Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:"

Transkript

1 Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S Falkoner Allé Frederiksberg (Henning Kaab)

2 2 1. Uoverensstemmelsen og behandlingen ved faglig voldgift Uoverensstemmelsen angår, om en virksomhed, som har stillet bolig til rådighed for en ansat, som har fast bopæl i Tyskland, har været berettiget til ved udbetaling af løn at foretage fradrag for husleje, eller om udgiften til bolig efter overenskomsten skal afholdes af virksomheden. Sagen er indbragt for en faglig voldgiftsret med undertegnede højesteretsdommer Børge Dahl som formand og opmand. Klager nedlagde påstand om, at Adecco A/S i henhold til overenskomstens 29 samt faglig voldgiftskendelse af 29. december 2006 til Stefan Balzerek skal tilbagebetale den i perioden uge 36 i 2006 uge 34 i 2007 fratrukne husleje, i alt kr. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagen er forhandlet den 28. maj der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af Stefan Balzerek, Jens Blåkilde og Dennis Egerup. Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var enighed om eller flertal for en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som fremkom med den nedenfor under 2 gengivne tilkendegivelse, hvorefter parterne enedes om at afslutte sagen med det under 3 gengivne forlig. 2. Opmandens tilkendegivelse 2.1. Ansættelsesforholdet og aftalen om bolig Efter bevisførelsen lægges følgende til grund: Den indklagede virksomhed, Adecco A/S, er et dansk selskab (i det følgende Adecco Danmark), som driver vikarbureauvirksomhed i Danmark, og som samtidig indgår i en international vikarbureaukæde med lignende selskaber i andre lande, bl.a. i Tyskland, Adecco GmbH (i det følgende Adecco Tyskland). Stefan Balzerek er en tysk tømrer med bopæl i Schwerin i Tyskland.

3 3 Adecco Danmark besluttede i 2006 at tilbyde udenlandske vikarer inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Der blev i den forbindelse afholdt præsentationsmøder i Tyskland i det øjemed at gøre tyske håndværkere opmærksomme på muligheden for ansættelse hos Adecco Danmark. Den 16. august 2006 blev der afholdt et sådant møde i Berlin. Mødet blev afholdt i Adecco Tysklands lokaler, som Adecco Danmark havde lånt til formålet. Stefan Balzerek deltog sammen med andre håndværkere i mødet. Adecco Danmark betalte hans rejseudgifter vedrørende deltagelsen i mødet, og han var klar over, at det var Adecco Danmark, som afholdt mødet. Han var på det tidspunkt ansat i Adecco Tyskland. På mødet orienterede Jens Blåkilde fra Adecco Danmark om jobmulighederne i Danmark, lønniveau og andre vilkår ved arbejde i Danmark, herunder at ansættelse ville ske hos Adecco i København til vikariater der, hvor de måtte opstå, ligesom Jens Blåkilde havde individuelle samtaler med deltagerne. Hvad boligforhold angår, gik orienteringen ud på, at Adecco, hvis den enkelte måtte ønske det, ville sørge for passende bolig mod betaling af ca. 450 EUR pr. måned, og Jens Blåkilde redegjorde for den tilbudte boligstandard. Nogle dage efter mødet ringede Jens Blåkilde til Stefan Balzerek og tilbød denne ansættelse hos Adecco Danmark. Stefan Balzarek tog imod dette tilbud og rejste til Danmark udgiften til rejse og overnatning blev refunderet af Adecco Danmark. Den 3. september 2006 mødte han på selskabets kontor på Frederiksberg, hvor følgende ansættelsesaftale, som forelå både på dansk og tysk, blev gennemgået og underskrevet af begge parter: Vikaraftale for vikar med garanteret beskæftigelse (i henhold til vikaroverenskomsten) Mellem Adecco A/S, Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg, tlf og Stefan Balzerek Lübecker Strasse Schwerin Tyskland i det følgende kaldet vikaren, er der indgået følgende aftale:

4 4 Generelle bemærkninger Det er en forudsætning for ansættelsen, at der foreligger gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Hvis arbejds- og/eller opholdstilladelse bortfalder, ophører nærværende aftale uden yderligere varsel. Det er aftalt, at Adecco kan kræve, at vikaren tilbagebetaler kr såfremt vikaren enten selv opsiger aftalen eller opsigelsen hovedsageligt skyldes vikarens mislighold af aftalens punkt 11, indenfor de første 3 måneder. De kr vil i videst muligt omfang blive modregnet i vikarens løn. Det er en forudsætning for kontraktens gyldighed, at vikaren tilmelder sig folkeregistret i Danmark og svarer skat til de lokale myndigheder i Danmark. 1. Ansættelsesperiode samt arbejdsopgaver Vikaren er efter nærmere aftale ansat i Adecco A/S, dette er betinget af hvornår arbejdstilladelsen er gyldig fra Udlændingestyrelsen. Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel efter 6 mdr. fra underskriftdato. Vikaren ansættes som: Tømrer 2. Overenskomst Ansættelsesforholdet reguleres af vikaroverenskomsten Overenskomsten kan efterses på det lokale Adecco-kontor. 3. Funktionærloven Ansættelsesforholdet reguleres ikke af funktionærloven. 4. Arbejdstid og sted Vikaren ansættes til at arbejde 37 timer pr. uge. Arbejdstiden er effektiv. Vikaren er med de i kontrakten angivne undtagelser berettiget til løn for det garanterede ugentlige timetal uanset om Adecco A/S anvender vikarens arbejdskraft. Vikarens arbejdstid er foreløbig placeret mandag-fredag i tidsrummet 8-16 og fredag , eksklusive ½ times frokostpause. Vikarens arbejdstid kan ændres efter aftale mellem parterne i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Såfremt vikaren er anvist et konkret vikariat, skal vikaren møde på kundens adresse ved arbejdstids begyndelse. 5. Arbejdssted Arbejdsstedet er skiftende og hos Adecco A/S kunder beliggende på hhv. område Sjælland, område Fyn eller område Jylland. Såfremt vikaren grundet aftalen om garanteret beskæftigelse

5 5 får løn uden at udføre det dertil svarende arbejde, har vikaren ifølge forholdets natur ikke noget arbejdssted. Med henblik på at opfylde ansættelsesbevislovens regler oplyses det, at Adecco A/S hovedkontor er beliggende Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg. 6. Løn og pension 7. Ferierettigheder 8. Sygdom 9. Tavshedspligt 10. Opsigelse 11. Øvrige forpligtelser 11.1 Bolig Det er mellem parterne aftalt, at Adecco A/S stiller en passende bolig til rådighed for vikaren. Vikaren vil blive opkrævet en månedlig boligafgift på kr som fratrækkes vikarens nettoløn fordelt med kr. 750,- pr. lønudbetaling. Denne er eksklusiv varme og elforbrug, hvorfor der ligeledes trækkes kr. 125,- pr. uge for forbrug. Dette afregnes når opgørelse kommer fra leverandør eller når lejemålet fraflyttes. Såfremt vikaren selv opsiger ansættelsesforholdet eller bliver opsagt af Adecco A/S, forpligter vikaren sig til at fraflytte det lejemål Adecco A/S har stillet til rådighed for vikaren i forbindelse med ansættelsesforholdet. Vikaren forpligter sig til at fraflytte lejemålet inden en måneds udgang. Hvis vikaren, indenfor de første 3 måneder efter begge parters underskrivelse af denne kontrakt, selv opsiger ansættelsesforholdet eller opsigelsen hovedsageligt skyldes vikarens misligholdelse af aftalen, forpligter vikaren sig til at betale Adecco A/S et beløb, som svarer til huslejen i den opsigelsesperiode, som vikarens lejemål er omfattet af. Beløbet vil så vidt muligt blive modregnet i vikarens løn.

6 6 Såfremt Adecco A/S er i stand til at få en anden vikar til at overtage lejemålet, således at lejemålet ikke skal opsiges, skal vikaren ikke betale et beløb til Adecco A/S, som svarer til huslejen i den opsigelsesperiode, som vikarens lejemål er omfattet af. 12. Personalehåndbog Stefan Balzerek blev herefter udsendt til at arbejde i en periode i Middelfart, hvor han fik en lejlighed stillet til rådighed. Han har dog i hovedparten af den periode, sagen angår, arbejdet i Københavnsområdet og boet i København eller Slangerup Overenskomstgrundlaget Det hedder i Bygningsoverenskomsten 2007 i 29 (som i 28 i den tidligere overenskomst) om overnatning bl.a.: Overnatning 1. Såfremt arbejdspladsen ligger mere end 80 km fra virksomhedens værksted eller medarbejderens bopæl, betaler virksomheden dokumenterede udgifter til kost og logi på et hotel, kro eller lignende af rimelig standard det pågældende sted. Fortolkning af hotel, kro eller lignende. 2. Parterne er enige om, at ved begrebet eller lignende forstås: - Ferielejlighed/lejlighed Om bestemmelsen udtaler opmanden i kendelse af 29. december 2006 i faglig voldgiftssagen: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark mod Dansk Byggeri for Lindner Projekt Danmark ApS: Overenskomstens 28 må naturligt forstås på den måde, at den som udgangspunkt finder anvendelse i tilfælde, hvor en virksomhed sender sine ansatte ud på en arbejdsplads, som ligger mere end 80 km fra virksomhedens værksted. Når derfor f.eks. en i Jylland beliggende virk-

7 7 somhed sender sine lokale folk til en arbejdsplads i København aktiveres overenskomstens 28. Overenskomstens 28 må endvidere naturligt forstås på den måde, at den som udgangspunkt ikke aktiveres i tilfælde, hvor en bygningshåndværker med bopæl i Jylland søger og opnår beskæftigelse i et københavnsk firma på en arbejdsplads i København. Den pågældende er nemlig ikke af virksomheden sendt ud på en arbejdsplads, der ligger mere end 80 km fra vedkommendes (hidtidige) bopæl, men har selv søgt og taget ansættelse i en virksomhed, der ligger mere end 80 km fra vedkommendes bopæl, med henblik på arbejde på en plads i virksomhedens nærhed og må i forhold til arbejdsgiveren selv stå for, om det skal føre til bopælsskifte, eventuelt midlertidigt, eller ekstraudgifter til kost og logi. Tilsvarende må overenskomstens 28 som udgangspunkt forstås på den måde, at den ikke aktiveres i tilfælde, hvor en udenlandsk bygningshåndværker med bopæl i Polen søger og opnår beskæftigelse i et københavnsk firma på en arbejdsplads i København, uanset at opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovgivningen er betinget af bopæl her i landet et krav, som ikke kan antages at udelukke bevarelse af den hidtidige i Polen. Det forhold, at en virksomhed for at tiltrække udenbys eller udenlandsk arbejdskraft lover at sørge for eller at være behjælpelig med at fremskaffe bolig kan heller ikke i sig selv aktivere overenskomstens 28. Om forholdene i den konkrete Lindner-sag udtaler opmanden herefter: I den foreliggende sag er de pågældende polske håndværkere ikke ansat på overenskomstens vilkår i Lindner Polska til arbejde her i landet på pladsen i Ørestaden. De er ansat i det danske selskab Lindner Project Danmark ApS til arbejde på pladsen i Ørestaden. Spørgsmålet under sagen er, om det er sket under sådanne særlige omstændigheder, at de i overenskomstens forstand må anses for udsendt af det danske selskab fra deres hjemsted i Polen til arbejde her i landet. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at de polske håndværkere er blevet kontaktet af det polske Lindner-selskab om arbejde i Danmark på danske overenskomstvilkår, og at ansættelsesaftalerne er indgået gennem det polske Lindner-selskab med det danske Lindner-selskab. Det lægges efter bevisførelsen endvidere til grund, at ansættelsesbeviset med den deri indeholdte inddragelse af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og TIB er underskrevet af begge parter i den fælles forståelse, at Lindner sørgede for logi i København og for transport mellem hjemstedet i polen og arbejdspladsen i Danmark med nogle ugers mellemrum. Det kan derimod efter bevisførelsen ikke anses for godtgjort, at der mundtligt i forbindelse med ansættelsen blev truffet aftale om, at udgifterne til logi og transport som nævnt ville blive fratrukket i lønnen med respekt af en garanteret månedlig nettoløn på EUR Det skriftlige aftalegrundlag - ansættelsesbevis og overenskomst - med den nævnte fælles forståelse vedrørende de nævnte naturalieydelser må derfor mest nærliggende anses som udtryk for, at de polske håndværkere er udsendt fra deres hjemsted i Polen til arbejde her i landet, med den virkning, at de har krav på udgiftsafholdelse og udbetaling som angivet i overenskomstens 28. Denne

8 8 forståelse understøttes af det oplyste om de foretagne lønudbetalinger og fradrag, om logiforholdene og om hjemrejsernes placering og udførelse. Det bemærkes herved, at en mundtlig aftale om en månedlig nettoløn og adgang for arbejdsgiveren til at foretage fradrag i den overenskomstmæssige løn for ikke-prissatte naturalieydelser som de nævnte sideløbende med det i ansættelsesbeviset skriftligt aftalte ville give mulighed for en i forhold til overenskomstreguleringens formål uantagelig og ukontrollabel omgåelse af overenskomstens lønbestemmelser Bedømmelsen af den foreliggende sag Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Stefan Balzerek er rejst til Danmark for her i landet at lade sig ansætte hos og arbejde for Adecco A/S i Danmark og i den forbindelse har valgt at gøre brug af selskabets tilbud om at skaffe ham en bolig mod betaling af en boligafgift på 750 kr. om ugen og en a conto forbrugsafgift på 125 kr. om ugen, således at der ved den ugentlige lønudbetaling ville blive fratrukket 875 kr. Der foreligger ikke som i Lindner-sagen sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde, at Stefan Balzerek må anses for udsendt af Adecco A/S fra sit hjemsted i Tyskland til arbejde her i landet. Det følger af det foran anførte om forståelsen af overenskomstens 29, at der på den beskrevne faktiske baggrund ikke påhviler Adecco A/S pligter efter overenskomstens 29 i anledning af, at Stefan Balzerek har sin faste bopæl i Tyskland og arbejdssted i Danmark. Der kan derfor ikke gives klager medhold i den nedlagte påstand om tilbagebetaling forholdene i den foreliggende sag er ikke som i Lindner-sagen. Stefan Balzerek er selv rejst efter arbejde i Danmark og kan ikke anses for udsendt af Adecco A/S fra sin bopæl i Tyskland til arbejde i Danmark. Det eneste særlige for Stefan Balzereks vedkommende er, at han har været ansat med garanteret beskæftigelse i Adecco A/S, hvis hovedkontor ligger på Frederiksberg, og at han i hovedsagen har arbejdet i Københavnsområdet, men en kortere periode også i Middelfart. 3. Parternes forlig Parterne er herefter blevet enige om, at sagen afsluttes således: 1) Parterne tager opmandens tilkendegivelse til efterretning.

9 9 2) Adecco A/S skal i anledning af hans udsendelse til arbejde uden for Københavns-området betale kr. til Stefan Balzerek. 3) Hver part bærer egne omkostninger ved voldgiftssagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. Børge Dahl

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014

Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 I sag nr.: AR2012.0618 Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kirstine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere