Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 20. februar 2012 Almene Boliger J.nr EB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 20. februar 2012 Almene Boliger J.nr. 2012-197 EB"

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 20. februar 2012 Almene Boliger J.nr EB Oversigt over kommunernes ansøgninger efter almenboliglovens udfordringsret I. Indledning Ved lov nr af 22. december 2010 indførtes i almenboligloven 144, stk. 2, en hjemmel for ministeren til at tillade, at de almene regler fraviges i en afgrænset periode, således at disse regler kunne udfordres. Bestemmelsen udmøntede et element i boligaftalen af 8. november 2010 mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og som Liberal Alliance tilsluttede sig, om en styrket indsats i ghettoområderne og om anvendelse af den almene sektors midler, Formålet med bestemmelsen er at fremme indsatsen i områder med udsatte boligafdelinger, der er omfattet af en helhedsplan. Udfordringsretten er således ikke en generel mulighed, der gælder for alle afdelinger. Retten omfatter alene afdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af lejere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Endvidere er det ikke alle regler, der kan tillades fraveget. Ifølge bemærkningerne til det pågældende lovforslag vil der ikke blive givet tilladelser, som medfører diskrimination, forringer borgernes retssikkerhed, suspenderer lejernes rettigheder, sætter beboerdemokratiet ud af kraft, eller som strider mod anden lovgivning. Endelig gives ikke tilladelser, der indebærer statslige merudgifter. Nedenfor følger en oversigt over de ansøgninger, som ministeriet har modtaget og behandlet. Det bemærkes, at flere ansøgninger falder uden for 144 s anvendelsesområde, men de er for en ordens skyld medtaget i oversigten. II. De konkrete ansøgninger Udpegning af et særligt område som laboratorium for afprøvning af Boligaftalens instrumenter Ansøgning: Københavns Kommune har sammen med de almene boligorganisationer ønsket at udpege et af de 10 udsatte områder i kommunen til et laboratorium for afprøvning af nye metoder til at træffe beslutning om områdets udvikling og samspillet med kvarterets udvikling, sådan at der sikres mest mulig Side 1 af 12

2 effekt af de fælles indsatser iværksat af boligorganisationen, boligafdelingen og kommunen. Svar: Ministeriet svarede, at ministeriet fandt forslaget godt, men at man ønskede at drøfte de nærmere fravigelser fra reglerne om beslutningskompetencen med kommunen, inden der gives endelig tilladelse. Ministeriet afventer, at kommunen vender tilbage. Udlejningsselskab, markedsleje og socialøkonomisk virksomhed - sideaktiviteter Ansøgning: Københavns Kommune og Holbæk Kommune har søgt om, at kravet om oprettelse af et (skattepligtigt) selskab ved udlejning af lokaler til erhverv ikke opfyldes, idet der henvistes til, at kravet er komplicerende og fordyrende. Svar: Ansøgningerne blev ikke imødekommet. Der blev bl.a. henvist til, at det nævnte krav navnlig er begrundet i skattemæssige og konkurrencemæssige hensyn, at de almene boligorganisationer er fritaget for skat for så vidt angår deres hovedaktivitet, at reglerne om udlejning via et selskab når der etableres erhverv som sideaktivitet sikrer, at et eventuelt overskud opsamles og beskattes i dette selskab, at de omhandlede regler har været overvejet for nylig (i forbindelse med styringsreformen for den almene boligsektor i 2009), og at adgangen til udlejning til erhverv blev væsentligt lempet i denne sammenhæng. Ministeriet tilkendegav i svaret, at man i forbindelse med en kommende revision af sideaktivitetsbekendtgørelsen vil overveje, om kravet om etablering af et selskab ved udlejning til erhverv kan lempes i udsatte områder i særlige tilfælde. Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at det selskab, som boligorganisationen skal oprette ved udlejning til erhverv, og som boligorganisationen udlejer lokalerne til, ikke skal kræve markedsleje, når selskabet fremlejer lokalerne. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der blev henvist til, at kravet sikrer, at der ikke sker konkurrenceforvridning i forhold til private aktører, at reglerne om udlejning til erhverv blev overvejet i forbindelse med styringsreformen for den almene boligsektor i 2009, og at de blev væsentligt lempet i denne sammenhæng. Ministeriet tilkendegav i svaret, at man i forbindelse med en kommende revision af sideaktivitetsbekendtgørelsen vil overveje, om kravet om fremleje til markedsleje kan lempes i udsatte områder i særlige tilfælde. Ansøgning: Københavns Kommune og Høje-Taastrup Kommune har søgt om, at boligorganisationer får mulighed for at engagere sig i ledelsen af socialøko- Side 2 af 12

3 nomiske virksomheder, f.eks. i form af restauranter, hvor lokale unge gennemfører et uddannelsesforløb. Svar: Ministeriet lagde til grund, at projekterne i givet fald tænkes realiseret ved, at boligorganisationerne etablerer de pågældende erhvervsarealer, f.eks. ved nedlæggelse af eksisterende boliger, og at de udlejer dem til skattepligtige selskaber, der herefter fremlejer dem til restauranter. Ansøgningerne blev ikke imødekommet, da sideaktivitetsreglerne ikke tillader, at en almen boligorganisation engagerer sig i ledelsen af virksomheder, som det skattepligtige selskab indgår aftale med, og da hjemlen til at fravige de gældende regler ikke kan anvendes til at tillade sideaktiviteter, som ikke er omfattet af listen over tilladte sideaktiviteter. Ministeriet tilkendegav i svarene, at man i forbindelse med en kommende revision af sideaktivitetsbekendtgørelsen vil overveje, om boligorganisationer skal have mulighed for at engagere sig i ledelsen af såkaldte socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder. Samlet udlejning af boligerne i en opgang til brug for f.eks. gæsteforskere Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at der i en bestemt afdeling bliver mulighed for, at den pågældende boligorganisation kan foretage en samlet udlejning af boligerne i en opgang til brug for f.eks. gæsteprofessorer. Århus Kommune har søgt om mulighed for gruppevis udlejning af boliger, f.eks. til virksomheder, der beskæftiger medarbejdere fra udlandet i kortere eller længere perioder. Svar: I svaret til Københavns Kommune lagde ministeriet til grund, at ansøgningen omhandlede familieboliger, at lejeaftalen ønskedes indgået med den pågældende uddannelsesinstitution, at der herefter skulle ske fremleje/udlån af de enkelte boliger til professorerne, og at der skulle kunne ske denne form for udlejning, selv om der ikke måtte være udlejningsvanskeligheder. Ministeriet fandt det hensigtsmæssigt at give mulighed for udlejning af boligerne f.eks. i en opgang til gæsteforskere eller lignende ved at give denne gruppe fortrinsret til boligerne (uden krav om optagelse på ventelisten), men på en sådan måde, at der sker direkte udlejning til forskerne, således at de bliver lejere efter den almene lejelov. Ministeriet fandt det endvidere hensigtsmæssigt, hvis anvisningsretten til boligerne overlades til den pågældende uddannelsesinstitution, og at det bliver uddannelsesinstitutionen, som kommer til at bære evt. lejetab m.v. Herefter bemærkede ministeriet, at en sådan ordning forudsætter en konkret aftale mellem kommunen og den pågældende boligorganisation, ligesom den forudsætter, at uddannelsesinstitutionen påtager sig de nævnte forpligtelser. Ministeriet meddelte herefter at være indstillet på at give de fornødne dispensationer og opfordrede kommunen til at fremsende en revideret ansøgning. Side 3 af 12

4 En sådan ansøgning er endnu ikke modtaget. I svaret til Aarhus Kommune lagde ministeriet ligeledes til grund, at ansøgningen omhandlede familieboliger, at lejeaftalen ønskedes indgået med den pågældende virksomhed, at der herefter skulle ske fremleje/udlån af de enkelte boliger til medarbejderne, og at der skulle kunne ske denne form for udlejning, selv om der ikke måtte være udlejningsvanskeligheder. Ansøgningen blev ikke imødekommet på det foreliggende grundlag. Ministeriet anførte, at den omhandlede udlejning i givet fald måtte ske direkte mellem boligorganisationen og den enkelte lejer, og at ministeriet fandt en godkendelse betænkelig ud fra konkurrencemæssige hensyn, idet den almene boligsektor herved ville komme til at stille billige boliger til rådighed for virksomheder, der ellers som udgangspunkt må finde boliger på det private udlejningsmarked. Der henvistes endvidere til, at denne form for udlejning i givet fald også skulle kunne finde sted i afdelinger uden udlejningsvanskeligheder, og at der allerede efter de gældende regler er mulighed for via reglerne om fleksibel udlejning at give fortrinsret til personer i beskæftigelse. Kommunen blev gjort opmærksom på, at den er velkommen til at vende tilbage, hvis den mener, at der foreligger yderligere forhold, som bør tages i betragtning. Etablering og finansiering af beboerhuse m.v. Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at boligorganisationerne får mulighed for at etablere, eje og drive kulturhuse, som ikke primært retter sig mod beboerne i afdelingen, ligesom der ønskes en mere smidig model for finansiering af beboerhuse ved delt ejerskab. Aarhus Kommune har ønsket at få mulighed for mere smidige finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering af beboerhuse med delt ejerskab, f.eks. i form af dispensation til at anvende Landsbyggefondsmidler til byggeri på kommunalt ejet jord samt dispensation til at anvende bebyggelsen til bredere formål efter en konkret vurdering. Svar: Ansøgningerne blev ikke imødekommet. For så vidt angår anvendelsen af beboerhusene m.v. henvistes til, at det gældende krav om, at sociale aktiviteter primært skal være rettet mod beboerne, sikrer, at lejernes midler ikke anvendes til aktiviteter, som bør finansieres af andre, f.eks. af kommunen som led i løsningen af en kommunal opgave. For så vidt angår finansieringen henvistes til den model, som ministeriet tidligere har godkendt efter drøftelser med Københavns Kommune, og som sikrer, at boligorganisationen ikke kommer til at hæfte for økonomiske forpligtelser, der påhviler kommunen. Anvendelse af midler til infrastrukturændringer på områder, som ikke ejes af boligorganisationen Side 4 af 12

5 Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at de tilskud, som Landsbyggefonden med ministeriets godkendelse kan yde til infrastrukturændringer i de udsatte boligområder, og som forudsættes at vedrøre arealer tilhørende almene afdelinger, også skal kunne anvendes på arealer tilhørende andre. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, da baggrunden for afgrænsningen af anvendelsen af midlerne til boligområdet er, at de skal medgå til at forbedre området uden huslejestigning, og altså ikke finansiere almindelige kommunale infrastrukturinvesteringer. Det blev dog tilføjet, at der i de konkrete ansøgninger vil kunne søges om, at midlerne i helt særlige tilfælde og i mindre omfang vil kunne anvendes uden for boligområdet. Der tænkes her på situationer, hvor en påtrængende forbedring kun vil kunne gennemføres, hvis midlerne anvendes uden for det gældende anvendelsesområde. Ministeriet har endnu ikke modtaget sådanne ansøgninger. Fortrinsret for visse grupper med særlig uddannelses- eller erhvervsfunktion Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at det skal være muligt for boligorganisationerne at give fortrinsret til nærmere bestemte grupper af personer, som med deres uddannelse eller erhvervsmæssige funktion kan være med til at styrke trygheden i boligområdet og dermed også styrke beboersammensætningen. Svar: Ministeriet lagde til grund, at ansøgningen vedrører familieboliger, og at den indebærer, at de pågældende boligsøgende skal være optaget på den pågældende boligorganisations venteliste, og blot få tilbud om en bolig, selv om den pågældende ikke er nået øverst op på ventelisten. Ministeriet gav en principiel tilladelse, idet det meddelte at være indstillet på i konkrete tilfælde at dispensere fra reglerne om udlejning af almene familieboliger, således at der vil kunne gives fortrinsret til bestemte grupper, som kan øge trygheden i de pågældende udsatte boligområder. Ministeriet krævede, at de konkrete ansøgninger skal indeholde en præcis oplistning af de uddannelser og/eller erhverv, som skal kunne indebære fortrinsret. Det blev yderligere krævet, at der redegøres for, hvorfor kommunen og boligorganisationen mener, at det er netop disse uddannelser og/eller erhverv, der i modsætning til andre vil kunne øge trygheden. Ministeriet har endnu ikke modtaget sådanne ansøgninger. Tilsidesættelse af bytteretten Side 5 af 12

6 Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at det gøres muligt at fravige bytteretten i bestemte afdelinger, hvis den, som ønsker at bytte sig til en bolig i afdelingen, ikke opfylder den pågældende afdelings kriterier for fleksibel udlejning, og hvis boligen ellers ville kunne udlejes til en boligsøgende, som opfylder disse kriterier. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, da det fremgår af forarbejderne til den lovændring, hvorved udfordringsretten blev indført, at der ikke ville blive givet tilladelse til fravigelser, der suspenderer lejernes rettigheder. Udlejning af familieboliger uden om ventelisten fortrinsret for beboere i samme opgang Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at boligorganisationer kan tilbyde familiemedlemmer, som indgår i en stor husstand, fortrinsret til boliger i samme opgang eller samme blok, hvilket begrundedes med, at familier af anden etnisk oprindelse end dansk ofte bor i samme bolig på tværs af generationerne med begrænsede udfoldelsesmuligheder for børnene og de unge i familien til følge og herudover med hensynet til at undgå overbefolkning. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, idet en imødekommelse fandtes at ville bidrage til, at udenlandske husstande i et vist omfang ville bevare deres familiemønster, hvilket ikke ville harmonere med de mere overordnede bestræbelser for at få en mere blandet beboersammensætning i de udsatte afdelinger. Herudover henvistes til, at konkrete tilfælde af overbefolkning kan løses via reglerne om beboermaksimum i boligreguleringsloven, ligesom der endelig henvistes til, at husstandsmedlemmer, der ønsker at flytte (til en bolig i nærheden) kan skrive sig på venteliste ligesom andre boligsøgende. Forkortelse af lejerens opsigelsesvarsel Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at opsigelsesvarslet ved interne flytninger fra større til mindre boliger skal kunne nedsættes fra 3 til 2 måneder. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet under hensyn til, at et opsigelsesvarsel på kun 2 måneder øger risikoen for, at boligorganisationen ikke kan nå at indgå aftale med en ny lejer i løbet af opsigelsesperioden, hvorved risikoen for lejetab stiger. Lejetab belaster lejernes fælles kasse dispositionsfonden og ministeriet fandt det betænkeligt at øge risikoen for større træk på dispositionsfonden på dette grundlag. Nedsat husleje ved frivilligt arbejde Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at boligorganisationerne aflønner lejernes frivillige arbejde i afdelingerne i form af lavere husleje. Side 6 af 12

7 Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Begrundelsen var, at boligorganisationen, hvis den ønsker at aflønne frivilligt arbejde, bør indgå en aftale med de pågældende frivillige, og at aflønning i form af lavere husleje forekom at være en unødig besværlig vej at gå. Hjemmel til billigere salg af kommunale grunde til almene boliger Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om at kunne sælge (kommunale) grunde til almene boliger under markedsprisen bl.a. for at få et fleksibelt boligpolitisk instrument. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der henvistes (i svaret fra august 2011) til, at kommunen efter ministeriets vurdering allerede har de nødvendige muligheder for at føre en aktiv boligpolitik, og at salg af kommunale grunde til under markedsprisen ville indebære vilkårlighed og ugennemsigtighed i støtten til almene boliger. Sammenknytning af hjemfaldsklausuler med anvisning i andre kommuner Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om at kunne sammenknytte hjemfaldsklausuler på ejendomme beliggende i andre kommuner med en betingelse om, at Københavns Kommune får anvisningsret til et antal boliger i de ejendomme, der hjemfalder eller frikøbes. Svar: Ministeriet forstod ansøgningen som et ønske om at købe sig anvisningsret i almene boliger med hjemfaldsklausul beliggende i andre kommuner ved at reducere frikøbssummen. Ministeriet svarede, at der ikke umiddelbart i almenboliglovgivningen synes at være noget til hinder for det ansøgte, idet det står de involverede kommuner frit for at indgå aftaler om at modtage et antal anviste boligsøgende, som kommer udefra. Sociale klausuler ved udbud Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til at indføje sociale klausuler ved udbud foretaget af de almene boligorganisationer, f.eks. i form af betingelse om inddragelse af beboere uden beskæftigelse. Svar: Spørgsmålet om boligorganisationernes muligheder for at anvende sociale klausuler generelt er under behandling. Hurtigere sagsbehandling for unge lovovertrædere Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at målsætningen i den tidligere regerings ghettostrategi for sagsbehandlingstiden (7 dage) i kommunen og ved politiet i forbindelse med lovovertrædelser begået af unge i alderen år bosiddende i de særligt udsatte boligområder bliver udvidet til at omfatte alle unge uanset folkeregisteradresse og tillige behandlingen ved domstolene. Side 7 af 12

8 Svar: Ansøgningen ligger inden for Justitsministeriets område og er således ikke en ansøgning efter almenboliglovens udfordringsret. Ansøgningen blev forelagt Justitsministeriet. Den blev ikke imødekommet. Der henvistes til, at kommunerne allerede kan indføre sagsbehandlingstider for kommunens sagsbehandling. Justitsministeriet fandt i øvrigt, at en ordning som den foreslåede i givet fald skulle iværksættes for hele landet, hvilket måtte forventes at påføre politi, anklagemyndighed og domstole en ikke ubetydelig merudgift. Normer for nybyggeri til almene boliger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning og billige boliger i et område Ansøgning: Københavns Kommune har ønsket at få mulighed for i kommuneog lokalplanlægningen at påvirke fordelingen af ejerformer, det vil sige at bestemme, at et område udlagt til beboelse f.eks. skal bebygges med almene boliger. Herudover har kommunen ønsket at få mulighed for via lokalplanen at fastsætte en maksimal husleje for en del af nybyggeriet. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Ministeriet bemærkede, at en kommune i dag gennem planloven kan bestemme, hvilken slags bebyggelse (f.eks. beboelse eller erhverv) der skal opføres, men at den derimod ikke kan bestemme, hvilken ejerform (alment byggeri, privat udlejning m.v.) der skal opføres. Der henvistes herefter bl.a. til, at en kommune ikke skal kunne bestemme, hvilken ejerform nye boliger på en privat grund skal have, at kommunerne efter almenboligloven allerede har de nødvendige redskaber til at imødegå ghettoisering og til sikring af velfungerende boligområder, og at en imødekommelse kun ville få en meget begrænset effekt på eksisterende boligområder. Ændringer i ordningen vedrørende salg af almene boliger Ansøgning: Odense Kommune har opfordret regeringen til i en ny salgslov at tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende ved salg i afdelinger med stor gæld. Svar: Ministeriet svarede, at det i den ændring af salgsordningen, som Folketinget vedtog den 24. maj 2011, er udgangspunktet, at almene boliger ikke skal sælges med store tab. Der blev redegjort for den nye salgsmodel, herunder for de nye regler om tab (at tabet afholdes af boligorganisationen, hvis den har truffet beslutningen om salg/har været med til at træffe beslutningen, og af Landsbyggefonden med midler fra nybyggerifonden, hvis beslutningen er truffet af kommunen). Fritagelse fra deponeringspligten i kommunallovgivningen Ansøgning: Odense Kommune har udtrykt ønske om en generel fritagelse for f.eks. ved leje af kontorlokaler i særligt udsatte boligområder - at skulle deponere et beløb svarende til udgifterne til en anlægsudgift. Side 8 af 12

9 Svar: Ministeriet svarede, at udfordringsretten i almenboligloven kun omfatter denne lov. Ministeriet hørte det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, som udtalte, at der ikke er mulighed for deponeringsfritagelse i de pågældende områder, men at Odense Kommune dog kan søge ministeriet om dispensation, som i særlige tilfælde og på baggrund af en konkret vurdering kan gives ved kortvarige og midlertidige lejeaftaler. Nedsættelse af den kommunale grundkapital Ansøgning: Ishøj Kommune har søgt om at få nedsat grundkapitalen fra 14 til 7 pct. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, fordi finansiering af det almene nybyggeri, herunder byrdefordelingen mellem staten og kommunerne, ikke er omfattet af udfordringsretten. Mulighed for at opsige lejere på baggrund af en salgsbeslutning Ansøgning: Århus Kommune har søgt om tilladelse til, at lejerne i boliger, som udlægges til salg både enkeltvis og ved samlet salg af f.eks. en blok - skal kunne siges op. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der henvistes til ovennævnte bemærkninger i lovforslaget, hvorefter der ikke vil blive givet tilladelse til fravigelser, der suspenderer lejernes rettigheder, og at en imødekommelse af ansøgningen ville indebære en indskrænkning i lejernes uopsigelighed. Mulighed for at undgå det rente- og afdragsfrie lån ved salg af almene boliger til lejerne Ansøgning: Aarhus Kommune har opfordret til, at der findes en hensigtsmæssig procedure i forhold til beslutning om det rente- og afdragsfrie lån ved almene boliger til lejerne. Svar: Ministeriet henviste til, at lejerne efter ændringen i 2011 af ordningen om salg af almene boliger ikke længere har ret til at få det omhandlede lån, men at det kan aftales i henhold til beslutningsstrukturen. Ministeriet fandt ikke grundlag for at indføre en alternativ procedure. Indhentning af kontoudtog m.v. Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til at kunne a) indhente kontoudtog fra separerede ægtefæller, kærester og formodede samlevere til modtagere af offentlig hjælp b) kontakte arbejdsgiver i sager, hvor der er mistanke om snyd med adressen c) kontrollere navne-/dørskilte vedr. de i CPR registrerede adresseforhold. Svar: Ad a) Ansøgningen vedrører persondataloven og forvaltningsloven. Den er under afklaring i Justitsministeriet. Side 9 af 12

10 Ad b) Ansøgningen vedrører CPR - lovgivningen og blev derfor forelagt det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Ministeriet svarede, at det ikke i dag er muligt at iværksætte dette forslag. Ministeriet vil imidlertid overveje det i forbindelse med andre lignende forslag om anvendelse af udfordringsretten med henblik på at undersøge mulighederne for at tilvejebringe hjemmel til forsøg på området. Det bemærkes, at den udfordringsret, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviste til, er den generelle udfordringsret, som blev iværksat af den tidligere regering. Ad c) Ansøgningen vedrører CPR lovgivningen og blev derfor forelagt det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Ministeriet svarede, at der allerede efter gældende ret er mulighed for at kontrollere navne-/dørskilte i en bopælssag om formodet forkert bopælsregistrering i CPR. Mulighed for udveksling af (personfølsomme) oplysninger mellem myndigheder Ansøgning: Aarhus Kommune har som led i bestræbelserne på at sikre en hurtig behandling af unge uromagere søgt om tilladelse til fælles anvendelse af registre inden for det såkaldte Youth Offending Team (YOT, fælles team under Østjyllands Politi og Aarhus Kommune med bred sammensætning af medarbejdere på tværs af myndigheder og afdelinger). Der ønskes samkøring af og adgang til data fra elevrepræsentation, ungdomsuddannelsesområdet, forvaltning (serviceloven) og kriminalitetsdata. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Den blev forelagt Justitsministeriet, som udtalte, at persondataloven ikke indeholder hjemmel til at give forsøgsdispensation til videregivelse af personfølsomme oplysninger i videre omfang, end hvad der allerede følger af gældende lovgivning. Ændring af henlæggelser til indvendig vedligeholdelse efter B ordningen Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at der ikke henlægges yderligere, når et bestemt maksimumsbeløb er nået, eller alternativt at de opsparede midler kan anvendes til andet end deres formål, f.eks. til nye køkkener. Svar: Til den primære ansøgning svarede ministeriet, at muligheden for at stoppe de omhandlede indbetalinger ved et på forhånd fastsat maksimumsbeløb efter ministeriets vurdering ligger inden for de gældende regler. Herudover udtaltes, at ministeriet ikke kunne imødekomme det alternative forslag om, at de opsparede midler skal kunne anvendes til andre formål end almindelig vedligeholdelse. Mulighed for en bred vifte af ejerformer ved nybyggeri og renovering Ansøgning: Aarhus Kommune har ønsket at få mulighed for, at der i forbindelse med nyopførelse eller renovering af eksisterende boliger kan etableres en bred vifte af ejerformer, herunder medejerboliger. Side 10 af 12

11 Svar: Ministeriet svarede, at der umiddelbart synes at være tilstrækkelige instrumenter til at etablere varierede ejerformer i de udsatte områder. Der henvistes til, at der ved nybyggeri hverken er retlige eller administrative barrierer for at opføre forskellige ejerformer (dog ikke medejerboliger, som er en ikkeeksisterende boligtype), ligesom det eksisterende byggeri både før og efter en renovering kan sælges enkeltvis eller samlet. Det tilføjedes, at ministeriet ikke ville foretage sig yderligere. Mulighed for at nægte CPR tilmelding til en bolig Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at Folkeregistret skal kunne nægte bopælsregistrering i CPR på en bestemt adresse, hvis boligreguleringslovens regler om beboermaksimum gælder, og hvis registreringen vil medføre, at dette maksimum overskrides. Alternativt er søgt om tilladelse til at kunne nægte bopælsregistrering, hvis boligen ligger i et område, hvor kombineret udlejning kan indføres, og hvis registreringen vil medføre, at almenlejelovens grænse for, hvornår der kan ske delvis fremleje overskrides. Svar: Ansøgningen vedrører CPR lovgivningen og blev derfor forelagt det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Ministeriet svarede, at der ikke er hjemmel til at nægte bopælsregistrering i de nævnte situationer. Ministeriet tilkendegav dog at ville overveje forslaget i forbindelse med andre lignende forslag om anvendelse af udfordringsretten (det vil sige den generelle udfordringsret) med henblik på at undersøge mulighederne for at tilvejebringe hjemmel til forsøg på det omhandlede område. Mulighed for at give helhedsplaner samme retsvirkning som kommune- og lokalplaner Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at helhedsplaner kan gives samme retsvirkning som kommune- og lokalplaner efter byggeloven. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der henvistes til, at kommuneog lokalplansprocedurerne i givet fald skulle indarbejdes i beslutningsprocessen for helhedsplaner, hvilket ville gøre den meget tung og langvarig. Mulighed for at anvende provenuet ved salg af grunde som led i en helhedsplan til finansiering af helhedsplanen Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at provenuet fra salg af grunde, der sker som led i en helhedsplan, kan anvendes til finansiering af aktiviteter omfattet af denne plan. Svar: Der henvistes til, at der i 2011 blev tilvejebragt hjemmel til, at ministeren kan godkende, at nettoprovenuet ved (delvis) afhændelse af ejendomme beliggende i udsatte boligområder overføres til dispositionsfonden og anvendes til finansiering af aktiviteter omfattet af helhedsplanen for det pågældende områ- Side 11 af 12

12 de. Den fornødne lovhjemmel til den ønskede anvendelse af provenuet ved salg af grunde er således tilvejebragt. Mulighed for hurtigere udsættelse af en familie i forbindelse med en straffesag Ansøgning: Aarhus Kommune har ønsket mulighed for en hurtigere udsættelse af en lejer i forbindelse med en straffesag og har foreslået, at en sådan mulighed kunne følges af en erstatningsforpligtelse, hvis udlejeren efterfølgende taber en ankesag om, hvorvidt betingelserne for at ophæve lejeaftalen er opfyldt. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet under henvisning til, at en imødekommelse ville udhule lejerens retssikkerhed i forbindelse med ophævelse og udsættelse af en lejebolig. Side 12 af 12

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Notat Emne: Til: Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. til

Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. til Lovforslag nr. L 61 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet I notatet er foretaget en gennemgang af de love på boligområdet,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer Introduktion Siden 1950 har Københavns Kommune udstedt omkring 800 p- i forbindelse med byggetilladelser. Deklarationerne er udstedt i forbindelse med privat byggeri, alment boligbyggeri, samt statsligt

Læs mere

2010/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2010/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2010/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015 By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. november 2015 Sagsnr. 15/9095 Løbenr. 170533/15 Referent Mads Kastrup Forslund Direkte telefon 79 79 16 74 E-mail

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Opfølgning på den tidligere VK-regerings ghettoudspil Ghettoen tilbage til samfundet fra

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere