Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 20. februar 2012 Almene Boliger J.nr EB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 20. februar 2012 Almene Boliger J.nr. 2012-197 EB"

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 20. februar 2012 Almene Boliger J.nr EB Oversigt over kommunernes ansøgninger efter almenboliglovens udfordringsret I. Indledning Ved lov nr af 22. december 2010 indførtes i almenboligloven 144, stk. 2, en hjemmel for ministeren til at tillade, at de almene regler fraviges i en afgrænset periode, således at disse regler kunne udfordres. Bestemmelsen udmøntede et element i boligaftalen af 8. november 2010 mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og som Liberal Alliance tilsluttede sig, om en styrket indsats i ghettoområderne og om anvendelse af den almene sektors midler, Formålet med bestemmelsen er at fremme indsatsen i områder med udsatte boligafdelinger, der er omfattet af en helhedsplan. Udfordringsretten er således ikke en generel mulighed, der gælder for alle afdelinger. Retten omfatter alene afdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af lejere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Endvidere er det ikke alle regler, der kan tillades fraveget. Ifølge bemærkningerne til det pågældende lovforslag vil der ikke blive givet tilladelser, som medfører diskrimination, forringer borgernes retssikkerhed, suspenderer lejernes rettigheder, sætter beboerdemokratiet ud af kraft, eller som strider mod anden lovgivning. Endelig gives ikke tilladelser, der indebærer statslige merudgifter. Nedenfor følger en oversigt over de ansøgninger, som ministeriet har modtaget og behandlet. Det bemærkes, at flere ansøgninger falder uden for 144 s anvendelsesområde, men de er for en ordens skyld medtaget i oversigten. II. De konkrete ansøgninger Udpegning af et særligt område som laboratorium for afprøvning af Boligaftalens instrumenter Ansøgning: Københavns Kommune har sammen med de almene boligorganisationer ønsket at udpege et af de 10 udsatte områder i kommunen til et laboratorium for afprøvning af nye metoder til at træffe beslutning om områdets udvikling og samspillet med kvarterets udvikling, sådan at der sikres mest mulig Side 1 af 12

2 effekt af de fælles indsatser iværksat af boligorganisationen, boligafdelingen og kommunen. Svar: Ministeriet svarede, at ministeriet fandt forslaget godt, men at man ønskede at drøfte de nærmere fravigelser fra reglerne om beslutningskompetencen med kommunen, inden der gives endelig tilladelse. Ministeriet afventer, at kommunen vender tilbage. Udlejningsselskab, markedsleje og socialøkonomisk virksomhed - sideaktiviteter Ansøgning: Københavns Kommune og Holbæk Kommune har søgt om, at kravet om oprettelse af et (skattepligtigt) selskab ved udlejning af lokaler til erhverv ikke opfyldes, idet der henvistes til, at kravet er komplicerende og fordyrende. Svar: Ansøgningerne blev ikke imødekommet. Der blev bl.a. henvist til, at det nævnte krav navnlig er begrundet i skattemæssige og konkurrencemæssige hensyn, at de almene boligorganisationer er fritaget for skat for så vidt angår deres hovedaktivitet, at reglerne om udlejning via et selskab når der etableres erhverv som sideaktivitet sikrer, at et eventuelt overskud opsamles og beskattes i dette selskab, at de omhandlede regler har været overvejet for nylig (i forbindelse med styringsreformen for den almene boligsektor i 2009), og at adgangen til udlejning til erhverv blev væsentligt lempet i denne sammenhæng. Ministeriet tilkendegav i svaret, at man i forbindelse med en kommende revision af sideaktivitetsbekendtgørelsen vil overveje, om kravet om etablering af et selskab ved udlejning til erhverv kan lempes i udsatte områder i særlige tilfælde. Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at det selskab, som boligorganisationen skal oprette ved udlejning til erhverv, og som boligorganisationen udlejer lokalerne til, ikke skal kræve markedsleje, når selskabet fremlejer lokalerne. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der blev henvist til, at kravet sikrer, at der ikke sker konkurrenceforvridning i forhold til private aktører, at reglerne om udlejning til erhverv blev overvejet i forbindelse med styringsreformen for den almene boligsektor i 2009, og at de blev væsentligt lempet i denne sammenhæng. Ministeriet tilkendegav i svaret, at man i forbindelse med en kommende revision af sideaktivitetsbekendtgørelsen vil overveje, om kravet om fremleje til markedsleje kan lempes i udsatte områder i særlige tilfælde. Ansøgning: Københavns Kommune og Høje-Taastrup Kommune har søgt om, at boligorganisationer får mulighed for at engagere sig i ledelsen af socialøko- Side 2 af 12

3 nomiske virksomheder, f.eks. i form af restauranter, hvor lokale unge gennemfører et uddannelsesforløb. Svar: Ministeriet lagde til grund, at projekterne i givet fald tænkes realiseret ved, at boligorganisationerne etablerer de pågældende erhvervsarealer, f.eks. ved nedlæggelse af eksisterende boliger, og at de udlejer dem til skattepligtige selskaber, der herefter fremlejer dem til restauranter. Ansøgningerne blev ikke imødekommet, da sideaktivitetsreglerne ikke tillader, at en almen boligorganisation engagerer sig i ledelsen af virksomheder, som det skattepligtige selskab indgår aftale med, og da hjemlen til at fravige de gældende regler ikke kan anvendes til at tillade sideaktiviteter, som ikke er omfattet af listen over tilladte sideaktiviteter. Ministeriet tilkendegav i svarene, at man i forbindelse med en kommende revision af sideaktivitetsbekendtgørelsen vil overveje, om boligorganisationer skal have mulighed for at engagere sig i ledelsen af såkaldte socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder. Samlet udlejning af boligerne i en opgang til brug for f.eks. gæsteforskere Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at der i en bestemt afdeling bliver mulighed for, at den pågældende boligorganisation kan foretage en samlet udlejning af boligerne i en opgang til brug for f.eks. gæsteprofessorer. Århus Kommune har søgt om mulighed for gruppevis udlejning af boliger, f.eks. til virksomheder, der beskæftiger medarbejdere fra udlandet i kortere eller længere perioder. Svar: I svaret til Københavns Kommune lagde ministeriet til grund, at ansøgningen omhandlede familieboliger, at lejeaftalen ønskedes indgået med den pågældende uddannelsesinstitution, at der herefter skulle ske fremleje/udlån af de enkelte boliger til professorerne, og at der skulle kunne ske denne form for udlejning, selv om der ikke måtte være udlejningsvanskeligheder. Ministeriet fandt det hensigtsmæssigt at give mulighed for udlejning af boligerne f.eks. i en opgang til gæsteforskere eller lignende ved at give denne gruppe fortrinsret til boligerne (uden krav om optagelse på ventelisten), men på en sådan måde, at der sker direkte udlejning til forskerne, således at de bliver lejere efter den almene lejelov. Ministeriet fandt det endvidere hensigtsmæssigt, hvis anvisningsretten til boligerne overlades til den pågældende uddannelsesinstitution, og at det bliver uddannelsesinstitutionen, som kommer til at bære evt. lejetab m.v. Herefter bemærkede ministeriet, at en sådan ordning forudsætter en konkret aftale mellem kommunen og den pågældende boligorganisation, ligesom den forudsætter, at uddannelsesinstitutionen påtager sig de nævnte forpligtelser. Ministeriet meddelte herefter at være indstillet på at give de fornødne dispensationer og opfordrede kommunen til at fremsende en revideret ansøgning. Side 3 af 12

4 En sådan ansøgning er endnu ikke modtaget. I svaret til Aarhus Kommune lagde ministeriet ligeledes til grund, at ansøgningen omhandlede familieboliger, at lejeaftalen ønskedes indgået med den pågældende virksomhed, at der herefter skulle ske fremleje/udlån af de enkelte boliger til medarbejderne, og at der skulle kunne ske denne form for udlejning, selv om der ikke måtte være udlejningsvanskeligheder. Ansøgningen blev ikke imødekommet på det foreliggende grundlag. Ministeriet anførte, at den omhandlede udlejning i givet fald måtte ske direkte mellem boligorganisationen og den enkelte lejer, og at ministeriet fandt en godkendelse betænkelig ud fra konkurrencemæssige hensyn, idet den almene boligsektor herved ville komme til at stille billige boliger til rådighed for virksomheder, der ellers som udgangspunkt må finde boliger på det private udlejningsmarked. Der henvistes endvidere til, at denne form for udlejning i givet fald også skulle kunne finde sted i afdelinger uden udlejningsvanskeligheder, og at der allerede efter de gældende regler er mulighed for via reglerne om fleksibel udlejning at give fortrinsret til personer i beskæftigelse. Kommunen blev gjort opmærksom på, at den er velkommen til at vende tilbage, hvis den mener, at der foreligger yderligere forhold, som bør tages i betragtning. Etablering og finansiering af beboerhuse m.v. Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at boligorganisationerne får mulighed for at etablere, eje og drive kulturhuse, som ikke primært retter sig mod beboerne i afdelingen, ligesom der ønskes en mere smidig model for finansiering af beboerhuse ved delt ejerskab. Aarhus Kommune har ønsket at få mulighed for mere smidige finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering af beboerhuse med delt ejerskab, f.eks. i form af dispensation til at anvende Landsbyggefondsmidler til byggeri på kommunalt ejet jord samt dispensation til at anvende bebyggelsen til bredere formål efter en konkret vurdering. Svar: Ansøgningerne blev ikke imødekommet. For så vidt angår anvendelsen af beboerhusene m.v. henvistes til, at det gældende krav om, at sociale aktiviteter primært skal være rettet mod beboerne, sikrer, at lejernes midler ikke anvendes til aktiviteter, som bør finansieres af andre, f.eks. af kommunen som led i løsningen af en kommunal opgave. For så vidt angår finansieringen henvistes til den model, som ministeriet tidligere har godkendt efter drøftelser med Københavns Kommune, og som sikrer, at boligorganisationen ikke kommer til at hæfte for økonomiske forpligtelser, der påhviler kommunen. Anvendelse af midler til infrastrukturændringer på områder, som ikke ejes af boligorganisationen Side 4 af 12

5 Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at de tilskud, som Landsbyggefonden med ministeriets godkendelse kan yde til infrastrukturændringer i de udsatte boligområder, og som forudsættes at vedrøre arealer tilhørende almene afdelinger, også skal kunne anvendes på arealer tilhørende andre. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, da baggrunden for afgrænsningen af anvendelsen af midlerne til boligområdet er, at de skal medgå til at forbedre området uden huslejestigning, og altså ikke finansiere almindelige kommunale infrastrukturinvesteringer. Det blev dog tilføjet, at der i de konkrete ansøgninger vil kunne søges om, at midlerne i helt særlige tilfælde og i mindre omfang vil kunne anvendes uden for boligområdet. Der tænkes her på situationer, hvor en påtrængende forbedring kun vil kunne gennemføres, hvis midlerne anvendes uden for det gældende anvendelsesområde. Ministeriet har endnu ikke modtaget sådanne ansøgninger. Fortrinsret for visse grupper med særlig uddannelses- eller erhvervsfunktion Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at det skal være muligt for boligorganisationerne at give fortrinsret til nærmere bestemte grupper af personer, som med deres uddannelse eller erhvervsmæssige funktion kan være med til at styrke trygheden i boligområdet og dermed også styrke beboersammensætningen. Svar: Ministeriet lagde til grund, at ansøgningen vedrører familieboliger, og at den indebærer, at de pågældende boligsøgende skal være optaget på den pågældende boligorganisations venteliste, og blot få tilbud om en bolig, selv om den pågældende ikke er nået øverst op på ventelisten. Ministeriet gav en principiel tilladelse, idet det meddelte at være indstillet på i konkrete tilfælde at dispensere fra reglerne om udlejning af almene familieboliger, således at der vil kunne gives fortrinsret til bestemte grupper, som kan øge trygheden i de pågældende udsatte boligområder. Ministeriet krævede, at de konkrete ansøgninger skal indeholde en præcis oplistning af de uddannelser og/eller erhverv, som skal kunne indebære fortrinsret. Det blev yderligere krævet, at der redegøres for, hvorfor kommunen og boligorganisationen mener, at det er netop disse uddannelser og/eller erhverv, der i modsætning til andre vil kunne øge trygheden. Ministeriet har endnu ikke modtaget sådanne ansøgninger. Tilsidesættelse af bytteretten Side 5 af 12

6 Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at det gøres muligt at fravige bytteretten i bestemte afdelinger, hvis den, som ønsker at bytte sig til en bolig i afdelingen, ikke opfylder den pågældende afdelings kriterier for fleksibel udlejning, og hvis boligen ellers ville kunne udlejes til en boligsøgende, som opfylder disse kriterier. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, da det fremgår af forarbejderne til den lovændring, hvorved udfordringsretten blev indført, at der ikke ville blive givet tilladelse til fravigelser, der suspenderer lejernes rettigheder. Udlejning af familieboliger uden om ventelisten fortrinsret for beboere i samme opgang Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at boligorganisationer kan tilbyde familiemedlemmer, som indgår i en stor husstand, fortrinsret til boliger i samme opgang eller samme blok, hvilket begrundedes med, at familier af anden etnisk oprindelse end dansk ofte bor i samme bolig på tværs af generationerne med begrænsede udfoldelsesmuligheder for børnene og de unge i familien til følge og herudover med hensynet til at undgå overbefolkning. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, idet en imødekommelse fandtes at ville bidrage til, at udenlandske husstande i et vist omfang ville bevare deres familiemønster, hvilket ikke ville harmonere med de mere overordnede bestræbelser for at få en mere blandet beboersammensætning i de udsatte afdelinger. Herudover henvistes til, at konkrete tilfælde af overbefolkning kan løses via reglerne om beboermaksimum i boligreguleringsloven, ligesom der endelig henvistes til, at husstandsmedlemmer, der ønsker at flytte (til en bolig i nærheden) kan skrive sig på venteliste ligesom andre boligsøgende. Forkortelse af lejerens opsigelsesvarsel Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at opsigelsesvarslet ved interne flytninger fra større til mindre boliger skal kunne nedsættes fra 3 til 2 måneder. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet under hensyn til, at et opsigelsesvarsel på kun 2 måneder øger risikoen for, at boligorganisationen ikke kan nå at indgå aftale med en ny lejer i løbet af opsigelsesperioden, hvorved risikoen for lejetab stiger. Lejetab belaster lejernes fælles kasse dispositionsfonden og ministeriet fandt det betænkeligt at øge risikoen for større træk på dispositionsfonden på dette grundlag. Nedsat husleje ved frivilligt arbejde Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til, at boligorganisationerne aflønner lejernes frivillige arbejde i afdelingerne i form af lavere husleje. Side 6 af 12

7 Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Begrundelsen var, at boligorganisationen, hvis den ønsker at aflønne frivilligt arbejde, bør indgå en aftale med de pågældende frivillige, og at aflønning i form af lavere husleje forekom at være en unødig besværlig vej at gå. Hjemmel til billigere salg af kommunale grunde til almene boliger Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om at kunne sælge (kommunale) grunde til almene boliger under markedsprisen bl.a. for at få et fleksibelt boligpolitisk instrument. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der henvistes (i svaret fra august 2011) til, at kommunen efter ministeriets vurdering allerede har de nødvendige muligheder for at føre en aktiv boligpolitik, og at salg af kommunale grunde til under markedsprisen ville indebære vilkårlighed og ugennemsigtighed i støtten til almene boliger. Sammenknytning af hjemfaldsklausuler med anvisning i andre kommuner Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om at kunne sammenknytte hjemfaldsklausuler på ejendomme beliggende i andre kommuner med en betingelse om, at Københavns Kommune får anvisningsret til et antal boliger i de ejendomme, der hjemfalder eller frikøbes. Svar: Ministeriet forstod ansøgningen som et ønske om at købe sig anvisningsret i almene boliger med hjemfaldsklausul beliggende i andre kommuner ved at reducere frikøbssummen. Ministeriet svarede, at der ikke umiddelbart i almenboliglovgivningen synes at være noget til hinder for det ansøgte, idet det står de involverede kommuner frit for at indgå aftaler om at modtage et antal anviste boligsøgende, som kommer udefra. Sociale klausuler ved udbud Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om tilladelse til at indføje sociale klausuler ved udbud foretaget af de almene boligorganisationer, f.eks. i form af betingelse om inddragelse af beboere uden beskæftigelse. Svar: Spørgsmålet om boligorganisationernes muligheder for at anvende sociale klausuler generelt er under behandling. Hurtigere sagsbehandling for unge lovovertrædere Ansøgning: Københavns Kommune har søgt om, at målsætningen i den tidligere regerings ghettostrategi for sagsbehandlingstiden (7 dage) i kommunen og ved politiet i forbindelse med lovovertrædelser begået af unge i alderen år bosiddende i de særligt udsatte boligområder bliver udvidet til at omfatte alle unge uanset folkeregisteradresse og tillige behandlingen ved domstolene. Side 7 af 12

8 Svar: Ansøgningen ligger inden for Justitsministeriets område og er således ikke en ansøgning efter almenboliglovens udfordringsret. Ansøgningen blev forelagt Justitsministeriet. Den blev ikke imødekommet. Der henvistes til, at kommunerne allerede kan indføre sagsbehandlingstider for kommunens sagsbehandling. Justitsministeriet fandt i øvrigt, at en ordning som den foreslåede i givet fald skulle iværksættes for hele landet, hvilket måtte forventes at påføre politi, anklagemyndighed og domstole en ikke ubetydelig merudgift. Normer for nybyggeri til almene boliger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning og billige boliger i et område Ansøgning: Københavns Kommune har ønsket at få mulighed for i kommuneog lokalplanlægningen at påvirke fordelingen af ejerformer, det vil sige at bestemme, at et område udlagt til beboelse f.eks. skal bebygges med almene boliger. Herudover har kommunen ønsket at få mulighed for via lokalplanen at fastsætte en maksimal husleje for en del af nybyggeriet. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Ministeriet bemærkede, at en kommune i dag gennem planloven kan bestemme, hvilken slags bebyggelse (f.eks. beboelse eller erhverv) der skal opføres, men at den derimod ikke kan bestemme, hvilken ejerform (alment byggeri, privat udlejning m.v.) der skal opføres. Der henvistes herefter bl.a. til, at en kommune ikke skal kunne bestemme, hvilken ejerform nye boliger på en privat grund skal have, at kommunerne efter almenboligloven allerede har de nødvendige redskaber til at imødegå ghettoisering og til sikring af velfungerende boligområder, og at en imødekommelse kun ville få en meget begrænset effekt på eksisterende boligområder. Ændringer i ordningen vedrørende salg af almene boliger Ansøgning: Odense Kommune har opfordret regeringen til i en ny salgslov at tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende ved salg i afdelinger med stor gæld. Svar: Ministeriet svarede, at det i den ændring af salgsordningen, som Folketinget vedtog den 24. maj 2011, er udgangspunktet, at almene boliger ikke skal sælges med store tab. Der blev redegjort for den nye salgsmodel, herunder for de nye regler om tab (at tabet afholdes af boligorganisationen, hvis den har truffet beslutningen om salg/har været med til at træffe beslutningen, og af Landsbyggefonden med midler fra nybyggerifonden, hvis beslutningen er truffet af kommunen). Fritagelse fra deponeringspligten i kommunallovgivningen Ansøgning: Odense Kommune har udtrykt ønske om en generel fritagelse for f.eks. ved leje af kontorlokaler i særligt udsatte boligområder - at skulle deponere et beløb svarende til udgifterne til en anlægsudgift. Side 8 af 12

9 Svar: Ministeriet svarede, at udfordringsretten i almenboligloven kun omfatter denne lov. Ministeriet hørte det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, som udtalte, at der ikke er mulighed for deponeringsfritagelse i de pågældende områder, men at Odense Kommune dog kan søge ministeriet om dispensation, som i særlige tilfælde og på baggrund af en konkret vurdering kan gives ved kortvarige og midlertidige lejeaftaler. Nedsættelse af den kommunale grundkapital Ansøgning: Ishøj Kommune har søgt om at få nedsat grundkapitalen fra 14 til 7 pct. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet, fordi finansiering af det almene nybyggeri, herunder byrdefordelingen mellem staten og kommunerne, ikke er omfattet af udfordringsretten. Mulighed for at opsige lejere på baggrund af en salgsbeslutning Ansøgning: Århus Kommune har søgt om tilladelse til, at lejerne i boliger, som udlægges til salg både enkeltvis og ved samlet salg af f.eks. en blok - skal kunne siges op. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der henvistes til ovennævnte bemærkninger i lovforslaget, hvorefter der ikke vil blive givet tilladelse til fravigelser, der suspenderer lejernes rettigheder, og at en imødekommelse af ansøgningen ville indebære en indskrænkning i lejernes uopsigelighed. Mulighed for at undgå det rente- og afdragsfrie lån ved salg af almene boliger til lejerne Ansøgning: Aarhus Kommune har opfordret til, at der findes en hensigtsmæssig procedure i forhold til beslutning om det rente- og afdragsfrie lån ved almene boliger til lejerne. Svar: Ministeriet henviste til, at lejerne efter ændringen i 2011 af ordningen om salg af almene boliger ikke længere har ret til at få det omhandlede lån, men at det kan aftales i henhold til beslutningsstrukturen. Ministeriet fandt ikke grundlag for at indføre en alternativ procedure. Indhentning af kontoudtog m.v. Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til at kunne a) indhente kontoudtog fra separerede ægtefæller, kærester og formodede samlevere til modtagere af offentlig hjælp b) kontakte arbejdsgiver i sager, hvor der er mistanke om snyd med adressen c) kontrollere navne-/dørskilte vedr. de i CPR registrerede adresseforhold. Svar: Ad a) Ansøgningen vedrører persondataloven og forvaltningsloven. Den er under afklaring i Justitsministeriet. Side 9 af 12

10 Ad b) Ansøgningen vedrører CPR - lovgivningen og blev derfor forelagt det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Ministeriet svarede, at det ikke i dag er muligt at iværksætte dette forslag. Ministeriet vil imidlertid overveje det i forbindelse med andre lignende forslag om anvendelse af udfordringsretten med henblik på at undersøge mulighederne for at tilvejebringe hjemmel til forsøg på området. Det bemærkes, at den udfordringsret, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviste til, er den generelle udfordringsret, som blev iværksat af den tidligere regering. Ad c) Ansøgningen vedrører CPR lovgivningen og blev derfor forelagt det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Ministeriet svarede, at der allerede efter gældende ret er mulighed for at kontrollere navne-/dørskilte i en bopælssag om formodet forkert bopælsregistrering i CPR. Mulighed for udveksling af (personfølsomme) oplysninger mellem myndigheder Ansøgning: Aarhus Kommune har som led i bestræbelserne på at sikre en hurtig behandling af unge uromagere søgt om tilladelse til fælles anvendelse af registre inden for det såkaldte Youth Offending Team (YOT, fælles team under Østjyllands Politi og Aarhus Kommune med bred sammensætning af medarbejdere på tværs af myndigheder og afdelinger). Der ønskes samkøring af og adgang til data fra elevrepræsentation, ungdomsuddannelsesområdet, forvaltning (serviceloven) og kriminalitetsdata. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Den blev forelagt Justitsministeriet, som udtalte, at persondataloven ikke indeholder hjemmel til at give forsøgsdispensation til videregivelse af personfølsomme oplysninger i videre omfang, end hvad der allerede følger af gældende lovgivning. Ændring af henlæggelser til indvendig vedligeholdelse efter B ordningen Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at der ikke henlægges yderligere, når et bestemt maksimumsbeløb er nået, eller alternativt at de opsparede midler kan anvendes til andet end deres formål, f.eks. til nye køkkener. Svar: Til den primære ansøgning svarede ministeriet, at muligheden for at stoppe de omhandlede indbetalinger ved et på forhånd fastsat maksimumsbeløb efter ministeriets vurdering ligger inden for de gældende regler. Herudover udtaltes, at ministeriet ikke kunne imødekomme det alternative forslag om, at de opsparede midler skal kunne anvendes til andre formål end almindelig vedligeholdelse. Mulighed for en bred vifte af ejerformer ved nybyggeri og renovering Ansøgning: Aarhus Kommune har ønsket at få mulighed for, at der i forbindelse med nyopførelse eller renovering af eksisterende boliger kan etableres en bred vifte af ejerformer, herunder medejerboliger. Side 10 af 12

11 Svar: Ministeriet svarede, at der umiddelbart synes at være tilstrækkelige instrumenter til at etablere varierede ejerformer i de udsatte områder. Der henvistes til, at der ved nybyggeri hverken er retlige eller administrative barrierer for at opføre forskellige ejerformer (dog ikke medejerboliger, som er en ikkeeksisterende boligtype), ligesom det eksisterende byggeri både før og efter en renovering kan sælges enkeltvis eller samlet. Det tilføjedes, at ministeriet ikke ville foretage sig yderligere. Mulighed for at nægte CPR tilmelding til en bolig Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at Folkeregistret skal kunne nægte bopælsregistrering i CPR på en bestemt adresse, hvis boligreguleringslovens regler om beboermaksimum gælder, og hvis registreringen vil medføre, at dette maksimum overskrides. Alternativt er søgt om tilladelse til at kunne nægte bopælsregistrering, hvis boligen ligger i et område, hvor kombineret udlejning kan indføres, og hvis registreringen vil medføre, at almenlejelovens grænse for, hvornår der kan ske delvis fremleje overskrides. Svar: Ansøgningen vedrører CPR lovgivningen og blev derfor forelagt det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Ministeriet svarede, at der ikke er hjemmel til at nægte bopælsregistrering i de nævnte situationer. Ministeriet tilkendegav dog at ville overveje forslaget i forbindelse med andre lignende forslag om anvendelse af udfordringsretten (det vil sige den generelle udfordringsret) med henblik på at undersøge mulighederne for at tilvejebringe hjemmel til forsøg på det omhandlede område. Mulighed for at give helhedsplaner samme retsvirkning som kommune- og lokalplaner Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at helhedsplaner kan gives samme retsvirkning som kommune- og lokalplaner efter byggeloven. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Der henvistes til, at kommuneog lokalplansprocedurerne i givet fald skulle indarbejdes i beslutningsprocessen for helhedsplaner, hvilket ville gøre den meget tung og langvarig. Mulighed for at anvende provenuet ved salg af grunde som led i en helhedsplan til finansiering af helhedsplanen Ansøgning: Aarhus Kommune har søgt om tilladelse til, at provenuet fra salg af grunde, der sker som led i en helhedsplan, kan anvendes til finansiering af aktiviteter omfattet af denne plan. Svar: Der henvistes til, at der i 2011 blev tilvejebragt hjemmel til, at ministeren kan godkende, at nettoprovenuet ved (delvis) afhændelse af ejendomme beliggende i udsatte boligområder overføres til dispositionsfonden og anvendes til finansiering af aktiviteter omfattet af helhedsplanen for det pågældende områ- Side 11 af 12

12 de. Den fornødne lovhjemmel til den ønskede anvendelse af provenuet ved salg af grunde er således tilvejebragt. Mulighed for hurtigere udsættelse af en familie i forbindelse med en straffesag Ansøgning: Aarhus Kommune har ønsket mulighed for en hurtigere udsættelse af en lejer i forbindelse med en straffesag og har foreslået, at en sådan mulighed kunne følges af en erstatningsforpligtelse, hvis udlejeren efterfølgende taber en ankesag om, hvorvidt betingelserne for at ophæve lejeaftalen er opfyldt. Svar: Ansøgningen blev ikke imødekommet under henvisning til, at en imødekommelse ville udhule lejerens retssikkerhed i forbindelse med ophævelse og udsættelse af en lejebolig. Side 12 af 12

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) 1 I lov om almene

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere