af verden. Der kræves en lang række projekterings- og anlægslove inden Timemodellen står færdig i Det hermed forbundne beslutningsforløb vil strække sig over 4-6 år. Fig: Togfondens investeringer i Timemodellen. Den blå streg angiver rejsetiden i dag på 2 timer til/fra København H. I fremtiden på 2 henholdsvis 2½ time.

8 8 Den samlede implementering af Timemodellen er opdelt i flere faser, hvor de første byggeprojekter er finansieret med midler ud over Togfonden: 1. etape ( ): Denne omfatter i første omgang åbningen af København-Ringsted strækningen, der i sig selv giver store fordele for Sjælland. I 2020 kan hele strækningen fra Ringsted til Odense være opgraderet, hvorved Odense men også Jylland rykker et kvarter tættere på hovedstadsområdet. Rejsetiden Odense-København bliver da 1 time. En større del af befolkningen i Danmark får dermed reel adgang til hurtige tog til Københavns Lufthavn, og 1. etape skønnes at øge danskeres internationale tilgængelighed markant. Forudsætningen er dog: 1) etablering af flyover i Ringsted, så tog kan passere med 200 km/h, med 350 mio. DKK finansieret af Infrastrukturfonden. 2) etablering af flyover og stationsfaciliteter i København V (Ny Ellebjerg) med 510 mio. DKK jf. aftalen om Togfonden - den lille løsning. Allerede fra 2018 vil det være muligt at indføre 2 direkte regionale toglinjer fra de sjællandske oplande til Københavns Lufthavn via København V - Ny Ellebjerg, hvor knudepunktet kan forventes færdigt (hvis byggeriet gennemføres efter foreliggende aftaler, jf. Togfonden). Det vil også være muligt at køre en direkte lyntogslinje fra Esbjerg til København, idet strækningen Kolding-Esbjerg da vil være elektrificeret. 2. etape ( ): Opgradering af strækningen Århus-Aalborg er igangsat 2012 (Infrastrukturfonden), og det er aftalt at der skal etableres jernbane ud til Aalborg Lufthavn. Rejsetiden Århus-Aalborg nedsættes til 1 time, og vil give den interne kollektive trafik i Nordjylland et boost. 3. etape ( ): Århus-Odense strækningens opgradering med en ny bro over Vejle fjord, ny bane over Fyn, elektrificering af den østjyske banestrækning mv., betyder at rejsetiden til Københavns Lufthavn nedsættes til 1½ time for Trekantsområdet og 2 timer for strækningen Århus/Esbjerg-København. Af særlig vigtighed er effekten af den nye strækning Odense-Lillebælt og opgradering af jernbanen i selve trekantsområdet. Hvis de hurtige tog også servicerer Københavns Lufthavn med en ekstra direkte linje, skønnes det, at yderligere danskeres internationale tilgængelighed øges. Totalt vil 1,2 mio. indbyggere få øget deres internationale tilgængelighed, når den samlede Timemodel i Jylland inkl. nye hurtige tog til Herning, Århus og Randers er etableret. Med effektuering af den samlede Timemodel er passagerantallet i togene øget med næsten 40 pct. Transportministeriet har igangsat strategiske analyser der viser, at der i 2030 vil være kapacitetsproblemer på jernbanen, der skal håndteres. Der er i den sammenhæng fremlagt en analyse om, hvordan en ny Lillebæltsforbindelse for både tog og bil kan bygges. Der er også peget på, at der er behov for at bygge Øresundsbanens kapacitet ud. Timemodel Sjælland ( ): Med Togfonden og en række projekter vedr. dobbeltspor, elektrificering og nye signaler vil nettet på Sjælland få markant forkortede rejsetider og mulighed for at køre 2-3 regionaltog direkte til Københavns Lufthavn via København V (Ny Ellebjerg).

9 9 Kattegatforbindelsen (2040). Behandles ikke nærmere her. Timemodellens realisering kan ses som et første skridt for en bredere opgradering af det danske net på basis af Togfondens 28,5 mia. DKK, mens Kattegatbroen med over 100 mia. DKK vil stå for den langsigtede vision om at binde Danmark sammen. Sådan bliver Timemodellen global i sit udsyn Det moderne togkoncept er i sin orientering rettet ind mod Københavns Hovedbanegård, som det fremgår af nedenstående illustration af Timemodellens grundsystem. Toglinjerne består af de såkaldte SuperLyn som grundsystem (de 3 farvede linjer), og hertil kommer IC-fjerntog (angivet med de 3 grå linjer). Fig. Timemodellens grundsystem: Toglinjer pr time via Storebælt. I dagens fjerntogssystem, som køres af DSB, er der hver time 2 IC-tog og 1 IC-Lyn. Med 6 tog over Storebælt er der lagt op til en fordobling i fremtiden, og belastningen af Københavns Hovedbanegård vil nå sit maksimale punkt. Da kun 30% af passagererne har København H eller nærområdet omkring som destination (Landstrafikmodel, DTU), synes det relevant at foreslå en justering af ovenstående trafikeringsmodel. I stedet for at de 3 grå IC/fjerntogslinjer kører mellem Odense og København H foreslås det, at 2 af disse linjer kører direkte til CPH via København V (Ny Ellebjerg). Alternativt kan en lyntogsforbindelse køre direkte til CPH. Der vil være større fordele end ulemper for hovedparten af passagererne i dette kørselsmønster. Desuden vil der være en fordel i at aflaste Københavns Hovedbanegård. Timemodellen med SuperLyn og IC-fjerntog

10 10 Fig: Forslag til Timemodel, hvor Københavns Lufthavn kobles direkte på. Ovenstående trafikskitse vil samlet set skabe en mere effektiv mobilitet. For de mange rejsende til Københavns Lufthavn vil rejsetiden via København V (Ny Ellebjerg) kunne afkortes med 10 minutter i forhold til, hvis alle tog skal køre via Hovedbanegården. Det vil være optimalt, hvis København V (Ny Ellebjerg) bygges ud i samme kvalitetsniveau som Flintholm station, dvs. som et knudepunkt, hvor der er forbindelse til metronettet. Samlet set vil endnu flere mennesker hurtigere nå deres destination i København ved at anvende København V (Ny Ellebjerg) som skiftestation, og endnu flere mennesker vil kunne komme direkte til lufthavnen. Effekten er at godt 1 mio. mennesker vil få kortere rejsetid til lufthavnen. Oplandet omfatter virksomheder med en beskæftigelse i størrelsesorden medarbejdere, der får nemmere adgang til internationale forbindelser. Fig: Rejsetidsafstanden mindskes, hvorved en større del af befolkningen får en øget international tilgængelighed.

11 11 Femern-regionen Den faste Femern Bælt-forbindelse er beregnet til at åbne De forventede samlede tysk-danske infrastrukturinvesteringer på hele strækningen vil ligge i størrelsesorden 80 mia. DKK inkl. vejdelen af Femerntunnelen. Femern A/S finansierer ud over den faste forbindelse også landanlæggene gennem brugerbetaling. Togrejsetiden fra Tyskland til København afkortes 2 timer svarende til en halvering af rejsetiden. Med bil over den danske-tyske forbindelse spares ca. 1 time. Samlet vil over 1 mio. mennesker opnå en direkte forbedring i den internationale tilgængelighed. 2021: Fra første dag bliver det muligt at trafikere banen med tog hver anden time Hamburg-København med en rejsetid på 2 timer 40 minutter. Det samme transitgods på jernbanen, som er årsag til udfordringer på Øresundsbanen, udgør også et kapacitetsproblem på Femern Bælt lige ved starten i : Etablering af nyt dobbeltspor på tysk side løser dels kapacitetsproblem for godstog, dels opnås mulighed for regulær timedrift for højhastighedstog. Sandsynlig rejsetid Hamburg-København bliver 2:30 og Lübeck-København på 2 timer. På dansk side er det besluttet, at hastigheden skal være 250 km/h på nybyggede spor og 200 km/h på opgraderede spor. Der installeres nyeste signalteknologi ETCS. Finansieringen er på plads På tysk side er standarden 160 km/h (jf. minimumsbestemmelsen i den dansk-tyske traktat), men hastigheden kan blive 200 km/h (endelig tysk standard afventer beslutning). Fehmarnsund Brücke forbliver enkeltsporet i første omgang. Fig: Overblik på investeringsprojekter i sydkorridoren, STRING gruppen.

12 12 De foreløbige markedsanalyser udført i regi af Green String Corridorprojektet (COWI 2014) indikerer, at der er et befolknings- og passagermæssigt grundlag for at køre et dobbeltsystem. Analyserne peger på, at trafikken med ICE-højhastighedstog vil følge et udviklingsscenarie, hvor der ud af en total grænseoverskridende togtrafik på 2,3 mio. rejser i 2025 vil være basis for at køre 1,9 mio. passagerer i fjerntogssystemet. En sådan passagerstrøm er tilstrækkelig til at etablere 2 fjerntog pr time og evt. også et lokaltog. Der foreslås her, at fjerntogssystemet deles, så der hver time vil være 1 direkte mellem Hamburg-Lübeck og Københavns Lufthavn via København Vest (Ny Ellebjerg). Fig.: Trafikeringsforslag med 2 fjerntog via Femern Bælt til Hamburg og 1 lokaltog. Intermodalitet kræver et vist partnerskab DB, DSB og SJ vil enten være i konkurrence eller i samarbejde, når Femern Bælt forbindelsen åbner. Der diskuteres muligheden for at dele markedet, idet SJ har meldt ud at man finder det interessant at gå ind på markedet. Om det skal ske med et selvstændigt tog Malmö-Hamburg eller om det skal være en forlængelse af enten Göteborg-linjen eller Stockholm-linjen til Femern-strækningen, har SJ ikke taget stilling til. SJ gennemfører for tiden en opgradering af deres X2000-flåde for 3,5 mia. SEK. Hvis operatørerne på strækningen (dvs. DB, DSB, SJ) indgår en aftale om fælles drift, vil ovenstående toglinjer blive lanceret som ét fælles produkt i korridoren. Det er også muligt at der opstår en konkurrencesituation. Her vil det være en mulighed at SJ kører direkte fra Københavns Lufthavn mod København V (Ny Ellebjerg) og videre sydpå. Dette har stort potentiale som en kobling mellem internationale hurtige fjerntog (over 2 landegrænser) og knudepunktet CPH. Intermodale samarbejder mellem togselskaber og flyselskaber er set før mellem SJ og SAS. Et samarbejde der desværre pt er sat i bero. I Tyskland

13 13 fungerer dette AirRail samarbejde mellem Lufthansa og DB ganske effektivt f.eks. til/fra Frankfurt lufthavn. I tilfældet Frankfurt lufthavn er der bygget en højhastighedstogstation. Landinfrastrukturen er veludviklet herunder med højhastighedsbaner, der indgår i et vidtforgrenet net. I en tidsmæssig afstand på 2 timer rummer catchment-området 35 mio. mennesker. I modsætning hertil har Hamburg lufthavn ikke den samme Hub-funktion, selvom Hamburgs catchment er på 10 mio. mennesker. I forhold til CPH s store rutenet med 27 interkontinentale ruter og godt 24 mio. flypassagerer, tilbyder Hamburg med 13,5 mio. passagerer færre flydestinationer samlet set herunder kun 4 interkontinentale ruter. Her kan Københavns Lufthavn tilbyde et langt større serviceniveau. Med den faste forbindelse over Femern Bælt vil rejsetiderne ændre sig radikalt på jernbanen. Det ellers afsides beliggende Sydsjælland vil opnå en helt anderledes høj international tilgængelighed, og det samme gælder områderne på den anden side af grænsen. På den tyske side vil det først og fremmest være oplandene i Ostholstein, Hansestad Lübeck, kreis Neustadt og områderne i et bælte mod Hamburgs østlige forstæder, som opnår fordele i relation til international mobilitet, som Hamburgs lufthavn ikke dækker i dag. Lige på den anden side af grænsen findes et opland med næsten arbejdspladser. Tælles Hamburgs nordøstlige forstæder med, hvor der er tale om et industristærkt område, fordobles antallet af arbejdspladser til En voksende international tilgængelighed for knap 1,2 mio. mennesker vil blive resultatet i takt med at rejsetiderne i korridoren mindskes markant efter 2021, hvis driften af togene indrettes optimalt. Fig: Rejsetidsafstanden mindskes, hvorved et større befolkningsopland opnår en større grad af international tilgængelighed Meget er på vej ind i byggefase på Femern Bælt, men der er stadig behov for at udvikle togenes ruteplan: Et afgørende succeskriterie er, at den faste Femern Bælt-forbindelse udnyttes effektivt. Det indebærer, at der ikke kun indsættes 1 persontog hver time gennem Femern-tunnelen, dvs. et tog der ligner det nuværende regionale IC-tog som DSB/DB kører. Derimod bør der indsættes såvel 1 direkte tog som 1 interregionalt tog, der standser ved flere stationer begge hver time. Der er markedsgrundlag herfor (jf. GSC-market study, Cowi 2014). Det er samtidig et vigtigt fokus, at det hurtige tog skal køre mellem Hamburg/Lübeck via knudepunktet København V (Ny Ellebjerg) direkte til Københavns Lufthavn. En rejsetid på 2 timer til Lübeck er meget afgørende.

14 14 Sydsverige I Sverige er Københavns Lufthavn den anden mest benyttede lufthavn. Samtidig er CPH af helt central betydning for Sydsveriges internationale tilgængelighed. Trafikken over Øresund er i dag 20% større end over Storebælt. Tilsvarende kører flere tog over Øresundsbroen end over Storebælt. Selv når Timemodellen er implementeret vil person- og godstrafikken over Øresund være væsentlig større. Meget taler derfor for, at togtrafikken mellem Sverige og Danmark skal udbygges. På svensk side kræves store tiltag. Vejinfrastrukturen i Skåne vil blive forbedret i den kommende nationale Transportplan , og det vil kapaciteten i det bestående jernbanenet også. Der bygges imidlertid ikke nye strækninger, så i de første par år er der tale om mindre rejsetidsforbedringer. Västkustbanen Göteborg-Malmö er under ombygning med tunnel gennem Hallandsåsen mv. Hvis der desuden tages beslutning om en opgradering af banen og anlæg af Tågaborg-tunnelen gennem Helsingborg kan Göteborg nås fra Københavns Lufthavn på 2 timer. For stambanen Stockholm-Linköping-Malmö har regeringen besluttet det svenske højhastighedstogprojekt igangsat mht. første etape (denne koster 45 mia. kr.). Forventet drift i Etapen Linköping- Malmö er ikke med, og først når denne bygges er nytten stor for Skåne og for adgangen til Københavns Lufthavn. I Skåne er der besluttet kapacitetsudbygning af Södra Stambane Malmö-Lund. Der er også afsat penge til oprustning af Godsstråket, indførelse af flere pendeltogslinjer mm. Göteborg-CPH: I sommerkøreplanen 2014 indfører SJ direkte X2000 mellem Göteborg og Københavns Lufthavn med rejsetid 2:59 (foreløbig kun i sommerhalvåret). Øresundstogene har længere rejsetid og kører Göteborg-CPH på 3:33 hver time. 2015: Hallandsåstunnelen indvies og alt andet lige mindskes rejsetiden fra Göteborg til Københavns Lufthavn til 2:50 for X2000. Når tunnelen gennem Varberg og dobbeltsporet Ängelholm-Maria ibrugtages i 2023 vil rejsetiden Göteborg-CPH kunne mindskes til ca. 2:30, idet flaskehalsen stadig eksisterer Maria-Helsingborg og i øvrigt også ved Kungsbacka-Göteborg (Västlänken). En evt. fast HH-forbindelse kan medvirke til at løse flaskehalsen ved Knutpunkten (2030?) som en del af landanlæggene. Dette koster omkring 5 mia. kr. i form af etablering af den såkaldte Tågaborgtunnel. Når Femern er etableret i 2021: En mulig udvikling vil være, at SJ integrerer sit Göteborg-Malmö-København system i det kommende Hamburg-system over Femern Bælt. Principielt ønsker det regionale politiske niveau at satse på en fuld udbygning af højhastighedsbaner. På nationalt niveau overvejes hvad der skal ske med de store satsninger, og udestående spørgsmål handler om muligheden for at løfte finansieringen, som vil være på Femern Bælt-niveau.

15 15 Den svenske højhastighedsstrategi skal nærmere klarlægges. Målene er dog opstillet med 2 timers rejsetid Göteborg-Stockholm og 2½ times rejsetid Malmö-Stockholm. I mellemtiden presser den norske regering på, og man har besluttet at bygge banen ud til højhastighedstog for 40 mia. kr fra Oslo mod den svenske grænse. I samarbejdsprojektet COINCO 8 Million City samt Den Skandinaviske Arena diskuteres den politiske vision om 2½ times rejsetid Oslo-København. Muligheden for at realisere dette skønnes at ligge et stykke ude i fremtiden. For Göteborg-CPH er der formuleret en 1. etape med rejsetid på 2:00. Industribyen Trollhättan vil være i rejsetidsafstand 2½ time jf. med dagens rejsetid på 4:15 timer. Et forslag til trafikering af strækningen Göteborg-CPH er, at de grønne regionallinjer (Øresundstog) suppleres med hurtige tog, som kører direkte mellem Tyskland og Sverige. Det vil derfor være interessant at lade nogle af de hurtige tog køre direkte fra/til Lübeck-Hamburg via København V (Ny Ellebjerg), hvorved rejseriderne mindskes. Togene opnår dermed flere passagerer, og et større befolkningsområde får flere internationale destinationsmuligheder gennem CPH s mange flyruter. Fig: Forslag til videre udvikling af tognettet mellem Sverige og Danmark på basis af skitserne fra 8 Million City, dvs. Coinco-projektet. For at nå en rejsetid på 2 timer Göteborg-CPH har COINCO projektet konkluderet, at følgende investeringer for Västkustbanen bør gennemføres (udover de som ligger i plan/bygges inden for aktuelt budget): 2 ekstra spor omkring Kungsbacka (2,2 mia. kr.), opgradering til 250 km/h på dele af strækning Varberg-Halmstad-Hallandsåsen (1,5 mia. kr.), 2 ekstra spor Helsingborg-Maria og Ramlösa-Lund (6 mia. kr.). Samlet er der tale om behov for at finde 10 mia.kr. til færdiggørelse af projektet med Västkustbanens opgradering. Etapen Malmö-Linköping med forbindelse til den besluttede etape Linköping-Stockholm vil koste i størrelsesorden 40 mia. kr.

16 16 Et svensk højhastighedsnet vil naturligvis få store nationale effekter, men vil også mindsker rejsetiderne til Københavns Lufthavn, og dermed vil oplandet øges med godt 1 mio. mennesker. Fig: Rejsetidsafstanden mindskes, hvorved et større svensk befolkningsopland opnår en større grad af international tilgængelighed. Der er gjort indledende effektvurderinger af de store svenske (og norske) investeringer i et højhastighedsnet. Basisprognoserne fra Trafikverket skønner en vækst på 60% i det nationale transportarbejde i Sverige frem mod 2050 under forudsætning af en generel kapacitetsudbygning. Inkluderes en højhastighedssatsning, vil en fordobling af den kollektive trafik ikke være usandsynlig frem mod Det er ikke ende-markederne alene, der bærer et højhastighedsnet. Analyserne peger på, at mellemmarkederne også har stor betydning for efterspørgslen. Prognosen viser, at der på hver af linjerne København-Oslo og København Stockholm vil være 1 mio. passagerer, der benytter et fly til Københavns Lufthavn og som skal videre til destinationer på de to hovedlinjer. Fig: Prognoser fra Transtools-modellen, anvendt af Jernbaneverket og COINCO (2014). Der er med grå angivet lufthavnens andel ud af Københavns-trafikken.

17 17 Konklusion Planerne for udbygning af infrastruktur og bedre togforbindelser giver store muligheder for at øge den internationale tilgængelighed både i Vestdanmark på basis af Timemodellen, i Femern-regionen med den faste forbindelse og de omfattende landanlæg, og i Sverige ved etablering af højhastighedsbaner. Sammenlignet med dagens situation tegnes et billede, hvor godt 3 mio. flere mennesker end i dag får en reel forøget international tilgængelighed og omverdenens muligheder for at komme nemt til sydskandinaviske byer øges tilsvarende. Resultatet er et jernbanesystem, som over 20 år vil fordoble sin trafik målt i transportarbejde. Et dobbelt-op scenarie for den kollektive trafik er i Danmark et led i den grønne transportpolitik. De hurtige fjerntog vil udgøre et nødvendigt feedersystem til Københavns Lufthavn. Det er ikke fly alene eller tog alene, der vil øge indbyggernes og virksomhedernes internationale mobilitet og tilgængelighed, - det vil være kombinationen. Fig: Det fremtidige udvidede område med højere international tilgængelighed med fuld udbygning af baneforbindelserne i Danmark, Tyskland og Sverige Skabelsen af de såkaldte grønne transportkorridorer indgik med stor vægt i EU s seneste White Paper (2011) om transportsektorens udvikling: Roadmap to a Single European Transport Area 2050.

18 18 EU s 10 vigtigste Core Network korridorer indeholder en høj prioritering af jernbanen. Linjen over Øresundsbroen forbi Københavns Lufthavn og videre til Tyskland er en af de 10 vigtigste korridorer. Korridorerne ønskes prioriteret med en høj grad af accessibility, capacity and connectivity i forhold til de strækninger og knudepunkter som korridorerne passerer. Investeringerne ligger højt: I Femern-korridoren drejer det sig om 80 mia. DKK incl tyske landanlæg, som EU støtter moderniseringen af med mellem 20% og 30%. I korridoren mod Vestdanmark er der med Togfondens finansiering af Timemodellen afsat knap 30 mia. DKK til en national opgradering af jernbanen. I Sydsverige ligger investeringsniveauet noget lavere på omkring 10 mia. DKK i den nærmeste 10 års periode. Reelt mangler etablering af en form for Skånepakke, der kunne medvirke til at booste de nødvendige investeringer. Skal Västkustbanen færdiggøres med høj standard behøves yderligere 10 mia. DKK. En ny højhastighedsbane mod Linköping-Stockholm vil kræve finansiering på Femern Bæltniveau. Nærværende rapport har vist, at der skal yderligere tiltag til for at opfylde målet om at øge virksomhedernes og befolkningens internationale tilgængelighed og mobilitet optimalt. Mange økonomiske ressourcer står på spil, og derfor kræves et koordineret initiativ på tværs af de nationale grænser for at sikre, at der ikke bliver overset flaskehalse som mindsker lønsomheden af de store investeringer. Muligheden for at gennemføre Expanding CPH-vækstvisionen afhænger ikke kun af lufthavnsspecifikke investeringer men i høj grad af investeringer i tilbringernettet, der går over både Storebælt og Lillebælt, over Femern Bælt og over Øresund. Det er samtidig vigtigt ikke at glemme investeringerne i nærområdet, dvs. på Øresundsbanen, hvor der må findes løsninger på den tiltagende kapacitetsbelastning.

19 19 BILAG Vestdanmark Femern-region Sverige Oversigt over tiltag, der øger catchment Ny Ellebjerg Fly-over (½) indb. København- Ringsted indb. 1 direkte IC-Lyn Jylland-CPH indb. Ny Ellebjerg Fly-over (½) indb. Ringsted-Femern banen (½) indb. Sydsjælland mod Femern = indb. Malmö-Lund (½) ny kapacitet indb. Västkystbanen Göteborg-Hels indb. Västkysten IC-opgradering = indb. Ringsted-Odense opgradering indb. Timemodel Kbh-Odense = indb. Odense-Lillebælt ny bane indb. Ringsted-Femern banen (½) indb. Femern Bæltforbindelsen (⅓) indb. Ostholstein Oldenburg mm = indb. Malmö-Lund (½) ny kapacitet indb. Södra Stambane Lund-Jönköping indb. Højhastighed mod Stockholm = indb. +1 direkte IC-Lyn Jylland-CPH indb. Trekantsområdet = indb. Vejle Fjord- Aarhus indb. Femern Bæltforbindelsen (⅓) indb. Puttgarden-Lübeck ny bane (½) indb. Hansestad Lübeck mm. = indb Herning-Vejle opgradering indb. 1 direkte ICE Tyskland-CPH indb. Kolding-Esbjerg opgradering indb. Femern Bæltforbindelsen (⅓) indb.. Århus-Aalborg elektrificering indb. De øvrige etaper Timemodel = indb. Puttgarden-Lübeck ny bane (½) indb. Hamburg øst- Lübeck = indb TOTAL Vestdanmark indb. TOTAL Femern-region indb. TOTAL Sverige indb. Note: Effekten af visse af byggeklodserne, herunder Ny Ellebjerg knudepunkt, Femern-banen og Femern Bælt-forbindelsen, er splittet op på flere etaper. Der er ikke tale om absolut indbyggertal i bestemte områder, men om forøgelsen af catchment i.f.t. det opland, som CPH har i dag i 2 timers rejsetidsbæltet.

20 20

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

InterCity Oslo-Göteborg-København

InterCity Oslo-Göteborg-København The Scandinavian 8 Million City InterCity Oslo-Göteborg-København Supplement til wp1-analysen Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Køreplanerne Oslo-Göteborg-København... 5 3 Infrastruktur...

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

InterCity Oslo-Göteborg-København

InterCity Oslo-Göteborg-København InterCity Oslo-Göteborg-København WP1 arbejdsrapport InterCity og Grøn Transportkorridor Trafikeringsanalysen MARTS 2014 2 Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 3 1 Attraktive rejsetider: mål for et skandinavisk

Læs mere

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?)

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Banebranchen 2011 11. maj 11 Banebranchen 2011 Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Den politiske ramme -Danmark En grøn transportpolitik - januar 2009 Jernbanestrategien: debatoplæg september

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Regionale bynetværk spiller en stadig større rolle, og der er stigende konkurrence mellem metropoler. Der er langt mere omvejskørsel mellem de større

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark

Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark Screening af linjeføringer for timemodellen og Marts 2011 Forsidefoto: Bombardier 3 Screening af linjeføringer for timemodellen og Indhold Indhold Indhold 3 Indledning

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK EXTRA Trafikale konsekvenser Det bliver surt at være syddansker, hvis støtterne bag en fast forbindelse over Kattegat får magt, som de har agt.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Fremtidens behov for Transportkorridorer i Hovedstadsområdet

Fremtidens behov for Transportkorridorer i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Fremtidens behov for Transportkorridorer i Hovedstadsområdet A R B E J D S R A P P O R T Draft version 3. 20/2 2011 SAMMENFATNING OG KONKLUSION Formålet med notatet er at vurdere hensigtsmæssigheden

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN

TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN Udarbejdet af: Jens Egdal, Direktør for infrastruktur og transport Stig Grønning Søbjærg, Projektchef Anders Aagaard

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere