Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød."

Transkript

1 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds. Afbud: Brian Willandsen og Anni Rasmussen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2013 og den 8. maj Begge referater er udsendt til bestyrelsen og de er lagt på hjemmesiden. Begge referater blev godkendt. Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 24. april 2013: Lau mente at det på sidste møde blev aftalt, at Dansk Vinduescertificering skulle kontaktes fordi 20 havedøre i Møllemarken er monteret forkert og måske ulovligt. Administrationen har ingen viden om, at arbejdet er udført forkert eller ulovligt. Da havedørene blev kontrolleret, var der ikke træk under dørene, men det opstod senere nogle steder. Det problem er anmeldt til fabrikanten og vi afventer svar. Ved besigtigelse af havedøre den 23. maj 2013, var det ikke muligt at konstatere træk ved havedørene. De var helt tætte. Pkt. 6. Vinduer i Møllemarken. Det er konstateret, at det ikke er lovligt at montere nye vinduer uden ventilation. Administrationen har tidligere erkendt, at den manglende ventilation ikke er lovlig udførelse. Det er imidlertid ikke korrekt. En nærmere undersøgelse af lovgivningen har vist, at der ikke eksisterer lovkrav om ventilation i vinduerne. Dokumentation herfor er givet til afdelingsbestyrelsen ved besigtigelsen den 23. maj Der er indhentet tilbud på at udføre ventilation i væg eller vinduer, og der blev udleveret en overslagspris ved besigtigelsen. Lau er af den opfattelse at et bygningsreglement fra 2010 støtter hans påstand, og han vil fremlægge dette for Byg ved Søren Peter Nielsen, hvorefter sagen må finde en afklaring. Bestyrelsen betragter sagen som orientering idet sagsbehandlingen må foregå mellem afdelingsbestyrelsen og Byg. Pkt. 9 Orientering fra afdelingerne: Tjørnelyparken: Der rykkes for ansøgning om tilladelse til at opføre 3 carporte. Thomas. Der er kommet en byggetilladelse, som er sendt til bestyrelsen. Byggetilladelsen er modtaget og carportene bliver opført i august-september. Sagen er hermed afsluttet. 1

2 Der mangler tilbudsbreve til køkkener. Hvorfor udsendes tilbudsbreve et år efter køkkenerne er opsat. Der er ikke udsendt nye tilbudsbreve, men varsling af den endelige leje efter byggeregnskabet er afsluttet og den endelige finansiering er på plads. Sagen er hermed afsluttet. Man vil gerne have breve, hvor omkostningerne er udspecificerede, så det fremgår, hvad der betales for. Det fremgår af ovennævnte varslingsbrev, hvad der betales for. Sagen er hermed afsluttet. Skyttemarken: Der er utilfredshed med at Byggeri vil udskifte varmtvandsbeholdere i afdelingen. Det mener de ikke, der er behov for, og derfor vil de ikke have det med i budgettet. Der er udarbejdet en tilstandsrapport som ikke dokumenterer et behov for udskiftning. Det er for øvrigt ikke mange år siden, der er foretaget udskiftninger. Her er der en klar uenighed mellem administrationen og afdelingen. Byggeri anbefaler, ud fra en faglig vurdering, at varmtvandsbeholdere og trykventiler skal udskiftes. Bliver de ikke det, bruges der alt for meget energi, anlægget er overdimensioneret, beholdernes ydelse er faldet betragteligt, der kan ikke opnås tilstrækkelig afkøling. Kan man ikke opretholde 55 grader, er der fare for legionella i det varme vand. Derfor fastholder administrationen sin indstilling, men det er afdelingen uenig i. Afdelingen er fortsat uenig med administrationen og mener at diverse rapporter og den VVS er afdelingen benytter giver dem ret i det. Afdelingen vil henlægge midler til at udskifte 3-4 beholdere. Det pointeres, at Byg ikke skal udføre arbejde i afdelingen uden at orientere afdelingen. Elmelyparken: Ny husorden er vedtaget. Den er sendt til administrationen til trykning, men den er endnu ikke kommet retur til afdelingen. Tilsyneladende forsvundet et eller andet sted. Det undersøges af administrationen. Ny husorden modtages i administrationen den 15. april. Trykkes og sendes til Niels i afdelingen den 24. april. Sagen afsluttet. Administrationen: Orientering om Social vicevært i Boligselskabet Sjælland Ingen havde et umiddelbart behov for at benytte ordningen, men man ville gerne have yderligere information om ordningens muligheder. Information er under udarbejdelse og vil blive udsendt når det er færdigt. Status Elmebo børnehave. Kommunen har ikke ryddet området endnu. Det vil man gerne have, at de gør. Er det afklaret, hvor meget kommunen skal betale for istandsættelse ved fraflytningen, og hvornår betaling finder sted. Der er afholdt syn med kommunen den 30. maj 2013 kl Der er aftalt et kontant beløb som kommunen betaler for at undlade at udføre istandsættelse. Kommunen rydder arealet inden 1. oktober, mod at de så påtager sig at holde det grønne. Der udarbejdes et notat om hele forløbet til bestyrelsen. Notatet er udarbejdet og fremsendt til formanden. Det vedlægges dette referat. 2

3 Supplerende kunne Ulrik oplyse, at kommunen vil forholde sig mere fleksibelt, så der ikke skal udarbejdes ny lokalplan for området. Administrationen kunne bidrage med oplysninger om, at det giver mulighed for at udstede byggetilladelse den 1.2 eller Green Living vil påbegynde salg af boligerne den med indflytning den Ulrik har været i kontakt med en frikirke som muligvis er interesseret i at leje Elmebo indtil Green Living overtager. Ulrik undersøger denne mulighed. Afdelingen har fået en regning for det udførte arbejde i 2012 i forbindelse med salg af ejendommen. Der er en opfattelse af, at der måske er arbejdet for at udleje ejendommen, hvilket bestyrelsen ikke ønskede, og derfor vil man ikke betale for det. Der ønskes en dokumentation for, hvad der er betalt for. Salg eller udlejning. Der er sendt notat til afdelingsbestyrelsen, som dokumenterer, at der ikke særskilt er arbejdet for at udleje ejendommen. Bestyrelsen tog notatet til efterretning. Der er dog et forhold vedr. økonomien som Frank vil undersøge nærmere. På mødet mellem Solrød Boligselskab, Boligselskabet Sjælland og BL, den 2. april 2012 diskuterede man istandsættelsen/ombygningen af Elmebo. Her investerede afdelingen kr. 2 mio. men det medførte ingen lejeregulering. BL skulle have ment, at det kan have medført et tab som Boligselskabet Sjællands forsikring skal dække. Denne sag ønskes undersøgt. Man har ikke fået kvartalsoversigt over konto 115 og 116, og det vil de gerne have. Den er udsendt til alle. Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 8. maj 2013: Forbehold i regnskab 2012 for Tjørnely indtil der foreligger forklaring på de svingende indtægter på konto 201. Skriftlig forklaring sendt i mail af 21. maj til bestyrelsen. Sagen afsluttet. 2. Opfølgning af repræsentantskabsmødet den 29. maj Beslutning Alle medlemmer af organisationsbestyrelsen, udpeget af afdelingsbestyrelserne, er på valg på repræsentantskabsmødet i Da Skyttemarken 1 ikke har en afdelingsbestyrelse, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde et afdelingsmøde mhp. at få valgt en afdelingsbestyrelse og informere afdelingen om deres rettigheder og muligheder. Nedenstående fordeling af medlemmer til repræsentantskabet blev godkendt: 3

4 Fordeling efter vedtægternes 6 stk. 2 Hver afdeling I alt Bestyrelsen 7 I alt 20 Sagsfremstilling Evaluering og evt. opfølgning på mødets beslutninger. Efter vedtægternes 12 skal hele bestyrelsen vælges af repræsentantskabet. Det indstilles, at alle medlemmer, der er udpeget af afdelingsbestyrelserne er på valg i Det er: Anni Rasmussen Lau Ostenfeldt Christensen Olaf Wacherhausen Kirsten Sørensen. Skyttemarken1. Afdelingen er udtrådt af det beboerdemokratiske samarbejde mellem Skyttemarken og Møllemarken. Det betyder dels, at afdelingen skal vælge en afdelingsbestyrelse, afdelingen kan vælge repræsentanter til repræsentantskabet og de har mulighed for at vælge et medlem til bestyrelsen, via repræsentantskabet. 3. Godkendelse af budget 2013/2014. Budgetterne for afdelingerne skal godkendes af bestyrelsen. Alle budgetter er forelagt afdelingerne inden bestyrelsesmødet. Afd. 1 Tjørnely: Budget godkendt på afdelingsmøde den Godkendt af bestyrelsen Afd. 2 og 7 Elmelyparken/Tagboliger: Budget godkendt på afdelingsmøde den Afd. 3 Skyttemarken 1: Budget godkendt på afdelingsmøde den Afd. 4 Skyttemarken 2: Budget godkendt på afdelingsmøde den Afd. 5 Møllemarken 1: Budget godkendt på afdelingsmøde den Afd. 6 Møllemarken 2: Budget godkendt på afdelingsmøde den Afd. 8 Bakken: Budget godkendt af afdelingsmødet den

5 Afd. 39 Elmebo: Skal behandles af selskabsbestyrelsen. 4. Ansøgning om bytte af bolig. Beslutning Ansøgningen imødekommes. Fremtidige sager kan afklares administrativt. Hvis alle øvrige lovkrav og formalia er i orden skal 3 års reglen ikke være en hindring for bytte. Sagsfremstilling Lejer søger om tilladelse til at bytte sin bolig. Efter 69 har lejer ret til at bytte sin bolig, men udlejer kan modsætte sig, hvis lejer ikke har beboet boligen i 3 år. (Der kan også være andre forhold). Lejer har kun beboet boligen i lidt over et år. Skriftlig ansøgning vedlagt. 5. Aftale med Solrød Kommune om anvisning af boliger til flygtninge Beslutning Kommunen kan ligesom tidligere få stillet 6 boliger til rådighed, og fordelingen skal følge de hidtil gældende principper, som vil blive præciseret i aftalen. I 2012 fik kommunen anvisningsret til i alt 33 % af de ledige boliger, og den grænse ønsker bestyrelsen ikke at overskride. Der er nu en god balance i afdelingerne, og den vil man gerne fastholde. Administrationen informerer kommunen om beslutningen. Sagsfremstilling Den 24. maj 2013 har vi modtaget denne forespørgsel fra Solrød Kommune: Solrød Kommune skal hermed ansøge om boliger til flygtninge i vores kommune udover den kommunale anvisning. Vi har pt. 15 flygtninge boende i vores midlertidige boliger der går og venter på en permanent bolig. Ud over dem skal vi også efter kvoten modtage 19 nye flygtninge i 2013 som også skal boligplaceres inden for rimelig tid. Vores boligbehov i alt er som følger: - 4 stk. af 1 vær. lejligheder - 6 stk. af 2 vær. lejligheder - 2 stk. af 3-4 vær. lejligheder Vi ser frem til at Solrød Boligselskab imødekommer en del af behovet og jeg står til rådighed for yderligere spørgsmål. Meho Arifovic. Efter de tidligere vedtagelser i bestyrelsen har Kommunen fået ret til at anvise 6 boliger om året til flygtninge, ud over de 25 % efter 59. Nu ønsker kommunen 12 boliger. Oversigt over anviste boliger til Solrød kommune vedlægges som bilag. 5

6 6. Orientering. Afdelingerne: Lau: Der har været to vandskader i Skyttemarken i nr. 71 og nr. 91. I nr. 71 var der tale om et brud på et vandrør i krybekælderen. Man er derfor forundret over, hvorfor de opsatte fugtmålere ikke har registreret skaden. Administrationen oplyser, at de opsatte fugtmålere ikke kan, og ikke har til hensigt, at måle udløb af vand fra rørbrud i krybekælderen. Målernes opgave er at registrere luftfugtighed i boligerne som følge af beboeradfærd, mhp. at forebygge skimmelvækst i boligerne. Et utæt vandrør under gulvet vil ikke nødvendigvis medføre forøget luftfugtighed i boligen. Administrationen har tidligere påpeget, at varmtvandsbeholdere og vandrør er nedslidte og bør udskiftes, men det mener afdelingen er forkert. Ulrik henstillede, at afdelingen fik undersøgt, om der er hold i administrationens bekymring og anbefaling. Administrationen: Solrød Kommune har i mail af 25. juni 2013 meddelt, at de har taget selskabets nye vedtægter til efterretning. 7. Opsigelsesstatistik for Solrød Boligselskab. Status pr. 19. juni 2013 er vedlagt som bilag. I forhold til samme tidspunkt sidste år er der tale om en positiv udvikling idet kun 16 lejere har sagt op, mod 28 sidste år. Der er ingen udlejningsproblemer. 8. Meddelelser fra formanden. Intet. 9. Emner til kommende møder. Sammenlægning af Elmelyparken og Tagboligerne. 10. Eventuelt. Solrød Boligselskab Ulrik Steffensen Formand Poul Reynolds Forretningsfører 6

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere