Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062"

Transkript

1 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr 9062

2

3 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Risikoforhold 4 14 Anmeldelse af skade 4 15 Anden forsikring 4 16 Regres 4 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 5 18 Opkrævning af præmie og afgifter 5 19 Moms Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Voldgift Ankenævn Lovgivning Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba 6 2 Særlige bestemmelser 21 Motorløb og konkurrencekørsel 7 22 Præmieregulering 7 23 Selvrisiko 7 24 Aldersregulering 8 3 Ansvarsforsikring 31 Hvilket ansvar er dækket 9 4 Kasko- og brandforsikring 41 Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvorledes beregnes erstatningen Transportomkostninger11 5 Særlige dækninger 51 Førerulykkesforsikring Udvidet Glasforsikring Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring 13 Fortrydelsesret 15 Nr 9062 Bilforsikring

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 4 Fortrydelsesret ved nytegning Efter Forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret Se side Sikrede 111 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse bruger bilen, lader den benytte eller er fører af den Reparatør, forhandler eller lignende virksomheder, der har fået overladt bilen til reparation, service og lignende er sikret på policen - dog ikke for skade sket under kørsel, der ikke er i forsikringstagers interesse Forsikringens selvrisiko jf punkt 23 opkræves hos virksomheden Virksomheder, der har bilen i varetægt for salg, kommision eller transport, er ikke sikret på policen Såfremt skaden i øvrigt er dækket af denne forsikring, er kunden sikret og skaden betales i første omgang af Alm Brand, der herefter kræver udgifterne refunderet af de eventuelle ansvarlige 112 Ved salg af bilen er ny ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter overtagelsesdagen, hvis der ikke er tegnet anden forsikring Forsikringens selvrisiko jf punkt 23 opkræves hos den nye ejer 12 Geografisk område 121 Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grønt-kort" ordningen 122 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært 13 Risikoforhold Det forudsættes, at bilens ejer/bruger og anvendelse mv er registreret i henhold til bestemmelserne i Det Centrale Personregister, Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven - og bilen i øvrigt anvendes lovligt Alm Brand får automatisk overført oplysninger om gennemførte ændringer i Det Centrale Personregister samt i Centralregisteret for Motorkøretøjer Det skal dog hurtigst muligt meddeles Alm Brand, når 131 bilen får anden fast bruger, flere ejere eller overgår til ny ejer, 132 bilens anvendelse ændres i forhold til det oplyste i policen, 133 Bilen ændres, så bilmodel, modelvariant eller motorvolumen afviger fra beskrivelsen i policen Herunder ændring af bilens egenvægt og /eller af motorydelsen, som forøger bilens motoreffekt dvs forholdet mellem bilens egenvægt og dens hestekræfter Forsikringsbetingelserne og -præmien er fastsat på baggrund af oplysningerne i policen Hvis oplysningerne ikke er rigtige, og Alm Brand ikke orienteres herom, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis Når Alm Brand er underrettet om ændringer i risikoen, tages der stilling til om og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte Ved ændring af risikoforholdene kan dette medføre nye forsikringsbetingelser og få betydning for præmien i opeller nedadgående retning 14 Anmeldelse af skade 141 Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Ønsker Alm Brand at modtage skriftlig anmeldelse, kan selskabet anmode herom Tyveri og røveri skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet 142 Forsikringstageren må ikke uden samtykke fra Alm Brand træffe aftale om erstatning eller reparation Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen uden Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for erstatningens fastsættelse 15 Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne 16 Regres Har Alm Brand på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Alm Brand regresret for de afholdte udgifter feks 161 Forsæt og uagtsomhed Alm Brand har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, har Alm Brand regresret (Færdselslovens 108, stk 2) Nr 9062 Bilforsikring

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Udlejning uden fører Udlejes bilen uden fører i strid med de af Justitsministeriet fastsatte bestemmelser, er Alm Brand forpligtet til at gøre regres, hvis en skade har medført udgift for Alm Brand, med mindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med bestemmelserne 163 Erstatning til panthaver Skadetilfælde, hvor sikredes ret til erstatning er helt eller delvist bortfaldet og erstatning alene udbetales på grundlag af en noteret panthaverdeklaration 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af 171 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, 172 jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 173 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 18 Opkrævning af præmie og afgifter 181 Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker 182 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien 183 Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter og bidrag, Alm Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve Beløbene vil fremgå af præmieopkrævningen 184 Alm Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer, og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på wwwalmbranddk, ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm Brand 19 Moms Moms i henhold til gældende lov betales af Alm Brand For biler tilhørende registrerede virksomheder, gælder, at momsen betales af disse i det omfang, virksomheden kan medregne beløbet til den indgående moms Alm Brand udlægger momsen over for reparatøren, og sender opgørelsen til virksomheden ved skadens afregning Ved kontant erstatning fradrages momsen i erstatningsbeløbet 110 Indeksregulering Præmien indeksreguleres hvert år pr førstkommende forfaldsdag Policens forsikringssummer for Førerulykkesforsikringen og Eftermonteret tilbehør indeksreguleres hvert år pr 1 januar Selvrisiko og gebyrer indeksreguleres hvert år pr 1 januar Indeksreguleringen sker i takt med udviklingen i løntallet eller lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 111 Forsikringens varighed og opsigelse 1111 Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag 1112 Alm Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringen, har denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen 1113 Betales et udlagt selvrisikobeløb eller et udlagt momsbeløb ikke inden den på girokortet anførte betalingsdag, forbeholder Alm Brand sig ret til at opsige kasko- og brandforsikringen med 14 dages varsel 1114 Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel 1115 Uanset punkt 1111 om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen tegnet med mulighed for, at forsikringstager skriftlig kan opsige forsikringen med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned For dette forkortede opsigelsesvarsel betales et gebyr Såfremt opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald efter forsikringens ikrafttræden betales yderligere et gebyr De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på wwwalmbranddk, ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm Brand Nr 9062 Bilforsikring

6 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Voldgift Forsikringstageren er berettiget til - indtil 3 uger efter at være blevet gjort bekendt med en erstatningsansættelse - at forlange uoverensstemmelser herom afgjort ved voldgift Forsikringstageren og Alm Brand vælger herefter inden 8 dage hver én voldgiftsmand Voldgiftsmændene vælger en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelser mellem voldgiftsmændene træffer afgørelse på de punkter, hvorom der måtte være uenighed Voldgiftsmændene foretager erstatningsfastsættelse i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser og afgiver skriftlig redegørelse for afgørelsen Voldgiftsretten træffer i øvrigt bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Endvidere gælder lov om voldgift I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende 113 Ankenævn Alm Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Forbrugerrådet - wwwforbrugerraadetdk Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringsoplysningendk Amaliegade 10, 1256 København K Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) Der kan fås yderligere oplysninger hos ovennævnte, herunder på disses hjemmesider 114 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 115 Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Nr 9062 Bilforsikring

7 Afsnit 2 Særlige bestemmelser Side 7 21 Motorløb og konkurrencekørsel 211 Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at - den foregår her i Danmark, - der ikke er tale om terrænkørsel, - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, - de foreskrevne regler for løbet overholdes, - kørslen ikke sker som led i et internationalt løb feks rally 212 Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel ol) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige 213 Konkurrencekørsel og træning hertil, herunder enhver anden kørsel på bane end den der er nævnt i punkt 211 og 212, er ikke dækket 22 Præmieregulering Med denne bilforsikring er du sikret fastpræmie, selvom du anmelder en skade, idet du ikke rykker til et dyrere præmietrin efter en skade Din Bilforsikring bliver automatisk billigere, når du kører skadefrit Præmiereguleringen sker efter følgende regler Ved tegning af Bilforsikringen beregnes dit præmietrin efter det antal år, du har haft egen bil, og dit skadeforløb indtil forsikringen træder i kraft hos Alm Brand Er du ny bilist eller har du ikke kørt skadefrit i egen bil i et år indplaceres du på Alm Brands præmietrin 1 Når du har kørt skadefrit i et år på samme trin, rykker du pr hovedforfald automatisk til nærmeste billigere trin indtil du er elitebilist Ved indplacering på Bilforsikringens trin 6 er du elitebilist i Alm Brand Præmietrin 7 er forbeholdt elitebilister, der ikke har anmeldt skade de sidste 2 år og opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at være pluskunde i Alm Brand Ved en skade forstås enhver forsikringsbegivenhed, der, direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for Alm Brand For hver anmeldt skade, der har medført udgift bliver forsikringen et ekstra år på det præmietrin, der var gældende på skadetidspunktet bortset fra 221 skade alene på bilens glas, som dækkes af tillægsforsikringen Udvidet Glasforsikring, jf punkt skade, der er sket mens bilen er overladt til reparation, service og lignende hos reparatør, forhandler eller lignende virksomhed og disse er sikret på policen, jf punkt 11, 223 skade, ved ejerskifte, der er sket efter overtagelsesdagen, hvis ny ejer er sikret på policen, jf punkt skade forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningspligt bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, 225 Skade ved hærværk og/eller tyveri af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere Alm Brands udgift, 226 skade eller skadeudgift alene vedrørende Førerulykkesforsikring, Redningsforsikring i udlandet eller Retshjælpsforsikring, 227 skade, hvor Alm Brand skal betale erstatning efter Færdselslovens alene på grundlag af det objektive ansvar (uden skyld jf 101) 23 Selvrisiko Forsikringens selvrisiko fremgår af policen Selvrisikobeløbet indeksreguleres jf punkt 110 Selvrisiko beregnes og opkræves ved enhver kasko- og brandskade, der har medført udgift for Alm Brand Ved en skade forstås enhver forsikringsbegivenhed, der, direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for Alm Brand Særlige forhold omkring selvrisiko: 231 ved skade alene på bilens glas, som dækkes af tillægsforsikringen Udvidet Glasforsikring, jf punkt 52 Selvrisiko opkræves ikke ved reparation af glasset feks forruden Bliver glasset udskiftet i stedet for at blive repareret opkræves selvrisiko med halvdelen af skadeudgiften - dog maks 3000 kr (indeks 2006), jf punkt ved biler med kran og/eller tippelad beregnes en selvrisiko på 20%, hvis der er sket skade under kørsel med hævet kran eller tippelad eller fejlbetjening af disse anordninger Hvis policens selvrisiko er højere, opkræves dette beløb 233 ved skader, der er sket, mens bilen er overladt til reparation, service og lignende, hos reparatør, forhandler eller lignende virksomhed og disse er sikret på policen jf punkt 11 opkræves der ikke selvrisiko Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør, forhandler eller anden virksomhed, Nr 9062 Bilforsikring

8 Afsnit 2 Særlige bestemmelser Side ved skade, der er sket, efter overtagelsesdagen, hvis ny ejer er sikret på policen, jf punkt 112, opkræves bilens selvrisiko dog hos ny ejer 235 ved skade forvoldt at en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, opkræves der ikke selvrisiko, 236 ved hærværks- og/eller tyveriskade forvoldt af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere Alm Brands udgift, opkræves der ikke selvrisiko, 237 ved skade eller skadeudgift alene vedrørende Førerulykkesforsikring eller Redningsforsikring i udlandet, opkræves der ikke selvrisiko, 238 ved skade under Retshjælpsforsikringen gælder der en særlig selvrisiko jf punkt 54 Har Alm Brand i skadetilfælde udlagt den selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har Alm Brand ret til straks at anmode forsikringstageren eller den sikrede om at refundere udlægget 24 Aldersregulering Alder på registreret primær bruger samt bilens første registreringsdato i Danmark danner grundlag for præmieberegningen og præmien reguleres på baggrund heraf Reguleringen af præmien sker automatisk ved policens hovedforfaldsdato efter det fyldte år i overensstemmelse med gældende tarif Er bilen ejet af en erhvervsvirksomhed, reguleres præmien på samme måde i forhold til en registreret primær brugers alder Hvis der ikke er registreret en bruger, reguleres præmien alene efter bilens alder Nr 9062 Bilforsikring

9 Afsnit 3 Ansvarsforsikring Side 9 31 Hvilket ansvar er dækket Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved bilens brug som køretøj med Færdselslovens summer bortset fra 311 skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, 312 skade på førerens person og ting, 313 skade på tilkoblet køretøj, 314 skade på transporteret gods (dog ikke personligt rejsegods) under kørsel i udlandet, 315 skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport I lande, med hvilke "grønt-kort" ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter de pågældende landes lovgivning, dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark Ud over erstatning til skadelidte betales omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen derved overskrides Nr 9062 Bilforsikring

10 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side Hvilke genstande er omfattet Forsikringen omfatter 411 Selve bilen 412 Fastmonteret tilbehør der alene anvendes i forbindelse med den forsikrede bil jf dog punkt Udover det fra fabrikken/importøren fastmonterede biltilbehør - er følgende fastmonterede tilbehør maksimalt dækket i alt med op til kr (indeks 2006) pr skade: Bilradio og -TV, musik- og multimedie anlæg, CD/DVDoptager/afspiller, biltelefon og navigation samt tilbehør hertil feks forstærker, højttalere og monitor Forsikringen kan tegnes med en højere forsikringssum for eftermonteret tilbehør Den valgte sum fremgår af policen 414 Maks 5 CD/DVD er dækket 415 Afmonteret tilbehør, ikke monteret tilbehør, reservedele og værktøj, som alene anvendes i forbindelse med den forsikrede bil, er maksimalt dækket i alt med op til kr (indeks-2006) Det er en betingelse ved tyveri, at genstandene opbevares i forsvarligt aflåst rum, og voldeligt opbrud kan konstateres Forsikringen omfatter ikke 416 Mobiltelefoner, navigationsanlæg og andet elektronisk udstyr, der er flytbart 417 Brændstof og andre væsker 42 Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker enhver skade på bilen samt tab af bilen ved tyveri eller røveri bortset fra 421 skade, der alene opstår i bilens mekaniske/elektroniske dele (feks motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er overgået bilen ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel En eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske/elektroniske er dog dækket, 422 skade, der påføres bilen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af den aflæssede bil fra lift, 423 Skade, der opstår som følge af kørsel uden vand eller olie, 424 skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (feks tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af bilen, der er en følge af brug, herunder slid, stenslag i lak, ridser og lignende Udover de forannævnte er følgende skader undtaget, når forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger er fører Ved anden fører end de ovenfor anførte er forsikringstageren dækket, medmindre det godtgøres, at han var vidende om, at der forelå sådanne omstændigheder, eller at hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed: 425 skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, se Forsikringsaftalelovens 18, 426 skade forvoldt, mens bilen blev ført af en person, der var beruset, se Forsikringsaftalelovens 20 og Færdselslovens 53, 427 skade indtrådt, mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovligt kørekort, se Forsikringsaftalelovens Hvorledes beregnes erstatningen Alm Brand kan enten lade bilen reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse af tilsvarende udstyr Alm Brand er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Alm Brand beløbet skønsmæssigt 431 Reparation 4311 Ved reparation skal bilen sættes i samme stand som før skaden Alm Brand er berettiget til at anvise reparatør Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af bilens handelsværdi som følge af reparation er ikke omfattet af forsikringen, se dog punkt Er skade opstået, mens bilen var overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende virksomhed, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, såfremt disse er ansvarlige for skaden Skade som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation Nr 9062 Bilforsikring

11 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side Kontant erstatning For biler registreret til privat personkørsel eller privat godstransport - bortset fra leasingbiler, har forsikringstageren ret til erstatning for værdiforringelse op til kr (indeks-2006) efter følgende regler: - 15% af reparationsomkostningerne, når skaden indtræffer inden for 1 år efter første registrering, - 10% af reparationsomkostningerne, når skaden indtræffer inden for andet og tredje år efter første registrering For skade indtruffet efter tredje år fra første registrering betales der ikke erstatning for værdiforringelse Erstatningspligten er betinget af, at - reparationsomkostningerne overstiger 20% af bilens nyværdi på skadedagen, - bilen ikke sælges inden reparationen er udført 4314 Reparation af bilen finder ikke sted, hvis den af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides Skaden afgøres da ved kontant erstatning 432 Kontant erstatning 4321 Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller bilen efter tyveri eller røveri ikke er fundet inden 4 uger efter, at Alm Brand og politiet har modtaget anmeldelse, beregnes erstatningen til det beløb, en bil af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes til mod kontant betaling, se dog punkt 4322 Den samlede kontanterstatning inkl erstatning for værdiforringelse kan ikke overstige bilens handelsværdi Driftsomkostninger i forbindelse med bilen feks finansiering, er ikke dækket af forsikringen 4322 For personbil registreret til privat personkørsel eller privat godstransport - bortset fra leasingbiler, har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte bil, under forudsætning af, at - skaden indtræffer inden for 1 år efter første registrering, Eftermonteret tilbehør, der er fastmonteret i bilen og dækket jf punkt 413, erstattes op til den sum, der fremgår af policen Den skaderamte bil tilfalder Alm Brand 433 Genanskaffelse 4331 Alm Brand er berettiget til at yde erstatning for det skaderamte i form af genanskaffelse af tilsvarende udstyr 44 Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved bilens transport til nærmeste reparatør betales af Alm Brand, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig Er bilen efter tyveri eller røveri fundet, betaler Alm Brand ud over den skade, der eventuelt er påført bilen, tillige nødvendige omkostninger til transport af bilen til forsikringstagers adresse De anførte transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende - den skaderamte bil var fabriksny og forsikringstageren var første registrerede ejer af bilen, og - reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50% af bilens nyværdi inkl leveringsomkostninger og bilens fastmonterede tilbehør på skadetidspunktet jf punkt 411 og 412 Nr 9062 Bilforsikring

12 Afsnit 5 Særlige dækninger Side Førerulykkesforsikring (Denne risiko er medforsikret, hvis policen omfatter ansvarsforsikring for indregistreret bil dog ikke under stilstand) Førerulykkesforsikringen dækker, når føreren ikke har mulighed for at få erstatning fra en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende forsikring/ordning Føreren eller dennes efterladte sikres herved erstatning ved dødsfald eller invaliditet (varige mén) efter en eneulykke med den forsikrede bil - eller bil, som forsikringstager, dennes ægtefælle/samlever* eller den faste bruger låner Dækningen er gældende fra policens ikrafttrædelse 511 Forsikrede Føreren, når denne på skadetidspunktet befinder sig i den i policen nævnte bil og er forsikringstageren/den faste bruger dennes ægtefælle/samlever*, hjemmeboende og udeboende børn Føreren, når denne på skadetidspunktet befinder sig i en lånt bil og er forsikringstageren/den faste bruger eller dennes ægtefælle/samlever* Dækningen i lånt bil er betinget af, at - det ikke er muligt, gennem den for den implicerede bil tegnede forsikring, at opnå dækning under en lignende forsikring, - forsikringstageren på nærværende police er en privat person (ikke firma eller lignende), - kørsel i den lånte bil er ren privatkørsel 512 Omfang Ved blivende følger af et færdselsuheld, hvor der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende forsikring/ordning er den forsikrede dækket med forsikringens dækningssummer ved dødsfald eller invaliditet jf dog punkt 513 og 514 om aldersnedsættelse Der sker ikke reduktion for udbetalinger fra livs- eller ulykkesforsikringer 513 Dækningssummer - ved dødsfald Dækningssummer ved dødsfald til ægtefælle/samlever fremgår af policen Se også nedenstående punkt 515 om regulering af dækningssummer Erstatningen nedsættes efter reglerne om aldersnedsættelse i Erstatningsansvarslovens 9 Såfremt et færdselsuheld er direkte årsag til forsikredes død, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, betales den for dødsfaldet fastsatte dækningssum Er der i anledning af færdselsuheldet betalt erstatning jf dækning ved invaliditet, udbetales alene det beløb, hvormed dødserstatningen overstiger den allerede skete udbetaling Efterlader afdøde ikke ægtefælle/samlever* betales dokumenterede udgifter til begravelseshjælp indtil kr (indeks-2006) 514 Dækningssummer - ved invaliditet (mén) Dækningssummen ved en méngrad 100% og derover (fuldstændig invaliditet) fremgår af policen Erstatningen nedsættes efter reglerne om aldersnedsættelse i Erstatningsansvarsloven 4 Ved lavere méngrad ydes forholdsmæssig erstatning Såfremt et færdselsuheld har medført varige og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har forsikrede ret til erstatning, såfremt den medicinske invaliditet fastsættes til mindst 5% varigt mén Méngraden fastsættes efter Arbejdskadestyrelsens mén-tabel på skadetidspunktet Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter ovennævnte tabel, fastsættes den medicinske méngrad efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méngraden, på baggrund af den fysiske funktionshæmning Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af den fastsatte dækningssum I alle tilfælde fastsættes invaliditetserstatningen på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til erhvervsevnetab, ens erhverv eller andre individuelle forhold En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede 515 Regulering af dækningssummer Dækningssummerne indeksreguleres hvert år pr 1 januar jf punkt 110 Er summerne ved dødsfald og invaliditet forbeholdt de af Alm Brands kunder, der opfylder de til hver en tid gældende betingelser for at blive pluskunde, og betingelserne ikke længere opfyldes, ændres summerne fra policens hovedforfald til de summer, der gælder for andre kunder, der ikke er pluskunder 516 Udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen kan hvis en af parterne ønsker det foretage vejledende udtalelse om méngradens størrelse Styrelsens udtalelse er en vejledende udtalelse og således ikke bindende for parterne Alm Brand betaler Styrelsens gebyr 517 Oplysningspligt mv Den sikrede har pligt til at sørge for indsendelse af de oplysninger, Alm Brand under sagens behandling måtte kræve, samt til at lade sig underkaste de lægeundersøgelser, Alm Brand anser for nødvendige I tilfælde af dødsfald er Alm Brand berettiget til at kræve obduktion 518 Forsikringen dækker ikke - Ulykkestilfælde under kørsel, der foregår uden forsikringstagerens tilladelse, mens bilen er i varetægt hos Nr 9062 Bilforsikring

13 Afsnit 5 Særlige dækninger Side 13 værksted, hotel eller lignende virksomhed eller overgivet til ny ejer - Skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf Forsikringsaftalelovens 18 - Skade forvoldt, mens bilen blev ført af en person, der var beruset, jf Forsikringsaftalelovens 20, samt Færdselslovens 53 - Skade indtrådt, mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovligt kørekort, jf Forsikringsaftalelovens Forsikringens ophør Dækningen ophører ved bilens ejerskifte eller afmelding samt ved policens opsigelse * Definition samlever Ved samlever forstås i denne sammenhæng en person som forsikringstageren levede sammen med (tilmeldt Det Centrale Personregister på samme adresse) i et ægteskabslignende forhold jf i øvrigt Lov om Erstatningsansvar Udvidet Glasforsikring (Denne risiko er en tilvalgsdækning til kasko- og brandforsikringen og er medforsikret, hvis det fremgår af policen) 521 Udvidet glasforsikring dækker selvrisiko- og/eller præmiemæssige konsekvenser ved skade alene på bilens glas 522 Ved skade alene på bilens glas fx ruder, lygteglas eller spejlglas opkræves selvrisiko med halvdelen af de skadeudgifter, som udskiftningen heraf medfører dog maks 3000 kr (indeks-2006) 523 Der opkræves ingen selvrisiko, hvis glasskaden udbedres, ved at det beskadigede glas repareres i stedet for at blive udskiftet 524 Er du indplaceret på præmietrin 1-5 og anmelder en glasskade, skal du ikke stå et ekstra år på samme trin, men har mulighed for at rykke til nærmeste billigere trin Som almindelig vejledning kan oplyses: Forsikringen omfatter personbiler, vare- og lastbiler med indtil 3,5 tons totalvægt Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, såfremt rejsens formål er godstransport Forsikringen dækker visse omkostninger i forbindelse med skade omfattet af kasko- og brandforsikringen eller mekanisk skade, når uheldet opstår under rejse i udlandet NB! Husk altid at medbringe registreringsattesterne og de røde SOS-kort ved rejser i udlandet med bil og campingvogn 54 Retshjælpsforsikring (Denne risiko er medforsikret, hvis policen både omfatter kasko- og brandforsikring ) De fuldstændige forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring kan rekvireres hos Alm Brand Som almindelig vejledning kan oplyses: Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister i forbindelse med bilen Forsikringen dækker bla ikke tvister i forbindelse med sikredes selvstændige virksomhed eller ansættelsesforhold Dog dækkes alle tvister, der angår personskade Forsikringen dækker heller ikke tvister med myndighederne i skatte- og afgiftsspørgsmål, incassosager mod sikrede og tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv med mere Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til Alm Brand, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages Sikrede skal søge om fri proces, hvis de økonomiske betingelser herfor er til stede Får sikrede afslag på fri proces, dækker forsikringen kun, hvis særlige forhold er til stede Selskabets erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr (inkl moms) Selvrisiko udgør de første 10% af de samlede omkostninger, dog mindst 2500 kr 53 Redningsforsikring i udlandet (Denne risiko er medforsikret, hvis policen både omfatter kasko- og brandforsikring dog ikke under stilstand)) De fuldstændige forsikringsbetingelser for Redningsforsikring i udlandet (det røde SOS-kort) kan rekvireres hos Alm Brand Nr 9062 Bilforsikring

14 Nr 9062 Bilforsikring Side 14

15 Bilforsikring Fortrydelse Side 15 Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i kan en indgået forsikringsaftale fortrydes Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren har fået meddelelse om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren på skrift (feks på papir eller som ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten Hvis man feks har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen til og med onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesrettens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr brev eller elektronisk post - underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares Meddelelse om fortrydelse af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Bilforsikring Aftalen af: Fortrydelsesblanket Dag Måned År Der henvises til policenummer Policenummer Reg nr Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

16 Alm Brand

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 40. Alm. Brand Bilforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 40. Alm. Brand Bilforsikring. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 40 Alm. Brand Bilforsikring Betingelser Nr. AU 1602 Indholdsfortegnelse Side 2 af 40 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere