Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ"

Transkript

1 A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Gert B. Hølund (GBH) Berit M. Pedersen Referent (BMP) Gæst Karin Vejrum (suppleant) (KV) Dagsorden Side 73. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Fordeling af bestyrelseshonoraret Nyt fra Team Drift Orientering om beboerklagesagsprocedure Orientering om Helhedsplan Bjellerupparken Orientering om afholdte afdelingsmøder Afdeling 1 Teglgården Afdeling 2 Teglvej Afdeling 3 Rækkehuse Teglvej Afdeling 4 Dobbelthuse - Klostervej Afdeling 6 Bjellerupparken Afdeling 7 Bjellerupparken Afdeling 8 Bjellerupparken Afdeling 9 Bjellerupparken Afdeling 10 Børnehave/Vuggestue Afdeling 11 Kædehuse Hjortholmvej Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 2

3 92. Afdeling 12 Kædehuse Rugårdsvej Afdeling 13 Jadedalen Afdeling 14 Ankerhusvej Afdeling 15 Egholmsvej Afdeling 16 Teglparken Mødekalender Eventuelt Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 3

4 73. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling: Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Indstilling: At bestyrelsen godkender dagsorden AR bød velkommen til mødet, hvor suppleant Karin Vejrum deltog som gæst i bestyrelsen, og Inspektør Gert Hølund deltog fra administrationen. DLA orienterede om et ekstra punkt til dagsordenen, omkring ny lovgivning omkring henlæggelse til dispositionsfonden. Punktet blev forslået indføjet under punkt 76, Orientering fra administrationen, som punkt c. Ligeledes anmodede DLA om at punkt 84c ikke blev behandlet på dette møde, da administrationen ønsker at bearbejde sagsfremstillingen igen. Bestyrelsen godkendte ovenstående ændringer samt dagsordenen. 74. Godkendelse af referat Sagsfremstilling: Referat af formødet til repræsentantskabsmødet afholdt torsdag den 21. marts 2013 er fremsendt pr. mail den 17. april 2013 til bestyrelsen. Indstilling: At bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bilag: Referat af formødet til repræsentantskabsmødet Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 4

5 75. Orientering fra formanden Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal fastlægge en dato for A/B Andelsbos tur til Djurs Sommerland til sommer. Indstilling: At bestyrelsen fastlægger en dato for turen til Djurs Sommerland At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning AR orienterede om Dronningborg Vandværks ønske om at A/B Andelsbo skal navngive de 6 mandater, som A/B Andelsbo har til vandværkets generalforsamling. Det blev vedtaget, at bestyrelsen samt første suppleant KV får mandaterne. Fuldmagter til beslutningsoverdragelse blev placeret i bestyrelseslokalet til eventuel brug ved næste generalforsamling i marts Bestyrelsen afventer en redegørelse for tomgang i boligforeningen. Boligforeningens tur til Djurs Sommerland blev fastsat til den 22. juni 2013, og det blev besluttet, at hvis deltagerne ønsker at tage del i fællesspisningen, skal de tilmelde sig på forhånd, af hensyn til indkøbet til turen. 76. Orientering fra administrationen a) Betaling med PBS Sagsfremstilling: Orientering på baggrund af en efterspørgsel fra repræsentantskabet omkring nogle medlemmers udfordringer med betaling af husleje over PBS til RandersBolig. Problemet er at hvis ikke medlemmets huslejebetaling er sket automatisk, bliver de pålagt gebyr for for sent betalt husleje, uden at de når at rette fejlen. RandersBolig havde nogle sager med afviste betalinger fra PBS tilbage i oktober 2012, hvor administrationssystemet blev konverteret, men problemet eksistere ikke i dag. RandersBolig modtager hver måned en oversigt over betalinger fra PBS. Af oversigten fra PBS fremgår det, hvilke betalinger der ikke er gennemført automatisk til forfaldsdatoen. For hele Andelsbo er der 3 betalinger i marts der ikke er gennemført automatisk. I februar var der 2 og i januar var der ingen. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 5

6 Der er som regel to mulige årsager til at betalingerne ikke er gennemført af PBS. Enten er betalingen afvist af PBS, hvis der ikke er tilstrækkeligt penge på lejerens konto, eller også er betalingen afmeldt PBS, hvilket kunden selv har gjort i deres pengeinstitut. RandersBolig kan kun tilmelde aftaler til PBS Hvilket vi som regel kun gør når lejeren flytter ind Dette kræver både oplysning om lejerens bankkonto og en underskrift. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev drøftet, og det kom herigennem frem, at bestyrelsen har hørt om flere der har problemer med at tilmelde betalingen af det årlige medlemskab til RandersBolig til PBS. Det blev besluttet at administrationen vil undersøge dette nærmere. Udenfor referat: Administrationen har undersøgt sagen, og udfordringerne med betaling af medlemskabet har flere årsager. 1. årsag den første opkrævning medlemmerne fik i år 2011 blev opkrævet på det nummer som de oprindeligt havde i de respektive boligorganisationer det tilmeldte rigtig mange kunder til PBS. 2. årsag den anden opkrævning medlemmerne fik i år 2012 blev opkrævet på det nye nummer de havde fået, da de syv boligorganisationers numre blev sammenlagt til et nummer i RandersBolig Derfor skulle der tilmeldes PBS på ny. 3. årsag vi skiftede administrationssystem fra KTP til EG i oktober 2012 hvilket samtidig betød, at filen til PBS også blev ændret og alle de gamle betalingsaftaler blev ugyldige hvorfor det nye girokort skulle tilmeldes igen. 4. Fire år for inden Fælleskontoret trådte ind i RandersBolig blev der oprettet en fælles opnotering i administrationsselskabet Fælleskonteret og der er sandsynligvis også blevet tildelt helt nyt nummer. b) Rapport om ledige lejemål i A/B Andelsbo Sagsfremstilling: Efter aftale med bestyrelsesformand Allan Rasmussen fremlægges her en redegørelse for lejeledigheden i A/B Andelsbo. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 6

7 Den 15. april 2013 er et lejemål i tomgang i A/B Andelsbo foruden bofællesskabet i afdeling 14. Det ledige lejemål er beliggende i Bjellerupparken 3 E 2. tv, og dette lejemål er på RandersBoligs Her&Nu liste, der fremhæver boliger på hjemmesiden. Når et lejemål kommer i tomgang er det typisk fordi lejemålet skal ud i flere tilbudsrunder, hvor der kommer mange reservationer på lejemålet, inden det bliver udlejet. Hver tilbudsrunde varer 7-8 hverdage inklusiv sagsbehandling. Herefter kan boligen reserves af de interesserede lejere i 2 hverdage. En gennemsnitlig venteliste på eksempelvis 3 rums boliger i etagebyggeri i A/B Andelsbo vurderes skønsmæssigt til at være på ca. 350 aktivt boligsøgende. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning DLA orienterede om udlejningsprocedure, og om at det er en landsdækkende trend at lejemål mange steder skal igennem en længere proces før de bliver genudlejet. Muligheden for at opkræve gebyr for reservationer på lejemål blev drøftet i bestyrelsen. Det blev vedtaget, at administrationen udarbejder en rapport om udviklingen i lejeledigheden i Andelsbo om seks måneder.. c) Information om lovgivningsinitiativ omkring henlæggelser til dispositionsfonden (Punkt, der blev godkendt ved indledningen til mødet) DLA orienterede om at der den 1. april 2013 trådte en lovændring omkring tab ved fraflytning i kraft. Lovændringen betyder at boligforeningens dispositionsfond fremover skal dække den del af en boligafdelings tab ved fraflytning, der overstiger 313 kr. pr. lejemål. Afdelingen skal selv dække tabet op til de 313 kr. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden skal, som følge af lovændringen, sættes op til 544 kr. pr. lejemålsenhed (Der henlægges i kr.), og der skal indbetales til dispositionsfonden indtil de likvide midler udgør kr. pr. lejemål (grænsen udgør i kr.) Administrationen anbefaler at lade lovgivningen få effekt ved næste regnskabsårs begyndelse ( ), således at afdelingernes vedtagne budgetter ikke skal brydes op. Ændringen i lovgivningen tages således op, når Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 7

8 regnskabsårets slutning nærmer sig, hvor det vurderes om lovændringen er et problem for boligforeningen, og administrationen vender herefter tilbage Fordeling af bestyrelseshonoraret Sagsfremstilling: Regler for udbetaling af honorar skal drøftes og bestyrelsen skal beslutte, hvordan honoraret skal fordeles. Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 med senere ændringer. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. Beløbene kan hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor. Ved regulering i overensstemmelse hermed bliver beløbene henholdsvis 74,08 kr. og 44,44 kr. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, april 2013 Antal lejemål 520 Honorarsatser jf. BL informerer nr af 26. september Pris for de første 100 lejemål kr. 74, ,00 pris for de øvrige lejemål kr. 44, ,80 I alt ,80 Bestyrelsesvederlag Pr. år ,80 Pr. kvartal ,20 Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. I dag er honoraret fordelt med 50% til formand Allan Rasmussen, 40% til næstformand Jens Ravnborg og 10% til bestyrelsesmedlem Anne Mette Kjærgaard. Hvis denne fordeling vedtages igen vil udbetalingerne til bestyrelsen blive fordelt over året i henhold til tabellen nedenfor. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 8

9 Titel Formand Næstformand Medlem Medlem Navn Allan Rasmussen Jens Ravnborg Anne Mette Kjærgaard Per Munk Fordel ing i % Dec Mar Jun Sep , , , , , , , , ,82 651,82 651,82 651,82 Medlem Brian Rytter I alt 6.518, , , ,20 I ndstilling: Det indstilles at den fremtidige fordeling af udbetalinger til bestyrelsen besluttes. Bestyrelsen besluttede at forsætte den procentvise fordeling af bestyrelseshonoraret, som den er beskrevet ovenfor. 78. Nyt fra Team Drift Sagsfremstilling: Orientering om valg af rengøringspersonale til afdelingerne 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14 og 16 På baggrund af bestyrelsens beslutning på mødet den 21. marts 2013 om at lade afdelingerne træffe beslutning om hvilken rengøringsordning de ønsker at benytte følger her en orientering om sagen. Den nuværende rengøringsaftale for fællesarealerne i afdelingerne 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14 og 16 er netop blevet forlænget og løber nu ud den 30. juni Som vedtaget på mødet den 21. marts har administrationen undersøgt om vinduespolering og rengøring af fællesvaskerierne er inkluderet i tilbuddet for de to rengøringsassistenter. Ligeledes har administrationen undersøgt, hvem der kvalitetskontrollerer de to interne rengøringsassistenters arbejde. Administrationen har udarbejdet en beregning på udgifter til ovenstående fællesarealer. Beregningen for de interne rengøringsassistenters løn er baseret på antal lejemål i de enkelte afdelinger. Skemaet over beregningen var en del af materialet til formødet til repræsentantskabsmødet. Skemaet er blevet revideret i henhold til nedenstående oplysninger, og er udsendt til bestyrelsen pr. mail den 12. april til orientering. Vinduespolering i opgangene i afdeling 1, 2 og 16 er ikke en del af tilbuddet for de to interne rengøringsassistenter, og dette skal derfor tilkøbes ved siden af udgifterne til Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 9

10 de to rengøringsassistenter. Fællesvaskerierne er inkluderet i rengøringsassistenternes opgaver. Det er lokalinspektøren der har ansvaret for at kvalitetskontrollerer de interne rengøringsassistenters arbejde. Se vedlagte skema for oversigt over beregningerne. Bilag: Skema over beregningen for udgifter til rengøringspersonale. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen anbefaler at afdelingerne vælger rengøringsløsningen med de interne rengøringsassistenter, da de ikke er tilfredse med standarden af den nuværende rengøringsordning. Lokalinspektøren står for ansættelsespapirerne. 79. Orientering om beboerklagesagsprocedure Sagsfremstilling: Som opfølgning på bestyrelsen efterspørgsel orienteres om proceduren for behandling af beboer klager i administrationen. Bilag: Forretningsgang omdeles på bestyrelsesmødet Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning DLA orienterede om sagsbehandlingsproceduren ved husordens klager. Der omdeltes følgende redegørelse: Husordensager i A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 10

11 Tidligere har klagesagerne ligget hos en enkelt medarbejder. Der har været en stor belastning på denne ene medarbejder. Denne store belastning medførte i sommeren 2012, at det var nødvendigt at flytte sagsbehandlingen til en anden medarbejder. Flytningen af sager og sommerferien medførte at nogle sager ikke blev udsendt rettidigt. Fra april 2013 er der ryddet op i sagsgangen for klagesager og herefter håndterer den enkelte portefølje medarbejder selv klagerne i dennes portefølje. Den fremtidige forretningsgang for klagesager ser således ud Inden 8 dage udsendes henstilling (samt kvittering til klageren) - venligt, men bestemt brev Påmindelse (alvorlig advarsel) - Et bestemt brev (konsekvenser ved overtrædelse) Beboerklagenævnet (begrænset kompetence) Opsigelse (3 måneders opsigelse) Ophævelse (fraflytning straks dvs. op til 8 dage til fraflytning) Boligretten Henstilling 1. gangs-overtrædelse med mindre mere omfattende/grov overtrædelse. Påmindelse Mere omfattende/grov overtrædelse eller ved gentagen overtrædelse. Der skal minimum udsendes 2 påmindelser inden sagen sendes til beboerklagenævnet. Henstillinger og påmindelser er gyldige i ca. 6 måneder derefter ny sag (man starter forfra). Ud over ovenstående redegørelse er der blevet udarbejdet en forretningsgang, en grundig vejledning til behandling af husordensklager i administrationen og personalet er blevet uddannet i klagesagsbehandling. Der foreligger således nu en fast procedure for klagesagsbehandling i RandersBolig.. Det blev vedtaget at formanden løbende bliver orienteret om status for klagesager i A/B Andelsbo. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 11

12 80. Orientering om Helhedsplan Bjellerupparken Sagsfremstilling: Kontorchefen orienterer om nyt vedrørende status for etablering af helhedsplanen for Bjellerupparken. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen har modtaget kontraktoplægget fra Kuben umiddelbart op til bestyrelsesmødet. Kontraktoplægget blev omdelt til bestyrelsen. Bestyrelsen understregede, at det er nødvendigt, at der handles på projektet snarest. DLA redegjorde for at RandersBolig ingen økonomisk interesse har i Andelsbos indgåelse af kontrakt med Kuben. Det er derfor Kuben selv, der må stå til ansvar for deres handlekraft efter indgåelse af kontrakten. Bestyrelsen besluttede at formandskabet sammen med DLA afholder et møde med Kubens ledelse, hvor kontrakten gennemgås og underskrives, således at projektet kan blive igangsat hurtigst muligt. 81. Orientering om afholdte afdelingsmøder Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende de enkelte afdelingers budgetter, og der følger derfor en gennemgang af hver afdelings budgetter i nøgletal, samt en gennemgang afdelingernes afdelingsmøder og byggesager til orientering. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 82. Afdeling 1 Teglgården Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,08% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 24 kr. pr. m² pr. år Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 12

13 Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 611 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 19. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 19. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Anne Mette Kjærgaard (formand) Eva V. Christensen Jan Christensen c) Byggesager/Renovering Byggesagsbeskrivelse: Renovering af tagdækning, efterisolering af tagkonstruktion og facader, understøbning af dele af fundament samt solcelleanlæg på tag. Lovgivning af solcelleanlæg er ændret. Afventer ny rentabilitetsberegning. Egne midler som forudsætning for projekt er ikke til stede. Ny sag og vedtagelse. Fremmes mest muligt. Sagen blev drøftet, og det blev vedtaget at administrationen igen må rykke BL for en rentabilitetsberegning for det planlagte solcelleanlæg efter ændringen af lovgivningen på området. Der afholdes møde med afdelingsformanden om projektfremdriften 83. Afdeling 2 Teglvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,34% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 23 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 560 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 29. januar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 13

14 Efter afdelingsmødet den 29. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Kaj Aage Andersen (formand) Agnete Thomsen Søren Andersen c) Byggesager/Renovering a. Afgørelsen om afdelingen skal have udvidet deres altaner ifølge udsendt forkalkulation blev sendt til urafstemning med følgende resultat: 16 for projektets gennemførelse 22 imod projektets gennemførelse 10 stemte ikke Resultatet af urafstemningen betyder at altanudvidelsen i afdeling 2 er blevet forkastet. b. Det er vedtaget, at der skal monteres et brevindkast til aviser i opgangsdørene 84. Afdeling 3 Rækkehuse Teglvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 3,96% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 22 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 570 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 18. februar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 14

15 Efter afdelingsmødet den 18. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Hans Jørgen Jørgensen (formand) Kurt Jensen Tove Jørgensen c) Byggesager/Renovering Byggesagsbeskrivelse: Udskiftning af vinduer i Udgiften afholdes af hovedforeningen som besluttet på møde i organisationsbestyrelsen , pkt. 04 i referatet. Ekstrabevilling på 50% af omkostninger til udskiftning af tegloverligger over store vinduespartier på ,- fremgår referat fra mødet d pkt. 3. Bilag: Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder i A/B Andelsbo den og Bestyrelsen vedtog, at administrationen indkalder til et møde med afdelingsbestyrelsen med henblik på en snarlig løsning af denne sag. Formand og næstformand orienteres hurtigst muligt om fremskred i sagen. 85. Afdeling 4 Dobbelthuse - Klostervej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,08% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 14 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 368 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 7. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 7. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Jens Ravnborg (formand) Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 15

16 Per Andersen Sten Larsen På forespørgsel har inspektørerne har iværksat en undersøgelse af hvor mange varmtvandsbeholdere der er tilbage, samt økonomien vedr. udskiftning til vekslere. Lige som der gennemgås vandinstallationer, da det tager lang tid før vandet bliver varmt. c) Byggesager/Renovering Byggesagsbeskrivelse: udskiftning af nedslidt tagdækning og efterisolering på nogle af dobbelthusene ( de øvrige har i ca udskiftet tagdækning). Ny sag p. g. a. utilstrækkelige egne midler, samt entreprenør vedståelsefrist er langt overskredet. Finansieringen af projektet blev drøftet. JR redegjorde for at der tidligere er blevet bevilliget støtte fra hovedforeningen til 25 % af håndværkerudgifterne. Han kritiserede, at der er sket et skred i finansieringsgrundlaget for projektet, uden der blev givet en ordentlig begrundelse. Formand og næstformand kritiserede sagsfremstillingen og særligt den mangelfulde informationsindsats overfor beboerdemokratiet fra RandersBoligs side. Det blev aftalt at administrationen tjekker hele sagen efter og følger op med orientering af formand og næstformand samt afholdelse af et snarligt møde med afdelingsbestyrelsen. 86. Afdeling 6 Bjellerupparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 3,14% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 14 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 471 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 6. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 6. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 16

17 Lotte Christensen (formand) Allan Rasmussen Tino Wittenhoff Der er oplevet problemer med Flex Touch betalingsanlægget i fællesvaskeriet for afd : Reservation, opkrævning af betaling og igangsætning af maskiner. Leverandøren er kontaktet, og vil fejlfinde i systemet, så snart et problem opstår igen. Der kan ikke findes fejl på nuværende tidspunkt. Når et nyt problem konstateres, skal dato, tid og beskrivelse af problemet meldes til Driftscenteret, som kontakter lokalinspektøren. c) Opsigelse af ejendomsfunktionærernes lokale i afdeling 6 Afdeling 6 ønsker at undersøge mulighederne for at finde en anden placering til ejendomsfunktionærerne, der benytter deres lokaler, idet de ønsker selv at anvende lokalerne. A/B Andelsbo har som arbejdsgivere en forpligtigelse til at stille lokaler til rådighed for ejendomsfunktionærerne, der lever op til lovgivningen. Administrationen arbejder videre med sagen med henblik på at finde en løsning, og vender tilbage. Indstilling: At bestyrelsen drøfter sagen, og beslutter om kontrakten med lokalerne til ejendomsfunktionærerne skal opsiges. Forskellige løsningsforslag blev drøftet i bestyrelsen. Det blev besluttet at administrationen arbejder videre med forslaget, og vender tilbage med en nogle løsningsforslag på 3 6 måneders sigt. Administrationen tager kontakt til afdelingsbestyrelsen med feedback på fremdrift i sagen. 87. Afdeling 7 Bjellerupparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 1,15% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 5 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 465 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 29. januar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 17

18 Efter afdelingsmødet den 29. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Per Munk Andersen (formand) Michael Lynggård Kenneth Vinther 88. Afdeling 8 Bjellerupparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 3,62% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 18 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 526 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 7. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 7. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Allan Hansen (formand) Brian Rytter Hanne Hansen 89. Afdeling 9 Bjellerupparken Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 18

19 Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,62% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 25 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 568 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 5. februar 2013 Efter afdelingsmødet den 5. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Karl Møller (formand) Heidi Juncker Charlotte Feveile 90. Afdeling 10 Børnehave/Vuggestue Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 2,57 % Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 20 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 779 kr. pr. m² pr. år Randers Kommune opsagde lejekontrakten af Børnehaven med virkning fra 1. oktober Afdelingen mangler derfor lejeindtægt fra denne i 2012/2013, men dette dækkes af det opsamlede overskud, så kommunen har reelt betalt lejen for det opsagte lejemål. I budgettet for 2013/2014 stiger den samlede lejeindtægt med 2,57 %. Eftersom der nu kun er et lejemål i afdelingen skal indtægten alene komme herfra hvilket reelt betyder en samlet stigning på 84 %. Eftersom afdelingen herved kan køre videre uden tab anbefales det at opkræve den nødvendige leje i 2013/2014 og afvente om kommunen senere opsiger også dette lejemål. Der var en kort debat omkring udlejningssituationen i afdelingen. Jørgen Henriksen følger op omkring sagen med kommunen. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 19

20 91. Afdeling 11 Kædehuse Hjortholmvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 1,71% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 6 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 374 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 31. januar 2013 Efter afdelingsmødet den 31. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Svend Aage Hansen (formand) Bent Skovfoged Leif Christensen 92. Afdeling 12 Kædehuse Rugårdsvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 0,03% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 0 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 771 kr. pr. m² pr. år Når huslejestigningen i procent ikke resulterer i en huslejestigning i kr. pr. m 2 pr. år skyldes det afrundinger i budgettet. Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 28. januar 2013 Efter afdelingsmødet den 28. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 20

21 Kaj Nygaard (formand) Svend Skjødt-Nielsen Rita Hansen 93. Afdeling 13 Jadedalen Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,12% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 28 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 703 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 29. januar 2013 Efter afdelingsmødet den 29. januar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Benthe Timmermann (formand) Birgit Staun Hansen Brian Laursen c) Byggesager/Renovering a. Afdelingsbestyrelsen har fået mandat til at undersøge mulighederne for at opføre et skur til knallerter med et budget på maks kr. Med dette budget vil vi, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, undersøge mulighederne for at inddrage 2 carporte til formålet. b. Gennemgang og evt. renovering af vandinstallationer, da det tager lang tid før vandet bliver varmt. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 21

22 94. Afdeling 14 Ankerhusvej Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 2,36% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 20 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 878 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 6. februar 2013 Afdelingen har tomme boliger grundet manglende udlejning af Bofællesskab. Der er afsendt opkrævning for lejetabet til kommunen. Boligerne er oprindeligt opført for amtet og ved nedlæggelsen af dette overgået til kommunen. Randers Kommune er i færd med at undersøge om de ved overdragelsen er forpligtiget til at anvise til boligerne og derved dække et lejetab. Erfaringsmæssigt er denne slags sager tidskrævende, idet kun får har erfaring med dem. Der rykkes for svar hos kommunen i maj måned, idet der da er gået 3 måneder siden afsendelse af opkrævning i forbindelse med årsregnskab 2011/2012. Efter afdelingsmødet den 6. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Agnes Andersen (formand) Norma Jørgensen Tove Nielsen c) Byggesager / renovering Byggesagsbeskrivelse: Ombygning af bofælleskabet til 3 boliger. Sagen sendes til godkendelse til Randers Kommune efter indhentning lånetilbud. 95. Afdeling 15 Egholmsvej Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 22

23 Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 5,09% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 42 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 872 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 5. februar 2013 På afdelingsmødet den 5. februar 2013 blev der ikke valgt en bestyrelse. Vibeke Møgelvang blev valgt som kontaktperson for afdelingen. c) Byggesager/Renovering Kommunen har valgt fortsat at drive eget ældrecenter i forbindelse med Andelsbo s afdeling. Det er derfor aktuelt, at få udskiftet overdækningen mellem bygningerne. Randers Kommune har med virkning pr. 1. januar 2013 overdraget administrationen og den tekniske drift af egen bygning til Lejerbo. Lejerbo er ved at lave bygningsgennemgang på samtlige af de bygninger de har overtaget administration af fra kommunen. Randers Kommune vil indgå i en dialog med Andelsbo omkring tagrenovering når bygningsgennemgang er foretaget, hvilket ventes at ske inden sommer Det blev besluttet at Jørgen Henriksen, følger op på denne sag. Kommunen har angiveligt besluttet at forsætte anvisningen i afdelingen indtil 2016, men bestyrelsen vil have en kontraktforlængelse på skrift inden en renovering af afdelingen iværksættes. 96. Afdeling 16 Teglparken Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 5,26% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 40 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 796 kr. pr. m² pr. år Budgettet blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 18. februar 2013 Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 23

24 Efter afdelingsmødet den 18. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen for afdelingen: Karin Vejrum (formand) Lili-Kirstine Poulsen Aase Brøchner 97. Mødekalender Bestyrelsesmøder 2013 Fastlagt dato Møde Noter Onsdag den 19. juni 2013 kl. Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 Bestyrelsesmøde kl Onsdag den 11. december 2013 Bestyrelsesmøde kl Januar/februar 2014 Bestyrelsesmøde med revisor 98. Eventuelt DLA orienterede om at der har været en artikel i Amtsavisen fredag den 19. april om Landsbyggefondens tildeling af støtte til boligforeninger i Randers. Her var Andelsbo nævnt med afdelingerne 6 og 7, der angiveligt ville modtage 10 millioner kr. DLA understregede, at administrationen havde den forståelse, at der ikke var tale om en tilsagnsgivelse, og at beløbene ikke er endeligt øremærket som følge heraf. En afklaring afventes. GBH orienterede om at der har været nabohøring på Rugårdsvej, og afdelingsbestyrelsen vil blive orienteret om resultatet af denne. Det vil blive tilstræbt fremover at planlægge bestyrelsesmøderne på tirsdage. Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 24

25 Allan Rasmussen Formand Jens Ravnborg Næstformand Anne Mette Kjærgaard Per Munk Andersen Brian Rytter Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 25

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo

Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo Mødedato: 6. september 2010 Mødedeltagere: Allan Rasmussen (ALR) Anne Mette Kjærgaard (AMK) Ketti Pedersen (KPD) Jens Ravnborg (JRB)

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen.

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anna Hynding, næstformand Aksel Johansen. Boligforeningen Asbo Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 6. december 2011 kl. 16.30 Mødet blev holdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14, 6440 Augustenborg, med efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 168 den 23. april 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere