Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ"

Transkript

1 A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Gert B. Hølund (GBH) Berit M. Pedersen Referent (BMP) Gæst Karin Vejrum (suppleant) (KV) Dagsorden Side 73. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Fordeling af bestyrelseshonoraret Nyt fra Team Drift Orientering om beboerklagesagsprocedure Orientering om Helhedsplan Bjellerupparken Orientering om afholdte afdelingsmøder Afdeling 1 Teglgården Afdeling 2 Teglvej Afdeling 3 Rækkehuse Teglvej Afdeling 4 Dobbelthuse - Klostervej Afdeling 6 Bjellerupparken Afdeling 7 Bjellerupparken Afdeling 8 Bjellerupparken Afdeling 9 Bjellerupparken Afdeling 10 Børnehave/Vuggestue Afdeling 11 Kædehuse Hjortholmvej Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 2

3 92. Afdeling 12 Kædehuse Rugårdsvej Afdeling 13 Jadedalen Afdeling 14 Ankerhusvej Afdeling 15 Egholmsvej Afdeling 16 Teglparken Mødekalender Eventuelt Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 3

4 73. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling: Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Indstilling: At bestyrelsen godkender dagsorden AR bød velkommen til mødet, hvor suppleant Karin Vejrum deltog som gæst i bestyrelsen, og Inspektør Gert Hølund deltog fra administrationen. DLA orienterede om et ekstra punkt til dagsordenen, omkring ny lovgivning omkring henlæggelse til dispositionsfonden. Punktet blev forslået indføjet under punkt 76, Orientering fra administrationen, som punkt c. Ligeledes anmodede DLA om at punkt 84c ikke blev behandlet på dette møde, da administrationen ønsker at bearbejde sagsfremstillingen igen. Bestyrelsen godkendte ovenstående ændringer samt dagsordenen. 74. Godkendelse af referat Sagsfremstilling: Referat af formødet til repræsentantskabsmødet afholdt torsdag den 21. marts 2013 er fremsendt pr. mail den 17. april 2013 til bestyrelsen. Indstilling: At bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bilag: Referat af formødet til repræsentantskabsmødet Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 4

5 75. Orientering fra formanden Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal fastlægge en dato for A/B Andelsbos tur til Djurs Sommerland til sommer. Indstilling: At bestyrelsen fastlægger en dato for turen til Djurs Sommerland At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning AR orienterede om Dronningborg Vandværks ønske om at A/B Andelsbo skal navngive de 6 mandater, som A/B Andelsbo har til vandværkets generalforsamling. Det blev vedtaget, at bestyrelsen samt første suppleant KV får mandaterne. Fuldmagter til beslutningsoverdragelse blev placeret i bestyrelseslokalet til eventuel brug ved næste generalforsamling i marts Bestyrelsen afventer en redegørelse for tomgang i boligforeningen. Boligforeningens tur til Djurs Sommerland blev fastsat til den 22. juni 2013, og det blev besluttet, at hvis deltagerne ønsker at tage del i fællesspisningen, skal de tilmelde sig på forhånd, af hensyn til indkøbet til turen. 76. Orientering fra administrationen a) Betaling med PBS Sagsfremstilling: Orientering på baggrund af en efterspørgsel fra repræsentantskabet omkring nogle medlemmers udfordringer med betaling af husleje over PBS til RandersBolig. Problemet er at hvis ikke medlemmets huslejebetaling er sket automatisk, bliver de pålagt gebyr for for sent betalt husleje, uden at de når at rette fejlen. RandersBolig havde nogle sager med afviste betalinger fra PBS tilbage i oktober 2012, hvor administrationssystemet blev konverteret, men problemet eksistere ikke i dag. RandersBolig modtager hver måned en oversigt over betalinger fra PBS. Af oversigten fra PBS fremgår det, hvilke betalinger der ikke er gennemført automatisk til forfaldsdatoen. For hele Andelsbo er der 3 betalinger i marts der ikke er gennemført automatisk. I februar var der 2 og i januar var der ingen. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 5

6 Der er som regel to mulige årsager til at betalingerne ikke er gennemført af PBS. Enten er betalingen afvist af PBS, hvis der ikke er tilstrækkeligt penge på lejerens konto, eller også er betalingen afmeldt PBS, hvilket kunden selv har gjort i deres pengeinstitut. RandersBolig kan kun tilmelde aftaler til PBS Hvilket vi som regel kun gør når lejeren flytter ind Dette kræver både oplysning om lejerens bankkonto og en underskrift. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev drøftet, og det kom herigennem frem, at bestyrelsen har hørt om flere der har problemer med at tilmelde betalingen af det årlige medlemskab til RandersBolig til PBS. Det blev besluttet at administrationen vil undersøge dette nærmere. Udenfor referat: Administrationen har undersøgt sagen, og udfordringerne med betaling af medlemskabet har flere årsager. 1. årsag den første opkrævning medlemmerne fik i år 2011 blev opkrævet på det nummer som de oprindeligt havde i de respektive boligorganisationer det tilmeldte rigtig mange kunder til PBS. 2. årsag den anden opkrævning medlemmerne fik i år 2012 blev opkrævet på det nye nummer de havde fået, da de syv boligorganisationers numre blev sammenlagt til et nummer i RandersBolig Derfor skulle der tilmeldes PBS på ny. 3. årsag vi skiftede administrationssystem fra KTP til EG i oktober 2012 hvilket samtidig betød, at filen til PBS også blev ændret og alle de gamle betalingsaftaler blev ugyldige hvorfor det nye girokort skulle tilmeldes igen. 4. Fire år for inden Fælleskontoret trådte ind i RandersBolig blev der oprettet en fælles opnotering i administrationsselskabet Fælleskonteret og der er sandsynligvis også blevet tildelt helt nyt nummer. b) Rapport om ledige lejemål i A/B Andelsbo Sagsfremstilling: Efter aftale med bestyrelsesformand Allan Rasmussen fremlægges her en redegørelse for lejeledigheden i A/B Andelsbo. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 6

7 Den 15. april 2013 er et lejemål i tomgang i A/B Andelsbo foruden bofællesskabet i afdeling 14. Det ledige lejemål er beliggende i Bjellerupparken 3 E 2. tv, og dette lejemål er på RandersBoligs Her&Nu liste, der fremhæver boliger på hjemmesiden. Når et lejemål kommer i tomgang er det typisk fordi lejemålet skal ud i flere tilbudsrunder, hvor der kommer mange reservationer på lejemålet, inden det bliver udlejet. Hver tilbudsrunde varer 7-8 hverdage inklusiv sagsbehandling. Herefter kan boligen reserves af de interesserede lejere i 2 hverdage. En gennemsnitlig venteliste på eksempelvis 3 rums boliger i etagebyggeri i A/B Andelsbo vurderes skønsmæssigt til at være på ca. 350 aktivt boligsøgende. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning DLA orienterede om udlejningsprocedure, og om at det er en landsdækkende trend at lejemål mange steder skal igennem en længere proces før de bliver genudlejet. Muligheden for at opkræve gebyr for reservationer på lejemål blev drøftet i bestyrelsen. Det blev vedtaget, at administrationen udarbejder en rapport om udviklingen i lejeledigheden i Andelsbo om seks måneder.. c) Information om lovgivningsinitiativ omkring henlæggelser til dispositionsfonden (Punkt, der blev godkendt ved indledningen til mødet) DLA orienterede om at der den 1. april 2013 trådte en lovændring omkring tab ved fraflytning i kraft. Lovændringen betyder at boligforeningens dispositionsfond fremover skal dække den del af en boligafdelings tab ved fraflytning, der overstiger 313 kr. pr. lejemål. Afdelingen skal selv dække tabet op til de 313 kr. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden skal, som følge af lovændringen, sættes op til 544 kr. pr. lejemålsenhed (Der henlægges i kr.), og der skal indbetales til dispositionsfonden indtil de likvide midler udgør kr. pr. lejemål (grænsen udgør i kr.) Administrationen anbefaler at lade lovgivningen få effekt ved næste regnskabsårs begyndelse ( ), således at afdelingernes vedtagne budgetter ikke skal brydes op. Ændringen i lovgivningen tages således op, når Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 7

8 regnskabsårets slutning nærmer sig, hvor det vurderes om lovændringen er et problem for boligforeningen, og administrationen vender herefter tilbage Fordeling af bestyrelseshonoraret Sagsfremstilling: Regler for udbetaling af honorar skal drøftes og bestyrelsen skal beslutte, hvordan honoraret skal fordeles. Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 med senere ændringer. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. Beløbene kan hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor. Ved regulering i overensstemmelse hermed bliver beløbene henholdsvis 74,08 kr. og 44,44 kr. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, april 2013 Antal lejemål 520 Honorarsatser jf. BL informerer nr af 26. september Pris for de første 100 lejemål kr. 74, ,00 pris for de øvrige lejemål kr. 44, ,80 I alt ,80 Bestyrelsesvederlag Pr. år ,80 Pr. kvartal ,20 Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. I dag er honoraret fordelt med 50% til formand Allan Rasmussen, 40% til næstformand Jens Ravnborg og 10% til bestyrelsesmedlem Anne Mette Kjærgaard. Hvis denne fordeling vedtages igen vil udbetalingerne til bestyrelsen blive fordelt over året i henhold til tabellen nedenfor. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 8

9 Titel Formand Næstformand Medlem Medlem Navn Allan Rasmussen Jens Ravnborg Anne Mette Kjærgaard Per Munk Fordel ing i % Dec Mar Jun Sep , , , , , , , , ,82 651,82 651,82 651,82 Medlem Brian Rytter I alt 6.518, , , ,20 I ndstilling: Det indstilles at den fremtidige fordeling af udbetalinger til bestyrelsen besluttes. Bestyrelsen besluttede at forsætte den procentvise fordeling af bestyrelseshonoraret, som den er beskrevet ovenfor. 78. Nyt fra Team Drift Sagsfremstilling: Orientering om valg af rengøringspersonale til afdelingerne 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14 og 16 På baggrund af bestyrelsens beslutning på mødet den 21. marts 2013 om at lade afdelingerne træffe beslutning om hvilken rengøringsordning de ønsker at benytte følger her en orientering om sagen. Den nuværende rengøringsaftale for fællesarealerne i afdelingerne 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14 og 16 er netop blevet forlænget og løber nu ud den 30. juni Som vedtaget på mødet den 21. marts har administrationen undersøgt om vinduespolering og rengøring af fællesvaskerierne er inkluderet i tilbuddet for de to rengøringsassistenter. Ligeledes har administrationen undersøgt, hvem der kvalitetskontrollerer de to interne rengøringsassistenters arbejde. Administrationen har udarbejdet en beregning på udgifter til ovenstående fællesarealer. Beregningen for de interne rengøringsassistenters løn er baseret på antal lejemål i de enkelte afdelinger. Skemaet over beregningen var en del af materialet til formødet til repræsentantskabsmødet. Skemaet er blevet revideret i henhold til nedenstående oplysninger, og er udsendt til bestyrelsen pr. mail den 12. april til orientering. Vinduespolering i opgangene i afdeling 1, 2 og 16 er ikke en del af tilbuddet for de to interne rengøringsassistenter, og dette skal derfor tilkøbes ved siden af udgifterne til Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 9

10 de to rengøringsassistenter. Fællesvaskerierne er inkluderet i rengøringsassistenternes opgaver. Det er lokalinspektøren der har ansvaret for at kvalitetskontrollerer de interne rengøringsassistenters arbejde. Se vedlagte skema for oversigt over beregningerne. Bilag: Skema over beregningen for udgifter til rengøringspersonale. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen anbefaler at afdelingerne vælger rengøringsløsningen med de interne rengøringsassistenter, da de ikke er tilfredse med standarden af den nuværende rengøringsordning. Lokalinspektøren står for ansættelsespapirerne. 79. Orientering om beboerklagesagsprocedure Sagsfremstilling: Som opfølgning på bestyrelsen efterspørgsel orienteres om proceduren for behandling af beboer klager i administrationen. Bilag: Forretningsgang omdeles på bestyrelsesmødet Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning DLA orienterede om sagsbehandlingsproceduren ved husordens klager. Der omdeltes følgende redegørelse: Husordensager i A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 10

11 Tidligere har klagesagerne ligget hos en enkelt medarbejder. Der har været en stor belastning på denne ene medarbejder. Denne store belastning medførte i sommeren 2012, at det var nødvendigt at flytte sagsbehandlingen til en anden medarbejder. Flytningen af sager og sommerferien medførte at nogle sager ikke blev udsendt rettidigt. Fra april 2013 er der ryddet op i sagsgangen for klagesager og herefter håndterer den enkelte portefølje medarbejder selv klagerne i dennes portefølje. Den fremtidige forretningsgang for klagesager ser således ud Inden 8 dage udsendes henstilling (samt kvittering til klageren) - venligt, men bestemt brev Påmindelse (alvorlig advarsel) - Et bestemt brev (konsekvenser ved overtrædelse) Beboerklagenævnet (begrænset kompetence) Opsigelse (3 måneders opsigelse) Ophævelse (fraflytning straks dvs. op til 8 dage til fraflytning) Boligretten Henstilling 1. gangs-overtrædelse med mindre mere omfattende/grov overtrædelse. Påmindelse Mere omfattende/grov overtrædelse eller ved gentagen overtrædelse. Der skal minimum udsendes 2 påmindelser inden sagen sendes til beboerklagenævnet. Henstillinger og påmindelser er gyldige i ca. 6 måneder derefter ny sag (man starter forfra). Ud over ovenstående redegørelse er der blevet udarbejdet en forretningsgang, en grundig vejledning til behandling af husordensklager i administrationen og personalet er blevet uddannet i klagesagsbehandling. Der foreligger således nu en fast procedure for klagesagsbehandling i RandersBolig.. Det blev vedtaget at formanden løbende bliver orienteret om status for klagesager i A/B Andelsbo. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 11

12 80. Orientering om Helhedsplan Bjellerupparken Sagsfremstilling: Kontorchefen orienterer om nyt vedrørende status for etablering af helhedsplanen for Bjellerupparken. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen har modtaget kontraktoplægget fra Kuben umiddelbart op til bestyrelsesmødet. Kontraktoplægget blev omdelt til bestyrelsen. Bestyrelsen understregede, at det er nødvendigt, at der handles på projektet snarest. DLA redegjorde for at RandersBolig ingen økonomisk interesse har i Andelsbos indgåelse af kontrakt med Kuben. Det er derfor Kuben selv, der må stå til ansvar for deres handlekraft efter indgåelse af kontrakten. Bestyrelsen besluttede at formandskabet sammen med DLA afholder et møde med Kubens ledelse, hvor kontrakten gennemgås og underskrives, således at projektet kan blive igangsat hurtigst muligt. 81. Orientering om afholdte afdelingsmøder Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende de enkelte afdelingers budgetter, og der følger derfor en gennemgang af hver afdelings budgetter i nøgletal, samt en gennemgang afdelingernes afdelingsmøder og byggesager til orientering. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 82. Afdeling 1 Teglgården Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,08% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 24 kr. pr. m² pr. år Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 12

13 Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 611 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 19. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 19. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Anne Mette Kjærgaard (formand) Eva V. Christensen Jan Christensen c) Byggesager/Renovering Byggesagsbeskrivelse: Renovering af tagdækning, efterisolering af tagkonstruktion og facader, understøbning af dele af fundament samt solcelleanlæg på tag. Lovgivning af solcelleanlæg er ændret. Afventer ny rentabilitetsberegning. Egne midler som forudsætning for projekt er ikke til stede. Ny sag og vedtagelse. Fremmes mest muligt. Sagen blev drøftet, og det blev vedtaget at administrationen igen må rykke BL for en rentabilitetsberegning for det planlagte solcelleanlæg efter ændringen af lovgivningen på området. Der afholdes møde med afdelingsformanden om projektfremdriften 83. Afdeling 2 Teglvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,34% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 23 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 560 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 29. januar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 13

14 Efter afdelingsmødet den 29. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Kaj Aage Andersen (formand) Agnete Thomsen Søren Andersen c) Byggesager/Renovering a. Afgørelsen om afdelingen skal have udvidet deres altaner ifølge udsendt forkalkulation blev sendt til urafstemning med følgende resultat: 16 for projektets gennemførelse 22 imod projektets gennemførelse 10 stemte ikke Resultatet af urafstemningen betyder at altanudvidelsen i afdeling 2 er blevet forkastet. b. Det er vedtaget, at der skal monteres et brevindkast til aviser i opgangsdørene 84. Afdeling 3 Rækkehuse Teglvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 3,96% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 22 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 570 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 18. februar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 14

15 Efter afdelingsmødet den 18. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Hans Jørgen Jørgensen (formand) Kurt Jensen Tove Jørgensen c) Byggesager/Renovering Byggesagsbeskrivelse: Udskiftning af vinduer i Udgiften afholdes af hovedforeningen som besluttet på møde i organisationsbestyrelsen , pkt. 04 i referatet. Ekstrabevilling på 50% af omkostninger til udskiftning af tegloverligger over store vinduespartier på ,- fremgår referat fra mødet d pkt. 3. Bilag: Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder i A/B Andelsbo den og Bestyrelsen vedtog, at administrationen indkalder til et møde med afdelingsbestyrelsen med henblik på en snarlig løsning af denne sag. Formand og næstformand orienteres hurtigst muligt om fremskred i sagen. 85. Afdeling 4 Dobbelthuse - Klostervej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,08% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 14 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 368 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 7. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 7. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Jens Ravnborg (formand) Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 15

16 Per Andersen Sten Larsen På forespørgsel har inspektørerne har iværksat en undersøgelse af hvor mange varmtvandsbeholdere der er tilbage, samt økonomien vedr. udskiftning til vekslere. Lige som der gennemgås vandinstallationer, da det tager lang tid før vandet bliver varmt. c) Byggesager/Renovering Byggesagsbeskrivelse: udskiftning af nedslidt tagdækning og efterisolering på nogle af dobbelthusene ( de øvrige har i ca udskiftet tagdækning). Ny sag p. g. a. utilstrækkelige egne midler, samt entreprenør vedståelsefrist er langt overskredet. Finansieringen af projektet blev drøftet. JR redegjorde for at der tidligere er blevet bevilliget støtte fra hovedforeningen til 25 % af håndværkerudgifterne. Han kritiserede, at der er sket et skred i finansieringsgrundlaget for projektet, uden der blev givet en ordentlig begrundelse. Formand og næstformand kritiserede sagsfremstillingen og særligt den mangelfulde informationsindsats overfor beboerdemokratiet fra RandersBoligs side. Det blev aftalt at administrationen tjekker hele sagen efter og følger op med orientering af formand og næstformand samt afholdelse af et snarligt møde med afdelingsbestyrelsen. 86. Afdeling 6 Bjellerupparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 3,14% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 14 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 471 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 6. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 6. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 16

17 Lotte Christensen (formand) Allan Rasmussen Tino Wittenhoff Der er oplevet problemer med Flex Touch betalingsanlægget i fællesvaskeriet for afd : Reservation, opkrævning af betaling og igangsætning af maskiner. Leverandøren er kontaktet, og vil fejlfinde i systemet, så snart et problem opstår igen. Der kan ikke findes fejl på nuværende tidspunkt. Når et nyt problem konstateres, skal dato, tid og beskrivelse af problemet meldes til Driftscenteret, som kontakter lokalinspektøren. c) Opsigelse af ejendomsfunktionærernes lokale i afdeling 6 Afdeling 6 ønsker at undersøge mulighederne for at finde en anden placering til ejendomsfunktionærerne, der benytter deres lokaler, idet de ønsker selv at anvende lokalerne. A/B Andelsbo har som arbejdsgivere en forpligtigelse til at stille lokaler til rådighed for ejendomsfunktionærerne, der lever op til lovgivningen. Administrationen arbejder videre med sagen med henblik på at finde en løsning, og vender tilbage. Indstilling: At bestyrelsen drøfter sagen, og beslutter om kontrakten med lokalerne til ejendomsfunktionærerne skal opsiges. Forskellige løsningsforslag blev drøftet i bestyrelsen. Det blev besluttet at administrationen arbejder videre med forslaget, og vender tilbage med en nogle løsningsforslag på 3 6 måneders sigt. Administrationen tager kontakt til afdelingsbestyrelsen med feedback på fremdrift i sagen. 87. Afdeling 7 Bjellerupparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 1,15% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 5 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 465 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 29. januar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 17

18 Efter afdelingsmødet den 29. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Per Munk Andersen (formand) Michael Lynggård Kenneth Vinther 88. Afdeling 8 Bjellerupparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 3,62% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 18 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 526 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 7. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 7. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Allan Hansen (formand) Brian Rytter Hanne Hansen 89. Afdeling 9 Bjellerupparken Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 18

19 Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,62% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 25 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 568 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 5. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 5. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Karl Møller (formand) Heidi Juncker Charlotte Feveile 90. Afdeling 10 Børnehave/Vuggestue Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 2,57 % Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 20 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 779 kr. pr. m² pr. år Randers Kommune opsagde lejekontrakten af Børnehaven med virkning fra 1. oktober Afdelingen mangler derfor lejeindtægt fra denne i 2012/2013, men dette dækkes af det opsamlede overskud, så kommunen har reelt betalt lejen for det opsagte lejemål. I budgettet for 2013/2014 stiger den samlede lejeindtægt med 2,57 %. Eftersom der nu kun er et lejemål i afdelingen skal indtægten alene komme herfra hvilket reelt betyder en samlet stigning på 84 %. Eftersom afdelingen herved kan køre videre uden tab anbefales det at opkræve den nødvendige leje i 2013/2014 og afvente om kommunen senere opsiger også dette lejemål. Der var en kort debat omkring udlejningssituationen i afdelingen. Jørgen Henriksen følger op omkring sagen med kommunen. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 19

20 91. Afdeling 11 Kædehuse Hjortholmvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 1,71% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 6 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 374 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 31. januar 2013 Efter afdelingsmødet den 31. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Svend Aage Hansen (formand) Bent Skovfoged Leif Christensen 92. Afdeling 12 Kædehuse Rugårdsvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 0,03% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 0 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 771 kr. pr. m² pr. år Når huslejestigningen i procent ikke resulterer i en huslejestigning i kr. pr. m 2 pr. år skyldes det afrundinger i budgettet. Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 28. januar 2013 Efter afdelingsmødet den 28. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 20

21 Kaj Nygaard (formand) Svend Skjødt-Nielsen Rita Hansen 93. Afdeling 13 Jadedalen Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,12% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 28 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 703 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 29. januar 2013 Efter afdelingsmødet den 29. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Benthe Timmermann (formand) Birgit Staun Hansen Brian Laursen c) Byggesager/Renovering a. Afdelingsbestyrelsen har fået mandat til at undersøge mulighederne for at opføre et skur til knallerter med et budget på maks kr. Med dette budget vil vi, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, undersøge mulighederne for at inddrage 2 carporte til formålet. b. Gennemgang og evt. renovering af vandinstallationer, da det tager lang tid før vandet bliver varmt. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 21

22 94. Afdeling 14 Ankerhusvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 2,36% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 20 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 878 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 6. februar 2013 Afdelingen har tomme boliger grundet manglende udlejning af Bofællesskab. Der er afsendt opkrævning for lejetabet til kommunen. Boligerne er oprindeligt opført for amtet og ved nedlæggelsen af dette overgået til kommunen. Randers Kommune er i færd med at undersøge om de ved overdragelsen er forpligtiget til at anvise til boligerne og derved dække et lejetab. Erfaringsmæssigt er denne slags sager tidskrævende, idet kun får har erfaring med dem. Der rykkes for svar hos kommunen i maj måned, idet der da er gået 3 måneder siden afsendelse af opkrævning i forbindelse med årsregnskab 2011/2012. Efter afdelingsmødet den 6. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Agnes Andersen (formand) Norma Jørgensen Tove Nielsen c) Byggesager / renovering Byggesagsbeskrivelse: Ombygning af bofælleskabet til 3 boliger. Sagen sendes til godkendelse til Randers Kommune efter indhentning lånetilbud. 95. Afdeling 15 Egholmsvej Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 22

23 Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 5,09% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 42 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 872 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 5. februar 2013 På afdelingsmødet den 5. februar 2013 blev der ikke valgt en bestyrelse. Vibeke Møgelvang blev valgt som kontaktperson for afdelingen. c) Byggesager/Renovering Kommunen har valgt fortsat at drive eget ældrecenter i forbindelse med Andelsbo s afdeling. Det er derfor aktuelt, at få udskiftet overdækningen mellem bygningerne. Randers Kommune har med virkning pr. 1. januar 2013 overdraget administrationen og den tekniske drift af egen bygning til Lejerbo. Lejerbo er ved at lave bygningsgennemgang på samtlige af de bygninger de har overtaget administration af fra kommunen. Randers Kommune vil indgå i en dialog med Andelsbo omkring tagrenovering når bygningsgennemgang er foretaget, hvilket ventes at ske inden sommer Det blev besluttet at Jørgen Henriksen, følger op på denne sag. Kommunen har angiveligt besluttet at forsætte anvisningen i afdelingen indtil 2016, men bestyrelsen vil have en kontraktforlængelse på skrift inden en renovering af afdelingen iværksættes. 96. Afdeling 16 Teglparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 5,26% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 40 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 796 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 18. februar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 23

24 Efter afdelingsmødet den 18. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen for afdelingen: Karin Vejrum (formand) Lili-Kirstine Poulsen Aase Brøchner 97. Mødekalender Bestyrelsesmøder 2013 Fastlagt dato Møde Noter Onsdag den 19. juni 2013 kl. Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 Bestyrelsesmøde kl Onsdag den 11. december 2013 Bestyrelsesmøde kl Januar/februar 2014 Bestyrelsesmøde med revisor 98. Eventuelt DLA orienterede om at der har været en artikel i Amtsavisen fredag den 19. april om Landsbyggefondens tildeling af støtte til boligforeninger i Randers. Her var Andelsbo nævnt med afdelingerne 6 og 7, der angiveligt ville modtage 10 millioner kr. DLA understregede, at administrationen havde den forståelse, at der ikke var tale om en tilsagnsgivelse, og at beløbene ikke er endeligt øremærket som følge heraf. En afklaring afventes. GBH orienterede om at der har været nabohøring på Rugårdsvej, og afdelingsbestyrelsen vil blive orienteret om resultatet af denne. Det vil blive tilstræbt fremover at planlægge bestyrelsesmøderne på tirsdage. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 24

25 Allan Rasmussen Formand Jens Ravnborg Næstformand Anne Mette Kjærgaard Per Munk Andersen Brian Rytter Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 25

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. april 2015 Referat udsendt den 28. april 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard (PD)

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere