Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?"

Transkript

1 Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

2 Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange steder for at kunne levere god service til borgerne. Vi skal søge de bedste løsninger og trække på de gode erfaringer. Når de findes i udlandet, er det der, vi retter blikket hen. Strategi for internationale aktiviteter, Faaborg-Midtfyn Kommune (2009) Det Syddanske Bruxelles-kontor tilstræber igennem rådgivende arbejde og målrettede internationaliserings-forløb med interesserede kommuner at opkvalificere parterne til at prioritere det internationale projekt - og udviklings-orienterede arbejde. Det Syddanske Bruxelles -kontor, mission for indsatsområdet Internationale Kommuner (2010) Introduktion til vejledningen Bruxelles-kontorets vejledning er skrevet som et opslagsværk og et inspirationsdokument til brug internt i den kommunale administration. Med vejledningen ønsker vi at gøre det internationale til en naturlig del af arbejdsgangene i kommunen og i den kommunale opgaveløsning. Målgruppen for vejledningen er primært de syddanske kommuner, som endnu ikke er helt parate til internationalt samarbejde og deltagelse i EU-projekter. Vejledningen er tænkt som en praktisk og håndgribelig opstarts hjælp til kommunerne i Syddanmark til at tænke de internationale muligheder ind i den kommunale dagsorden og opgaveløsning. Vejledningen indeholder grundlæggende information om hvad internationalisering og EU-projekter er, hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med EU projekter, hvad karakteriserer det gode EU projekt og hvordan kan man bedst skabe økonomisk og ressourcesammenhæng mellem den kommunale opgavevaretagelse og engagementet i europæiske projekter. God læselyst! 2

3 Introduktion til internationalisering og EU-projekter Det Syddanske Bruxelles-kontor mener, at udgangspunktet for engagement i internationale projekter er en afklaring i kommunen om: Hvad kan kommunen opnå ved at deltage i internationale aktiviteter? Hvilke ressourcer kan kommune afsætte til projektet? Hvilke områder kunne være interessante for kommunen at få et internationalt perspektiv på? Internationalisering handler basalt set om at erkende at værdien af den lokale opgaveløsning, kan øges og forbedres ved at inddrage ressourcer og ideer udefra. Forskellige kommuner vil have forskellige udgangspunkter og bevæggrunde for at interessere sig for internationale aktiviteter. Der er ingen standard skabelon; ingen faste formåls-beskrivelser. I faktaboksen nedenfor findes en række eksempler på visioner, mål og udbytte, som kommunerne kan søge ved internationale aktiviteter: Visioner, mål og udbytte af internationale aktiviteter Etablere netværk og samarbejdspartnere internationalt med henblik på udveksling af viden, inspiration, services og produkter, der skaber udvikling og bæredygtige jobs i kommunen; Skabe synlighed, branding og markedsføring af kommunen ved at markere sig internationalt og etablere internationale netværk og samarbejdsrelationer; Motivere og kompetenceudvikle medarbejdere (og politikere), og dermed videreudvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække nye og fastholde eksisterende medarbejdere; Se og bruge muligheder i kommunen internationalt: hvad gør vi godt, som andre kan lære af, og hvor kan vi få gavn af at kigge til andre; Være en moderne og dynamisk kommune, der gerne vil være first mover og på forkant med udviklingen (jf. signal til omverdenen); Sikre fortsat høj service til borgere og virksomheder gennem international inspiration og innovation til opgaveløsning; Udvikle netværk inden for kultur, uddannelse og sociale relationer for at bygge et mere sammenhængende og tolerant samfund; Tiltrække ekstern finansiering og tilskud til håndtering af i forvejen definerede opgaver. Generelle principper for EU-projekter og -finansiering En af de mest grundlæggende betingelser for, at et projekt kan opnå EU-støtte er, at det skal give en reel merværdi for det europæiske fællesskab og dermed gavner bredt på tværs af de europæiske lande. Vi formulerer det ofte sådan, at midlerne til de EU-støttede projekter bør betragtes som EUhjælp til selv-hjælp. Man tager ikke til Bruxelles for at få penge blot til et projekt, men for at få 3

4 penge til at hjælpe med at løse et problem. Og helst et problem eller en prioritet, som EU har identificeret som vigtigt på lokalt, regionalt og europæisk plan. Generelle kriterier for internationale projekter: Innovation: Der er krav om nytænkning i form af et nyt problem; udvikling af en ny metode eller ny teknologi - og at man ikke kender alle svar og metoder på forhånd. Vær ambitiøs men samtidig realistisk: lov ikke for lidt, og ikke for meget. Kompetencer: Vigtigt at sammensætte et konsortium / partnerskab, der matcher aktiviteter og forventede resultater. Europæisk dimension: Samarbejde og problemløsning på tværs af grænser skal være relevant. Udfordringer skal være nogle man ikke kan løse alene og være i partnernes oprigtige interesse Europæisk effekt og merværdi: transnational problemløsning og relevans Tidshorisont: EU projekter har en lang tidshorisont med en ansøgningsfase på ca. 1 år og en projektperiode på 2-3 år. Et EU projekt skal med andre ord søge at finde langsigtede løsninger på et problem. Med-/egenfinansiering: EU midler er kun et tilskud Sammenhæng: Be concise, precise and wise : afstem tidsramme, aktiviteter, resultater og budgetter. Projekt-ledelse: Der eksisterer stramme og detaljerede krav til finansiel afrapportering og afrapportering om projektets forløb og implementering Kommunikation: Udbredelse af projektets resultater, særligt til interessenter og andre regioner, er et krav. Projekter bør have en særskilt arbejdspakke til dissemination Kort sagt så skal EU-projekter have merværdi på to planer - det lokale/regionale/nationale plan og det EU/Europæisk plan. Netop derfor er EU-midler som tommelfingerregel ikke et alternativ til danske puljer, fordi der stilles helt anderledes krav og kriterier til transnationalitet i problemstillingerne, arbejdsmetoderne; løsningsmodellerne og partnerskaberne. Som tommelfingerregel anses følgende aktiviteter for at give europæisk merværdi: Projekter baseret på europæiske partnerskaber: dvs. aktiviteter, der realiseres gennem et samarbejde mellem aktører fra mindst tre (og gerne flere) EU-lande; Projekter med aktiviteter som afvikles i flere medlemslande; Projekter, der genererer good/best practice : dvs. aktiviteter, der kan overføres til og vil kunne iværksættes i andre lande, hvis de tilpasses omstændighederne og kulturelle forhold i de respektive lande Europæiske fondsmidler Fælles for alle støtteordninger er, at de alle på forskellig vis understøtter EU s politiske og økonomiske målsætninger. Overordnet set kan EU fondsmidlerne inddeles i to kategorier: 1. En kategori, hvor midlerne kommer fra EU kasserne men forvaltes efter decentrale principper. Disse puljer betragtes som regionale/nationale midler og har ikke krav om europæisk forankring. 2. Den anden kategori er europæiske puljer, der tildeles med krav om europæisk merværdi og transnationale partnerskaber. Det er disse puljer, som SDEO primært arbejder med, og er de puljer denne vejledning har som udgangspunkt. 4

5 Som hovedregel gives der tilskud til projekter og arrangementer og ikke til driftsorienterede aktiviteter. Der gives altså tilskud til en planlagt aktivitet, som er tidsbegrænset og som har til hensigt at løse et klart defineret problem således, at der opnås udvikling. Omkostninger til hardware og udstyr kan som oftest kun udgøre en lille del af projektomkostningerne, hvis det samtidig kan retfærdiggøres, at sådanne udgifter er af afgørende betydning for at realisere og gennemføre projektet og dets aktiviteter. EU stiller desuden krav om medfinansiering fra projektets partnere. Den maksimale EU-støtte varierer fra støtteprogram til støtteprogram, men vil typisk være begrænset til mellem 50 og 75 % af det samlede projekt-budget. Desuden gælder som tommelfingerregel, at EU ikke yder støtte til anlægsudgifter og infrastruktur. Rationalet bag dette er, at de fordele, der skabes som følge af byggeprojekter og investeringer i udstyr kun kommer en snæver kreds af brugere til gode, og derfor ikke giver europæisk merværdi. VÆRKTØJSKASSEN: Fem essentielle spørgsmål til projekt-udvikling Hvorfor? Hvilket problem ønskes løst? Hvorfor søges om EU finansiering og ikke national finansiering? Hvad er den europæiske dimension? Eksisterer der produkter, services, værktøjer, modeller og processer som kan løse problemet i dag? Hvorfor er projektet vigtigt lige nu? Hvad ville der ske, hvis projektet ikke bliver finansieret nu? Vil nogen opdage eller mangle det? Er I de bedste til at løse problemet og i samarbejde med hvem? (partnerskabet) Det første projekt skal være det rigtige projekt EU projekter skal være de rigtige for at indsats og økonomi står mål med det forventede udbytte. Men når vi taler om, at kommunen skal godt i gang med internationalisering og EU-projekter, er det særligt vigtigt at få valgt det rigtige første projekt, der gør, at forvaltningen og den involverede medarbejder gerne vil gentage succesen. Hovedargumentet i dette afsnit er, at det rigtige projekt identificeres på en længere række af såvel kvalitative som kvantitative parametre: Relevante emner og opgaver og den rigtige medarbejder Samarbejdspartnere og lead partnere: den rigtige type og geografi Involvering den rigtige rolle i det første projekt Det rigtige udbytte: resultater og oplevelser I forlængelse af en strategisk indsats i kommunen Kommunal helhedstænkning Listen er ikke udtømmende, men kan give en idé om tankesættet og filosofien bag: at hvorvidt et projekt, og særligt det første, er det rigtige, antageligt handler om andet og meget mere end, at de økonomiske ender mødes. De seks parametre uddybes én for én i afsnittene nedenfor: 5

6 Relevante emner og opgaver og den rigtige medarbejder Centralt for udvælgelse af det rigtige emne til det rigtige projekt, som kommunen skal gå efter, er at prioritere i overensstemmelse med kommunale opgaver, der skulle løses alligevel. Det internationale engagement bliver dermed en tæt integreret og nyttig del af det daglige arbejde og den kommunale opgaveløsning. Det vil desuden minimere de mer-ressourcer, som et EU projekt vil kræve, idet der opstår synergieffekt mellem de lokale og de internationale opgaver. Det er oplagt at tage afsæt i den lokale udviklingsstrategi. Kommunen kan på den måde udvælge et begrænset antal emner og områder, hvor man ser en reel merværdi i at løfte, håndtere og arbejde med opgaverne og opgaveløsningen i internationalt regi. Dernæst kan man med fordel kvalitetssikre, om de udvalgte emner nu også er de rigtige for Kommunen ved at vurdere hvem i kommunen, der bedst kan løfte projekt opgaven. Hvor er ildsjælene, der kan og vil? Det nytter ikke noget at vælge sundhedsområdet som et første projekt, hvis forvaltningen ikke har medarbejdere, der oprigtigt ville interessere sig for at løfte opgaven. Det vil sjældent føre til den gode (første) oplevelse. VÆRKTØJSKASSEN: Spørgsmålsguide til relevante projekt-emner Hvad er det, vi synes, vi er gode til i vores kommune? Hvilke interne (i organisationen) og eksterne (i lokal samfundet) ressourcer er med til at understøtte disse områder? Hvordan kan vi videreudvikle disse ressourcer og områder, så vi bliver endnu bedre, og så der opstår en spill-over effekt til andre områder, hvor vi måske ikke er helt så gode? Hvad er det helt konkret, vi gerne vil vide noget mere om, som kan give merværdi i vort organisatoriske og lokale udviklingsarbejde? Samarbejdspartnere: den rigtige type og geografi Projektets sammensætning af partnere vil have en afgørende betydning for, hvordan og hvor godt eller skidt projektet forløber. I sin søgen efter det rigtige projekt, kan man med fordel skele til antal, geografi såvel som typen af partnere. Store partnerskaber (10-15 partnere) vil rumme andre udfordringer såvel som muligheder, end mindre partnerskaber (5-7 partnere). Ligeledes kan den geografiske spredning i projektet give anledning til udfordringer: I et paneuropæisk partnerskab med partnere fra både Nord-, Vest-, Syd- og Østeuropa vil kulturforskellene, herunder eksempelvis mødedisciplin og arbejdsmoral, pr. definition være større, end hvis partnerne alle kommer fra den nordeuropæiske region. Kulturforskelle kan være sjovt og berigende, men kan også være en kilde til stor frustration i arbejdssammenhænge. Endelig betyder typen af partnere naturligvis meget for projektforløbet og den gode oplevelse: er de rigtige partnere valgt til de rigtige opgaver? Matcher partnerne hinanden i størrelse og niveau (f.eks. lokalt vs. nationalt)? Er der samme ambitionsniveau i partnerskabet? Og er projektlederen erfaren og i stand til at lede projektet effektivt og smertefrit igennem? Som ny i projektsammenhæng vil kommunen have svært ved at vurdere givne partnerskaber ud fra kriterier som de ovenfor anførte. Her kan Bruxelles-kontoret i mange tilfælde hjælpe med en vurdering af om partnerskabets sammensætning vil være det rigtige for kommunen at engagere sig i. 6

7 Involvering: egen rolle i det første projekt Kommunen og forvaltningen bør altså kritisk vurdere egen rolle i et givent projekt. At gå fra kan være overambitiøst og vil næppe give den helt igennem gode oplevelse. Så der er ingen grund til hverken at starte som projektleder eller indtage en urealistisk stor og afgørende rolle i det første projekt. Alle projekter rummer på den ene eller anden måde mulighed for at tilpasse aktivitets- og budgetniveauet forskelligt til de enkelte partnere. Desuden bør man gøre sig bevidst, om man i projektet primært har selv skal være bedste eller førende praksis eller om det i højere grad drejer sig om at lære fra andre. Begge dele er fint og udbytterigt, men projektet bliver ikke en god oplevelse, hvis interne forventninger til eget udbytte af projektet ikke er i overensstemmelse hermed. Det rigtige udbytte = resultater og oplevelser: alt i alt Lægger vi ovenstående parametre sammen er argumentet grundlæggende, at udbyttet af et givent EU-projekt bør udregnes og opgøres i såvel resultater som i den gode oplevelse. Projekter skal have effekter, og projekter skal give merværdi hvad end denne bundlinje er defineret som kompetenceudvikling, netværksudvidelse eller økonomisk støtte. Ovenstående punkter opsamles desuden i redskabsform i faktaboksen nedenfor. VÆRKTØJSKASSEN: Det rigtige projekt = de rigtige resultater og den gode oplevelse Spørgsmålsguide Hvordan passer projekt-idé og tema ind i vores daglige arbejde og virkelighed i kommunen? Hvem i vores afdeling / kommune ville bedst kunne løse denne opgave / hvem ville kunne bidrage til projektet? Hvordan matcher vi partnerskabet (organisation, størrelse, lokalt vs. regionalt niveau, osv.)? Kan vi primært lære fra eller give til projektet? Er det for os det rigtige projekt kan og vil vi finde ressourcerne til det: tid og penge? Hvilke andre projekt-ideer giver det inspiration til? Kommunal helhedstænkning i forlængelse af den strategiske indsats Legitimering og opbakning er i organisationen nøgleordet for at sikre at kommunen vælger det rette projekt. Kommunen bør gøre sig klart, hvilken international profil, den har eller gerne vil have; er man blot en venskabskommune, eller er der ambitioner til at skrue det et niveau op og definere sig selv om eksempelvis en partnerskabskommune, en Østersø-kommune, en klimakommune, en iværksætter-kommune, osv. En afklaring af hvordan kommunen ser sig selv i det internationale perspektiv hjælper til give retning og skærpet fokus; til systematisk at kunne fundraise og opsøge projekter, der understøtter den valgte profil. Den internationale profil vil få mere vægt og relevans, hvis den etableres som en naturlig forlængelse af kommunens strategiske indsats lokalt. Hvis kommunen eksempelvis har valgt, at satse på sundhedsfremmende tiltag blandt socialt udsatte grupper i kommunen, vil det være oplagt at finde EU projekter, der netop arbejder med denne problemstilling. Dette bl.a. fordi kommunen selv har nogle erfaringer at byde ind med i et projekt, men også fordi kommunen kan opnå relevant viden og metoder fra lignende indsatser i andre regioner i EU. 7

8 En synlig og veldefineret organisatorisk forankring af de internationale prioriteringer kan sikre fokus for ledelsen og for tildelingen af ressourcer således, at det internationale ikke i perioder nedprioriteres i forhold til mere driftsorienterede opgaver. De første næste skridt også i samarbejde med Bruxelles-kontoret Når den internationale satsning og prioriteringen af udvalgte emner skal blive til handling og konkrete projekter i kommunen, tilbyder Bruxelles-kontoret sig som support-funktion i et tæt samarbejde med udviklingskonsulenter og fundraisere i de kommunale forvaltninger. Kontorets medarbejdere kan i denne proces bl.a. Fungere som internationaliserings-coach og give eksempler på strategier, kodeks og lign. til inspiration Medvirke til at identificere og tiltrække EU-midler til de rigtige projekter Identificere og skabe adgang til internationale samarbejdspartnere og netværk Formidle strategisk information og skabe kontakt til EU-systemet VÆRKTØJSKASSEN: Konkrete forslag til mulige næste skridt Gør internationale projekter til et aktivt og prioriteret tilvalg Prioriter og udvælg et begrænset antal emner (vælg det rigtige ) Identificer de rette medarbejdere med kompetencer og ressourcer Definer resultatmål for det internationale arbejde Træning af medarbejdere (projektudvikling og ansøgningsskrivning) Vær proaktiv og søg rådgivning hos Det Syddanske Bruxelles-kontor Deltag aktivt i netværk for internationale medarbejdere fra de 22 syddanske kommuner (NIMS). Udstationering af medarbejdere hos SDEO i Bruxelles Samarbejde med (mere) projekterfarne kommuner i Syddanmark Bruxelles-kontoret er et tilbud til de syddanske kommuner om rådgivning, facilitering af projekter, internationale satsninger osv., men kontoret efterspørger også noget til gengæld i form af engagement og prioritering: vi understøtter og komplementerer bedst og med størst succes de aktører, der kan og vil. I denne forbindelse er bevidstgørelse, stillingtagen og en, i kommunen, intern vurdering af organisatorisk og strategisk forankring af det internationale arbejde, et afgørende tiltag. Lidt inspiration fra tidligere projekter Vejledningen har nu kort beskrevet rammerne for EU ansøgninger, hvad der gør et projekt europæisk og ikke nationalt eller lokalt. Derudover har vi beskrevet, hvor central en kommunal strategisk afklaring af den internationale profil er i forhold til en succesrig deltagelse i EU projekter. Vi tror dog de bedste beskrivelser kommer fra de kommuner, der har deltaget i EU projekter. Derfor har vi nedenfor listet lidt forskellige eksempler på projekter, hvor syddanske kommuner har været partnere i EU projekter. 8

9 Greative Growth Spinderihallerne i Vejle Greative Growth projektet, som var et projekt under INTERREG IVC programpakken, har haft til formål at besvare spørgsmål såsom Hvordan kan den kreative sektor hjælpe det konventionelle erhvervsliv med at skabe vækst og sikre international konkurrenceevne? Creative Growth er et stort projekt med deltagelse fra 9 lande med 11 partnere fra såvel Nord, Syd, Øst og Vest Europa. Creative Growth projektet kan karakteriseres ved at have været på rette tid og sted, idet projektet netop har forsøgt at udvikle den kreative sektor som en selvstændig erhvervssektor og som en central vækstfaktor i informationsøkonomien på et tidspunkt, hvor netop kreativitet kom på den politiske dagsorden i Bruxelles. Creative Growth har indledt projektet med at foretage en regional kortlægning af den kreative sektor baseret på fælles standarder og en fælles interregional analyse af sektoren. Dernæst har projektet i tematiske arbejdsgrupper sammenlignet eksisterende erhvervsstøtteordninger og løsninger og identificeret løsningsmodeller, der kan sikre, at kreativitet kan blive en vækstkatalysator. Nogle af disse løsningsmodeller er som afslutning på projektet blevet afprøvet i pilotprojekter, og erfaringerne danner grundlaget for anbefalinger til europæiske og regionale beslutningstagere. Link til projektet: eller PoHeFa Policy, Health and Family learning PoHeFa er et treårigt sundhedsprojekt med syddanske partnere fra Videncenter for Sundhedsfremme på University College Syddanmark, Langeland kommune og Det Syddanske Bruxelles-kontor. PoHeFa er et sundhedsfremmende projekt, der går ud på at sikre at færre europæere bliver usunde som følge af forkert livsstil m.v. Projektet ønsker at skabe sammenhæng mellem det, der siges politisk og det, der gøres i praksis og hvor konkrete tiltag skal have effektiviseres. PoHeFa projektets aktiviteter har haft fokus på analyse og udredningsarbejde af kommunale arbejdsgange samt beslutning, planlægning, gennemførelse og evaluering af pilotprojekter i tæt samarbejde med Tønder og Langeland kommuner, der fungerer som danske testkommuner i projektet. Projektet er praksisnært, og Tønder og Langeland kommuner får følgende ud af deres deltagelse: 1. En analyse af nuværende implementeringspraksis og anbefalinger til forbedringer 2. Opkvalificering af kommunale professionspraktikere 3. Input til iværksættelse af fremtidige helhedsorienterede og strategiske kommunale sundhedsfremmende tiltag 4. Bedre sundhed blandt kommunens borgere 9

10 Europa Kommissionen finder den lokale problemstilling i PoHeFa særligt innovativ, og ønsker således at vide mere om de metoder og modeller som projektet udvikler og implementerer. Derfor er PoHeFa projektet blevet udpeget - blandt fire andre folkesundhedsprojekter - til at indgå i en pulje af projekter, hvis resultater kan ligge til grund for politikudvikling på EU niveau. Dette er et rigtig godt eksempel på hvordan lokale kompetencer og EU projekter fra Region Syddanmark kan opnå indflydelse på EU niveau. PoHeFa har deltagelse af i alt 11 partnere fra Danmark, Finland, England, Tyskland, Italien og Cypern. Projektet, der løber fra juli 2009 til juli 2012 har et samlet budget på knap 1 mio. EUR (ca. 52 % i støtte fra EU). Link til projektet: Healthy Children University College Lillebælt, Vejle kommune, Odense kommune og Det Syddanske Bruxelles-kontor er syddanske partnere i det treårige sundhedsprojekt Healthy Children in Healthy Families. Ulighed i sundhed er en velkendt udfordring for vores samfund og at nå de mennesker, der virkelig har brug for at vide og forstå, hvordan de kan forbedre deres helbred har vist sig at være svært. Dette er omdrejningspunktet i Healthy Children projektet. Healthy Children projektet består af fire faser - en afklaringsfase, opkvalificeringsfase, afprøvningsfase og opsamlingsfase. Projektaktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med Odense og Vejle kommuner, der fungerer som danske testkommuner med de to lokalområder Vollsmose og Løget. Konkrete aktiviteter kommer til at foregå her, og i løbet af projektet vil 20 ressourcepersoner fra civilsamfundsorganisationer i de to lokalområder blive rekrutteret og opkvalificeret, så de bliver i stand til at udvikle og implementere konkrete sundhedsfremmende aktiviteter i tæt samarbejde med kommunerne. Projektet er praksisnært, og Odense og Vejle kommuner vil få følgende ud af deres deltagelse: Opbygget strategisk samarbejde med civilsamfundsorganisationer i de to lokalområder Etablering af netværk af ressourcepersoner fra civilsamfundsorganisationerne som er blevet opkvalificeret til at udføre sundhedsfremmende aktiviteter Gennemførelse af konkrete sundhedsfremmende tiltag i de to lokalområder Bedre sundhed blandt lokalområdernes borgere Ved projektets afslutning vil der ligge metoder og politiske anbefalinger til, hvordan lokale myndigheder kan etablere et tættere samarbejde med civilsamfundsorganisationer, som kan være til inspiration for andre kommuner rundt omkring i Danmark og resten af Europa. 10

11 Healthy Children har deltagelse af i alt 13 partnere fra Danmark, Norge, England, Kroatien, Spanien og Italien. Projektet, der løber fra august 2010 til juli 2013 har et samlet budget på knap 1.3 mio. EUR (ca. 60 % fra EU). Link til projektet: 5 skarpe om EU-fundraising Afslutningsvis har vi liste fem centrale elementer, der kan være med til at adskille de lokale/regionale projektidéer fra de projektidéer, som er egnet til at søge støtte i europæiske fundsmidler. Nedenfor listes 5 centrale elementer i forbindelse med søgning af EU midler til en projektidé. Projektet skal indeholde nytænkning og innovative elementer. Dvs. eksempelvis et nyt produkt, en ny proces eller metode, ny forskning, nye løsningsmodeller, nye samarbejdsformer eller løsning af nye problemstillinger. Det skal være relevant at samarbejde med udenlandske partnere. Der er specifikke regler for forskning og produktudvikling om rettigheder til ny viden, men vilje til at inddrage danske og udenlandske partnere og eksperter er nødvendig i europæisk sammenhæng. Der skal typisk være tale om et længerevarende udviklingsforløb, hvor man ikke kender alle svar på forhånd. De fleste EU projekter har en varighed på 2-3 år. Tålmodighed er således helt centralt, da der nemt kan gå op til 9 måneder fra første kontakt er skabt, til der gives svar på en ansøgning. Der er næste altid tale om et element af medfinansiering af projektudgifterne. Den europæiske støtte udgør mellem 30 og 80 % af omkostninger afhængig af aktiviteterne og ordningen. Resten skal partnerskabet selv finansiere. Effekten af projektet skal være europæisk, hvilket vil sige, at der som hovedregel ikke gives EU-støtte til meget lokalt funderede projekter samt anlægsudgifter og udgifter til infrastruktur under de programmer, som SDEO arbejde med. Rationalet bag dette kriterium er, at de fordele, der skabes som følge af byggeprojekter og investeringer i udstyr kun kommer en snæver kreds af brugere til gode. Vi håber vejledningen har givet grundlæggende forståelse for EU projekter og støttemidler. Det syddanske Bruxelles-kontor ser frem til at arbejde sammen med jer omkring jeres projektidéer og muligheder for at deltage i europæiske partnerskaber. God arbejdslyst! 11

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere