Studiestræde København V Telefon Telefax lbf.dk w w w. lbf.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk"

Transkript

1 Studiestræde København V Telefon Telefax lbf.dk w w w. lbf.dk

2 REGULATIV OM PROVENUFONDEN

3 REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra socialministeren fastsat følgende regler om provenufonden. PROVENUFONDENS STATUS Provenufonden er en 1 lovbestemt konto (hovedkonto med underkonti) under Landsbyggefonden, som varetager alle Landsbyggefondens aktiviteter i relation til lovens kap. 5a om salg af almene familieboliger som ejerboliger, jr. lovens 89 c og 96 h o. Stk. 2. Det er provenufondens hovedformål at anvende midler fra salg af almene boliger til etablering af nye almene familieboliger. Alle indtægter og udgifter, herunder administrationsudgifter konteres under provenufonden. INDBERETNING AF SALG OG INDSENDELSE AF REGNSKAB Boligorganisationen skal 2 indberette salg af almene familieboliger til Landsbyggefonden særskilt for hver enkelt afdeling. Stk. 2. Indberetning skal ske 1. gang umiddelbart efter at der er truffet beslutning om, at lejerne kan købe deres bolig. Ved denne indberetning oplyser boligorganisationen, om der er truffet beslutning om salg af ledige boliger. Stk. 3. Indberetning sker 2. gang umiddelbart efter tilmeldingsperiodens udløb, jf. lovens 75 j, stk. 1. Denne indberetning skal omfatte oplysninger om afdelingens byggetekniske tilstand, herunder om afdelingens bygninger og lejligheder har væsentlige udækkede byggetekniske behov. Det oplyses desuden, hvor mange der har tilmeldt sig som købere. Stk. 4. Indberetning sker 3. gang ved hver enkelt indgåelse af en bindende købsaftale mellem boligorganisationen og en køber, forinden overtagelsesdagen. Indberetningen skal redegøre for købsaftalens indhold, herunder for salgssummens størrelse. Købers fulde navn, cpr. nr., adresse samt evt. tlf. nr. og e-postadresse skal oplyses. Stk. 5. Umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet for hver salgsrunde, indsendes genpart af regnskabet til Landsbyggefonden.

4 Stk. 6. Samtidig med indsendelse af regnskabsmateriale indbetaler boligorgani-sationen nettoprovenuet for salgsrunden til Landsbyggefonden, jf. lovens 82 a. BOLIGORGANISATIONERNES KONTI For hver boligorganisation 3 oprettes en konto (underkonto) i provenufonden. Saldoen forrentes med en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto. Rente tilskrives hvert kvartal. Stk. 2. Kontoen opskrives med boligorganisationens indbetalte nettoprovenu fra salg af boliger, fratrukket boligorganisationens udgifter, som provenufonden afholder efter 8, stk. 1. Fratrækning foretages selv om saldoen bliver negativ. Stk. 3. Kontoen nedskrives med beløb, som ikke er anvendt efter 4 og 5, 10 år efter kontoen er opskrevet med beløbet. Det nedskrevne beløb overføres til provenufonden (hovedkonto). ANVENDELSE AF MIDLER PÅ BOLIGORGANISATIONENS KONTO Indestående midler på kontoen anvendes af boligor- 4 ganisationen til at dække statens og kommunens udgifter til ydelsesstøtte og grundkapital til almene familieboliger, som en afdeling af boligorganisationen opnår tilsagn til i henhold til 115, stk. 1, nr. 1-4 og 6, efter den 31. december Disponerede midler overføres til provenufonden (hovedkonto). 5 Boligorganisationen kan endvidere efter forudgående ansøgning anvende indestående midler på kontoen til dispositionsfondsformål, jf. lovens 20, stk. 2. Stk. 2. Udbetaling kan højst udgøre 10 % af foretagne opskrivninger efter 3, stk. 2. Stk. 3. Landsbyggefonden afgør om udbetaling til det ansøgte formål kan ske. Det er en forudsætning for anvendelse af midlerne, at fonden på grundlag af en samlet vurdering af de forhold, der ligger til grund for ansøgningen, finder, at de udgifter, som midlerne skal anvendes til, er rimelige og nødvendige med henblik på at forbedre den pågældende afdelings situation, og at udgifterne ikke kan finansieres på anden måde, som er sædvanlig for almene boligorganisationer eller afdelinger, herunder en finansiering gennem lejeforhøjelser, egen trækningsret eller brug af egenkapital. REFUSION AF OFFENTLIG STØTTE OG REGULERING AF RAMMER For hver kommune, hvori 6 der er solgt boliger, fastsætter Landsbyggefonden en refusionsramme. Rammen fastsættes første gang den 1. januar Landsbyggefonden regulerer løbende rammen, således at den for hver kommune udgør et beløb, der svarer til det indbetalte nettoprovenu fra gennemførte salg i kommunen med fradrag af bidrag som nævnt i stk. 2, refunderede beløb efter stk. 2

5 3 3 og uforbrugte beløb som nævnt i stk. 4. Landsbyggefonden regulerer endvidere én gang årligt den 1. januar rammen med udviklingen i nettoprisindekset. Stk. 2. Landsbyggefonden fastsætter pr. 1. januar 2006 et bidrag til dækning af provenufondens udgifter, jf. lovens 96 k, stk. 2, nr. 1. Bidragsprocenten fastsættes efter regler, der fastsættes af socialministeren, jf. lovens 96 k, stk. 4. Stk. 3. Inden for den i stk. 1 nævnte ramme refunderer Landsbyggefonden 40 pct. af den kommunale grundkapital og 40 pct. af den statslige ydelsesstøtte, som ydes til etablering af nye almene familieboliger, hvortil kommunen efter den 1. januar 2005 har meddelt tilsagn efter lovens 115, stk. 1-4 og 6. Stk. 4. Beløb, som ikke er anvendt efter stk. 1, 10 år efter rammen er reguleret med beløbet, fragår rammen. RENTE- OG AFDRAGSFRIT LÅN Provenufonden (hovedkontoen) yder efter ansøgning 7 et rente- og afdragsfrit lån til den lejer, der køber sin bolig (låntageren) efter reglerne i lovens 75 r, stk. 1, og 96 l. Ansøgningen indsendes af låntager til Landsbyggefonden, som fremsender et lånetilsagn, hvis lovens betingelser er opfyldt. I lånetilsagnet oplyses lejeren om betingelserne for lånet og om det gebyr, lejeren skal betale ved lånoptagelsen, jf. stk. 4. Stk. 2. Udbetaling af lånet sker direkte til boligorganisationen, når gebyret er indbetalt af lejeren, og når pantebrevet er tinglyst anmærkningsfrit, såfremt boligorganisationen har behov herfor. Hvis boligorganisationen ikke har behov for udbetaling, overfører Landsbyggefonden beløbet til boligorganisationens konto i provenufonden som en del af nettoprovenuet fra salget, jf. 3, stk. 2. Stk. 3. Lånet forfalder til indfrielse efter lovens 75 r, stk. 2 og 3. Lånet forrentes fra forfaldsdagen med en rente, der er fastsat efter 5, stk. 1 og 2 i renteloven. Låntageren skal straks meddele fraflytning og ejerskifte til Landsbyggefonden og uden unødigt ophold indbetale lånets hovedstol til fonden. Stk. 4. Låntageren skal betale et gebyr, som dækker fondens udgifter til at administrere lånet, herunder tinglysningsafgifter for pantebrevet. Gebyret udgør 3000 kr. plus tinglysningsafgiften for et lånetilsagn i Gebyret kan ændres en gang årligt den 1. januar. Stk. 5. Fondens lån skal på optagelsestidspunktet have tinglyst sikkerhed i låntagerens ejendom inden for 80 pct. af købesummen. Stk. 6. Fonden kan efter ansøgning tillade at lånet rykker for lån til forbedringer, lån til vedligeholdelsesarbejder, som er vedtaget af ejerforeningen og for konverteringslån, hvis rykning efter fondens samlede vurdering ikke forringer lånets sikkerhed. Ud over tinglysningsafgif-

6 ten betaler låntageren et gebyr på 500 kr. for fondens administration i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Gebyret kan ændres en gang årligt den 1. januar. DÆKNING AF UDGIFTER Provenufonden dækker 8 boligorganisationens rimelige udgifter til: 1) udstykning eller opdeling af en afdeling, som ikke fuldt ud kan henføres til de solgte boliger, 2) valuarvurdering, som ikke efterfølges af et køb, 3) lejetab svarende til maksimalt 6 måneders husleje i forbindelse med udbudte ledige boliger, som ikke efterfølges af et køb, 4) boligorganisationens administration i tilknytning til salget, som ikke efterfølges af et køb, 5) tab i forbindelse med salget, 6) eventuel udarbejdelse af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring samt halvdelen af udgift til ejerskifteforsikring, 7) erstatning og forholdsmæssigt afslag for fejl og mangler ved det solgte, og 8) eventuelle løbende bidrag til Byggeskadefonden, som ejerne af solgte boliger er pligtige at betale. Stk. 2. Afholdte udgifter, som er nævnt i stk. 1, nr. 1-6, refunderes efter fremsendelse af regnskab til Landsbyggefonden. Afholdte udgifter, som er nævnt i stk. 1, nr. 7-8, refunderes efter anmodning med tilhørende opgørelse over udgifterne. Fonden kan kræve yderligere materiale til dokumentation for afholdte udgifter, før udbetaling sker. Stk. 3. Afholdte udgifter, som nævnt i stk. 1, nr. 6, refunderes kun, hvis fonden har stillet krav om udarbejdelse af tilstandsrapport, jf. 9. Stk. 4. Dækning af udgifter efter stk. 1, nr. 7, forudsætter, at boligorganisationen har inddraget fonden i sager om fejl og mangler i relevant omfang. Aftale eller forlig om erstatning eller forholdsmæssigt afslag må ikke indgås uden fondens medvirken. Hvis køberen anlægger retssag eller udtager klageskrift, skal fonden straks underrettes. TILSTANDSRAPPORTER OG EJERSKIFTEFORSIKRING Senest 1 måned efter 9 indberetning efter 2, stk. 3, meddeler Landsbyggefonden boligorganisationen om boligorganisationen skal tilvejebringe tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring efter kap. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Fondens afgørelse herom træffes på grundlag af foreliggende oplysninger, fondens eventuelle besigtigelse eller et eventuelt eftersyn, foretaget af en teknisk rådgiver. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM SALG AF BOLIGER I PROBLEMRAMTE AFDELINGER I MEDFØR AF LOVENS 75D. 10 Bestemmelserne i 1-9 finder tilsvarende 4

7 5 anvendelse med de undtagelser, der følge af dette kapitel. Stk. 2. Ved problemramte afdelinger forstås afdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af lejere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer, jf. lovens 75 c, stk. 3. Det er en forudsætning, at afdelingen: 1) er omfattet af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. 2) er omfattet af 96 a i lov om almene boliger m.v. 3) inden for en periode på 5 år før ansøgningstidspunktet har modtaget tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter 92, stk. 1 eller 2, i samme lov. 4) har ansøgt Landsbyggefonden om støtte efter 91, stk. 1, samme lov og som af Landsbyggefonden vurderes at være problemramt. 5) har ansøgt Landsbyggefonden om støtte efter 91 a, stk. 1 eller 2, i samme lov og som af fonden vurderes at være problemramt, jf. 75 c, stk. 3, samme lov eller 6) af fonden vurderes at være problemramt efter 75 c, stk. 3, i samme lov. 11 Landsbyggefonden kan efter fælles ansøgning fra kommunalbestyrelsen og boligorganisationen godkende, at nettoprovenuet efter 2, stk. 6, ikke eller kun delvist indbetales til provenufonden. Ansøgningen kan indsendes til forhåndsgodkendelse. Stk. 2. Fondens godkendelse kan meddeles inden boligorganisationen og kommunen søger om socialministerens godkendelse af salg af boliger. Stk. 3. Kopi af fondens afgørelse sendes til socialministeren. 12 Ansøgningen skal være vedlagt relevant ajourført materiale om afdelingens forhold, herunder om udlejningssituationen, beboersammensætningen og den byggetekniske tilstand, medmindre fonden allerede har de pågældende oplysninger. Tilsvarende ajourført materiale skal foreligge om boligorganisationens øvrige afdelinger i det område, hvor afdelingen er beliggende. 13 Det er en betingelse for godkendelse efter 11, at 1) en igangværende negativ udvikling i afdelingen eller i lokalområdet efter fondens skøn kan standses eller begrænses 2) provenufondens samlede økonomiske situation ikke taler imod en godkendelse 3) boligorganisationen anvender provenuet til aktiviteter og initiativer i boligorganisationens afdelinger i det område, hvor afdelingen er beliggende 4) aktiviteten og initiativerne indgår i en helhedsplan, som er godkendt af fonden 5) boligorganisationen meddeler det

8 til fonden, hvis behovet for midler til aktiviteter og initiativer omfattet af helhedsplanen viser sig at være mindre end antaget 6) boligorganisationen indbetaler overskydende midler til provenufonden. 14 Selvom fonden godkender en ansøgning efter 11, skal der altid ske indbetaling af et bidrag til dækning af bl.a. udgifter til provenufondens administration og af fondens forpligtelser til at yde det rente- og afdragsfrie lån og til at dække visse udgifter i de afdelinger, som deltager i salgsordningerne. Bidraget fastsættes som nævnt i 6, stk. 2. FORSKELLIGE BESTEMMELSER Bestemmelsen i i Landsbyggefondens regulativ af 15. april 1999 om indbetalinger til landsdispositionsfonden finder ikke anvendelse, når salg er omfattet af lovens kap. 5 a. Således vedtaget af bestyrelsen den 12. januar 2006 til ikrafttræden den 20. januar Socialministeriet har godkendt regulativet den 3. februar 2006 Jesper Nygård, formand 15 Boligorganisationen kan anvende netteoprovenuet til alle de formål, der fremgår af Landsbyggefondens regulativer, herunder til nedsættelse af huslejen. 16 Boligorganisationen skal i sin årsrapport særskilt redegøre for anvendelsen af nettoprovenuet. Stk. 2. Landsbyggefonden kan efter omstændighederne genoptage sin godkendelse efter 11 og pålægge boligorganisationen at ophøre med yderligere anvendelse af midler fra provenuet. 6

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere